Clicks225
Stylita
5

Boží slovo na den 10.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.
Lk 5,1-11
Ludovika
Ešte o potratoch.O potratoch,ktoré štát preplatí.Sú to peniaze z našich daní.

blog.postoj.sk/40413/odhalenie-tisic…

Odhalenie: Tisíc vrážd na objednávku platí ročne štát!

08. 02. 2019 • 11:00
Vyšetrovanie vraždy dvoch mladých ľudí je v popredí s nadchádzajúcim 1. výročím tohto ohavného zločinu. Tento rok je však 46 rokov, čo tento štát platí úkladné vraždy nenarodených detí všetkým matkám nad …More
Ešte o potratoch.O potratoch,ktoré štát preplatí.Sú to peniaze z našich daní.

blog.postoj.sk/40413/odhalenie-tisic…

Odhalenie: Tisíc vrážd na objednávku platí ročne štát!

08. 02. 2019 • 11:00
Vyšetrovanie vraždy dvoch mladých ľudí je v popredí s nadchádzajúcim 1. výročím tohto ohavného zločinu. Tento rok je však 46 rokov, čo tento štát platí úkladné vraždy nenarodených detí všetkým matkám nad 40 rokov, ktoré si to u svojho gynekológa objednajú. Čas zrušiť potraty zadarmo a potratiť komunistickú vyhlášku!

Zdá sa, že Jánovi Kuciakovi, ktorého objednanú vraždu prešetrujú policajné útvary, bolo jasné, že pri umelom potrate ide o vraždu na objednávku. Sám sa totiž zapojil do investigatívy okolo vyšetrovania nelegálneho predaja potratových tabletiek, keď tejto témy by sa mainstreamový novinár nikdy nedotkol. Navyše si pomáham týmto prirovnaním, ktoré v našej spoločnosti v posledných mesiacoch rezonuje, lebo ho aj nedávno použil pápež František. Povedal, že podstatou umelého potratu je objednávka vraždy u najatého vraha, ktorý má vyriešiť problémy.

Ak 59% ľuďom prekáža, že na potrat sa ide bez dôvodu, nepochybne by im ešte viac prekážalo, že ženy nad 40 rokov, ktoré o potrat požiadajú – všetky do nohy – nielenže nemusia uvádzať žiaden dôvod, ešte aj potrat dostanú preplatený, teda zdarma. Teda aj keby bol potrat na žiadosť do 12. týždňa zakázaný, o čom dnes hlasoval parlament, aj tak by potrat nad 40 rokov ostal preplácaný zdarma a bez udania dôvodu, teda fakticky na žiadosť. Jednoducho tejto kategórie žien by sa to nijako nedotklo.

Z roka na rok ide o prevažnú väčšinu potratov zo zdravotných dôvodov, t.j. potratov v 1. trimestri zdarma. V roku 2015 to bolo 74%, v roku 2017 68%, t.j. 661 potratov z 963 celkom. Nepochybne je to incentívou pre ženy ísť na potrat, keďže v tejto skupine je najvyššia miera potratovosti v porovnaní s inými vekovými kategóriami. Ženy vo veku 40-44 rokov idú až 3-krát častejšie na potrat, ako ženy medzi 30-39 rokov. Tie medzi 45 a 49 rokov až 5-krát častejšie. Štát nám podsúva, že ženy nie sú schopné, alebo dosť dobré byť matkami. Ide o čisto rodový stereotyp a vekový predsudok, ktorý u mužov pochopiteľne neexistuje.

Táto zcestnosť je zakotvená vo vyhláške, ktorá umožňuje preplácanie potratov zo zdravotných dôvodov, kde uvádza aj kategóriu žien nad 40 rokov. Nielenže nejde o žiadnu diagnózu u žien, ale ani u ich dieťaťa, veď ak by sa potvrdila, ešte je tu preplácaná možnosť eugenického potratu v 2. trimestri. Toto stereotypné myslenie, že ženy nad 40 nie sú dosť fit mať deti, bolo zavedené prvýkrát v komunistickej vyhláške v roku 1973. Dnes nielenže ľudia žijú dlhšie, žijú zdravšie, sú viac fit a dokonca častokrát až okolo 40 začínajú mať deti. Je čas potratiť tento 46-rokov starý dôvod zapísaný do vyhlášky!

Ak si žena po štyridsiatke požiada o potrat, lekár automaticky vypíše, že ide o potrat zdarma, pravdepodobne ju aj informuje o tejto možnosti. Jednoducho nemusí hľadať žiaden zdravotný dôvod. A toto je jasne aj v rozpore so zákonom o UPT, nakoľko ten uvádza možnosť potratu zdarma len pre zdravotné dôvody v prvom trimestri. Nehovorí nič o dôvodoch spojených s vekom. Vyhláška teda ide nad rámec zákona. Sama o sebe je zastaralým dokumetom, lebo uvádza naozaj banality ako dôvody pre potrat zdarma.

Vyhlášku by mala dať ministerka celú prepracovať etickej komisia MZ SR, ktorá by každú diagnózu podrobila prevereniu. Dnes totiž už pre mnohé uvádzané diagnózy nie je dôvod panikáriť a zabíjať dieťa. Používa sa to však len ako vhodná výhovorka pre potrat zdarma. No a vek je prvý a hlavný dôvod. Ak by etická komisia, ktorá tentokrát pozostáva vraj z prolife odborníkov sa na to nepodujala, je treba vytvoriť tlak na poslancov, aby zákonom zrušili preplácanie potratov aspoň z dôvodu veku. Ide totiž o najväčšiu skupinu potratov zdarma, ktoré sú bezdôvodné!

A keďže aj liberálom prekážajú služby štátu zdarma, ako napr. obedy či vlaky, čo prekáža aj mne, malo by im prekážať aj to, že štát prepláca umelé potraty pre istú skupinu ľudí, ktorá je schopná si to sama uhradiť. Ženy nad 40 okrem toho, že majú niesť finančnú zodpovednosť za rozhodnutie o zabití vlastného dieťaťa, by mali mať dostatok vedomostí aj o tom, ako tehotenstvu predchádzať, ak si to naozaj neželajú. Pokiaľ staré znenie vyhlášky ostane v platnosti, nemajú dôvod byť veľmi opatrné nielen voči nenarodeným deťom, ale ani k svojmu zdraviu. A vidíme, ako to zneužívajú.

Treba sa zmieniť aj o tom, že aj dievčatá vo veku do 15 rokov dostávajú potraty od štátu do vienka zdarma. Keďže za posledné roky je k podstúpeniu potratu maloletou potrebný súhlas rodiča, jednoducho je nevyhnutné, aby rodič niesol aj finančnú zodpovednosť, ak sa rozhodne dať súhlas na zabitie svojho vnuka a tým na podstúpenie procedúry svojou dcérou, ktorá nie je ničím iným ako násilím v jej tele. Znova tu vidíme ten istý princíp, že keď je to zdarma, doprajú to dcéram do 14 rokov až dvakrát častejšie ako dcéram do 19 rokov, keď jej to už musia nielen schváliť ale aj zaplatiť. Ak to teda vôbec vykážu ako UPT, lebo sa to na požiadanie vykazuje aj ako iný výkon, aby dievča nemalo v zázname UPT a tak si nepokazilo budúce vyhliadky do manželstva.
±φdeiΠš2s
tu som,..... pošli mňa

„Zde jsem, mne pošli!“
Iz 6,1-2a.3-8
Zedad
....Ale na tvé slovo spustím sítě....
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/05_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho (roucha) naplňoval svatyni. Nad ním stáli serafové. Jeden volal na druhého: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Čepy prahů se chvěly tímto voláním a dům …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/05_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho (roucha) naplňoval svatyni. Nad ním stáli serafové. Jeden volal na druhého: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Čepy prahů se chvěly tímto voláním a dům se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal: „Běda mně, je se mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím, a Krále, Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima!“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl rozžhavený kámen, který vzal kleštěmi z oltáře. (Tím) se dotkl mých úst a řekl: „Hle, dotklo se to tvých úst, zmizela tvá nepravost, bude smyt tvůj hřích!“ Pak jsem slyšel hlas Páně, jak praví: „Koho mám poslat, kdo nám půjde?“ Řekl jsem: „Zde jsem, mne pošli!“
Iz 6,1-2a.3-8

Žalm:
Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.

Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem,
žes vyslyšel slova mých úst.
Budu ti hrát před anděly,
vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.

Slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a věrnost,
neboť nade vše jsi zvelebil své jméno a své zaslíbení.
Když jsem volal, vyslyšels mě,
v mé duši jsi rozhojnil sílu.

Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země,
až uslyší slova tvých úst.
Budou opěvovat Hospodinovy cesty:
„Věru, veliká je Hospodinova sláva!“

Zachraňuje mě tvá pravice.
Hospodin pro mě dokončí, co začal.
Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,
dílo svých rukou neopouštěj!
Zl 138(137)

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal; jinak jste uvěřili nadarmo. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratří najednou – většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče. Ano, já jsem nejnepatrnější z apoštolů; nejsem ani hoden, abych byl nazýván apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Ale Boží milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, kterou mi udělil, nezůstala ležet ladem. Ano, pracoval jsem do únavy daleko více než všichni ostatní. Vlastně ne já, nýbrž Boží milost se mnou. Ale ať už já, nebo oni: tak to kážeme a tak jste v to uvěřili.
1Kor 15,1-11

Evangelium: Lk 5,1-11

Církevní kalendář:
sv. Scholastika
www.catholica.cz
Zedad
Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.