Clicks544
Stylita
4

Boží slovo na den 17.11. A.D.2020

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho viděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“
Lk 19,1-10
Stylita
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, uslyšel jsem Pána, jak mi říká: „Andělovi církevní obce v Sardech napiš: Toto praví ten, který má sedm Božích duchů a sedm hvězd: Znám tvé skutky; máš jméno, jako bys žil, ale jsi mrtvý. Probuď se a utvrď zbytek, který je už na umření. Shledal jsem totiž, že tvoje skutky …More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, uslyšel jsem Pána, jak mi říká: „Andělovi církevní obce v Sardech napiš: Toto praví ten, který má sedm Božích duchů a sedm hvězd: Znám tvé skutky; máš jméno, jako bys žil, ale jsi mrtvý. Probuď se a utvrď zbytek, který je už na umření. Shledal jsem totiž, že tvoje skutky nejsou dokonalé před mým Bohem. Nuže, vzpomeň si (na nauku, kterou) jsi přijal a slyšel; zachovávej (ji) a změň se! Neprobudíš-li se však, přijdu jako zloděj, a ty nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přesto však máš v Sardech několik lidí, kteří si šaty neposkvrnili; ti budou se mnou chodit v bílých šatech, protože jsou (toho) hodni. Kdo zvítězí, bude tedy oblečen do bílého; jeho jméno nevymažu z knihy života, ale budu se k němu znát před svým Otcem a jeho anděly. Kdo má ucho, ať poslouchá, co říká Duch církevním obcím. Andělovi církevní obce v Laodiceji napiš: Toto praví Amen, svědek spolehlivý a věrný, začátek Božího stvoření. Znám tvé skutky: nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! Takto však, protože jsi vlažný, ani horký, ani studený, vyplivnu tě z úst. Jestliže řekneš: `Jsem bohatý, mám všeho dost, nic nepotřebuji' a nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný, chudý, slepý a nahý, pak ti radím, kup si ode mě zlato v ohni pročištěné, abys zbohatl; bílé šaty, aby ses oblékl a neukazovala se tvá ošklivá nahota; mast, aby sis pomazal oči a (zase) viděl. Já kárám a trestám všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání. Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě. Kdo zvítězí, toho vezmu k sobě na svůj trůn, jak i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůně. Kdo má ucho, ať poslouchá, co říká Duch církevním obcím.“
Zj 3,1-6.14-22

Žalm:
Kdo zvítězí, toho vezmu k sobě na svůj trůn.

Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
upřímně smýšlí ve svém srdci,
svým jazykem nepomlouvá.

Nečiní příkoří svému bližnímu,
netupí svého souseda.
Nešlechetným člověkem pohrdá,
ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.

Nelichvaří svými penězi
a nebere úplatky proti nevinnému.
Kdo takto jedná,
nikdy nezakolísá!
Zl 15

Evangelium:
Lk 19,1-10
Stylita
Dnes slavíme svátek blah. Josafata Kocylovského
Iosaphat Kocylovskyj
17. listopadu, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: 1947
Narodil se 3. 3. 1876 v Pakoszówke. V Římě studoval na Papežské akademii a na univerzitě Angelicum získal doktorát z filozofie a teologie. V říjnu 1907 byl vysvěcen na kněze. Na Ukrajině ve Stanislaviv pak působil jako prorektor a profesor teologie. V roce 1911 vstoupil do …More
Dnes slavíme svátek blah. Josafata Kocylovského
Iosaphat Kocylovskyj
17. listopadu, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: 1947
Narodil se 3. 3. 1876 v Pakoszówke. V Římě studoval na Papežské akademii a na univerzitě Angelicum získal doktorát z filozofie a teologie. V říjnu 1907 byl vysvěcen na kněze. Na Ukrajině ve Stanislaviv pak působil jako prorektor a profesor teologie. V roce 1911 vstoupil do basiliánského noviciátu v Krekhiv, kde přijal jméno Josafat a složil řeholní sliby. Roku 1917 byl jmenován řeckokatolickým biskupem v Přemyšli. Biskupské svěcení přijal 23.září.
Po druhé světové válce byl 21. 9. 1945 poprvé na území Polska zatčen komunistickými orgány a v červnu dalšího roku byl propuštěn. Brzy však znovu zatčen a předán do rukou NKVD ve Lvově. Odtud byl transportován do Kyjeva. Za odmítnutí komunistických návrhů byl převezen do tábora v obci Czapajiwka poblíž Kyjeva, kde na neléčené plicní onemocnění zemřel ve věku 71 let.
Blahořečený byl 27. 6. 2001 během návštěvy papeže Jana Pavla II. ve Lvově.
zdroj: catholica.cz/?id=5716
U.S.C.A.E.
toto je ukážková neznalosť dejín ukrajiny tých cirkevných s istotou
Stylita
Dnes slavíme svátek svaté Alžběty Uherské Durynské
Elisabeth de Hungaria
17. listopadu, památka
Postavení: řeholnice TOR
Úmrtí: 1231
Patron: řádu Alžbětinek, německých rytířů, světlušek (ve skautu), zdravotních sester, pekařů, bezdomovců, nevinně pronásledovaných, sirotků, vdov
Atributy: almužna, džbán, chléb, chudí, koruna, koš, nohy (umývá chudým), oděv knížecí i prostý, růže, ryby v míse, …More
Dnes slavíme svátek svaté Alžběty Uherské Durynské
Elisabeth de Hungaria
17. listopadu, památka
Postavení: řeholnice TOR
Úmrtí: 1231
Patron: řádu Alžbětinek, německých rytířů, světlušek (ve skautu), zdravotních sester, pekařů, bezdomovců, nevinně pronásledovaných, sirotků, vdov
Atributy: almužna, džbán, chléb, chudí, koruna, koš, nohy (umývá chudým), oděv knížecí i prostý, růže, ryby v míse, žebrák
Je dcerou krále Ondřeje II., neteří matky sv. Anežky České a neteří sv. Hedviky. Vychovávána byla jako snoubenka Ludvíka IV. na hradě Wartburgu. Provdala se v r. 1221 a před narozením poslední dcery v roce 1227 ovdověla. Po celý život vynikala pokorou a konáním skutků milosrdné lásky. Přes těžký úděl po vyhnání z hradu nezatrpkla. Odmítla úvahy o dalším sňatku i návrat do Uher a z lásky ke Kristu žila podle rad evangelia jako františkánská terciářka ve službě nemocným a ubohým. Zemřela ve 24 letech.
zdroj: catholica.cz/…3boFmo7l8cWAiaqD3H4YV2_ydLqytk