Victory
884

BKP: Hřích Jeroboáma, II. vatikánský koncil a pokoncilní papeži

video: BKP: Hřích Jeroboáma, II. vatikánský koncil a pokoncilní papeži | BKP: Hřích Jeroboáma, II. vatikánský koncil a pokoncilní papeži
BKP: Hřích Jeroboáma, II. vatikánský koncil a pokoncilní papeži – VIDEO Byzantine Catholic Patriarchate BKP: Hřích Jeroboáma, II. vatikánský koncil a pokoncilní papeži BKP: Hřích Jeroboáma, II. vatikánský koncil a pokoncilní papeži BKP: Hřích Jeroboáma, II. vatikánský koncil a pokoncilní papeži


Král Šalamoun odpadl od Hospodina a dopustil se modlářství. Přinášel oběti ohyzdné modle Kámošovi a Molochovi. Bůh za to dopustil rozdělení národa. Král Jeroboám pak zavedl v Izraeli modlářský systém v Bét-elu. Izraelité na poušti přinášeli oběti zlatému teleti, v Bét-elu už dvěma telatům. Bůh za toto modlářství trestal krále i národ utrpením a válkami. Mnozí králové byli Bohem odsouzeni za pasivitu, že neodstranili modlářskou cestu Jeroboáma. O králi Omrím a jiných je napsáno: „Chodili po všech cestách Jeroboáma, v jeho hříchu, jímž svedl k hříchu Izraele.“ (1Kr 16,26).

II. vatikán vytýčil program klanění se rovněž dvěma telatům. Prvním teletem jsou hereze modernismu. Druhým teletem je úcta k pohanství a jeho démonům zavedená dekretem Nostra aetate. Obě tyto cesty podkopávají nejen první, ale i všechna ostatní přikázání Desatera. Vatikán proto mlčí i k uzákonění kradení dětí v Istanbulské smlouvě a tím i ke hříchu nejen proti 7., ale i proti 5., 6. a 4. přikázání. Schválením sodomie i sňatků sodomitů padá jak 6., tak 9. přikázání.

Cestu Jeroboáma vytýčil Jan XXIII. skrze II. vatikán. Za to na něj dopadla posmrtná exkomunikace. František Bergoglio ho ale paradoxně kanonizoval.

Pavel VI. heretické dokumenty i ducha II. vatikána potvrdil. Za zločin zneužití autority, namířený proti Bohu a církvi, na něho rovněž dopadla Boží exkomunikace, čili byl posmrtně vyloučen z církve. František ho ale rovněž absurdně kanonizoval.

Jan Pavel II. místo toho, aby zastavil progres klanění se dvěma telatům neopohanství a modernismu, proces apostaze ještě urychlil. Zachvátil pak všechny teologické školy. Modernismus je spojený s historicko-kritickou metodou. Ta zpochybňuje božství Kristovo, Jeho reálné a historické vzkříšení a inspiraci Písma. Jan Pavel II. svolal v roce 1986 do Assisi pohany a v jednotě se s nimi modlil za mír. Jenže pohané se nemodlí k Bohu, ale k ďáblu a démonům. Papež se s nimi v tom sjednotil a dal velké pohoršení všem křesťanům. Urychlil tak přechod na cestu apostaze k pohanství.

Benedikt XVI. byl povinen využít svěřenou papežskou autoritu k tomu, aby učinil záchranný krok, bez něhož není možná obnova církve. Tím krokem bylo nazvat II. vatikánský koncil tím, čím byl a čím je, tedy heretickým a neplatným. Toto neučinil, ale naopak Jana Pavla II. roku 2011 beatifikoval, a tak potvrdil jeho apostatické gesto v Assisi. Uvrhl tím na sebe Boží anathemu.

František na sebe uvrhl už několikanásobnou Boží anathemu, vyloučení z Kristova Těla, církve, především za intronizaci démona Pačamamy. V duchu koncilu urychlil proces sebezničení církve rušením Božích přikázání, především prosazováním sodomie, i popíráním základních pravd víry nutných ke spáse.

V zednářské instrukci Alta vendita z 19. století bylo napsáno: „Katolíci se budou domnívat, že jdou pod praporem Petrových klíčů, ale ve skutečnosti půjdou už pod naším praporem.“ V roce 1969 vlivný zednář Richard Day pronesl: „Jakmile římskokatolická církev padne, zbytek křesťanstva bude snadno následovat... Někteří si budou myslet, že církev se tomu všemu postaví, ale ve skutečnosti nám církev pomůže“.

Proč Bůh dopouští proces sebezničení? Odpověď je jedna – protože církevní hierarchie, ale i Boží lid přijali ducha světa, vyhnali Ducha pravdy a notoricky odmítají záchranné pokání. Pokání je nazvat pravdu pravdou, hřích hříchem a heretický koncil heretickým.

Zednář Richard Day svůj výrok pronesl už čtyři roky po ukončení II. vatikánského koncilu. Mnozí aktéři koncilu, a tím méně klérus a Boží lid, si neuvědomovali katastrofální důsledky, které koncil přinese. Dnes už je s hrůzou sledujeme na pseudopapeži Františkovi a jeho destruktivní činnosti. Richard Day a výše postavení zednáři ale už tehdy věděli, že po koncilu jim vedení církve už bude pomáhat k svému vlastnímu sebezničení. Františkovo intenzivní prosazování sodomie, pohanského modlářství, obzvlášť s démonem Pačamamou, a nyní i absurdní vnucování experimentální vakcinace, navíc dětem, je už kopáním hrobu, a to nejen katolické církvi!

Co dělat? V první řadě začít s pokáním každý sám od sebe. Každý z nás nese zodpovědnost také i za církev. Čím začít? Začni jednou hodinou osobní modlitby denně!

Na všechny, kteří odmítnou pokání, včetně papeže, kardinálů, biskupů, řeholníků, kněží i prostého lidu, se vztahují varovná Ježíšova slova: „Všichni zahynete!“

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

19. 7. 2022