Clicks41
Beatus 1
1

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień piąty.

Niepokalana Maryja
Powszechny Pokój


Tylko Bóg!
Oto ja, Niepokalana Maryja, powszechny pokój dla całego stworzenia!


Popatrzcie na mnie w chwale Nieba, zanurzona w wieczystym pokoju: uosabiam całą ludzkość, całe stworzenie oddane Słowu Bożemu, które stało się Ciałem; przedstawiam powszechne poddanie się Jezusowi Chrystusowi i dlatego jestem pokojem dla wszystkich, bo mówię wszystkim słowo miłosierdzia, słowo miłości, słowo pokory, słowo zaufania!
Jezus wstąpił w tryumfie do Nieba i przyniósł Bogu w sobie samym odnowioną ludzkość. On jest Synem Człowieczym, Synem Boga. Zrodzony ab aerno przez Ojca, jest Jego blaskiem i chwałą; zrodzony w czasie jako człowiek przeze mnie, która jestem Jego Matką, jest chwałą i blaskiem ludzkości. On wstępuje do Nieba, aby posłać jej Ducha Świętego i połączyć ją w ten sposób z sobą i z Ojcem, i wypełnić w człowieku obraz Boga zniszczony przez grzech.
Medytujcie tę wielką tajemnicę i podziwiajcie nieskończoność mądrości Boga: Bóg jest nieskończony, Jeden i Trójjedyny.
Ojciec zna siebie i rodzi Syna, który jest blaskiem Jego chwały, ponieważ jest Jego nieskończonym i istotowym poznaniem. Od Ojca i Syna pochodzi Duch Święty, który jest nieskończoną i istotową Miłością. Jakaż subtelna harmonia w tym misterium, które możecie adorować, możecie poznać przez objawienie, możecie zaledwie dostrzec w Jego nieskończonej prawdzie! Ojciec rodzi Syna i Go kocha; Syn uwielbia Ojca i Go kocha; pochodząca od Ojca i Syna Miłość jest więc nieskończona, jest Bogiem jak Ojciec i Syn.

Rzym , 5 maja 1921 roku
Beatus 1
"...Przyjdźcie więc do mnie, aby znaleźć waszą Matkę; znajdziecie prawdziwy pokój, a waszymi owocami będą owoce miłości i dobra. Bądźcie pielgrzymami na ziemi i nie martwcie się z powodu prób, których doświadczycie ze strony złudnej arogancji bezbożnych. Oni więdną jak siano i są niczym. Skupiajcie całe wasze życie w Jezusie Sakramentalnym i upokórzcie się, albowiem w pokornym poznaniu was …More
"...Przyjdźcie więc do mnie, aby znaleźć waszą Matkę; znajdziecie prawdziwy pokój, a waszymi owocami będą owoce miłości i dobra. Bądźcie pielgrzymami na ziemi i nie martwcie się z powodu prób, których doświadczycie ze strony złudnej arogancji bezbożnych. Oni więdną jak siano i są niczym. Skupiajcie całe wasze życie w Jezusie Sakramentalnym i upokórzcie się, albowiem w pokornym poznaniu was samych uczynicie Go waszym naprawdę..."