Clicks360

Musíte byť Odlišní

Musíte byť Odlišní - 31. júla 2021 - Ježišove slová k nám

Musíte byť Odlišní a vystupovať ako Moje deti Svetla vo svete, ktorý je vo tme. Nemôžete byť rovnakým mužom alebo ženou, akými ste navyknutí byť. Musíte byť Zmenení na Dobrých. Premieňam ochotných Na Moju Podobu. Budete Napodobňovateľmi Mňa a Nie satana, ale je smutné, že mnohí stále napodobňujú satana, pretože si vyberajú milovať tmu viac ako Svetlo a preto sú ich skutky zlé a Nie Dobré.

Mnohí Nie sú Odlišní, žiadny rozdiel medzi nimi a ostatným svetom, dokonale s ním splývajú. Sú oklamaní a vo tme a iba klamú sami seba a Zahynú. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Ja Nikoho Neuprednostňujem ani Neukracujem. Musíte sa Kajať a Odvrátiť sa od všetkých vašich skazených ciest, pretože Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia.

Ja Mám Jeden Súbor Pravidiel pre všetkých. Biblické Princípy, aby ste žili Zbožne, boli Svätí a Spravodliví. Ja Som Svätý a vy takisto musíte byť Svätí, pretože bez Svätosti nikto Nezdedí Moje Večné Kráľovstvo. Nedajte sa nikým klamať so satanovými lžami, mnohými úkladmi a prázdnymi sľubmi, to vedie len ku Sklamaniam a Večnému Zatrateniu na Konci a Koniec to oznámi. Pretože nespravodliví Nezdedia Moje Večné Kráľovstvo.

Musíte byť Odlišní. Beda tým, ktorí nazývajú zlé dobrým a Dobré zlým, ktorí pokladajú tmu za svetlo a Svetlo za tmu. Zahynú, ak sa nebudú Kajať.

Každý z vás má svedomie, ale mnohí majú spaľované svoje vlastné svedomie, ale nebudú mať žiadne ospravedlnenie. Vy všetci viete, čo je správne a dobré a nesprávne a zlé. Musíte používať rozlišovanie, pretože Ja Sa Nemením. Musíte byť Odlišní a prinášať ovocie Hodné Pokánie, inak len klamete seba. Musíte žiť život Hodný Mňa a Môjho Večného Kráľovstva, pretože Nie každý, kto Mi Vraví Pane, Pane, Zdedí Moje Večné Kráľovstvo, pretože Poviem mnohým v ten Deň: Choď Preč, ja som vás Nikdy Nepoznal, vy ktorí činíte neprávosť.

Musíte byť Odlišní. Musíte byť Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja. Ja Som vaša jediná Nádej na Večný Život na Konci. Som jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Ja Rozhodnem o vašom Osude na Konci. Milujem vás a Starám sa o vás a preto Varujem a vy si to musíte vziať na zreteľ, pretože musíte byť Odlišní. Toto je dôvod, prečo stále Volám hriešnikov k Pokániu, pretože Pokánie Vedie k Večnému Životu. Nie je to Moja Vôľa, aby hocikto zahynul, ale aby ste sa všetci Kajali, aby ste mali Nádej na Večný Život na Konci. Ste Odlišní? Ja to Viem i vy to viete a Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=wLrK5ZNX5KI
Public domain