Clicks852
Victory

Rozjímání nad Zj 16,2

„První anděl šel a vylil svou nádobu na zem:
a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy
a klekající před jejím obrazem
.“


Dravá šelma, která se postavila proti Bohu, proti přirozeným a Božím zákonům a přikázáním, používá metodu lstivého teroru s cílem smrti časné a věčné. Nutí lidi, aby se nechali označit jejím znamením. Toto znamení není jenom něčím povrchním, ale narušuje samu lidskou přirozenost v její podstatě. Jde totiž o to, že odevzdají svou vůli šelmě a nechají se začlenit do systému, z něhož už není cesta zpět. Zříkají se tak svého časného i věčného života, a to je vážná věc! Důsledky přijetí znaku šelmy se projeví zhoubnými vředy; nebude se jednat o obyčejné vředy, ale o zhoubné, které vedou k zahubení člověka. Bude trpět zde na zemi a po smrti ho čeká věčné zavržení v ohnivém jezeře.

Klekat před dravou šelmou znamená podřídit se jejím nesmyslným, nelogickým a zločinným požadavkům a pasivně je přijmout. Začíná to antizákony genderu, které nesmyslně tvrdí, že muž není mužem a žena ženou, a nutí se k tzv. přeoperovávání pohlaví. To souvisí i s juvenilním systémem kradení dětí a jejich tyranií.

Proč Bůh dopustil vládu této šelmy? Její vládu Bůh dopustil proto, že se lidé odvrátili od Boha a modlařili materialismem, konzumismem, amorálními zvrácenostmi, oddávali se démonské hudbě, která vymývá mozky, narkotikům, různým formám okultismu a satanismu a přitom zůstávali v nekajícnosti, v notorickém odmítání pravdy. Tím vším zlikvidovali svědomí a svým hlavním bůžkem učinil své ego, které je v plné jednotě s programem vlastní autogenocidy, za nímž stojí duch lži a smrti, satan.

Jaké je řešení v této situaci? Jen jediné: radikální pokání. Odvrátit se od systému lži a smrti, přijmout živého Boha i Jeho zákony a přikázání a zachovávat je. Člověk musí počítat se smrtí. Kolik vojáků obětovalo životy v nesmyslných válkách, mnohdy v nich nešlo ani o dobro vlastního národa. Avšak v současné situaci, i kdyby měl člověk v tomto utrpení a boji nakonec obětovat třeba i život, pak to má smysl, protože je naděje, že si zachrání nejenom věčný život, ale prodlouží si dokonce i časný. Má jistotu, že trpí za Boží zákony i za spásu své duše a dává dobrý příklad, a tím ukazuje na správnou cestu a řešení pro mnohé. Zahynout v boji za Boží zákony a spásu duše není sebevražda. Té se dopustí zbabělci, kteří se podřídí postupnému diktátu šelmy, ztratí časný život, a nakonec i věčný. Než mučedníkům prvních století sťali hlavu, krutě je mučili, ale Ježíš jim dal sílu. Za touto tyranií byla rovněž dravá šelma ve službách draka, kterým je ďábel a satan. V Kristu je však vítězství jak nad drakem, tak i nad jeho šelmou – satanským systémem. Písmo dále říká: „Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.“ (Zj 12,11). A dále Písmo říká: „Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí, kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit svou trpělivost“ (Zj 13,10).

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8