Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
TerezaK
33

Matičko Boží, prosím Tě, zachraň nás !

Novena k Neposkvrněnému početí ❤️
Den 8.

Pojďme se modlit

Čistá Panno, počata bez hříchu, vše krásné a bez poskvrny od prvního okamžiku, dnes tě uctívám pod názvem Neposkvrněné početí. Tvůj Božský Syn mě skrze svou úctu, úctu a podřízenost k tobě naučil, jaké pocty a pocty ti mám propůjčit.
Jsi bezpečným útočištěm pro kající se hříšníky a proto tě volám skrze tuto novenu. Ty jsi Matka milosrdenství, které předkládám své utrpení a prosím tě, abys mi pomohla, protože po Ježíši jsi celá moje naděje.
S Tvou mateřskou přímluvou, Panno Marie plná dobroty a moci v Pánu, tě prosím, nech mě získat... (Žádám o milost).
Pokud to, o co tě žádám, není pro slávu Boží a dobro mé duše, dej mi to, co je nejvhodnější pro oba. Ámen! Amen!

Modlitba dne

Ó Neposkvrněné početí, Utěšiteli postižených, zvaž má utrpení a bolesti. Buď tím, kdo zůstane se mnou vždy, i když se mé oči zavřou k této zemi a zjevím se Tvému Božskému Synu. Má matko, drž mě vždy po svém boku a drž mě blízko svého srdce, protože je to ve stínu Kříže, který mám staň se Tvým Synem. Panno Marie, má láska k Tobě a Tvému Božskému Synu se den ode dne Pomoz mi, Neposkvrněné početí, a získej mě od našeho nebeského Otce skrze zásluhy tvého Syna, milost... (Žádám o milost). Ámen! Amen!

Otče náš - Zdrávas Maria - Sláva Otci

Ó Marie počatá bez hříchu, modli se za nás, kteří se k tobě uchýlíme!

Poslední modlitba

Ó Bože, že jsi svým Neposkvrněným početím Panny připravil svému Synu hodné bydliště a v očekávání Jeho smrti jsi ho uchoval od každé poskvrny, dej nám také na Jeho přímluvu přijít k Tobě v čistotě duch. Prosíme tě za našeho Pána Ježíše Krista. tak se staň!

Sláva královně

Maria Madre mia

Novena all’Immacolata Concezione ❤️
8° giorno

Preghiera iniziale

Vergine purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia dal primo istante, Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il Tuo Divino Figlio mi ha insegnato, attraverso la Sua stima, rispetto e sottomissione a Te, quali onori e omaggi io Ti dovrei prestare.
Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a Te, attraverso questa Novena. Sei la Madre di Misericordia cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo Gesù, sei tutta la mia speranza.
Con la Tua intercessione materna, Madonna piena di bontà e potere presso il Signore, Ti supplico di farmi ottenere ... (chiedere la Grazia).
Se ciò che Ti chiedo non è per la gloria di Dio ed il bene della mia anima, fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen!

Orazione del giorno

O Immacolata Concezione, Consolatrice degli afflitti, guarda le mie sofferenze e i miei dolori. Sii Colei che rimane sempre con me, anche quando i miei occhi si chiuderanno a questa terra ed io mi presenterò al Tuo Divino Figlio. Madre mia, custodiscimi sempre al Tuo fianco e stringimi vicino al Tuo cuore, perché è all’ombra della Croce che sono diventato Tuo Figlio. Vergine Maria, aumenta giorno per giorno il mio amore verso di Te ed il Tuo Divino Figlio. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i meriti di Tuo Figlio, la Grazia di… (chiedere la Grazia). Amen!

Padre Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre

O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te!

Preghiera finale

O Dio, che con l’Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna dimora e, in previsione della morte di Lui, l'hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, per Sua intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi Te lo chiediamo per il Nostro Signore Gesù Cristo. Così sia!

Salve Regina