Akcja kierowania listów do Prokuratora Generalnego Ministra Ziobro w sprawie T. Garland

Blogerka Teresa Garland jest przetrzymywana w areszcie w Krakowie od 27 września (już 42 dni) .

Teresa Garland jest przetrzymywana w areszcie w Krakowie od 27 września (już 42 dni) pod pretekstem konieczności wykonania badania psychiatrycznego w związku z tym, iż w 2019 roku zamieściła w internecie film z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi relacji polsko-żydowskich. Na podstawie tego filmu oskarżono ją o przestępstwa z art. 256 § 1 k.k. oraz art. 257 k.k. Sprawa jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Wieliczce pod sygn. II K 451/21.
Pisałam o tym w następujących notkach:
NEon24 ⭐ O sędzinach, które postanowiły o areszcie blogerki Teresy Garland
NEon24 ⭐ Najnowsze informacje w sprawie aresztowania Teresy Garland
NEon24 ⭐ Blogerka Teresa Garland nadal w areszcie
Akt oskarżenia i sposób procedowania w Sądzie w Wieliczce wzbudzają poważne wątpliwości. W związku z tym osoby zatroskane o los Teresy Garland i wolność wypowiedzi w Polsce prosimy o przesyłanie listów interwencyjnych jak poniżej:

List do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro

Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny
Zbigniew Ziobro


Jako przedstawiciel opinii publicznej zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie na podstawie art. Art. 14 § 2 kpk aktu oskarżenia skierowanego do Sądu Rejonowego w Wieliczce przeciwko pani Teresie Garland, blogerce zamieszkałej w Skawinie. Postępowanie toczy się pod sygn. akt II K 451/21.
Pani Teresa Garland jest oskarżona o przestępstwa z art. 256 § 1 k.k. oraz art. 257 k.k., popełnione na szkodę ludności żydowskiej poprzez zamieszczenie w internecie filmu z wątpliwościami, przypuszczeniami i pytaniami do władz publicznych, dotyczącymi relacji żydowsko-polskich.
Akt oskarżenia został sporządzony przez Prokuratora Bartłomieja Legutko z Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy. Oskarża on Teresę Garland o „publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych oraz znieważenie grupy ludności z powodu przynależności wyznaniowej poprzez umieszczenie nagrania o charakterze antysemickim obarczającym ludność żydowską odpowiedzialnością za katastrofę smoleńską oraz pomawiającą ją o chęć tworzenia na terenie Polski własnego państwa Judeo-Polski”.
Treść inkryminowanego filmu nie została poprawnie zrekapitulowana przez prokuratora, a przede wszystkim film nie nawołuje do żadnej nienawiści ani nie zawiera żadnych obelg względem ludności żydowskiej. Zawiera pytania i wątpliwości, które ma prawo kierować każdy obywatel do władz publicznych, nawet gdyby były błędne.
W postępowaniu sądowym w Sądzie w Wieliczce nie było prowadzone do tej pory postępowanie dowodowe na okoliczność treści filmu i jego przestępności. Pani Garland została od razu skierowana na badania psychiatryczne mimo że nigdy nie leczyła się psychiatrycznie ani nie wykazuje żadnych oznak choroby psychicznej.
Pani Garland zgłosiła się w dniu 29.10.2021 r. - zgodnie ze wskazaniem Sądu - do wyznaczonych psychiatrów i odmówiła poddania się badaniu wskazując, że domaga się przede wszystkim prowadzenia postępowania dowodowego.
Sąd jednak ponownie kierował ją na badania, a w związku z podtrzymywaniem przez panią Garland odmowy uczestnictwa w nich, wydał w dniu 9 września 2022 r. postanowienie o aresztowaniu blogerki na 2 miesiące w celu doprowadzenia jej na badanie.
Blogerka Teresa Garland została zatrzymana w dniu 27 września przez Policję i doprowadzona do aresztu na ul. Montelupich w Krakowie.
W dniu 29 września postanowienie o aresztowaniu stało się prawomocne. W postanowieniu Sądu Okręgowego w Krakowie sygn. akt IV Kz 1187/22 stwierdzono, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez oskarżoną zarzucanego jej przestępstwa i to zagrożonego karą bezwzględnego pozbawienia wolności, mimo że w postępowaniu Sądu Rejonowego w Wieliczce sygn. akt II K 451/21 nie prowadzono do tej pory żadnego postępowania dowodowego w zakresie czynów zarzucanych aktem oskarżenia, a treść oskarżenia wzbudza zasadnicze wątpliwości. Nadto Sąd Okręgowy stwierdził, że pani Teresa Garland utrudnia postępowanie karne, co daje zdaniem Sądu podstawę do jej aresztowania, mimo że zgłosiła się ona do psychiatrów w terminie i miejscu wskazanym przez Sąd, odmawiając przy tym (także pisemnie) udziału w badaniu psychiatrycznym, ale równocześnie stanowczo deklarując wolę udziału w postępowaniu dowodowym dotyczącym zarzucanego jej czynu.
W dniu 5 października Sąd w Wieliczce wydał postanowienie, iż badanie psychiatryczne mają przeprowadzić biegli z aresztu na Montelupich, przy czym mają sporządzić opinię w terminie dwóch tygodni.
Do dzisiaj nie jest wiadomo, czy takie badanie się odbyło, a blogerka jest nadal pozbawiona wolności.
Wobec faktu, iż trudno uznać, że inkryminowany film zawiera treści z art. 256 § 1 i 257 k.k. i to zagrożone karą bezwzględnego więzienia, a blogerka przebywa już ponad miesiąc w areszcie pod pretekstem konieczności badania poczytalności, uprzejmie proszę o bezzwłoczną interwencję Prokuratora Generalnego w związku z uprawnieniami prokuratury wynikającymi m.in. z art. 14 § 2 kpk.
Opinia publiczna jest przekonana, że akt oskarżenia wniesiony przez Prokuraturę stanowi oczywiste działanie na szkodę wolności słowa, a postępowanie sądowe w Sądzie Rejonowym w Wieliczce rażąco narusza gwarancje procesowe przysługujące blogerce Teresie Garland, w tym prawo do wolności osobistej.

List do Prezesa Sądu Rejonowego w Wieliczce

Prezes Sądu Rejonowego
w Wieliczce
SSR Ewa Motyczyńska – Pałys


Zwracam się z uprzejmą prośbą o wewnętrzny nadzór administracyjny nad postępowaniem sygn. akt II K 451/21 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Wieliczce przeciwko pani Teresie Garland, blogerce, zamieszkałej w Skawinie.
Proszę o zbadanie czy postępowanie jest prowadzone prawidłowo, szczególnie w zakresie sprawności postępowania, a przede wszystkim pod kątem kolejności czynności podejmowanych w sprawie.
Z tego co jest wiadomo opinii publicznej, blogerka Teresa Garland jest kierowana przez Sąd na badania psychiatryczne, mimo iż podczas procesu nie przeprowadzono wcześniej żadnych czynności z zakresu postępowania dowodowego na okoliczność zarzucanych jej czynów.
Pani Teresa Garland w opinii jej znajomych i rodziny nie jest osobą niepoczytalną, więc zrozumiałe jest, że odmawia udziału w takich badaniach - stygmatyzujących ją publicznie - jednocześnie stanowczo deklarując wolę uczestnictwa w postępowaniu dowodowym.
Pani Garland zgłosiła się w dniu 29.10.2021 r. zgodnie ze wskazaniem Sądu do wyznaczonych psychiatrów i odmówiła poddania się badaniu wskazując, że wnioskuje przede wszystkim o prowadzenie postępowania dowodowego w zakresie zarzucanych jej czynów.
Sąd ponownie kierował ją na badania, a w związku z podtrzymywaniem przez panią Garland odmowy uczestnictwa w nich, wydał w dniu 9 września 2022 r. postanowienie o aresztowaniu blogerki na dwa miesiące w celu przymusowego doprowadzenia jej na badanie. Postanowienie jest prawomocne.
Blogerka Teresa Garland została zatrzymana w dniu 27 września przez Policję i doprowadzona do aresztu na ul. Montelupich w Krakowie.
W dniu 5 października Sąd w Wieliczce wydał postanowienie, iż badanie psychiatryczne mają przeprowadzić biegli z aresztu na Montelupich, przy czym mają sporządzić opinię w terminie dwóch tygodni.
Do dzisiaj nie jest wiadomo, czy takie badanie się odbyło, a blogerka jest nadal pozbawiona wolności.
Wydaje się, że prawa procesowe pani Garland są rażąco naruszane poprzez niewłaściwą kolejność czynności procesowych. W pierwszej kolejności – wydaje się – powinno się dowodzić czy popełniła przestępstwo, a dopiero gdyby tak było, kierować ją na badania, i to tylko pod warunkiem że istnieją poważne wątpliwości co do jej poczytalności, co nie wydaje się mieć miejsca.
W związku z powyższym wnoszę jak podano na wstępie, mając nadzieję, iż Pani Garland zostanie pilnie zwolniona z aresztu. Ubocznie podnoszę, że film, który jest podstawą oskarżenia pani Garland w ocenie opinii publicznej nie zawiera stwierdzeń nienawistnych ani obelżywych.

------------------------------------------
Listy mogą być wysłane pocztą elektroniczną.
1/ do Ministra Zbigniewa Ziobro na adres:
biuro.podawcze.pk@prokuratura.gov.pl
biuro.podawcze@pk.gov.pl
skargi@ms.gov.pl
2/ do Sądu Rejonowego w Wieliczce na adres:
administracja@wieliczka.sr.gov.pl
Uwaga!
Wnoszone skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji interesanta.

Informacja ze strony Prokuratury Krajowej - sposób przyjmowania i załatwiania spraw przez PK
Pisma oraz dokumentację można składać w biurze podawczym Prokuratury Krajowej lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu: 48 (22) 12 51 867, poczty elektronicznej: biuro.podawcze@pk.gov.pl, a także ustnie do protokołu. Wnoszone skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji interesanta.
Prokuratorzy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Prezydialnego przyjmują interesantów sprawach skarg i wniosków w dni robocze w poniedziałek w godz. od 13.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Informacja ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
Pisemne skargi i wnioski możesz złożyć:
osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości w godzinach pracy Punktu Podawczego, Aleje Ujazdowskie 11,
za pośrednictwem poczty, na adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa,
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: skargi@ms.gov.pl,
faksem na nr 22 23-90-655.
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Stosownie do § 8.1 cyt. rozporządzenia skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Rebeliantka
Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów