Clicks254
Stylita
5

Boží slovo na den 1.4.2020

Ježíš řekl židům, kteří v něho uvěřili: „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ Namítli mu: „Jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak ty můžeš říci: `Stanete se svobodnými'?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahámovi, ale ukládáte mi o život, protože mé slovo se u vás neuchytí. Já mluvím, co jsem viděl u svého Otce, a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce.“ Řekli mu na to: „Náš otec je Abrahám.“ Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahámovy, konali byste skutky jako Abrahám. Nyní však mě chcete zabít – toho, kdo vám mluvil pravdu, kterou slyšel od Boha. Tak Abrahám nejednal. Vy konáte skutky vašeho otce.“ Odpověděli mu: „My jsme se nenarodili ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha.“ Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším otcem Bůh, milovali byste mě, vždyť já jsem vyšel od Boha a od něho přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal.“
Jan 8,31-42
ikona Abraham
Stylita
blah. Karel I.
Carolus Primus

1. dubna, připomínka
Postavení: císař
Úmrtí: 1922

Martyrologium tohoto dne připomíná úmrtí blahoslaveného Karla I., který byl posledním císařem Rakousko-Uherské monarchie (pozn.tedy i poslední český král). V Čechách byl na vojně a studoval na universitě v Praze. S manželkou Zitou von Bourbon-Parma měl osm dětí. Uprostřed 1. světové války se stal císařem a pak …More
blah. Karel I.
Carolus Primus

1. dubna, připomínka
Postavení: císař
Úmrtí: 1922

Martyrologium tohoto dne připomíná úmrtí blahoslaveného Karla I., který byl posledním císařem Rakousko-Uherské monarchie (pozn.tedy i poslední český král). V Čechách byl na vojně a studoval na universitě v Praze. S manželkou Zitou von Bourbon-Parma měl osm dětí. Uprostřed 1. světové války se stal císařem a pak jediným státním představitelem, který se v r. 1917 pokusil o nastolení míru.
Blahořečený byl papežem Janem Pavlem II. 3. 10. 2004 a za datum pro místní slavení památky byl stanoven 21. říjen. Týká se zejména diecéze Vídeň. U data 21. 10. je také uveden celý jeho životopis.
catholica.cz
Caesar
Stylita
sv. Agapés a Chionie
Agapes et Chionia

1. dubna, připomínka
Postavení: mučednice
Úmrtí: 304

Pocházely z makedonského města Soluně a žily jako panny v lásce k Bohu i k bližním. Za císaře Maximiána byly zajaty a předvedeny před místodržitele Dulceciána pro praktikování své křesťanské víry. Svou víru nepřestaly hájit či vyznávat a za konečné nejhorší provinění bylo považováno to, že odmítly jíst …More
sv. Agapés a Chionie
Agapes et Chionia

1. dubna, připomínka
Postavení: mučednice
Úmrtí: 304

Pocházely z makedonského města Soluně a žily jako panny v lásce k Bohu i k bližním. Za císaře Maximiána byly zajaty a předvedeny před místodržitele Dulceciána pro praktikování své křesťanské víry. Svou víru nepřestaly hájit či vyznávat a za konečné nejhorší provinění bylo považováno to, že odmítly jíst maso obětované pohanským bohům. Byly proto odsouzeny a zaživa upáleny.
catholica.cz
2 more comments from Stylita
Stylita
sv. Marie Egyptská
Maria

1. dubna, připomínka
Postavení: poustevnice
Úmrtí: s. V.
Patron: kajícnic, zkroušených hříšnic, vzývána při horečce
Atributy: chleby, mouřenínka, vlasy

Narodila se v Egyptě asi kolem roku 345 a vyrostla v krásnou dívku. Legendy vyprávějí, že již ve 12 letech utekla z domova do Alexandrie. Zneužívala svého půvabu a začala žít hříšným životem. Velmi brzy se z ní stala …More
sv. Marie Egyptská
Maria

1. dubna, připomínka
Postavení: poustevnice
Úmrtí: s. V.
Patron: kajícnic, zkroušených hříšnic, vzývána při horečce
Atributy: chleby, mouřenínka, vlasy

Narodila se v Egyptě asi kolem roku 345 a vyrostla v krásnou dívku. Legendy vyprávějí, že již ve 12 letech utekla z domova do Alexandrie. Zneužívala svého půvabu a začala žít hříšným životem. Velmi brzy se z ní stala kurtizána. Dle některého vyprávění se někdy živila i jako pradlena. Kvůli rozkošnické zábavě hřešila s nejrůznější klientelou, které nabízela své erotické služby. Po sedmnácti letech šla za námořníky na loď, která nabírala poutníky do Jeruzaléma na svátek Povýšení svatého kříže. Při cestě ještě nemínila přestat s prostitucí a nejela kvůli svátku. Jen ji napadlo prohlédnout si ta posvátná místa, když viděla, jak všichni odcházejí brzy ráno do chrámu. Šla s nimi na nádvoří před chrámem a když s ostatními chtěla vstoupit dovnitř svatyně, tajemná síla ji tlačila proti vstupujícímu davu. Opakovaně se pokoušela vejít. Třikrát marně, pak unavená klesla v koutě nádvoří. Když se vzpamatovala, začala uvažovat, co jí brání vstoupit. A tu se jejího srdce dotkla Boží milost a ona poznala, že je to velikost jejích hříchů. Hlas svědomí ji informoval, že není hodna přiblížit se k dřevu svatého kříže, na němž zemřel Spasitel světa. Uvědomila si celou hrůzu stavu své duše a hořce se rozplakala. Poprvé litovala svých hříchů a zatoužila po očistě od nich. Nad sebou si všimla obrazu Panny Marie, kterou požádala o pomoc se svým obrácením. Někde je jí do úst vkládána modlitba: "Matko Boží, nejsem hodna pro svou nečistotu k Tobě ani pohlédnout, ale slýchala jsem, že jsi matkou milosrdenství a útočištěm hříšníků a že Tvůj božský Syn, jenž se z Tebe narodil, stal se člověkem, aby hříšníky volal k pokání. Prosím, ujmi se mne a vyžádej mi milost, abych mohla vstoupit do chrámu a uctít svatý kříž. Bude-li mi to dovoleno, půjdu oplakávat své hříchy kamkoli mi přikážeš."
Tato modlitba má nejen naznačit, co se odehrávalo v její duši, ale jde i o pravdivé katechetické jádro, upozorňující na nejsnadnější způsob jak dojít milosti obrácení: uznání konkrétní viny, dovolávajíce se pomoci s důvěrou v srdci a předsevzetí. (Nezbytná lítost byla naznačena před modlitbou.) Jedná se o kroky, bez kterých by Magdalena nebyla s to pokročit k opravdovému obrácení, které nakonec bylo heroickým pokáním.
Po vzbuzené lítosti a prosbě k Matce Boží znovu zkusila vstoupit a již žádné zábrany nepocítila. Po pobožnosti při vyjití z chrámu vnímalo její srdce výzvu: "Jdi za Jordán a dojdeš pokoje!" znovu se svěřila ochraně Matky Boží, koupila si prý tři chleby a vydala se na cestu. Navečer došla do chrámu Jana Křtitele u Jordánu, strávila noc v lítosti nad svými hříchy, pak přijala svátost smíření a eucharistii a takto posilněna odešla za Jordán do pouště. Tam prý žila 47 let, živíce se rostlinnou stravou. Legenda uvádí, že 17 let hříšného života vyvažovala 17 léty vnitřních bojů na poušti a teprve potom byla zcela osvobozena od minulosti. Po celou dobu žila jen v modlitbách a v lítosti nad dřívějším životem.
Na počátku postní doby možná roku 420, otec Zosima odešel do pouště, jak bylo zvykem, setrvávat v ní přes postní dobu a po dvaceti dnech se prý setkal s kajícnicí, které chyběl oděv a zdáli jej požádala o část jeho oděvu. Pak teprve spolu více rozmlouvali. Marie mu svěřila svůj životní příběh s tím, že ho smí říci dál až po její smrti. Vyzpovídala se a poprosila ho, aby jí na Zelený čtvrtek přinesl svátost oltářní, což potom učinil. Také se dohodli, že po roce zase na Zelený čtvrtek přijde.
Po roce ji však Zosima již nalezl mrtvou a v písku napsanou prosbu, aby byla pohřbena. V legendárním vyprávění je uvedeno, že pro ni hrob vyhrabal lev. Proto i ten se někdy objevuje na jejím obraze.
catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Král Nabuchodonosor řekl: „Je to pravda, Šadrachu, Mešachu a Abednego, že nectíte mé bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem dal postavit? Nuže, jste připraveni hned, jak uslyšíte zvuk rohu, flétny, citery, harfy, psalteria, dud a hudebníky všeho druhu, padnout a klanět se soše, kterou …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Král Nabuchodonosor řekl: „Je to pravda, Šadrachu, Mešachu a Abednego, že nectíte mé bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem dal postavit? Nuže, jste připraveni hned, jak uslyšíte zvuk rohu, flétny, citery, harfy, psalteria, dud a hudebníky všeho druhu, padnout a klanět se soše, kterou jsem dal postavit? Jestliže se však klanět nebudete, hned budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece – a který bůh vás bude moci vysvobodit z mých rukou?“ Šadrach, Mešach a Abednego odpověděli králi Nabuchodonosorovi: „Není třeba, abychom kvůli tomu tobě odpovídali. Jestliže se to stane, náš Bůh, jehož ctíme, může nás vysvobodit; z rozpálené ohnivé pece i z tvé ruky, králi, nás vysvobodí; i kdyby ne, nechť je ti známo, králi, že (ani pak) tvé bohy nectíme a zlaté soše, kterou jsi dal postavit, se neklaníme!“ Tu se Nabuchodonosor vůči Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi naplnil hněvem, který změnil jeho tvář. Poručil rozpálit pec sedmkrát víc, než obvykle se rozpalovala. Několika nejsilnějším mužům svého vojska rozkázal svázat Šadracha, Mešacha a Abednega, aby je vhodili do rozpálené ohnivé pece. (Najednou) král Nabuchodonosor užasl, rychle vstal a řekl svým dvořanům: „Copak jste nevhodili tři svázané muže doprostřed ohně?“ Odpověděli a řekli králi: „Ano, králi!“ (Král) pravil: „Hle, já vidím čtyři muže rozvázané, jak se procházejí uprostřed ohně, není na nich úhony a vzhled čtvrtého je podobný Božímu synu.“ Tu zvolal Nabuchodonosor: „Požehnaný Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří v něj důvěřovali! Přestoupili královský rozkaz a vydali svá těla, aby nemuseli uctívat žádného boha, jedině Boha svého, a klanět se mu.“
Dan 3,14-20.91-92.95

Žalm:
Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
O: a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
O: a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny
a trůníš na cherubech,
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
O: a velebený a plný slávy navěky.
Dan 3

Evangelium:
Jan 8,31-42

Církevní kalendář:
sv. Makarius (Blahomír) (8,9stol)
Žil v 8. - 9. století. Narodil se v Konstantinopoli. Původně se jmenoval Kryštof a když byl pokřtěn, přijal jméno Makarius. Stal se mnichem v klášteře nedaleko města Pelekete. Později zde byl zvolen opatem a proslul podivuhodnými zázraky.
V byzantské říši odsoudil císař Leo III. Isaurský r. 726 velmi rozšířené uctívání obrazů, což vedlo k rozporům mezi ctiteli obrazů a obrazoborci. Leo se inspiroval zákazem zobrazování Boha u muslimů. Pronásledování zastánců obrazů skončilo teprve r. 787, když na druhém koncilu nicejském byla znovu připuštěna přenesená (proskénitická) úcta k ikonám, tj. že skrze obraz lze duchovně vnímat zobrazeného, nedovoluje však ikonodúlii, tj. dokonalé uctívání, které je vyhrazeno pouze Bohu. Kvůli opozici proti obrazoborectví byl Makarius uvězněn a mučen. Leův nástupce, Michael Koktavý, Makaria z vězení propustil a chtěl po něm, aby obrazoborectví podpořil. Makarius to odmítl a byl proto poslán do vyhnanství na ostrov Afusia při pobřeží Bythinie, kde 18. srpna kolem roku 830 zemřel přirozenou smrtí.
Modlitba svatého Makaria :
Pro Tebe, ó Pane, který miluješ celé lidstvo,
spěchám probudit se ze spánku.
S Tvou milostí jdu, abych pro Tebe pracoval a k Tobě se modlil:
Pomáhej mi vždy a ve všech záležitostech !
Osvoboď mne od každého hříchu tohoto světa a od ďáblova pronásledování !
Zachovej mě a veď mě do svého věčného království, protože ty jsi můj Stvořitel a
vzbuzuješ všechny dobré myšlenky ve mně.
V Tobě je všechna má naděje a Tebe oslavuji nyní i navěky. Amen.
Je patronem :
zázračné vyslyšení proseb, vyhnanců, exulantů
www.abcsvatych.com/mesice/4/duben1.htm