Clicks45
vi.news

Francis nói về đại kết: "Hãy nhìn xa hơn lợi ích Công giáo, hãy vượt qua các di sản của quá khứ"

Mỗi cộng đồng Kitô giáo đều "có một món quà để dâng" cho các giáo phái khác, Francis đã thuyết giảng tại một dịch vụ cầu nguyện đại kết, kết thúc "Tuần lễ cầu nguyện thường thiên vì sự hòa hợp Ki tô giáo" vào ngày 25 tháng 1.

Ông "muốn nhận ra, chào mừng và chia sẻ những món quà này" và yêu cầu các giáo phái Kitô giáo khác nhau "nhìn ra ngoài lợi ích của đảng phái và vượt qua các di sản của quá khứ."

Francis đã chủ trì các buổi kinh chiều với Metropolitan Gennadios của Chính thống giáo Hy Lạp, giám mục giáo dân Anh giáo Ian Ernest, và đại diện của các giáo phái Kitô giáo khác.

"Di sản của quá khứ" chính là Bảy Bí tích và Tin mừng.

#newsMbkajqsygt