Clicks296
Stylita
4

Boží slovo na den 15.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete jen své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."
Mt 5,43-48
Martina Bohumila Lutherová
Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.

Toho jsou a budou schopni ti ,kteří svůj život odevzdali Bohu
v totální odevzdanosti a důvěře, jenom jemu samému Trojjedinému.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, podáváme vám zprávu, jakého projevu Boží přízně se dostalo církevním obcím v Makedonii: navštívilo je sice těžké soužení, ale byli přitom plní radosti, a přesto, že jsou tak velice chudí, velkodušně se projevilo jejich dobré srdce. Mohu to dosvědčit, že udělali …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, podáváme vám zprávu, jakého projevu Boží přízně se dostalo církevním obcím v Makedonii: navštívilo je sice těžké soužení, ale byli přitom plní radosti, a přesto, že jsou tak velice chudí, velkodušně se projevilo jejich dobré srdce. Mohu to dosvědčit, že udělali všechno, co mohli, ano ještě více, než mohli, a sami od sebe a velmi naléhavě prosili o milost, aby se směli zúčastnit na dobročinném díle k podpoře křesťanů. Udělali více, než jsme čekali: už napřed sami sebe odevzdali Pánu a nám, protože Bůh to chtěl. A proto jsme vybídli Tita, aby i toto dílo lásky u vás dokončil, jak s tím už dříve začal. Nuže, jako vynikáte po každé stránce: ve víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v tomto díle lásky. Neříkám to jako rozkaz, ale chtěl bych na horlivosti druhých vyzkoušet, že také vaše láska je pravá. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.
2Kor 8,1-9

Žalm:
Duše má, chval Hospodina!
Nebo: Aleluja

Pokud žiji, chci chválit Hospodina,
pokud budu, chci opěvovat svého Boha.

Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův,
kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
On učinil nebe i zemi,
moře i vše, co je v nich.
On zachovává věrnost navěky.

Zjednává právo utlačeným,
dává chléb lačným.
Hospodin vysvobozuje vězně.

Hospodin otvírá oči slepým,
Hospodin napřimuje sklíčené,
Hospodin miluje spravedlivé,
Hospodin chrání přistěhovalce.
Zl 146

Evangelium:
Mt 5,43-48
Martina Bohumila Lutherová
Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův,

kdo doufá v Hospodina, svého Boha.

🥳 To je velká úleva že tam není Bůh papežův.
U.S.C.A.E.
a lutherkov už vôbec nie že niekto môže byť až takto trápny no nič 😊 heretikom stále posiela možnosti obrátiť sa ale v tom zmysle ako je to myslené im veru nepomáha lebo samy nechcú a Boh sa jednak nevnucuje a nemôže sa popierať