Clicks463
Stylita
2

Boží slovo na den 12.9. A.D. 2021

Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ Ježíš si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“
Mk 8,27-35
U.S.C.A.E.
Nedeľa po narodení Panny Márie
Slávnosť mena Panny Márie.


Viedenčania modlili sa dňa 11. septembra pod oktávou narodenia prebl. Panny Márie, aby všemohúci Boh na prímluvu Božej Rodičky kresťanskému vojsku víťazstvo udeliť ráčil nad neľudskými nevercami, vyznávali svoje hriechy, prijímali Telo Božie a chystali sa na cestu do večnosti. Toho dňa podarilo sa ešte posledný útok Turkov s ťažkosťou …More
Nedeľa po narodení Panny Márie
Slávnosť mena Panny Márie.


Viedenčania modlili sa dňa 11. septembra pod oktávou narodenia prebl. Panny Márie, aby všemohúci Boh na prímluvu Božej Rodičky kresťanskému vojsku víťazstvo udeliť ráčil nad neľudskými nevercami, vyznávali svoje hriechy, prijímali Telo Božie a chystali sa na cestu do večnosti. Toho dňa podarilo sa ešte posledný útok Turkov s ťažkosťou odraziť; potrava a krm pre dobytok mohly najviac za päť dní dostačiť.

V tomto rozhodnom okamžení blížil sa vojvoda lotharingský s 30.000 mužmi z Uhorska a knieža sasský s 10.000 kresťanskými bojovníkami. Ale čo to bolo proti takej presile! A hľa, v nedeľu ráno, dňa 12. septembra ožiarilo vychádzajúce slniečko na Lysej hore (Kahlenberg) lesklé zbrane pomocného kresťanského vojska. Bol to kráľ poľský Ján Sobieský s 25.000 udatnými bojovníkami, s ktorými spojili sa i vojvoda lothringský a knieža sasský so svojimi vojskami.

Včas ráno slúžená bola sv. omša, pri ktorej boli prítomní cisár Leopold, kráľ Sobieský a ostatní vodcovia. Sobieský modlil sa vrúcne pod celou sv. omšou so svojím vojskom k Panne Márii s rozťaženými rukami a prijal skrúšene Telo Pána.

Po svätej omši privolal oduševnene svojim bojovníkom: «Dôverujme v pomoc Božiu a v ochranu preblahoslavenej Panny Márie. Hor sa proti nepriateľovi Božiemu. Meno Maria nech je v krutej bitke naším heslom!» A bojovné rady poľského vojska oduševnene volaly: « Poďme smelo na vraha, Matka Božia nás chráni!» A celé kresťanské vojsko vrhlo sa na Turkov s krikom: «Ježiš, Maria!»

Krvavá bitka počala v tureckom tábore, keď pyšný na svoju silu Kara-Mustafa s dvoma synami a s tatárskym chánom vo svojom hodvábnom a zlatom vyšívanom stane (šiatre) pokojne kávu si popíjal. V krátkom čase zbití boli Turci a pyšný Kara-Mustafa so zbytkami svojho vojska utekal pred víťazným kresťanským vojskom. Mnohí Turci potopili sa na úteku v Dunaji. Celý turecký tábor so všetkými pokladami a zásobami padol do rúk víťazných kresťanov.

So slávou vstúpil Sobieský do osvobodenej, jásajúcej Viedne, i ďakoval dobrotivému Bohu v chráme sv. Štefana za skvelé víťazstvo. A od tohoto času nosieval obraz Panny Márie na svojom srdci. Celý svet bol presvedčený, že toto slávné víťazstvo, jaké zriedka vykázať môžu dejiny národov, ďakovať musia kresťania jedine prímluve Rodičky Božej, Márie Panny.

Keď o tomto skvelom víťazstve počul pápež Innocent XI., ustanovil r. 1684 na dôkaz vďačnosti, aby v celej sv. cirkvi slávila sa v nedeľu po sviatku narodenia Rodičky Božej slávnosť mena Panny Márie.

A táto dnešná radostná slávnosť je živým pomníkom a dôkazom, že Panna Maria je pomocnicou kresťanov; lebo keby na jej prímluvu kresťanskí bojovníci neboli zničili pri Viedni surovú moc fanatických Turkov, celá západná Európa bola by znášala ťažké otrocké jarmo nevercov a sv. cirkev by snáď zničená bola bývala, jako sa to v Asii a v Afrike predtým stalo.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. Blízko je můj obhájce! Kdo se chce se mnou přít? Postavme se spolu! Kdo je mým protivníkem? Ať přistoupí ke mně! Hle Pán, Hospodin mi pomáhá! Kdo mě odsoudí?
Iz 50,5-9a

Žalm:
Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
Nebo: Aleluja.

Miluji Hospodina, neboť slyšel
můj prosebný hlas,
neboť naklonil ke mně svůj sluch
v den, kdy jsem ho vzýval.

Obepjaly mě provazy smrti,
dostihly mě smyčky podsvětí,
uvízl jsem v tísni a trýzni.
Hospodinovo jméno jsem vzýval:
„Ach, Hospodine, zachraň mi život!“

Hospodin je milostivý a milosrdný,
Bůh náš je milosrdný.
Hospodin chrání prosté lidi;
pomohl mi, když jsem byl v bídě.

Vždyť vysvobodil můj život ze smrti,
mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
Budu kráčet před Hospodinem
v zemi živých.
Zl 116(114)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: „Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se“ – ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je jim to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale někdo by mohl říci: „Ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru.“
Jak 2,14-18

Evangelium:
Mk 8,27-35