Libor Halik
995

Rusko po volbách 18.9.2016 se asi vrátí ke komunismu. Proč?

Protože křesťanů v Rusku už nepřibývá, neboť pravoslavní biskupové za moskevského patriarchy Cyrila tolerují stejné hříchy jako ateisté a umělých potratů (interrupcí) jsou pořád miliony. Neboť papežové s katolickými biskupy od r.1929 dodnes neposlechli pokyn neposkvrněné Panny Marie, řečený ve Fatimě, aby veřejně zasvětili Rusko pod její ochranu. Když místo Ruska papež Jan Pavel II. s biskupy zasvětili svět, tak se začaly uzákoňovat homosexuální sňatky, svět se stal Sodomou, která s Františkem z Argentiny není odmítána ani v centru Katolické církve. Panna Maria je matkou církve. Když děti církve neposlechli matku, přijde spravedlivý hněv Boha Otce dopuštěním 3. světové války.
Jako pravoslavný kněz si dokáži představit k čemu by došlo, kdyby papež s katolickými biskupy Pannu Marii poslechli – ona přece po svém zesnutí a nenebevzetí dostala moc nad všemi anděly i lidmi ! Nad ní je výše jen Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Komunistický ateismus v Rusku by ztratil všechnu přitažlivost. Pravoslavné duchovenstvo a lid Ruska by se vrátily k staré víře, že Panna Maria byla počata bez poskvrny dědičného hříchu, jak se věřilo ještě za časů sv. ruského metropolity Dmitrije Rostovského, autora životopisů ruských svatých, který zemřel r.1709. Rusové by pak začali nenávidět umělé potraty a rozvody. Připomeňme si, že Rusko nepřijalo víru přímo od svatých Cyrila a Metoda jako Velká Morava, ale až o 100 let později oklikou přes tehdy už prorozvodový řecký Konstantinopol. Čili nikdy nebylo bezrozvodové, ruští biskupové po vzoru řeckých biskupů rozvody laiků vždy tolerovali. Tehdejší papežská nekompromisnost proti rozvodům a novým sňatkům, která chránila ostatní křesťanskou Evropu, Rusku vždy chyběla. O svatost usilovali obvykle jen ti ruští mniši, kteří se nestali biskupy. Rusko bylo svaté jen skrze některé mnichy a mnišky, díky přísloví: “Dál od biskupa, blíže k Bohu”. Ostatní křesťanská Evropa bývala svatá nejen skrze svaté mnichy a mnišky, ale i skrz některé svaté manžele, čili zejména i skrze některé svaté krále a královny, neboť zde skrz šéfy nad biskupy - papeže nebylo žádným biskupům povoleno tolerovat rozvody a nové sňatky ani králům. Že Bůh nenávidí rozvod, oznamovali už starozákonní proroci! Rozvody, prozatím jen severoamerickým katolíkům, začal tolerovat teprve papež Pavel VI., který také vychválil po r.1968 novou moderně nejednoznačnou mši. Ta mše není překladem staré mše do národních jazyků, což by nevadilo, ale je zcela novou mší, částečně i protestantskou bohoslužbou do národních jazyků. Čili bludy z tehdy komunistického Ruska (počínaje nevírou v Boha, konče aktivní homosexualitou, bisexualitou a pedofilií tajných policistů a agentů) se rozšířily po 2. světové válce do celého světa i do Vatikánu, jak předpověděla Panna Marie, když papež Pius XI. s katolickými biskupy nezasvětí Rusko. Zasvěcením Ruska mohli zabránit válce, neudělali to. V závěru 2.tajemství fatimského proroctví je řečeno, že až NAKONEC papež zasvětí Rusko, tak se Rusko obrátí. Vizionářka Lucie plakala r.1957 před P. Fuentesem, že zasvěcení přijde pozdě, že Bůh dopustí 3. světovou válku, protože mnozí lidé už spáchají neodpustitelný hřích rouhání Duchu svatému. Logicky dojde k zasvěcení Ruska buď až za 3. světové války, nebo až po ní - jakmile se naplní papežem Lvem XIII. předpovězených 100 let satanem inspirovaného největšího ničení Katolické církve. Domnívám se, že ničení počalo maličkým tolerováním protestantského bludu neúcty ke mši, k Panně Marii a k svatým, když se skrz nový papežský zákoník katolíkům od r.1917 dovolilo účastnit se protestantských pohřbů.
Ti pravoslavní Rusové a Řekové, Gruzínci, Bulhaři, Syřané, kteří se vyhýbají hříchům, dodnes odmítají společné modlitby s nepravoslavnými, dle pravidla sv. apoštolů č.45: “Biskup nebo kněz nebo jáhen, který se s kacíři třeba jen modlí, budiž zbaven úřadu. Dovolí-li jim vykonávati služby náležející duchovním, budiž zbaven úřadu.” Proto se pravoslavní Gruzínci, Bulhaři, Syřané a také Rusové nezúčastnili tzv. všepravoslavného letošního sněmu na Krétě. Ač se toho sněmu pravoslavní Řekové a Srbové zúčastnili, tak většina srbských biskupů a mnoho řeckých biskupů i athoských mnichů odmítly jeho dekrety.
Předpokládám, že dokud papež nezasvětí Rusko Panně Marii, Katolická církev bude předpovězených 100 let hnít zevnitř skrz protestantské, i ateistické a sodomské bludy svých současných biskupů, kněží i úřadujícího Františka Bergoglia z Argentiny (současného papeže, či vzdoropapeže). Po tu dobu budou mít pravoslavní ruští a další horlivci velmi často pravdu, že katolíci jsou kacíři.
Bez pomoci Panny Marie, dle Božích, a ne našich lidských svévolných, podmínek, nic dobrého nejde. Bez Panny Marie by se ani Pán Ježíš nenarodil. Ona by však bez Boha stvořena nebyla. Bůh ji stvořil jako novou bezhříšnou Evu, nejpokornější lidskou pomocnici Boha a člověka Ježíše Krista.
Litujme svých hříchů a bludů, prosme Boha o smilování. Prosme Ho: Přijď Tvé království, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na Zemi.

Veřejná doména