Clicks530

NECHVAL SE ZÍTŘKEM, NEBOŤ NEVÍŠ CO TEN DEN PŘINESE (Př.27,1)

"Nechvalme se, bratři, tím co není v naší moci.Čas a roky vzal Hospodin
pod Svoji moc a On nad nimi vládne.
Jen jediný Bůh ví,jestli nás
zítřejší den přičlení k živým anebo mrtvým.Někteří zemřeli v podvečer
dne své svatby, jiní zase odcházeli do hrobu v podvečer své královské
korunovace.A´t proto nikdo neříká: zítra bude nejšťastnější den mého
života: zítra vstupuji do manželství.! Anebo: Zítra budu korunovaný za
krále.! Anebo zítra jdu na velkou hostinu! Anebo zítra budu mít velký
zisk.! O, kéž nikdo neříká o štěstí zítřejšího dne. Hle ještě tété noci může
vyjít duše z tebe a zítra se octnout mezi černými démony na celnicích.!
Ještě této noci se člověk může odloučit od příbuzných a přátel, od
bohatství a důstojnosti od slunce, hvězd a octnout se v úplně neznámé
společnosti, na nevídaném místě, na neočekávaném soudě.
Namísto toho abychom se chválili zítřejším dnem, raděj se modleme
k BOhu, aby nám dal dnes každodenní chléb.Možná je dnešní den
náš poslední na zemi
. Proto je lepší, abysme tento den ztrávili v pokání,
za všechny minulé dny našeho života na zemi, než abychom marnivě
fantazírovali o zítřejším dnu, o dni,který nám možná nikdy nezasvitne.
Marnivé fantazírovani o zítřejším dni nám nemůže přinést žádný užitek,
ale naopak pokání s pláčem nás může zachránit před věčným ohněm
."

Hospodine spravedlivý, spal v nás nerozumnou márnivost.
Tobě buď sláva a díkuvzdání na věky. Amen.
Ochridský Prolog/str.458/