Stylita
Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.
Deut 31, 8
+
...ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Řím 8, 38 - 39
U.S.C.A.E.
inak Jezuitský misionári ono boli časy keď verili Vieru tak tí našli v severnej amerike taký kmeň ktorý veril v Jedného Boha praktizoval monogamiu a klamanie mal za zlo až skoro okamžite sa takmer celý kmeň stal Katolíckym ja viem opisujem veľmi pozitívny prípad fungovania prirodzeného zákona v človeku ale tá Kristova reč opisuje prejavy milosrdenstva skrze prirodzený zákon. Stále sa musia …More
inak Jezuitský misionári ono boli časy keď verili Vieru tak tí našli v severnej amerike taký kmeň ktorý veril v Jedného Boha praktizoval monogamiu a klamanie mal za zlo až skoro okamžite sa takmer celý kmeň stal Katolíckym ja viem opisujem veľmi pozitívny prípad fungovania prirodzeného zákona v človeku ale tá Kristova reč opisuje prejavy milosrdenstva skrze prirodzený zákon. Stále sa musia stať Katolíkmi a aspoň mimoriadnou cestou zmazať dedičný a osobné hriechy ale prirodzený zákon je inými slovami Desatoro v srdci len pohanstvo a zlý život a náklonnosť ku zlému to u drvivej väčšiny pohanov udusia

dobrý pohan už patrí k duši Cirkvi len to nevykladať modernisticky že je z času na čas milý neprekonateľná nevedomosť sa tiež vykladá širšie ako je v skutočnosti aplikovateľná Misie sú proste riadny a istý prostriedok
Stylita
Poslední soud
Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
ovce postaví po pravici a kozly po levici.
Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
More
Poslední soud

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
ovce postaví po pravici a kozly po levici.
Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘
Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘
Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘
Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘
On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘
A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“
Matouš 25,31-46
hajaj búvaj ovečky
„Když dáš člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den. Naučíte-li člověka rybařit, nasytíte ho na celý život."
hajaj búvaj ovečky
Milosrdenstvo k blížnemu je dobrá vec. Ale nenahradí Desatoro.