Clicks1.4K
Memento-mori
Kard. Schönborn šlape po Božím zákonu a žehná sodomity Kardinál Schönborn 25. března 2021 veřejně kritizoval vyhlášení Kongregace pro nauku víry z 15. března o nepřípustnosti žehnání tzv. homosexuál…More
Kard. Schönborn šlape po Božím zákonu a žehná sodomity

Kardinál Schönborn 25. března 2021 veřejně kritizoval vyhlášení Kongregace pro nauku víry z 15. března o nepřípustnosti žehnání tzv. homosexuálním párům. Schönborn získal 350 rakouských kněží, aby s ním i nadále žehnali sodomity.

Citace Schönborna: „Pokud je žádost o požehnání upřímná, je to skutečně žádost o Boží požehnání pro životní cestu dvou lidí, ať už jsou v jakékoliv situaci... pak jim toto požehnání nebude upřeno.“
Odpověď: Začíná to žehnáním sodomitů, ale při současné gender ideologii, které se preláti typu Schönborna otevírají, se dá očekávat, že brzy přijde nějaký pán s kozou a bude to myslet upřímně. Když požádá o požehnání pro životní cestu, podle nové nauky Schönborna ani tomuto „páru“ požehnání nebude upřeno.

Citace Schönborna: „Mnozí homosexuálové hledí na církev jako na svou matku a tak toto vyhlášení Kongregace zranilo mnohé velmi bolestně, protože cítí, že jsou církví odmítáni.“
Odpověď: Církev je společenství těch, kteří uvěřili v Krista a rozhodli se Ho následovat po cestě Božích přikázání s cílem spasit svou nesmrtelnou duši. Těmto je církev matkou. Není však matkou těm, jejichž otcem je ďábel a zatvrzele odmítají pokání, Boží přikázání i spásu.

Citace Schönborna: „Církev musí učit, ale v první řadě je matkou.“
Odpověď: Církev jako matka musí učit pravdám víry nutným ke spáse. Pseudopapež Bergoglio a homosexuální lobby na nejvyšších místech už do Kristovy církve nepatří, a proto pravdám Božím ani Božím přikázáním neučí, ale činí opak. Místo pravd víry hlásají hereze, místo morálních zákonů amorálnost, místo ctností zvrhlost. A hlavně bergogliánská sekta notoricky odmítá pokání, které je podmínkou spásy. Tato sekta zabíjí Kristovu církev, naši matku. Schönborn patří mezi přední muže bergogliánské sekty. Bergoglio se v roce 2020 zasadil za legalizaci svazků sodomitů. Sodomie stahuje prokletí na církev i na lidstvo a je nástrojem genocidy podobně jako Bergogliem vnucovaná mRNA vakcína.

Citace Schönborna: „A mnozí homosexuálové jsou zvlášť citliví při otázce: Je církev pro nás matkou? A matka požehnání neodmítne.“
Odpověď: Bible nazývá hřích sodomie ohavností a zvrhlostí. Výstražným trestem za sodomii je věčný oheň. Boží slovo varuje: „Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 7) Vrchol apostaze je dělat z ohavnosti sodomie pseudosvátost manželství. Pokud by tento postoj akceptovaly údy Kristova Těla, páchaly by duchovní sebevraždu. Hříchu a zvrhlosti může žehnat jako tzv. matka jen nevěstka antikrista!
Schönborn falešným evangeliem stahuje prokletí na sebe i na ty, kdo se mu podřizují, a buduje antikristovu církev.

Citace Schönborna: „Požehnání není odměnou za dobré chování, ale prosbou o pomoc shora.“
Odpověď: Pokud má Bůh dát požehnání, pomoc shora, pak podmínkou je, aby člověk usiloval o dobrou věc, která neprotiřečí Božím zákonům a přikázáním. O sodomii ale Boží slovo říká: „Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní... muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.“ (Ř 1,26n) Bůh hřích homosexuality nežehná, ale trestá, a navíc dává výstrahu i pro dnešní dobu: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2Pt 2,6)

Citace Schönborna: „Homosexuální pár bych jako vysvěcený duchovní informoval: ‚Nerealizovali jste úplný ideál.‘“
Odpověď: Vysvěcený duchovní je povinen informovat sodomity takto: „Nebudete-li konat pokání ze sodomie, budete věčně zavrženi. O nějakém žehnání ohavnosti nemůže být ani řeč, protože je to rouhání se Bohu a výsměch církvi. “ Toto slovo pravdy jsem povinen povědět jako vysvěcený duchovní. Církev nemůže cestu do pekla nazývat ideálem, i když dodá: ne úplným.

Citace Schönborna: „...poučil bych homosexuální pár, že by měli žít život založený na lidských ctnostech, bez nichž není úspěšné partnerství. A to si zaslouží požehnání.“
Odpověď: Jaká je to absurdita schvalovat člověku těžký hřích a cestu do záhuby, a učit ho, aby se při tom maskoval lidskými ctnostmi. To je vrchol klerikálního farizeismu a ztráta zdravého rozumu! Navádět lidi, aby se dopouštěli zločinu proti Bohu i bližnímu, a přitom mluvit o úspěšném partnerství, je duchovní schizofrenie a posedlost.

Citace Schönborna: „Kongregace pro nauku víry se pokusila... ztlumit názor, že svazek stejných pohlaví může být rovný manželství.“
Odpověď: Jinými slovy Schönborn zastává postoj, že žehnání sodomitů a svátost manželství jsou si rovny! Kongregace pro nauku víry se prý snažila tento názor pouze ztlumit. Tímto Schönborn znovu dokázal, že se vyloučil z Kristovy církve dle Gal 1,8-9 za hlásání falešného evangelia. Nikdo nesmí poslouchat tohoto církevního podvodníka, který navíc podlým způsobem pomáhal odstranit pravověrného kardinála Groëra. Uzurpoval pak úřad primasa rakouské církve. Kdo Schönborna poslouchá a podřizuje se mu, stahuje na sebe prokletí, které je na něm. Pokud se biskup, kněz či laik od něho neodloučí ani v hodině smrti, pak takový bude věčně zavržen. To je třeba vědět.
Dnes se v Rakousku pod vedením Schönborna sjednotila 350 členná smečka. Žehná sodomity, a tím šlape po Božím zákonu a vysmívá se Bohu. Cílem Schönbornovy klerikální smečky je uvrhnout do pekla nejen sodomity, ale i co nejvíce oklamaných rakouských katolíků. Kéž by se našlo aspoň 35 rakouských kněží, kteří se oddělí od bergogliánské sekty a budou společně bojovat za Krista a za spasení nesmrtelných duší!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

1. 4. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Odebírat aktuální informace od BKP

eepurl.com/gQZMTD