Clicks494
Stylita
11

Boží slovo na den 28.11. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka."
Lk 21,25-28.34-36
obr. freska - Fra Angelico - Kristus Soudce, 1447
Stylita
Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy,“ je výrok Hospodinův.
Jeremjáš 23, 1
U.S.C.A.E.
Augustín, List Hesychiovi A slová prichádzať v oblaku možno chápať dvojakým spôsobom: buď prichádzať vo svojej Cirkvi ako v oblaku, ako neprestajne prichádza teraz; no potom s mocou a veľkou slávou, lebo väčšia sláva a moc sa zjaví v jeho svätých, ktorým dá veľkú silu, aby ich nepremohli toľké prenasledovania; alebo vo svojom tele, v ktorom sedí po pravici Otca. Oprávnene treba veriť, že príde …More
Augustín, List Hesychiovi A slová prichádzať v oblaku možno chápať dvojakým spôsobom: buď prichádzať vo svojej Cirkvi ako v oblaku, ako neprestajne prichádza teraz; no potom s mocou a veľkou slávou, lebo väčšia sláva a moc sa zjaví v jeho svätých, ktorým dá veľkú silu, aby ich nepremohli toľké prenasledovania; alebo vo svojom tele, v ktorom sedí po pravici Otca. Oprávnene treba veriť, že príde nielen v tele ale aj na oblaku: lebo príde tak, ako odišiel, a pri odchode ho vzali oblaky (porov. Sk 1,9).

Ján Zlatoústy Boh sa totiž vždy zjavuje v oblaku, podľa slov: vôkol neho oblaky a mrákavy (Ž 97,2): preto aj Syn človeka príde v oblakoch ako Boh a Pán, nie skryto ale v sláve hodnej Boha; a preto dodáva „s mocou a veľkou slávou.“

Cyril Lebo jeho prvý príchod bol v našej slabosti a poníženosti; no druhý oslávi so svojou vlastnou mocou a veľkou slávou.

Gregor, Homílie na evanjeliá Uvidia totiž v moci a sláve toho, ktorého nechceli počúvať, keď bol v poníženosti, aby potom o to prísnejšie pocítili jeho moc, keď teraz nenakláňajú svoje srdce k jeho trpezlivosti.
Martina Bohumila Lutherová
Ještě aby vás to neminulo s vaší pofiderní vírou.
U.S.C.A.E.
Adoptionismus - víra, že Ježíš se narodil pouze jako člověk a že se později v životě stal božským.
U.S.C.A.E.
toto je Kresťanská Viera ak je pre vás toto pofidérne nemáte kresťanskú vieru to navrchu je Viera ten druhý komentár je o tom že ostrík nejako podivne skombinoval arianizmus a adopcionizmus on je celkovo prehliadka judaizovania, antických heréz a protestantizmu a rôzne to kombinuje
Martina Bohumila Lutherová
Pofiderní vírou jsem samozřejmě myslela vaši víru
v papežství, který zaujal místo Svatého Ducha u ř.k.
Fatima - kto ju stvoril a pre koho bola výhodná?
U.S.C.A.E.
to vysvetlite otcom prítomným v chalcedóne 😊
Otčenáš
U.S.C.A.E. - "Adoptionismus - víra, že Ježíš se narodil pouze jako člověk a že se později v životě stal božským."

Škatulkované struktury tvé mysli brání přijetí Pravdy.
Ježíše Bůh neadoptoval, ale zplodil. Kdybys znal svatá Písma, dokázal myslet v souvislostech a hlavně - věřil bys tomu, co říká Ježíš, obloukem by ses vyhýbal mudrlantům, falešným autoritám.

Ježíš říká Nikodémovi -
5Ježíš odpov…More
U.S.C.A.E. - "Adoptionismus - víra, že Ježíš se narodil pouze jako člověk a že se později v životě stal božským."

Škatulkované struktury tvé mysli brání přijetí Pravdy.
Ježíše Bůh neadoptoval, ale zplodil. Kdybys znal svatá Písma, dokázal myslet v souvislostech a hlavně - věřil bys tomu, co říká Ježíš, obloukem by ses vyhýbal mudrlantům, falešným autoritám.

Ježíš říká Nikodémovi -
5Ježíš odpověděl: "Vpravdě, vpravdě ti říkám, pokud se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.7Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit shůry.8Vítr vane, kam chce, a ty slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází ani kam jde. Tak je tomu s kýmkoli, kdo se narodil z Ducha." J 3:5-8
Nikdo z těch, kteří se narodili z Ducha, není Bohem adoptován. Je vlastní, synem Božím. Dokážeš to pochopit, že kdo se narodil z Ducha, nemůže být Bohem adoptován?
Teď záleží na tom, kdo je pro tebe větší autorita. Jestli Ježíš, o kterém si myslíš, že je Bůh, nebo nějaký pomatený myslitel.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/01advent/01_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/01advent/01_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: "Hospodin je naše spravedlnost."
Jer 33,14-16

Žalm:
K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

Ukaž mi své cesty, Hospodine,
a pouč mě o svých stezkách.
Veď mě ve své pravdě a uč mě,
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.

Hospodin je dobrý a dokonalý,
proto ukazuje hříšníkům cestu.
Pokorné vede k správnému jednání,
pokorné učí své cestě.

Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost
pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení.
Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí,
dává jim poznat svou smlouvu.
Zl 25(24)

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
(Bratři!) Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem (lidem), jako ji i my (máme) k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše.
1Sol 3,12-4,2

Evangelium:
Lk 21,25-28.34-36