Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks646

POSPĚŠTE SI!

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 20. června 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/…/junio.html

Milovaní Boha:
Náš Král a Pán Ježíš Kristus vám žehná a naléhavě požaduje, abyste se obnovili jako jeho děti v Duchu a Pravdě.
Je jen jediná výzva: POSPĚŠTE SI! Když nezrychlíte krok, nebudete schopni dosáhnout toho, co je nutné, abyste odolali zkouškám zla.
Duchovní bitva proti Božím lidem sílí. Jsem poslán, abych vás volal ke změně vašeho života. Byl jsem poslán, abych vás volal ke svatosti, k úplné změně vašeho způsobu žití, práce a jednání.
Neuvidíte potopu vodou, ale uvidíte oheň přicházet dolů z nebe kvůli zlu ve velkém počtu lidských bytostí, členů Božího lidu, kteří zuřivě jednají proti samotnému člověku. Reagujte jako generace, jako lidská stvoření, která jsou dětmi Boží!

Vzývejte našeho Krále a Pána Ježíše Krista a proste vaše anděly strážné udržet vás ve stálém zbožňování, abyste nebyli rozptylováni Zlým.

Děti naší Matky a Královny celého stvoření, buďte prozíravé. Tato bitva, kterou ďábel zuřivě vede proti duším, odhaluje svůj hlavní cíl: nejednotu.
Tímto způsobem, v rozdělení a oddělení, útočí s větší silou:
Rozděluje rodiny a společnost, skupiny, zasvěcené propagovat jistou zbožnost v církvi, rozděluje ty, kdo patří k laickým řádům, rozděluje služebníky v církvích, rozděluje skupiny, které evangelizují v Božím lidu. Stále rozděluje, aby zvítězil; rozděluje člověka v jeho psychice, aby jeho ego mělo převahu, rozděluje srdce lidí, aby jejich ego mělo převahu, rozděluje lidský rozum, aby lidské ego mělo převahu, rozděluje základy života člověka, aby se nemohl rozhodnout mezi dvěma stavy: tím od Boha a "takový, jaký jsem" [Mt, 12, 25; 1Kor 1, 10-13; 1Kor 11, 18].
Nenechejte Satana zohyzdit vaši duši, nedovolte svým srdcím ztvrdnout, nedívejte se na slabosti ostatních s jejich nedostatkem pokory. Neměly byste žít uvězněné ve stavu pozorování nedostatků ostatních, protože je to nebezpečné pro duši.
Hledejte pokoj jako někdo, kdo hledá poklad. Představte si svůj život jinak a užívejte svou paměť k životu, abyste z ní obdržely ty největší výhody. Paměť je největším Božím darem, nezabředněte do bahna své minulosti. Abyste bolestné vzpomínky uzdravily, je třeba odpovědět Boží vzpomínkou. To vás donutí jednat k podobě našeho Boha soucitu, Boha milosrdenství, Boha lásky. Bůh dovolí, aby vzduch byl dýchán spravedlivým i nespravedlivým, Bůh dovolí, aby slunce zářilo na spravedlivého i nespravedlivého [Mt 5, 45-48].
Nežijte nižší pamětí, ale tou, kterou vám dává Duch Svatý, pamětí, která nezraňuje, která odpouští a povzbuzuje. Buďte prozíravé, nebojujte se světskými zbraněmi, ale se zbraněmi duchovními [2Kor 10, 3-4; Řím 13, 12-14], máte-li se postavit neustálým útokům zla, u nichž dobře znáte jejich triky a zarputilost proti všem Božím dětem, s konečným cílem ďábla, zničit děti naší a vaší Královny a vaší Matky ve velkém soužení.
JE JEDINÁ ODPOVĚĎ A NENÍ JINÉ: LÁSKA.
Je naléhavé, abyste se probudily a stále se dívaly na svět z reálného pohledu, v němž najdete katastrofální duchovní, morální, sociální a kulturní stav lidstva, kde Zlý všude panuje, spolu se satanským vandalismem smrti.
Netrvejte na tom, že budete tvrdohlavé a pokračovat v životě tím, čím žije svět. Potřebujete se živit Láskou, jedině Boží Láskou.
Bojujte Boží Láskou – tím se děti Světla odlišují od dětí temnoty.
Lidstvo nepředvídalo současný okamžik, ale zničilo většinu věna, které Bůh odkázal člověku, a v tomto čase žije pasivní válkou, do níž se pohroužily velké mocnosti, válkou ideologické nadvlády v různých zemích, válkou náboženským pronásledováním, válkou hladem, technologickou válkou a ekonomickými zbraněmi, jimiž mocnosti ovládají a rozhodují.
Milovaní Boha, lidstvo bude trpět, nikoli Boží vůlí, ale svými činy a díly mimo Boží vůli.

Modlete se, mor se stane pandemický a člověk omezí své činy ve světě. Připravte se.
Modlete se, kontinenty budou silně otřeseny.
Modlete se, Boží děti, ekonomika přejde od postavení být nutností člověka na status být bohem navíc, pro tuto generaci a její přežití.

Modlete se děti Boží, z Říma vyjde to, co bude příčinou, že celý svět bude ohromen. Kopí znovu probodne bok našeho a vašeho Krále.
Milovaní Boha, já jsem posel a jako posel vás naléhavě žádám zůstat v pokoji, aby tento pokoj vás vedl do vyrovnanosti, až budete čelit překvapujícím událostem přírody.
V každé generaci Bůh varuje, ale člověk neposlouchá a odmítá Ho.
Člověk trpí svou pošetilostí a Boží milosrdenství se ukazuje ve své slávě očím těch, kteří trvají na své víře a snaží se být lepší ve všech ohledech.
Apoštolové posledních časů, buďte neústupní, buďte silní ve své víře a nezapomeňte, že hodiny lidstva nepokračují, ale jdou zpět.
Nezapomeňte, že Nejsvětější Trojice a naše a vaše Královna žízní po duších.
KDO JE JAKO BŮH?
Ve jménu Boha jediného a Trojičného,
Svatý archanděl Michael
Zedad
@Theodorá-Máriá P. Antonin Dohnal hledá nového papeže a ty utíkáš z Církve? Hele povídej, jak dalece znáš spolčo p. Antonína Dohnala. Kněžství je svátost a exkomunikace ji nevymaže ani P. Dohnalovi, ani papeži. Přejde pár let a exkomunikace může být zrušena. Tak to je.
20. června 2019 archanděl Michael dnešním apoštolům posledních časů: Tato bitva, kterou ďábel zuřivě vede proti duším, odhaluje svůj hlavní cíl: nejednotu. Tímto způsobem, v rozdělení a oddělení, útočí s větší silou: Rozděluje rodiny a společnost, skupiny, zasvěcené propagovat jistou zbožnost v církvi, rozděluje ty, kdo patří k laickým řádům, rozděluje služebníky v církvích, rozděluje skupiny, …More
20. června 2019 archanděl Michael dnešním apoštolům posledních časů: Tato bitva, kterou ďábel zuřivě vede proti duším, odhaluje svůj hlavní cíl: nejednotu. Tímto způsobem, v rozdělení a oddělení, útočí s větší silou: Rozděluje rodiny a společnost, skupiny, zasvěcené propagovat jistou zbožnost v církvi, rozděluje ty, kdo patří k laickým řádům, rozděluje služebníky v církvích, rozděluje skupiny, které evangelizují v Božím lidu. Stále rozděluje, aby zvítězil....z Říma vyjde to, co bude příčinou, že celý svět bude ohromen. Kopí znovu probodne bok našeho a vašeho Krále. ...
Barbarin likes this.
ekans
. I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich jsa otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti co v rozum bylo dáno.
Na světě bude vody smrduté jež jako víno nabízeno lidem bude rukou nicoty. A oni opíjeti se budou dál a dále, jak nenasytné dítě sahá po …More
. I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich jsa otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti co v rozum bylo dáno.
Na světě bude vody smrduté jež jako víno nabízeno lidem bude rukou nicoty. A oni opíjeti se budou dál a dále, jak nenasytné dítě sahá po prsu. I sochy svatých prolévati slzy krvavé budou, by lidstvo vzchopilo se v lítý boj. Mocní panovníci budou chtít lidské duše s jejich těly sestěhovat pod zemskou hroudu, by na nebesa tito nevzpomněli více.
Dají se oni zlákat mamonem slibů věčnosti v hojnosti své.
I vyjde z lůna matky první dítě, jemuž však nebyla pojítkem pupeční šňůra, ono bez pupku bude. A další matky netrpělivě budou očekávati zrod života v lůně svém, však marno.
Nebude více víra v Stvořitele a muž se sepjatýma rukama v hávu slavnostním se bude kochat nad svým dílem. On státi bude nad rozbořeným životem zemským, nadechovati se bude smradlavosti vod se zalíbením. A stále mu budou naslouchati davy již nerozumíc ani slovu bratra či matky své, neb nebude rozumu již více...
A dech jak otrávená laguna bude z nitra země, jak škleb na tváři bláznivce, poseká vše živé i neživé...
...
Strhne se roucho z těla toho, kdo prohlásil se zástupcem nejvyšším mezi lidmi a ...
I puknou zdi města měst, zřítíc se do hluboké propasti žáru pekelného a s nima i ti, kdož služebníky se sepjatýma rukama a v srdci kámen byli. Spadne falešná víra i bude lidem přeživším i novým ukázán Stvořitel. Nebude více klamu ni mámení. Nebude více králů ni pánů, neb sesláni na zem budou ti, jež cestu života lidem kázati budou. Sám v sobě bude člověk hledat Boha i tam ho nalezne. Nebude jiný mezi ním a Stvořitelem...
Libor Halik shares this.
Když nezrychlíte krok, nebudete schopni dosáhnout toho, co je nutné, abyste odolali zkouškám zla.