Clicks673

Návrh totalitného zákona o OP ktorý sa bude prerokovávať na najbližšom rokovaní NR SR umožní aj ponižujúce odoberanie odtlačkov prstov občanom SR ako zločincom

Návrh totalitného zákona o OP ktorý sa bude prerokovávať na najbližšom rokovaní NR SR umožní aj ponižujúce odoberanie odtlačkov prstov občanom SR ako zločincom Prečítajte si návrh zákona o občianskyc…More
Návrh totalitného zákona o OP ktorý sa bude prerokovávať na najbližšom rokovaní NR SR umožní aj ponižujúce odoberanie odtlačkov prstov občanom SR ako zločincom
Prečítajte si návrh zákona o občianskych preukazoch, ktorý sa bude prerokovávať na najbližšom rokovaní NR SR. Dôvodová správa potvrdzuje prípravu občianskych preukazov s čipom, ktorý sa bude dať čítať aj na diaľku, ako aj skutočnosť odoberať „úradnému činiteľovi“ s patričným vybavením, vaše odtlačky prstov ako nejakému zločincovi.

Keď to spočítame spolu s budúcoročným nedemokratickým sčítaním obyvateľstva, kde údaje o nás majú ísť do EÚ a OSN, ďalej so zákonom o elektronickom zdravotníctve, kde naše zdravotné údaje sa majú posielať do nejakej zahraničnej firmy (Izrael) so zákonom o zmene rodných čísel na identifikátor BIFO (bod bol stiahnutý z rokovania vlády SR) je evidentné, že sa to vláda SR aj proti vôli občanov Slovenskej republiky bude aj naďalej pokúšať pokútne schváliť) tak „vyvolení “ boľševici budú o nás vedieť aj to, čo sami ani netušíme.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál, ktorého dôvodom je predovšetkým vytvorenie právneho rámca na vydávanie občianskych preukazov bez podoby tváre, ktorý je jedným z predpokladov na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe. Okrem toho sa navrhuje úprava viacerých (aj systémových) prvkov pri vydávaní občianskych preukazov, preto sa pristúpilo k vypracovaniu nového zákona.

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva je potrebné do 31. decembra 2021 dosiahnuť stav, aby bol každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky držiteľom občianskeho preukazu s čipom, resp. aby mal možnosť takýto doklad získať, nakoľko po tomto dátume je pre občanov Slovenskej republiky definovaný občiansky preukaz s čipom ako jediný autentifikačný prostriedok pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky občana podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Z uvedeného dôvodu sa navrhuje pre občanov mladších ako 15 rokov vydávať občiansky preukaz bez podoby tváre. Občiansky preukaz bez podoby tváre bude identický s občianskym preukazom s podobou tváre, nebude však obsahovať fotografiu držiteľa a jeho podpis, pretože bude vydávaný z úradnej moci bez fyzickej prítomnosti držiteľa. Vyhotovený doklad bude automatizovane doručený na adresu pobytu zákonného zástupcu, bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar. Rovnaký postup sa navrhuje aj pre občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti (vydávali sa do 30. júna 2012 pre osoby staršie ako 60 rokov) a pre občanov starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Vyhotovený doklad sa bude taktiež automatizovane doručovať na adresu pobytu. Uvedené sa navrhuje z dôvodu nezaťažovania tejto seniorskej vekovej skupiny povinnosťou vymeniť si svoj v súčasnosti platný občiansky preukaz.

Súčasne sa navrhuje možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre aj pre občana mladšieho ako 15 rokov, pričom sa navrhuje občiansky preukaz s podobou tváre vydávať s obmedzenou platnosťou analogicky podľa platnosti cestovných dokladov (vek do 6 rokov s platnosťou na 2 roky, vek 6-15 rokov s platnosťou 5 rokov), pretože deťom do 15 rokov sa výrazne mení podoba tváre. Tento doklad bude možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú, rovnocenne ako je tomu u občanov starších ako 15 rokov, a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb.

Občiansky preukaz bez podoby tváre vydaný z úradnej moci bude držiteľovi ponechaný, kým nedosiahne vek 15 rokov pre prípad, že by zákonný zástupca nepožiadal po skončení platnosti občianskeho preukazu s podobou tváre o vydanie nového dokladu. Vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre bude v tomto prípade spoplatnené do veku 15 rokov, pretože sa jedná o možnosť jeho vydania, nie o povinnosť. Od veku 15 rokov bude vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre bezplatné tak, ako ustanovuje platná právna úprava. Takisto sa zachováva jeho bezplatné vydanie, ak dôjde k výmene dokladu za nový doklad z dôvodu uplynutia jeho časovej platnosti.

Návrhom zákona sa umožňuje požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre aj pre občana s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, pretože vývoj za posledné roky poukazuje na početnú skupinu občanov Slovenskej republiky s pobytom mimo nášho územia, ktorí nemajú zákonnú možnosť byť držiteľom občianskeho preukazu, a teda nemajú ani možnosť využívať elektronickú funkcionalitu občianskych preukazov, čo je možné v porovnaní s občanmi Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky považovať za obmedzujúce.
Rozširuje sa okruh občanov, ktorým môže byť žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre prijatá prostredníctvom mobilného pracoviska. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy sa môže mobilné pracovisko použiť iba u občanov bezvládnych z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko, z podnetov z praxe sa okruh rozširuje o občanov bezvládnych z dôvodu psychického ochorenia.

V novele zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore sa navrhuje, aby policajt bol oprávnený okrem kontroly občianskeho preukazu osoby, resp. iných identifikačných dokladov, skontrolovať a overiť totožnosť osoby aj prostredníctvom zosnímania odtlačkov prstov a porovnať ich so záznamami najmä v európskych systémoch. Ide o reakciu na novú úpravu Schengenského informačného systému, ktorej cieľom je vytvorenie spoločnej služby porovnávania biometrických údajov, čím sa umožní v prípade potreby oveľa spoľahlivejšia identifikácia osoby, než je identifikácia na základe alfanumerických údajov.

V súvislosti s legislatívnymi úpravami na úseku vydávania občianskych preukazov sa navrhuje nové znenie položiek 22a a 259 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Základné sadzby správnych poplatkov pri vydávaní občianskych preukazov ostávajú zachované, upravuje sa však napríklad, že ak existuje dôvod na oslobodenie od poplatku za vydanie občianskeho preukazu (napríklad uplynutie jeho platnosti), občan si bude môcť zároveň bezplatne doplniť alebo zmeniť aj akékoľvek iné údaje v občianskom preukaze.

Z dôvodu úpravy odovzdávania občianskeho preukazu s podobou tváre aj na ohlasovni pobytu pri odhlasovaní z pobytu na území Slovenskej republiky sa novelizuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Predpokladané vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu, na služby pre občana, na životné prostredie a manželstvo, rodičovstvo a rodinu sú uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

alianciazanedelu.sk/archiv/4415
Mates5485 likes this.
Pri odvážnych slovách Karla Gotta – „Obávám se, že celosvětové dění směřuje k TOTÁLNÍ GLOBALIZACI, která vyústí v jednu totalitní světovládu. Časem všechny malé banky padnou – už to pomalu začíná, bankovní giganti budou fúzovat, až nakonec zbude jediný bankovní dům, který bude všem diktovat. Vznikne jedna světová měna, která bude všechno řídit, a pak už je jen krůček k bezhotovostnímu platebnímu …More
Pri odvážnych slovách Karla Gotta – „Obávám se, že celosvětové dění směřuje k TOTÁLNÍ GLOBALIZACI, která vyústí v jednu totalitní světovládu. Časem všechny malé banky padnou – už to pomalu začíná, bankovní giganti budou fúzovat, až nakonec zbude jediný bankovní dům, který bude všem diktovat. Vznikne jedna světová měna, která bude všechno řídit, a pak už je jen krůček k bezhotovostnímu platebnímu systému pomocí mikročipů a laserových neviditelných kódů – nejspíš je budeme mít zabudované v těle. A tím bude možné z jednoho vládního centra získat o každém informaci a každého kontrolovat…“ – musia slniečkári, liberáli, globalisti, neomarxissti a ľavičiarski progresivisti vyskakovať z kože. Prečo sa Čaputová nerozlúčila s Karlom Gottom?
Mates5485 likes this.