Clicks37
Stylita
1

Boží slovo na den 26.9. A.D. 2019

Údělný kníže Herodes uslyšel o všem, co se dálo, ale nevěděl, co si má myslet, protože jedni říkali (o Ježíšovi), že to Jan byl vzkříšen z mrtvých, druzí, že se objevil Eliáš, jiní, že vstal některý z dávných proroků. Herodes však řekl: „Jana jsem přece dal stít. Kdo je tedy ten, o kterém slyším takové věci?“ A snažil se ho uvidět.
Lk 9,7-9
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_04.htm

1. čtení:
Začátek knihy proroka Aggea.
Druhého roku (vlády) krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, promluvil Hospodin ústy proroka Aggea k judskému místodržiteli Zorobábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jozuovi, synu Josadakovu: „Tak praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: `Ještě nepřišel čas, aby byl stavěn Hospodinův …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_04.htm

1. čtení:
Začátek knihy proroka Aggea.
Druhého roku (vlády) krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, promluvil Hospodin ústy proroka Aggea k judskému místodržiteli Zorobábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jozuovi, synu Josadakovu: „Tak praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: `Ještě nepřišel čas, aby byl stavěn Hospodinův dům.'„ Promluvil tedy Hospodin ústy proroka Aggea takto: „Vy máte pro sebe čas, abyste bydleli v domech s vykládaným stropem, Hospodinův dům však má být pustý? Nyní praví Hospodin zástupů toto: `Zamyslete se nad svým jednáním! Sili jste mnoho, sklidili však málo, jedli jste, nejste však nasyceni, pili jste, ale nestačí to k opojení, oblékli jste se, není vám však teplo, kdo se dal najmout za mzdu, vložil ji do děravého měšce.' Tak praví Hospodin zástupů: `Zamyslete se nad svým jednáním! Vystupte na horu, přineste dříví a (znovu) vystavte chrám! V něm budu mít zalíbení, v něm chci být oslavován'
praví Hospodin.“
Ag 1,1-8

Žalm:
Hospodin miluje svůj národ.
Nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,
synové Siónu ať jásají nad svým králem.

Ať chválí jeho jméno tancem,
ať mu hrají na buben a na citeru,
neboť Hospodin miluje svůj národ
a pokorné zdobí vítězstvím.

Ať svatí jásají chvalozpěvem,
ať se veselí na svých ložích.
Boží chválu ať mají v hrdlech.
Všem jeho svatým bude to ke cti.
Zl 149

Evangelium:
Lk 9,7-9

Církevní kalendář:
sv. Kosma a Damián Jedná se o dva lékaře ze 3. století, kteří se stali známými svou dovedností ve svém oboru. Bližním sloužili z lásky, nikoli pro zisk a nesnažili se jenom o uzdravení postiženého těla, ale i duše. Za císaře Diokleciána byli oba zajati a umučeni. Je jim připisováno i konání zázraků. Podle svědectví sv. Řehoře z Toursu (+ 594) byli ti, co k jejich hrobu přišli prosit o uzdravení, ihned vyslyšeni.
více: catholica.cz
Anna Dagmar and one more user like this.
Anna Dagmar likes this.
Zedad likes this.