U.S.C.A.E.
2.05.2005 - Miron

Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

Homília

AI Pred nejakým časom som v kvetinárstve kupoval kyticu. Mladá slečna, ktorá ju pripravovala, nemala s tým zrejme veľké skúsenosti, pretože kvety a rôzne zelené výhonky akosi nedokázala dať do správneho tvaru. Keď upravila jeden kvet, posunul sa jej druhý, keď ten opravila, vypadol …More
2.05.2005 - Miron

Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

Homília

AI Pred nejakým časom som v kvetinárstve kupoval kyticu. Mladá slečna, ktorá ju pripravovala, nemala s tým zrejme veľké skúsenosti, pretože kvety a rôzne zelené výhonky akosi nedokázala dať do správneho tvaru. Keď upravila jeden kvet, posunul sa jej druhý, keď ten opravila, vypadol dekoračný list. Nakoniec to vzdala. Položila všetko na pult. Vzala drôtik a najprv pevne zviazala pár kvetov. Potom postupne pridávali ďalšie kvety a zelené listy a zakaždým ovinutím drôtika ich zafixovala v tvare, ktorý chcela dosiahnuť. Nakoniec sa dielo podarilo. Kytica bola skutočne krásna.
Keď som ju pozoroval pri práci, napadlo mi, že život človeka môžeme akosi prirovnať k vytváraniu takejto kytice. Nemáte niekedy pocit, že sa vám v živote akoby všetko rozpadalo? Opravíte jednu vec a hneď na to musíte zachraňovať inú oblasť svojho života? A možno v duchu túžite po akomsi zafixovaní tých najdôležitejších čŕt života, ktoré by mu určovali pekný tvar pre budúcnosť.
KE Sviatok Najsvätejšej Trojice ide v ústrety tejto túžbe, keď nám pripomína: Boh je len jeden. V Bohu sú tri Osoby: Otec, Syn a Svätý Duch.
DI Zaiste ste spoznali, že som zacitoval prvé dve zo šiestich hlavných právd nášho náboženstva. A možno že sa pýtate: „Toto je návod na správne usporiadanie života?“ Áno, toto je ten návod. Viera v Trojjediného Boha dáva ľudskému životu základný tvar. Viera takto podmieňuje kvalitu vývoja nášho života. Veď každý deň do neho niečo pribúda: myšlienky, slová, skutky, postoje k rôznym udalostiam... Ak sa vo všetkom usilujeme o zladenie s vierou, vyvarujeme sa chýb a trápnych prešľapov.
PAR Internet je moderné médium, ktoré umožňuje nielen rýchly prístup k obrovskému množstvu informácií, ale ponúka aj priestor na vyjadrenie osobných názorov. Takto som raz natrafil na stránku, kde istý muž pod pláštikom hľadania odpovedí na dôležité otázky života, ostro útočil na kresťanstvo. Keďže vyzýval k polemike, tak som mu napísal. Nechcel som sa púšťať do polemiky. Chcel som len zistiť, prečo je takto zle naladený voči kresťanstvu, keď vyhlasuje, že je neveriaci. Jeho odpoveď ma šokovala. Napísal mi v tom zmysle, že Cirkev sa dotýka aj jeho života, keď mu chce vziať možnosť rozhodnúť sa pre potrat, ak sa zistí, že dieťatko bude postihnuté a tiež, že sa snaží uprieť mu možnosť rozhodnúť o vlastnom živote formou eutanázie, keby ho postihla vážna choroba...
Cítite, aká neúcta k vlastnému života i k životu druhých môže zavládnuť v človeku bez viery v Boha. A je veľmi ľahké predstaviť si všetky tie výhonky, ktoré vyrastajú z tohto stavu.
MY J. A. Cronin, jeden z najväčších románopiscov nášho storočia, sedel raz v istom viedenskom kostole, keď začul ťažké kroky z ľavej lode. Obzrel sa a videl muža, nesúceho chromé dievča. Prišli až k oltáru Panny Márie. Zažali tam sviecu, chvíľu sa modlili a odišli. Cronin šiel za nimi. Medzitým čo muž kládol dievča do primitívneho vozíka zbitého z dosák debien na prepravu tovaru, oslovil ho a spýtal sa na dôvod jeho správania sa. Muž, očividne otec dievčaťa, s jednoduchosťou odpovedal: „Chodíme sem denne. Aby nevyhasla viera v našich srdciach.“ (MATEJE, A. H.: Ozvena Slova 1. Zagreb : Grafički zavod LOGOS, 1989, s. 299.)
Kiež by sa v dnešný sviatok v každom z nás zrodilo odhodlanie takto sa starať o svoju vieru. Kiež by sme ju vnímali ako základ svojho života, od ktorého sa odvíja všetko a ktorá dáva životu krásu tu na zemi i v nebi.
ADE Začnime toto snaženie chválospevom: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

homily-service.sk/archiv/?zobrazit=text&tema_id=3317
U.S.C.A.E.
Sláva svätej jednopodstatnej a nerozdielnej Trojici Otcu i Synu i Svätému Duchu teraz i vždycky i na veky vekov.
U.S.C.A.E.
Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam (po slovensky: Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv)
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Běda pastýřů, kteří ničí a rozptylují stádo, které pasu – praví Hospodin. Proto praví Hospodin, Bůh Izraele, o pastýřích, kteří pasou můj lid: Vy jste rozptýlili mé stádo a rozehnali jste ho, nestarali jste se o ně; proto já se postarám o vás pro špatnost vašich skutků – praví Hospodin. Já …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Běda pastýřů, kteří ničí a rozptylují stádo, které pasu – praví Hospodin. Proto praví Hospodin, Bůh Izraele, o pastýřích, kteří pasou můj lid: Vy jste rozptýlili mé stádo a rozehnali jste ho, nestarali jste se o ně; proto já se postarám o vás pro špatnost vašich skutků – praví Hospodin. Já shromáždím zbytky svého stáda ze všech zemí, kam jsem ho vyhnal, a přivedu je nazpět na jejich luhy, porostou a rozmnoží se. Vzbudím nad nimi pastýře, kteří je budou pást, nebudou se již bát ani strachovat, už se neztratí – praví Hospodin. Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek, krále, který bude panovat moudře a konat právo a spravedlnost na zemi. Za jeho dnů dojde Juda spásy a Izrael bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budu nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost.“
Jer 23,1-6

Žalm:
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.
Občerstvuje mou duši.

Vede mě po správných cestách
pro svoje jméno.
I kdybych šel temnotou rokle,
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl,
ty jsou má útěcha.

Prostíráš pro mě stůl
před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem,
má číše přetéká.

Štěstí a přízeň mě provázejí
po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.
Zl 23(22)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Protože jste nyní spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil vjedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil (příčinu) nepřátelství, která (záležela) v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou (částí) jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě (strany) s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu neřátelství. A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu.
Ef 2,13-18

Evangelium:
Mk 6,30-34
U.S.C.A.E.
Jn 56. začalo (17, 1 - 13)

V tom čase Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby tvoj Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, …More
Jn 56. začalo (17, 1 - 13)

V tom čase Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby tvoj Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene. Tých, ktorých si mi dal, som ochránil a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť - a úplnú.”
---
Boh z Boha
Trepifajksl
Slepá jsi ty, Evičko. Hus, Eliáš, Luther, Pravoslavní -ti, kterýma se oháníš, učí přesný opak toho, co ti nalil do hlavy místní podvodníček.
U.S.C.A.E.
Ariáni si mysleli, že sa Melet pridá na ich stranu, ale pomýlili sa. Raz kázal o presvätej Trojici a dokazoval, že Syn je rovnakej podstaty ako Otec. V chráme nastal veľký šum. Archidiakon mu dokonca položil ruku na ústa, aby nemohol ďalej hovoriť. V tedy Meletius zdvihol hore tri prsty. Dva z nich zložil a jeden zdvihol, aby znázornil pravdu, že sú tri Božské osoby, ale len jeden Boh. …More
Ariáni si mysleli, že sa Melet pridá na ich stranu, ale pomýlili sa. Raz kázal o presvätej Trojici a dokazoval, že Syn je rovnakej podstaty ako Otec. V chráme nastal veľký šum. Archidiakon mu dokonca položil ruku na ústa, aby nemohol ďalej hovoriť. V tedy Meletius zdvihol hore tri prsty. Dva z nich zložil a jeden zdvihol, aby znázornil pravdu, že sú tri Božské osoby, ale len jeden Boh. Archidiakon chcel zamedziť aj tomu, tak biskupovi uvoľnil ústa a chytil ho za ruku. V tej chvíli Meletius zvolal: "A tieto tri sú jedno."

zoe.sk/?svatci=&id=235
U.S.C.A.E.
Jakú vážnosť požíval sv. Remigius u biskupov frankských, poznať z toho, že keď do mesta Orleanu povolal biskupov ku poradám a do shromaždenia ich vkročil, všetci s najhlbšou úctivosťou povstali z miest svojich a pokorne sa mu klaňali. Jediný biskup ariánský ostal sedeť a nepozdravil horlivého obrancu pravého učenia apoštolského a katolíckej cirkve. A Boh potrestal zatvrdlého bludoverca, že hneď …More
Jakú vážnosť požíval sv. Remigius u biskupov frankských, poznať z toho, že keď do mesta Orleanu povolal biskupov ku poradám a do shromaždenia ich vkročil, všetci s najhlbšou úctivosťou povstali z miest svojich a pokorne sa mu klaňali. Jediný biskup ariánský ostal sedeť a nepozdravil horlivého obrancu pravého učenia apoštolského a katolíckej cirkve. A Boh potrestal zatvrdlého bludoverca, že hneď onemel.

A potrestaný bludoverec padol k nohám sv. Remigia, sopínal ruky a prosil o milosť posunkami a zaslzenými očami. Sv. Remigius riekol: «Dobre, budem prosiť rozhnevanú dobrotu Božiu o smilovanie nad tebou, keď budeš pravoverne smýšľať o božstve Pána nášho, Ježiša Krista, a keď vyznáš, že je On jednej a tej samej podstaty s Bohom Otcom.»

Nešťastný biskup zriekol sa vnútorne a zovnútornými znaky bludu Ariovho, i rozviazal sa jazyk jeho, ďakoval všemohúcemu Bohu za nekonečnú milosť a slávnostne vyznal, že Ježiš Kristus je pravý Boh s Otcom i s Duchom svätým.

facebook.com/login/