Clicks446
Stylita
15

Boží slovo na den 28.4. A.D. 2021

Ježíš zvolal hlasitě: „Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v toho, který mě poslal; a kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě. Kdo moje slova poslouchá, ale nezachovává, toho já nesoudím; vždyť jsem nepřišel, abych svět soudil, ale abych svět spasil. Kdo mnou pohrdá a moje slova nepřijímá, má svého soudce: to slovo, které jsem hlásal, bude ho soudit v poslední den. Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, ten mi dal příkaz, co mám říkat a co hlásat. A já vím, že jeho příkaz je věčný život. Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak mi to pověděl Otec.“
Jan 12,44-50
Stylita
Dnes má svátek sv. Ludvík Grignion de Montfort

Ludovicus Maria Grignion de Montfort
28. dubna, nezávazná památka
Postavení: kněz, zakladatel kongregace SMM
Úmrtí: 1716

Pocházel ze západní Francie kde se 31. 1. 1673 narodil a byl pokřtěn v Montfort 20 km východně od Rennes. Jeho otec byl notářem, byl temperamentní a prudký. Asi po dvou letech se jejich rodina přestěhovala o několik kilometrů …More
Dnes má svátek sv. Ludvík Grignion de Montfort

Ludovicus Maria Grignion de Montfort
28. dubna, nezávazná památka
Postavení: kněz, zakladatel kongregace SMM
Úmrtí: 1716

Pocházel ze západní Francie kde se 31. 1. 1673 narodil a byl pokřtěn v Montfort 20 km východně od Rennes. Jeho otec byl notářem, byl temperamentní a prudký. Asi po dvou letech se jejich rodina přestěhovala o několik kilometrů dál do vlastní zemědělské usedlosti Bois-Marquer patřící k obci Iffendic. Ludvík byl druhý z 18 sourozenců, z nichž osm brzy zemřelo.
Ludvík byl od 11 let v jezuitské koleji sv. Tomáše Becketa v Rennes, kde studovalo dva tisíce mladíků. Spřátelil se tam s Claude Poullartem, pozdějším zakladatelem Otců Ducha svatého, a s Janem Křtitelem Blainem. V Rennes měl Ludvík také strýce knězem a ten se stal jeho důvěrníkem. Do Rennes se po dvou letech přestěhovala také rodina Grignionova.
Ludvík byl inteligentní, pilný, umělecky založený, poněkud plachý a hluboce zbožný. Tak ho viděli jeho profesoři. Při modlitbě v kostele P. Marie Karmelské se rozhodl pro kněžství. Po osmi letech studia v Rennes čekalo na něj dalších osm let studia teologie v Paříži.
Rozloučil se s rodinou a v přechodu přes most Cesson viděl symbolický vstup do nového života, který chtěl žít v úplné závislosti na Boží Prozřetelnosti. Své přesvědčení o milujícím Otci vyjádřil tím, že prvnímu žebrákovi dal své zavazadlo, chudákům všechny peníze a s dalším žebrákem si prý vyměnil šaty. To byly jeho první radostné kroky důsledného života podle evangelia. Prožíval štěstí v důvěře v Boží prozřetelnost a jídlo i přístřeší si cestou vyžebrával. Svoji svobodu pociťoval v dokonalém odevzdání se Boží Lásce, Věčné a Vtělené Moudrosti, Ježíši Kristu.
V Paříži byl ubytován s chudými seminaristy a na přednášky docházel. Do semináře sv. Sulpice se dostal až po dvou letech. Profesoři poznali i tam jeho nadání a dobré vlastnosti. Jeho "slabostí" byla láska k chudým a snaha sloužit lidem na pokraji společnosti. Ztotožňoval se s těmi nejvíce zanedbávanými. U sv. Sulpice pracoval jako knihovník a byl dychtivým čtenářem knih o mariánské úctě. Značně si rozšiřoval své obzory studiem duchovních spisů významných osobností včetně církevních Otců. Velmi dobře znal Bibli a hodně ji používal. Toužil být misionářem chudých ať ve Francii nebo v cizině. Vyvrhelům lidské společnosti se rozhodl hlásat radostnou zvěst o Boží lásce, o tom, že Ježíš je miluje, i o Mariině mateřské péči. Jeho touha směřovala k tomu, aby Ježíš a jeho Matka byli co nejvíce lidmi milováni.
Ve 27 letech slavil svou primici v chrámu sv. Sulpice 5. 6. 1700. Jeho další kněžská služba trvala stejně jako jeho studium jen 16 let. Působil zprvu mezi misijními skupinkami a vykonával službu v chudobinci v Poitiers i v pařížském Generálním špitále.
Uvažoval o tom, zda ho Bůh nevolá někam dál do misií a odebral se r.1706 hledat radu k papeži Klementu XI. Ten si všiml mimořádných Božích darů, které Ludvík obdržel a jeho nabídku, týkající se vzdálených misií, zamítl. Místo toho jej jmenoval apoštolským misionářem a poslal zpět do vlasti, zaplavené tehdy jansenismem, aby tam obnovoval Církev.
Ludvík de Montfort se vrátil pěšky do Poitiers a v moci Ducha hlásal evangelium a učil o křestním zasvěcení Věčné a Vtělené Moudrosti, Ježíši Kristu, Synu Panny Marie. V Poitiers začal také s Marií Louisou Trichet zakládat ženskou řeholní kongregaci Dcer Moudrosti. Ze slepé učinil představenou.
Ač byl ovlivňován jezuity a sulpiciány, vstoupil r. 1710 do třetího řádu sv. Dominika. V oblasti západní Francie uspořádal na dvě stě misií a exercicií. Jedni ho obdivovali, druzí odmítali. Jeho životní styl byl považován za nedůstojný. V tašce přes rameno nosil Bibli, breviář a poznámkové bloky. V některých diecézích mu biskupské konzistoře ani nedovolily kázat. Bylo-li řečeno, že má Ludvík de Montfort mnoho nepřátel, odpověděl, že nezná jiných, než kdo by mu lichotili a dobře o něm mluvili a že má za své nejlepší přátele ty, kteří mu působí velké kříže. Asi nebylo ojedinělou událostí, že na ulici něžně sebral umírajícího, špinavého nemocného žebráka jako v Dinanu a odnesl ho do nejbližšího řeholního domu volaje na vrátného: "Otevřete Ježíši Kristu!"
Jeho kázání byla plná vlastních zkušeností s Boží láskou a Mariinou mateřskou péčí a přiváděla k víře tisíce duší. Doporučoval denní svaté přijímání a mariánskou úctu. Učil cestě, kterou šel sám: "Skrze Marii k Ježíši". Učil, že čím víc je naše duše oddána Marii, tím víc se odevzdává také Ježíši Kristu. Poukazoval na to, že v takové formě zbožnosti lze vidět dokonalou obnovu křestních slibů a závazků. Věřící se v ní odevzdává nejsv. Panně Marii, aby skrze ni zcela patřil Kristu. Panně Marii proto, že byla nejvhodnější cestou, kterou si sám Ježíš vyvolil, aby ho spojila s námi a aby on nás přijal k sobě. A Ježíš je naším cílem. Skrze něj a za spolupůsobení Ducha svatého, který je nazýván snoubencem Mariiným, se setkáváme s Otcem. Maria nás tak uvádí do vztahu k trinitárnímu tajemství. Jak uvedl svatý Otec Jan Pavel II., který cele patřil Marii: "Žádný Mariin zásah v obnově křesťanů se neděje v konkurenci s Kristem, nýbrž pochází od něho a ona je mu k službám. Pochopil jsem, že nemohu vyloučit Matku Páně ze svého života, aniž bych přehlížel vůli trojjediného Boha. Celá kristocentrická a mariánská spiritualita, které učí L. Monfort, vychází z Trojice a k ní směřuje."
To bylo učení Ludvíka de Montfort, se kterým úspěšně bojoval proti jansenismu, kterým nasáklo i vyšší duchovenstvo. Úspěchy rozpoutaly proti němu bouři pekla a on všechna protivenství přemáhal trpělivostí, mírností a pokorou, nelekaje se veřejného mínění. Při misii v Pontchateau za pomocí tisíců lidí postavil pahorek a na něm vytvořil Kalvárii, aby se stala poutním místem. Před posvěcením ji biskup nařídil zrušit. Ludvík de Montfort odpověděl tisícům očekávajícím posvěcení Kalvárie: "Doufali jsme, že zde budeme mít Kalvárii, vybudujme ji však ve svých srdcích! Tam bude Kristův kříž stát lépe než na kterémkoli jiném místě."
V roce 1713 založil druhou kongregaci "Misionáři Tovaryšstva Mariina", kněžskou společnost známou jako Montfortovi misionáři a po jeho smrti z ní byla "Montfortská Mariina společnost" (SMM). Tato společnost se rozšířila po celém světě. V r.1715 založil "Učitelský řád Bratří sv. Gabriela" za účelem výuky katechismu chudých. Někde je uváděno i ošetřování nemocných.
Následkem vyčerpání Ludvík de Montfort těžce onemocněl a jako 43letý zemřel 28.dubna v St-Laurent-sur-Sèvre jako "nevolník Ježíšův v Marii". Tím se nazval napodobujíce Marii (Lk 1,38) i ap. Pavla (Řím 1,1) přičemž v novozákonním smyslu pojem nevolníka, služebníka či otroka chápe jako naprostou láskyplnou závislost.
Zanechal perly duchovní poezie a duchovní traktáty, které měly pozoruhodný vliv na Církev. Jeho spisy jsou plné proroctví a předzírání do posledních dob Církve. Jeho nejvýznamnějším dílem je knížka "O pravé pobožnosti k přesvaté Panně."
V roce 1838 byl Řehořem XVI. prohlášen ctihodným, o 50 let později byl Lvem VIII. blahořečen. A 20. 7. 1947 byl Piem XII. kanonizován.

zdroj: catholica.cz/?id=1488
U.S.C.A.E.
hej hej hlavne keď tú stránku robia mainstreamové médiá čiže už keď pre nič iné tak si blokujú konkurenciu to je dôveryhodnosť zoznamu ak víno 😂 hlavne keď jediným kritériom je odchýlenie sa od oficiálnej a jedinej možnej verzie v starom žargóne reakcionári štvavé vysielačky a iné živly narúšajúce nerozbornú jednotu strany a ľudu 😊
Krásný pokojný den
O to US vůbec nejde, nepochopils můj text. věci jsou složitější, než jízda ze skokanského můstku. Kde není Láska a touha po pravdě je víš co....
U.S.C.A.E.
ten zoznam je nie subjektívny on je z podstaty veci nedôveryhodný to by musel niekto komu nestačí že nepíšu ako sa vyžaduje a už je na zozname ak má nejaký vplyv to je trápny pokus od nich sú kovid pasy konšpirácia? už sa o tom hovorí ako o normále čo samozrejme je všetko iné len nie normálne a kto o tom už dávno hovoril že niečo také bude no predsa "konšpirátori" ti dokonca neváhali prinášať …More
ten zoznam je nie subjektívny on je z podstaty veci nedôveryhodný to by musel niekto komu nestačí že nepíšu ako sa vyžaduje a už je na zozname ak má nejaký vplyv to je trápny pokus od nich sú kovid pasy konšpirácia? už sa o tom hovorí ako o normále čo samozrejme je všetko iné len nie normálne a kto o tom už dávno hovoril že niečo také bude no predsa "konšpirátori" ti dokonca neváhali prinášať informácie že tzv. vakcíny nie sú až tak "super úžasné" mám pokračovať čo všetko sa označilo za "konšpiráciu" a nakoniec nebolo?

samozrejme oči na stopkách stále nie že keď niekto niečo napíše a povie je to hneď pravda lebo to znie nemainstreamovo to je rovnaký prístup ako ten čo sa kritizuje a oprávnene u druhej strany
U.S.C.A.E.
však druh kanibalizmu propagovali na švédskej tv a nie okrajovej ako riešenie klimatického problému to už nie sú overtonove okná ale otvárané vráta od hangáru
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
iprima.cz/…i-odmita-ucitele-s-vakcinou-proti-koronaviru-24116 aspoň nejako informujú že nie práve všetci sú z "vakcín" vo vytŕžení a eufórii a majú na to dôvody ale to je kvapka v mori
Krásný pokojný den
Je konspirace a konspirace. Čárové kódy, pasy, identifikace všeho druhu, RFID a spol je prostě logika, která se dá dopředu odhadnout.... Nic nečekaného. Efektivita, přehlednost, systematizace.... Kdyby to bylo za Hitlera, tak nemají lidé číslo na zápěstí, ale čárový kód... To je pouze konstatování, kam stádnost a úvaha nad člověkem jako zbožím může dojít.... Koneckonců za pár let se toho dozvíme …More
Je konspirace a konspirace. Čárové kódy, pasy, identifikace všeho druhu, RFID a spol je prostě logika, která se dá dopředu odhadnout.... Nic nečekaného. Efektivita, přehlednost, systematizace.... Kdyby to bylo za Hitlera, tak nemají lidé číslo na zápěstí, ale čárový kód... To je pouze konstatování, kam stádnost a úvaha nad člověkem jako zbožím může dojít.... Koneckonců za pár let se toho dozvíme více od šikmých oček, která jsou v efektivitě, činorodosti, workoholismu a inteligenci na špici.... :) Věc další je ta, že je to občas degradace lidskosti, osekávání svobod, progresivní liberalismus, kontrola státní moci a přitažení otěží... Jde-li o vakcinaci a spol, tak nikdo z toho moc ve vytržení není, jenže vládní systém nenabízí mnoho alternativ... Ovšem ty pitomosti o červících, morgelonech a idiotismech všeho druhu jsou komickou vložkou choromyslných jedinců a těch, kteří se těší ze spamování.... Udržujme paniku, že? 😉
U.S.C.A.E.
vláda sa počúva na slovo? v Kresťanstve nikdy vláda nie je Boh myslím si že niektorí tam hlúposti a nejdem vodiť za ručičku aké niekto vkladá zámerne aby diskreditoval fakty neviem či to boli čínsky či japonský Katolíci asi z oboch národov cisárovi a následníkom odkázali jasne modliť sa za teba budeme klaňať sa ti nebudeme nie si Boh a toto platí vždy či už je štát zosobnený v jednom človeku či …More
vláda sa počúva na slovo? v Kresťanstve nikdy vláda nie je Boh myslím si že niektorí tam hlúposti a nejdem vodiť za ručičku aké niekto vkladá zámerne aby diskreditoval fakty neviem či to boli čínsky či japonský Katolíci asi z oboch národov cisárovi a následníkom odkázali jasne modliť sa za teba budeme klaňať sa ti nebudeme nie si Boh a toto platí vždy či už je štát zosobnený v jednom človeku či nie a on je vlastne nakoniec vždy zosobnený tak nejak v jednom či už priamo či nepriamo

ináč čip už je podstatne menšia záležitosť ako tá ktorú ukazujú pri zosmiešňovaní a o nanobotoch roznášajúcich lieky po tele hovoril už aj mainstream ale to môže slúžiť aj na zlo dedičný hriech a následky nepustia
Krásný pokojný den
Člověk se musí naučit odmítnout a rozlišovat. Tady to máš v praxi... A usměj se US. 😉 youtube.com/watch?v=QuzPTsqJzmE
Krásný pokojný den
Ano Bohumilo, v žádném případě konspirace viz. konspiratori.sk/zoznam-stranok.php 😊

Je plno webů, které se vezou na informovanosti, reklamách, informacích všeho druhu, prostě nabídka - poptávka ... Informace je zboží, pult je web.... Každý ať si vybere co libo... O pravdu tam nikdy moc nejde. prostě prodej informací všeho druhu... některá má obal, jiná bez obalu, další je prošlá, jiná zapáchá,…More
Ano Bohumilo, v žádném případě konspirace viz. konspiratori.sk/zoznam-stranok.php 😊

Je plno webů, které se vezou na informovanosti, reklamách, informacích všeho druhu, prostě nabídka - poptávka ... Informace je zboží, pult je web.... Každý ať si vybere co libo... O pravdu tam nikdy moc nejde. prostě prodej informací všeho druhu... některá má obal, jiná bez obalu, další je prošlá, jiná zapáchá, další je přebalená několikrát, než došla ke spotřebiteli, další je kachna, jiná zase upatlaná, další zase navoněná nádhera ale k ničemu... A tvorba a dávkování informací/zboží a jejich "balení" se musí umět... Takový marketing na bázi logiky, emocí a čertových drápků... Pro krásné oči spotřebitelů nikdo tyto weby nevymýšlí :) A vůbec nejde o weby na nějakém konspirátori.sk, ale samozřejmě všechny další, které mohou být nikoli aktivitou jednotlivců, politických snaživců a nebo trollů, ale pokud tam tečou peníze odjinud tak zase mohou informovat tzv. korektně a stojí to také občas za starou belu a zmatek a chaos miluje vímekdo. 😉 Takže krásný pokojný den bez neklidu v hlavě a hodně zdraví!
Laco Bajzo
Krásný Kalistráte- taky je plno přidelencú,služebníkú ďábla a globálnich satanistú ,jako ty a tvúj brat ve víře Peter(skala) ,kteří vedí,že mají málo času.
Krásný pokojný den
Jedl jsi Laco dnes fazole a nebo staré konzervy? Pokud něčemu nerozumíš je lepší se slušně zeptat a nebo mlčet. 😉
Martina Bohumila Lutherová
U.S.C.A.E.
ja viem že to asi zneužijete ale prečo by satanisti nemali a nemohli byť pedofilmi? však sú proti Božiemu poriadku a toto je proti nemu tak že svätý Tomáš Akvinský neváhal vyžadovať trest na hrdle trest smrti slobodomurári a podobná háveď robia takéto veci prečo si presadili potraty v tak masovom merítku "len" pre potraty to nebude ono sa to páči pánovi ktorému slúžia je to obeta satanovi
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/04_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Boží slovo se šířilo a rozrůstalo. Když Barnabáš a Šavel vyplnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebou Jana, kterému říkali Marek. V antiošské církevní obci byli muži, kteří měli dar promlouvat z vnuknutí a učit: Barnabáš a Šimon, kterému říkali Niger, Lucius z Kyrény a Manahen, který byl …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/04_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Boží slovo se šířilo a rozrůstalo. Když Barnabáš a Šavel vyplnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebou Jana, kterému říkali Marek. V antiošské církevní obci byli muži, kteří měli dar promlouvat z vnuknutí a učit: Barnabáš a Šimon, kterému říkali Niger, Lucius z Kyrény a Manahen, který byl vychován spolu s údělným knížetem Herodem, a Šavel. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý: „Oddělte mi Barnabáše a Šavla pro dílo, ke kterému jsem je povolal!“ Postili se tedy a modlili, potom na ně vložili ruce a propustili je. Tak oni, vysláni od Ducha Svatého, přišli do Seleukie. Odtamtud odjeli lodí na Kypr. V Salamině vystoupili a kázali Boží slovo v židovských synagogách.
Sk 12,24-13,5a

Žalm:
Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
Nebo: Aleluja.

Bože, buď milostiv a žehnej nám,
ukaž nám svou jasnou tvář,
kéž se pozná na zemi, jak jednáš,
kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.

Nechť se lidé radují a jásají,
že soudíš národy spravedlivě
a lidi na zemi řídíš.

Ať tě, Bože, velebí národy,
ať tě velebí kdekterý národ.
Kéž nám Bůh žehná,
ať ho ctí všechny končiny země!
Zl 67

Evangelium:
Jan 12,44-50