Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks637
csk.news
17

Trápne: Mexický buncio bráni Pachamamu

Mexický nuncio Franco Coppola, 62 rokov, napísal na Facebook.com (10. novembra) úprimnú obranu Františkovej 4.októbrovej Pachamamskej ceremónie vo Vatikánskych záhradách.

Coppola apeluje na „dôveru“ a „skutočne dôveru“ Františka a zdôrazňuje, že počas obradu neboli prítomní „nijakí bohovia ani modly“, iba „symboly“. Napriek tomu identifikoval svoje „symboly“ ako Pachamama, andskú bohyňu plodnosti.

Proti filmovým dôkazom Coppola protestuje, že „nikdy nedošlo k akémukoľvek uctievaniu zo strany Svätého Otca alebo tých, ktorí ho sprevádzali,“ pretože „sedeli na svojich stoličkách“, len sledovali rituál, čo nie je pravda.

S jeho prítomnosťou František zamýšľal „prejaviť blízkosť“ k amazonským národom [čítajte: k pohanom], Coppola navrhuje, aby sa poklony pred Pachamamou prirovnávali k pokloneniu sa pred priateľmi, ktorí kľačali pred svojimi priateľkami, čo „nie je modlárstvo“.

Katolícky herald Dan Hitchen napísal na Twitter.com (8. novembra) paródia na vatikánske klmastvá použitá na ospravedlnenie použitia Pachamamy,

„Boli to mariánske sochy. Alebo skôr predstavovali plodnosť, ale to nie je pohanstvo. No, je to tak, ale Cirkev sa zapája do pohanstva! Nie je to ako keby sa im niekto uklonil. OK, urobili to, ale iba ako znak úcty. Neviem, prečo sa stále sťažujete na nejasnosti. ““

#newsAcvacdvvfh
Zedad
Kalli a také by sis mohl uvědomit, že svou intimitu člověk skrývá již od chvíle, kdy v Ráji hledal fíkové listy.
Ponech to na mne co si mám uvědomit fíku :)
Zedad
Svobodu rozhodování ti nikdo nebere
No ještě aby :)
Zedade tys asi nikdy neviděl archeologické nálezy a nebo se nevěnoval zřejmě umění starých kultur. Jak byla důležitá plodnost věděli staří izraelité velmi dobře a nejenom oni. Věnuj se prosím jiným náboženským postřehům a nedělej z jistých věcí Kamasutru ty lasičko.
Zedad
Kalli, no tak můžeme vidět mnoho archeologických nálezů a také známe staré kultury. Učí se to i ve škole. Nevím však o tom, že by se sošky nahých mužů a žen dávaly při mši svaté na oltář.
Možná bys mohl pohovořit o tom, jak staří Izraelité vnímali plodnost a jestli když stáli před Hospodinem, brali si také sošky s pornografickými prvky.
Moc dramatizuješ a nafukuješ nepatřičně věci. Zajímej se o duchovní věci a nebudeš tady neustále vést řeči o údech, sexu, soužití dvou chlapů a pornografii. Pokud ti to dělá problémy, zablokuj si prostě některé weby, abys nebyl tak přestimulovaný.
Zedad
Kalli, to co jsi napsal pošli papeži. Mi nic nevyčítej, nejsem autor. Máš právo na vysvětlení
Ujasni si raději svůj přístup k sexu místo návrhů na dopisování papeži Zedade.
Zedad
Vedle pachamamy při sázení stromu je soška muže se ztopořeným údem To je inkulturace?
Zedad
V tv LUX budou řešit co je to inkulturace v souvislosti s ukradením pachamamy z kostela ve Vatikánu.
Snad budou při zdravém rozumu zachování. Je to ponížení žen a mužů nahá těhotná žena na oltáři v misce s hlínou a obraz nahé ženy kojící lasičku a dítě.
Snad si to někdo z LUXu přečte.
Joske
Potomci Abrahama měli veliké obavy, když odcházeli z Egypta. V Egyptě měli své jistoty, měli práci a maso v hrncích. Zotročené duše si neuměly poradit se skrovným životem na poušti.
V nepřítomnosti Mojžíše si Hebrejci udělali modlu. Zlaté tele uprchlíky navrátilo do satanské matrice, byli šťastni, zpívali a tančili.
Ale Bůh chtěl pro svůj lid svobodu, dal Mojžíšovi Zákon, který měl Hebrejce před …More
Potomci Abrahama měli veliké obavy, když odcházeli z Egypta. V Egyptě měli své jistoty, měli práci a maso v hrncích. Zotročené duše si neuměly poradit se skrovným životem na poušti.
V nepřítomnosti Mojžíše si Hebrejci udělali modlu. Zlaté tele uprchlíky navrátilo do satanské matrice, byli šťastni, zpívali a tančili.
Ale Bůh chtěl pro svůj lid svobodu, dal Mojžíšovi Zákon, který měl Hebrejce před matricí ochránit.
Vyjití z Egypta je předobrazem současného dění. Dnes jsme voláni, abychom vyšli ze společnosti nevěřících a oddělili se. Mnozí mají strach. Nejsou připraveni na svobodu, kterou pro nás chce Hospodin.
Spolek nevěřících pohanů není Kristovou církví. Církev je žena z knihy Zjevení, která prchá na poušť. Kdo poslechne Pána, vyjde ze společnosti pohanů a oddělí se.
Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. Byla v jiném stavu a křičela v bolestech a v mukách před porodem. Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha, aby tam byla živena tisíc dvě stě šedesát dní. Zj 12:1-6
Theodorá-Máriá likes this.
Joske
Bůh vyhlásil všechna tato slova: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Neuděláš si modlu, ani žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět ani jim sloužit. Protože já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Trestám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení …More
Bůh vyhlásil všechna tato slova: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Neuděláš si modlu, ani žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět ani jim sloužit. Protože já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Trestám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Ex 20:1-6
Joske
Když nevíš, že jsi slepý, netoužíš po tom, aby tě Pán uzdravil. Aby tě obdařil schopností vidět. Když nevíš, že jsi zotročen, netoužíš po tom, aby tě Pán osvobodil, aby tě vyvedl z domu otroctví. Netoužíš po tom, abys vyšel ze společnosti hříšníků a oddělil se, jak po tobě chce Pán.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká …More
Když nevíš, že jsi slepý, netoužíš po tom, aby tě Pán uzdravil. Aby tě obdařil schopností vidět. Když nevíš, že jsi zotročen, netoužíš po tom, aby tě Pán osvobodil, aby tě vyvedl z domu otroctví. Netoužíš po tom, abys vyšel ze společnosti hříšníků a oddělil se, jak po tobě chce Pán.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
zaba
"Coppola apeluje na „dôveru“ a „skutočne dôveru“ Františka "

Právě o to jde, abychom zaměnili jití za Kristem, jitímza Františkem. Smůla ale je, že Kristus charakter jití za ním v čele s nejpokornějším z křesťanů (měl by to být papež) docela podrobně popsal a své následovníky z řad apoštolů dokonale k jití jeho cestou vybavil.
Wau.Správne!
Dosť bolo rečičiek dristiciek!
Je to modlosluzba!
Joske likes this.