Clicks463
jamacor
9

Měsíční modlitební úmysl: modlit se společně

Modlitební úmysl preláta pro věřící a přátele Opus Dei na měsíce v období od 2. 10. 2021 do 2. 10. 2022.

17.10.2021

Věřící vědí, že společná a vytrvalá modlitba může dosáhnout všeho. Papež František často hovoří o síle modlitby a opakovaně prosí, aby se křesťané modlili za konkrétní úmysly.

Modlitbu zároveň nelze oddělit od činu: úmysly modlitby se promítají do intenzivní apoštolské činnosti v různých oblastech. Svatý Josemaría proto od poloviny padesátých let minulého století začal doporučovat tzv. měsíční úmysl, který by byl pro hodně lidí předmětem modlitby, studia a práce.

V navrhování úmyslů, za něž je dobré se modlit a zasazovat, pokračovali a nadále pokračují i nástupci zakladatele Opus Dei. Svatý Josemaría se jistým způsobem snažil o to, aby lidé vnímali potřeby Díla, církve a celého světa a všichni se svorně modlili a pracovali. Zvyk modlit se za měsíční úmysl se časem v prelatuře co do způsobu a délky trvání různě měnil, takže modlitba za nějaký úmysl může např. trvat několik měsíců, rok apod.

Měsíční úmysl na období od 2. 10. 2021 do 2. 10. 2022

Kromě toho, že jsme zváni, abychom se v období od 2. 10. 2021 do 2. 10. 2022 připojili k úmyslům modliteb za papeže, navrhuje prelát věřícím a přátelům Opus Dei následující úmysl:

Prosme Pána za projekt, jehož cílem je zlepšení dynamiky a koordinace apoštolské práce, která se rozvíjí v různých regionech Díla. Snažme se k tomu přispět svými apoštolským projekty a iniciativou a nechejme se inspirovat Duchem svatým. Když budeme rozvíjet své talenty tam, kde jsme, budeme křesťanským kvasem. On je Pánem dějin a počítá s námi při obnově světa.

měsíční úmysl

opusdei.org/…ticle/mesicni-modlitebni-umysl-modlit-se-spolecne/
jamacor
Dori-2000 Opus Dei: Povolaní k svätosti

Opus Dei napomáha nájsť Krista v práci, v rodinnom živote a v bežných každodenných činnostiach.

Dobre vykonaná práca je obetou Bohu.

13.03.2006

Všetci pokrstení sú povolaní nasledovať Ježiša Krista, žiť podľa evanjelia a ohlasovať ho ostatným. Poslaním Opus Dei je prispieť k tomuto evanjelizačnému poslaniu Katolíckej cirkvi tým, že veriacich kresťanov …More
Dori-2000 Opus Dei: Povolaní k svätosti

Opus Dei napomáha nájsť Krista v práci, v rodinnom živote a v bežných každodenných činnostiach.

Dobre vykonaná práca je obetou Bohu.

13.03.2006

Všetci pokrstení sú povolaní nasledovať Ježiša Krista, žiť podľa evanjelia a ohlasovať ho ostatným. Poslaním Opus Dei je prispieť k tomuto evanjelizačnému poslaniu Katolíckej cirkvi tým, že veriacich kresťanov všetkých stavov povzbudzuje k tomu, aby žili svoj život v súlade s požiadavkami viery v každodenných životných okolnostiach, zvlášť posväcovaním svojej práce.

Niektoré charakteristické črty Opus Dei:

Duchovné detstvo

„Duchovné detstvo je základom ducha Opus Dei,“ tvrdil jeho zakladateľ. Krstom sa kresťan stáva Božím dieťaťom. Vzdelanie, ktoré veriacim sprostredkúva Prelatúra, má za cieľ upevniť vo veriacich toto povedomie Božieho detstva a pomôcť im správať sa v každodennom živote v súlade s týmto povedomím. Prakticky to znamená dôverovať v Božiu prozreteľnosť, jednoduchosť v kontakte s Bohom i blížnymi, hlboké uvedomenie si dôstojnosti ľudskej osoby a univerzálneho bratstva, skutočnú kresťanskú lásku k svetu a všetkým Božím stvoreniam, a napokon pokoj a optimizmus .

Každodenný život

„Musíme sa posväcovať práve uprostred materiálnych vecí tejto zeme, slúžiť Bohu a všetkým ľuďom,“ hovoril svätý Josemaría. Rodina, manželstvo, práca, povinnosti každého okamihu sú bežnou príležitosťou na to, aby sme sa stretávali a napodobňovali Ježiša Krista. Práve v nich by sme sa mali snažiť praktizovať lásku, trpezlivosť, pokoru, pracovitosť, spravodlivosť, radosť, jednoducho ľudské i nadprirodzené cnosti.

Posväcovanie práce

Hľadať svätosť uprostred pracovných povinností znamená snažiť sa plniť si ich dobre, kompetentne, profesionálne, v kresťanskom duchu, t. j. z lásky k Bohu a ako službu blížnemu. Tak sa jednoduchá práca premení na miesto stretnutia sa s Kristom.

Modlitba a obeta

Vzdelávacie prostriedky Opus Dei pamätajú na potrebu kultivovať vo veriacich ich vzťah k modlitbe a pokániu, ktoré sú príznačné pre kresťanskú vieru. Veriaci Prelatúry sa každý deň zúčastňujú na svätej omši, venujú istý čas čítaniu Svätého písma, často pristupujú k sviatosti zmierenia a uctievajú si Pannu Máriu. Podľa vzoru Ježiša Krista sa tiež snažia obetovať Bohu nejaké malé umŕtvovania, zvlášť také, ktoré uľahčujú plnenie si povinností a spríjemňujú život ostatným. Sem patrí aj almužna a pôst.

Jednota života

Zakladateľ Opus Dei vysvetľoval, že kresťan nemá „viesť dvojtvárny život: na jednej strane duchovný život, život s Bohom, a na strane druhej izolovanej od tej prvej, svoj každodenný rodinný, profesionálny a spoločenský život.“ „Naopak,“ zdôrazňoval svätý Josemaría, „máme len jeden život pozostávajúci z tela a ducha, a taký má aj byť, po telesnej i duchovnej stránke naplnený Bohom.“

Sloboda

Veriaci Opus Dei sú takými istými občanmi svojho štátu, s takými istými právami a povinnosťami, aké majú aj ostatní spoluobčania. Pri svojich politických, ekonomických, kultúrnych a pod. aktivitách konajú slobodne a s osobnou zodpovednosťou bez toho, aby do svojich osobných rozhodnutí zaťahovali Cirkev alebo Opus Dei. Ani ich nesmú predložiť ako jediné správne a zlúčiteľné s vierou. Toto znamená rešpektovať slobodu i osobný názor iných.

Kresťanská láska

Ten, kto spozná Krista, nájde poklad, ktorý si nemôže nechať len pre seba. Kresťania sú Kristovými svedkami a šíria jeho posolstvo nádeje medzi svojimi príbuznými, priateľmi a kolegami slovom i príkladom. Zakladateľ Opus Dei zvykol hovoriť: „Keď sa bok po boku angažujeme spolu s našimi priateľmi, kolegami a príbuznými v tých istých záležitostiach, môžeme im pomôcť objaviť Krista. Táto apoštolská horlivosť oboznámiť iných s Kristom je neoddeliteľná od túžby prispieť k riešeniu časných materiálnych a spoločenských problémov súčasnosti.

opusdei.org/sk-sk/article/posolstvo/
Dori-2000
Hm... posolstvo má každý pekné. Skôr som myslela, ako to je v praxi.
Dori-2000
Čo si myslite o Opus dei ?
Peter(skala)
problem ako u skoro všetkých spoločenstiev, ktoré síce založil svätec, ale neskôr sa ujali moci liberali, takže už meno (nazov) spoločenstva sa stalo fraškou
Dori-2000
Možno aj slobodomurári..
Peter(skala)
...určite, ale cirkevní slobodomurári

Šelma má na hlave dva rohy, podobne ako Baránok. So symbolom obety je úzko spätý symbol kňazstva – dva rohy. Pokrývku hlavy s dvoma rohmi nosil v Starom zákone veľkňaz. Mitru – s dvoma rohmi – nosia biskupi Cirkvi na označenie plnosti svojho kňazstva.
Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma, podobná Baránkovi, označuje …
More
...určite, ale cirkevní slobodomurári

Šelma má na hlave dva rohy, podobne ako Baránok. So symbolom obety je úzko spätý symbol kňazstva – dva rohy. Pokrývku hlavy s dvoma rohmi nosil v Starom zákone veľkňaz. Mitru – s dvoma rohmi – nosia biskupi Cirkvi na označenie plnosti svojho kňazstva.
Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma, podobná Baránkovi, označuje slobodomurárstvo, ktoré preniká do vnútra Cirkvi, to jest cirkevné slobodomurárstvo, ktoré sa rozšírilo zvlášť medzi členmi hierarchie.
Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo Fatime, ked som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi.
Ak je úlohou slobodomurárstva strhávať duše do zatratenia tým, že ich vedie k uctievaniu falošných božstiev, cieľom cirkevného slobodomurárstva je dokonca zničiť Krista a jeho Cirkev vytvorením nového idolu, t.j. falošného Krista a falošnej Cirkvi.

(13.jún 1989 / Panna Mária - Don Stefano Gobbi )
mkh.sk/m-kniha.htm

Viac tu: webnode.sk/news/cirkevne-slobodomurarstvo/
jamacor
apredsasatoci
Ty si nám tu chýbal! 🥱
tovika
jamacor s největší pravděpodobností nerozpoznal ironii...