jamacor
9463
jamacor
Dori-2000 Opus Dei: Povolaní k svätosti

Opus Dei napomáha nájsť Krista v práci, v rodinnom živote a v bežných každodenných činnostiach.

Dobre vykonaná práca je obetou Bohu.

13.03.2006

Všetci pokrstení sú povolaní nasledovať Ježiša Krista, žiť podľa evanjelia a ohlasovať ho ostatným. Poslaním Opus Dei je prispieť k tomuto evanjelizačnému poslaniu Katolíckej cirkvi tým, že veriacich kresťanov …More
Dori-2000 Opus Dei: Povolaní k svätosti

Opus Dei napomáha nájsť Krista v práci, v rodinnom živote a v bežných každodenných činnostiach.

Dobre vykonaná práca je obetou Bohu.

13.03.2006

Všetci pokrstení sú povolaní nasledovať Ježiša Krista, žiť podľa evanjelia a ohlasovať ho ostatným. Poslaním Opus Dei je prispieť k tomuto evanjelizačnému poslaniu Katolíckej cirkvi tým, že veriacich kresťanov všetkých stavov povzbudzuje k tomu, aby žili svoj život v súlade s požiadavkami viery v každodenných životných okolnostiach, zvlášť posväcovaním svojej práce.

Niektoré charakteristické črty Opus Dei:

Duchovné detstvo

„Duchovné detstvo je základom ducha Opus Dei,“ tvrdil jeho zakladateľ. Krstom sa kresťan stáva Božím dieťaťom. Vzdelanie, ktoré veriacim sprostredkúva Prelatúra, má za cieľ upevniť vo veriacich toto povedomie Božieho detstva a pomôcť im správať sa v každodennom živote v súlade s týmto povedomím. Prakticky to znamená dôverovať v Božiu prozreteľnosť, jednoduchosť v kontakte s Bohom i blížnymi, hlboké uvedomenie si dôstojnosti ľudskej osoby a univerzálneho bratstva, skutočnú kresťanskú lásku k svetu a všetkým Božím stvoreniam, a napokon pokoj a optimizmus .

Každodenný život

„Musíme sa posväcovať práve uprostred materiálnych vecí tejto zeme, slúžiť Bohu a všetkým ľuďom,“ hovoril svätý Josemaría. Rodina, manželstvo, práca, povinnosti každého okamihu sú bežnou príležitosťou na to, aby sme sa stretávali a napodobňovali Ježiša Krista. Práve v nich by sme sa mali snažiť praktizovať lásku, trpezlivosť, pokoru, pracovitosť, spravodlivosť, radosť, jednoducho ľudské i nadprirodzené cnosti.

Posväcovanie práce

Hľadať svätosť uprostred pracovných povinností znamená snažiť sa plniť si ich dobre, kompetentne, profesionálne, v kresťanskom duchu, t. j. z lásky k Bohu a ako službu blížnemu. Tak sa jednoduchá práca premení na miesto stretnutia sa s Kristom.

Modlitba a obeta

Vzdelávacie prostriedky Opus Dei pamätajú na potrebu kultivovať vo veriacich ich vzťah k modlitbe a pokániu, ktoré sú príznačné pre kresťanskú vieru. Veriaci Prelatúry sa každý deň zúčastňujú na svätej omši, venujú istý čas čítaniu Svätého písma, často pristupujú k sviatosti zmierenia a uctievajú si Pannu Máriu. Podľa vzoru Ježiša Krista sa tiež snažia obetovať Bohu nejaké malé umŕtvovania, zvlášť také, ktoré uľahčujú plnenie si povinností a spríjemňujú život ostatným. Sem patrí aj almužna a pôst.

Jednota života

Zakladateľ Opus Dei vysvetľoval, že kresťan nemá „viesť dvojtvárny život: na jednej strane duchovný život, život s Bohom, a na strane druhej izolovanej od tej prvej, svoj každodenný rodinný, profesionálny a spoločenský život.“ „Naopak,“ zdôrazňoval svätý Josemaría, „máme len jeden život pozostávajúci z tela a ducha, a taký má aj byť, po telesnej i duchovnej stránke naplnený Bohom.“

Sloboda

Veriaci Opus Dei sú takými istými občanmi svojho štátu, s takými istými právami a povinnosťami, aké majú aj ostatní spoluobčania. Pri svojich politických, ekonomických, kultúrnych a pod. aktivitách konajú slobodne a s osobnou zodpovednosťou bez toho, aby do svojich osobných rozhodnutí zaťahovali Cirkev alebo Opus Dei. Ani ich nesmú predložiť ako jediné správne a zlúčiteľné s vierou. Toto znamená rešpektovať slobodu i osobný názor iných.

Kresťanská láska

Ten, kto spozná Krista, nájde poklad, ktorý si nemôže nechať len pre seba. Kresťania sú Kristovými svedkami a šíria jeho posolstvo nádeje medzi svojimi príbuznými, priateľmi a kolegami slovom i príkladom. Zakladateľ Opus Dei zvykol hovoriť: „Keď sa bok po boku angažujeme spolu s našimi priateľmi, kolegami a príbuznými v tých istých záležitostiach, môžeme im pomôcť objaviť Krista. Táto apoštolská horlivosť oboznámiť iných s Kristom je neoddeliteľná od túžby prispieť k riešeniu časných materiálnych a spoločenských problémov súčasnosti.

opusdei.org/sk-sk/article/posolstvo/
Dori-2000
Hm... posolstvo má každý pekné. Skôr som myslela, ako to je v praxi.
Dori-2000
Čo si myslite o Opus dei ?
Peter(skala)
problem ako u skoro všetkých spoločenstiev, ktoré síce založil svätec, ale neskôr sa ujali moci liberali, takže už meno (nazov) spoločenstva sa stalo fraškou
Dori-2000
Možno aj slobodomurári..
Peter(skala)
...určite, ale cirkevní slobodomurári

Šelma má na hlave dva rohy, podobne ako Baránok. So symbolom obety je úzko spätý symbol kňazstva – dva rohy. Pokrývku hlavy s dvoma rohmi nosil v Starom zákone veľkňaz. Mitru – s dvoma rohmi – nosia biskupi Cirkvi na označenie plnosti svojho kňazstva.
Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma, podobná Baránkovi, označuje …
More
...určite, ale cirkevní slobodomurári

Šelma má na hlave dva rohy, podobne ako Baránok. So symbolom obety je úzko spätý symbol kňazstva – dva rohy. Pokrývku hlavy s dvoma rohmi nosil v Starom zákone veľkňaz. Mitru – s dvoma rohmi – nosia biskupi Cirkvi na označenie plnosti svojho kňazstva.
Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma, podobná Baránkovi, označuje slobodomurárstvo, ktoré preniká do vnútra Cirkvi, to jest cirkevné slobodomurárstvo, ktoré sa rozšírilo zvlášť medzi členmi hierarchie.
Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo Fatime, ked som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi.
Ak je úlohou slobodomurárstva strhávať duše do zatratenia tým, že ich vedie k uctievaniu falošných božstiev, cieľom cirkevného slobodomurárstva je dokonca zničiť Krista a jeho Cirkev vytvorením nového idolu, t.j. falošného Krista a falošnej Cirkvi.

(13.jún 1989 / Panna Mária - Don Stefano Gobbi )
mkh.sk/m-kniha.htm

Viac tu: webnode.sk/news/cirkevne-slobodomurarstvo/
jamacor
apredsasatoci
Ty si nám tu chýbal! 🥱
tovika
jamacor s největší pravděpodobností nerozpoznal ironii...