Clicks52
Stano Kobella

Buďme v Bázni a Úcte k Ježišovi

3. decembra 2021

Je tu čas, aby sme opäť boli v Bázni a Úcte k Ježišovi. Pochabí sa stanú Múdrymi, skôr či neskôr. Ježiš Nie je iba Láska, ale je aj Stravujúcim Ohňom pre Jeho Protivníkov. Ak sa zahrávame s ohňom, potom nás ten Oheň tiež popáli. Buďme Rozumní a Nie pochabí. Musíme Vedieť, Kto Ježiš Reálne je a to, Čo Dokáže Urobiť. Nech je našich Slov málo. Ježiš pokorí arogantných, tých ktorí sa povyšujú a pokorných Sám pozdvihne v Jeho Čase. Bude to očividné.

Musíme Vedieť, že my všetci sme večne pred Ježišom. On všetko Vidí i Počuje. Buďme utíšení a v Bázni a Úcte k Ježišovi. Bude to Hrozná vec padnúť Do Jeho Rúk. On je Spravodlivý Sudca. Nikoho Neuprednostňuje ani Nediskriminuje. Čo sme zasievali, budeme aj žať. Ježišovi sa Neposmievajme.

Nikdy nesmieme nechať kohokoľvek prekážať nám alebo zastaviť nás od toho, aby sme Činili Ježišovu Vôľu. Nezáleží na tom, či sa nám posmievajú a pohŕdajú nami. Oni Nie sú proti nám, ale sú Proti Samotnému Ježišovi. Ježišov Strach príde opäť na tento svet po tom Bezprecedentnom. Ľudia budú opäť v Bázni a Úcte k Ježišovi. Budú tiež poznať, ktorí Slúžia, Ctia si a Boja sa Ježiša i tých, ktorí to len predstierajú. Buďme Rozumní a Pokorne Slúžme Ježišovi podľa Jeho Vôle, Jeho Plánu a Účelu a len Pre Jeho Slávu (Glóriu). Potrebujeme len Ježišovo Dovolenie nám a Nie dovolenie od ktorýchkoľvek mužov alebo žien. Ježiš musí byť s nami Spokojný. Nikdy Nerobte Kompromisy s akceptáciou od omylných mužov alebo žien. Buďte v Bázni a Úcte k Ježišovi, Tomu, O Ktorom to všetko je. K Tomu, Ktorému musíme Slúžiť z Lásky a Poslušnosti. Musíme byť Verní jedine Ježišovi.

Buďme Odlišní a buďme Príkladmi nedospelým a aj pochabým, pretože Reprezentujeme Ježiša v tomto svete. Sme Ježišovi Ambasádori (Vyslanci). Buďme Napodbňovateľmi Ježiša a Nie satana. Musíme byť Ježišove Deti Svetla a Nie tmy, akými sme zvykli byť, inak len klameme sami seba a Koniec to oznámi.

Môžem vás uistiť, že BEZPRECEDENTNÉ sa stále viacej Odkrýva. Buďte v Pokoji. PRAVDA BUDE ROZPRÁVAŤ SAMA ZA SEBA. Ešte viacej PRAVDY bude Odhalenej a bude to šokovať nás všetkých, skôr či neskôr. Možno ju nepoznáte. Pýtajte sa Ježiša a Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie. Buďte Rozumní a Modlite sa a Čakajte, aby ste Počuli Od Ježiša, potom môžete byť tiež Múdri a pomáhať prebúdzať spáčov a povzbudzovať druhých, aby Nestrácali Nádej a Poslať ich k Ježišovi. Musíme Praktizovať to, čo Kážeme. Našu Múdrosť a Radu dostávame Od Ježiša. On Nikdy Nezlyháva. Je vždy Verný Jeho Prisľúbeniam. Žiaľ mnohí Veriaci/Kresťania Nie sú odlišní od ostatného sveta, iba to predstierajú. Mnohí sú pokrytcami a ohováračmi a práve tak pochabo reagujú a v týchto dňoch sa to stáva ešte očividnejšie. Dokonca sa sami odhaľujú. Strom poznáme podľa jeho ovocia.

Buďme Múdri a Hľadajme Pravdu Od Ježiša, potom Nebudeme vložení do hanby. Ježiš Pozná Všetku Pravdu. Stále nám Odhaľuje Veci, ako Chce a Kedy Chce. Nikdy Nesklamáva tých, ktorí Ho Usilovne Hľadajú a Pýtajú sa, aby Prijímali Od Neho. On musí byť náš Zdroj, ale Záleží to na nás. Musíme Trpezlivo Čakať na Ježiša, On Rozpráva v Jeho Čase a tak, ako On Chce. Ježiša Nemôžeme Prinútiť. Pokorne si Pýtajme a Čakajme a buďme vždy Vďační. On nás bude aj skúšať. Nikdy Nebudeme vo tme, ak Zostávame S Ježišom. On je naše Svetlo. Buďme Deťmi Svetla a buďme v Bázni a Úcte k Ježišovi, Svetlu sveta. On Stále Robí to, čo je Nemožné, Neočakávané, Neobyčajné, Bezprecedentné a Nadprirodzené, Jeho Cestou. Ježišova Vôľa Sa Stane. On Nie je Ohraničený Ani Obmedzený. Je Nekonečný a Všemohúci. PRAVDA BUDE ROZPRÁVAŤ ZA SEBA.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.
(Kristína Boshoffová.)

„Hľaďte, aby ste Neodmietali Toho, ktorý Rozpráva. Lebo ak tamtí Neunikli, ktorí Odmietli Toho, ktorý Rozprával na Zemi, tým viac Neunikneme my, ak sa odvraciame od Neho, ktorý Rozpráva Z Nebies, 26 ktorého Hlas vtedy Zatriasol Zemou; ale teraz On Prisľúbil, Povediac: Ešte raz znova Zatrasiem Nielen zemou, ale aj Nebom. 27 A to: Ešte raz, naznačuje Odstránenie tých vecí, ktorými je Trasené, ako vecami, ktoré sú učinené, aby tie veci, ktorými Nemožno Zatriasť, smeli zostať. 28 Preto, keď Prijímame Kráľovstvo, ktorým Nemožno Otriasť, majme Milosť (Charizmu), pomocou ktorej smieme Slúžiť Bohu Prijateľne s Úctou a Zbožným Strachom. 29 Lebo náš Boh je Stravujúcim Ohňom.“ Židom 12:25-29.

youtube.com/watch?v=XJS8y_vMOzc
Public domain