Stylita
Dnes má svátek sv. Eliáš Thesbita

Elias Thesbita
20. července, připomínka
Postavení: prorok
Úmrtí: kolem r. 850 př. Kr.
Patron: karmelitánů, letecké dopravy; vzýván proti ohni a nepříznivému počasí
Atributy: anděl,dítě, havran, nanebevzetí v ohnivém voze

Za času panování krále Achaba vystupoval jako obhájce víry v jediného Boha a vedl poustevnický život. O obnovu úcty k pravému Bohu se zaslouži…More
Dnes má svátek sv. Eliáš Thesbita

Elias Thesbita
20. července, připomínka
Postavení: prorok
Úmrtí: kolem r. 850 př. Kr.
Patron: karmelitánů, letecké dopravy; vzýván proti ohni a nepříznivému počasí
Atributy: anděl,dítě, havran, nanebevzetí v ohnivém voze

Za času panování krále Achaba vystupoval jako obhájce víry v jediného Boha a vedl poustevnický život. O obnovu úcty k pravému Bohu se zasloužil poražením Baalových proroků na hoře Karmel. Písmo svaté ho představuje jako proroka mimořádně omilostněného a pohybujícího se stále v Boží přítomnosti.
K Eliášovi se hlásí řád karmelitánů, který vyrostl z prvních poustevníků na hoře Karmel, kteří usilovali o dědictví "dvojnásobného ducha", o které šlo již Elizeovi. Vedle Matky Boží je jejich druhým hlavním patronem a vzorem pro život modlitby.
zdroj a více: catholica.cz/?id=3167

ikona Vzetí na nebe sv. proroka Eliáše v ohnivém voze (za vozem prorok Elíša)
Elijáš vzal svůj plášť, svinul jej , udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu.
A stalo se, jak přešli, že Elijáš řekl Elíšovi: „Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat.“ Elíša řekl: „Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!“
Elijáš mu řekl: „Těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se.“
Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe.
Elíša to viděl a vykřikl: „Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!“ A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy.
2. Královská 2, 8-12
Otčenáš
Ježíš říká - Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.
A věříte mu?
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš vztáhl svou ruku nad moře a Hospodin hnal moře prudkým žhavým větrem po celou noc zpět a moře vysušil. Vody se rozdělily a voda stála Izraelitům jako zeď po pravici i po levici, takže synové Izraele šli středem moře po souši. Egypťané je následovali. Všichni faraónovi koně, jeho vozy a jezdci …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš vztáhl svou ruku nad moře a Hospodin hnal moře prudkým žhavým větrem po celou noc zpět a moře vysušil. Vody se rozdělily a voda stála Izraelitům jako zeď po pravici i po levici, takže synové Izraele šli středem moře po souši. Egypťané je následovali. Všichni faraónovi koně, jeho vozy a jezdci šli za nimi středem moře. Když nadešla doba ranní hlídky, pohleděl Hospodin z ohnivého a oblačného sloupu na tábor Egypťanů a způsobil zmatek v jejich táboře; zadrhl jim kola u vozů, takže mohli pokračovat v jízdě jen s velkými obtížemi. Proto Egypťané křičeli: „Utečme před Izraelem, vždyť Hospodin bojuje za ně proti Egypťanům!“ Hospodin nařídil Mojžíšovi: „Vztáhni svou ruku nad moře, aby se vody vrátily na Egypťany, na jejich vozy i jezdce!“ Když tedy Mojžíš vztáhl svou ruku nad moře, moře se vrátilo časně zrána na své původní místo. Egypťané prchali proti němu a Hospodin je vrhl doprostřed moře. Vody se valily nazpět a zaplavily vozy i jezdce a celé faraónovo vojsko, které se hnalo za nimi do moře, a nezbyl z nich ani jeden. Synové Izraele však prošli středem moře po souši a voda jim stála jako zeď po pravici i po levici. Tak Hospodin vysvobodil v ten den Izraelity z moci Egypťanů a Izraelité viděli mrtvé Egypťany na mořském břehu a pocítili mocnou ruku, kterou Hospodin zasáhl proti Egypťanům. Lid se bál Hospodina a věřil jemu i jeho služebníku Mojžíšovi. Tehdy zazpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu:
Ex 14,21-15,1

Žalm:
Zpívejte Hospodinu, neboť je velmi vznešený.

Dechem tvého chřípí se nakupily vrstvy,
jako hráz se vztyčily proudící vlny,
příboje ztuhly uprostřed moře.
Nepřítel řekl: „Budu pronásledovat a dostihnu;
rozdělím kořist, naplní se jí má žádostivost:
vytasím svůj meč, má ruka je zahubí!“

Tu zavál tvůj hněv, a přikrylo je moře;
potopili se jak olovo v bouřných vodách.
Vztáhl jsi svou pravici, a pohltila je země.

Přivedeš je a zasadíš na hoře, na svém vlastnictví,
na místě,
kde sis, Hospodine, zbudoval své sídlo,
ve svatyni, Pane, kterou vystavěly tvé ruce.
Ex 15

Evangelium:
Mt 12,46-50