Clicks556
Stylita
7

Boží slovo na den 19.7. A.D.2020

Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: `Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?' On jim odpověděl: `To udělal nepřítel.' A služebníci mu řekli: `Máme jít a (plevel) sesbírat?' On však řekl: `Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní – a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromažděte do mé stodoly.'„ Předložil jim další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl jim jiné podobenství: „Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.' Potom rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Mt 13,24-43
Kallistratos
Podobenství je velmi krásné. Dá se to vzít i v rovině naší duše, kde ten plevel máme a leckdy s ním zápasíme... Mimochodem, jednalo se o koukol a ten stojí za zamyšlení. Stačí si dohledat jak se množí a čím škodí.... Takže umět jej odstranit z dobré setby je fuška, byla fuška.... Ježíš velmi dobře věděl o čem mluví....

A jde-li o personalizaci, pak koukol je celkem krásná rostlinka a tak musíme …More
Podobenství je velmi krásné. Dá se to vzít i v rovině naší duše, kde ten plevel máme a leckdy s ním zápasíme... Mimochodem, jednalo se o koukol a ten stojí za zamyšlení. Stačí si dohledat jak se množí a čím škodí.... Takže umět jej odstranit z dobré setby je fuška, byla fuška.... Ježíš velmi dobře věděl o čem mluví....

A jde-li o personalizaci, pak koukol je celkem krásná rostlinka a tak musíme být na pozoru, aby nás ani hezký a pohledný kvítek nesvedl z Cesty.... Takže pozor na čertova kvítka....😂
Theodorá-Máriá
Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“

Plevel je bývalá řkc, která se díky svým prelátům
stala stokou babylonského náboženství.
Kto to vlastne předává vládu řkc babylonským vládcům
už ne v skrytu jako uplynulé tisíciletí,ale veřejně. 😤
Theodorá-Máriá
Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou

svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo ji znaj
í
.

Je to jasné, viďte. 😇
Stylita
zapleveleno
Theodorá-Máriá
Pravdou?
Dobře už nebudu-ani kdybys mne prosil 😇
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_00.htm

Vstupní antifona
Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Žl 54,6.8

Vstupní modlitba
Bože, buď stále s námi,
a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_00.htm

Vstupní antifona
Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Žl 54,6.8

Vstupní modlitba
Bože, buď stále s námi,
a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Kromě tebe není Boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě. Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, žes pánem, činí tě shovívavým ke každému. Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo ji znají. Ty však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš a nás vedeš se vší šetrností, neboť kdykoli chceš, máš moc vždycky v ruce. Takovým jednáním jsi poučoval svůj lid, že spravedlivý musí být lidumilný. Svým synům poskytuješ radostnou naději, že po hříchu dáváš příležitost k lítosti.
Mdr 12,13.16-19

Žalm:
Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

Tys, Pane, dobrý a shovívavý,
nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu,
všimni si hlasu mé snažné prosby.

Všechny národy, které jsi učinil, přijdou,
budou se ti klanět, Pane,
a velebit tvé jméno.
Protože tys veliký a činíš divy,
ty jediný jsi Bůh.

Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý,
váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.
Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou.
Zl 86(85)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a (Bůh), který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.
Rim 8,26-27

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.
srov. Mt 11,25

Evangelium:
Mt 13,24-43

Modlitba nad dary
Bože, podle tvého ustanovení
máme účast na jediné dokonalé oběti Kristově,
v níž všechny dřívější oběti nalezly smysl a dovršení;
přijmi tedy tyto dary, jakos přijal oběť Ábelovu,
a co každý z nás přináší ve spojení s Kristem,
ať prospěje ke spáse všech.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Památku ustanovil na své divy, Hospodin je milosrdný a dobrotivý; pokrm dal těm, kdo se ho bojí.
Žl 111,4.5
Nebo:
Hle, stojím a u dveří a klepu, praví Pán: Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mne.
Zj 3,20

Církevní kalendář:
sv. Makrina
Macrina, virgo
19. července, připomínka
Postavení: panna
Úmrtí: 379
Atributy: lebka
Pocházela z Caesareje v Kappadokii a byla sestrou pozdějších církevních učitelů i vzorem a pomocníkem mladších sourozenců. Po smrti ženicha a smrti otce vedla řeholní život, který ve svrchované lásce zakončila v klášteře u břehu řeky Iris. První její životopis pochází od jejího bratra Řehoře.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá
Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země,
že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.


Svatá Makrina - úžasný příběh, kdy v jedné rodině bylo 7 svatých
Bohu oddaných učedníků Kristových. Tato řehole založená
sv.Makrinou ,tak i ta založená jejím bratrem sv. Bazilem - je tatáž
která pokračuje v BKP, ve každém směru. Bohu díky. 😇