Boží slovo na den 19.7. A.D.2020

Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a …
Kallistratos
Podobenství je velmi krásné. Dá se to vzít i v rovině naší duše, kde ten plevel máme a leckdy s ním zápasíme... Mimochodem, jednalo se o koukol a ten stojí za zamyšlení. Stačí si dohledat jak se množí a čím škodí.... Takže umět jej odstranit z dobré setby je fuška, byla fuška.... Ježíš velmi dobře věděl o čem mluví....

A jde-li o personalizaci, pak koukol je celkem krásná rostlinka a tak musíme …More
Podobenství je velmi krásné. Dá se to vzít i v rovině naší duše, kde ten plevel máme a leckdy s ním zápasíme... Mimochodem, jednalo se o koukol a ten stojí za zamyšlení. Stačí si dohledat jak se množí a čím škodí.... Takže umět jej odstranit z dobré setby je fuška, byla fuška.... Ježíš velmi dobře věděl o čem mluví....

A jde-li o personalizaci, pak koukol je celkem krásná rostlinka a tak musíme být na pozoru, aby nás ani hezký a pohledný kvítek nesvedl z Cesty.... Takže pozor na čertova kvítka....😂
Theodorá-Máriá
Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“

Plevel je bývalá řkc, která se díky svým prelátům
stala stokou babylonského náboženství.
Kto to vlastne předává vládu řkc babylonským vládcům
už ne v skrytu jako uplynulé tisíciletí,ale veřejně. 😤
Theodorá-Máriá
Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou

svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo ji znaj
í
.

Je to jasné, viďte. 😇
Stylita
zapleveleno
Theodorá-Máriá
Pravdou?
Dobře už nebudu-ani kdybys mne prosil 😇
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_00.htm

Vstupní antifona
Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Žl 54,6.8

Vstupní modlitba
Bože, buď stále s námi,
a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_00.htm

Vstupní antifona
Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
Žl 54,6.8

Vstupní modlitba
Bože, buď stále s námi,
a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Kromě tebe není Boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě. Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, žes pánem, činí tě shovívavým ke každému. Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo ji znají. Ty však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš a nás vedeš se vší šetrností, neboť kdykoli chceš, máš moc vždycky v ruce. Takovým jednáním jsi poučoval svůj lid, že spravedlivý musí být lidumilný. Svým synům poskytuješ radostnou naději, že po hříchu dáváš příležitost k lítosti.
Mdr 12,13.16-19

Žalm:
Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

Tys, Pane, dobrý a shovívavý,
nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu,
všimni si hlasu mé snažné prosby.

Všechny národy, které jsi učinil, přijdou,
budou se ti klanět, Pane,
a velebit tvé jméno.
Protože tys veliký a činíš divy,
ty jediný jsi Bůh.

Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý,
váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.
Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou.
Zl 86(85)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a (Bůh), který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.
Rim 8,26-27

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.
srov. Mt 11,25

Evangelium:
Mt 13,24-43

Modlitba nad dary
Bože, podle tvého ustanovení
máme účast na jediné dokonalé oběti Kristově,
v níž všechny dřívější oběti nalezly smysl a dovršení;
přijmi tedy tyto dary, jakos přijal oběť Ábelovu,
a co každý z nás přináší ve spojení s Kristem,
ať prospěje ke spáse všech.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Památku ustanovil na své divy, Hospodin je milosrdný a dobrotivý; pokrm dal těm, kdo se ho bojí.
Žl 111,4.5
Nebo:
Hle, stojím a u dveří a klepu, praví Pán: Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mne.
Zj 3,20

Církevní kalendář:
sv. Makrina
Macrina, virgo
19. července, připomínka
Postavení: panna
Úmrtí: 379
Atributy: lebka
Pocházela z Caesareje v Kappadokii a byla sestrou pozdějších církevních učitelů i vzorem a pomocníkem mladších sourozenců. Po smrti ženicha a smrti otce vedla řeholní život, který ve svrchované lásce zakončila v klášteře u břehu řeky Iris. První její životopis pochází od jejího bratra Řehoře.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá
Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země,
že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.


Svatá Makrina - úžasný příběh, kdy v jedné rodině bylo 7 svatých
Bohu oddaných učedníků Kristových. Tato řehole založená
sv.Makrinou ,tak i ta založená jejím bratrem sv. Bazilem - je tatáž
která pokračuje v BKP, ve každém směru. Bohu díky. 😇