Stylita
Dnes slavíme svátek svatého Josefa Dělníka

opifex Ioseph, sponsus beatæ Virginis Mariæ
1. května, nezávazná památka
Postavení: snoubenec Panny Marie
Patron: všech pracujících, otců, rodin, Církve
Atributy: tesařské nástroje, koš, lilie, hůl, Ježíšek

Za nebeského ochránce pracujících ho v roce 1937 ustanovil Pius XI. Jako vzoru dělníků mu Pius XII. v roce 1955 určil další den -1. máj - a tím …More
Dnes slavíme svátek svatého Josefa Dělníka

opifex Ioseph, sponsus beatæ Virginis Mariæ
1. května, nezávazná památka
Postavení: snoubenec Panny Marie
Patron: všech pracujících, otců, rodin, Církve
Atributy: tesařské nástroje, koš, lilie, hůl, Ježíšek

Za nebeského ochránce pracujících ho v roce 1937 ustanovil Pius XI. Jako vzoru dělníků mu Pius XII. v roce 1955 určil další den -1. máj - a tím svátek práce postavil pod jeho ochranu. Slavením památky Josefa dělníka je vyzdvižena hodnota práce a její význam v přirozeném i nadpřirozeném řádu, pro život zde i na věčnosti.
Máme před sebou vzor Josefa dělníka, s nímž spolupracoval nějaký čas i Ježíš, a společně tak posvětili dělnou práci denní i řemeslnou. Josef se staral o hmotné potřeby svaté Rodiny a byl pomocníkem širšímu společenství, v němž žil.
více: catholica.cz/?id=1321
U.S.C.A.E.
nepostavil ho pod ochranu svätého Jozefa on ho tým plánoval zatieniť a dať mu správny Kresťanský obsah pôvodný účel nazval bez zaváhania dňom nenávisti a navyše znalí vedia že má dokonca okultný kontext bolo čo naprávať
Stylita
„Postupně došlo k tomu, že pracující, osamoceni a bez pomoci, byli vydáni na pospas nemilosrdným zaměstnavatelům a stali se oběťmi nenasytného, nekontrolovaného kapitalistického soutěžení. Najímání pracovníků a řízení výroby je soustředěno v rukou poměrně malého počtu lidí; malá skupina velice bohatých lidí je tak schopna ovládat masy chudých pracujících a vkládat na jejich bedra břímě jen o …More
„Postupně došlo k tomu, že pracující, osamoceni a bez pomoci, byli vydáni na pospas nemilosrdným zaměstnavatelům a stali se oběťmi nenasytného, nekontrolovaného kapitalistického soutěžení. Najímání pracovníků a řízení výroby je soustředěno v rukou poměrně malého počtu lidí; malá skupina velice bohatých lidí je tak schopna ovládat masy chudých pracujících a vkládat na jejich bedra břímě jen o málo lepší než otroctví.“
z encykliky Rerum novarum papeže Lva XIII. z roku 1891.
U.S.C.A.E.
1. máj

Svätý prorok Jeremiáš.

Pochádzal z Anatotu. Bol synom kňaza a pôsobil za kráľa Joziáša. Po páde Jeruzalema, roku 587 pred Kristom, bol odvedený júdskymi vzbúrencami do Egypta, kde bol súkmeňovcami ukameňovaný. Jeho pozostatky boli roku 250 pred Kristom prenesené Alexandrom Macedónskym do Alexandrie. Prorok pred dobytím Jeruzalema dal ukryť Archu zmluvy (2 Mak 2, 4-8). Pripisujú sa mu „…More
1. máj

Svätý prorok Jeremiáš.

Pochádzal z Anatotu. Bol synom kňaza a pôsobil za kráľa Joziáša. Po páde Jeruzalema, roku 587 pred Kristom, bol odvedený júdskymi vzbúrencami do Egypta, kde bol súkmeňovcami ukameňovaný. Jeho pozostatky boli roku 250 pred Kristom prenesené Alexandrom Macedónskym do Alexandrie. Prorok pred dobytím Jeruzalema dal ukryť Archu zmluvy (2 Mak 2, 4-8). Pripisujú sa mu „Proroctvá" a „Náreky".

Zdroj: Čížek, A.: Synaxár životy svätých. Spolok b. P.P. Gojdiča : Prešov, 1998. ISBN 80-967341-1-3.

zoe.sk/?svatci=&id=326

Som trošku paf že tak slávny pohan toto urobil a mám výhradu k slovám pripisujú sa mu. Len všetko spochybniť.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/04_06.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Následující sobotu se sešlo takřka celé město, aby si poslechlo Boží slovo. Když však židé viděli takové množství, naplnilo je to žárlivostí, odporovali Pavlovi, když mluvil, a vedli rouhavé řeči. Tu Pavel i Barnabáš jim řekli otevřeně: „Vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo. Ale proto, že ho od sebe …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/04_06.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Následující sobotu se sešlo takřka celé město, aby si poslechlo Boží slovo. Když však židé viděli takové množství, naplnilo je to žárlivostí, odporovali Pavlovi, když mluvil, a vedli rouhavé řeči. Tu Pavel i Barnabáš jim řekli otevřeně: „Vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo. Ale proto, že ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Neboť tak nám to nařídil Pán: `Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země.'„ Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru všichni, kdo byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé té krajině. Židé však poštvali zbožné ženy z vyšších vrstev a přední muže města, vyvolali proti Pavlovi a Barnabášovi pronásledování a vyhnali je ze svého území. Oni si (na svědectví proti nim) setřásli prach z nohou a odešli do Ikónia. Učedníci však byli plní radosti a Ducha Svatého.
Gn 1,26-2,3

Žalm:
Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.
Nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrejte!
Zl 90(89)

Evangelium:
Mt 13,54-58