Clicks157
Victory

BKP: List pravdy kněžím a věřícím chicagské arcidiecéze

Vážení kněží a vážení katoličtí věřící chicagské arcidiecéze,

zveřejňujeme anathemu, vyloučení z církve arcibiskupa Blase Cupiche pro jeho zločiny vůči Bohu a církvi. Dle Gal 1,8-9 přijal nové, covidové, antievangelium a herezi bergoglianismu, za něž dopadá prokletí, tedy vyloučení z církve. Všechno, co kacíř Cupich koná, je neplatné a neúčinné a nikdo už vůči němu není vázán poslušností. Úřad zaujímá nezákonně, protože Jidáš a zrádce Krista a církve nemůže být hlavou katolických křesťanů v arcidiecézi Chicago. Kdo ho poslouchá a podřizuje se mu, stahuje na sebe Boží prokletí, které je na Cupichovi.

V současném teroru, který Cupich uplatňuje vůči svým podřízeným tím, že je nutí k fyzické i duchovní sebevraždě přijetím experimentální vakcíny, se odmaskoval duch antikrista, kterému slouží.

Bergoglio, na jehož autoritu se Cupich odvolává, není platným papežem, je heretikem a modlářem, který ve Vatikánu intronizoval démona Pačamamu. Je veřejným buřičem proti Bohu a Jeho zákonům, a dokonce prosazuje už i legalizaci sňatků sodomitů. Bergoglio se vyloučil z církve a papežský úřad okupuje nezákonně.

Cupich s ním tvoří duchovní jednotu a zavádí v chicagské arcidiecézi stejný teror, jako on ve Vatikánu.

Každý katolík je ve svědomí vázán hledat pravdu. Nepodplatitelní odborníci, i když riskují svůj život, varují před experimentální vakcínou.

Výzkumný pracovník, virolog, profesor Bhakdi z Německa, před vakcinací naléhavě varuje: „Pokud jste dostali první dávku vakcíny a nic vám nebylo, děkujte Bohu, děkujte Pánu, ale na druhou dávku už nechoďte. Jestliže se totiž necháte očkovat i druhou dávkou, říkáte si o velké problémy. V lymfatických uzlinách budete mít zabijácké lymfocyty a buňky X. Pokud X buňka vytvoří spike proteiny, tento lymfocyt vlastně zaútočí na svého bratra nebo sestru. Zabijácké lymfocyty se tedy začnou snažit vás zabít. ... Chci, abyste se rozhodli nenechat se očkovat druhou dávkou. Nejen druhé očkování, ale každé další očkování ohrozí váš život.“

Kromě něho desítky dalších odborníků jak v Evropě, Rusku či Americe rovněž naléhavě varují před katastrofálními následky na zdraví. Statistiky už dnes dokazují, že mnoho lidí umírá ne v důsledku covidu, ale v důsledku vakcín. Navíc se plánuje třetí, čtvrtá a další vlna, a cíl je jasný – redukce čili autogenocida lidstva. Experimentální vakcína je zakázaný pokus na lidech, který Norimberský kodex kvalifikuje jako zločin proti lidskosti. A tento zločin terorem prosazuje jidášský kardinál Cupich, který zradil Krista, církev i své svědomí.

Vážení Američané, komu věříte? Čestným a nepodplatitelným odborníkům ve virologii, anebo věříte mainstreamovým médiím, Jidáši Cupichovi a lžipapeži Bergogliovi? Tito církevní preláti ale nemají ani elementární znalosti z virologie. Protiřečí přirozené pravdě, kterou nám zvěstují odborníci varující nás před nebezpečím mRNA. Tyto preláty proto ve svém svědomí nesmíme poslouchat!

1) mRNA vakcína mění lidský genom a z lidí dělá geneticky modifikované organismy. Toto je vzpoura proti Bohu Stvořiteli, a zrádný kardinál Cupich ji prosazuje.

2) mRNA vakcína obsahuje nanočástice a tento vakcinační proces spěje k čipizaci lidstva. Člověk je zbavován toho nejvlastnějšího, své svobody, a postupně se stává jakýmsi biorobotem. Písmo svaté před čipizací varuje trestem ohnivého jezera. Jidáš v kardinálském klobouku vás ale na tuto cestu do ohnivého jezera násilně tlačí.

3) mRNA vakcína má svůj biologický základ v tkáni zaživa vytržené z nenarozeného dítěte před jeho zavražděním. To je prvek satanismu! Cupich svým terorem usiluje o satanizaci Chicagské arcidiecéze, tedy každého z vás.

4) mRNA vakcína patří do programu redukce lidstva na jednu zlatou miliardu. Bill Gates jasně řekl: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15%.“ Tuto tzv. dobrou práci začíná odvádět nejenom lžipapež Bergoglio terorem s vakcinačními pasy ve Vatikánu, ale i lžikardinál ve vaší arcidiecézi.

Vážení američtí kněží, ptáte se, co máte dělat v dané situaci?

Musíte jednat podle svého svědomí, které je formováno Božími zákony a přikázáními. Jidášovi Cupichovi se už proto nemůžete podřizovat. Duchovně se podřiďte pravověrné autoritě, kterou je bývalý nuncius USA, který vám jasně osvětluje situaci. Cupichův vakcinační teror „představuje bezprecedentní zradu božského poslání Kristovy církve, ... nahrazuje zjevené náboženství pseudovědeckým kultem, který hraničí s modlářstvím.“ Dodáváme – i s lidskými oběťmi experimentální vakcinace.

Bohu díky, že vzniklo kněžské hnutí, které se vzepřelo falešné autoritě a zůstává pod autoritou Boží.

Konkrétně ať každý odvážný kněz v nejbližší neděli při bohoslužbách oznámí: Já jako váš duchovní otec odmítám z důvodu svědomí a z důvodu zachovávání Božího zákona s ohledem na páté přikázání „Nezabiješ“ přijmout nebezpečnou experimentální vakcínu, před kterou varují špičkoví nepodplatitelní odborníci. Vás vyzývám, abyste mě následovali. Dá se čekat, že příští neděli už mi nebude dovoleno, abych zde sloužil mši svatou. Odpadlík kardinál Cupich se zřejmě spojí se státní mocí a prostřednictvím policie mi zabrání ve vstupu do tohoto vašeho chrámu. Před námi, drazí věřící, je varianta, kterou už navrhl bývalý nuncius USA ve svém dopisu ze dne 3. 10. 2021. On navrhuje v této těžké době sloužit bohoslužby po domech. Musíte si být ale vědomi, že tento chrám vybudovali pravověrní katolíci, a proto heretici na něj nemají právo. Zrádný kardinál Cupich se vyloučil z církve a je na něm Boží prokletí, on nemá právo si dělat nárok na váš chrám. Ten patří vám, a ne jemu! On zradil Krista i Jeho církev. Jiná varianta, pokud mi násilně zabrání vejít do chrámu, je sloužit nedělní liturgii před chrámem, anebo na jiném místě. Východiskem je také už navrhovaná varianta: „Nechť katoličtí věřící otevřou své domovy kněžím pronásledovaným tyranií biskupů spojených s globalismem, a dají je k dispozici pro slavení svaté mešní oběti. Kolem těchto domácích oltářů se budou shromažďovat odhodlaná a vytrvalá společenství.“ (z listu z 3. 10. 2021)

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
7. 10. 2021

Příloha:
1) BKP: Vrcholná forma klerikalismu = bergoglianismus
2) Anathema na kardinála Blase Cupiche

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8