Stylita
19513
Hermenegild
Dnes a v tomto roku práve na sobotu pripadla aj liturgická spomienka Panny Márie zázračnej medaily /Spoločnosť dcér kresťanskej lásky- Katarína Laboure/. Modlíme sa často vzdych: Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduja za nás hriešnych, ktorí sa k tebe utiekame. /aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú, ale najmä za nepriateľov sv. cirkvi a tebe odporúčaných -J.M.Kolbe-Rytier …More
Dnes a v tomto roku práve na sobotu pripadla aj liturgická spomienka Panny Márie zázračnej medaily /Spoločnosť dcér kresťanskej lásky- Katarína Laboure/. Modlíme sa často vzdych: Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduja za nás hriešnych, ktorí sa k tebe utiekame. /aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú, ale najmä za nepriateľov sv. cirkvi a tebe odporúčaných -J.M.Kolbe-Rytier Nepoškvrnenej./
Martina Bohumila Lutherová
BKP: Odpověď na agitaci KBS k vakcinaci Křesťanským povoláním je hlása…
Tomu se praví hřích proti Duchu Svatému -
ti všichni z hierarchové , kněží a řeholníci byli pokřtěni,
uvěřili v Krista a rozhodli se mu sloužít v církvi - nyní
se obrátili proti Duchu Krista Pána a šli za satanem,kam
svádějí všechny slováky.
Jsou prokletí - Světlo Pravdy od nich odstoupilo.
U.S.C.A.E.
tvrdé ale potrebné a taká vec čiže akceptujete že Kristus je Boh keďže ste lajkli video a prepis kde je spomenutá Svätá Trojica
U.S.C.A.E.
27. novembra

On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca (Lk 1, 32-33).

Čítanie z rečí nášho otca, svätého Bernarda, opáta (Sermo III, 12): Počúvajme, čo hovorí anjel o tom, ktorému, hoci sa ešte nepočal, pridelil toto meno: Bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Určite je …More
27. novembra

On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca (Lk 1, 32-33).

Čítanie z rečí nášho otca, svätého Bernarda, opáta (Sermo III, 12): Počúvajme, čo hovorí anjel o tom, ktorému, hoci sa ešte nepočal, pridelil toto meno: Bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Určite je veľkým, kto si zaslúži volať sa Synom Najvyššieho. Veď ako by nemal byť veľký ten, ktorého veľkosť nemožno preskúmať? (Ž 144, 3). A ďalej Písmo hovorí: Kto je ako Pán, náš Boh? (Ž 112, 5). Právom je veľký ten, čo sa rovná Najvyššiemu, lebo on sám je Najvyšší. To, že Syn Najvyššieho je rovný s Najvyšším, nie je žiaden podvod. No celkom určite treba považovať za podvod skutočnosť, že ten, ktorý bol z stvorený ničoho ako anjel, chcel sa rovnať Najvyššiemu a pokúsil sa privlastniť si to, čo patrí Synovi Najvyššieho, ktorý ako Boh z Boha nebol stvorený, ale splodený. Najvyšší Boh Otec totiž, hoci je všemohúci, nemohol stvoriť bytie, ktoré by mu bolo rovné, ani nemohol splodiť Syna, čo by mu nebol rovný. Preto stvoril anjela nepochybne vznešeného, avšak nie takého, ako je On sám, takže nie Najvyššieho. Jedine svojho Jednorodeného, ktorého nestvoril, Všemohúci splodil Všemohúceho, Najvyšší splodil Najvyššieho, Večný zrodil Spoluvečného. Jedine jeho môže vo všetkom a pre všetko prirovnať sebe bez klamu a nespravodlivosti. A práve preto bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho.

Stichiry, 1. hlas: V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela * k tebe, presvätá Panna, * aby ti oznámil slovo spásy. * On ťa pozdravil: „Raduj sa, Mária! * Pán je s tebou a porodíš Syna večného Otca. * On vykúpi svoj ľud z hriechov.“

Verš: Deň čo deň zvestujte spásu nášho Boha. V šiestom mesiaci z neba Boh poslal archanjela Gabriela * do galilejského mesta Nazaret, * aby priniesol radostnú zvesť služobnici Pánovej. * I pristúpil k nej a povedal: * „Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou! * Raduj sa, príbytok nekonečného Boha! * Nebesia nebies ho pojať nemôžu. * No ty ho prijmeš, Požehnaná. * Raduj sa, vykúpenie Evy a túžba Adamova, * radosť sveta a požehnanie ľudstva.

Sláva: I teraz: Boh poslal z nebies archanjela Gabriela * k nepoškvrnenej Panne do mesta Nazaret, * aby jej načrtol obraz zázračného počatia. * Duchovný služobník bol poslaný do duchovného mesta * k nebeskej Bráne, Márii, * aby jej zvestoval príchod Vládcu. * Poslal nebeského dôstojníka do paláca svätej slávy, * aby zaistil Stvoriteľovi trvalý príbytok. * Keď prišiel k Panne, pozdravil ju: * „Raduj sa, Trón ohnivý, * slávnejší nad cherubínsky trón. * Buď pozdravený Palác nebeského Kráľa, * najvznešenejší príbytok. * V tebe chce prebývať plnosť božstva v podobe človeka * s požehnaním večného Otca * za spoluúčasti Svätého Ducha. * Raduj sa, Požehnaná, Pán je s tebou.

casoslov.sk/?page=pray&day=2021-11-27&id=6155
U.S.C.A.E.
ikona Kristus Pantocrator mosaika z (bývalého) chrámu Hagia Sophia

je z chrámu síce mešita toho falošného náboženstva ale pre mňa je to stále Hagia Sofia až tak ho nezničili a tak isto žiadny Istanbul ale Carihrad alebo Konštantínopol

ináč je zaujímavé že tzv. islamská vzdelanosť skončila práve dobytím Konštantínopolu to nebola islamská len zasa využívali cudzie konkrétne východorímsku …More
ikona Kristus Pantocrator mosaika z (bývalého) chrámu Hagia Sophia

je z chrámu síce mešita toho falošného náboženstva ale pre mňa je to stále Hagia Sofia až tak ho nezničili a tak isto žiadny Istanbul ale Carihrad alebo Konštantínopol

ináč je zaujímavé že tzv. islamská vzdelanosť skončila práve dobytím Konštantínopolu to nebola islamská len zasa využívali cudzie konkrétne východorímsku kresťanskú vzdelanosť oni preberali ale nerozvinuli a to nie je prekvapenie ustrnutosť je totiž zakódovaná v mohamedánstve kresťanstvo antiku iba nekopírovalo ale odpohanštelo ju a "pokrstilo"
Martina Bohumila Lutherová
Stýská se vám pokrvi viď?,
a Rus je nedobytná, co budete robit?
U.S.C.A.E.
ja odsudzujem islam ak ste si nevšimli a čo má Rusko s pádom Konštantínopolu? to že má slovanský názov Carihrad čiže +- cisárske mesto to neznamená že je ruské alebo srbské alebo tak podobne 😊 tí ich ibn neviem čo tí tzv. moslimský vzdelanci boli aj monofyziti s poarabčenými menami však aj Katolík svätý Ján Damašský pracoval u kalifa
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Můj duch se znepokojil a poděsila mě vidění mé mysli. Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, a žádal jsem, aby mi to všechno vysvětlil. Odpověděl mi a podal mi o tom všem výklad: „Tyto veliké šelmy počtem čtyři – jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. Potom však obdrží království …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Můj duch se znepokojil a poděsila mě vidění mé mysli. Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, a žádal jsem, aby mi to všechno vysvětlil. Odpověděl mi a podal mi o tom všem výklad: „Tyto veliké šelmy počtem čtyři – jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. Potom však obdrží království svatí Nejvyššího (Boha) a budou ho mít až na věky – po všechny věky.“ Pak jsem se chtěl s jistotou poučit o čtvrté šelmě, která se lišila od všech ostatních – byla nadmíru strašná, se zuby ze železa a s drápy z mědi, žrala a drtila, a co zbylo, nohama rozdupala i o deseti rozích na její hlavě a o jiném rohu, který vyrostl, a před nímž padly tři rohy. Ten roh měl oči a zpupně mluvící ústa; byl větší než ostatní. Díval jsem se: ten roh vedl válku se svatými a přemáhal je, až přišel stařec velikého věku a spravedlnost byla dána svatým Nejvyššího; přišel čas, kdy svatí obdrželi království. (Anděl) řekl: „(Co se týká) čtvrté šelmy: bude na zemi čtvrté království, které se bude lišit od všech království: zhltá celou zemi, zdeptá ji a rozdrtí. (Co se týká) deseti rohů: z tohoto království povstane deset králů a po nich vzejde jiný; bude se lišit od předešlých a svrhne tři krále. Bude mluvit proti Nejvyššímu, bude hubit svaté Nejvyššího, bude mít v úmyslu změnit doby i zákon; (svatí) budou vydáni v jeho moc na dobu, doby a polovici doby. Potom zasedne soudní dvůr: (tomu králi) bude moc odňata, takže bude zničen a zahuben navždy. Potom bude národu svatých Nejvyššího dáno království, moc a velikost říší pod celým nebem. Jeho království je království věčné a všechny mocnosti mu budou sloužit a poslouchat ho.“
Dan 7,15-27

Žalm:
Lidé, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Izraeli, veleb Pána,
chval a oslavuj ho navěky.

Kněží Páně, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Služebníci Páně, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Svatí a pokorní srdcem, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Dan 3

Evangelium:
Lk 21,34-36
Martina Bohumila Lutherová
Otčenáš - Boha nikdo nikdy neviděl
...Petr Ježíši neodpovídá, že je Bohem, ale Boží Synem. Tím je Ježíš od chvíle, kdy se znovu narodil z vody a Ducha...
Pan Ježíš se stal Synem Božím od svého početí
ze Svatého Ducha při Zvěstování Panně Marii -
to není možné opomenout.
Stylita
Syn Boží se stal Pánem Ježíšem. Naopak.
Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
U.S.C.A.E.
Boha v jeho Podstate ani nikto neuvidí ale Apoštoli videli Boha Syna Vteleného a pri Eucharistickej reči povedal že ich učí ako Boh a že ľudí vzkriesi svojou mocou na konci sveta a to môže iba Boh

Druhá Božská Osoba má vzťah Syna k Prvej to nie je ako ľudské synovstvo to je Boh z Boha na to my nenájdeme adekvátne slová a bez vychádzania Ducha Svätého z Otca i Syna by boli Syn a Duch Svätý od …More
Boha v jeho Podstate ani nikto neuvidí ale Apoštoli videli Boha Syna Vteleného a pri Eucharistickej reči povedal že ich učí ako Boh a že ľudí vzkriesi svojou mocou na konci sveta a to môže iba Boh

Druhá Božská Osoba má vzťah Syna k Prvej to nie je ako ľudské synovstvo to je Boh z Boha na to my nenájdeme adekvátne slová a bez vychádzania Ducha Svätého z Otca i Syna by boli Syn a Duch Svätý od seba nerozlíšiteľnými to dodávam to nikdy nebola hra o slovíčka
U.S.C.A.E.
Kolosanom 2:9 SSV

Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
Otčenáš
Plnost božství nedělá z člověka Boha. O plnosti božství píše apoštol Pavel-
Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá. R 8:11
V Ježíši přebýval Duch toho, který křísí z mrtvých. To je jinými slovy totéž, jako když napíšeme - přebývala v něm plnost božství. …More
Plnost božství nedělá z člověka Boha. O plnosti božství píše apoštol Pavel-
Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá. R 8:11
V Ježíši přebýval Duch toho, který křísí z mrtvých. To je jinými slovy totéž, jako když napíšeme - přebývala v něm plnost božství. Slovo tělesně znamená, že člověk Ježíš je v těle. Po té, co se znovu narodil z vody a Ducha, jak svědčí Nikodémovi, se stal duchem, který přebývá v těle. Spolu s ním ve stejné těle přebývá Bůh. Asi je to těžké chápat, zvláště těm,kdož jsou stále ještě mimo cestu. Můžete si ale představit lidské tělo jako hliněnou nádobu, která může mít různý obsah. V případě posedlosti může v hliněné nádobě přebývat i démon. Tento posledně jmenovaný účinně brání člověku v přijetí pravdy.
Otčenáš
Stylita „Syn Boží se stal Pánem Ježíšem. Naopak.
Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš."


Člověk Ježíš Nazaretský se ve křtu vodou a Duchem stal Božím Synem. Tak svědčí Písmo svaté.
Nedivím se, pokud si někdo myslí, že je to jinak. Vím, že je to proto, že ti, kterým uvěřil, jsou pro něho autoritou. Je to ovšem autorita, které odporuje pravdám uvedeným ve svatých Písmech.
Lépe je věřit …More
Stylita „Syn Boží se stal Pánem Ježíšem. Naopak.
Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš."


Člověk Ježíš Nazaretský se ve křtu vodou a Duchem stal Božím Synem. Tak svědčí Písmo svaté.
Nedivím se, pokud si někdo myslí, že je to jinak. Vím, že je to proto, že ti, kterým uvěřil, jsou pro něho autoritou. Je to ovšem autorita, které odporuje pravdám uvedeným ve svatých Písmech.
Lépe je věřit Bohu, než člověku.
U.S.C.A.E.
to čo ste lajkli je Vtelený Boh dobre že ste uznali lebo plnosť Božstva môže mať iba Boh a Boh nemôže stratiť sám seba
Otčenáš
Tak ještě jednou.
Plnost božství, která někom tělesně přebývá, znamená, že v člověku je přítomen Bůh. Bůh nikdy nepřebývá v člověku částečně, buď v člověku je, nebo není. Jestliže je člověk, jako hliněná nádoba, naplněn Bohem, Bůh skrze tohoto člověka koná skutky. Tak o sobě svědčil i člověk Ježíš Kristus. Tělo člověka je vykonavatelem Boží vůle. Proto přebývá tělesně. Žádný člověk se však nestá…More
Tak ještě jednou.
Plnost božství, která někom tělesně přebývá, znamená, že v člověku je přítomen Bůh. Bůh nikdy nepřebývá v člověku částečně, buď v člověku je, nebo není. Jestliže je člověk, jako hliněná nádoba, naplněn Bohem, Bůh skrze tohoto člověka koná skutky. Tak o sobě svědčil i člověk Ježíš Kristus. Tělo člověka je vykonavatelem Boží vůle. Proto přebývá tělesně. Žádný člověk se však nestává Bohem, když v něm Bůh přebývá. Bůh je stále pouze jeden. S trochou pokory se to dá chápat.
Zde to Ježíš vysvětluje zcela názorně -

9Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?

10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.

11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!

12Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.

Upřímně ti přeji, abys to pochopil.
Stylita
Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“ (Matouš 3,16-17)

Ty Otčenáši jsi z toho udělal, že se Ježíš stal Božím Synem při křtu.

sv. Jan mluví jasně:

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To …More
Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“ (Matouš 3,16-17)

Ty Otčenáši jsi z toho udělal, že se Ježíš stal Božím Synem při křtu.

sv. Jan mluví jasně:

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Martina Bohumila Lutherová
Při zvěstování byl Pán Ježíš počat
jako Boží Syn-bez svědků
Při křtu v Jordáně byl Boží Syn Kristus Ježíš
zjeven veřejnosti
Tak to vnímám. Nemůžeme pominout početí
z Panny ze Svatého Ducha. Syn boží si říká
i mohamed.
Martina Bohumila Lutherová
Jistě že byl Syn člověka vyvolen už na věčnosti
před stvořením světa i andělů viz.

Syn člověka