Stylita
Dnes je svátek Panny Marie Růžencové

Maria Virgo, de Rosario
7. října, památka

Slavení této liturgické památky (původně P. Marie Vítězné) ustanovil od roku 1572 papež Pius V. ve výroční den vítězství křesťanů v boji s Turky u Lepanta (na mapě Nafpaktos či Naupactus). Dne 7. 10. 1571 došlo k rozhodující námořní bitvě mezi islámem a křesťanstvím.
Dějinný pohled na situaci říká, že Turci od počát…More
Dnes je svátek Panny Marie Růžencové

Maria Virgo, de Rosario
7. října, památka

Slavení této liturgické památky (původně P. Marie Vítězné) ustanovil od roku 1572 papež Pius V. ve výroční den vítězství křesťanů v boji s Turky u Lepanta (na mapě Nafpaktos či Naupactus). Dne 7. 10. 1571 došlo k rozhodující námořní bitvě mezi islámem a křesťanstvím.
Dějinný pohled na situaci říká, že Turci od počátku XV. stol. vládli velké části Balkánu. V r. 1453 se zmocnili Konstantinopole, kterou přejmenovali na Istanbul a chrám Hagia Sofia změnili v mešitu. Počátkem 16. století si Turci podrobili Přední východ a s podmaněním benátského Kypru, v r. 1571, ovládala osmanská říše celý východní středozemní prostor. Muslimové, kteří uchvacovali křesťanské země, se na křesťanech dopouštěli ukrutností a mnohé odváděli do otroctví. Z podnětu papeže Pia V. byla vytvořena protiturecká Liga, kterou 20. 5. 1571 spolu s ním podepsal španělský král a Benátská republika. Velitelem se stal španělský princ don Juan de Austria. Turků byla početná převaha. Za této velmi vážné situace pomohla modlitba růžence, ke které všechny křesťany vyzval papež Pius V.
U řeckého pobřeží v ústí zálivu u Lepanta se na začátku října střetly dvě flotily o počtu 500 lodí (křesťanských lodí bylo 111 benátských, 81 španělských, 12 papežských a 5 Maltézských rytířů) a asi 200 000 mužů. Ve vítězném boji zahynulo celkem na 40 000 mužů. Šlo o velmi významnou porážku Turků. Památka, která se začala slavit, byla už r. 1573 přeložena na první říjnovou neděli. Na celou církev byla rozšířena v r. 1716 po vítězství nad Turky u Petrovaradina (v Jugoslávii). Při potvrzení svátku v r. 1883 papež Lev XIII. přidal do litanií invok aci "Královno posvátného růžence." Slavení svátku je od r. 1913 ve výroční den vítězství u Lepanta.
zdroj: catholica.cz/?id=4760
U.S.C.A.E.
"Non virtus, non arma, non duces, sed Maria Rosarii victores nos fecit" (Sancte Pie Quinte)
Samson1
Dnes je svátek Panny Marie Růžencové.
Samson1
Měl jsem infarkt a bylo mi zle, moc zle. Co mi tu může nějakým způsobem pomoci? Některé komentáře mohou člověka ještě dobíjet. Když cítíte bolest, dýcháte a cítíte nedostatek kyslíku, jste v domě sám, cítíte též potřebu modlitby, zaplnění samoty, nepotřebujete extrémní duchovní úvahy, soudy a manipulace, potřebujete třeba spol. a modlitbu i růžence. Spousta lidí by mělo změnit své myšlení, tj. …More
Měl jsem infarkt a bylo mi zle, moc zle. Co mi tu může nějakým způsobem pomoci? Některé komentáře mohou člověka ještě dobíjet. Když cítíte bolest, dýcháte a cítíte nedostatek kyslíku, jste v domě sám, cítíte též potřebu modlitby, zaplnění samoty, nepotřebujete extrémní duchovní úvahy, soudy a manipulace, potřebujete třeba spol. a modlitbu i růžence. Spousta lidí by mělo změnit své myšlení, tj. pokání.
Samson1
2 more comments from Samson1
Samson1
Samson1
Samson1
Ježíš byl počat Mocí Ducha svatého a narodil se z ženy, má tedy Matku.
Martina Bohumila Lutherová
Proto je Syn člověka.
Samson1
Já a Otec jedno jsme.
U.S.C.A.E.
consubstantialem Patri v latinskom texte Nicejsko-Carihradského kréda

v gréckom ομοούσιον τω πατρί [homoúsion tó patri]
U.S.C.A.E.
Chalkedonské vyznání

My pak, následujíce svatých Otců všichni jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali jednoho a téhož Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak dokonalého v lidství, skutečně Boha a skutečně člověka, (který má) rozumovou duši a tělo, soupodstatného s Otcem co do božství a soupodstatného s námi co do lidství, jenž byl ve všem jako my, kromě hříchu, jenž byl …More
Chalkedonské vyznání

My pak, následujíce svatých Otců všichni jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali jednoho a téhož Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak dokonalého v lidství, skutečně Boha a skutečně člověka, (který má) rozumovou duši a tělo, soupodstatného s Otcem co do božství a soupodstatného s námi co do lidství, jenž byl ve všem jako my, kromě hříchu, jenž byl počat přede všemi věky z Otce podle božství a v těchto posledních dnech za nás a za naši spásu narozeného z Panny Marie, Matky Boží, co do lidství, jednoho a téhož Krista, Syna, Pána, jednorozeného, aby (lidé) uznávali, že má dvě přirozenosti, nesmíšeně, neměně, nerozdílně a neoddělitelně, a že toto rozlišení přirozeností není nijak zrušeno jejich spojením, avšak že vlastnost každé z přirozeností zůstala uchována, a je přítomna v jedné osobě a subsistenci, neodloučena ani nerozdělena do dvou osob, avšak v jednom a témž Synu, jednorozeném, Bohu-Slovu, Pánu Ježíši Kristu, jak o něm od počátku (stanovili) proroci a jak nás sám Pán Ježíš Kristus naučil a jak nám to předalo Vyznání svatých Otců.
Stylita
Píseň tří židovských mládenců v babylonské ohnivé peci

Tehdy ti tři v peci jako jedněmi ústy velebili Boha, oslavovali jej a dobrořečili mu slovy:
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože našich otců, chvályhodný a vyvýšený navěky, a požehnané svaté jméno tvé slávy, nade vše chvályhodné a nade vše vyvýšené navěky.
Požehnaný jsi v chrámu své svaté slávy, nade vše velebený a přeslavný navěky.
Požehnaný jsi,…More
Píseň tří židovských mládenců v babylonské ohnivé peci

Tehdy ti tři v peci jako jedněmi ústy velebili Boha, oslavovali jej a dobrořečili mu slovy:
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože našich otců, chvályhodný a vyvýšený navěky, a požehnané svaté jméno tvé slávy, nade vše chvályhodné a nade vše vyvýšené navěky.
Požehnaný jsi v chrámu své svaté slávy, nade vše velebený a přeslavný navěky.
Požehnaný jsi, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti, chvályhodný a nade vše vyvýšený navěky.
Požehnaný jsi na svém královském trůně, nade vše velebený a nade vše vyvýšený navěky.
Požehnaný jsi na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!
Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, nebesa, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechny vody nad oblohou, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechny mocnosti, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, slunce a měsíci, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, nebeské hvězdy, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechen dešti a roso, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechny větry, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, ohni a žáre, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, chladno i teplo, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, krůpěje rosy i sněhové vločky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, noci a dni, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, světlo a temnoto, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, lede a mraze, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, ledovce a sněhy, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, blesky a mračna, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořeč Hospodinu, země, veleb a vyvyšuj ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, hory a pahorky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořeč Hospodinu, vše, co roste na zemi, veleb a vyvyšuj ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, moře a řeky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, prameny vod , velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, netvoři a vše, co se hýbe ve vodách, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořeč Hospodinu, všechno nebeské ptactvo, veleb a vyvyšuj ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, všechna zvířata divoká i krotká, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, synové lidští, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořeč Hospodinu, Izraeli, veleb a vyvyšuj ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, jeho kněží, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, jeho služebníci, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, duchové a duše spravedlivých, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, věrní a pokorní srdcem, velebte a vyvyšujte ho navěky.
Dobrořečte Hospodinu, Chananjáši, Azarjáši, Míšaeli, velebte a vyvyšujte ho navěky. On nás vysvobodil z podsvětí a zachránil nás z moci smrti, vychvátil nás z vnitřku pece, ze šlehajících plamenů, vychvátil nás zprostředka ohně!
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
Dobrořečte Hospodinu, Bohu bohů, všichni, kteří se ho bojíte, velebte a chválu vzdejte, protože jeho milosrdenství je věčné.
U.S.C.A.E.
Bitka pri Lepante v roku 1571 zachránila Európu pred moslimským nebezpečenstvom

trošku opravím že vietor nebol pre Katolíckych vojakov priaznivý od začiatku ale "zrazu sa otočil" vieme na čí príhovor Syn resp. Svätá Trojica ten vietor otočila a pomáhala v boji
Stylita
Z denní liturgie - Památka Panny Marie Růžencové
liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_07.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_04.htm

Vstupní antifona - Lk 1,28.42
Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou! Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého!

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Malachiáše.
Drze proti mně mluvíte – praví Hospodin. Ptáte se: „Copak jsme mezi sebou mluvili proti tobě?“ …More
Z denní liturgie - Památka Panny Marie Růžencové
liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_07.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_04.htm

Vstupní antifona - Lk 1,28.42
Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou! Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého!

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Malachiáše.
Drze proti mně mluvíte – praví Hospodin. Ptáte se: „Copak jsme mezi sebou mluvili proti tobě?“ Říkáte: „Zbytečné je sloužit Bohu! Jaký užitek máme z toho, že vůči němu zachováváme závazky, že kráčíme před Hospodinem zástupů v kajícím šatě? Nyní musíme za šťastné prohlásit lidi zpupné, vždyť mají úspěch ti, kdo se dopouštějí bezbožnosti, pokoušejí Boha, ale zůstávají bez pohromy!“ Tak mezi sebou rozmlouvali bohabojní, jeden s druhým. Hospodin to pozoroval a slyšel – před ním byla psána pamětní kniha pro ty, kdo se bojí Hospodina a ctí jeho jméno. Stanou se mým majetkem – praví Hospodin zástupů – v den, kdy budu jednat. Smiluji se nad nimi, jako se otec smilovává nad synem, který mu slouží. Opět uzříte rozdíl mezi spravedlivým a bezbožným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a kdo mu neslouží. Neboť hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí – praví Hospodin zástupů – že po nich nezůstane kořen ani větev! Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení.
Mal 3,13-20a

Žalm:
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
jsou jako pleva rozvátá větrem.
Vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Zl 1

Evangelium:
Lk 11,5-13