Clicks322
Stylita
21

Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně

Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně
sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

Krásná, hluboká, inspirovaná a inspirující slova "mariánského mystika" sv. Ludvíka M. Grigniona z Montfortu (+1716) o Marii, tedy o té, která početím Syna Otcova ve svém lůně byla "vtažena" do lůna Otcova (srov. J 1,18) a celé Nejsvětější Trojice. Skrze slova sv. Ludvíka, zejména z jeho spisu "Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně", jsme pozváni stát se syny těchto dvou lůn: syny Mariinými i syny nebeského Otce, bratry Ježíše Krista (srov. Ř 8,29), jednorozeného Syna Otcova.

Úvod

1. Skrze přesvatou Pannu Marii přišel Ježíš Kristus na svět a skrze ni má také ve světě kralovat.

2. Maria byla velmi skryta za svého života, a právě proto ji Duch svatý a Církev nazývají Alma Mater - „Matkou skrytou a tajemnou"[1]. Její pokora byla tak hluboká, že nemívala na zemi mocnějšího a ustavičnějšího zalíbení, než být neznáma sama sobě i všemu tvorstvu, aby nebyla známa leč samému Bohu.

3. Bohu, aby ji vyslyšel v jejích prosbách, jež k Němu vznášela za skrytost, chudobu a pokoru, se zalíbilo skrýt ji při jejím početí, při jejím narození, v jejím životě, v jejích tajemstvích, v jejím vzkříšení i nanebevzetí zrakům všech lidských tvorů. Ani její rodiče ji neznali, a andělé se často tázávali jeden druhého: Quae est ista? - „Kdo je tato?"[2], poněvadž Nejvyšší jim ji skrýval, nebo pokud jim o ní něco zjevoval, skrýval jim o ní neskonale více.

4. Bůh Otec svolil, aby za svého života neučinila žádný zázrak, alespoň který by proslul, ač jí k tomu dal moc.[3] Bůh Syn svolil, aby nepromluvila skoro nic, ač s ní sdílel svoji moudrost. Bůh Duch svatý, ačkoli byla jeho věrnou Nevěstou, svolil, aby apoštolové a evangelisté o ní mluvili velmi málo a pouze tolik, co bylo nezbytné k poznání Ježíše Krista.

5. Maria je vynikajícím veledílem Nejvyššího, jehož známost a vlastnictví si vyhradil pro sebe. Maria je podivuhodnou Matkou Syna, jemuž se zalíbilo ji uchovávat v pokoření a skrytosti za jejího života, aby vyhověl její pokoře, a nazýval ji jménem „žena", mulier[4], jako cizinku, ačkoli si jí ve svém srdci vážil a miloval ji více než všechny anděly a lidi. Maria je zapečetěnou studnicí[5] a věrnou Nevěstou Ducha svatého, do níž vstupuje pouze On. Maria je Svatyní a odpočinutím Nejsvětější Trojice, kde Bůh přebývá velkolepěji a božštěji než na kterémkoliv místě vesmíru, nevyjímaje jeho příbytku na cherubínech[6] a serafínech, a není dovoleno žádnému tvoru, byť by byl sebečistší, aby tam vstoupil bez veliké výsady.

6. Pravím se svatými: božská Maria je pozemským rájem nového Adama[7], do kterého se On vtělil působením Ducha svatého[8], aby tam konal nepochopitelné zázraky. Ona je velikým a božským světem Boha, v němž jsou nevýslovné krásy a poklady; ona je velkolepostí Nejvyššího, do které skryl, jako do svého lůna, svého jediného Syna a v Něm vše, co je nejvýbornějšího a nejvzácnějšího. Ach, ach, kolik velikých a skrytých věcí tento mocný Bůh vykonal v tomto podivuhodném tvoru, jak ona sama je povinna říci navzdory své hluboké pokoře: Feci mihi magna qui Potens est - „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný!"[9] Svět je nezná, poněvadž je toho neschopen a nehoden.

7. Svatí řekli o tomto svatém Božím městě předivné věci a sami přiznávají, že nebyli nikdy tak výmluvní a tak rádi, jako když mluvili o ní. Volají, že výšinu jejích zásluh, jež navršila až k trůnu Božství, nelze dohlédnout, že šíři její lásky, rozsáhlejší než celá země, nelze změřit, že velikost její moci, již má dokonce až nad samým Bohem[10], nelze pochopit, a konečně že hloubku její pokory, všech jejích ctností a milostí, jež jsou tajemnou hlubinou, nelze probádat.

Ó nepochopitelná výšino! Ó nevýslovná šíře! Ó nezměrná velikosti! Ó neproniknutelná hlubino!

8. Po všechny dny od začátku až po konec země, v nejvyšších Nebesích, v nejhlubších propastech vše káže, vše rozhlašuje podivuhodnou Marii. Devatero andělských kůrů, lidé všeho pohlaví, všech povolání, všech náboženství, dobří i zlí, dokonce i zlí duchové jsou povinni nazývat ji Blahoslavenou - ať ze své vůle, či proti ní - mocí pravdy. Všichni andělé v nebesích, jak pravil sv. Bonaventura, k ní bez ustání volají: Sancta, sancta, sancta Maria, Dei Genitrix et Virgo! - „Svatá, svatá, svatá Maria, Rodičko Boží a Panno!"[11], denně jí přednášejí na milion milionkrát Andělské pozdravení Ave, Maria - „Zdrávas, Maria" atd. a padají před ní na tváře a žádají o milost, aby je poctila nějakými svými příkazy. Svatý Michael, praví svatý Augustin, ačkoli je knížetem celého nebeského dvora, je nejhorlivějším ve všelijakých poctách a nejhorlivěji k nim nabádá a stále dychtivě očekává, až se mu dostane cti, aby šel na její slovo pomoci některému z jejích služebníků.

9. Celá země je plna její slávy[12], zvláště u křesťanů, kteří ji pokládají za strážkyni a ochránkyni v přemnoha královstvích, krajích, diecézích a městech. Kolik je katedrál zasvěcených Bohu pod jejím jménem! Není kostela bez jejího oltáře, není kraje ani území, kde by nebyl nějaký její milostný obraz, u něhož jsou uzdravovány rozličné nemoci a dostává se mnoha rozličných dober. Tolik bratrstev a družin k její cti! Tolik řeholních řádů pod jejím jménem a pod její ochranou! Tolik bratří a sester všech družin, tolik řeholníků a řeholnic, kteří rozhlašují její chvály a zvěstují její milosrdenství! Není dítěte, které by ji nechválilo, žvatlajíc Ave, Maria - „Zdrávas, Maria"; sotva se najde hříšník, který by k ní i ve své zatvrzelosti neměl jiskřičky důvěry! Ba není ani zlého ducha v pekle, jenž by se jí nebál a neměl ji v úctě.

10. Potom je opravdu třeba říci se svatými: De Maria nunquam satis... - „Nikterak se ještě dosti nechválila, nevelebila, neuctívala, nemilovala Maria a nesloužilo se jí dostatečně."[13] Zasloužila si ještě více chval, úcty, lásky a služeb.

11. Potom je opravdu třeba říci s Duchem svatým: Omnis gloria ejus Filiae Regis ab intus - „Všechna sláva dcery královské je uvnitř"[14]: jako by všechna vnější sláva, kterou jí o závod vzdávají Nebesa i země, nebyla ničím proti slávě, jíž se jí dostává vnitřně od Stvořitele a jež není nikterak poznávána nepatrnými tvory, kteří nemohou proniknout do tajemství Králových tajemství.

12. Potom je třeba zvolat s apoštolem: Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit - „Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce lidského nevstoupily"[15] krásy, vznešenosti a dokonalosti Marie, jež je zázrakem zázraků milosti, přirozenosti a slávy. Chcete-li chápat Matku, praví kterýsi svatý, chápejte Syna, neboť ona je důstojnou Matkou Boží: Hic taceat omnis lingua - „Nechť zde umlkne každý jazyk".

13. Moje srdce mi se zvláštní radostí diktovalo vše, co jsem právě napsal, abych ukázal, že božská Maria byla až dosud neznáma a že to je jednou z příčin, proč Ježíš Kristus není poznáván, jak je třeba. Přijde‑li tedy, jak je jisté, království Ježíše Krista na svět, bude to pouze nezbytným důsledkem poznání a kralování přesvaté Panny Marie, jež Ho dala světu poprvé a způsobí, že plný slávy přijde podruhé.

[Traité de la Vraie Dévotion à la Vierge, Úvod. Český překlad Otty Alberta Tichého je převzat z knihy: Blahoslavený Ludvík Maria Grignion z Montfortu: O pravé pobožnosti k Panně Marii, Ladislav Kuncíř, Praha 1922, a podle francouzského originálu, s přihlédnutím k překladu anglickému (St Louis Marie de Montfort: True Devotion to the Blessed Virgin, Montfort Missionaries 2002) a českému (Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu: O pravé mariánské úctě, Matice cyrilometodějská, Olomouc 2011, přel. F. M. A. Stajner), jej upravil a poznámkami doplnil Lukáš Drexler.]

Poznámky:

[1] Toto označení se objevuje v breviáři v mariánské antifoně Alma Redemptoris Mater (v českém překladu „Slavná Matko Spasitele"), což v latině doslova znamená „Životdávající Matko Vykupitele". Sv. Ludvík zde pravděpodobně omylem zaměnil latinské alma - „živící", „životadárná", „laskavá" atp. s hebrejským עלמה [almah] - „skrytá", jak toto hebrejské slovo vykládá sv. Jeroným v In Isaiam prophetam u Izajášova verše 7,14.

[2] Srov. Pís 3,6 a 8,5.

[3] Srov. Tomáš Akvinský: Summa theologiae, III, q. 27, a. 5, ad 3.

[4] Srov. J 2,4; 19,26.

[5] Srov. Pís 4,12.

[6] Srov. 1Sam 4,4.

[7] Srov. Gen 2,8.

[8] Srov. Lk 1,35.

[9] Lk 1,49.

[10] Význam tohoto verše sv. Ludvík vysvětluje o něco dále v knize, zejména v odstavci č. 27: „Poněvadž milost zdokonaluje přirozenost a sláva zdokonaluje milost, je jisté, že náš Pán je i v Nebi právě tak Synem Mariiným, jako jím byl na zemi, a že tudíž uchoval poddanost a poslušnost nejdokonalejšího ze všech dětí vůči nejlepší ze všech matek. Avšak je třeba dát si pozor, abychom touto podřízeností nerozuměli nějaké ponížení nebo nedokonalost v Ježíši Kristu. Neboť Maria, jsouc nekonečně pod svým Synem, který je Bůh, mu neporoučí tak, jak by poroučela matka zde na zemi svému dítěti, jež stojí pod ní. Maria, jsouc celá přetvořena v Boha milostí a slávou, která v něj přetvořuje všechny svaté, si nežádá, nechce a nečiní nic, co by bylo proti věčné a neměnné Boží vůli. Když tedy ve spisech svatého Bernarda, Bernardina, Bonaventury aj. čteme, že na Nebi i na zemi je všechno až po samého Boha podrobeno přesvaté Panně, praví se tím, že autorita, kterou jí Bůh ráčil dát, je tak veliká, že se zdá, jako by měla tutéž moc jako Bůh, a že její prosby a žádosti jsou tak mocné u Boha, že bývají vždy pokládány za rozkazy u jeho Velebnosti, že nikdy neodporuje prosbě své drahé Matky, poněvadž ona je vždy pokorná a shodná s jeho vůlí.
Jestliže Mojžíš zadržel silou své modlitby hněv Boží nad Izraelity způsobem tak mocným, že nejvyšší a nekonečně milosrdný Hospodin mu nemohl odporovat a pravil mu, aby ho nechal povolit hněvu a ztrestat ten vzpurný národ [srov. Ex 32,10-14; pozn. RTh], co si myslet tím větším právem o prosbě pokorné Marie a důstojné Matky Boží, která je mocnější u jeho Velebnosti než prosby a přímluvy všech andělů a svatých Nebe i země?"

[11] Přizpůsobení verše Iz 6,3 připisované sv. Bonaventurovi.

[12] Další část přizpůsobeného verše Iz 6,3.

[13] Výrok sv. Bernarda z Clairvaux.

[14] Podle Vulgáty Ž 44,14, podle dnešního značení Ž 45,14.

[15] 1Kor 2,9.

zdroj: revue.theofil.cz
Dana22
pravyprostor.cz/kdo-byl-bill-ga…
Kdo byl Bill Gates před Microsoftem a co pro nás znamená jeho očkování

Kdo je Bill Gates?
Bill Gates se narodil do bohaté rodiny, takže nikdy nepocítil nouzi, hlad, či nedostatek.
Jeho otec, William Gates II. (na obrázku) byl právník, spoluzakladatel firmy Preston, Gates & Ellis, která měla pobočky jak v Americe, tak v Číně. Byl silně politicky orientován. Matka …More
pravyprostor.cz/kdo-byl-bill-ga…
Kdo byl Bill Gates před Microsoftem a co pro nás znamená jeho očkování

Kdo je Bill Gates?
Bill Gates se narodil do bohaté rodiny, takže nikdy nepocítil nouzi, hlad, či nedostatek.
Jeho otec, William Gates II. (na obrázku) byl právník, spoluzakladatel firmy Preston, Gates & Ellis, která měla pobočky jak v Americe, tak v Číně. Byl silně politicky orientován. Matka byla rovněž z velmi bohaté rodiny.
Samozřejmě, že mladý Bill chodil do prestižních škol, kde se seznámil s Paulem Allenem a již jako chlapci společně založili programátorský klub přímo na škole. Později pokračovali v této činnosti a založili Microsoft.
Billův otec byl, stejně jako později jeho syn zaujat námětem eugeniky, což znamená potraty, plánované vyhubení nevhodných a starších lidí a podobná témata. Starší Gates byl ve správní radě eugenické organizace Planned Parenthood (Plánované rodičovství), zatím co mladší Gates zkouší docílit to stejné očkováním. Na obrázku dole je Gates mladší a Paul Allen. Před svou smrtí přiznal Allen, že Gates se k němu nezachoval slušně a že když se léčil z rakoviny, Gates ho zkoušel ošidit o část jeho podílu ve firmě Microsoft. Video ZDE.
Tak, jako Gates starší se znal se všemi hlavními osobnostmi své doby, stejně tak mladší Gates se znal s kdekým, včetně neslavně známého Jeffrey Epsteina. Mladší Bill v r. 2013 dokonce odletěl letadlem, zvaným „Lolita Express“ na Epsteinův ostrov, kam létali boháči a jiné osobnosti za sexem a pohlavními zvrácenostmi.
O rok později byl v Gatesově residenci zatčen Robert H. Richards IV. a bylo u něho nalezeno 60,000 fotografií dětí. Richards byl obviněn ze znásilnění své vlastní 3-leté dcery, ale byl soudem osvobozen, protože ve skutečnosti byl vnuk Irenee Du Pont a tím pádem dědicem obrovského koncernu Du Pont. Na takové lidi se samozřejmě vztahují jiné zákony než na zbytek populace.
V r. 2014 se Gates zúčastnil pořadu TED TALK (Video ZDE), kde mluvil o tom, že nás čeká koronavirová epidemie (už tehdy to věděl!) a ta bude zkázou lidské společnosti. Během proslovu se divákům představoval málem jako zachránce světa.
V r. 2018 uspořádal simulaci epidemického zasažení světa, podle jejíchž výsledků mělo zahynout 33 milionů lidí. A v r. 2019 následoval na stejné téma se simulací, nazvanou Event 201, kterou uspořádal ve Světovém Ekonomickém Foru, v New Yorku. Článek ZDE.
V dubnu 2020 se zúčastnil několika podivných rozhovorů s novináři, kde propagoval digitální identifikační čip, který bude povinně každému nainstalován. Bude to důkaz o očkování proti koronaviru a bude k dispozici hned, jak bude očkování vyvinuto. Tato identifikace bude podle Gatese nutná všude tam, kde by člověk přišel do styku s více lidmi.
Gates rovněž podporuje výzkum identifikačního tetování, které bude opět vykazovat přítomnost očkování a zároveň bude sloužit jako platební karta v bezhotovostní lidské společnosti.
Bylo by velmi zajímavé vědět, jestli on sám bude takový čip, anebo tetování mít. Myslíte, že by tímto způsobem zkoušel ohrozit veškerý svůj majetek? Digitální technologie není spolehlivá a stačí vliv silnějšího magnetického pole, nebo i nějaký přírodní úkaz a člověk je na mizině.
Jen tak na okraj, kdysi dávno jsme měli automatická garážová vrata. Jeli jsme na dovolenou a nevěděli jsme, že u nás doma byla bouřka. Blesk uhodil někde v okolí, vrata se sama otevřela (tehdy ještě nebyla zamykatelná, nebylo to zapotřebí) a celou naši dovolenou zůstala otevřená, jak nám později vyprávěli sousedi, kteří nechápali o co jde. Nic se ale neztratilo.
Zpátky k našemu námětu. Gates vysvětluje, že očkování proti koronaviru bude používat novou, experimentální technologii RNA, nebo DNA. Toto očkování permanentně změní DNA každého očkovaného. Snad je to pravda, snad je to jen Gatesova touha něco takového vyrobit, protože takové očkování ještě vyvinuto nebylo. Kdyby už se někomu podařilo něco takového vyrobit, tak je těžké předvídat jak bude doopravdy fungovat. Jsou rovněž pochybnosti o tom, jestli je něco takového vůbec možné. Článek ZDE.
Výroba očkování
Bill Gates zkouší vyrábět očkování po celém světě. Rozdává peníze na výzkum nejrůznějším badatelům, jen aby se mu podařilo co nejrychleji přijít s novým očkováním. Jsou v tom totiž obrovské peníze pro farmaceutické firmy a on sám v tom má výdělek 20:1, jak přiznal, což bylo popsáno v jednom z mých předešlých článků. Podchytil také firmu Moderna, která byla před bankrotem. Gates jim pomohl finančně a nyní pro něho vyrábějí ono slibované očkování, o kterém stále bájí již zmiňovaný Dr. Anthony Fauci. Právě proběhla první zkouška a výsledky nebyly ani trochu povzbuzující. Článek ZDE.
Dr. Fauci tolik věřil tomuto očkování, že odmítl pokusy se zvířaty a chtěl přímo pokusy na lidech. Moderna už nějaké pokusy na myších udělala, ale nepochlubila se s výsledky; určitě proto, že nebylo čím se chlubit. To byla samozřejmě chyba. Ale jak se vyjádřil jeden ze zaměstnanců Moderny, který pracuje přímo na vývoji očkování, nikdy by si něco takového nenechal napíchat. A podle jiného článku, údajně všichni zaměstnanci této firmy horlivě prodávají firemní cenné papíry. Možná je dostali namísto platu.
Takže na testování nového očkování vybrala Moderna 15 lidských pokusných králíků, kteří měli být ti nezdravější ze zdravých a tito byli očkováni. Do 43 dnů podlehli tři z nich těžkým následkům, které byly popsány jako že „zabraňovaly těmto osobám pokračovat v jejich denní činnosti a vyžadovaly lékařský zákrok.“
Moderna nikdy nevysvětlila důvody, proč nahlásila kladné výsledky pouze u osmi zúčastněných a stejně tak nikdy nezveřejnila postup testování a žádné jiné údaje.
Všechny minulé pokusy na vyvinutí očkování proti COVIDu většinou v této fázi ochably, protože i když si pokusně očkovaná zvířata nebo lidé opravdu vyvinuli obranné látky, při prvním styku se skutečnými virem onemocněli a zemřeli. Není to tak náhodou vražda?
Profesor William Haseltine z Harvardu říká
V dnešní době, kdy tak zvaní „vědci“ jsou oslavováni jako všemocní bohové, kteří umožňují partyzánským politikům, hloupým jako šutr, aby si rovněž zahrávali na polobohy beze strachu o odvetu, potřebuje svět více takových, jako je Profesor Haseltine. Článek ZDE.
Dnes již v penzi, Prof. Haseltine byl zakladatelem Harvardské Lékařské fakulty a rovněž zakladatelem universitního výzkumu rakoviny a HIV / AIDS na Harvardu. Profesor říká, že víra v medicínu a ve vědu je založena na důvěře. Ale dnes, jak všichni příliš spěchají vyhlašovat do světa výsledky výzkumu na potření koronaviru a přitom nepředkládají žádné skutečné důkazy, je tato důvěra podrývána.
Soukromé společnosti, vlády a výzkumné ústavy, všichni spěchají na trh s jejich výzkumem. V novinách a v jiných mediích hlásají zázračné výsledky jejich práce, které ale nemohou být nijak ověřeny. Zní to vždycky velmi dobře, ale informace, na kterých jsou tato tvrzení založena, nejsou nikdy k dispozici, snad aby nebylo možno je kriticky prozkoumat.
Na příklad prohlášení firmy Moderna o úspěšném testu jejich nového očkování, to opět oznámili, aniž by dodali jakékoliv bližší informace. Ta zpráva samotná ihned přihodila miliardy dolarů k ceně této firmy a je podezření, že kvůli tomu posílil dočasně i trh na Wall Street. Tak pochybný trh to je!
Moderna popisovala test jejich očkování na osmi zdravých lidech tak, že po očkování došlo ke zvýšení hladiny protilátek natolik, že byla na úrovni těch, kteří se z koronavirové chřipky vyléčili. „Co to znamená?“ ptá se profesor Haseltine. „Těžko říct, protože nevíme, co hladina těch vyléčených byla. Kdyby vedoucí Moderny byli hlavní úředníci nějaké průmyslové firmy, takové prohlášení bez jakýchkoliv podkladů by vedlo k jejich okamžitému vyšetřování.“
Informátor vypovídá
V dnešní době se všecky očkování-produkující firmy předbíhají, aby přišly s něčím proti COVIDu co nejdříve a kvůli tomu opomíjejí zkoušky na zvířatech a chtějí testovat přímo lidi. Takže si představte, že lidem napíchají tyhle nevyzkoušené látky, které jsou údajně tak nebezpečné, že kvůli tomu byla zastavena celosvětová ekonomie. Chtěli byste takové očkování taky dostat? Video ZDE.
Ale naštěstí se vyskytl informátor od firmy GlaxoSmithKline (GSK), což je snad největší výrobce očkování, sídlem v Belgii. Tento informátor vypovídá skrze jím pověřenou osobu, že jisté protilátky v těchto očkováních budou pro lidi velmi škodlivé. Říká, že Dr. Andrew Preston, z Oddělení biologie a biochemie v Milnesově centru pro vývoj při Universitě v Bath (Anglie) dostal 34 milionů dolarů od Nadace Billa a Melindy Gates na vývoj nového očkování. Dr. Preston spolupracuje s GSK a jejich biochemickým oddělením.
Dr. Eric Harville z Penn State University v Americe dostal 12 milionů dolarů od Gatese na stejný účel. Dr. Ernest z University v Baltimore v Americe dostal 8.5 milionů, což přišlo částečně od Gatese a částečně z Národního institutu alergie a infekčních nemocí (NIAID, ředitelem je Dr. Fauci!). Dr. Caroline Colm dostala 17.5 milionů dolarů a i jiní dostávají stálou podporu od Gatesovy Nadace.
Podle zmíněného informátora mají být v těchto nových očkování hCG protilátky (Human Chorionic Gonadotropin), které způsobují neplodnost u žen. Tyto jsou skombinovány s OLH (Ovine luteinizing hormone?) a se 37 amino acid carboxy terminal peptidy, známými jako CTP. Princip anti-HCT (hematokrit?) očkování spočívá v tom, že se spojí s hCG protilátkami a udělá je biologicky neaktivní. Bylo testováno 63 žen s použitím hCG a 61 z nich se staly neplodnými.
V očkování bude rovněž GnRH (gonadotropin-uvolňující hormon), který způsobí u mužů zmenšení varlat, snížení testosteronu a odumření prostaty. Tato látka je antigen, specifický pro spermie. Napadne je a zničí jejich mitochondriální DNA. Zkoušeli to na paviánech a zjistili, že když očkovaný pavián má pohlavní styk s neočkovaným paviánem ženského rodu, i tato se stane neplodnou.
Pak jsou, samozřejmě, do očkování přidány rakovinu-způsobující chemikálie, ale ty tam byly skoro vždycky.
Je očekáváno, že výsledky takového zásahu do lidské společnosti se projeví asi za 8-10 let. Nesmíme rovněž zapomínat, že v Americe je uzákoněno, že v případě škodlivého vlivu kterékoliv očkovací látky není postižený člověk oprávněn výrobce soudit a ani nemá nárok od této firmy požadovat jakékoliv odškodnění. Nemáme náhodou podobný zákon i u nás? Je nutno po něčem takovém zapátrat – jeden nikdy neví.
POZNÁMKA: Nejsem chemik, ani biochemik. Opisuji informace z videa tak, jak tam byly řečeny. Pokud někdo můžete informace v předešlých dvou odstavcích opravit, anebo pokud někomu poslouží k lepšímu pochopení, budu ráda. Díky.
Sestřička, která nevědomky zmrzačila mnohé
Rachel Celler, RN vypovídá (Video ZDE) jak po vystudování školy na zdravotní sestru nastoupila do armády. Byla mladá, hodně věcí ještě nechápala. Když očkovala vojáky proti hepatitidě B, všimla si, že mnozí pak opouštěli armádu o berlích. I její bratr, nechal se v 18 letech očkovat proti chřipce a skončil paralyzován od pasu dolů. Proto dnes varuje obyčejné lidi, lékaře a zdravotní personál proti používání těch očkování, která obsahují škodlivé látky, popsané dále. Sestřička říká: „musíte číst co je napsáno na přiloženém lístku.“
Velké množství očkování obsahuje tak zvané MRC5 buněčné linie. Tyto jsou získávány z dětských zárodků mužského pohlaví bílých lidí, potracených asi ve 14 týdnech těhotenství. Tyto buněčné linie jsou používány již od 60tých let minulého století.
Stejně nebezpečné jsou tak zvané „diploidní buňky.“ Tyto jsou značeny jako WI-38 a jsou získávány z dětských zárodků ženského pohlaví bílých lidí, potracených asi ve 14 týdnech těhotenství.
DNA tohoto materiálu je v laboratořích manipulováno skrze vsuvky, přemístění a odstraňování některých součástí. Jinými slovy, DNA materiál je přepsán; tyto buňky jsou geneticky upraveny na něco úplně jiného. Navíc jsou upraveny takovým způsobem, že se stanou „nesmrtelné.“ To znamená, že se množí dál a dále, do nekonečna. No a buňky, které se stále množí a množí jsou pouze rakovinné buňky. Takže v takových očkováních dostáváme spolehlivě rakovinu.
Sestra říká, že to, jak jsou očkování vyráběna se dá popsat pouze jedním slovem: čarodějnictví. Očkování jsou tajná biologická zbraň. A dnes, jak jsou pěstována v ledvinách opic, jsou ještě horší než pouhá zbraň. Nesmíme zapomínat, že z opičích ledvin se dostal do očkování virus SV40 (simian vacuolating virus) již v půli 50tých let a tento způsobuje rakovinové nádory. Jestli se stále dál nachází v dnešních očkováních, to zbývá vědět.
Nejhorší na očkování je to, že nefunguje. Jednak, ten princip je špatný, protože lidské tělo nemá schopnost vyvolat si protilátky proti něčemu, co je z ničeho nic naočkováno. Na vyrobení protilátek musí škodlivý materiál přijít ústy, která jsou vybavena přesně na to, aby zalarmovala imunní systém k obraně.
Druhý důvod, proč očkování nefungují je, že jsou geneticky manipulována. Tím pádem geneticky manipulovaná chřipka, nebo cokoliv jiného, je zcela jiná než skutečná chřipka a očkování proti ní nemůže zabojovat ani kdyby chtělo, protože tyto dvě jsou neslučitelné.
DNA materiál z potracených bílých dětí se nachází skoro ve všech očkováních, i v těch, která jsou dávána malým dětem.
Italská organizace Corvelva porovnávala současný MRC5 materiál (z dětských potratů) s původním, z r. 1966. Článek ZDE. Zjistili, že DNA obou vzorků vykazuje značné rozdíly, které vznikly manipulací (genetickým ovlivňováním) DNA tohoto materiálu. Jestli k tomuto došlo postupně, v laboratořích, anebo jiným způsobem, zbývá vědět.

ZDROJE:
Theodorá-Máriá
Slova sv. Ludvíka:

...drazí přátelé Kříže mého Syna, odlučte se od synů světa, kteří jsou ode mne Nejvyššího prokleti, od mého Syna vyloučeni a od Ducha Svatého odsouzeni
? Varujte se vstoupit do jejich nakažené školy; nežijte podle jejich rad, ba ani neprodlévejte na jejich cestách
Kallistratos
Ano Theo, když se objeví slova o radosti naději lásce štěstí pokoji, tak se najednou lidé staví do pozice nechápavých, neslyšících? Farizeové byli stejní, zákoníci jim podobní, sikariové volili zase dýku a srdce lidí bylo tupé a hluché ke slovům Krista. Infiltrát do prostoru viry, naděje, štěstí a pokoje je vždy a pouze jen satan.
..................................................

Ze všeho nejví…More
Ano Theo, když se objeví slova o radosti naději lásce štěstí pokoji, tak se najednou lidé staví do pozice nechápavých, neslyšících? Farizeové byli stejní, zákoníci jim podobní, sikariové volili zase dýku a srdce lidí bylo tupé a hluché ke slovům Krista. Infiltrát do prostoru viry, naděje, štěstí a pokoje je vždy a pouze jen satan.
..................................................

Ze všeho nejvíce se obávám prázdných slov-
mnohomluvnosti, čili mlácení prázdné slámy. 😇 😇
To je úkol inflitrátu. Zahltit nesmysly cokoliv.
Theodorá-Máriá
K sv. Ludvičkovi nezbytně patří také toto:/ukázka/
OKRUŽNÍ LIST PŘÁTELŮM KŘÍŽE
Theodorá-Máriá
😇 Ze všeho nejvíce se obávám prázdných slov-
mnohomluvnosti, čili mlácení prázdné slámy. 😇 😇
To je úkol inflitrátu. Zahltit nesmysly cokoliv.
Kallistratos
Kde je Kristus tam je radost... V tom případě Theo přesvědč nás o tom jakou radost prožíváš, jaké požehnání prožíváš a co umíš nabídnout druhým lidem, abys potěšila jejich srdce. Tvůj ignorantský rusofilismus založený na trolské demagogii je často výsměchem pravdě, výsměchem oběti mnohých lidí kteří umírali v gulazích a je výsměchem v samotné registraci kterou užíváš. Proto jen nestačí slova, …More
Kde je Kristus tam je radost... V tom případě Theo přesvědč nás o tom jakou radost prožíváš, jaké požehnání prožíváš a co umíš nabídnout druhým lidem, abys potěšila jejich srdce. Tvůj ignorantský rusofilismus založený na trolské demagogii je často výsměchem pravdě, výsměchem oběti mnohých lidí kteří umírali v gulazích a je výsměchem v samotné registraci kterou užíváš. Proto jen nestačí slova, protože jsou podobná falešným ratolestem, podobně jako falešné ratolesti plodí zdejší registrace Joska... který se snaží občas falešně interpretovat Písmo svaté.
Ano, tam kde je Kristus tam je radost, neboť vzkříšený znamená obnovený, znovupostavený, darující a milující věčný Ženich, který obnovuje co bylo zničeno staví co bylo zbořeno a z 'tvrdeho kamene' činí srdce z masa a kostí, kterým můžeme milovat. Ne až potom, ale teď hned v daném okamžiku v daném čase... V tom je síla křesťanské víry.
Theodorá-Máriá
jedna oprava: 😇Vzkaz z Afonu - kde je oběť, tam je Kristus, kde je Kristus tam je radost a radost
je plod Svatého Ducha.
😇

Tak to je da,da 😊
Kallistratos
Theo, víš proč Tě považuji za divotvorného trolíka, protože příliš tlačíš na pilu ohledně Ruska a vůbec nerozlišuješ k čemu se váže pravoslaví. Adorování Stalina a Klémy jsem nezapomněl a dokonce svatořečení... ? Mícháš dohromady ideologii a víru příliš silně a agresivně a býváš velmi vulgární na ženu co by měla mít jistý jemnocit, už jako zina před lety ;) Navíc jsi bezpáteřně měla souběh …More
Theo, víš proč Tě považuji za divotvorného trolíka, protože příliš tlačíš na pilu ohledně Ruska a vůbec nerozlišuješ k čemu se váže pravoslaví. Adorování Stalina a Klémy jsem nezapomněl a dokonce svatořečení... ? Mícháš dohromady ideologii a víru příliš silně a agresivně a býváš velmi vulgární na ženu co by měla mít jistý jemnocit, už jako zina před lety ;) Navíc jsi bezpáteřně měla souběh registrací a nikdy nepřiznala otevřeně častě změny svých registrací... To je příliš okaté jednání, ale netrápí mne to, spíše konstatuji... A nyní má PROSBA - opravdu není správnou cestou tepat do římskokatolické církve, protože si protiřečíš a hanobíš vlastně svůj život.... Pokud se nemýlím, máš úctu k P. Šuránkovi a respektuješ hnutí Schoenstatt, které je dosti mariánské.... Takže je vhodné hledat vyváženost. Západ i Východ jsou jedny plíce, které dýchají pro Krista....
Theodorá-Máriá
www.youtube.com/watch
Skvělý dokument o tom jak Ruské pravoslaví - začíná
naplňovat Athos. I tam mají ve své středu Bohorodičku.
Také ji občas mohou vidět- to je známé, třeba pro
uklidu s metlou v ruce.
U vatikánských ztěžují situaci vyobrazení Marie, sošky,
sochy a sladké malby.
pro Stylitu.
Theodorá-Máriá
😇 Vzkaz z Afonu - kde je oběť, tam je Kristus, kde je Kristus tam je radost 😇
Stylita
Úzkostlivými ctiteli jsou lidé, kteří se obávají, aby nepřipravili o čest Syna, kdyby uctívali Matku. Bojí se, aby neponižovali jednoho, kdyby vyvyšovali druhého. Nedokážou snést, aby se vzdávala chvála Panně Marii tak, jak ji vzdávali svatí Otcové. Jen stěží snášejí, že před Mariiným oltářem klečí více lidí než před Nejsvětější Svátostí , jako kdyby ti, kdo se modlí k Panně Marii, se skrze Ni …More
Úzkostlivými ctiteli jsou lidé, kteří se obávají, aby nepřipravili o čest Syna, kdyby uctívali Matku. Bojí se, aby neponižovali jednoho, kdyby vyvyšovali druhého. Nedokážou snést, aby se vzdávala chvála Panně Marii tak, jak ji vzdávali svatí Otcové. Jen stěží snášejí, že před Mariiným oltářem klečí více lidí než před Nejsvětější Svátostí , jako kdyby ti, kdo se modlí k Panně Marii, se skrze Ni nemodlili k ke Kristu! Nechtějí, aby se tak často mluvilo o Panně Marii a abychom se k Ní tak často obraceli. Mezi jejich obvyklé průpovědi patří: "K čemu tolik růženců, tolik bratrstev a vnějších projevů mariánské úcty? Je v tom hodně nevědomosti. Tím se naše náboženství zesměšňuje. Spíše mi mluvte o těch, kteří uctívají Krista (a v závorce říkám, že sami často při vyslovení Jeho jména ani nesmeknou). Je třeba se utíkat ke Kristu, našemu jedinému Prostředníku. Je třeba kázat Krista, to je spolehlivý základ." To co říkají, je v jistém smyslu pravda. Když to ale používají, aby bránili úctě k Panně Marii, jsou (jejich výroky) velmi nebezpečné a jsou vychytralou léčkou zlého ducha pod záminkou většího dobra. Vždyť Kristu se nikdy neprokazuje větší úcta, než když se více uctívá Panna Maria, protože Ji uctíváme jen proto, abychom dokonaleji uctívali Krista. K Marii totiž směřujeme pouze jako k cestě, abychom nalezli cíl, k němuž jdeme, a tím je Ježíš.
Svatá Církev s Duchem svatým dobrořečí Panně Marii jako první, kdežto Kristu jako druhému: "Požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Ne proto, že by Panna Maria byla víc než Kristus nebo že by mu byla rovna. To by byl nepřípustný blud . Chceme-li však dokonaleji dobrořečit Kristu, musíme napřed dobrořečit Marii. Řekněme tedy se všemi pravými mariánskými ctiteli, proti těmto ctitelům nepravým a úzkostlivým: Maria požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.

z knihy O pravé mariánské úctě, sv. Ludvík z Montfortu
Theodorá-Máriá
Můžu si dovolit něco špitnout?
I když jsem nežádoucí persona?
Theodorá-Máriá
😊Mlčení je tichý souhlas.
Tedy o. A.Š.se jednou zmiňoval o cca 5 plus. pro
výběr na kněžství dle tehdejší vlády trockistů.
Jedna z nich byla : velká nákonnost k Matce Boží!
Proč?: představ si Stylito, že ti páni dozorci nad církvemi
měli zkušenost, že takový časem skončí v náručí nějaké
doroty. A i když neodejde z kněžství, duchovně bude mrtvý.
No a mrtvlola nemůže dát život, a tak farnost zkomír…More
😊Mlčení je tichý souhlas.
Tedy o. A.Š.se jednou zmiňoval o cca 5 plus. pro
výběr na kněžství dle tehdejší vlády trockistů.
Jedna z nich byla : velká nákonnost k Matce Boží!
Proč?: představ si Stylito, že ti páni dozorci nad církvemi
měli zkušenost, že takový časem skončí v náručí nějaké
doroty. A i když neodejde z kněžství, duchovně bude mrtvý.
No a mrtvlola nemůže dát život, a tak farnost zkomírá.....
Kallistratos
Vzhledem k situaci, kterou zažíval sv. Ludvík je to možné, nicméně nemohu souhlasit s tímto podmíněným: Chceme-li však dokonaleji dobrořečit Kristu, musíme napřed dobrořečit Marii.

A za další ohledně P. Šuránka co uvádí Thea, vazba na Marii může být skutečně stimulována jakousi mateřskou projekcí do duše celibátníka, protože formace, kdy muž nemá ženu a jediná zkušenost významnějšího citového …More
Vzhledem k situaci, kterou zažíval sv. Ludvík je to možné, nicméně nemohu souhlasit s tímto podmíněným: Chceme-li však dokonaleji dobrořečit Kristu, musíme napřed dobrořečit Marii.

A za další ohledně P. Šuránka co uvádí Thea, vazba na Marii může být skutečně stimulována jakousi mateřskou projekcí do duše celibátníka, protože formace, kdy muž nemá ženu a jediná zkušenost významnějšího citového vztahu byla s vlastní maminkou posiluje vědomí mateřskosti a ženského prvku v životě kněze. Samozřejmě ne vždy.

Mariánská úcta má své místo, nicméně mnohdy lidová tvořivost posunuje Marii do jakési ikony, která z obrázků vytvaří ve vědomí člověka určitou projekci představ o její osobě. Podobně jsme postiženi v oblasti zobrazování Krista.... Někdy možná lidem uniká, kdy Marie měla Krista a kolik ji bylo a kolik, když viděla smrt a umučení svého syna. Obrázky zrcadlí často v posledních sta letech spíše umělecké ztvárnění různých zjevení... Působí to občas příliš vyumělkovaně, ale holt "holy art" :)
Samson1
Theodorá to se kdysi říkalo, že kde nemůže čert, tak pošle ženskou. 🤔 Já to znám. 😊Mlčení je tichý souhlas.
Kallistratos
Mlčení může být i ignorace...
Theodorá-Máriá
😂 😇
Theodorá-Máriá
Ano no dobře, přesto si raděj přečtu
Boží Slovo,abych věděla co mám dělat,
protože její odkaz ke mně je ze
svatby v Káni - udělejte všechno co vám přikáže!
Odkaz Syna z kříže ke mně: -Hle matka tvá!
Theodorá-Máriá
tomislav
Její božský syn Ježíš posvětil.....STOP....DÁL TO NEČTU

PRO ABSENCI ÚCTY K BOŽÍMU SYNU /TOMISLAV TO SMAZAL/
Theodorá-Máriá
Takto psal také kdysi cca pře 8 roky

Joske
s tím, že píše správně spisovně česky.
No ale dal si říci a umravnil se. Co udělá
otec dominikán Tomislav. Umravní se?
Už byl jednou upozorněn:tomislav
One more comment from Theodorá-Máriá
Theodorá-Máriá
😇 málem bych zapoměla, tenkrát byl Joske
v jiném převleku.....