Clicks3.6K
Varovanie
113

Apokalypsa Ježiša Krista, Márii Valtorte.

Označenie „APOKALYPSA“ znamená ODHALENIE. Preto chápme aj toto odhalenie, ktoré nám Pán Ježiš Kristus zvestoval cez svojho proroka, „malého Jána“,(pomenovanie, ktoré dal Pán Ježiš Márii Valtorte)” pre správne pochopenie dnešnej doby, aby sme poučení začali pracovať na svojej spáse. A snaha o spásu je (alebo by aspoň mala byť) prvoradou povinnosťou každého veriaceho katolíka.
Predchodci Antikrista Pohľad na koniec časov
27.8.1943. (Quaderni, str. 288-289) Ježiš hovorí:
«Aj keď sa v apokalypse zdá, že dobové periódy sú premiešané, nie je tomu tak. Bolo by lepšie povedať, že sa odzrkadlujú v budúcich časoch v čoraz grandióznejších aspektoch.
Teraz sme vperióde, ktorú nazývam časom predchodcov Antikrista. Potom príde čas Antikrista, ktorý je predchodcom Satana. Antikrist bude satanovou manifestáciou podporovaný: to sú tie dve zvieratá, o ktorých apokalypsa hovorí. Prídu horšie časy, ako sú terajšie. Zlo bude stále viac narastať. Keď bude Antikrist porazený, príde perióda mieru, aby sa ľudia, ťažko zranení a údivom znehybnení nad siedmimi ranami a nad pádom Babylonu, mohli zhromaždiť pod mojim znamením. Pri jeho treťom vystúpení vyústi epocha Antikrista k najväčšej moci, bude to vtedy, keď sa Satan posledný raz zjaví.
Pochopili ste to? Viera je nutná, nie chytráčenie. V skutku, ty si pochopila, pretože nie si chytráčka. Moje diktáty si navzájom neodporujú. Musia sa čítať s vierou a prostotou srdca...»
«Toto je boj medzi nebom a zemou»
19.6.1943 (Quaderni, str. 182-183) Ježiš hovorí:
«Pred pár dňami písal páter, že je bezradný vzhľadom k pravej príčine súčasných pohrôm, „...pretože ríša, ktorá je v sebe rozpoltená, prestáva byť ríšou“. Ukážem pátrovi, že tomu tak nie je, lebo toto rozštepenie je jednoznačným spôsobom iba zdanlivé. Lucifer sa vždy snažil vo svojich manifestáciach opičiť po Bohu. Tak ako dal Boh každému národu anjelskú ochranu, tak aj Lucifer dal každému národu svojich démonov. A tak ako sú rôzni anjeli národov poslušní jedinému Bohu, tak aj rôzni démoni národov poslúchajú jediného Lucifera. Rozkaz, ktorý dal Lucifer pre súčasnú dobu svojim démonom národov nie je rozdielny pre jednotlivé národy. Je to jediný povel pre všetkých. Z čoho je zrejmé, že ríša Satanova nie je rozpoltená a existuje i naďalej.
Tento povel sa dá vyjadriť takto: „Siať hrôzu, zúfalstvo a beznádejnosť, aby sa národy odpútali od Boha a Boha preklínali.“ A démoni poslúchajú a sejú hrôzu a zúfalstvo, uhášajú vieru, dusia nádej, ničia lásku. A na týchto zrúcaninách sejú nenávisť, nehanebnú zmyselnosť a bezbožnosť. Skrátka — sejú peklo. A toto sa im darí, pretože nachádzajú vhodnú pôdu.
Aj moji anjeli bojujú na obranu zeme, ktorú som im pridelil. Lenže moji anjeli nenachádzajú vhodnú pôdu. A preto neustále podliehajú presile pekelných nepriateľov. Aby zvíťazili, museli by byť moji anjeli podporovaní dušami, žijúcimi pre pravdu a spravodlivosť. Dušami, ktoré žijú pre mňa a vo mne. Ale je ich pramálo v porovnaní s tými, ktoré neveria, nemilujú, nevedia odpúšťať a nevedia ani trpieť.
Je tu dôvod pripomenúť a zopakovať: „Satan si vyžiadal, aby vás preosial.“ A výsledok tohto preosiatia ukazuje, že zvrátenosť je taká veľká, aká bola v čase potopy sveta, horšia pre tú okolnosť, že vy ste mali Krista a cirkev, čo ľudia v čase Noeho nemali.
Už som raz povedal a znovu to opakujem: „Toto je boj medzi Nebom a Peklom!“p Vy nie ste nič iné, ako nesprávna zámienka. V chrbtoch vašich armád bojujú anjeli a démoni. Za vašimi zdanlivými dôvodmi je skrytá pravá príčina: Boj Satana proti Kristovi.
Toto je jedna s prvých selekcií ľudstva, blížiaceho sa ku svojej poslednej hodine, aby sa oddelila úroda vyvolených od úrody zatratených. Ale žiaľ, je úroda vyvolených malá v pomere k tej druhej.
«Dosiahli ste vrchol zlomyseľnosti a pýchy»
21.7.1943 (Quaderni, str. 226-230) Ježiš hovorí:
«Už som ti raz povedal, že to, čo je napísané v starých knihách, vzťahuje sa k súčasnosti. Je to ako keby celá rada zrkadiel opakovane privádzala v diaľke sa odohrávajúci dej viac a viac do popredia.
Svet a jeho dianie sa sám opakuje vo svojich poblúdeniach a v kajúcnosti nad nimi, ibaže s jedným rozdielom: Bludy sa v evolúcii rasy k takzvanej civilizácii stávajú stále perfektnejšími, pričom rozpoznanie a priznanie chýb je stále embryonálnejšie. Prečo? Lebo pri svojom vývoji z detského do dospelého veku neustále narastá jeho zlomyseľnosť a pýcha.
Teraz ste na vrchole veku sveta a dosiahli ste súčasne aj vrchol zlomyseľnosti a pýchy.
Ale nemysli si, že vám ostáva ešte raz toľko života, ako ste doteraz prežili. Vy ste síce na vrchole a to by muselo znamenať, že máte ešte raz toľko prežiť ako doteraz. Ale tak tomu nebude. Zostupujúca parabola ku koncu sveta nebude tak dlhá ako bola vystupujúca. Bude to zrútenie sa ku Koncu. A príčina pádu a zrútenia bude práve zlomyseľnosť a pýcha. To sú tie dve závažia, ktoré vás stiahnu do priepasti skazy a konca, k hroznému súdu. Pýcha a zlomyseľnosť vám natoľko otupia ducha, že budete stále neschopnejší počestným a poctivým priznaním chýb tento pád zastaviť.
A keď ste si vy počínali tak, že ste boli spurní k dobru a bezhlavo sa rútiaci do zla, tak Ja, ktorý večný Som, zostávam v mojej exaktnej miere Dobra a Zla. Odo dňa, keď sa svetlo svetlom stalo a s ním začal svet existovať, bolo Duchom ktorý sa nemýli určené, čo je dobré a čo zlé. A žiadna ľudská sila, táto slabá ľudská sila, nemôže posunúť alebo rozšiepiť tento večný kódex napísaný prstom Božím na nedotknuteľné stránky, ktoré nie sú z tejto zeme.
Jediná zmena od toho okamžiku, keď moja vôľa stvorila svet a človeka, pozostávala z toho, že ste sa museli najprv pridŕžať tabulí Zákona a slov prorokov. Neskôr ste mali mňa, Slovo a Spasiteľa, aby som vám vysvetlil Zákon, daroval vám moju náuku a svoju krv, mojim príchodom k vám priviedol Ducha, ktorý nezanecháva žiadne tiene a aby som vás cez stáročia posilňoval sviatosťami.
Ale čo ste urobili vy z môjho Príchodu? Novú záťaž viny, za ktorú sa budete musieť zodpovedať.
Podívame sa spoločne na staré stránky, kde je písané vysvetlenie súčasnej hodiny? Ty si ich pociťovala ako bodnutia, ale ja ti ich radšej ukážem.
Čo sa sľubuje tomu, kto dodržuje Zákon? Blahobyt, dostatok, mier, moc, zdravé a početné potomstvo, triumf nad nepriateľmi, pretože Pán bude ostrím meča svojich služobníkov proti všetkým, ktorí zodvihnú ruku proti synom Najvyššieho.
Čo hrozí tomu, ktorý Zákon poruší? Hlad, núdza, vojny, porážky, mor, odstúpenie Boha od neho, zotročenie nepriateľmi, pričom sa tí, čo boli predtým božími synmi, stanú prenasledovaným, ustrašeným a na zabitie určeným stádom.
Lamentujete nad hodinou v ktorej žijete a považujete ju za nespravodlivú. Jej prísnosť sa vám zdá pritvrdá? Nie, je spravodlivá a menej tvrdá, ako by ste si zaslúžili.
Ja som vás zachránil znovu a znovu, na tisíc spôsobov. Ja som vám odpustil znovu a znovu, sedemtisíc a sedemtisíc deliktov. Ja sám som prišiel z dôvodu darovať vám život a svetlo. Ja, Svetlo sveta, prišiel som do vašich temnôt, aby som vám priniesol Slovo a Svetlo. Už som nehovoril v búrke a v ohni, už som nehovoril ústami prorokov. Nie. Prišiel som Ja, osobne. S vami som lámal môj chlieb, ...učil vás evanjelium, pre vás som zomrel, svojim Slovom som vyvrátil všetky pochybnosti voči Zákonu, svojim zmŕtvychvstaním som vyvrátil všetky pochybnosti o mojom pôvode, seba samého som vám dal ako duchovný pokrm, ktorý vám dáva posilnenie na ceste k večnému Životu. A vy ste mi dali smrť.
Dal som vám Slovo, Lásku a Krv Božiu, a vy ste si zapchali svoje uši Slovu, vašu dušu Láske a moju Krv ste hanobili.
Starý svätostánok, v ktorom sa nachádzali dve kamenné tabule a trochu manny, som nahradil novým svätostánkom, v ktorom sa nachádza ten pravý chlieb, zostúpený z neba, aj moje Srdce, v ktorom je napísaný Zákon Lásky, srdce, ktoré lámete vy, nie ja.
Vy nemôžete viac povedať: „Nevieme, aký je Boh.“ Ja som si vzal telo, aby ste mali telo a mohli ho milovať, pretože pre vašu ťažkopádnosť nie ste schopní milovať Ducha!
A teraz? Čo ste urobili vy? Čo ste to urobili? Obrátili ste sa chrbtom k vášmu Bohu, jeho Oltáru, jeho Osobe!5 Nechceli ste mať Boha, Jediného, Trojjediného, Boha pravého!
Vy ste chceli mať bohov. A vaši súčasní bohovia sú hanobnejší nad všetkých antických bôžikov a pohanské modly. A po pravde, hovorím vám, že pohanskí modlári budú oveľa menej prísne súdení ako vy, modlári zlomyseľnosti, ktorí ste sa zapredali najhnusnejšiemu modlárstvu: sebazbožňovaniu!
Áno, zhotovili ste si bôžikov z mäsa, zo zhubného, skazeného tela a boli ste schopní pred nimi spievať Hosanna, skláňať hlavu a ohýňať chrbát, ktorý ste pred Bohom ohnúť odmietli.
Mojim Zákonom ste pohŕdli, zapreli ste ho, zosmiešnili a rozbili. Ale ako otroci a krotiteľom skrotená zver ste prijali a riadili ste sa zákonomklamstva, ktorý vám dali úbohí ľudia, ktorí sú oveľa viac zblúdilejší ako vy a ktorých osud je taký, že sa odporom a hnusom otriasa celé Nebo.
Modlári! Vy modlári a pohania, zapredaní telu, peniazom, moci, zapredaní Satanovi, pánovi nad týmito neblahými ríšami: telom, peniazmi a mocou.
Ale prečo, prečo si len, ľud môj, opustil Kráľovstvo, ktoré som ti dal, prečo si utiekol pred tvojim Kráľom pravej dokonalosti a lásky a dal si prednosť okovám a barbarstvu Satanovej ríše, kniežaťu Zla a Smrti? Takto sa odplácaš Najvyššiemu, ktorý ti je Otcom a Záchrancom? A divíš sa, keď vytryskne oheň zo zeme a keď bude oheň pršať ako dážď z oblohy aby na popol spálil toto domýšľavé a zradné pokolenie, ktoré zaprelo Boha a počúvalo Satana a jeho prisluhovačov?
Nie, Satan sa nemusí namáhať, aby vás prehltol. ...Ale ja až do poslednej hodiny, keď budete zhromaždení k neúprosnému výberu, nezapriem svoje nešťastné deti a budem sa snažiť ich zachrániť.
Tento trest, ó Mária, tento trest nie je nezaslúžený. Je spravodlivý. Je ťažký, pretože vaša vina je nanajvýš ťažká. ...Ale váš Boh musí pripustiť, že vy seba samých potrestáte, pre vaše šialenstvo, pre vaše obchody s tým zvieraťom.
Tisíce, nespočetné tisíce v každom uhle zeme budú zatratení. A iba sem tam bude ten či onen v udúšajúcom smrteľnom zápase počuť Boží hlas a z temnoty pozdvihne svoju tvár ku Svetlu. A tento jeden, ktorý sa obráti, bude tieto pohromy schvaľovať, pretože cena a hodnota jednej jedinej duše je tak veľká, že nestačia všetky poklady sveta na jej kúpu. Na to je potrebná krv Božia. Moja krv.»
Sila a moc modlitby a utrpenia
28.7.1943 (Quaderni, str. 319-321) Ježiš hovorí:
«Nie je tomu tak dávno, keď som ti povedal, aby si mi pomohla zachrániť tých, ktorí sú vinní pre posledný hriech. Ty si nepochopila, čo som chcel povedať. Ty si sa modlila.
Mne to postačuje, pretože iba mne samému pozostáva popravde nutnosť všetkému rozumieť. Ale pre vás, moje deti, absolútne odhalenie nie je nutné. Všetko to, čo vám prezradím, je dar, na ktorý nemáte žiaden nárok, spontánny dar Otca pre tých, ktorých najviac miluje, aby vás zasvätil do kráľovských tajomstiev. Ale vy si na to nemôžete robiť žiaden nárok. Je pekné, byť božími dôverníkmi, ale je tiež pekné a sväté byť deťmi, totálne a slepo Otcovi odovzdanými, ktorý koná podľa svojho a jeho deti sa nechajú dôverne viesť bez toho, že by vedeli, kam ich Otec vedie.
Vo svete ako je tento váš je pre mňa ťažké nájsť duše učeníkov! Ale ešte ťažšie je nájsť deti, dokonca aj medzi detskými dušami. Tak vás dych zvieraťa skazil a zabil jednoduchosť, dôveru a nevinnosť, v ktorých som si tak rád odpočinul, a to dokonca i v dušiach detí!
Ty, Mária, si sa modlila, obetovala a trpela, ako bolo mojim prianim, aby sa zabránilo uskutočneniu poslednej viny. A to sa ti aj podarilo, aj keď si myslela na niečo iné ako na to, čo popravde „posledná vina“ znamená. Vložil som do najlepších duší veľkú túžbu modliť sa a trpieť pre tento účel, pretože si vyžaduje veľké, veľké, veľké úsile, aby bolo toto nebezpečenstvo zažehnané. A je aj naďalej potrebné veľké, veľké, veľké úsilie, aby bola táto vec dotiahnutá do konca bez zvrhlého úpadku, ešte horšieho, ako bolo pôvodné Zlo!
Jediné znamenie pre to, že som s tebou, aby som ti bol Svetlom a Hlasom včera bolo, že som viedol tvoju ruku pri otváraní knihy k tým stranám, ktoré hovoria s odstupom storočí o terajšom čase. Budeme ich spoločne čítať a ja ti ich budem komentovať.
Veľkému Zlu bolo zabránené, Mária. Zľutoval som sa nad vami, ľud môj, ktorý má kresťanský Rím v srdci. Napriek tomu je ale nutné viac ako kedykoľvek predtým, oveľa viac modlitieb a utrpenia, aby to prekonané veľké Zlo nevyklíčilo ako zhubná jedovatá rastlina, v tisícoch malých Zlách, ktoré by nakoniec utvorili prekliaty les, vktorom by ste všetci v nepredstaviteľných hrôzach zahynuli.
Zľutoval som sa nad vami. Ale beda vám, keď na toto milosrdenstvo, ktoré bolo Božej spravodlivosti vyrvané inzistenciou mojich modlitieb — ako aj modlitieb mojej Matky, svätých patrónov a obetných duší — beda vám ľud môj, keď vašou odpoveďou budú skutky, ktoré vás urobia nehodnými tejto milosti.
Beda, keď na to jediné veľké „sebazbožňovanie“ budú nasledovať malé a početné „sebazbožňovania“!»
«Čo si to urobil s mojim ľudom?»
29.7.1943 (Quaderni, str. 321-325) Ježiš hovorí:
«Táto kniha sa nemá čítať očami, ale srdcom. Iba v duchu prečítaná vedie k pochopeniu napísaného. Iba potom je možné, aby nadprirodzená múdrosť,
Kniha proroka Izaiáša, ktorá ju inšpirovala, viedla vo Svetle a Pravde k jej pochopeniu. Ale k dosiahnutiu toho je potrebné vlastniť ducha, ktorý je s mojim Duchom zjednotený. Potom je to môj Duch, ktorý vás vedie.
A teraz sa dívaj: Z knihy proroka Izaiáša zoberieme ako mozaikové kamienky slová spoločne prečítaných kapitol a zoradíme ich vnadprirodzenom náhľade do jedného obrazu. Budeš ich vidieť oveľa jasnejšie. Začni stými, na ktoré som ťa upozornil, kvôli vinníkom „poslednej viny“.
(26,10-11): Keď bezbožný dostane milosť, nenaučí sa spravodlivosti. V zemi svätých pácha zlo a nevidí velebnosť Pána.
(28,14-15): Preto čujte slovo Pánovo, vy posmešníci, ktorí panujete nad mojim ľudom v Jeruzaleme! Pretože ste hovorili: „So smrťou sme uzavreli zmluvu a s peklom máme dohodu, keď sa priblíži záplava pohromy, nezasiahne nás; pretože lož sme urobili našou nádejou a týmto klamstvom sme chránení.“
(28,18-19): [Preto takto hovorí Pán:] „Vaša zmluva so smrťou bude zrušená a váš pakt s podsvetím bude neplatný, keď prídu na vás pohromy ako záplava a rozdrvia vás. A privalia sa za rána, dňom i nocou; a len útrapami hrôzy pochopíte poučenie.“
(28,22): A teraz prestaňte sa posmievať, aby sa vám sľučka nestiahla ešte pevnejšie!
(29,15-16): Beda vám, čo v uzavretosti srdca skrývate svoj úmysel pred Pánom a svoje činy v temnote, hovoriac: „Kto nás vidí a kto o nás vie?“ Zvrátené je toto vaše zmýšľanie! Môže hlina kuť plány proti hrnčiarovi, a dielo hovoriť majstrovi: „Neurobil si ma!“? A socha sochárovi: „Nemáš rozum!“?
(30,1): Beda vám, odpadlí synovia, hovorí Pán, čo kujete svoje plány, ale nie na môj príkaz a uzatvárate zmluvy, ale nie vmojom Duchu, aby ste hromadili hriech na hriech.
(30,12-13): Preto takto hovorí Svätý Izraela: „Pretože ste zavrhli moje Slovo a dôverujete násiliu a vzbure a spoliehate sa na ne:
Preto vám bude toto previnenie ako trhlina na vysokom múre, ktorému hrozí pád. Lebo náhle, nečakane príde jeho zrútenie.“
(31,1): Beda tým, čo pôjdú pre pomoc do Egypta, spoliehajúc sa na bojové kone, na vozy a ich množstvo, na jazdcov a ich silu a ktorí nevsadili svoju dôveru Izraelovmu Svätémi a nehľadali Pána.
7 Prorok Izaiáš, kap. 26 - 33
(31,3): Avšak Egypt je človek, nie Boh, ich kone sú telo, nie Duch. Keď Pán svojou rukou mávne, zrúti sa pomocník i ten, ktorému pomáhal a všetci spolu zahynú.
(33,1): Beda ti, ničiteľ, ktorý sám neskúsil ničenie! Pohŕdač, čo sám nezakúsil pohŕdanie. Keď skončíš ničenie, zničia ťa a keď budeš chcieť pre únavu skončiť s výsmechom, vysmiaty budeš.»
«A teraz komentár k predošlej časti.
Srdce človeka, ktoré nazýva prorok bezbožným, je zmes hrdosti, pýchy a vzpupnosti. Táto trojnásobná hriešnosť ktorá ho ovláda — to je trón, na ktorom sedí Zlo a preto také srdce, ktoré zaprelo Boha a odpudilo jeho Spravodlivosť napĺňa démonickými myšlienkami. Z takého srdca nemôže vyjsť nič iného ako zloba, lebo jeho kráľom je duch Zla, ktorý zaručuje pomíňajúce triumfy, vedúce do večného zatratenia. Tento bezbožník, panujúci v znamení zvieraťa, tiahne ako strhujúci prúd bolesti a skazenosti zemou svätých — a Rím je tá zem svätých — sťahujúc iných, menej bezbožných do zla a zhanobujúc synov Pána.
Je spravodlivé, že Pán ukrýva svoju Nádheru pred bezbožným, v tomto i na druhom svete. Dvakrát bude bohorúhač vidieť moju slávu, a on ju nebude chcieť uzrieť, lebo bude preňho hrozná: pri svojej smrti a pri poslednom súde. Potom sa ho spýtam: „Čo si to urobil s mojim ľudom? A čo s mojimi darmi?“ A bude to otázka, ktorá ho ako šíp z luku zmetie do priepasti, z ktorej niet úniku.
Môj druhý pozemský Jeruzalem je Rím. Tam som chcel mať svoju cirkev i to, aby bol centrom sveta, a aby sa k nemu ten, ktorý nad ním panuje správal ako k žiarivej relikvii. A ako sa zachovali títo noví posmievači Boha? Spojili sa so smrtonosným zločinom, svoju dušu upísali Satanovi a verili tomu, že sa takýmto prostitučným bohorúhačstvom8 zachránia pred pohromou, ktorú pripravili iným.
Nie. Lož nezachráni. Toto vám hovorí Otec Pravdy. Pán lži vás úlisne zaťahuje do klamstva, aby sa toto klamstvo v príhodný okamžik obrátilo proti vám a aby vás stiahlo do zatratenia. Ja Som ten, čo zachraňuje, mimo mňa nikto.
Práve v tej hodine, keď vás zastihne môj trest, budete ozbíjaní o vašu klamlivú výzbroj, lebo Satan pracuje týmto spôsobom. On inak ani konať nevie, pretože on vám môže dať iba pomíňajúce plody. Iba ja sám zaručujem ochranu, ktorá nepozná konca a keď sa ja zjavím, aby som zachránil alebo zatratil, vtedy vás Satan ponechá samotných. Ó, pošetilí synovia hriechu.
Kto je Boh a kto Lucifer porozumiete až v tiesni najväčších súžení. Strašná to lekcia. Čím viac hrešíte, o to väčšie budú tiesne, pretože aj moja nekonečná dobrota má svoje hranice. Myslite na to.
Nič nie je Bohu skryté, ani to, čo človek pácha v skrytosti, ani v tej najtajnejšej skrytosti srdca. A keď aj vaši úbohí bratia nevidia nič iné, ako vonkajšok a dajú sa vašim pokrytectvom oklamať, tak ja vidím všetko a konám tak, ako si podľa vašich činov zaslúžite. A preto ako prielom v podkopanom múre, tak sa zrúti vaša stavba, ktorej základy ste postavili na hriechu, zrúti sa vtedy, keď to nikto nebude čakať. Ani vy, čo sa domnievate byť v bezpečí pre zmluvu s otcom lži, ani ľud, čo sa vás bojí a pokladá vás za neporaziteľných.
Beda, beda, beda vám, ktorí zvádzate môj ľud k tomu, aby veril, že ja vaše odporné činy ochraňujem! Beda vám, ktorí učíte moje deti a zavádzate nedôveru voči mojej Spravodlivosti9! Aj za to sa budete zodpovedať, lebo pohoršenie padne na toho, ktorý ho spôsobil. A ktoré pohoršenie je väčšie ako to, keď navádzate maličkých aby verili, že Boh bude milosrdne ochra- ňovať nespravodlivým spôsobom tých veľkých i malých, ktorí zhrešili?
Koľko duší ste mi vytrhli, vy, ktorých činnosť je len zlomyseľnosť! Ale tieto duše budú ešte vždy dcérami môjho zmilovania. Nie ale vy, ktorým som dal všetko potrebné, aby som vás pritiahol k sebe a urobil vás nástrojmi Dobra. Ale vy ste na všetko zabudli a mňa odsunuli pre Satana.
Beda vám, čo uzatvárate aliancie z ktorých môjmu ľudu nemôže prísť nič iné ako zlo: zlo pre telo a zlo pre ducha. A vy viete, že je to zlé a predsa to robíte. Zneužívate vašu moc, len aby vaša osobnosť triumfovala na zemi.
A kto je to, vaša osobnosť? Priehrštie prachu, zachovávajúcu svoju formu tak dlho, pokiaľ ju Božie milosrdenstvo udržuje nebeskou rosou vlhké. A akonáhle vyschne, rozpadne sa na prach a stratí sa.
Vaše aliancie, pravé to spolky predchodcov Antikrista, nemajú pre víťazstvo ani fundament ani silu. Rozpadnú sa tak ako aj vaše telá na prach a nezostane z nich nič okrem spomienky na hrôzu v telách a v dušiach mojich úbohých detí.
Keď Boh zahrmí, čože sú potom tie množstvá koní a odvážnych jazdcov? Plevy, ktoré vietor rozmetá do všetkých smerov. Ja Som ten, ktorý armádam silu prepožičiava. Ale armády sa musia dať do pohybu zo spravodlivého dôvodu a nie z ukrutnosti a pýchy.
Každá vina bude potrestaná a Božia odplata príde pre každé zosmiešnenie, pretože Boh, tak hovorí Pán, sa nenechá vysmievať a nie je dovolené maličkých utlačovať.
Ale nezabúdaj, Mária. Aj zo strany maličkých musí byť rešpektovaný zákon, aby bol váš Boh stále s vami.»
«Nadprirodzená bitva už začala»
21.8.1943 (Quaderni, str. 150-152) Ježiš hovorí ďalej:
«V tejto dnešnej tragédii už sú sili Satana v pohybe, ktorý vyslal svojich čiernych anjelov, aby štvali zemské ríše proti sebe. Nadprirodzená bitva už začala. A o to ide. To sa deje za kulisami malých ľudských bitiev. Malých nie čo do veľkosti, ale podľa príčiny. Nie, nie tá malá ľudská príčina je ich pôvodcom. V žiadnom prípade. Iný je ten pravý a skutočný motív, ktorý robí z bratov zvieratá a vrahov, ktorý sa navzájom masakrujú a zabíjajú.
Vy bojujete telami. Ale v skutočnosti sú to duše, ktoré sa navzájom ubíjajú. Vy idete do boja na rozkaz štyroch alebo piatich mocných. A vy veríte, že tomu tak aj je. Nie. Len jeden to je, ktorý túto pohromu spôsobuje. Jeden, ktorý je vo svete, pretože vy ho chcete, ktorý ale nie je z tohoto sveta. Satan je to, ktorý vedie deti do tohoto krvavého kúpeľa, v ktorom hynie viac duší ako tiel.
Toto je jedna z počiatočných bitiev. Ríša Antikrista potrebuje cement z krvi a nenávisti, aby sa mohla upevniť a skonzolidovať.
A vy mu slúžite za poplatok, podrezávajúc si navzájom hrdlá a preklínate toho, ktorý nemá vinu na tomto zle: Boha, ktorý s pomocou svojich anjelov bojuje, aby ochránil, čo je jeho: Vieru v srdciach kresťanov.
A tí, — ktorí napriek všetkým hrôzam porozumeli, že Boh je jeden a je nemenný, to znamená, že je pravdivý a spravodlivý a že spása spočíva v dodržiavaní zákonov Božích, — sa oddeľujú od tých, ktorí tieto pravdy popierajú. Tí prví vystupujú ku svetlu, ostatní sa rútia do temnoty.
V skutočnosti sa pokúša Satan aj so svojimi démonmi po druhý raz dobiť Nebesia. Zrazený mojim Archanjelom bol zvrhnutý na zem, kde sa teraz pokúša poraziť Boha srdcami jeho detí. Lebo každá zatratená duša je pre Boha strata. A to sa Satanovi ľahko darí, pretože srdce človeka už nevlastní
plameň ducha. Nemá už život ducha. Nie je ničím iným, ako uzlom hriechov, v ktorom rozkvitá trojnásobná nehanebnosť, a tá ducha zabíja.
Blahoslavení tí, ktorí zvíťazili silou Baránkovej Krvi, zachovali si vernosť a verní zostanú. Blahoslavení tí, ktorí odmietli Satana a jeho návnady. A blahoslavení tí, ktorí zostanú verní Kristovi, jeho učeniu a jeho cirkvi, ktorá bude antikristovým prenasledovaním zmrzačená, ale je ako mučeníčka tak ako jej ženích neporaziteľná a ktorá vstane z mŕtvych ešte krajšia, aby vystúpila do Nebies a aby sa slávila svatba.
Toto je len prímerie — nie mier
9.11.1943 (Quaderni, str. 417-418) Ježiš hovorí:
«“Ako by som mohol prísť s mierovým úmyslom, keď naďalej pretrvávajú smilstvá tvojej matky Jezabel a jej mnohé čarodejstvá?“
Povedal som že je nutné, aby sa u vás odstránilo všetko, čo je smilstvo so Satanom, aby sa dospelo k pravému mieru a nie len ku kľudu prímeria. Povedal som to ústami mojich svätých, a nechal som to povedať aj mojou matkou. Celé desaťročia to opakujem a vy celé desaťročia v tom tvrdošijne pretrvávate. Vtýchto posledných časoch som to hovoril naliehavými slovami. Vy ste ale nič nezmenili. Práve naopak, stále viac a viac silnelo vaše smilstvo so Satanom, čo sa stalo štýlom a formou vášho života.
Všetko predkladáte Bohu. A tento Boh, ku ktorému voláte v hodine strachu, je pre vás tak vzdialená bytosť, tak neznámy. Tak ste sa už od neho vzdialili. Dokonca vaše vzývania sú už rúhania, pretože vy ho vzývate perami pošpinenými od hanebností, pretože vy ho vzývate a pritom ste stále zjednotený so Satanom, lebo vy si trúfate sväté meno Božie miešať do vašich zločineckých plánov.
Mier a pokoj je prisľúbený ľuďom dobrej vôle. Ale ako chcete prísť k pokoju, keď vyháňate Krista, keď vaša vôľa dobrá nie je? Máte prímerie. Ale toto nie je nič iné, ako krátke prerušenie medzi jedným a ďalším krvipreliatím, aby bol všetkým tým vašim duchom, ktorí sa zapredali Satanovi, daný čas prijať novú doktrínu smrti a nové nástroje ničenia.
Smrť pre duše, smrť pre telá. Zničenie duchov a zničenie vecí. Váš vzrast v Satanovi je dojemný. Skoro dosiahnete plného veku, keď tento už nebude mať nič, čomu by vás ešte mohol naučil. Potom bude môcť peklo porodiť svojho syna: Antikrista. Pretože čas bude zrelý a ľudstvo si zaslúži, aby spoznalo tú hrôzu, ktorá predchádza koncu.»
Iba jedna viera je pravá
17.1.1944 (Quaderni, str. 77-78) Ježiš hovorí:
«Nie je zlé pokračovať s údermi barana, keď sa už začalo s vypačovaním systému z pántov. A tento spôsob myslenia je systém z ocele. Musí sa pokračovať, aby sa zvíťazilo.
Existuje iba jedna jediná viera, ktorá je pravá. Moja. Tak ako som vám ju ja odovzdal ako božský klenot, ktorého Svetlo je Život. Nie je dostačujúce, ostávať v tejto viere iba podľa mena. Ale je nutné sa podľa nej riadiť a ňou seba samého pretvoriť.
Je oblek ktorý nosíte pre vás životom? Stane sa vám azda mäsom a krvou? Nie. Je pre vás iba oblekom, ktorý je užitočný. Ktorý, keď ho odložíte aby ste si obliekli iný, nič z vášho vnútra nezoberie. Oproti tomu sa potrava, ktorú požijete, stane vašim mäsom a krvou, ktorú už nebudete môcť od vás zobrať. Stáva sa dôležitou časťou vás samých, lebo bez mäsa a krvi nemôžete byť živí a bez potravy by ste nemali mäso a krv.
Presne tak je to aj s vierou. Nesmie tomu byť tak, že by ste sa ňou odievali podľa toho, aká je príležitosť, tak ako nejaký závoj, aby ste sa ukázali krajšími a mohli vašich bratov zvádzať, nie! Viera musí byť časťou vášho vnútra, neodlučiteľná od vás, životne dôležitá pre vás! Viera nie je iba nádej na to, čomu sa uverilo, ale viera je realita života, ktorá začína tu, v klamlivom obraze ľudského bytia, ktorý sa v Nebi zavŕši v dokonalosti, v tom večnom živote, ktorý vás očakáva.
Dnes sa pácha veľké kacírstvo, nanajvýš bohorúhačské kacírstvo! Syn Satana, jeden z jeho synov a dalo by sa povedať jeden z tých najväčších, nie ale ten najväčší z minulosti, ktorým bol Judáš, ani nie najväčší budúcnosti, ktorý je Antikrist, ale jeden z nich, ktorý teraz žije pre trest ľudstva, ten, ktorý zbožňuje človeka a nie Boha, ktorý pre ľudí privolal smrť, pričom ja, Boh, som dal ľuďom mojou smrťou život — posúď ten rozdiel — tento syn Satana ohlasuje novú vieru, ktorá je tragickou, opovážlivou a prekliatou paródiu mojej viery. Ohlasuje nové evanjelium, zakladá novú cirkev, stavia nový oltár, pozdvihuje nový kríž, slávi novú obetu. Evanjelium, cirkev, oltár, kríž a obetu človeka. Nie Boha!

· Jedno je evanjelium: — moje.

· Jedna je cirkev: — moja katolícka, rímska.

· Jeden je oltár: — olejom, vodou a vínom posvätený a postavený na
kostiach Božích mučeníkov a svätých.

· Jeden je kríž: — môj. Ten, na ktorom je pribité telo Syna Božieho,
Ježiša Krista. Toho, ktorý reprodukuje formu dreva, ktoré niesol
s bezhraničnou láskou až na vrchol Kalvárie.

Neexistujú žiadne iné kríže. Môžu byť iné znamenia a hieroglyfy,
podobné tým, čo sú vytesané na náhrobkoch Faraónov, alebo stĺpoch Aztékov, znamenia, nič viac ako znamenia človeka alebo Satana.Ale nie kríže. Ale nie symboly celej básne o láske, vykúpení, o víťazstve nad všetkými silami Zla!
Od čias Mojžiša až doteraz a odteraz až do okamžiku posledného súdu bude iba jeden kríž, ten, ktorý niesol sprvoti „hada“, symbol večného života, jeden kríž, ktorý niesol mňa — kríž, ktorý prinesiem so sebou, keď sa k vám vrátim v sláve ako Sudca a Kráľ, aby som súdil všetkých: och, moji požehnaní, vás, čo veríte na moje znamenie a meno, aj vás, prekliaty parodisti a bohorúhači, ktorí ste odstránili z chrámov, zo štátov i zo svedomia moje znamenie, aby ste ho nahradili vašimi satanskými značkami a vaše mená zamenili menami Satanových prívržencov.
· Len jedna je obeta: tá, ktorá sa vám mystickým spôsobom opakovane premieňa z chleba a vína na moje telo a moju krv. Niet žiadneho iného tela a žiadna iná krv, ktorá by mohla túto veľkú obetu nahradiť.
.... Hranica je vám položená. Upozorňujem vás na to. A nebude zľutovania pre toho, ktorý sa opičí po Bohu a k Luciferovi sa rovná.
A vy, ó národy, musíte sa naučiť byť silnými v pravde a spravodlivosti. Všetky ľudské filozofie a ľudské učenia sú troskou znečistené. Tie terajšie sú presiaknuté jedom. S jedovatými hadmi sa nesmie hrať. Príde moment, keď sa had preberie zo svojej strnulosti a zasadí vám smrteľnú ranu. Nenechajte sa otráviť.
Zostaňte zjednotení so mnou. Nehľadajte žiadnych iných učiteľov. Žite evanjelium a budete šťastní. Žite zo mňa a vo mne. Nezažijete veľké telesné radosti, tie ja nedávam. Ja dávam pravé radosti, ktoré nepotešujú telo, ale ducha.
Vo vašej krvi kvasí jed Satana, ja to viem, moje úbohé deti. Ale ja som vám dal seba samého ako protijed.
Obrežte mnou vášho ducha. To je oveľa vyššia a dokonalejšia obriezka! Táto odstráni z vášho tela zárodky smrti. Vyzlečie vás z animality a odeje vás Kristom. Pochová vás ako synov vinného Adama v krste a v spovedi pred Kristom, lebo aj vy ste vinní pre dedičný hriech, i z vlastnej viny; a nechá vás znovu povstať ako synov Najvyššieho.
Neoddeľujte sa odo mňa. Och, privediem vás iste do Neba, keď zostanete vo mne v čistote a sile. Nebuďte vo viere pokrytcami, ale úprimnými. Nie sú to verejné praktiky a činnosti, ktoré tvoria vieru a lásku. Tieto užívajú aj bohorúhači, aby vás pomýlili a dosiahli ľudské ocenenie. Takí nesmiete byť.»
Slovo a Duch pôsobia ešte stále, pre našu spásu
9.4.1944 (Quaderni, str. 320) Duch Svätý hovorí:
«Ja som utešiteľ. Ja utešujem tých, ktorých hrôza ochromuje a ktorí trpia dnešnou dobou. Ja som ten, ktorý lieči a ktorý oslaďuje trpkosť Slova ktoré vyslovuje Pravdu, ktorá je dnes taká trpká........Aj keby sa zdalo, že je všetko stratené, nestrácaj dôveru. Ani keby sa otvorila priepasť Zla a vyvrhla svojich démonov, aby rozorvali celú zem a urobili ju plodnou pre splodenie Antikrista.... My, Slovo a Duch pôsobíme a milujeme naďalej, aby sme vás zachránili a ubránili. Ja — Láska, a Slovo — Láska, ja — Posvätenie a Slovo — Spasenie, my neprestaneme, ten jeden vylievať zásluhy jeho krvi, ten druhý zasa charizmy svojej moci pre spásu. Maj dôveru. Láska vždy zvíťazila.»Vojská Antikrista sa už približujú
5.8.1944 (Quaderni, str. 571-573) Ježiš hovorí:
«Teba Mária som pripravil na to, aby si mohla hľadieť na moju nádheru. Zajtra ju slávi cirkev. Ale chcem, aby ju môj malý Ján poznal dokonale. Nevyvolil som si ťa iba preto, aby si spoznala iba smútok a bolesti svojho Majstra. Kto so mnou dokáže zotrvať v bolesti, musí mať so mnou účasť na radosti. Chcem, aby si tvárou v tvár tvojmu Ježišovi, ktorí sa ti zjavuje, mala tie isté pocity pokory a ľútosti ako mali moji apoštoli.
Nikdy pýcha. Bola by si potrestaná mojou stratou. ....Ja som povedal: „Nebojte sa. Povstaňte a poďme. Poďme medzi ľudí, lebo ja som prišiel, aby som bol medzi vami. Buďte silní, silní vo viere v túto hodinu.“ To hovorím aj tebe a všetkým vyvoleným medzi ľuďmi, všetkým, ktorí ma vlastnia zvláštnym spôsobom.
Ja sa zjavujem, aby som vás pozdvihol. Povtaňte: radosť nad darom vám dá silu. Nebuďte v mrákotách tuposti a nečinnosti preto, že veríte tomu, že už ste spasení, pretože som vám ukázal Nebo. Poďme spoločne medzi ľudí. Pozval som vás ku konaniu nadľudských skutkov naprirodzenými víziami a lekciami, aby ste mi mohli lepšie byť nápomocní. Nechám vás mať účasť na mojom diele.
Ale ja som nemal a ani nemám kľudu. Pretože Zlo nikdy neodpočíva, musí byť Dobro neustále aktívne, aby zabránilo dielu nepriateľa koľko sa len dá. My budeme odpočívať, keď sa časy naplnia. Môj nepretržitý kontakt vás má posväcovať, moje neustále pokyny vás majú posilňovať, vaša vyvolenosť v mojej láske vás robí vernými napriek všetkým nástrahám a osídlam.
Nebuďte ako antickí rabíni, ktorí síce o zjavení učili, napokon mu ale neverili, takže dokonca znameniu časov a Syna Božieho nespoznali. Vy ale musíte falošných predchodcov Krista pred jeho druhým príchodom rozpoznať, lebo vojsko Antikrista sa už dalo na pochod, a ja, robiac výnimku v miere ktorú som si určil — pretože viem, že vy po istých pravdách lačniete nie z nadprirodzeného ducha, ale len z ľudskej zvedavosti — popravde vám hovorím, že to, čo mnohí majú za víťazstvo nad Antikristom, teda blížiaci sa mier nič iné neznamená ako prestávku, aby bol daný čas nepriateľovi Krista na posilnenie, na zahojenie jeho rán, aby mohol pozbierať svoje vojská pre ešte strašnejšiu bitvu.
Rozpoznajte vy, ktorí ste „hlasmi“ vášho Ježiša, Kráľa Kráľov, verného a skutočného, ktorý vspravodlivosti súdi a bojuje a bude ako víťaz nad zvieraťom a jeho posluhovačmi a prorokmi, rozpoznajte vašu spásu a následujte ho neustále. Nech vás žiadne klamlivé výhliadky nezvedú a žiadne prenasledovania nepremôžu. Vaše „hlasy“ hovoria moje slová. Váš život je venovaný tomuto dielu.
A keď váš osud na zemi bude rovnaký ako bol Kristov a jeho predchodcu Jána a Eliáša23, krvavý osud mučeníckeho utrpenia a morálnych krutostí, potom sa radujte vášmu údelu, ktorý smiete zdielať spoločne s Kristom, s jeho predchodcami a prorokmi. Rovnako v práci a bolesti, rovnako v nádhere. Tu som váš Majster a vzor. Tam zasa vaša odmena a Kráľ. Mňa vlastniť bude vašim blahoslavenstvom, zabudnutím všetkých bolestí, bude to, čo nemôžete v žiadnom zjavení pochopiť, pretože priveľká je radosť budúceho života na pochopenie pre obmedzenú predstavivosť ľudských duší spútaných telom.»
Čas Antikrista.
Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? A vy viete, čo ho teraz ešte zadŕža, aby sa zjavil až v pravý čas. Takže tajomstvo
neprávosti už pôsobí, najprv musí byť odstránený z cesty ten, ktorý ho ešte zadŕža. Potom sa zjaví ten zločinec. Ale Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu toho, ktorý príde a vystúpi silou Satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a zvedie k neprávosti tých, čo idú do záhuby, lebo nemilovali a neprijali Pravdu, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich nechá pôsobiť silu bludu, aby uverili lži a boli odsúdení všetci tí, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.»
Antikrist a kňazi
23.7.1943 (Quaderni, str. 260-261) Ježiš hovorí:
«Keď sa naplní čas, tak Lucifer, aby zvíťazil, musí pozhášať svetlá duší a zmetie svojim chvostom mnohé hviezdy.
Toto sa bude môcť uskutočniť, pretože nielen laici, ale aj duchovenstvo stratilo pevnosť viery, lásky, čistoty a zrieknutia sa zvodov sveta, všetky tie čnosti potrebné na to, aby zostali vo svetle Božom.
Chápeš, kto sú tie hviezdy o ktorých hovorím? To sú tí, ktorých som nazval soľou zeme a svetlom sveta: moji kňazi.
Snahou jedovatej zloby Satana je, tieto svetlá, ktoré sú reflektujúcimi svetlami môjho svetla pre široké masy, aby tieto svetlá uhasil a postŕhal. A tak si možno predstaviť, aká temnota ohromí masy ľudí, keď mnoho svetiel na mojej oblohe zhasne.
Satan to vie a seje svoje semená, aby pripravil oslabenie kňazstva, aby ich mohol ľahko stiahnúť do hriechu. Ani nie tak do hriechu zmyslov, ako do hriechu myšlienok. V duchovnom chaose bude preňho potom ľahko možné vyvolať chaos duševný. A v tomto duševnom chaose budú všetci oslabení a v časoch záplav prenasledovania zaprú pre zbabelosť svoju vieru.
Cirkev nazahynie, veď ja budem s ňou. Ale zažije hodiny temna a hrôzy, podobných mojej Pašii, ale znásobených v čase, lebo sa tak musí stať.
Musí tomu tak byť, aby cirkev trpela, tak ako trpel jej tvorca pred svojou smrťou, aby znovu povstal oslávený naveky. Musí tomu tak byť, že cirkev bude oveľa dlhšie trpieť, lebo cirkev nie je vo svojich údoch tak dokonalá ako jej tvorca. A keď som ja trpel hodiny, ona musí trpieť týždne a týždne hodín.
Tak ako vznikala, za prenasledovania prvých časov, živená nadprirodze- nou silou svojich najlepších synov, presne tak sa s ňou stane v posledných časoch jej existencie. Presne tak bude svojimi najlepšími synmi odvážne čeliť náporom satanských záplav a útokom Antikrista.
Je len logické, že vo svete, v ktorom zaniklo také množstvo duchovného svetla, vznikne úplne verejne a nepozorovane tá krátka ale strašná ríša Antikrista, ktorý bol splodený Satanom, tak ako bol Kristus splodený Otcom. Kristus, syn Otca, splodený láskou v čistote. Antikrist, syn Satana, splodený nenávisťou a trojnásobnou špinavou necudnosťou.
Tak ako olivy medzi kameňmi lisu, tak budú synovia Krista prenasledovaní, mliaždení a drtení tou žravou beštiou. Ale nie prehltnutí, pretože KRV nepripustí, aby v duchu zahynuli. Tak ako boli prví, tak budú aj poslední pomletí, ako obilné zrno, v poslednom prenasledovaní a zem bude piť ich krv. Ale vo večnosti blahoslavení budú pre svoju vytrvalosť, ktorí zomrú vo vernosti Pánovi.24»
Zradná popierajúca veda pripraví cestu Antikristovi
2.8.1943 (Quaderni, str. 237-239) Ježiš hovorí:
«Dívaj sa, duša moja. Je málo vecí ktoré odsudzujem a zavrhujem tak
prísne ako racionalizmus, ktorý berie VIERE jej panenstvo, ktorý ju znesvä- cuje a zabíja. Hovorím VIERA, písanú s veľkými písmenami, aby som zdôraznil, že tu ide o pravú vieru, absolútnu, kráľovskú vieru. Racionalizmus zavrhujem ako smradľavého zákerného vraha. A je to on, ktorý ma v srdci človeka zabíja a ktorý pre cirkev a svet pripravoval a pripravuje smutné časy. Odsudzoval som aj iné veci. Ale nič neodsúdim tak, ako toto. To je to semeno, z ktorého vzišli iné a iné a znovu iné jedovaté učenia. Bol to podlý a ničomný perfíd, ktorý otvoril dvere nepriateľovi. On skutočne otvoril Satanovi dvere, ktorý odvtedy čo panuje racionalizmus, nad tak mnohým vládne.
Blahoslavení tí, ktorí tak ako hriechu a vášniam, tak aj popierajúcej a vyvracajúcej vede pribuchnú bránu tajného chrámu, aby žili až do konca iba s tým, ktorý je Jediný a Všetko.
Vskutku, hovorím ti, pritisnem si na srdce nešťastníka, ktorý spáchal ľudský zločin a ktorý ho oľutoval, keď tento aj prizná, že ja môžem všetko. Ale vystúpim ako spravodlivý sudca proti všetkým tým, ktorí na základe doktrinálnej ľudskej vedy všetky nadprirodzené manifestácie popierajú, ale od Otca žiadajú, aby som ich pripustil.
25.1.1944 (Quaderni, str. 98-102) Ježiš hovorí:
«Daniel je ten, ktorý má tú istú zvláštnosť ako Ján a Ján je ten, ktorý tú počiatočnú zvláštnosť Daniela prebral a rozšíril. To je ten dôvod, prečo sa ti Daniel tak páči, môj malý Ján.
Ako ryba v čírom rybníku si šťastná, keď sa pohybuješ v atmosfére tvojho Krista, ktorého najvyšší triumf vyvrcholí v tej hodine, v ktorej bude Satan a jeho synovia a dvorania navždy porazený. A vknihe Daniel je táto atmosféra. Keď je Izaiáš proto - evanjelista, ktorý hovoril o mojom príchode do sveta pre jeho spásu, tak je Daniel proto - apoštol, — proto - Ján, ktorý ohlasoval nádheru môjho večného triumfu ako Kráľa nepominuteľného Jeruzalema.
A teraz vidíš, že tie štyri Danielom26 opísané zvieratá, predstavujú štyroch diablových služobníkov opísaných v Apokalypse. Komentátori sa od nepamäti snažili týmto štyrom obludám pripísať historicko - ľudský význam. Ale je potrebné obrátiť pozornosť oveľa viac dopredu a oveľa viac do výšky. Nadneste sa nad pozemské, keď čítate vo svätých písmach. Uvoľnite sa od súčasného okamžiku a zamerajte svoju pozornosť do budúcna a do nadprirodzena. Tu je kľúč k tajomstvu.
Štyri zvieratá: to sú štyri bludy, ktoré budú predchádzať koncu. Tieto štyri bludy budú štyri hrôzy pre ľudstvo a porodia hrôzu Konca.
Človek bol na základe milosti a na základe viery polobohom. Tak ako orol a ako lev, dokázal odolávať nebezpečenstvám tela a tieto prekonávať, seba samého povzniesť a byť schopným pohybovať sa v Božích sférach, tam, kde sa duša nadprirodzenou svadbou spája so svojim Pánom. V pokračujúcich bleskových zjednoteniach v ohnivej láske, sa s obnovenou silou vracala duša na zem, aby v radosti a láske vylievala túto na svojich bratov, a aby hneď na to ešte nespútanejšie vzlietla zpäť k Bohu. Pretože každé jedno zjednotenie sa s Bohom znamená vzrast v dokonalosti a táto dokonalosť bude naplnená až v mojom Raji, kde bude toto spojenie večné.
Ateizmus vytrháva človekovi ako polobohovi jeho orlie krídla i jeho srdce leva a robí ho zvieraťom, ktoré sa váľa v špine a svoje ťažké srdce, ktoré je len mäso a krv vláči z bahna do bahna. V jeho egoistickom vnútri ho zaťažuje náklad ako z olova, postrádajúci špirituálne krídla jeho ducha, záťaž ktorá ho zohýňa, zvaľuje na zem a sťahuje do špiny.
Človek bol polobohom kvôli láske, ktorá v ňom prebývala. Tým, že miloval Boha a jeho Zákon, ten Zákon ktorý je Láska, vlastnil Boha a s Bohom pokoj, ktorý je hlavným atribútom Božím a s týmto pokojom vlastnil aj veľa univerzálneho a jedinečného šťastia.
Človek ale odstrčil a odmietol Zákon Boží, aby prijal mnohé iné učenia. Ale žiadne z nich nebolo od Boha a preto v žiadnom niet pravej Lásky. A tak človek, ktorý sa oddal ateizmu a z orla a leva sa stal jednoduchým človekom, svojim infernálnym, pekelným čarodejníctvom porodil seba samého a stal sa býkom, divokým pohlcovačom sebarovných.
Ale hrôza vyvoláva hrôzu. S pribúdajúcou mierou. Hrôza bude stále väčšia, pretože človek ktorého Kristus pozdvihol ku prirodzenosti poloboha, v prekliatom spojení so Satanom plodí čoraz odpornejšie príšery. A sú to deti jeho poblúdenia, ktoré — aby dosiahli jeho pozemskej pomoci — zapredali sa Satanovi. Z človeka – poloboha sa stal človek, z človeka býk, z býka tá nová obluda, divoká a úskočná ako leopard, obluda, ktorej dal Satan mnohé krídla do výzbroje, aby mohla veľkou rýchlosťou škodiť. Povedal som vám, že Satan sa opičí po Bohu. Aj on chce “svojej“ kreatúre, ľudstvu bez viery a bez Boha, — lebo ono už je jeho kreatúrou — prepožičať krídla. Nie krídla orla, ale krídla vampíra, aby sa táto kreatúra stala ľudstvu múrou a aby čo najrýchlejšie toto ľudstvo dostala na svoju stranu a mohla tak svojej obeti vycucať všetku krv.
Ja, mystický pelikán, otvoril som svoje srdce, aby som vám dal moju krv. A Satan robí z ľudu, ktorému som ja dal svoju krv vampíra, ktorý zo seba samého vycuciava a spôsobuje si útrpnú smrť.
Nevyzerá to na legendu zlých snov? Naopak, je to vaša realita a nie mystická obluda. To ste vy sami, čo s diabolskou pažravosťou požierate časti zo seba, otvárate si tepny, zmrzačujete sa, aby ste potom plodili nové časti, pričom tie už dokonalé požierate s takou kontinuitou, ktorá má v sebe niečo z diabolskej posadlosti.
Úsilie dosiahnuť vytýčenú moc, ktoré nepozná hranice pred žiadnym zločinom — to je to tretie zviera. Keďže sa jedná o ľudskú moc, alebo aj o to, že zapredávajúc sa Satanovi, len aby bolo stále mocnejšie, prieči sa každému Božiemu i morálnemu zákonu — plodí svoje démonické obludy — nesúce mená revolúcií, a to čo spočíva v jej prirodzenosti, nosí v hrboch svojej strašidelnosti — tie najstrašnejšie hrôzy revolúcií, sociálneho stroskotania dobra a viery.
Čestnosť, úcta, morálka, náboženstvo, sloboda a dobro zahynú, keď táto obluda svojim pekelným dychom zamorí ľudí a rozšíri sa cez všetky hranice
ako morová epidémia, nakazí jeden národ za druhým, až bude infikovaný celý svet. Potom toto monstrum na všetkých ňou zabitých mŕtvolách, obetiach a na rozvalinách a troskách národov pripraví kolísku pre posledné zviera: Antikrista.
Povedal som vám, že to bude syn ľudskej zhýralosti a oplzlosti, narodený z jej spojenia so zvieraťom. Ja som vám to povedal a tak sa aj stane. ...
Tento Antikrist bude perfekcia hrôzy, tak ako Ja Som perfekcia doko- nalosti. Jeho nekonečné zbrane, symbolizované v desiatich rohoch, v jeho železných zuboch a divokých nohách a nakoniec jeho malým rohom, symbolom extrémnej ničomnosti, hanebnosti a podlosti, ktorými Satan svojho syna obdaruje, aby otrávil celé ľudstvo, pričom ich tento svojou klamárskou papuľou zvedie k tomu, aby sa mu klaňali ako Bohu. Tento Antikrist bude nesmierne sužovať a mučiť tých, ktorí — malé verné stádo — zostanú mojimi stúpencami. Tento malý roh bude rásť z hodiny na hodinu, aby spôsoboval stále väčšie škody, bude stupňovať satanskú inteligenciu, aby nechal ústa hovoriť tie najpomätenejšie klamy, bude rásť v moci, ako som ja rástol v múdrosti a milosti, bude vybavený očami, aby čítal myšlienky svätých ľudí a aby ich myšlienkami zabíjal.
Oh, moji svätí posledných časov! Keď bol život tých prvých za prenasledovania pohanmi hrdinský, tak život mojich posledných svätých bude trikrát, sedemkrát, sedemkrát sedemkrát hrdinskejší. Iba tí, ktorí budú živení miazgou z miechy viery, budú môcť vlastniť srdce leva, aby sa poddali všetkým utrpeniam. A iba oni budú mať oči a perie orla, aby mohli uprieť svoj zrak na mňa — Slnko, a ku mne — Pravde vzlietnúť, pričom sa ich budú snažiť temnoty zo všetkých strán premáhať a klamstvo sa ich bude pokúšať prehovoriť, aby na neho verili a aby jeho vzývali.
Po predchodcoch Antikrista príde sám Antikrist. Jeho perióda, symbolizovaná obludou sdesiatimi rohmi — desiatimi Satanovými služobníkmi, považujúcimi sa za kráľov, z ktorých traja (nota bene) budú vytrhnutí a uvrhnutí do záhuby — vyvrcholí zrodením jedenásteho rohu a jeho rastu a dospievania až k dosiahnutiu vrcholu jeho moci, ďalej v príčine zvrhnutia troch predchodcov a nakoniec v sídle pravého Antikrista, ktorý bude preklínať Boha tak, ako to žiadny syn človeka predtým neurobil, Božích svätých pošliape nohami a cirkev Krista bude mučiť. Bude veriť, že je ako syn splodený spojením démonickej pýchy a ľudskej zhýralosti a oplzlosti schopný robiť veľké veci, meniť časy a zákony a tak bude na zemi panovať hrôza tri a pol roka.
Potom povie Otec „DOSŤ!“ A táto obluda bude zabitá a zvrhnutá do priepasti a s ňou aj všetky ostatné menšie zvieratá, aby až na večnosť ostali s tým, ktorý ich splodil — so Satanom.
A potom budem Otcom vyzvaný, súdiť živých i mŕtvych, tak ako to stojí vo vyznaní viery. A “živí“ — tí, ktorí si v sebe zachovali život tým, že si zachovali pôvodnú živú vieru a milosť, stanú sa dedičmi “Kráľovstva, Moci a Slávy Božej“. Tí, ktorí sú mŕtvi v Duchu dostanú večnú smrť, tak isto, ako rozhodli svojou slobodnou vôľou.
A nebude viac zeme, ani žiadneho človeka v tele. Budú už len “synovia Boží“, stvorenia úplne oslobodené od bolesti, a už nebude žiadneho hriechu, už nebude žiadnej temnoty a žiadnej hrôzy. Ale iba radosť, radosť, nekonečná radosť, večná a pre ľudí nepredstaviteľná radosť. Radosť vidieť Boha, vlastniť a rozumieť jeho myšlienkam a jeho Láske.
Poďte, ó ľudia, k pôvodu života. Otvorím vám k tomu prameň. Čerpajte z neho, posilňujte sa z neho, aby ste sa stali v nastávajúcich skúškach neohroziteľní, ponorte sa doňho, do mňa, prameňa blaženosti, do krásneho Raja, ktorý môj Otec stvoril pre vás a v ktorom na vás čaká trojnásobná Láska Jediného Boha a čistota „našej“ Matky, a čakajú vás aj tí, ktorí už dosiahli Života, pretože boli veriaci.»
Kto bude Antikristom?
20.8.1943 (Quaderni, str. 145-149) Ježiš hovorí:
«Keď sa pozoruje, čo sa od istého času deje a to predovšetkým od začiatku tohto storočia, musí sa zdať, že sedem pečatí bolo už otvorených. Nikdy doteraz som si nedával toľko námahy, aby som vracajúc sa svojim Slovom k vám, zhromaždil zástupy mojich vyvolených a aby som s nimi a s mojími anjelmi vyrazil do bitvy proti okultným silám, ktoré sa chystajú otvoriť pre ľudstvo pekelné brány.
Vojny, hladomor, nákazy, zemetrasenia, znamenia na oblohe, erupcie z vnútra zeme a zázračné mystické povolania malých duší, pohnutých láskou, prenasledovanie mojich prívržencov, vznešenosť duší a nízkosť tela. Nič z týchto znamení nechýba, aby sa vám nemohol zdať blízky moment môjho hnevu a spravodlivosti.
Vstrachu a hrôze, ktorú pociťujete, vyvolávate: „Čas sa dovŕšil. Hroznejšie ako je teraz už nemôže byť!“ A hlasno voláte po konci, ktorý vás vyslobodí.
A volajú po ňom vinníci, pohŕdajúci a preklínajúci ako vždy. A volajú po ňom aj dobrí, ktorí už nemôžu znášať, že Zlo triumfuje nad Dobrom.
Pokoj vám, moji vyvolení! Ešte trochu a potom prídem. Potrebný počet obetí na ospravedlnenie ľudského stvorenstva a obete Syna Božieho ešte nie je naplnený. Nástup mojej kohorty ešte nie je uzavretý a anjeli znamenia ešte nestačili označiť vznešenou pečaťou čelá všetkých tých, ktorí si zaslúžili byť vyvolení pre Glóriu.
Hnus sveta je tak veľký, že jeho dym sa len málo odlišuje od toho, ktorý vychádza z príbytku Satana a s bohorúhavou zúrivosťou vystupuje až k Božiemu trónu. Pred mojim zjavením sa v sláve je nutné, aby bol orient i okcident očistený a hodný môjho zjavenia.
Kadidlo, ktoré očisťuje a posväcujúci olej, ktorý ten veľký a nezmerateľný oltár, na ktorom budem sláviť ja — najvyšší veľkňaz — poslednú omšu, ktorej budú prisluhovať všetci svätí, ktorí budú vlastniť v tej hodine nebo i zem — to sú tie modlitby a utrpenia mojich svätých, vyvolených môjho srdca — tých, ktorí boli označení mojim znakom: požehnaným krížom ešte predtým, ako ich označili anjeli znamenia.
Na zemi sa dáva toto znamenie a je to vaša vôľa, ktorá ho vyráža. Potom je vyplnené anjelmi ohnivým zlatom, ktoré sa nedá vymazať a ktoré rozžiari vaše čelá v mojom raji ako slnko.
Veľká je terajšia hrôza, moji vyvolení. Ale o koľko sa musí znásobiť, aby dosiahla veľkosť hrôzy posledných čias! A keď sa aj skutočne zdá, že trpkosť je namiešaná do chleba, do vína a do spánku ľudí: o koľko viac trpkosti vám ešte musí byť nakvapkanej do vody, na vaše stoly a na vaše lôžka, než dosiahnete vrcholu tej trpkosti, ktorá bude doprovodom posledných dní tejto spoločnosti, ktorá bola stvorená z lásky v láske a zapredala sa nenávisti.
Čo by nemalo ľudstvo pretrpieť, keď aj Kain musel blúdiť svetom, lebo prelial krv, síce nevinnú, ale napriek tomu krv znečistenú dedičným hriechom a nenašiel nikoho, kto by ho zbavil mučivej spomienky, pretože znamenie Božie bolo pre jeho trest na ňom — a plodil v trpkosti, v trpkosti žil, v trpkosti videl iných žiť a v trpkosti aj zomrel — čo všetko by nemalo pretrpieť ľudstvo, ktoré naskutku nevinnú krv — tú ktorá ho zachránila, zabilo a podľa priania aj ďalej zabíja?
Teda nezabúdaj, že toto sú iba znamenia predzvesti, ale ešte nie tá Hodina.
Sú to zvestovatelia toho, ktorý sa môže nazvať: „Zaprenie“, „Zlo, ktoré sa telom stalo“, „Hrôza“, „Bohorúhač“, „Syn Satana“, „Pomsta“, „Ničenie“. A mohol by som pokračovať a dávať mu jasné a výstižné mená hrôzu budiaceho významu. Ale on tu ešte nie je.
Bude to veľmi vysoko postavená osoba, vysoko ako hviezda. Nie ako ľudská hviezda, ktorá sa trbliece na ľudskom nebi. Ale hviezda z nadprirodzenej sféry, ktorá podľahla vábeniu nepriateľa a po pokore spoznala pýchu, po viere spoznala ateizmus, po panenskej cudnosti zhýralú rozkoš, po evanjelickej chudobe hlad po zlate a bohatstve, po skrytosti ústrania smäd po poctách.
Je menej hrozné vidieť padať hviezdu z oblohy, ako vidieť túto vyvolenú kreatúru rútiť sa vo víre satanovej príťažlivosti, kreatúru, ktorá bude po otcovi svojej voľby napodobňovať jeho hriech. Lucifer, ktorý bol svetlo samé, stal sa z pýchy prekliatym a temným. A Antikrist - po tom ako bol veľkou hviezdou mojich zástupov, bude pre svoju pýchu jednej hodiny prekliatym a temným.
Ako odmenu za zrieknutie sa viery - čin, ktorý otrasie nebesami strašnou hrôzou a piliere mojej cirkvi rozochveje zdesením — a bude to príčinou jeho pádu - ako odmenu bude požadovať úplnú pomoc Satana, ktorému odovzdá kľúč od priepasti skazy, aby mu ju otvoril. A on ju musí úplne a doširoka roztvoriť, aby z nej mohli vyjsť všetky nástroje hrôzy, ktoré Satan celé stáročia vyrábal, aby doviedol ľudstvo k dokonalému zúfalstvu, takže oni potom sami od seba vyhlásia Satana za svojho kráľa a stanú sa nasledovníkmi Antikrista, toho, ktorý ako jediný môže otvoriť priepasť záhuby a vypustiť kráľa zatratenia, tak ako Kristus otvoril brány nebeské, aby zostúpila milosť a odpustenie, ktoré z ľudí robia bohu podobných a kráľov večného kráľovstva, pretože Kráľ kráľov - Ja Som.
Tak ako mne dal Otec všetku moc, tak dá aj Satan všetku moc tomuto, predovšetkým všetku moc zvádzania, aby dosiahol, že všetci slabí a všetci rozožraní horúčkou ctižiadosti, stanú sa jeho prívržencami a nasledovníkmi. Ale pri jeho neskrotnej ctižiadosti bude považovať nadprirodzenú pomoc Satana za nedostatočnú a preto bude hľadať inú podporu u nepriatelov Krista, ktorí mu prídu na pomoc, ozbrojení stále hroznejšími zbraňami vraždenia, aby takto mohli siať zúfalstvo v masách ľudstva, až dovtedy, pokiaľ Boh nepovie svoje „DOSŤ“ a zahubení budú oslepujúcou žiarou jeho tváre....
.... Čo sa má stať, stane sa. Vy nemôžete nič iné robiť, ako sa modliť za tých, ktorí musia prejsť cez všetky tie hrôzy, aby v nich nezlyhala sila a aby sa zo slabosti nepridali ktej mase ľudstva, čo po všetkých ranách nepreukáže ľútosť a miesto toho, aby ho prosili o pomoc, budú Boha preklínať. Mnohí z týchto sú už na svete a ich semeno bude sedemkrát sedemkrát démonickejšie ako sú oni.
Tentokrát ja, nie môj anjel, ale ja sám vám prisahám, že keď sa naplní hrôza siedmich hromov a keď doznie hlas siedmej poľnice, bez toho že by pokolenie Adamovo uznalo Ježiša Krista za kráľa a pána, vykupiteľa a Boha a volalo jeho milosrdenstvo a jeho meno, v ktorom je spása — pre svoje meno a pre moju prirodzenosť zastavím Čas a okamžik sa stane večnosťou. Čas ustúpi a začne súd. Ten súd, ktorý po tisícročiach spolužitia na zemi vo večnosti oddelí Dobro od Zla.
A Dobro sa navráti k tomu prameňu, z ktorého vyšlo. Zlo bude zvrhnuté tam, kde bolo už zvrhnuté od okamihu vzbury Lucifera, a odkiaľ vyšlo, aby zviedlo a skazilo slabosť Adamovu zmyseľnosťou a pýchou. Potom sa naplní mystérium Božie. Potom spoznáte Boha. Všetci, všetci ľudia zeme, od Adama až po posledného narodeného, budú vidieť Boha, Pána, Stvoriteľa, Sudcu a Kráľa.
Áno, vy všetci budete vidieť Boha, toho, ktorého ste milovali, preklínali, prenasledovali, zosmiešňovali, vzívali, ktorým ste opovrhovali, ktorému ste slúžili, pred ktorým ste utekali. Budete ho vidieť. Potom spoznáte, ako veľmi si zaslúžil vašu lásku a že sa vskutku patrilo mu slúžiť.
Och, radosť u tých, ktorí sami seba ozdobili svojou láskou a poslušnosťou k Bohu. Och, hrôza pre tých, ktorí boli ako Judáš a Kain, pre tých, ktorí dali prednosť odporcovi a zvodcovi, namiesto toho, aby nasledovali vtelené Slovo, v ktorom je vykúpenie a spasenie — Ježiša Krista, ktorý je cesta k Otcovi, Ježiša — ktorý je najsvätejšia Pravda. Slovo, ktoré je pravý život.»
Dvaja svedkovia
21.8.1943 (Quaderni, str. 150) Ježiš hovorí:
«V mojich dvoch svedkoch sú zahalene zhrnutí všetci majstri vo viere: pápeži, biskupi, inšpirovaní, cirkevní učitelia, duše prekypujúce svetlom a hlasom. Títo jednohlasne, neovplyvnení pozemskou ľudskosťou hlásali mňa a moje učenie, a k pečati svätosti pridali svedectvo bolesti a krvi na potvrdenie svojich hlasov.
Nenávidení ako ja, Majster majstrov a Svätý svätých, boli svetom a mocou viac či menej súžení a so svojim životným postojom ku svetu a k mocným sveta sa dokázali postaviť a odvážne povedať: „To čo robíte nie je dovolené!“. Ale keď príde hodina Satanovho syna, tak vystúpi proti nim peklo, ktorému Antikrist otvoril brány a započne proti nim nemilosrdná vojna, aby ich — podľa ľudského hľadiska porazili a usmrtili.
Ale to nebude skutočná smrť. Bude to naopak život života, pravý život, život nádhery. Pretože keď dosiahnu život tí, ktorí dodržujú môj zákon a prikázania, akú nekonečnú plnosť života dosiahnu potom tí, ktorí dodržia aj moje evanjelické rady v dokonalosti a ich túžbu byť so mnou vystupňujú až k totálnemu obetovaniu sa z lásky k ich Ježišovi a pre napodobenie večne Obetovaného zavŕšia svoju obetu obetovaním svojho života.
Povolaní k nádhernému zmŕtvychvstaniu budú tí, ktorí sa vzdajú toho, čo je človekovi najmilšie: svojho života, len aby ma nasledovali, z lásky ku mne a k bratom. Neprestanem nikdy opakovať: Nič nie je väčšie v Nebi i na zemi ako láska a niet väčšej lásky ako je láska toho, ktorý sa obetuje za svojich bratov.»
Sedem posledných súžení
22.8.1943 (Quaderni, str. 154-156) Ježiš hovorí:
«Sedem posledných súžení zodpovedá siedmim neopísaným hromom. Ako vždy sú to obrazné popisy, v ktorých ale nie je realita úplne vylúčená. Vysvetlím ti z nich iba toľko, koľko uznám za vhodné.
Prvé súženie sú vredy.
Od čias Mojžiša som trestal kreatúry hnusnými chorobami, keď sa proti mne prehrešili neodpustiteľnými hriechmi. Máriu, Mojžišovu sestru pokryla lepra, lebo hovorila zle proti môjmu služobníkovi Mojžišovi. Prečo by sa nemalo stať podobné, alebo ešte horšie tým, ktorí hovoria zle proti svojmu Bohu? A tak sa lepra, vredy a ostatné choroby šíria stále viac a viac, pretože vy ste rozširovali vaše hriechy proti Bohu a proti jeho najobdivuhodnejšiemu stvoreniu, ktorým ste vy.
Nemyslíte si, že keď sa váľate vo vašich oplzlostiach, že páchate hriech proti Bohu? Ale áno, samozrejme že páchate hriech, pretože si znesväcujete vaše telo kde prebýva duch, aby mohol prijať mňa, najvyššieho Ducha. A kde sa až dostala táto ľudská oplzlosť, uskutočnená chladne a vedome slobodnou vôľou? Bude lepšie neprehlbovať viacej túto priepasť odpudzujúceho ľudského zneuctenia. A hovorím ti, keď sa isté zvieratá označujú za špinavé, tak človek ich ďaleko predstihol a bude aj naďalej predstíhať a keby bolo stvorené nové zviera krížením opice s hadmi a sviňami, bolo by oveľa menej nečisté ako istí ľudia, ktorí sa človeku podobajú iba podľa vonkajšku, vnútro ktorých je ale necudnejšie a odpudzujúco špinavejšie od najšpinavejšieho zvieraťa.
Ako som ti už povedal, ľudstvo sa stále viacej rozštepuje. Duchovná časť, nanajvýš nepatrná, vystupuje. Časť podľa tela, nanajvýš početná, zostupuje. Zostupuje k hrozivej hĺbke neresti. Keď nastane čas hnevu, dosiahne ľudstvo dokonalosť v neresti. A nezdá sa ti, že je to práve ten vnútorný smrad ich mŕtvych duší, ktorý sa prediera navonok a rozkladá mäso ich tela, ktoré oni viacej zbožňujú ako mňa a užívajú na všetky tie prostitúcie? A tak isto ako ste si zapríčinili vredy, tak budú moria a rieky plné krvi. Už ste ich začali plniť krvavými jatkami a vodné živočíšstvo sa už zmenšuje, pobité od vás, aby tak prispelo k vášmu hladu. Vy ste dary, ktoré vám Boh dal pre pokrytie vašich materiálnych potrieb pošliapali takým spôsobom, že sa zem, obloha i vodstvo stanú vašimi nepriateľmi a odoprú vám vydať plody a zver zeme, morí, riek, lesov a vzduchu.
Zabíjajte, len zabíjajte ďalej, šliapte po zákone lásky a odpustenia, prelievajte bratskú krv, obzvlášt krv tých dobrých, ktorých prenasledujete práve preto, že sú dobrí. Pomyslite ale na to, že vás Boh jedného dňa donutí uhasiť váš smäd a hlad tou krvou, ktorú ste preliali v rozpore s mojim príkazom pokoja a lásky.
Stali ste sa rebelmi a vzbúrencami proti môjmu zákonu lásky, ktorý som vám dal, rebelmi proti vám budú hviezdy a planéty, ktoré vám až doteraz dávali svetlo a teplo, ktoré nutne potrebujete, v poslušnosti k pravidlám ktoré som im určil z dobroty voči vám.
Odpudzujúce choroby, ako znamenie hanby vašej neresti; Krv vo vode, ako svedectvo všetkej krvi, ktorú prelievate a medzi ňou je aj moja; Oheň zo slnka, aby ste okúsili z večného ohňa, ktorý čaká na prekliatých; Temnoty, aby vám bolo oznámené, že temnoty očakávajú toho, ktorý nenávidí svetlo; Toto všetko sa stane, aby vás priviedlo k zamysleniu a k ľútosti. A nebude to nič platné.
Budete aj naďalej padať do priepasti. Budete pokračovať vo svojich prepojeniach so Zlom a budete pripravovať cestu pre „kráľov z východu“, alebo pre pomocníkov syna Zla.
Bude sa zdať, že sú to moji anjeli, ktorí tieto utrpenia prinesú. V skutočnosti ste to ale vy. Vy ich chcete mať a vy ich aj dostanete.
Pretože ste sa s drakmi a beštiami spojili, stanete sa sami drakmi a beštiami a budete zvášho skazeného vnútra rodiť nečisté stvorenia: Absolútne démonické učenia, ktoré tým, že predvedú falošné zázraky, zvedú mocných a vzbudia v nich nadšenie pre boj proti Bohu. A vy budete tak pervertovaní, že tieto diela pekla budete považovať za nebeské zázraky.»
«Zmetiem všetko z povrchu zeme»
29.10.1943 (Quaderni, str. 506-511) Ježiš hovorí:
«Keď hovoril prorok Sofoniáš, že zmetiem všetko z povrchu zemského, tak som ho tu nechal prorokovať to, čo sa udeje v predvečer Posledného Súdu. To, čo som potom neskôr hovoril mojim apoštolom skryto, pod označením zničenia chrámu a mesta Jeruzalema je to isté, o čom vo svojej apokalypse prorokoval Sofoniáš: o zničení celého sveta.
Prorocké hlasy idú jeden za druhým. Tak ako v sakrálnom chráme, ktorý bol vybudovaný na svedectvo slávy Božej, vystupujú hlasy ako v tónovej stupnici nahor, tak isto sa stupňujú prorocké hlasy od proroka k proroku pred Kristom až po vrchol, keď Slovo počas jeho života hovorilo ako človek, aby potom zostupovalo storočiami ústami prorokov, ktorí prorokovali po Kristovi.
Je to ako koncert, oslavujúci Pána a trvajúci až do toho momentu, keď sa ozvú poľnice anjelov budiace mŕtvych z ich hrobov a zvolávajúce všetkých živých na zemi i na nebi, aby sa zhromaždili pred Božou nádherou a aby si vypočuli Slovo Slova Božieho, ktoré nekonečne mnohí odmietli, alebo zanedbali, nepočúvli, vysmievali ho a ním pohŕdali. Toto Slovo, ktoré prišlo ako Svetlo do sveta medzi ľudí, ale svet ho nechcel prijať, pretože miloval viacej temnotu.
Ja Som vrcholom veže chrámu Božieho. Vyššie a pravdivejšie Slovo ako je moje neexistuje. Ale môj Duch je vústach všetkých tých menších „Slov“, ktoré hovoria o tom, čo je Božie - slovo Bohom inšpirované.
Hladomor, smrť a epidémie budú ako znamenia predchádzať môjmu druhému príchodu. Tresty, ktoré sú určené k vášmu potrestaniu, ako aj na to, aby vás volali k návratu k Bohu, tieto tresty budú svojou bolestivou mocou účinné pri selekcii synov Božích a synov Satana.
Hlad, ktorý nastane kvôli lúpežiam a prekliatým vojnám, ktoré vyvolá pýcha démonov v ľudskej podobe, hlad, ktorý bude spôsobený zastavením kozmických zákonov z Božej vôle, pričom zimy budú kruté a dlhotrvajúce a horúčavy všetko spaľujúce, nebudú dažďami zmiernené, ročné obdobia budú prevrátené, takže budú suchá v čase dažďov a prídu dažde v čase žatvy, takže rastliny budú kvitnúť mimo svojho času, pomýlené skorým oteplením alebo nezvyčajne studenými vlnami a stromy, ktoré už priniesli úrodu budú znovu zbytočne kvitnúť a oslabnú natoľko, že neprinesú plody. Pretože každý neporiadok je škodlivý a vedie k smrti, nezabudnite na to, ó ľudia - tento hlad bude toto trúfalé a Bohu nepriateľské pokolenie kruto trýzniť.
Zvieratá obrané o seno a obilie, bez jadierok a semien, od hladu zahynú a ľudia ich budú z hladu zabíjať bez toho, že by im bol daný čas na množenie. Vtáctvo na oblohe a ryby vo vodách, stáda dobytka a oviec budú zo všetkých strán prepadávané, aby ste mali potravu pre vaše bruchá, potravu, ktorú vám zem dá len veľmi skromne.
Smrť bude dobrých i zlých vojnami, nákazami, zemetrasením a záplavami stŕhať na druhý svet. Obetou, ktorú pripravil Pán, aby očistil oltár zeme, znesvätený hriechmi bohorúhačstva, necudnosťami, nenávisťou a pýchou, —a obetou budete vy, vy ľudia, ktorí sa budú po tisícoch a státisícoch klátiť a hynúť pod ostrím kosy Božích bleskov hnevu. Tak ako skosená tráva jarnej lúky budete padať jeden cez druhého, liečivé byliny pomiešané s jedovatými, mäkké steblá zmiešané spolu s pichľavými bodliakmi. A ruky mojich anjelov pozbierajú požehnaných a oddelia ich od prekliatych, tých prvých prenesú do neba a ostatní budú prenechaní trojzubcu démonom, pre pekelné pastviny. Či kráľ alebo žobrák, mudrc alebo hlupák, mladý či starý, bojovník alebo kňaz, pred smrťou nebude rozdielu ani hradby. Trest príde a bude strašný.
Tým, že zhasne „svetlá“, Oko Božie vyzbiera vyvolených, aby nemuseli viacej trpieť pre sadze, ktoré spôsobia ľudia spolčený so Satanom, a tiež tým, že sníme z vyvolených „temnoty“, ktoré spôsobujú temnoty, pretože tie sú vo vlastníctve otca temnôt: vo vlastníctve Satana.
Oko Božie, ktoré prenikne do domov, do kostolov, do svedomia — a nebude žiadnej bariéry, nebude žiadneho pokrytectva, ktoré by mu mohli zabrániť vidieť - Oko Božie preskúma srdce cirkvi: Jeruzalema toho okamžiku. Oko Božie preskúma srdce všetkých duší a každej bude vystavený dekrét: - pre záhalčivých, ľahostajných, vlažných, vzbúrencom, zradcom, vrahom Ducha a pre Bohovrahov.
Odplatím každému spravodlivo podľa jeho činov: Za dobré skutky dobrým a zlým za všetko, čo urobili zlé. A ťažšia bude moja ruka na tých, ktorím sa zdá, že žiť v špine a v špine ostať je šťastím a ktorí si nevšímajú moje výzvy, aby vyšli zo špiny. A tak sa stanú špinou v špine, pretože z hriechu tejto špiny si robia jedlo na utíšenie svojho nečistého hladu.
Ten deň sa približije, synovia, ktorí ste Otca zapreli. Čas zeme je dlhý i krátky súčasne. .....
Och! Ľudia, ľudia, ktorí vášho Boha urážate hlasmi vašich úst a srdca a ešte sa aj domnievate, že ste v práve, počujte ľudia hlas Boží, hlas toho ktorý trpel a trpí, hlas, ktorý sa už ozýva nad svetom, lebo sa už míňa účinkom a je neprospešný, keď k vám hovorí ústami svojich služobníkov a priateľov, ktorí vám ohlasujú jeho hnev a volajú vás k náprave, pretože Jemu spôsobuje bolesť potrestať vás.
Skôr než bude slepota vášho ducha úplná a dokonalá, poďte k Lekárovi a ku Svetlu. Skôr než bude krvi toľko, že bude jazerom smrti, poďte k Prameňu Života. Pozbierajte svoju úbohú schopnosť milovať a obráťte sa k Bohu. Tá láska vám daruje odpustenie, za každú omrvinku vašej lásky, ktorú zachránite pred lúpežou tela a Satana a ktorú mne ponúknete.
Bohu sa muselo obetovať všetko prvorodené.... A keď vy toto nerobíte... och, synovia, za ktorých som dal svoj život, dajte veľkému, milosrdnému a mocnému Pánovi to, čo vám ešte ostáva. Vo vašej chudobe v duchu, nie evanjelickej, ale v ľudskej chudobe, vyrvyte z vašich sŕdc poslednú úbohosť, odmietnite vášmu telu tento zbytok a dajte ho mne. Ja viem, že tomu ktorý je mnou vyvolený, znamená obetovať pre mňa život menej, lebo ho láska opíja, ako vám obeta jedného bozku. A za vašu snahu, ktorá je v nepomere voči ponúkanému, dám vám takú odmenu, ktorá ďaleko presahuje pomer k daru. Ja vám ju dám, len keď prídete.
Ten, ktorý by dobre pracoval iba vposlednú hodinu, bude tak isto vpustený do kráľovstva ako ten, ktorý ťahal pluh od rána až do noci a zrútil sa námahou. Že máte v nebi rôzne príbytky, to nech vám nerobí starosti. Tam neexistujú malichernosti ľudskej závisti. Ale len sa snažte doňho vojsť, do neba, ktoré som stvoril pre vás a ktorého brány som vám svojou smrťou na kríži otvoril. Prídite k Pánovi, skôr ako Pán príde na vás v svojom majestáte ako Sudca.
Čo sa vás týka, moji vyvolení, zostaňte na ceste, ktorú ste si vyvolili. Víchrice a búrky vás nemôžu ozbíjať o význam, ktorý Ja Som, ktorého srdce je otvorené, aby vás prijalo s láskou. Nechajte ríše a národy a všetko, čo sa teraz považuje za mocné, rozpadnúť sa na prach a popoľ a všetko to, čo sa teraz považuje za oprávnené diktovať svoju vôľu a učenie, nechajte vôľou a zákonom Božím rozdrtiť na prach.
V mojej krátkej ríši na svete to budem ja, ktorý bude vládnuť. Ja a zbytok môjho ľudu, čiže tí praví veriaci, ktorí nezapreli Krista a ktorí neprekryli Kristovo znamenie Tiarou Satana! Potom budú klamlivé božstvá, ktoré šíria svoje obscénne učenia zvrhnuté. Moja cirkev zažije svoj žiarivý triumf, skôr ako sa pominie svetu jeho hodina. Život mystického tela sa ničím neodlišuje od života Krista. Bude to Hosanna vpredvečer Pašie. Hosanna, keď pokľaknú všetky národy pred Pánom, ohromení čarom jeho Božstva. Potom príde Pašia mojej bojujúcej cirkvi a nakoniec nádhera večného nanebovzatia.
Moja cirkev bude potom tak málopočetná ako bola na počiatku, ale bude aj taká svätá, ako na počiatku. A tak bude vo svätosti ukončené, čo sa vo svätosti začalo. Vonku ostanú všetci klamári, zradcovia a modlárski bohorúhači. Všetci tí, ktorí v posledný deň napodobnili Judáša a svoje duše zapredali Satanovi.
A beda, beda tomu, kto sa v posledných dňoch previní touto vinou. Beda tým, ktorí využijú svoju pozíciu k ľudskému prospechu. Beda tým, ktorí nechajú ísť svojich bratov do záhuby a zanedbajú to, čo som im mojim Slovom zveril — aby dušiam, hladujúcim po Bohu, dávali môj chlieb. Amen, amen, hovorím vám vbolesti najvyššieho zakladateľa, že ma v poslednej hodine tri štvrtiny mojej cirkvi zaprie a ja ich budem musieť odťať od kmeňa ako mŕtve a nečistou leprou rozožrané konáre.
Ale vy, ktorí mi ostávate, čujte prísľub Ježiša Krista! Čakajte na mňa vo vernosti a v láske a ja k vám prídem so všetkými darmi. S darom všetkých darov: Mnou samým. Prídem, aby som spasil a posvätil. Prídem, aby som temnoty presvietil, porazil a rozohnal. Prídem, aby som naučil ľudí večného Boha milovať a velebiť, najvyššieho Pána, Boha trojjediného — Otca, Syna i Ducha Svätého. Prídem, aby som vám priniesol mier nie z tohto sveta, večného ničiteľa mieru, ale mier Kráľovstva, ktoré nikdy nezanikne.
Radujte sa, ó vy moji verní služobníci. To vám hovoria ústa, ktoré neklamú. Nemusíte sa viac obávať žiadneho zla, lebo ja urobím koniec času Zla, a tento koniec urýchlim pre milosrdenstvo s mojimi požehnanými.
Ešte chvíľu a prídem pre vás. Ako Lazarovi, môjmu priateľovi, zavolám ku každému z vás: „Vyjdi von!“ Von z tohto života zeme, ktorá je hrobom ducha, uzatvoreného v žalári tela. Von. Do života vo večnej slobode Nebies.
Volajte ma s vašou vernou láskou. To ona roztápa ako žeravá pahreba reťaze tela a dáva duchu slobodu, aby mohol rýchlo prísť ku mne. Volajte to najkrajšie volanie, ktoré napísal človek: „Príď, Pane Ježišu!“»
Prvorodený z mŕtvych
16.8.1943 (Quaderni, str. 133-136) Ježiš hovorí:
«Ja Som “Prvorodený z mŕtvych“ podľa ľudského a podľa Božieho poriadku.
Prvorodený podľa ľudského poriadku, pretože som synom, z matkinej strany od Adama. Ja Som prvý splodený z pokolenia Adamovho, ktorý sa narodil tak, ako sa všetci synovia Otcom stvorení mali narodiť.
Nezatvárajte si oči. Mária sa podľa vôle Božej narodila nepoškvrnená a toto jej oslobodenie od dedičného hriechu bolo zvlášnym spôsobom nutné, aby sa pripravil môj príchod. Ale bez tejto zvláštnej vôle by Mária pretože bola narodená spojením muža so ženou podľa zákona prírody — nemohla byť iná, tak ako aj všetky ostatné kreatúry, pochádzajúce z Adamovho poškvrneného koreňa. Bola by len veľkou „spravodlivou“, ako boli mnohí iní starých čias, ale nič viac.
Ja Som, ktorý porazil smrť i SMRŤ. Ja Som mŕtvych z predpeklia zavolal zpäť do života. Oni spali. Ja Som ich zavolal, tak ako Lazara. A oni povstali k životu. Ja, narodený zo ženy, dcéry Adamovej, ale bez poškvrny dedičného hriechu, ktorý by som mal byť taký istý, ako všetci synovia Adama, som preto prvorodený, podľa prirodzeného poriadku Adama, narodený ako živý medzi ostatnými k smrti splodenými synmi Adama.
Ja Som „Prvorodený“ podľa Božieho poradku, pretože Ja Som Syn Otca, ním splodený a nie ním stvorený.
Plodiť znamená vydať zo seba. Stvoriť znamená sformovať. Ja môžem stvoriť novú kvetinu. Umelec môže stvoriť nové dielo. Ale len otec a matka môžu splodiť život.
Ja Som preto “prvorodený“, lebo som sa z Boha narodil a stojím na čele všetkých (podľa milosti) z Boha zrodených.
Keď som svojou smrťou otriasol bránami podsvetia a vyviedol duše zosnulých k prvému vzkrieseniu, otvoril som aj priepuste mystických jazier, vo vodách ktorých sa zmýva smrtelné znamenie a usmrcuje sa smrť ducha — skutočná smrť, — a kde sa rodí život ducha, — skutočný život.
A nakoniec Ja Som “prvorodený“ medzi mŕtvymi, pretože to bolo moje telo, ktoré ako prvé vstúpilo na nebesia, tak isto, ako pri poslednom vzkriesení vstúpia telá svätých, ktorých duchovia vo svetle očakávajú oslávenie ich dokonalého „ja“, tak ako je správne, že tomu tak bude, pretože oni sa sami posvätili, keď obetou mučeníctva zvíťazili nad svojim telom, tak ako je správne, že tomu tak je. Pretože učeníci sú podobní Majstrovi a ja, váš Majster som vstúpil do slávy so svojim telom, ktoré bolo umučené pre Božiu slávu.
Tieto moje Božské a ľudské “prvorodenia“ dávajú mi následne suverénne práva, lebo je to vždy kráľov prvorodený, ktorý dedí korunu. A ktorý kráľ je viac kráľom než môj Otec?
Večný Kráľ, ktorého ríša nemá začiatku ani konca a proti ktorému nemá žiadny nepriateľ moc. Jediný Kráľ bez rivalov, ktorý mňa, keď ma plodil, vyzdvihol ku svojej vlastnej a rovnocennej suverenite, lebo Ja Som zajedno s Otcom, rovnakej podstaty, nerozlučiteľný s ním, žijúca, aktívna dokonalá časť Jeho. Svätý, svätý, najsvätejší Kráľ takej dokonalosti, ktorú si ľudský duch nedokáže predstaviť. On žiari na Nebesiach, na zemi a nad všetkými priepasťami, osvetľuje všetky vrchy, odieva sebou všetko, čo je, vznešená
svätosť môjho Otca, ktorú velebíme, pretože ona je to, z ktorej sme stvorení a z ktorej sme vzišli.
Sláva, sláva, sláva Otcovi, Mária, neustála sláva a veleba, lebo od Neho prichádza každé Dobro a to prvé Dobro Ja Som, tvoj záchranca.
Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, podľa toho čo znamená na svete vládnuť. Ale je to kráľovstvo na svete, pretože ja budem mať na svete svoju ríšu. Ríšu zjavnú a skutočnú, nie len duchovne, ako je tomu teraz a len pre niektorých. Tá hodina príde, keď budem jediným a pravým Kráľom tejto zeme, ktorú som vykúpil svojou krvou a nad ktorou ma Otec ustanovil ako Kráľa a poveril všetkou mocou nad ňou. Kedy prídem? Čo už znamená jedna hodina proti večnosti? A čo sa staráš o tú hodinu, keď ty budeš vo večnosti?
Ja prídem. A nebudem mať žiadne iné telo, pretože moje telo je dokonalé. Budem evanjelizovať, nie tak, ako som evanjelizoval, ale s novou silou, lebo potom budú Dobrí nie ľudsky dobrí, ako boli moji učeníci pri mojom prvom príchode, ale budú duchovne dobrí, a tí Zlí budú duchovne zlí, satansky zlí, dokonale zlí. Preto bude forma zhodná s okolnosťami. Lebo keby som použil foriem spred dvadsiatich storočí, boli by zastaralé pre dokonalých v Dobre, čo by znamenalo dať satanistom možnosť urážky, ktorá pre oslávené Slovo nie je prípustná. Ako sieťou z najjemnejšej tkaniny budem za svojim Svetlom priťahovať tých, ktorí dosiahli duchovnú jemnosť. Ale tí, ktorí pre svoje hriechy tela so Satanom oťaželi, tí ktorí sú mŕtvi v duchu a sú pre hnilobu duše držaný v špine, nevstúpia do môjho svetla a nájdu v spojení so Zlom a v temnotách svoju definitívnu záhubu.
Teraz robím prípravy pre budúce časy tým, že používam výlučne Slovo, ktoré zostupuje z nebies, aby dalo svetlo tým dušiam, ktoré sú ochotné ho prijať. Urobím z vás sprostredkovateľov, ktorý sa budú snažiť počúvať tieto poučenia, ktoré sú dokonalé a ktoré som dal už aj predtým, ktoré ja ale nezmením, pretože je jedna Pravda, ktoré ale boli zabudnuté, alebo prekrútené a skomolené, priveľmi zabudnuté a skomolené, pretože bolo pohodlné zabudnúť a prekrútiť.
Toto robím, lebo mám súcit s ľudstvom, ktoré bez duchovného pokrmu zahynie. Tak ako som sa v podobe chleba dával za potravu vašim dušiam, tak vám podávam moje Slovo ako chlieb pre vášho ducha. Opakujem: „Blahoslavení, ktorí Slovo Božie počúvajú a zachovávajú.”
18.8.1943 (Quaderni, str. 141-143) Ježiš hovorí: 39 «Bolo povedané: „Víťazovi dám jesť zo stromu života...“ A táto myšlienka bola spojená so mnou.
Áno, Ja Som ten Strom Života večného a dávam sa vám ako jedlo v eucharistii a pohľad na mňa bude radostnou potravou víťazov v novom živote. Ale je tu ešte aj iný význam, ktorý mnohí nepoznajú práve preto, že mnohí tí, ktorí ma komentujú „víťazmi“ nie sú.
Kto je víťaz? Čo je k tomu potrebné? Diela znejúce hrdinsky? Nie. Pretože potom by bolo primálo tých, čo by zvíťazili. Víťazmi sú tí, ktorí vsebe porazia Zviera, ktoré nad nimi chce vládnuť. Vskutku, medzi hrozným, ale krátkym hrdinstvom mučeníctva, podporovanom nadprirodzenými a prirodzenými faktormi, a skrytým, temným a pretrvávajúcim bojom, má na váhe Božej toto druhé hrdinstvo väčšiu a hodnotnejšiu cenu.
Žiadny tyran nie je väčší tyran ako je telo a démon. A tí ktorí sú schopní zvíťaziť nad telom a démonom a sú schopní urobiť z tela ducha a z démona porazeného — to sú “víťazi“. Ale stať sa nimi môže iba ten, kto sa dokonale oddá láske. Dokonale: Ten, kto miluje nadovšetko, nenecháva nič pre seba samého a tým, že nenechá nič pre seba samého, nenechá nič pre telo a démona. Tento dáva všetko svojmu Bohu a Boh dáva všetko tým, ktorí ho milujú.
Boh mu dá svoje Slovo. Hľaď, to je to, čo On dáva víťazovi k jedlu už na tomto svete - a niet nič väčšieho, čo by mu mohol dať. On dáva mňa, Slovo Otca, aby som bol jedlom pre ducha, ktorý je posvätený pre Nebesia.
Moje Slovo zostupuje, aby živilo duše, ktoré sú úplne odovzdané svojmu Pánovi a Bohu. Moje Slovo prichádza, aby bolo Kňazom a Vodcom tým, ktorí hľadajú pravého vodcu a vidia tak veľa slabých vodcov ľudských más, ktoré idú bez pravého vodcu do záhuby. Vy, ktorí ste porozumeli Pravde viete, že iba toto jediné je nutné: z môjho Slova žiť, na moje Slovo veriť a podľa môjho Slova kráčať a konať.
Čo si myslíš o takom, ktorý by chcel žiť iba na sladkostiach, likéri a tabakovom dyme? Ty vieš, že by tento skoro zomrel, pretože to nie je strava potrebná pre zdravý život. To isté platí pre takého, ktorý sa namáha tisícimi formálnosťami a nestará sa o to, čo je jadrom života duše: o moje Slovo.
Prečo vás neposväcujú omše, eucharistia a spovede tak, ako by sa vlastne malo diať? Preto, že sú pre vás iba Proforma, nerobíte ich plodnými pre svoju nepozornosť k môjmu Slovu. Ba ešte horšie: Vy zadúšte moje Slovo, ktoré vám z výšav Nebies zosielam ako výzvu a svetlo vašej vlažnosti a pokrytectva, vašej ťažkej viny.
Vy ma nemilujete, to je všetko. Láska neznamená urobiť pre svetskú zdvorilosť z času na čas povrchnú návštevu. Láska znamená žiť v zjednotení duší, horieť v splynutí v jednom jedinom plameni, ktorý iné duše vyživuje. Potom sa v splynutí uskutoční aj chápanie.
Ja nehovorím viac z diaľky, z výšky Nebies, ale beriem si príbytok — a so mnou aj Otec a Duch, lebo my sme Jedno. — Ja si robím príbytok v srdci, ktoré ma miluje a moje Slove nie je viac šepot, ale plný Hlas, nie je viacej ojedinelý, ale ustavičný. Ja Som takto pravý “Majster“. Ja Som ten, ktorý počas dvadsiatich storočí neúnavne hovoril k masám a mal radosť, keď hovoril ku svojim vyvoleným, ktorí ho dokázali počúvať a z ktorých som urobil moje kanále milosti.
Koľko životov vám dávam! Pravý život, svätý život, večný život, život plný radosti s mojim Slovom, ktoré je Slovo Otcovo a láska Ducha. Áno, ja dám popravde “víťazovi“ jesť plody zo stromu života. Dám vám ich na tejto zemi vmojom duchovnom učení, ktoré prichádzam dávať ľuďom, aby nezahynuli všetci. Dám vám ho v druhom živote tým, že budem naveky medzi vami.
Ja Som pravý Život. Zostaňte vo mne, moji milovaní, a neokúsite smrť.» «Tomu, kto zvíťazí,
dám zo skrytej manny»
19.8.1943 (Quaderni, str. 143-145) Ježiš hovorí:
«Kto sa na tieto slová môjho najmilšieho apoštola podíva mojimi očami, pochopí, že “skrytá manna“ je moje Slovo. Manna preto, lebo v nej je zjednotená celá sladkosť lásky našej Trojjedinosti, ktorá je pre vás Otcom, Bratom, a Ženíchom duše a vás tromi najvyššími spôsobmi lásky miluje. Skrytá preto, lebo je hovorená v tajnosti srdca tomu, ktorý si zaslúži, aby z nej ochutnal.
Mohol by som spôsobiť, že by padala ako dážď a nasýtila všetkých. Ale je povedané: “Nehádž perly sviniam a sväté veci psom.“ A mnohí, ktorí sú dokonca mojim krstom očistení a mojou krvou vyslobodení, sú spustlejší ako svine a zopsutejší ako psi.
Čítala si, ako sa starým Hebrejom na púšti manna skazila. Oni si ju nezaslúžili pre nedostatočnú vieru a pre ich ľudské starosti. Môžem obdržať menej rešpektu pre moje Slovo, ako som dostal za mannu, ktorá predsa slúžila iba bruchu za potravu, pričom moje Slovo je určené na obživu ducha?
Preto ja dám mannu tým, ktorí zvíťazia nad svojou nízkou časťou, so všetkými jej sklonmi k nevere, zmyslom a všetkým tým malicherným a egoistickým starostiam. Ja dám mannu môjho Slova, ktoré naplní vášho ducha sladkosťou a svetlom. Ja dám “biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno“, to znamená, že mu bude odhalená Pravda, ktorá bude zamlčaná nehodnému. To je tá Pravda, ktorá vás zavedie na chodník, ktorý vedie k bráne môjho nebeského mesta, dá vám k nej kľúč a otvorí vám túto bránu večného života. Ja Som Cesta, Pravda, Život. Mimo mňa niet žiadnej cesty, žiadnej pravdy a žiadneho života. Ten, ktorý prekoná všetky prekážky a bude ma nasledovať, stane sa pilierom v mojom chráme. A pre Slovo ktoré zachová a bude podľa neho kráčať a konať, bude v strašnej hodine skúšok zachránený od smrtelného pokušenia a dostane miesto na mojom vlastnom tróne, súčasne s Otcom, Synom a Duchom Svätým.»
~~~~~~~~~~~~~~~
Mária Valtortová sa narodila 14. Marca 1897 v talianskom meste Caserte u Neapola ako dcéra vojaka z povolania. Jej rodina často menila bydlisko podľa toho, kde práve jej otec slúžil. Mária bola v roku 1920 na ulici, ako náhodný svedok akejsi socialistickej demonštrácie, kruto napadnutá jedným mladým mužom, ktorý jej železnou tyčou spôsobil ťažké zranenie chrbtice a obličky, takže bola tri mesiace pripútaná na lôžku a na následky tohoto zranenia trpela až do svojej smrti. V roku 1924 sa jej rodina definitívne usadila vtoskánskom Viaregio. Tu sa 1. Júla 1931 Mária Valtortová rozhodla, že sa úplne a bezo zbytku obetuje Pánovi Ježišovi, ako zmierna obeť za hriechy ľudstva. A tento akt totálneho obetovania sa čoskoro prejavil tým, že sa jej zdravotný stav vzhľadom ku zranenej chrbtici rapídne zhoršoval, takže bola pripútaná na lôžko od jari 1934 až do 12. Októbra 1961, keď opustila v pokoji tento svet.
V tomto čase sa jej zjavoval Ježiš Kristus a Mária Valtortová napísala 122 zošitov, (quaderni), čo predstavuje 15000 manuskriptových stránok. V nich zachytila vízie, zjavenia a diktáty, ktoré dostala od Spasiteľa v čase od 23. apríla 1943 až do roku 1951. Z týchto zošitov vznikla jej hlavná kniha, „Bohočlovek“, vzťahujúca sa na život Ježiša Krista. Ztroch zošitov napísaných v čase od 23. Apríla 1943 až do 31. Decembra 1947, ktoré predstavujú apokalypsu posledných čias — teda doby, v ktorej sa dnes nesporne nachádzame — vznikol tento výber.
Pavol IV
Tu je tiez jeden vyklad Apokalypsy, sice neskorsi, ale aspon mozete porovnat.

ZJ.sv.Ján- Apokalypsa
apredsasatoci shares this
63
🤔
ľubica
Peter(skala)
Príkaz pátra Pia

Mária Valtorta (14. 3. 1897 - 12. 10. 1961) patrí k najvýznamnejším omilosteným dušiam.

Vo všetkej pokore sa plne odovzdala do služieb Ježišovi.


Posledných 28 rokov svojho života bola trvalo pripútaná na lôžko. Tu napísala hlavne dielo „Poéma o Bohu Človeku“ o živote Ježiša Krista a živote Jeho Najsvätejšej Matky, čo jej Ježiš dával vidieť a aj jej diktoval mnohé komentáre.

More
Príkaz pátra Pia

Mária Valtorta (14. 3. 1897 - 12. 10. 1961) patrí k najvýznamnejším omilosteným dušiam.

Vo všetkej pokore sa plne odovzdala do služieb Ježišovi.


Posledných 28 rokov svojho života bola trvalo pripútaná na lôžko. Tu napísala hlavne dielo „Poéma o Bohu Človeku“ o živote Ježiša Krista a živote Jeho Najsvätejšej Matky, čo jej Ježiš dával vidieť a aj jej diktoval mnohé komentáre.

Mária Valtorta sa narodila 14. marca 1897 v Caserte pri Neapoli. Mária, jediné dieťa, priľnula k otcovi - vojakovi. Matka jej vôbec nerozumela a od detstva s ňou zachádzala neobyčajne tvrdo, až kruto.

V roku 1920 bola Mária svedkyňou pouličnej demonštrácie, pri ktorej ju jeden surovec prudko udrel do chrbta. Následok - postupné ochrnutie dolných končatín.V roku 1924 sa s rodičmi presťahovala do Viareggia. Tu sa po vzore sv. Terezky z Lisieux ponúkla Ježišovi ako obeť za hriešnikov. Odvtedy sa jej stav zhoršoval. Začala trpieť aj ťažkými srdečnými záchvatmi.

V roku 1934 bola trvalo pripútaná na lôžko, až do svojej smrti. Veľkú oporu mala vo svojom duchovnom vodcovi, otcovi Romualdovi Miglioriovi O.S.M., ktorý šíril jej spisy. Tak sa dielo dostalo až pápežovi Piovi XII., ktorý prehlásil: „Vytlačte dielo, tak, ako je, kto ho bude čítať, ten pochopí!“


Okrem základného desaťzväzkového diela Poéma o Bohu Človeku bolo postupne vydávaných ďalších 7 zväzkov - komentáre ku Starému a Novému zákonu, životy niektorých svätcov, komentár ku Epištole sv. Pavla Rimanom a autobiografiu. Mária podstupovala stále neznesiteľnejšie utrpenie ako bezvýhradná Ježišova obeta.

Zomrela 12. októbra 1961. Jej telesné pozostatky sú od roku 1973 uložené v kláštornej kaplnke baziliky St. Annunziata vo Florencii.
Duchovná dcéra pátra Pia Mrs. Elisa Lucci z Forli sa pýtala rok pred smrťou svätého pátra Pia: „Páter Pio, počula som o knihách Márie Valtorty. Odporúčate mi ich čítať?“ Páter Pio odpovedal: „Nielenže vám ich odporúčam, ale vám ich prikazujem čítať!“

Arcibiskup Alfonso Carcini, vtedajší sekretár pápežskej kongregácie pre blahorečenie a svätorečenie podáva správu o celom diele vizionárky: „Preskúmané a povolené.“

Kardinál Ratzinger v súkromných listoch potvrdzuje, že toto dielo nemá chyby voči učeniu Cirkvi, alebo morálke (biskup Roman Danylak). Biskupská konferencia Talianska potvrdzuje to isté, čo je zrejmé z jej korešpondencie so súčasným vydavateľom Dr. Emiliom Pisanim.

Hlavný dôvod, prečo bolo Valtortino dielo napísané, udáva v
záverečnom komentári sám Ježiš:
„Prebudiť u kňazov a laikov lásku k Evanjeliu a k tomu, čo sa vzťahuje ku Mne. Predovšetkým obnoviť lásku k mojej Matke, v ktorej modlitbách je obsiahnuté tajomstvo spásy sveta. Mária dala svetu Spasiteľa. A opäť jej prostredníctvom obdrží svet spásu. “

Pramene: František Press: Na konci času, Život Panny Márie,
Mariánske nakladateľstvo, Brno a iné
www.magnificat.sk/old/mrosa/0406/maria.htm
Peter(skala)
ekans
Následovala dlouhá peripetie k církevnímu schválení. Tehdejší nakladatel se domníval, že dělá dobrou věc, když svěřil předmluvu jisté známé osobnosti, která se však zabývala spiritismem. To ovšem nebylo přijatelné pro církev, ani pro vizionářku, která v tom cítila zápach síry. Záležitost se táhla až do roku 1959, kdy tehdejší Svaté Oficium dílo Valtorty zavrhlo, třebaže jej Pius XII. četl, a …More
Následovala dlouhá peripetie k církevnímu schválení. Tehdejší nakladatel se domníval, že dělá dobrou věc, když svěřil předmluvu jisté známé osobnosti, která se však zabývala spiritismem. To ovšem nebylo přijatelné pro církev, ani pro vizionářku, která v tom cítila zápach síry. Záležitost se táhla až do roku 1959, kdy tehdejší Svaté Oficium dílo Valtorty zavrhlo, třebaže jej Pius XII. četl, a pokud známo, také ocenil. Stojí za zmínku, že téhož roku byl dán na index také Deníček sestry Faustyny Kowalské, která musela čekat až na Jana Pavla II., jenž uznal autenticitu této vizionářky a kanonizoval ji. Na druhé straně je třeba vědět, že Svaté Oficium ve stejné době posuzovalo 295 „vizionářů“, z nichž každý měl za sebou houf svých příznivců
apredsasatoci
Pravda Oslobodzuje! Nevedomosť nie je Pravda.
ekans
pravda v podání koho?
ľubica
pre matesa: apokalypsa od M. Valtorty, ktorú ocenil a doporučoval čítať sv. p. PIO, je to zaznamenané v rozhovore jednej z jeho duch. dcér, ktorá sa ho pýtala čo si mylsí o knihách od Valtorty. Jeho odpoved: Ja vám nie že doporučujem. ale PRIKAZUJEM čítat diela od nej!!!( jednalo sa o subor knih: EVANJELIUM AKO MI BOLO ODHALENE
ľubica
Peter(skala)
Duchovná dcéra pátra Pia Mrs. Elisa Lucci z Forli sa pýtala rok pred smrťou svätého pátra Pia: „Páter Pio, počula som o knihách Márie Valtorty. Odporúčate mi ich čítať?“ Páter Pio odpovedal: „Nielenže vám ich odporúčam, ale vám ich prikazujem čítať!“

Pramene: František Press: Na konci času, Život Panny Márie,
Mariánske nakladateľstvo, Brno a iné
www.magnificat.sk/old/mrosa/0406/maria.htm
ekans
charismaticko-modernistické zdroje a @Peter(skala)
Peter(skala)
27.8.1943. (Quaderni, str. 288-289) Ježiš hovorí:
«Aj keď sa v apokalypse2 zdá, že dobové periódy sú premiešané, nie je tomu tak. Bolo by lepšie povedať, že sa odzrkadlujú v budúcich časoch v čoraz grandióznejších aspektoch.
Teraz sme vperióde, ktorú nazývam časom predchodcov Antikrista. Potom príde čas Antikrista, ktorý je predchodcom Satana.

Antikrist bude satanovou manifestáciou podporovan…
More
27.8.1943. (Quaderni, str. 288-289) Ježiš hovorí:
«Aj keď sa v apokalypse2 zdá, že dobové periódy sú premiešané, nie je tomu tak. Bolo by lepšie povedať, že sa odzrkadlujú v budúcich časoch v čoraz grandióznejších aspektoch.
Teraz sme vperióde, ktorú nazývam časom predchodcov Antikrista. Potom príde čas Antikrista, ktorý je predchodcom Satana.

Antikrist bude satanovou manifestáciou podporovaný: to sú tie dve zvieratá, o ktorých apokalypsa hovorí. Prídu horšie časy, ako sú terajšie. Zlo bude stále viac narastať.

Keď bude Antikrist porazený, príde perióda mieru, aby sa ľudia, ťažko zranení a údivom znehybnení nad siedmimi ranami a nad pádom Babylonu, mohli zhromaždiť pod mojim znamením.

Pri jeho treťom vystúpení vyústi epocha Antikrista k najväčšej moci, bude to vtedy, keď sa Satan posledný raz zjaví.

Pochopili ste to? Viera je nutná, nie chytráčenie. V skutku, ty si pochopila, pretože nie si chytráčka. Moje diktáty si navzájom neodporujú. Musia sa čítať s vierou a prostotou srdca...»

🤔
aby sme pochopili, prečo Ježiš hovorí Valtorte o viacerých vystupeniach Antikrista, treba sa zamerať na prejavy antikrista. Ježiš najprv hovorí Antikrist bude podporovaný šelmami z Apokalypsy a že bude potom porazený. Ináč povedané, že ked budu porazené šelmy, tak s nimi aj antikrist, lebo on svoju moc bude prejavovať prostrednictvom šeliem.

Potom nastane obdobie mieru
, ktoré prorokoval aj ct.Bartoloej Holzhauser 56 rokov vlády katolickeho kráľa Henriho a pápeža.

Po tejto dobe znova Antikrist vystupí verejne,
ale už osobne ako hovorí Ježiš Valtorte:

Pri jeho treťom vystúpení vyústi epocha Antikrista k najväčšej moci, bude to vtedy, keď sa Satan posledný raz zjaví.

To bude jeho posledné vystupenie a potom príde koniec sveta-obnova sveta, lebo Ježiš príde vo svojej sláve, aby sudil živých i mrtvych a na obnovenej Zemi vládol s ludmi naveky.
Dana22
RE:
Mates5485
Sestra Faustína bola rovnako vyvolená ako sestra Lucia.
Pán Ježiš jej zveril úlohu,šíriť úctu k Božiemu MILOSRDENSTVU.

patroni.cz/denicek/denicek-faustyny.pdf