Clicks23

Iyong pagalingin ako, Oh Panginoon, at gagaling ako;

iyong iligtas ako, at maliligtas ako: sapagka't ikaw ang aking kapurihan.