Clicks681
Stylita
9

Boží slovo na den 25.7. A.D.2020

K Ježíšovi přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí: „Co si přeješ?“ Odpověděla mu: „Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království.“ Ježíš na to řekl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?“ Odpověděli: „Můžeme.“ Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.“ Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl: „Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“
Mt 20,20-28
Theodorá-Máriá
Kallistratos
Nahlásit
Upravit komentář
Odstranit komentář
před 1 hodinou
...a dal svůj život jako výkupné za VŠECHNY... 🙏
Kallistratos
..a dal svůj život jako výkupné za VŠECHNY... 🙏❤️
/ I za všechny ty zlé, choré, zlotřilé a nepřející dušičky, které mají šanci patřit ve finále mezi mnohé... ,/ 🏁
Theodorá-Máriá
😇 Překlad který uvádí Stylita a cituje Kastrát je krajně liberální,
který vymysleli drazí bratři Židé, aby nás zmátli. Jen kdo je
z Pravdy ví, že je to lež. A o to jde, kdo nejsou z Pravdy no
nebudu předbíhat....ještě běží čas, pokání může dělat každý.

tak je to správně:

28 Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."
Theodorá-Máriá
🥺 Velmi se mýllíš Kastráte tak jako všichni
parchanti
. Dej se na pokání :
"Což nevíte, že nespravedlivý nebudou mít účast v Božím království?
Nemylte se: Ani smilníci,ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní
ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči -

nabudou mít účast v Božím království"!

p.s.Buzerani a pedofilní jsou zahrnuti do zvrácení.
Theodorá-Máriá
chyby nebudu opravovat, nebaví mě pořád ze sebe ve svém věku dělt blbce 😇nemá jak se tam dostat.
Kallistratos
...a dal svůj život jako výkupné za VŠECHNY... 🙏❤️
strelec
Jakub starší je vyvoleným z apoštolov, Pánu Ježišovi je s Petrom a Jánom najbližšie
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_25.htm

Vstupní antifona
Když Ježíš procházel podél Galilejského moře, uviděl Jakuba, syna Zebedeova, a jeho bratra Jana, jak spravují své sítě; a povolal je.
srov. Mt 4,18.21

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tys povolal svatého Jakuba,
aby jako první z apoštolů
potvrdil věrnost tvému evangeliu prolitím své krve;
dej, ať …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_25.htm

Vstupní antifona
Když Ježíš procházel podél Galilejského moře, uviděl Jakuba, syna Zebedeova, a jeho bratra Jana, jak spravují své sítě; a povolal je.
srov. Mt 4,18.21

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tys povolal svatého Jakuba,
aby jako první z apoštolů
potvrdil věrnost tvému evangeliu prolitím své krve;
dej, ať toto jeho svědectví posiluje tvou církev
a jeho přímluva u tebe ať ji stále chrání.
Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše, aby i Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle. A tak v nás pracuje smrt, ale ve vás život. Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v Písmu: 'Uvěřil jsem, a proto jsem mluvil', věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko se to přece děje pro vás: čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě.
2Kor 4,7-15

Žalm:
Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce,
byli jsme jako ve snách.
Tehdy byla naše ústa plná smíchu
a náš jazyk plný jásotu.

Tehdy se říkalo mezi pohany:
„Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“
Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.

Hospodine, změň náš osud,
jako se mění údolí na jihu země.
Kdo sejí v slzách,
žnout budou s jásotem.

Vycházejí s pláčem,
když nesou semeno k setí:
přijdou však s jásotem
a přinesou své snopy.
Zl 126(125)

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý, praví Pán. Aleluja.
Jan 15,16

Evangelium:
Mt 20,20-28

Modlitba nad dary
Očisť nás, Bože, utrpením svého Syna
a smyj naše viny jeho krví prolitou pro naši spásu,
aby se ti zalíbila naše dnešní účast na jeho oběti,
vždyť slavíme svátek toho,
který jako první z apoštolů pil z jeho kalicha utrpení.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Pili z kalicha Páně a stali se Božími přáteli.
Srov. Mt 20,22-23

Modlitba po přijímání
Děkujeme ti, Bože, za to,
žes nás dnes, o svátku svatého apoštola Jakuba,
posilnil svátostným pokrmem;
radujeme se z toho a prosíme tě,
abys nás na jeho přímluvu stále provázel svou pomocí.
Skrze Krista, našeho Pána.

Církevní kalendář:
svátek sv. Jakuba apoštola
Iacobus, Apostolus
25. července, svátek
Postavení: apoštol
Úmrtí: 43/44
Patron: Španělska, poutníků, bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků, lékárníků; vzýván je za dobré počasí i na ochranu před revmatismem
Atributy: kniha či svitek evangelia, poutnická hůl s mušlí hřebenatkou, brašna, meč, kůň
Byl synem galilejského rybáře Zebedea a jeho manželky Salome, jejíž tetou byla Panna Maria. Se svým bratrem Janem byli Ježíšem povoláni do apoštolského sboru. S ním byli se syny M. Kleofášové natolik v blízkém příbuzenském vztahu, že po tehdejším zvyku v rodném kraji byli zváni Ježíšovými bratry.
S Petrem byli Jakub Větší a Jan zváni Ježíšem k významným intimním událostem. Ať šlo o vzkříšení dcery Jairovy, o událost Proměnění na hoře Tábor nebo povolání do Ježíšovy blízkosti v Getsemanské zahradě, kde se pak z úzkosti potil krví. Šlo o důležitá svědectví Kristova božství i lidství. Jakub nakonec jako první z apoštolů podstoupil mučednickou smrt.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá
Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem.