Boží slovo na den 5.8. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Amen, pravím vám: Někteří z těch, kdo tady stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka, jak přichází se svým královstvím.“
Mt 16,24-28
Stylita
Dnes slavíme památku Posvěcení římské baziliky Panny Marie Větší.
Bazilika Santa Maria Maggiore je prvním chrámem zasvěceným Matce Boží uvnitř římských hradeb.
Dřívější název „Panny Marie Sněžné“ má původ v legendárním vyprávění, že místo, kde měl být kostel postaven, se v srpnu pokrylo sněhem.
Hadrián II. zde v přítomnosti sv. Cyrila a Metoděje položil na hlavní oltář slovanské bohoslužebné …More
Dnes slavíme památku Posvěcení římské baziliky Panny Marie Větší.

Bazilika Santa Maria Maggiore je prvním chrámem zasvěceným Matce Boží uvnitř římských hradeb.
Dřívější název „Panny Marie Sněžné“ má původ v legendárním vyprávění, že místo, kde měl být kostel postaven, se v srpnu pokrylo sněhem.
Hadrián II. zde v přítomnosti sv. Cyrila a Metoděje položil na hlavní oltář slovanské bohoslužebné knihy, a tak je schválil a povolil jejich užívání.
Učeník Pánov
“Vezmi svoj kríž a nasleduj ma!”
Kríž = potupa, utrpenie a smrť.
Vezmi, to čo ťa potupuje, spôsobuje ti utrpenie a zabíja ťa. A s tým všetkým nasleduj Krista. Čo On s tvojim krížom urobí, to nechaj na Neho. Isté je, že s Ním vstaneš z mŕtvych v Jeho sláve.
Stylita
Z denní liturgie
18. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Nahuma.
Hle, po horách přichází posel radosti, který zvěstuje pokoj! Slav, Judo, svoje slavnosti a splň svoje sliby. Zhoubce už nebude tebou procházet, docela je zničen. Neboť Hospodin obnoví důstojnost Jakuba jako důstojnost Izraele, protože pustošitelé je zpustošili, a zničili jejich odnože. Běda krvelačnému …More
Z denní liturgie
18. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Nahuma.
Hle, po horách přichází posel radosti, který zvěstuje pokoj! Slav, Judo, svoje slavnosti a splň svoje sliby. Zhoubce už nebude tebou procházet, docela je zničen. Neboť Hospodin obnoví důstojnost Jakuba jako důstojnost Izraele, protože pustošitelé je zpustošili, a zničili jejich odnože. Běda krvelačnému městu, celé je ve lži, plné je násilí, nepřestává loupit! Biče práskají, kola rachotí, pádí koně a drkotají vozy, jezdci na vzpínajících (se ořích), kmitají se meče a blýskají se kopí, množství zabitých, hromady mrtvol – není jim konce, klopýtá se přes mrtvá těla! Poházím tě výkaly, pohaním a postavím na pranýř. Každý, kdo tě spatří, prchne od tebe a řekne: „Veta je po Ninive! Kdo by se nad ním slitoval? Kde najdu ty, kdo by ho potěšili?“
Nah 2,1.3;3,1-3.6-7

Žalm:
Já usmrcuji a já oživuji.

Blízký je den jejich zkázy,
rychle přijde osud jim stanovený,
neboť Hospodin se ujme práva svého lidu,
smiluje se nad svými služebníky.

Podívejte se, že já, já to jsem,
není mimo mne boha,
já usmrcuji a já oživuji,
když udeřím, tak i uzdravuji!

Jestliže naostřím svůj blýskavý meč,
připraví-li se k právu má ruka,
pomstím se svým nepřátelům,
odplatím těm, kdo mě nenávidí.
Dt 32

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.
Mt 5,10

Evangelium:
Mt 16,24-28