Clicks318
Stylita
44

Boží slovo na den 10.10. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř odpověděl: `Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.' Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen. Anebo když ho poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“
Lk 11,5-13
Joske
Po přečtení Ježíšova podobenství může vzniknout klamný dojem, že od Boha dostaneme, na co si vzpomeneme. Tak to samozřejmě není. Ježíš užívá svá podobenství, aby lidskému chápání přiblížil, co je nevyslovitelné. Ježíš nás nevybízí k tomu, abychom od Boha žádali pozemský pokrm - chléb, rybu, vejce. Ani pozemské věci, jako třeba kolečkové brusle. Ježíš chce, abychom si vyprosili Ducha svatého. "…More
Po přečtení Ježíšova podobenství může vzniknout klamný dojem, že od Boha dostaneme, na co si vzpomeneme. Tak to samozřejmě není. Ježíš užívá svá podobenství, aby lidskému chápání přiblížil, co je nevyslovitelné. Ježíš nás nevybízí k tomu, abychom od Boha žádali pozemský pokrm - chléb, rybu, vejce. Ani pozemské věci, jako třeba kolečkové brusle. Ježíš chce, abychom si vyprosili Ducha svatého. "Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!"
Ježíš otevírá svým učedníkům bránu do jiného světa.

„V té hodině se mě nebudete na nic ptát. Amen, amen, pravím vám: Jestliže o něco požádáte Otce v mém jménu, dá vám to. Až dosud jste o nic nepožádali v mém jménu; žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná. Tyto věci jsem vám pověděl v přirovnáních. Přichází hodina, kdy k vám již nebudu mluvit v přirovnáních, nýbrž vám budu otevřeně vyprávět o Otci. V tom dni budete žádat v mém jménu, a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás.“
Svatodušní spřátelování... www.christnet.eu/…/svatodusni_spra…
Buďme na sebe prosím hodní .... a věřím, kdo tluče, tomu bývá otevřeno a nedostane jen ty tři chleby...
...a dá mu všechno, co potřebuje.
Bratia a sestry and 3 more users like this.
Bratia a sestry likes this.
Mates5485 likes this.
Anna Dagmar likes this.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Malachiáše.
Drze proti mně mluvíte – praví Hospodin. Ptáte se: „Copak jsme mezi sebou mluvili proti tobě?“ Říkáte: „Zbytečné je sloužit Bohu! Jaký užitek máme z toho, že vůči němu zachováváme závazky, že kráčíme před Hospodinem zástupů v kajícím šatě? Nyní musíme za šťastné prohlásit lidi zpupné,…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Malachiáše.
Drze proti mně mluvíte – praví Hospodin. Ptáte se: „Copak jsme mezi sebou mluvili proti tobě?“ Říkáte: „Zbytečné je sloužit Bohu! Jaký užitek máme z toho, že vůči němu zachováváme závazky, že kráčíme před Hospodinem zástupů v kajícím šatě? Nyní musíme za šťastné prohlásit lidi zpupné, vždyť mají úspěch ti, kdo se dopouštějí bezbožnosti, pokoušejí Boha, ale zůstávají bez pohromy!“ Tak mezi sebou rozmlouvali bohabojní, jeden s druhým. Hospodin to pozoroval a slyšel – před ním byla psána pamětní kniha pro ty, kdo se bojí Hospodina a ctí jeho jméno. Stanou se mým majetkem – praví Hospodin zástupů – v den, kdy budu jednat. Smiluji se nad nimi, jako se otec smilovává nad synem, který mu slouží. Opět uzříte rozdíl mezi spravedlivým a bezbožným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a kdo mu neslouží. Neboť hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí – praví Hospodin zástupů – že po nich nezůstane kořen ani větev! Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení.
Mal 3,13-20a

Žalm:
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
jsou jako pleva rozvátá větrem.
Vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Zl 1

Evangelium:
Lk 11,5-13

Církevní kalendář:
sv. Paulin (+644)
Původem Ital. Formovaný v klášteře sv. Ondřeje v Římě, působil od r. 601 jako misionář v anglosaských královstvích. Doprovázel nevěstu krále Edwina do Yorku. Stal se biskupem tohoto města a v oblasti dosáhl obrácení mnoha pohanů. Po zabití krále se musel vrátit do Kentu a před smrtí se ještě stal biskupem v Rochesteru.
více: catholica.cz