Viganò érsek: Ferenc pápa pogány maszatolási szertartása az ’Új Világrendnek való behódolás aktusa’ volt

(LifeSiteNews) - Redde rationem villicationis tuæ, jam enim non poteris villicare: „Adj számot vagyonomról, mert nem maradhatsz tovább intéző.

„A feleségem, amikor megkérdezik, hogy ki térítette át a katolikus hitre, mindig azt válaszolja: ’az ördög’” - G. K. Chesterton

Nem véletlen, hogy a Sátánt διάβολος-nak nevezik, a hazug és vádló kettős jelentésével. A Sátán azért hazudik, mert gyűlöli az Igazságot, vagyis Istent az Ő lényegében. Azért hazudik, mert ha elmondaná az igazságot, akkor leleplezné saját csalásait. Hazudik, mert csak hazudva lehet testvéreink vádlója is, „aki éjjel-nappal vádolja őket Istenünk előtt” (Jel 12,10). És ahogyan a Boldogságos Szűz, a megtestesült Ige tabernákuluma, az advocata nostra [a mi ügyvédünk], úgy a Sátán a mi vádlónk, és az, aki hamis tanúvallomást szít az igazak ellen.

A Revolúció - amely az isteni kozmosz felforgatását jelenti, hogy pokoli káoszt hozzon létre - rágalmazáshoz és a valóság manipulálásához folyamodik, mivel nincs érve Krisztus Egyházának és a keresztény társadalomnak a lejáratására, amelyet [az egyház] inspirált és vezetett az évszázadok során. A cancel culture [az eltörlés kultúrája] nem más, mint a Civitas Dei [Isten városa] bíróság elé állításának kísérlete, hogy bizonyítékok nélkül elítéljék, és az állítólagos szabadság, egyenlőség és testvériség ellenpéldájaként a civitas diaboli-t [az ördög városa] erőltessék. Ennek érdekében, mint az nyilvánvaló, ez megakadályozza, hogy a tömegek megismerjék az igazságot, mert megtévesztése tudatlanságon és rosszhiszeműségen alapul.

Ez a premissza [előfeltevés] szükséges ahhoz, hogy megértsük az Egyház legfőbb tekintélyéből eredő helyettesítő hatalmat bitorló egyén magatartásának a súlyosságát, aki bitorolja az Egyház legfőbb tekintélyéből eredő helyettesítő hatalmat, hogy rágalmazza és vádolja az Egyházat a világ előtt, Krisztusnak a Szanhedrin és Pilátus előtti perének groteszk paródiájaként. A polgári hatalom ez alkalommal is meghallgatta az Urunk ellen felhozott hamis vádakat, és bár elismerte ártatlanságát, megostoroztatta és töviskoronával koronázta meg, hogy a főpapok és az írástudók által felhergelt nép kedvében járjon, majd halálba küldte, és a legmegalázóbb kínzásokkal keresztre feszítette. A Szanhedrin tagjai így visszaéltek szellemi hatalmukkal, ahogyan Júdea prefektusa is visszaélt polgári hatalmával.

Ugyanez a bohózat ezerszer és ezerszer megismétlődött a történelem során, mert minden hazugság, minden alaptalan vádaskodás mögött Krisztus és az Ő misztikus teste, azaz az Egyház ellen ott rejtőzik az ördög, a hazug, a vádló. És minden kétséget kizáróan nyilvánvaló, hogy ez a sátáni tevékenység inspirálja az elmúlt napokban a sajtóban megjelent eseményeket, Bergoglio alattomos mea culpájától kezdve a katolikus egyháznak a Kanadában az őslakos népek ellen elkövetett állítólagos bűneiért, egészen a pogány rítusokban és a halottidézés pokoli szertartásaiban való részvételéig.

Ami a jezsuita misszionáriusok „hibáit” illeti, úgy gondolom, hogy a Corrispondenza Romana (itt) kimerítően válaszolt, felsorolva a brutalitást, melynek a kanadai mártírokat az irokéz indiánok kitették. Ugyanez vonatkozik az állítólagos vádakra az indián bentlakásos iskolákkal kapcsolatban, amelyeket az állam a katolikus egyházra és az anglikánokra bízott, hogy civilizálják az őslakosokat és kedvezzenek az ország keresztény kultúrája asszimilációjának.
Így fedezzük fel, hogy a „[Mária Szeplőtelen] oblátusok voltak az egyetlen védelmezői a kanadai indiánok hagyományos nyelvének és életmódjának, ellentétben a kormánnyal és az anglikán egyházzal, amely ragaszkodott az integrációhoz, amely elszakította az őslakosokat eredetüktől.” Azt is megtudjuk, hogy az őslakosok állítólagos „kulturális népirtását”, amellyel a vérité et réconciliation bizottságnak 2008-ban kellett foglalkoznia, minden igazságalap és valószínűség nélkül később „fizikai népirtássá” változtatták, köszönhetően egy teljesen hamis médiakampánynak, melyet Justin Trudeau miniszterelnök támogatott, aki Klaus Schwab tanítványa, a globalizmus és a davosi program hírhedt támogatója.

De ha az igazságot hivatalosan elismerték is a szakértők és a pártatlan történészek, a hazugságkultusz kérlelhetetlen folyamata ment tovább, amely az egyházfő hivatalos bocsánatkérésében csúcsosodott ki, amit Trudeau követelt, és Bergoglio azonnal magáévá tett, aki alig várta, hogy ismét megalázza az általa méltatlanul képviselt intézményt. A hivatalos narratívának való engedékenységükben és a gazdáik kedvében járva Trudeau és Bergoglio elhanyagolható részletnek tekintik a bizonyítékok teljes hiányát a fantom tömegsírokról, amelyekbe állítólag titokban több száz gyermeket temettek el.

Ennek elégnek kellene lennie ahhoz, hogy bizonyítsa rosszhiszeműségüket, vádaskodásuk és mea culpájuk színleltségét; azért is, mert a sajtórezsim gyorsított perekkel követeli a nép ellenségeinek fejét, de arra gondosan ügyel, hogy a hamisan megvádolt ártatlan embereket ne rehabilitálja.
Ennek a mocskos média hadműveletnek a célja túlságosan is nyilvánvaló: a katolikus egyház múltjának lejáratása, mint amely bűnös a legszörnyűbb atrocitásokban, hogy legitimálják jelenlegi üldözését mind az állam, mind maga a hierarchia részéről. Mert az az egyház, az „intoleráns”, „merev” katolikus egyház, amely minden népnek hirdette az Evangéliumot, és amely megengedte, hogy misszionáriusai mártírhalált haljanak a pogányság barbárságába merült törzsek által, nem létezhet többé, nem „végezhet hittérítést” - ami „ünnepélyes képtelenség”, „nagyon súlyos bűn az ökumenizmus ellen” -, és nem állíthatja, hogy van olyan Igazság, amelyet a lelkek üdvössége érdekében a nemzeteknek taníthat. Bergoglio pedig azt akarja tudatni velünk, hogy semmi köze ahhoz az egyházhoz, mint ahogy annak az egyháznak a tanítását, erkölcsét és liturgiáját is megveti, egészen odáig, hogy kíméletlenül üldözi azt a sok hívőt, akik még nem nyugodtak bele, hogy követik őt a hitehagyás szakadékai felé, és akik szeretnék Istent az apostoli szentmisével ünnepelni.

Nem mintha bárki is azt gondolná, hogy Jorge Mario bármilyen módon lehet katolikus: minden kifejezése, minden gesztusa, minden mozdulata olyan türelmetlenségről árulkodik mindazzal szemben, ami akár csak távolról is emlékeztet Urunkra, hogy mostanra már felesleges a vallástalanság és a szentségtörő istentelenség tanúsítása. Az, hogy szenvtelenül nézi a sámán által végzett sátáni halottidézési rítusokat, hihetetlenül súlyosbítja azt a botrányt, amikor a vatikáni bazilikában bálványimádást végzett a pokoli pachamama előtt és ezzel megszentségtelenítette azt, közvetlenül az Apostolok Fejedelmének sírhelye felett.

Bocsánatot kérni a misszionáriusok nem létező "bűneiért” az Új Világrendnek való alávetettség megvetendő és szentségtörő cselekedete, amely tökéletes megfelelést talál a bűnrészes hallgatásban és a botrányos védelemben, amelyért Bergoglio felelős a védencei által elkövetett valódi visszaélések áldozataival szemben. Hallhatjuk, hogy bocsánatot kér Kínában, Afrikában és az Antarktisz jéghegyei között, de soha nem fogjuk hallani, hogy mea culpa-t mondjon az Argentínában elkövetett visszaélésekért és bűnökért, a McCarrick és bűntársai, a levendula-maffia [LMBT], valamint az általa támogatott munkatársak borzalmaiért. Soha nem fogjuk hallani hiteles bocsánatkérését azért, hogy híres támogatója lett a vakcinakampánynak, egy olyan vakcinának, amelyről ma már tudjuk, hogy ijesztően sok hirtelen haláleset és mellékhatás okozója. Soha nem fogja a mellét verni ezekért a bűnökért; sőt, büszke ezekre, és tudja, hogy az őszinte bűnbánat gesztusát nem értékelnék fő támogatói, akik nem kevésbé bűnösök, mint ő maga.

Itt állunk tehát a hazug, a vádló előtt. Itt állunk a tegnapi és a mai jó papság és hívek kíméletlen üldözője, Krisztus és az Egyház ellenségeinek buzgó szövetségese előtt: aki a katolikus szentmise ádáz ellenfele, aki ökumenikus résztvevője sátáni rítusoknak és pogány szertartásoknak - egy olyan ember előtt, akit lelkében megosztott a Vatikánt elfoglaló szekta vezetőjeként és a katolikus egyház inkvizítoraként betöltött kettős szerepe miatt. Ebben a mocskos előadásban mellette áll a ministráns fiú Trudeau, aki a befogadás és a szabadság nevében propagálja a gender doktrínát és az LMBTQ ideológiát, aki egy percig sem hezitált, hogy vérrel nyomja el a kanadai nép jogos és törvényes lázadását, melyet a világjárványra hivatkozva megfosztottak alapvető jogaitól.
Kétségkívül szép párost alkotnak! Mindkettőjük karrierjét a keresztényellenes globalista elit szponzorálja. Mindkettőjüket egy intézmény élére állították azzal a feladattal, hogy lerombolják és szétszórják annak tagjait. Mindketten elárulták saját szerepüket, az igazságszolgáltatást és az igazságot.

Ezeket az összesített eljárásokat a kortársak talán rosszhiszeműen vagy tudatlanságukban értékelhetik, de nem állják ki a történelem ítéletét, még kevésbé Isten megfellebbezhetetlen ítéletét.

Eljön majd a nap, amikor számadásra lesz hivatott a kormányzásáról: Redde rationem villicationis tuæ, jam enim non poteris villicare: „Adj számot vagyonomról, mert nem maradhatsz tovább intéző.” (Lk 16,2), mondja a mester a tegnapi Evangélium példázatában. Addig a pillanatig, mint a misztikus test megkeresztelt és élő tagjai, imádkozzunk és vezekeljünk, hogy eltávolítsuk magunktól a büntetéseket, melyeket ezek a botrányok az Egyházra és a világra rónak. Hívjuk segítségül a kanadai mártírok közbenjárását, akiket a Péter trónján ülő vádló gyalázott meg, hogy Isten trónjától elnyerjék az Egyház szabadulását a jelenlegi csapástól.

+ Carlo Maria Viganò, érsek
2022. augusztus 1.
Ss. Petri ad Vincula & Ss. Martyrum Machabæorum
Angol nyelvű forrás
Bazsó-Dombi Attila shares this
508
Lajos D
Ez a nézés mindent eszembe juttat! Már tudom, hogy hol láttam őt!
Bazsó-Dombi Attila
Krisztus Urunk jutalmazzon meg a fordításért és közlésért!