Victory
560

Rozjímání nad Gen 4,7

Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro?
Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit;
ty však máš nad ním vládnout.“


Tato slova pronesl Hospodin ke Kainovi před tím, než se dopustil bratrovraždy. Proč se dopustil bratrovraždy? Protože v jeho srdci byla závist, že Abel žije před Bohem spravedlivě a přináší Mu ze svých prvorozených ovcí bohumilé oběti. Kain byl naproti tomu egoista a neměl vztah ani k Bohu, ani k svému bratru. Bohu vyčítal, že nevyslýchá jeho neupřímné modlitby ze srdce plného žárlivosti, zášti, až nenávisti, kterou choval vůči svému bratrovi, a to navíc bez důvodu. Hospodin říká, že nestačí být jen pasivní, ale máme konat dobro, tedy vůči Bohu i svým bratřím. Pokud nebudeme konat dobro, Bůh varuje, že hřích se uvelebí ve dveřích naší duše a bude usilovat nás zaslepit a ovládnout, podobně jako Kaina. Bůh proto přikazuje: Ty máš nad ním, tedy nad hříchem, vládnout, a ne být jeho otrokem. Nemáš naslouchat lživým inspiracím a falešným pocitům závisti a hněvu, ale máš konat pokání, tedy odsekávat tyto myšlenky a pocity. Naopak máš navíc tyto pocity odporu vůči bratrovi či sebelítosti přemáhat a konat první krok ke smíření, jak k tomu radí Ježíš v evangeliu, když říká: „Jestliže bratr má něco proti tobě, ty nejprve jdi a smiř se se svým bratrem.“