Boží slovo na den 8.8. A.D.2020

K Ježíšovi přistoupil jeden člověk, padl před ním na kolena a prosil: „Pane, slituj se nad mým synem! Je náměsíčník a hrozně trpí. Často padá do ohně a často do vody. Přivedl jsem ho k tvým …
Stylita
Církevní kalendář:
sv. Dominik
Dominicus, presb. et fundator Ord. Prædicatorum
8. srpna, památka
Postavení: kněz a zakladatel OP
Úmrtí: 1221
Patron: Bologne, dominikánů, krejčích; vzýván proti krupobití
Atributy: dominikán, holubice, hvězda, chléb, kniha, koule, Kristus, lilie, Panna Maria, pes, pochodeň, pták, růženec, zeměkoule
Pocházel z Caleurega ve Španělsku a podle rodu bývá nazýván Guzmán…More
Církevní kalendář:
sv. Dominik
Dominicus, presb. et fundator Ord. Prædicatorum
8. srpna, památka
Postavení: kněz a zakladatel OP
Úmrtí: 1221
Patron: Bologne, dominikánů, krejčích; vzýván proti krupobití
Atributy: dominikán, holubice, hvězda, chléb, kniha, koule, Kristus, lilie, Panna Maria, pes, pochodeň, pták, růženec, zeměkoule
Pocházel z Caleurega ve Španělsku a podle rodu bývá nazýván Guzmán. Od r. 1195 byl kanovníkem v Osmě. Kolem r. 1205 začal hlásat víru v jižní Francii. Po vzoru apoštolů v chudobě a pěšky. V roce 1215 založil v Toulouse řád chudých kazatelů - dominikánů, jejichž pravidla vycházela z řehole sv. Augustina. Dominik potíral albigenské bludy a zapaloval oheň lásky v pobloudilých srdcích. Dosahoval toho vroucí modlitbou, studiem, neúnavným kázáním a trpělivostí v diskusích s bludaři. Neohroženě je vyhledával a s láskou napomínal, třebaže se ho pokusili zabít. Konal za ně kající skutky a přinášel oběti, aby je vyprostil z omylů. Traduje se, že se podílel na vzniku modlitby sv. růžence. Zemřel v Bologni.

více: catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/18_06.htm

Vstupní antifona
Dám vám pastýře podle svého srdce a budou vás pást rozumně a moudře.
Jer 3,15

Vstupní modlitba
Pomáhej, Bože, své církvi,
ať čerpá sílu z životního díla svatého Dominika,
vynikajícího hlasatele tvé pravdy,
a na jeho přímluvu jí posílej horlivé kazatele,
aby se ve světě šířilo světlo evangelia.
Skrze tvého …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/18_06.htm

Vstupní antifona
Dám vám pastýře podle svého srdce a budou vás pást rozumně a moudře.
Jer 3,15

Vstupní modlitba
Pomáhej, Bože, své církvi,
ať čerpá sílu z životního díla svatého Dominika,
vynikajícího hlasatele tvé pravdy,
a na jeho přímluvu jí posílej horlivé kazatele,
aby se ve světě šířilo světlo evangelia.
Skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Habakuka.
Hospodine, což nejsi od pradávna, můj Bůh, můj svatý, který neumíráš? Hospodine, poslal jsi (Chaldejce, aby konal) právo, (ty,) Skálo, určil jsi ho, aby trestal. Máš čisté oči, že se nemůžeš dívat na zlo, na soužení nemůžeš patřit; proč se tedy díváš na nevěrné, proč mlčíš, když bezbožník ničí toho, kdo je spravedlivější než on? Jednáš s lidmi jako s rybami moře, jako s havětí, která nemá vládce. (Nepřítel) je všechny tahá udicí, chytá je svou sítí, svým čeřenem je sbírá, proto se raduje a jásá. Proto přináší oběti své síti, svému čeřenu pálí kadidlo, neboť jimi se stal jeho úděl tučným, vydatným jeho pokrm. Má proto stále vyprazdňovat svou síť, zabíjet národy bez slitování? Na svou stráž se postavím, vystoupím na stanoviště, číhat budu, abych viděl, co (Pán) ve mně mluví, co odpovídá na mou stížnost. Hospodin mi odpověděl: „Napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky, aby ho mohl každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě (čeká) vidění, spěje však k naplnění a nezklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě se splní, nedá se zdržet. Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši, spravedlivý však bude žít pro svou věrnost.“
Hab 1,12-2,4

Žalm:
Neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají.

Hospodin trůní věčně,
stolec svůj postavil k soudu.
Podle práva bude svět soudit,
podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy.

Hospodin bude utlačovanému útočištěm,
útulkem v dobách tísně.
Budou v tebe důvěřovat, kdo se znají k tvému jménu,
protože neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají!

Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Siónu,
rozhlašujte jeho činy mezi národy,
vždyť si na ně vzpomněl jako krevní mstitel,
nezapomněl na výkřiky ubožáků.
Zl 9

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Náš spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. Aleluja.
2 Tim 1,10b

Evangelium:
Mt 17,14-20

Modlitba nad dary
Přinášíme ti, Bože, dary,
které jsou znamením toho,
že se ti s celým svým životem odevzdáváme;
posvěť je a přijmi i nás,
abychom ti patřili navěky.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Dal jsi nám, Pane, chléb z nebe, abys nás naplnil radostí a sytil naši touhu po tobě.
Srov. Mdr 16,20
Nebo:
Já jsem chléb života, praví Pán, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
Jan 6,35

Modlitba po přijímání
Bože, ty o nás stále pečuješ
a občerstvuješ nás chlebem života;
prosíme tě, provázej nás svou mocnou ochranou,
abychom dosáhli věčné spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.
Theodorá-Máriá
apredsasatoci
nepřežírej se to kalí rozum a zmalátní ducha.
A jak to bylo o Letnicích 😇 popleto!
apredsasatoci
Čo sa tyka Ducha Svätého prečítaj si Slovo Božie, starý zákon o Eliasovi. Ako aj NZ, listy Pavlove.
Čo si myslíš, prečo nám náš Pán hovorí Blahoslavenstva? Aby sme boli takí divosi ako si ty? Tak sa konečne umravni!
apredsasatoci
Duch Svätý prebýva v skrusenom srdci.
Duch Svätý chodí vo vanku. Nie vo víchrici ako si ty Theodora-henta.
Kallistratos
Theodoro 3x jsem se tě již ptal jestli věříš tomu že Země rotuje kolem zemské osy. Odpověď žádná. Stále můžeš odpovědět Pokud tak ale nečiníš, myslím si že jsi lhář /lhářka ve všem co píšeš. Samozřejmě že během té doby co jsem na glorii jsem si všiml že se tě zastával jak pařez tak stylita atd, šlo o shovívavost, ohleduplnost... Já jsem ale jiný a bezohledný a neústupný ☺️ a nedokáže mne ani …More
Theodoro 3x jsem se tě již ptal jestli věříš tomu že Země rotuje kolem zemské osy. Odpověď žádná. Stále můžeš odpovědět Pokud tak ale nečiníš, myslím si že jsi lhář /lhářka ve všem co píšeš. Samozřejmě že během té doby co jsem na glorii jsem si všiml že se tě zastával jak pařez tak stylita atd, šlo o shovívavost, ohleduplnost... Já jsem ale jiný a bezohledný a neústupný ☺️ a nedokáže mne ani přesvědčit to, že se s tebou někdo setkal a připadala jsi mu poměrně normální.... Já tě za normální nepovažuji, naopak tě považuji za člověka který opakovaně, cíleně, a programově škodí a zcela ignoruje netiketu, tvé opakované vystupování v paralelních přezdívkach, tvá agrese, někdy i nechutné vyjadřování, spekulativní a invazivní narážky, Hluboká negace římskokatolické církve a adorování komunistů a nesmyslných reformátorů současné doby, ignorace struktury církve, výsměch jiným lidem a alogické jednání mne vedlo k přesvědčení, že jsi nemocný člověk. I to respektuji , nicméně odpovědi jsi myslím ještě schopná , odpovědi na prostou otázku zda věříš tomu že Země rotuje kolem své vlastní osy.😁 Jinak se omlouvám za občasné chyby příspěvky diktuji do mobilu hlasem a pak případně dodatečně opravuji😎
Theodorá-Máriá
Pokolení nevěřící a zvrácené! Jak dlouho ještě mám být s vámi?

Jediná Norma je pustit Kristova DUcha do své bytosti, stálým
pokáním - abychom mohli dýchat Jeho Dechem.
ON je Nejvyšší Velmoc na naší Zeměplace.

Jak toho dosáhnout víme:
"Kdo chce jít za mnou, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj

na sebe a následuj mne
".
Theodorá-Máriá
😇 Boží člověk ať napíše co napíše
pobouří antikristova ducha.
apredsasatoci
Kto nás pochváli, keď sa sami nepochvalime, však?