Boží slovo na den 6.6. A.D.2020

Když Ježíš učil (zástupy), řekl: "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy …
Theodorá-Máriá
Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku,
ona však dala ze svého nedostatku.


Dala všechno, co měla, celé své živobytí.

Ta to měla už vyzkoušené, věděla, že
Pán se nenechá zahanbit, že nebude
mít nedostatek.Nikdy nezklamal.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/09_06.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, (zapřísahám tě) při jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/09_06.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, (zapřísahám tě) při jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. Přijde totiž doba, kdy (lidé) nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních choutek nahromadí učitele, kteří šimrají jejich uši; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Ty však buď ve všem rozvážný, vytrvalý ve zkouškách, pracuj jako hlasatel evangelia, dobře konej svoji službu. Já totiž mám už prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod.
2Tim 4,1-8

Žalm:
Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti, Pane.

Má ústa oplývala tvou chválou,
po celý den pěla tvou slávu.
Nezavrhuj mě v čas stáří,
neopouštěj mě, až ochabnou síly!

Já však budu stále doufat,
všude šířit tvoji chválu.
Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti,
po celý den budu vyprávět o tvé pomoci.

Opěvovat budu tvou moc, Bože,
Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost.
Bože, učils mě od mého mládí,
až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.

I já budu na harfě chválit tvou věrnost, Bože,
budu tě opěvovat na citeře, tebe, Svatý Izraele!
Zl 71

Evangelium:
Mk 12,38-44

Církevní kalendář:
sv. Norbert
Norbertus
6. června, památka
Postavení: zakladatel řádu, arcibiskup OPraem
Úmrtí: 1134
Patron: Čech; premonstrátů; vzýván jako pomocník pro dobrý porod
Atributy: biskup, ďábel, kalich nebo monstrance, pavouk, premonstrát
Pocházel ze středního Porýní. Vyburcován z lehkomyslného života začal žít v přísném odříkání, modlitbách a studiu. Oddán apoštolátu přiváděl lid ke Kristu, usmiřoval znepřátelená města a vynikal úctou k Nejsv. svátosti. Ve Francii v údolí Premontré založil klášter premonstrátů. Stal se magdeburským arcibiskupem, reformátorem duchovního života. Jeho chudoba, pokora, horlivost a neohroženost mu vyvolaly nepřátele. Vyzýval k šíření víry mezi Slovany. Při uložení jeho ostatků v Praze byl vřazen mezi české patrony.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá
Vyzýval k šíření víry mezi Slovany.
Roku 1134 jo? No tak to je pohoršující a ještě k tomu
český patron. Přišel nám vnutit latinu. Neskutečné....