m.rekinek
671.9K
adan1
Gołąb spokoju 2014-06-16 23:45:37
Gołąb spokoju 2014-06-16 23:37:26
Chcecie mieć takie teksty wciąć i wciąż?
No to nie ma sprawy,.
--------------------
To jak będzie?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
a ja myślę że ty robisz na glorii tak jak BN i Anja
bratpatryk
Ciekawe czy gdyby Franciszek był w meczecie to zdjął by buty?
Św Jan Paweł II zdjął ! a ci biedacy heretycy są biedni bo nie maja przedstawianej Prawdy tylko im się przytakuje.

cyt polski -Maryja, która jest obrazem Kościoła te niedoskonałości poprawiła (proszę spojrzeć na myśl św. Ludwika de Monfort).

Traktat św. Ludwika de Monfort)- Lecz któŜ to będę owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi?
To …More
Ciekawe czy gdyby Franciszek był w meczecie to zdjął by buty?
Św Jan Paweł II zdjął ! a ci biedacy heretycy są biedni bo nie maja przedstawianej Prawdy tylko im się przytakuje.

cyt polski -Maryja, która jest obrazem Kościoła te niedoskonałości poprawiła (proszę spojrzeć na myśl św. Ludwika de Monfort).

Traktat św. Ludwika de Monfort)- Lecz któŜ to będę owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi?
To będą kapłani Pańscy, co jak ogień gorejący rozpalać będę wszędzie Ŝar miłości BoŜej. 14
Będą „jako strzały w ręku mocarnej” [Ps 127,4] Maryi, by przebić Jej nieprzyjaciół.

Będę jako synowie pokolenia Lewi, którzy dobrze oczyszczeni ogniem wielkich utrapień, a ściśle zjednoczeni z
Bogiem, nosić będą złoto miłości w sercu, kadzidło modlitwy w duchu i mirrę umartwienia w ciele. Dla biednych i
maluczkich będą oni wszędzie dobrą wonią Chrystusową [2 Kor 2,15]; dla „wielkich” zaś tego świata, dla bogaczy i
pysznych, będę wonią śmierci.

Będą jakoby chmury gromonośne, które za najmniejszym powiewem Ducha Św. polecą hen, by rozsiewać słowo BoŜe
i nieść Ŝycie wieczne, nie przywiązując się do niczego, nie dziwiąc się niczemu, nie smucąc się niczym. Grzmieć będą
przeciw grzechowi, huczeć przeciwko światu, uderzą na diabła i jego wspólników i przeszyją obosiecznym mieczem
słowa BoŜego [Ef 6,17] na Ŝycie lub śmierć wszystkich, do których NajwyŜszy ich pośle.

Będą to prawdziwi apostołowie czasów ostatecznych, którym Pan Zastępów da słowo i siłę działania cudów i
odnoszenia świetnych zwycięstw nad Jego nieprzyjaciółmi. Będą spoczywali bez złota i srebra, a co waŜniejsza, bez
troski pośród innych kapłanów i duchownych, „inter medios cleros” [Ps 68,14, a jednak będą mieli „srebrzące się
skrzydła gołębicy”, by z czystą intencją chwały BoŜej i zbawienia dusz pójść wszędy, dokąd Duch Św. zawoła. A
wszędzie, gdzie głosić będą słowo BoŜe, pozostawią po sobie tylko złoto miłości, będącej dopełnieniem wszelakiego
prawa [Rz 13,10].

Wiemy wreszcie, Ŝe będą to prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa, idący śladami Jego ubóstwa, pokory, wzgardy dla
świata, a pełni miłości bliźniego. Będą nauczali jak iść wąską drogą do Boga, w świetle czystej prawdy, tj. wedle
Ewangelii, a nie według zasad świata, bez względu na osobę, nie oszczędzając nikogo, bez obawy przed kimkolwiek ze
śmiertelnych choćby najpotęŜniejszym. Będą mieli w ustach obosieczny miecz słowa BoŜego; na ramionach nieść będą
zakrwawiony proporzec krzyŜa, w prawej ręce krucyfiks, róŜaniec w lewej, święte imiona Jezusa i Maryi na sercu, a
skromność i umartwienie Jezusa Chrystusa zajaśnieje w całym ich postępowaniu.

Takimi oto będą owi wielcy męŜowie, którzy się pojawią a których Maryja ukształtuje i wyposaŜy na rozkaz
NajwyŜszego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali nad krainą bezboŜnych, bałwochwalców i mahometan. Kiedy i jak
to się stanie?... Bogu to Jedynemu wiadomo. Co do nas, milczmy, módlmy się, prośmy, wyczekujmy; „Exspectans
exspectavi: Z upragnieniem wyglądałem” [Ps 40,2]

i jeszcze jedno . Jezus Chrystus naszym jedynym Panem i celem

Pierwsza prawda. — Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, musi być ostatecznym
celem wszystkich naszych naboŜeństw; inaczej byłyby one błędne i złudne. Jezus Chrystus jest alfą i omegą [Ustęp
następujący jest śliczną mozaiką cytatów Pisma św., zaczerpniętych z: Ap 1,8; Ef 9,13; Kol 2,9; Mt 23,8—l0; J 13,13;
1 Kor 8,6; Kol 1,18; J 13,15; J 10,16; J 14,6; Dz 4,12; 1 Kor 3,11; Mt 7,26—27; J 15,6; Rz 8,38.—39, itd.], początkiem
i końcem wszystkiego. Pracujemy tylko, jak mówi Apostoł, by wszelkiego człowieka doskonałym uczynić w Jezusie Chrystusie, gdyŜ tylko w Nim mieszka wszystka pełnia Bóstwa i wszelka pełnia łaski, cnoty i doskonałości; gdyŜ w
Nim tylko otrzymaliśmy pełnię błogosławieństwa duchowego, gdyŜ On jest naszym jedynym Mistrzem, który ma nas
nauczać, jedynym Panem, od którego zaleŜymy, jedyną Głową, z którą mamy być połączeni, jedynym Wzorem
któremu mamy się upodobnić, naszym jedynym Lekarzem, który ma nas uleczyć jedynym Pasterzem, który ma nas
Ŝywić, jedyną Drogą, która ma nas prowadzić, jedyną Prawdą, której musimy wierzyć, jedynym śyciem, które ma nas
oŜywiać. Słowem jest dla nas wszystkim we wszystkim. Albowiem nie dano pod niebem innego imienia, w którym
mielibyśmy być zbawieni. Bóg nie połoŜył innego fundamentu dla naszego zbawienia, dla naszej doskonałości i naszej
chwały, niŜ Jezusa Chrystusa. Wszelki gmach, który by nie spoczywał na tej opoce, stoi na lotnym piasku i wcześniej
lub później runie niechybnie. Wszelki wierny, który nie trwa z Nim jak latorośl z winnym szczepem, odpadnie, uschnie
i wart będzie, by go w ogień wrzucono. Poza Nim wszystko jest bezdroŜem, kłamstwem nieprawością śmierci i
potępieniem. Jeśli natomiast jesteśmy w Jezusie Chrystusie i Jezus Chrystus w nas, nie potrzebujemy obawiać się
potępienia. Ani aniołowie w niebie, ani ludzie na ziemi, ani szatani w piekle, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie
moŜe nam szkodzić, bo nie moŜe nas odłączyć od miłości BoŜej, która jest w Jezusie Chrystusie. Przez Niego, z Nim i
w Nim moŜemy wszystko: moŜemy oddać Bogu Ojcu w jedności Ducha Św. wszelką cześć i chwałę [Kanon M św],
moŜemy stać się doskonałymi, a dla bliźniego naszego dobrą wonnością Chrystusową na Ŝywot wieczny [2 Kor 2,15].
bratpatryk
Chrystus umarł za Grzeszników, nie za biedaków.
polski
re bratpatryk 2014-06-16 09:11:38
Bóg jest jeden. To jest dogmat. Chrześcijanie mają poznanie przez (w i z) Jezusa Chrystusa, więc dociera do nich (jeśli dociera, bo czasem dar chrztu przysypany) prawda o tym, że BÓG JEDYNY wysłuchuje biedaka (bo Chrystus umarł za biedaków, w męczarniach). Świadom tego, papież Franciszek
(pokorny jak ten z Asyżu i roztropny jak Loyola) zaprosił dwóch innych bieda…More
re bratpatryk 2014-06-16 09:11:38
Bóg jest jeden. To jest dogmat. Chrześcijanie mają poznanie przez (w i z) Jezusa Chrystusa, więc dociera do nich (jeśli dociera, bo czasem dar chrztu przysypany) prawda o tym, że BÓG JEDYNY wysłuchuje biedaka (bo Chrystus umarł za biedaków, w męczarniach). Świadom tego, papież Franciszek
(pokorny jak ten z Asyżu i roztropny jak Loyola) zaprosił dwóch innych biedaków do modlitwy wspólnej (nie każąc im się "obrzezać" czy innych znaków robić). Trzej biedacy modlili się. Nawet jeśli nie w pełni byli usposobieni tak jak biedacy, Maryja, która jest obrazem Kościoła te niedoskonałości poprawiła (proszę spojrzeć na myśl św. Ludwika de Monfort). My jeśli w tej modlitwie uczestniczymy, jesteśmy współuczestnikami dzieła pokoju Chrystusowego, którego bratu Patrykowi wraz z bliskimi życzę 👏
bratpatryk
czyli Śmierci PAna Jezusa była nie potrzebna , przeciez mógł zejść z KRZYŻA i było by ok. Poco Umieral w takich męczarniach by nas odkupić? by daci nam życie wieczne?
Z toku myślenia mozna wywnioskować coś takiego; Jeśli spotkanie franciszka na wspulnej modlitwie prowadzi do pokoju to tamć jak to pięknie i fałszywie określa się starś bracia wieżą w innego Boga, przekaz jest jasny PAPIEŻ modli …More
czyli Śmierci PAna Jezusa była nie potrzebna , przeciez mógł zejść z KRZYŻA i było by ok. Poco Umieral w takich męczarniach by nas odkupić? by daci nam życie wieczne?
Z toku myślenia mozna wywnioskować coś takiego; Jeśli spotkanie franciszka na wspulnej modlitwie prowadzi do pokoju to tamć jak to pięknie i fałszywie określa się starś bracia wieżą w innego Boga, przekaz jest jasny PAPIEŻ modli się z nimi do jch boga, czyli niema żadnej różnicy między nimi a nami wiara nas jednoczy? to fałsz .

Piszesz o nie zrozumieniu języka, ale jakie zrozumienie czego błednego toku myślenia nowa szkola czego wprowadzania w błąd. Nawet papież jest omylny i po ,,owocach poznacie '' Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. (Mt 5:33-37) Mt 5 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Wracając do pokroju takkiego jak moja ciocia to onich Pan powiedział Mt 18,6 Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mię wierzą, pożyteczniej by mu było, aby zawieszony był kamień młyński na szyi jego, a utopiony był w głębokości morskiej. 7 Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie.
tahamata
Mieszanie fałszu z prawdą szkodzi zawsze... prawdzie.
Dla Ojca świętego prawda powinna być Trójjedyna.
polski
jak rozumiem - sprawa języka. Myślę jednak, że papież Franciszek robił to, co ciocia chciała, lecz ciocia uczyła się w starej dobrej szkole, pomyślała więc, że Franciszek tam z Islamem i Żydami nie był narzędziem nawracania. Taki los starszych osób, że trochę cierpią z powodu niezrozumienia nowego języka (nowych czasów). Nawet sam to odczuwam, mimo że daleko mi do wieku cioci.
Myślę, że papież …More
jak rozumiem - sprawa języka. Myślę jednak, że papież Franciszek robił to, co ciocia chciała, lecz ciocia uczyła się w starej dobrej szkole, pomyślała więc, że Franciszek tam z Islamem i Żydami nie był narzędziem nawracania. Taki los starszych osób, że trochę cierpią z powodu niezrozumienia nowego języka (nowych czasów). Nawet sam to odczuwam, mimo że daleko mi do wieku cioci.
Myślę, że papież Franciszek o starszych ludzi pokroju cioci jest spokojny. Bije się ... o innych, obcych. Myślę, że Bogu na obcych zależy, na świecie, żeby ze świata nie został tylko swąd. To też jest służba życiu. Idzie pokornie, jak św. Maksymilian w Oświęcimiu 👏
bratpatryk
To sa też słowa skierowane do Piotra czyli i do papieża, Mat 16, 23 Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki».
Chrystus Pan powiedział iż Piotr jest skałą, zaparcie się Piotra jego zdrada, jest dowodem na to iż nawet tak Wielki Apostoł powiedział nie znam go czyli wyparł się . Dla mie i wielu mojch …More
To sa też słowa skierowane do Piotra czyli i do papieża, Mat 16, 23 Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki».
Chrystus Pan powiedział iż Piotr jest skałą, zaparcie się Piotra jego zdrada, jest dowodem na to iż nawet tak Wielki Apostoł powiedział nie znam go czyli wyparł się . Dla mie i wielu mojch znajomych mojej rodziny starszych osób, w głowie się nie mieść że papież nie głoś wiary , nie wzywa do nawrucenia a spotyka sie z odszczepieńcami i heretykami to jego obowiązkiem jest doprowadzic tych ludzi do wiary a nie umacnianie jch w błędach. wniosek jest taki moja 80letnia Ciocia powiedziała tak ,, wieże w Boga a w co wieży papież to ja nie wiem. jestem przerazona mam 80lat i cały czas uczy się nas katolików że jest jeden |\Bóg , a teraz Franciszek utwierdza nie wiezących że mogą nie wieżyć, lub wieżyć w każda brednie. Każdy może powiedzieć że od dziś wieży w lodówkę to jest nasz nowy Bóg a Franciszek spotka się z nimi by pomodlić się o pokuj do lodówki która nie jest w stanie uczynic pokoju. Powinien paść na kolana wezwać świat kotolicki do różanica " w tym temacie tyle co mam do powiedzenia.
polski
re Patryk

Poza tym - dziękuję. Bardzo profesjonalne. Zgadza się - nie da się uprawiać nauki bez trzymania się przyjętej terminologii. Zgadza się - również gdy idzie o Twoje uwagi odnośnie, kiedy nieomylność papieska jest, a kiedy jest 👏 ludzka Franciszka.
polski
re brat Patryk

pisząc o papieżu Franciszku jako o Słowie Wcielonym, miałem na myśli to, że dar jakim nam Franciszek służy jako papież jest wcielonym w niego Słowem Bożym:
>>Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję
Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.<<

Myślę, że jeśli rzeczywistość Wcielenia ogranicza się tylko do wydarzenia poczęcia i narodzeni…More
re brat Patryk

pisząc o papieżu Franciszku jako o Słowie Wcielonym, miałem na myśli to, że dar jakim nam Franciszek służy jako papież jest wcielonym w niego Słowem Bożym:
>>Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję
Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.<<

Myślę, że jeśli rzeczywistość Wcielenia ogranicza się tylko do wydarzenia poczęcia i narodzenia się Jezusa to w papieża jako w Skałę Kościoła wierzy się teoretycznie (robi się rubryki teoretyczne - "Dzieci, powiedzcie, co to jest Wcielenie ?")
Wiem, że Piotr zaparł się Jezusa, ale podstawowe prawdy naszej wiary to nie są: zaparcie się Piotra i zdrada Judasza, lecz : życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa , to jest przezwyciężenie zapierania się i zdradzania Boga. Krótko mówiąc - Skała.
bratpatryk
Na tym spotkaniu papież powinien NAWRACACi
bratpatryk
polski
jak by to ująci Papież Franciszek jest namiestnikiem Chrystusa szanuje i kocham go miłością wiernrgo dziecka Chrystusa Pana, Franciszek nie jest słowem wcielonym .
Słowo które stało się Ciałem jest to Pan Jezus a nie Piotr, Piotr jest tylo człowiekiem który jak każdy wie wyparł sie Chrystusa. Nie kążdy który woła Panie Panie.....
Dodam że papież jest nie omylny gdy naucza ex katedra a Fran…More
polski
jak by to ująci Papież Franciszek jest namiestnikiem Chrystusa szanuje i kocham go miłością wiernrgo dziecka Chrystusa Pana, Franciszek nie jest słowem wcielonym .
Słowo które stało się Ciałem jest to Pan Jezus a nie Piotr, Piotr jest tylo człowiekiem który jak każdy wie wyparł sie Chrystusa. Nie kążdy który woła Panie Panie.....
Dodam że papież jest nie omylny gdy naucza ex katedra a Franciszek nie naucza tak.
polski
re bratpatryk

Pewnie, że ma swoje (biblijne) racje takie patrzenie, jakie ma brat Patryk, ale jest to zagłuszanie Słowa Bożego, mam wrażenie.
W dzień katastrofy smoleńskiej, mając już info o katastrofie, poszedłem na sumę. Ewangelia wypadła ta: " Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zawaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? …More
re bratpatryk

Pewnie, że ma swoje (biblijne) racje takie patrzenie, jakie ma brat Patryk, ale jest to zagłuszanie Słowa Bożego, mam wrażenie.
W dzień katastrofy smoleńskiej, mając już info o katastrofie, poszedłem na sumę. Ewangelia wypadła ta: " Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zawaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie".
Pomyślałem sobie, że Bóg wręcz prowokuje nas do tego, by to co mamy na dnie serca wylazło nam "przed oczy".
Homilię miał ks. Grzechu (którym straszyłem w jakimś, chyba przedwczorajszym, poście). W jego homilii nie było żadnego:
1. osądu ludzi;
2. żadnego minimalizowania Słowa Bożego.

Natomiast brat Patryk (mam wrażenie, może się mylę) minimalizuje żywe i wcielone Słowo Boże, jakim jest następca św. Piotra papież Franciszek. ✍️
bratpatryk
Niewiedziałem że jesteście na ty z Panem , Pan Jezus powiedział
MT. 4,17
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie»
Apostoł naucza
Ef 5;11 I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]!
Pan Jezus wzywa
Mk. 15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w …More
Niewiedziałem że jesteście na ty z Panem , Pan Jezus powiedział
MT. 4,17
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie»
Apostoł naucza
Ef 5;11 I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]!
Pan Jezus wzywa
Mk. 15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
czy oni wieżą w Ewangelie ci inowiercy.
Pokój nie jest najważniejszy
Łk 2,14 «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»4. doczytajmy i poimijmy UPODOBANIA.
ŁK 11,23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
A propo błogosławieństw to pierwsze przykazanie Dekalog
Wj 20,3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
danutadubiel
Gdyby prawidłowo rozumiano Pokój Chrystusowy, nie doszłoby do tego dziwnego spotkania, a co za tym idzie, do jałowej dyskusji pod tym postem.
in humilitate servire
@ bratpatryk

Jezus powiedział także:

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi " (Mt 5:9)

I jest to jedno z ośmiu błogosławieństw.
bratpatryk
oco ten krzyk Franciszka o pokój zapomiał o tych
Słowach Pana Jezusa ,Mt.10,
34 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. 35 Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową17; 36 i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy18.

To słowa Zbawiciela
polski
logika to nauka o tym, że jakie przesłanki, taki i wynik. Jeśli przesłanką jest, że każdy modli się do swego boga, to i wynik: są inni bogowie.
Anja informowała, że nasz Pan jest tak wspaniały (nie umiem odmalować tak wspaniale, jak to zrobiła Anja, więc na dole przytoczę)... tak wspaniały, że wysłuchuje biedaka. Logika prowadzić zatem winna iść w kierunku: 1. trzej biedacy modlą się; 2. Bóg …More
logika to nauka o tym, że jakie przesłanki, taki i wynik. Jeśli przesłanką jest, że każdy modli się do swego boga, to i wynik: są inni bogowie.
Anja informowała, że nasz Pan jest tak wspaniały (nie umiem odmalować tak wspaniale, jak to zrobiła Anja, więc na dole przytoczę)... tak wspaniały, że wysłuchuje biedaka. Logika prowadzić zatem winna iść w kierunku: 1. trzej biedacy modlą się; 2. Bóg jest jeden.
Kiedy byłem na szkołach nie miałem ani piątki z religii, ani z logiki, ale - potem chciałem. 🤗 🤗 🤗

(Info Anji, jeszcze raz: >>/.../ DALEKO WAM pseudokatolicy do takiej wiary jaką mają Muzułmanie czy Zydzi, i zal jedynie sciska za serce ze nasz Jezus, który jedyny oddał za nas zycie,
któremu zaden bożek nigdy do piet nie dorosnie nie zasłuzył OD SWOICH
WYZNAWCÓW NA NALEZNY HOŁD, CZEŚĆ I CHWAŁĘ....i to nie ONI MU TO
UCZYNILI( odnosnie pokazu mody w kosciele )....ale MY TO CZYNIMY NAGMINNIE(
niemym przyzwoleniem na bluznierstwa )..A NAJGORZEJ TYM ZE WCIAZ
WYTYKAMY INNYM, SAMI UMYWAJAC RĘCE. Dzisiejsza katolicka wiara, to
faryzeizm z myciem rąk Piłata i Judaszowym pocałunkiem w tle..<<
☕ ☕ ☕
Anja39
Tamahata, pisząc myslam odwrotnie, ale miło mi ze tak myslisz 😘 😘
tahamata
Anja39 2014-06-11 23:55:11
(...)ktos musi byc zły aby dobrym mogł byc ktos czyz nie ? 😀
===============
Skoro my jesteśmy źli to Ty musisz być dobra. Dobrze rozumiem?
Pokój i dobro!