57 špičkových vedcov a lekárov zverejnilo šokujúcu štúdiu o COVID vakcínach

19.1.2022

V súvislosti s celosvetovou distribúciou vakcín Covid-19 existujú dve istoty. Prvou je, že vlády a drvivá väčšina mainstreamových médií zo všetkých síl tlačia na to, aby tieto experimentálne lieky dostalo čo najviac ľudí. Druhá je, že tí, ktorí sú ochotní čeliť opovrhovaniu, ktoré prichádza s kladením závažných otázok o vakcínach, sú rozhodujúcimi aktérmi v našom pokračujúcom úsilí o šírení pravdy.

Skupina 57 popredných vedcov, lekárov a politických expertov vydala správu, v ktorej spochybňuje bezpečnosť a účinnosť súčasných vakcín COVID-19 a vyzýva na okamžité ukončenie všetkých očkovacích programov. Vyzývame vás, aby ste si túto odsudzujúcu správu prečítali a ďalej šírili.

V súvislosti s celosvetovou distribúciou vakcín Covid-19 existujú dve istoty. Prvou je, že vlády a drvivá väčšina mainstreamových médií zo všetkých síl tlačia na to, aby tieto experimentálne lieky dostalo čo najviac ľudí. Druhá je, že tí, ktorí sú ochotní čeliť opovrhnutiu, ktoré prichádza s kladením závažných otázok o vakcínach, sú rozhodujúcimi aktérmi v našom pokračujúcom úsilí o šírení pravdy.

Predbežnú kópiu tohto rukopisu si môžete prečítať v origináli TU a TU. Pripravilo ho takmer päť desiatok vysoko uznávaných lekárov, vedcov a odborníkov na verejnú politiku z celého sveta, aby bol naliehavo zaslaný svetovým lídrom, ako aj všetkým, ktorí sú spojení s výrobou a distribúciou rôznych vakcín Covid-19, ktoré sú dnes v obehu.


Hromadné očkovanie proti SARS-CoV-2: Naliehavé otázky o bezpečnosti vakcín, ktoré si vyžadujú odpovede od medzinárodných zdravotníckych agentúr, regulačných orgánov, vlád a vývojárov vakcín

Abstrakt


Od začiatku vypuknutia epidémie COVID-19 sa rozbehli bezprecedentné preteky v testovaní nových platforiem určených na získanie imunity proti SARS-CoV-2, ktoré viedli k mimoriadnemu schvaľovaniu rôznych vakcín. Napriek pokroku v oblasti včasnej liečby pacientov s COVID-19 viacerými liekmi je v súčasnosti mandátom čo najrýchlejšie imunizovať svetovú populáciu.

Nedostatok dôkladného testovania na zvieratách pred klinickými skúškami a autorizácia na základe údajov o bezpečnosti získaných počas skúšok, ktoré trvali menej ako 3,5 mesiaca, vyvolávajú otázky týkajúce sa bezpečnosti týchto vakcín. Nedávno identifikovaná úloha glykoproteínu Spike SARS-CoV-2 pri vyvolávaní poškodenia endotelu charakteristického pre COVID-19, a to aj v neprítomnosti infekcie, je mimoriadne dôležitá vzhľadom na to, že väčšina schválených vakcín vyvoláva u príjemcov produkciu glykoproteínu Spike.

Vzhľadom na vysokú mieru výskytu nežiaducich účinkov a širokú škálu typov nežiaducich účinkov, ktoré boli doteraz hlásené, ako aj na možnosť posilnenia ochorenia spôsobeného vakcínou, Th2-imunopatológiu, autoimunitu a imunitný únik, je potrebné lepšie pochopiť prínosy a riziká hromadného očkovania, najmä v skupinách, ktoré boli z klinických skúšok vylúčené.

Napriek výzvam na opatrnosť zdravotnícke organizácie a vládne orgány minimalizovali alebo ignorovali riziká očkovania proti SARS-CoV-2. Apelujeme na potrebu pluralitného dialógu v kontexte zdravotníckych politík, pričom zdôrazňujeme kritické otázky, ktoré si vyžadujú naliehavé odpovede, ak sa chceme vyhnúť globálnej erózii dôvery verejnosti vo vedu a verejné zdravie.

Úvod

Od vyhlásenia pandémie COVID-19 v marci 2020 bolo na celom svete zaznamenaných viac ako 150 miliónov prípadov a 3 milióny úmrtí. Napriek pokroku v oblasti včasnej ambulantnej liečby vysokorizikových pacientov viacerými liekmi, ktorá viedla k 85 % zníženiu počtu hospitalizácií a úmrtí na COVID-19 [1], je súčasnou paradigmou kontroly masové očkovanie. Hoci uznávame úsilie spojené s vývojom, výrobou a mimoriadnym povolením vakcín proti SARS-CoV-2, sme znepokojení tým, že zdravotnícke organizácie a vládne orgány napriek výzvam na opatrnosť minimalizovali alebo ignorovali riziká [2-8].

Vakcíny proti iným koronavírusom neboli nikdy schválené pre ľudí a údaje získané pri vývoji vakcín proti koronavírusom navrhnutých na vyvolanie neutralizačných protilátok ukazujú, že môžu zhoršiť ochorenie COVID-19 prostredníctvom posilnenia imunity závislého od protilátok (ADE) a imunopatológie Th2 bez ohľadu na platformu a spôsob podania vakcíny [9-11]. Je známe, že po vírusovej výzve dochádza u zvierat očkovaných proti SARS-CoV a MERS-CoV k zosilneniu ochorenia spôsobenému vakcínou, ktoré sa pripisuje imunitným komplexom a Fc sprostredkovanému zachyteniu vírusu makrofágmi, ktoré zvyšujú aktiváciu T-buniek a zápal [11-13].

V marci 2020 imunológovia a odborníci na vakcíny proti koronavírusom posúdili riziká vakcíny proti SARS-CoV-2 na základe skúšok vakcíny proti SARS-CoV na zvieracích modeloch. Skupina expertov dospela k záveru, že ADE a imunopatológia predstavujú reálne obavy, ale uviedla, že ich riziko nie je dostatočné na odloženie klinických skúšok, hoci bude potrebné pokračovať v monitorovaní [14]. Hoci neexistujú jasné dôkazy o výskyte ADE a imunopatológie súvisiacej s očkovaním u dobrovoľníkov imunizovaných vakcínami proti SARS-CoV-2 [15], doterajšie skúšky bezpečnosti sa týmito závažnými nežiaducimi účinkami (SAE) osobitne nezaoberali. Vzhľadom na to, že sledovanie dobrovoľníkov nepresiahlo 2 - 3,5 mesiaca po druhej dávke [16 - 19], je nepravdepodobné, že by sa takéto SAE pozorovali.

Napriek92 chybám v hláseniach nemožno ignorovať, že aj pri zohľadnení počtu podaných vakcín sa podľa amerického systému hlásenia nežiaducich účinkov vakcín (VAERS) počet úmrtí na milión podaných dávok vakcín zvýšil viac ako 10-násobne. Domnievame sa, že je naliehavo potrebný otvorený vedecký dialóg o bezpečnosti vakcín v kontexte rozsiahleho očkovania. V tomto článku opisujeme niektoré riziká masového očkovania v kontexte kritérií vylúčenia z fázy 3 štúdií a diskutujeme o SAE hlásených v národných a regionálnych systémoch registrácie nežiaducich účinkov. Zdôrazňujeme nezodpovedané otázky a upozorňujeme na potrebu opatrnejšieho prístupu k hromadnému očkovaniu.

Kritériá vylúčenia zo štúdie SARS-CoV-2 fázy 3

Až na niekoľko výnimiek boli zo štúdií vakcíny proti SARS-CoV-2 vylúčení starší ľudia [16-19], čo znemožňuje identifikovať výskyt postvakcinačnej eozinofílie a zvýšeného zápalu u starších ľudí. Štúdie vakcín proti SARS-CoV ukázali, že u imunizovaných starších myší bolo obzvlášť vysoké riziko život ohrozujúcej imunopatológie Th2 [9,20].

Napriek týmto dôkazom a mimoriadne obmedzeným údajom o bezpečnosti a účinnosti vakcín proti SARS-CoV-2 u starších ľudí sa kampane masového očkovania od začiatku zameriavali na túto vekovú skupinu. Väčšina štúdií vylúčila aj tehotné a dojčiace dobrovoľníčky, ako aj osoby s chronickými a závažnými ochoreniami, ako sú tuberkulóza, hepatitída C, autoimunita, koagulopatie, rakovina a imunosupresia [16 - 29], hoci týmto príjemcom sa v súčasnosti vakcína ponúka pod podmienkou bezpečnosti.

Ďalším kritériom vylúčenia z takmer všetkých štúdií bola predchádzajúca expozícia SARS-CoV-2. Je to nešťastné, pretože sa tým odoprela možnosť získať mimoriadne dôležité informácie týkajúce sa postvakcinačnej ADE u ľudí, ktorí už majú protilátky proti SARS-Cov-2. Podľa našich najlepších vedomostí sa ADE systematicky nesleduje v žiadnej vekovej skupine ani v skupine so zdravotným stavom, ktorej sa v súčasnosti podáva vakcína. Okrem toho, napriek tomu, že značná časť populácie už má protilátky [21], testy na určenie stavu protilátok proti SARS-CoV-2 pred podaním vakcíny sa rutinne nevykonávajú.

Zostanú závažné nežiaduce účinky vakcín proti SARS-CoV-2 nepovšimnuté?

COVID-19 zahŕňa široké klinické spektrum od veľmi miernej až po závažnú pľúcnu patológiu a fatálne multiorgánové ochorenie so zápalovými, kardiovaskulárnymi a krvnokoagulačnými poruchami [22-24]. V tomto zmysle by prípady ADE alebo imunopatológie súvisiacej s očkovaním boli klinicky neodlíšiteľné od závažného COVID-19 [25].

Okrem toho aj v neprítomnosti vírusu SARS-CoV-2 samotný glykoproteín Spike spôsobuje poškodenie endotelu a hypertenziu in vitro a in vivo u sýrskych škrečkov znížením regulácie angiotenzín konvertujúceho enzýmu 2 (ACE2) a poškodením mitochondriálnej funkcie [26].

Hoci tieto zistenia treba potvrdiť u ľudí, dôsledky tohto zistenia sú ohromujúce, keďže všetky vakcíny povolené na núdzové použitie sú založené na dodávke alebo indukcii syntézy glykoproteínu Spike. V prípade mRNA vakcín a adenovírusom vektorovaných vakcín ani jedna štúdia neskúmala trvanie produkcie Spike u ľudí po očkovaní.

Podľa zásady opatrnosti je možné uvažovať o tom, že syntéza Spike vyvolaná vakcínou by mohla spôsobiť klinické príznaky závažnej COVID-19 a chybne sa započítať ako nové prípady infekcie SARS-CoV-2. Ak je to tak, skutočné nepriaznivé účinky súčasnej globálnej stratégie očkovania sa možno nikdy nerozpoznajú, pokiaľ sa štúdie nebudú osobitne zaoberať touto otázkou.

Už teraz existujú nepríčinné dôkazy o dočasnom alebo trvalom zvýšení138 úmrtí na COVID-19 po očkovaní v niektorých krajinách (obr. 1) a vzhľadom na patogenitu Spika je potrebné tieto úmrtia dôkladne preskúmať, aby sa určilo, či súvisia s očkovaním.

Neočakávané nežiaduce reakcie na vakcíny proti SARS-CoV-2

Ďalšou kritickou otázkou, ktorú treba zvážiť vzhľadom na globálny rozsah očkovania proti SARS-CoV-2, je autoimunita. SARS-CoV-2 má množstvo imunogénnych proteínov a všetky jeho imunogénne epitopy okrem jedného sú podobné ľudským proteínom [27]. Tie môžu pôsobiť ako zdroj antigénov, čo vedie k autoimunite [28].

Je síce pravda, že rovnaké účinky by sa dali pozorovať aj pri prirodzenej infekcii vírusom SARS-CoV-2, ale podľa Dr. Michaela Ryana, vedúceho oddelenia pre mimoriadne situácie vo Svetovej zdravotníckej organizácii, je očkovanie určené pre väčšinu svetovej populácie, zatiaľ čo sa odhaduje, že vírusom SARS-CoV-2 sa nakazilo len 10 % svetovej populácie. Nepodarilo sa nám nájsť dôkazy o tom, že by niektorá z v súčasnosti povolených vakcín preverovala a vylučovala homologické imunogénne epitopy, aby sa zabránilo potenciálnej autoimunite v dôsledku patogénneho primingu.

Niektoré nežiaduce reakcie vrátane porúch zrážanlivosti krvi už boli hlásené u zdravých a mladých očkovaných ľudí. Tieto prípady viedli k pozastaveniu alebo zrušeniu používania adenovírusových vektorizovaných vakcín ChAdOx1-nCov-19 a Janssenv niektorých krajinách. V súčasnosti sa navrhuje, že očkovanie ChAdOx1-nCov-19 môže mať za následok imunitnú trombotickú trombocytopéniu (VITT) sprostredkovanú protilátkami aktivujúcimi trombocyty proti faktoru 4, ktorá klinicky napodobňuje autoimunitnú heparínom indukovanú trombocytopéniu [29].

Žiaľ, pri schvaľovaní týchto vakcín sa toto riziko prehliadlo, hoci adenovírusom indukovaná trombocytopénia je známa už viac ako desať rokov a pri adenovírusových vektoroch sa vyskytuje neustále [30]. Riziko VITT by bolo pravdepodobne vyššie u osôb, ktoré sú už vystavené riziku vzniku krvných zrazenín, vrátane žien, ktoré používajú perorálnu antikoncepciu [31], preto je nevyhnutné, aby lekári svojim pacientom poskytli príslušné poradenstvo.

Na úrovni populácie by sa mohli vyskytnúť aj vplyvy súvisiace s očkovaním. SARS-CoV-2 je rýchlo sa vyvíjajúci RNA vírus, ktorý doteraz vytvoril viac ako 40 000 variantov [32,33], z ktorých niektoré ovplyvňujú antigénnu doménu glykoproteínu Spike [34,35]. Vzhľadom na vysokú mieru mutácií by syntéza vysokých hladín protilátok anti-SARS-CoV-2-Spike vyvolaná vakcínou mohla teoreticky viesť k suboptimálnym odpovediam proti následným infekciám inými variantmi u očkovaných jedincov [36], čo je jav známy ako "pôvodný antigénny hriech" [37] alebo antigénny priming [38].

Nie je známe, do akej miery sa mutácie, ktoré ovplyvňujú antigenicitu SARS-CoV-2, počas evolúcie vírusu zafixujú [39], ale vakcíny by pravdepodobne mohli pôsobiť ako selektívne sily, ktoré poháňajú varianty s vyššou infekčnosťou alebo prenosnosťou. Vzhľadom na vysokú podobnosť medzi známymi variantmi SARS-CoV-2 je tento scenár nepravdepodobný [32,34], ale ak by sa budúce varianty viac líšili v kľúčových epitopoch, globálna vakcinačná stratégia by mohla pomôcť vytvoriť ešte nebezpečnejší vírus. Na toto riziko nedávno upozornila WHO vo forme otvoreného listu [40].

Diskusia

Uvedené riziká sú hlavnou prekážkou pokračovania globálneho očkovania proti SARS-CoV-2. Pred vystavením väčšieho počtu ľudí184 riziku týchto experimentov sú potrebné dôkazy o bezpečnosti všetkých vakcín proti SARS-CoV-2, pretože uvoľnenie kandidátskej vakcíny bez času na úplné pochopenie výsledného vplyvu na zdravie by mohlo viesť k zhoršeniu súčasnej globálnej krízy [41].

Štatistické určenie rizika príjemcov vakcíny je nevyhnutné. Podľa vlády Spojeného kráľovstva majú ľudia mladší ako 60 rokov mimoriadne nízke riziko úmrtia na COVID-191 187 . Podľa Eudravigillance sa však väčšina závažných nežiaducich účinkov po očkovaní proti SARS-CoV-2 vyskytuje u ľudí vo veku 18 - 64 rokov.

Osobitné obavy vyvoláva plánovaná očkovacia schéma pre deti vo veku 6 rokov a staršie v Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve. Dr. Anthony Fauci nedávno predpokladal, že tínedžeri v celej krajine budú zaočkovaní na jeseň a mladšie deti začiatkom roka 2022 a Spojené kráľovstvo čaká na výsledky skúšok, aby mohlo začať s očkovaním 11 miliónov detí mladších ako 18 rokov.

Chýba vedecké zdôvodnenie na to, aby sa zdravé deti podrobili experimentálnym vakcínam, keďže podľa odhadov Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb majú 99,997 % pravdepodobnosť prežitia, ak sa nakazia vírusom SARS-CoV-2.

Nielenže COVID-19 je pre túto vekovú skupinu irelevantný ako hrozba, ale neexistujú ani spoľahlivé dôkazy, ktoré by potvrdzovali účinnosť alebo efektivitu vakcín v tejto populácii alebo vylučovali škodlivé vedľajšie účinky týchto experimentálnych vakcín. V tomto zmysle, keď lekári odporúčajú pacientom dobrovoľné podanie vakcíny COVID-19, je veľmi potrebné lepšie pochopiť prínos a riziko podania, najmä u nedostatočne preskúmaných skupín.

Na záver je potrebné v súvislosti s urýchleným povolením vakcín proti SARS-CoV-2 na núdzové použitie a súčasnými medzerami v našich poznatkoch o ich bezpečnosti položiť nasledujúce otázky:

Je známe, či skrížene reagujúce protilátky z predchádzajúcich infekcií koronavírusom alebo protilátky vyvolané vakcínou206 môžu ovplyvniť riziko neúmyselnej patogenézy po očkovaní vakcínou COVID-19?

Bolo príjemcom vakcíny jasne oznámené špecifické riziko ADE, imunopatológie, autoimunity a závažných nežiaducich reakcií, aby sa splnila norma lekárskej etiky o porozumení pacienta pre informovaný súhlas? Ak nie, aké sú dôvody a ako by sa to mohlo realizovať?

Aký je dôvod na podanie vakcíny každému jednotlivcovi, keď riziko úmrtia na COVID-19 nie je rovnaké v rôznych vekových skupinách a klinických stavoch a keď boli zo štúdií fázy 3 vylúčení starší ľudia, deti a časté špecifické stavy?

Aké sú zákonné práva pacientov, ak im vakcína proti SARS-CoV-2 ublíži? Kto uhradí náklady na liečbu? Ak by sa nároky mali uhradiť z verejných prostriedkov, bola verejnosť informovaná o tom, že výrobcovia vakcín získali imunitu a ich zodpovednosť za odškodnenie osôb poškodených vakcínou sa preniesla na daňových poplatníkov?

V súvislosti s týmito obavami navrhujeme zastaviť hromadné očkovanie a začať naliehavý pluralitný, kritický a vedecky podložený dialóg o očkovaní proti SARS-CoV-2 medzi vedcami, lekármi, medzinárodnými zdravotníckymi agentúrami, regulačnými orgánmi, vládami a vývojármi vakcín.

Je to jediný spôsob, ako preklenúť súčasnú priepasť medzi vedeckými dôkazmi a politikou verejného zdravia v súvislosti s vakcínami proti SARS-CoV-2. Sme presvedčení, že ľudstvo si zaslúži hlbšie pochopenie rizík, než aké sa v súčasnosti prezentuje ako oficiálne stanovisko.

Otvorený vedecký dialóg je naliehavý a nevyhnutný, aby sa zabránilo narušeniu dôvery verejnosti vo vedu a verejné zdravie a aby sa zabezpečilo, že WHO a vnútroštátne zdravotnícke orgány budú počas súčasnej pandémie chrániť záujmy ľudstva. Naliehavý je návrat politiky verejného zdravia k medicíne založenej na dôkazoch, ktorá sa opiera o dôkladné hodnotenie príslušného vedeckého výskumu. Je nevyhnutné riadiť sa vedeckými poznatkami.

Vyhlásenie o konflikte záujmov

Autori vyhlasujú, že výskum sa uskutočnil bez akýchkoľvek komerčných alebo finančných vzťahov, ktoré by sa mohli považovať za potenciálny konflikt záujmov.

Zoznam autorov štúdie a ich profesné pôsobenie:

Roxana Bruno1, Peter A. McCullough2, Teresa Forcades i Vila3, Alexandra Henrion-Caude4, Teresa García-Gasca5, Galina P. Zaitzeva6, Sally Priester7, María J. Martínez Albarracín8, Alejandro Sousa-Escandon9, Fernando López Mirones10, Bartomeu Payeras Cifre11, Almudena Zaragoza Velilla10, Leopoldo M. Borini1, Mario Mas1, Ramiro Salazar1, Edgardo Schinder1, Eduardo A. Yahbes1, Marcela Witt1, Mariana Salmeron1, Patricia Fernández1, Miriam M. Marchesini1, Alberto J. Kajihara1, Marisol V. de la Riva1, Patricia J. Chimeno1, Paola A. Grellet1, Matelda Lisdero1, Pamela Mas1, Abelardo J. Gatica Baudo12, Elisabeth Retamoza12, Oscar Botta13, Chinda C. Brandolino13, Javier Sciuto14, Mario Cabrera Avivar14, Mauricio Castillo15, Patricio Villarroel15, Emilia P. Poblete Rojas15, Bárbara Aguayo15, Dan I. Macías Flores15, Jose V. Rossell16, Julio C. Sarmiento17, Victor Andrade-Sotomayor17, Wilfredo R. Stokes Baltazar18, Virna Cedeño Escobar19, Ulises Arrúa20, Atilio Farina del Río21, Tatiana Campos Esquivel22, Patricia Callisperis23, María Eugenia Barrientos24, Christian Fiala25 , Karina Acevedo-Whitehouse5,*.

1 Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios. Argentina.
2 Baylor University Medical Center. Dallas, Texas. USA.
3 Monestir de Sant Benet de Montserrat, Montserrat. Spain
4 Simplissima International Research Institute. Mauritius.
5 School of Natural Sciences. Autonomous University of Querétaro. Mexico.
6 Retired Professor of Medical Immunology. Universidad de Guadalajara. Mexico.
7 Médicos por la Verdad Puerto Rico. Ashford Medical Center, San Juan. Puerto Rico.
8 Retired Professor of Clinical Diagnostic Processes. University of Murcia. Spain.
9 Hospital Comarcal de Monforte, University of Santiago de Compostela, Spain.
10 Biólogos por la Verdad. Spain.
11 Retired Biologist. University of Barcelona. Specialized in Microbiology. Spain.
12 Center for Integrative Medicine MICAEL (Medicina Integrativa Centro Antroposófico Educando en Libertad). Argentina.
13 Médicos por la Verdad. Argentina. ´
14 Médicos por la Verdad. Uruguay.
15 Médicos por la Libertad. Chile.
16 Physician, orthopedic specialist. Chile.
17 Médicos por la Verdad. Perú.
18 Médicos por la Verdad. Guatemala.
19 Centro de Biotecnologías Ómicas (CEBIOMICS) - Concepto Azul, Ecuador.
20 Médicos por la Verdad. Brasil.
21 Médicos por la Verdad. Paraguay.
22 Médicos por la Verdad. Costa Rica.
23 Médicos por la Verdad. Bolivia.
24 Médicos por la Verdad. El Salvador.
25 Gynmed Ambulatorium, Vienna. Austria.


Referencie:

1. McCullough PA, Alexander PE, Armstrong R, et al. Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19). Rev Cardiovasc Med (2020) 21:517–530. doi:10.31083/j.rcm.2020.04.264
2. Arvin AM, Fink K, Schmid MA, et al. A perspective on potential antibody- dependent enhancement of SARS-CoV-2. Nature (2020) 484:353–363. doi:10.1038/s41586-020-2538-8
3. Coish JM, MacNeil AJ. Out of the frying pan and into the fire? Due diligence warranted for ADE in COVID-19. Microbes Infect (2020) 22(9):405-406. doi:10.1016/j.micinf.2020.06.006
4. Eroshenko N, Gill T, Keaveney ML, et al. Implications of antibody-dependent enhancement of infection for SARS-CoV-2 countermeasures. Nature Biotechnol (2020) 38:788–797. doi:10.1038/s41587-020-0577-1
5. Poland GA. Tortoises, hares, and vaccines: A cautionary note for SARS-CoV-2 vaccine development. Vaccine (2020) 38:4219–4220. doi:10.1016/j.vaccine.2020.04.073
6. Shibo J. Don’t rush to deploy COVID-19 vaccines and drugs without sufficient safety guarantees. Nature (2000) 579,321. doi:10.1038/d41586-020-00751-9
7. Munoz FA, Cramer JP, Dekker CL, et al. Vaccine-associated enhanced disease: Case definition and guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunization safety data. Vaccine (2021) elsevier.com/retrieve/pii/'/retrieve/articleSelectSinglePerm
8. Cardozo T, Veazey R. Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease. Int J Clin Pract (2020) 28:e13795. doi: 10.1111/ijcp.13795
9. Bolles D, Long K, Adnihothram S, et al. A double-inactivated severe acute respiratory syndrome coronavirus vaccine provides incomplete protection in mice and induces increased eosinophilic proinflammatory pulmonary response upon challenge. J Virol (2001) 85:12201–12215. doi:10.1128/JVI.06048-11
10. Weingartl H, Czub M, Czub S, et al. Immunization with modified vaccinia virus Ankarabased recombinant vaccine against severe acute respiratory syndrome is associated with enhanced hepatitis in ferrets. J Virol (2004) 78:12672–12676. doi:10.1128/JVI.78.22.12672-12676.2004
11. Tseng CT, Sbrana E, Iwata-Yoshikawa N, et al. Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus. PLoS One (2012) 7(4):e35421. doi: 10.1371/journal.pone.0035421
12. Iwasaki A, Yang Y. The potential danger of suboptimal antibody responses in COVID-19. Nat Rev Immunol (2020) 20:339–341. doi:10.1038/s41577-020-0321-6
13. Vennema H, de Groot RJ, Harbour DA, et al. Early death after feline infectious peritonitis virus challenge due to recombinant vaccinia virus immunization. J Virol (1990) 64:1407-1409
14. Lambert PH, Ambrosino DM, Andersen SR, et al. Consensus summary report for CEPI/BC March 12-13, 2020 meeting: Assessment of risk of disease enhancement with COVID-19 vaccines. Vaccine (2020) 38(31):4783-4791. doi:10.1016/j.vaccine.2020.05.064
15. de Alwis R, Chen S, Gan S, et al. Impact of immune enhancement on Covid-19 polyclonal hyperimmune globulin therapy and vaccine development. EbioMedicine (2020) 55:102768. doi:10.1016/j.ebiom.2020.102768
16. Folegatti PM, Ewer KJ, Aley PK, et al. Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial. Lancet (2020) 396:467–783. doi:10.1016/S0140-6736(20)31604-4
17. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine. N Engl J Med (2020) 383:2603–2615. doi:10.1056/NEJMoa2034577
18. Ramasamy MN, Minassian AM, Ewer KJ, et al. Safety and immunogenicity of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administered in a prime-boost regimen in young and old adults (COV002): a single-blind, randomised, controlled, phase 2/3 trial. Lancet (2021) 396:1979–93. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32466-1
19. Chu L, McPhee R, Huang W, et al. mRNA-1273 Study Group. A preliminary report of a randomized controlled phase 2 trial of the safety and immunogenicity of mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine. Vaccine (2021) S0264-410X(21)00153-5. doi:10.1016/j.vaccine.2021.02.007
20. Liu L, Wei Q, Lin Q, et al. Anti-spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection. JCI Insight (2019) 4(4):e123158. doi:10.1172/jci.insight.123158.
21. Ioannidis PA. Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. Bull WHO (2021) 99:19–33F. doi.org/10.2471/BLT.20.265892
22. Martines RB, Ritter JM, Matkovic E, et al. Pathology and Pathogenesis of SARS-CoV-2 Associated with Fatal Coronavirus Disease, United States Emerg Infect Dis (2020) 26:2005-2015. doi:10.3201/eid2609.202095
23. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA (2020) 323:1239-1242. doi:10.1001/jama.2020.2648
24. Xu Z, Shi L, Wang Y, et al. Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet Respiratory Med (2020) 8:420-422 doi:10.1016/S2213-2600(20)30076-X
25. Negro F. Is antibody-dependent enhancement playing a role in COVID-19 pathogenesis? Swiss Medical Weekly (2020) 150:w20249. doi:10.4414/smw.2020.20249
26. Lei Y, Zhang J, Schiavon CR et al., Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2. Circulation Res (2021) 128:1323–1326. ahajournals.org/action/cookieAbsent
27. Lyons-Weiler J. Pathogenic priming likely contributes to serious and critical illness and mortality in COVID-19 via autoimmunity, J Translational Autoimmunity (2020) 3:100051. doi:10.1016/j.jtauto.2020.100051
28. An H, Park J. Molecular Mimicry Map (3M) of SARS-CoV-2: Prediction of potentially immunopathogenic SARS-CoV-2 epitopes via a novel immunoinformatic approach. bioRxiv [Preprint]. 12 November 2020 [cited 2020 April 19] biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.12.344424v1
29. Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, Weisser K, Kyrle PA, Eichinger S. Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. N Engl J Med (2021). doi: 10.1056/NEJMoa2104840
30. Othman M, Labelle A, Mazzetti I et al. Adenovirus-induced thrombocytopenia: the role of von Willebrand factor and P-selectin in mediating accelerated platelet clearance. Blood (2007) 109:2832–2839. doi:10.1182/blood-2006-06-032524
31. Ortel TL. Acquired thrombotic risk factors in the critical care setting. Crit Care Med (2010) 38(2 Suppl):S43-50. doi:10.1097/CCM.0b013e3181c9ccc8
32. Grubaugh ND, Petrone ME, Holmes EC. We shouldn’t worry when a virus mutates during disease outbreaks. Nat Microbiol (2020) 5:529–530. We shouldn’t worry when a virus mutates during disease outbreaks - Nature Microbiology
33. Greaney AJ, Starr TN, Gilchuk P, et al. Complete Mapping of Mutations to the SARS-CoV-2 Spike Receptor-Binding Domain that Escape Antibody Recognition. Cell Host Microbe (2021) 29:44–57.e9. doi:10.1016/j.chom.2020.11.007.
34. Lauring AS, Hodcroft EB. Genetic Variants of SARS-CoV-2—What Do They Mean? JAMA (2021) 325:529–531. doi:10.1001/jama.2020.27124
35. Zhang L, Jackson CB, Mou H, et al. The D614G mutation in the SARS-CoV-2 spike protein reduces S1 shedding and increases infectivity. bioRxiv [Preprint]. June 12 2020 [cited 2021 Apr 19] biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.12.148726v1
36. Korber B, Fischer WM, Gnanakaran S et al. Sheffield COVID-19 Genomics Group. Tracking changes in SARS-CoV-2 spike: evidence that D614G increases infectivity of the COVID-19 virus. Cell (2020) 182:812-827.e19. doi:10.1016/j.cell.2020.06.043
37. Francis T. On the doctrine of original antigenic sin. Proc Am Philos Soc (1960) 104:572–578.
38. Vibroud C, Epstein SL. First flu is forever. Science (2016) 354:706–707. doi:10.1126/science.aak9816
39. Weisblum Y, Schmidt F, Zhang F, et al. Escape from neutralizing antibodies by SARS-CoV-2 spike protein variants. Elife (2020) 9:e61312. doi:10.7554/eLife.61312
40. Vanden Bossche G (March 6, 2021) dryburgh.com/…rt_Vanden_Bossche_Open_Letter_WHO_March_6_2021.pdf
41. Coish JM, MacNeil AJ. Out of the frying pan and into the fire? Due diligence warranted for ADE in COVID-19. Microbes Infect (2020) 22(9):405-406. doi:10.1016/j.micinf.2020.06.006


Obr. 1

Počet nových úmrtí na COVID-19 v pomere k počtu osôb, ktoré dostali aspoň jednu dávku vakcíny vo vybraných krajinách. Graf zobrazuje údaje od začiatku očkovania do 3. mája 2021. A) India (9,25 % očkovanej populácie), B) Thajsko (1,58 % očkovanej populácie), C) Kolumbia (6,79 % očkovanej populácie), D) Mongolsko (31,65 % zaočkovaných obyvateľov), E) Izrael (62,47 % zaočkovaných obyvateľov), F) celý svet (7,81 % zaočkovaných obyvateľov). Grafy boli vytvorené na základe údajov z databázy Our World in Data (sprístupnené 4. mája 2021) covid-19-data/public/data/vaccinations at master · owid/covid-19-data.

[1] (COVID-19 confirmed deaths in England (to 31 January 2021): report

Zdroj: geopolitics.co / authorea.com
Preklad: InfoVojna
268
57 špičkových vedcov a lekárov zverejnilo šokujúcu štúdiu.