Clicks209
Stylita
5

Boží slovo na den 19.11. A.D. 2021

Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim: „Je psáno: `Můj dům má být domem modlitby', ale vy jste z něho udělali lupičské doupě.“ Každý den učil v chrámě. Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechen lid na něm visel a rád mu naslouchal.
Lk 19,45-48
obr. Benvenuto Tisi da Garofalo
U.S.C.A.E.
Ján 6:37-51
Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV)


37. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem,

38. lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.

39. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň.

40. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto …More
Ján 6:37-51
Sväté Písmo - katolícky preklad (SSV)


37. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem,

38. lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.

39. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň.

40. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

41. Židia na neho šomrali, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“

42. a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: »Zostúpil som z neba!?«“

43. Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou!

44. Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.

45. U prorokov je napísané: »Všetkých bude učiť sám Boh.« A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne.

46. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca.

47. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.

48. Ja som chlieb života.

49. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli.

50. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.

51. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

biblics.com/…ate-pismo-katolicky-preklad/novy-zakon/jan/6/37-51
U.S.C.A.E.
Co jest Oltářní Svátost?

Jest nejvelebnější Nového Zákona svátost a
obět, v který Kristus, pravý Bůh a člověk,
právě, a docela se obsahuje; za živý i za
mrtvý obětován bývá: když kněz náležitě
posvěcený, chléb a víno posvětil onými tej-
nými slovy a od Krista ustanovenými.
Vylož vejslovněji, které věci v náležitě posvěcené
hostiji se obsahují?
Obsahuje se Kristus Pán s tělem, celej, a
živej tent…More
Co jest Oltářní Svátost?

Jest nejvelebnější Nového Zákona svátost a
obět, v který Kristus, pravý Bůh a člověk,
právě, a docela se obsahuje; za živý i za
mrtvý obětován bývá: když kněz náležitě
posvěcený, chléb a víno posvětil onými tej-
nými slovy a od Krista ustanovenými.
Vylož vejslovněji, které věci v náležitě posvěcené
hostiji se obsahují?
Obsahuje se Kristus Pán s tělem, celej, a
živej tentýž, kterýž v nebi na pravici Otce
sedí.
Jakým způsobem to dokazuješ?
Samejmi slovy Páně: totoť jest tělo mé, kteréž
se za vás dává (Luc. 22, v. 19); tentoť jest
kalich nový Zákon v mé krvi, kteráž za vás
bude vylita (ibid. v. 20).
Proč pravíš: živej? zdaliž tam nemůže tělo
mrtvé býti?
Nikoliv: poněvadž Kristus vstav z mrtvých,
již neumírá, dí svatý Pavel (Rom. 6, v. 9);
pročež kdekoliv jest, živ jest.
Jest tedy tam v těle Krista Pána jeho krev, duše,
božství, a cokoliv k živému a božskému tělu
patří?
O tom pochybovati Písmo již přivedené ne-
dopouští.
Je-li týž Kristus živej také v posvěceným kalichu?
Jest ovšem: nebo krev jeho tam býti nemůže,
leč v těle spolu i s duší, a božstvím.
Proč ne?
Poněvadž Kristus vstav z mrtvých, již neumírá
(ibidem).

catholica.cz/download/CanisPKatHliSi-r.pdf s. 119, 120
Martina Bohumila Lutherová
Proč vatikánský spolek klesl na úroveň nevěstky? To co je mrtvé nemůže oživit.
Jak píše Otčenáš -

Tělo a krev
Víme, že tělo bez krve je mrtvé. A právě proto některé pozemské spolky klamou své členy, když jim podávají pouze pod jednou způsobou. Zacházejí dokonce tak daleko, že o mrtvém těle tvrdí, že je v něm přítomen celý Kristus.
Není. Satan zmanipuloval falešné pastýře k tomu, aby podávali …More
Proč vatikánský spolek klesl na úroveň nevěstky? To co je mrtvé nemůže oživit.
Jak píše Otčenáš -

Tělo a krev
Víme, že tělo bez krve je mrtvé. A právě proto některé pozemské spolky klamou své členy, když jim podávají pouze pod jednou způsobou. Zacházejí dokonce tak daleko, že o mrtvém těle tvrdí, že je v něm přítomen celý Kristus.
Není. Satan zmanipuloval falešné pastýře k tomu, aby podávali pouze chléb. Tento chléb sám o sobě symbolizuje mrtvého Krista v hrobě. Satan si tak vychutnává vítězství nad nevědomým lidem.
Přitom Ježíš řekl jasně, že nová smlouva je KALICH.
Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Lk 22:20b
Teprve obsah kalicha, plod vinné révy, oživuje chléb, tělo Kristovo.

53»Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.55Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.57Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne.58To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.« J 6:53-58

Kdo jí tento chléb, bude žít navěky. To platí pouze o živém chlebu.
-------------
Je třeba znovu zdůraznit, že tělo a krev není celý Kristus. Kristus není pouze tělo a krev, ale hlavně duch. Právě proto je přijímání těla a krve Páně pouze připomínkou, památkou, jak říká svým učedníkům Pán Ježíš. Je to připomínka k tomu, aby učedník hledal podíl na Kristově duchu. Aby myslel a konal v Duchu.
Téměř všichni z vás přijímáte nehodně. Zůstáváte totiž sami sebou, starým člověkem a utrácíte svěřený čas na své vášně. Kristus ve vás nepřebývá.
----------------------
Martina Bohumila Lutherová
Nejhorší na tom je však to, že si to ve svém katechismu
vykonstruovali a na základě toho tvrdí, navzdory faktům, že je v něm
celý Kristus.Podvodníci lháři pod pláštěm křesťanů.
Smísili se ve 4/5 stol s pohanskými učenci a mágy a stali se
obyvateli sklepních prostorů, kteří skrze své temná okénka
vidí jen to co je při zemi....např. boty + nohy kolemjdoucích
a dělají umělé konstrukce až po klobouk.…More
Nejhorší na tom je však to, že si to ve svém katechismu
vykonstruovali a na základě toho tvrdí, navzdory faktům, že je v něm
celý Kristus.Podvodníci lháři pod pláštěm křesťanů.
Smísili se ve 4/5 stol s pohanskými učenci a mágy a stali se
obyvateli sklepních prostorů, kteří skrze své temná okénka
vidí jen to co je při zemi....např. boty + nohy kolemjdoucích
a dělají umělé konstrukce až po klobouk...potom to ve svých
pisipisi podávají jako dogmata a pravdu pro národy.Běda
tomu kdo by se vzepřel....Tak se stalo, že se nevěstka v dneš
ních dnech stala tím čím je- vede své ovce na popravu
skrze biologickou zbraň - vakcinace. Poprava nejen těla,
ale i duše.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_05.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Makabejské.
Juda a jeho bratři řekli: „Hle, naši nepřátelé jsou poraženi, pojďme očistit svatyni a znovu ji posvětit.“ Všechno vojsko se shromáždilo a vystoupilo na horu Sión. Dvacátého pátého dne devátého měsíce – měsíce kislevu – roku sto čtyřicátého osmého vstali časně zrána a podle zákona přinesli oběti na …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_05.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Makabejské.
Juda a jeho bratři řekli: „Hle, naši nepřátelé jsou poraženi, pojďme očistit svatyni a znovu ji posvětit.“ Všechno vojsko se shromáždilo a vystoupilo na horu Sión. Dvacátého pátého dne devátého měsíce – měsíce kislevu – roku sto čtyřicátého osmého vstali časně zrána a podle zákona přinesli oběti na novém zápalném oltáři, který zbudovali. Téhož měsíce a téhož dne, kdy ho pohané znesvětili, byl zasvěcen zpěvy za doprovodu citer, harf a cimbálů. Všechen lid padl na tvář, klaněli se a do nebe velebili Boha, který jim popřál zdar, osm dní slavili posvěcení oltáře, s radostí obětovali celopaly a přinesli oběti díků a chvály. Průčelí chrámu ozdobili zlatými věnci a štítky, obnovili brány i vedlejší místnosti a zasadili do nich dveře. V lidu byla velmi veliká radost a potupa od pohanů byla odčiněna. Juda, jeho bratři a celé shromáždění Izraele ustanovili, aby se dny posvěcení oltáře slavily s radostí a jásotem každoročně ve svůj čas po osm dní od dvacátého pátého dne měsíce kislevu.
1Mak 4,36-37.52-59

Žalm:
Chválíme tvé slavné jméno, Hospodine!

Veleben buď, Hospodine,
Bože Izraele, našeho otce,
od věků na věky.

Tvá je, Hospodine, velikost a moc,
nádhera, lesk i vznešenost,
neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.

Tobě, Hospodine, přísluší kralovat,
ty jsi svrchovaně povýšený nade vším,
od tebe je bohatství a velebnost.

Ty vládneš nade vším,
v tvé ruce je síla a moc,
z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.
1Kron 29

Evangelium:
Lk 19,45-48