Ostrik
LITURGICKÉ ZMĚNY PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU VE SVĚTLE DENÍKŮ JULIENA GREENA
Médón 13:31
To je nedorozumění. Dokument Dignitatis humanae není návod na mnohobožství. Která konkrétní pasáž je podle tebe špatná?
______________________________________________________________________________________________
Problém je stále stejný. Je to nechápavost. Jistí lidé prostě nepochopí, že se …More
LITURGICKÉ ZMĚNY PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU VE SVĚTLE DENÍKŮ JULIENA GREENA
Médón 13:31
To je nedorozumění. Dokument Dignitatis humanae není návod na mnohobožství. Která konkrétní pasáž je podle tebe špatná?
______________________________________________________________________________________________
Problém je stále stejný. Je to nechápavost. Jistí lidé prostě nepochopí, že se církev vyjadřuje k situaci ve světě. Považují každý dokument za NÁVOD, který musí přijmout do osobního života. Ceskoslo ten dokument pochopil tak, že MUSÍ vyznávat více bohů. Pochopil to po svém. Naopak nepochopil, že tento dokument brání křesťany před ateistickými režimy. Myslím, že některé věci chápat nikdy nebude. 🤗
Ostrik
Hlavně si dotčení internetoví diskutéři neuvědomují, že nepřejí náboženskou svobodu římským katolíkům. Protože kvůli nim Deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae přišla na svět. Nedokáží ani domyslet, co všechno na sebe ve svých komentářích prozrazují. Co mají ve svých srdcích, když nepřejí bližním to základní - vyznávat lásku k Bohu jedinému celým srdcem, vší silou, celou myslí a …More
Hlavně si dotčení internetoví diskutéři neuvědomují, že nepřejí náboženskou svobodu římským katolíkům. Protože kvůli nim Deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae přišla na svět. Nedokáží ani domyslet, co všechno na sebe ve svých komentářích prozrazují. Co mají ve svých srdcích, když nepřejí bližním to základní - vyznávat lásku k Bohu jedinému celým srdcem, vší silou, celou myslí a lásku k bližnímu, vědomě chápanou jako jednotu s bližními?
🤗
11 more comments from Ostrik
Ostrik
Pýchu u těchto jedinců probouzí fenomén internetových diskuzí. Lidé se nechávají rádi oklamat. Zapojují se do diskuzí, aby si pozdvihli sebevědomí. Když následně nahlédnou svou nedostatečnost, trpí a mstí se trollováním. Inu, každý člověk má vymezené možnosti. 🤗
Ostrik
Ať posuzují, dopřejme jim náboženskou svobodu. 😀 Jen je smutné, že nedokáží chápat ani obsah, ani význam, ani dopad těchto dokumentů. Je to vidět na jejich komentářích. Neurčité pocity a tápání. Frustrace, rodící se z uražené ješitnosti. Ztráta integrity, tvořené fantomem představ a omylů, kterou horečně budovali na podstavci chorobného egocentrismu. 🥴
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Náboženskou svobodu a požehnané předpoledne všem vespolek, přeji z celého srdce. 🤗
Ostrik
Stále se najdou tací, kteří by chtěli znásilňovat duši... Jsem přesvědčen, že Deklaraci o náboženské svobodě Dignitatis humanae ani nečetl. www.vatican.va/…/vat-ii_decl_196… ✍️More
Stále se najdou tací, kteří by chtěli znásilňovat duši... Jsem přesvědčen, že Deklaraci o náboženské svobodě Dignitatis humanae ani nečetl. www.vatican.va/…/vat-ii_decl_196… ✍️
Ostrik
Možná. A možná, že si jenom neví rady s protisměrnými informacemi. Možná je to člověk, který zoufale potřebuje nějakou berličku, aby se o ní opřel. A ejhle, je nalomená. 🤗
Ostrik
Chtěl bych tě vidět, kdyby v době tvého letničnění za tebou přišla katolická komise, která by ti odebrala děti, protože jsi modlář. A říkali by, že si vybrali učení Pia IX. Kdyby to nebylo smutné, tak bych se dobře bavil. 🙄

P.S. Ještě, že Duch svatý moudře vede církev! 🙏
Ostrik
LITURGICKÉ ZMĚNY PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU VE SVĚTLE DENÍKŮ JULIENA GREENA

ceskoslo 23:52

Co to dítě chudák, jak k tomu přijde?

Tohle je velmi nebezpečný argument praktikovaný norskou sociálkou. Tam se chodíš učit? Děláš si legraci nebo jsi tak zabedněný? 😲
Ostrik
Když pominu skutečnost, že Deklarace o náboženské svobodě vznikla jako reakce na útlak křesťanů v ateistických diktaturách a budu reagovat vážně na tvou otázku, pak se musím zeptat. A jak si představuješ, že bys modlářům zabránil modlařit? Násilím bys je pokřtil a zapsal do katolických matrik? To sis poplet dobu. Skutečného křesťana bych odkázal na jednání Ježíše a jeho apoštolů. NIKOHO K …More
Když pominu skutečnost, že Deklarace o náboženské svobodě vznikla jako reakce na útlak křesťanů v ateistických diktaturách a budu reagovat vážně na tvou otázku, pak se musím zeptat. A jak si představuješ, že bys modlářům zabránil modlařit? Násilím bys je pokřtil a zapsal do katolických matrik? To sis poplet dobu. Skutečného křesťana bych odkázal na jednání Ježíše a jeho apoštolů. NIKOHO K NIČEMU NENUTILI. Takže jestli to měl být pokus o citové vydírání, tak to tedy opravdu nefungovalo. 🤗
Ostrik
LITURGICKÉ ZMĚNY PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU VE SVĚTLE DENÍKŮ JULIENA GREENA

ceskoslo 23:52

Vám se skutečně zdá normální
A tobě to připadá nenormální? 😀
Ostrik
ZÁVĚR
15 Je tedy známo, že si dnešní lidé přejí, aby mohli svobodně vyznávat náboženství soukromě i veřejně; dokonce je ve většině ústav náboženská svoboda už vyhlášena jako občanské právo a slavnostně uznávána mezinárodními dokumenty. (39)((39/Srov. Jan XXIII., enc. Pacem in terris, 11.4.1963: AAS 55 (1963), 295-296.))
Jsou však také vládní režimy, v nichž se sice svoboda náboženského kultu …More
ZÁVĚR
15 Je tedy známo, že si dnešní lidé přejí, aby mohli svobodně vyznávat náboženství soukromě i veřejně; dokonce je ve většině ústav náboženská svoboda už vyhlášena jako občanské právo a slavnostně uznávána mezinárodními dokumenty. (39)((39/Srov. Jan XXIII., enc. Pacem in terris, 11.4.1963: AAS 55 (1963), 295-296.))
Jsou však také vládní režimy, v nichž se sice svoboda náboženského kultu ústavně uznává, ale sami veřejní činitelé se snaží odvracet občany od vyznávání náboženství a krajně znesnadnit i ohrozit život náboženských společností.
______________________________________________________________________________________________
Někdy je mi ze zmanipulovaných lidí tak smutno... 🥴
Ostrik
ceskoslo 23:03

Představuju si pod tím, že má člověk poslouchat pouze svého Stvořitele a ne si vymýšlet vlastní bejkárny. Jistě víš, že i sebevražední atentátníci jednají v souladu se svým svědomím a náboženským přesvědčením.
______________________________________________________________________________________________
Tak jsem si počkal na tu představu. 🙄 Ceskoslo, ty vůbec nechápeš dějinné …More
ceskoslo 23:03

Představuju si pod tím, že má člověk poslouchat pouze svého Stvořitele a ne si vymýšlet vlastní bejkárny. Jistě víš, že i sebevražední atentátníci jednají v souladu se svým svědomím a náboženským přesvědčením.
______________________________________________________________________________________________
Tak jsem si počkal na tu představu. 🙄 Ceskoslo, ty vůbec nechápeš dějinné souvislosti. Deklarace o náboženské svobodě vznikla na obranu křesťanů. Zkus někdy samostatně přemýšlet.

PŘEDMĚT A ZÁKLAD NÁBOŽENSKÉ SVOBODY
2 Tento vatikánský sněm prohlašuje, že lidská osoba má právo na náboženskou svobodu. Tato svoboda záleží v tom, že všichni lidé musí být prosti nátlaku jak ze strany jednotlivců, tak ze strany společenských skupin a jakékoli lidské moci, takže nikdo ani nesmí být donucován jednat v oblasti náboženství proti svému svědomí, ani mu nesmí být zabraňováno jednat podle svého svědomí soukromě i veřejně, buď sám nebo spolu s jinými, v náležitých mezích.

NÁBOŽENSKÁ SVOBODA RODINY
5 Každá rodina je společnost s vlastním a původním právem, a proto jí přísluší právo na svobodné uspořádání domácího náboženského života pod vedením rodičů. Rodiče mají právo určit způsob náboženské výchovy svých dětí podle vlastního náboženského přesvědčení.
www.vatican.va/…/vat-ii_decl_196…

🤗
Filofej
Moje obľúbené kapitoly z knihy Jób...
Ostrik
Je velmi důležité, abychom dobře znali Písmo svaté. Znalost Božího Slova nám umožní lépe se orientovat v tomto zlém světě a také pochopit roli pána tohoto světa. Smysl zkoušek nám velmi dobře ukazuje kniha Job. Text této knihy může některým poopravit představu o bytosti, kterou Bůh stvořil jako dobrou. Není to soused z kostelní lavice, kterého nenávidíte a štítíte se mu podat ruku.
Job 1:6-12
More
Je velmi důležité, abychom dobře znali Písmo svaté. Znalost Božího Slova nám umožní lépe se orientovat v tomto zlém světě a také pochopit roli pána tohoto světa. Smysl zkoušek nám velmi dobře ukazuje kniha Job. Text této knihy může některým poopravit představu o bytosti, kterou Bůh stvořil jako dobrou. Není to soused z kostelní lavice, kterého nenávidíte a štítíte se mu podat ruku.
Job 1:6-12
6Jednou se Boží synové shromáždili u Hospodina. Přišel s nimi i satan.7Hospodin řekl satanovi: „Odkud přicházíš?“ A satan, odpověděl Hospodinu: „Procházel jsem zemí a potuloval jsem se po ní.“8Tu řekl Hospodin satanovi: „Všiml sis mého služebníka Joba, že mu není na zemi podobného? Je to muž bezúhonný, čestný, bohabojný a varuje se zlého.“9Satan odpověděl Hospodinu: „Copak je Job bohabojný zadarmo?10Nechráníš ho ze všech stran, jeho dům a vše, co má? Žehnáš jeho podnikání a jeho stáda se na zemi množí.11Jen vztáhni svou ruku a dotkni se všeho, co má, a uvidíš, zda ti nebude zlořečit do tváře!“12Tu řekl Hospodin satanovi: „Hle, do tvé moci dávám vše, co má: jenom na něho samého nevztahuj svou ruku!“
🥴 😲
Ostrik
Vidíme, že zkoušky a pokušení musí přicházet, abychom se osvědčili. Zkouškami jsme tříbeni - zušlechťováni. A tento fakt nás opět vrací k podobenství o Rozsévači, které sám Pán Ježíš označil za zásadní.
L8:13Těmi pak, kteří na skále (jsou), rozumějí se ti, kteří, když uslyší, přijímají slovo s radostí; ale ti nemají kořene: na čas věří a v čas pokušení odstupují. 🤗
P.S. Irbisi, nepřej si vědět,…More
Vidíme, že zkoušky a pokušení musí přicházet, abychom se osvědčili. Zkouškami jsme tříbeni - zušlechťováni. A tento fakt nás opět vrací k podobenství o Rozsévači, které sám Pán Ježíš označil za zásadní.
L8:13Těmi pak, kteří na skále (jsou), rozumějí se ti, kteří, když uslyší, přijímají slovo s radostí; ale ti nemají kořene: na čas věří a v čas pokušení odstupují. 🤗
P.S. Irbisi, nepřej si vědět, jak je to řecky. 😀
Filofej
Svatozář,ja ani Ostrika neobviňujem.Ja s ním diskutujem rád, lebo sa mi páči, že hľadá pravdu takým náročným spôsobom. občas niečo napíšem k jeho komentárom ale nie preto aby som ho "zotrel".Myslím, že Bohu sa páči, keď niekto s ním aj "zápasí".
Prajem Ostrikovi,aby ostal v pravej viere a poznaní Boha.
Ostrik
Lenivá mysl způsobuje temnotu duše. Byl bych mile překvapen, kdyby si někdo dal práci a zjistil, že tříbení znamená zušlechťování. Zušlechtěn pokušením byl i Syn člověka, když se na poušti čtyřicet dnů postil.
Kdyby Adam ve skleníkových podmínkách Ráje nebyl podroben zkoušce - pokušení, zůstal by poslušným, ale nevědomým nástrojem. Nikdy by nenaplnil Boží vůli, smysl své existence. Proto nyní …More
Lenivá mysl způsobuje temnotu duše. Byl bych mile překvapen, kdyby si někdo dal práci a zjistil, že tříbení znamená zušlechťování. Zušlechtěn pokušením byl i Syn člověka, když se na poušti čtyřicet dnů postil.
Kdyby Adam ve skleníkových podmínkách Ráje nebyl podroben zkoušce - pokušení, zůstal by poslušným, ale nevědomým nástrojem. Nikdy by nenaplnil Boží vůli, smysl své existence. Proto nyní můžeme zpívat: Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, který Kristus zahladil svou smrtí, Ó šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký! www.youtube.com/watch 🤗
aobubo
Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
Ostrik
Zkus to někdy v dobrém. Uvidíš, že to udělá radost i tobě samotnému. 🤗