Clicks222
Stylita
7

Boží slovo na den 3.6. A.D.2020

K Ježíšovi přišli saduceové, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: "Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr a zanechá po sobě manželku, ale žádné dítě, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.' Bylo sedm bratrů. První se oženil, a zemřel bez potomka. Jeho manželku si vzal druhý, ale i on zemřel bez potomka. Stejně tak třetí. A nikdo z těch sedmi nezanechal potomka. Poslední ze všech zemřela i ta žena. Kterému z nich bude náležet při vzkříšení, až vstanou? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!" Ježíš jim řekl: "Jste na omylu, protože neznáte Písmo ani Boží moc. Až (lidé) vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A co se týká mrtvých, že budou vzkříšeni, nečetli jste v Mojžíšově knize (na tom místě, kde je řeč o hořícím) keři, jak mu Bůh řekl: `Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův?' On není Bohem mrtvých, ale živých! Velmi se mýlíte!"
Mk 12,18-27
Zedad
A co se týká mrtvých, že budou vzkříšeni, nečetli jste v Mojžíšově knize (na tom místě, kde je řeč o hořícím) keři, jak mu Bůh řekl: `Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův?' On není Bohem mrtvých, ale živých! Velmi se mýlíte!
Theodorá-Máriá
No vidíš Zdeadu. A proto se také divím bratrům adventistům,
že nevěří v posmrtný život, až prý při vzkříšení. Přitom je psáno
to co jsi napsal a potom na hoře Tábor Eliáš a Mojžíš rozmlouvali
s Kristem Pánem. To je pro mě záhada!
Kallistratos
Je to Theo otázka času a tedy kontinua, které vnímáme. Před Bohem čas není.... Dá se tedy pochopit i představivost adventistů. Je to mnohem lepší, než když pobožní či pověrčiví lidé z Krkonoš vyvolávají duchy a spol. A nebo místo k Bohu spěchají o přímluvu k tomu či tomu a myslí to vážně.... Přes někoho k někomu.... V čase.... To je žel zarostlá mentalita, která ač vysvětlována poměrně …More
Je to Theo otázka času a tedy kontinua, které vnímáme. Před Bohem čas není.... Dá se tedy pochopit i představivost adventistů. Je to mnohem lepší, než když pobožní či pověrčiví lidé z Krkonoš vyvolávají duchy a spol. A nebo místo k Bohu spěchají o přímluvu k tomu či tomu a myslí to vážně.... Přes někoho k někomu.... V čase.... To je žel zarostlá mentalita, která ač vysvětlována poměrně alibisticky mi někdy "neštymuje". Stejně tak západní zpověď je příliš ultimativní a závisející ve finále na prostředníkovi více než třeba na Východní plíci křesťanství, kde je to uzdravující cesta.... Ale myslím si, že moudrý kněz v katolické Církvi už dávno toto chápe.... A stejně tak mnoho dalších věcí. Západ i Východ by se od sebe mohli hodně naučit.....
Theodorá-Máriá
😇 Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on má dost moci,

aby mi ochránil to, co mi svěřil, až do onoho dne
😇
Stylita
sv. Cecílius
Cæcilius, presb.
3. června, připomínka
Postavení: kněz
Úmrtí: s. III.
Stal se právním zástupcem v Římě podobně jako jeho přátelé Oktavius a Felix Minutius. Po jejich obrácení na křesťanství setrvával Cecílius dál u pohanství a hájil ho jako náboženství bohatých. Na křesťanství mu vadilo, že se věřící zříkají rozkoší a toho, čeho si podle něj "rozumný" člověk cení. Vadila mu i …More
sv. Cecílius
Cæcilius, presb.
3. června, připomínka
Postavení: kněz
Úmrtí: s. III.
Stal se právním zástupcem v Římě podobně jako jeho přátelé Oktavius a Felix Minutius. Po jejich obrácení na křesťanství setrvával Cecílius dál u pohanství a hájil ho jako náboženství bohatých. Na křesťanství mu vadilo, že se věřící zříkají rozkoší a toho, čeho si podle něj "rozumný" člověk cení. Vadila mu i chudoba a opovrhování křesťany. Díky trpělivosti a aktivitě přítele Oktávia všechny námitky proti křesťanským pravdám mu byly vyvráceny a on našel cestu k Bohu. Nejen že konvertita Cecílius byl pokřtěn, ale zvolil si i duchovní povolání. Odcestoval pak do Kartága v Africe, kde jako kněz mimo jiné pokřtil sv. Cypriána a úspěšně přiváděl k víře další.

catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/09_03.htm

1. čtení:
Začátek druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, (aby hlásal) život slíbený v Kristu Ježíši, drahému synovi Timotejovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Děkuji Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím - jako už moji předkové - …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/09_03.htm

1. čtení:
Začátek druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, (aby hlásal) život slíbený v Kristu Ježíši, drahému synovi Timotejovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Děkuji Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím - jako už moji předkové - když na tebe pořád vzpomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. A proto tě vybízím: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale (ducha) síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani (se nestyď) za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. On nás spasil a povolal (svým) svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v Kristu Ježíši před dávnými věky. Ale to se projevilo teprve nyní, když přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil (moc) smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. K jeho (zvěstování) jsem byl ustanoven hlasatelem, apoštolem a učitelem. Proto také tohle trpím, ale nestydím se za to. Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on má dost moci, aby mi ochránil to, co mi svěřil, až do onoho dne.
2Tim 1,1-3.6-12

Žalm:
K tobě, Bože, zvedám své oči.

Zvedám své oči k tobě,
který trůníš na nebi.
Hle, jako oči služebníků hledí
na ruce svých pánů.

Jako oči služebnice hledí
na ruce své paní,
tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha,
dokud se nad námi nesmiluje.
Zl 123

Evangelium:
Mk 12,18-27

Církevní kalendář:
sv. Karel Lwanga a druhové
Carolus Lwanga et XII socii, - Achilles Kiwanuka
3. června, památka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 1886
Patron: katolické akce mládeže Afriky
Atributy: mladí černoši, palmy, oheň
Dnes oslavovaní mučedníci pocházeli z Ugandy. Když se Muanga stal králem, brzy zakázal návštěvy u misionářů a začal pronásledovat křesťany. Vydal rozkaz: "Všichni, kdo se budou modlit jako křesťané, propadnou trestu smrti." První překročila toto nařízení jeho mladá pážata v čele s Karlem Lwangem, který vynikal mravní čistotou a upřímnou zbožností. Když tajně přijal svátost křtu a biřmování, posiloval odvahu svých druhů. Byl odsouzen k upálení a s ním i 12 dalších: Achiles Kiwanuka, Adolf Ludigo Mkasa, Ambrož Kibuka, Anatol Kiriggwajjo, Bruno Seronuma, Jakub Buzabaliao, Kizito, Lukáš Banabakintu, Mbaya Tuzinde, Mgagga, Gyavira, Mukasa Kiriwanvu.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá
JEN JESTLI TO NEBYLO JINAK: