Za Slovensko pred Eucharistiou, V. prikázanie (adorácia)

(V. PRIKÁZANIE)

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 3.6.:

Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, dávam všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. (Gn 1,26 – 31)


Zvelebujeme Ťa a dobrorečíme Ti Bože za dar života, ktorý si vdýchol do človeka pri stvorení. Stvoril si nás na svoj obraz a podobu k slobode a láske pre večnosť s Tebou. Aj keď sme ju hriechom stratili, Ty sám v osobe svojho Syna si prišiel, aby si obnovil svoj obraz v nás a pozdvihol človeka padnutého v hriechu. Neodvrátil si sa od svojho stvorenia, ale svojím Synom si ho pozdvihol na prvotnú dôstojnosť. Obnovujúc našu prirodzenosť si nám znova ponúkol večnosť s Tebou. Predsa napriek tomu všetkému si človek dneška namýšľa, že on sám vládne a Teba nepotrebuje. Zabúda na svojho Stvoriteľa a sám rozhoduje o živote, ktorý je Tvojím darom. Chceme Ťa v tejto chvíli, tu pred Tebou, prítomným v Eucharistii odprosovať za hriechy proti životu a dôstojnosti človeka. Odpusť Pane, že zabúdame, že sme Tvojím najlepším dielom a prijmi toto odprosenie ako náhradu za dar života, ktorý nám dávaš.

za každé odmietnutie života, Odprosujeme Ťa Pane Ježišu
že sme si dostatočne necenili dar života, ktorý nám dávaš, odprosujeme ťa, Pane Ježišu, OŤPJ
za škodenie si na zdraví závislosťou na cigaretách, nikotíne, alkohole, drogách či liekoch, OŤPJ
že nechránime život človeka od jeho počiatku, OŤPJ
za všetky hriechy potratov, ktoré volajú do neba po odplate, OŤPJ
za každé zmarenie ľudského života v jeho počiatku podaním antikoncepcie, OŤPJ
že sme dieťa vnímali ako prekážku pohodlného života, OŤPJ
že sme sa báli prijať viacero detí v manželstve, OŤPJ
za to, že život človeka vnímame len v jeho ekonomickom rozmere prínosu pre spoločnosť, OŤPJ
ak sme nahovárali iných na potrat, OŤPJ
že si neceníme život ako najvyššiu hodnotu, OŤPJ
ak sme embryo nepovažovali za plnohodnotného človeka, ale iba zhluk buniek, OŤPJ
za neprijatie vlastného života a samovražedné myšlienky, OŤPJ
za samovraždy v našich rodoch a rodinách, OŤPJ
za eutanáziu ako riešenie problému staroby, OŤPJ
že sa hráme na Boha pri umelých oplodneniach, OŤPJ
za pokusy na ľuďoch, ktoré sú proti dôstojnosti človeka, OŤPJ
za každé mučenie a týranie ľudí, OŤPJ
že sme zabúdali na právo na život každého človeka, OŤPJ
za to, že sme volili politikov, ktorí presadzovali potraty a pro choice agendu, OŤPJ
za podporovanie vojny a vojenských riešení konfliktov, OŤPJ
za budovanie novopohanského kultu tela, ktorý zabúda na dušu, OŤPJ
za násilie a ozbrojené konflikty medzi ľuďmi, OŤPJ
že stále viac a viac zbrojíme v nádeji, že zbrane vyriešia každý problém, OŤPJ
za každý únos a zadržiavanie rukojemníkov, OŤPJ
za nadmerné požívanie alkoholu OŤPJ
za nebezpečné vedenie vozidla a porušovanie dopravných predpisov, OŤPJ
za nepodporovanie prorodinnej politiky, OŤPJ
za plytvanie potravinami a vyhadzovanie jedla, OŤPJ
za pohoršenie, ktoré sme spôsobovali ľahkovážnosťou a vlažnosťou k Božím zákonom, OŤPJ
za to, že sme málo alebo vôbec neďakovali za život, OŤPJ
že sme zabúdali na večný život a žili v nekajúcnosti, OŤPJ
za všeobecnú neúctu voči životu a človeku, OŤPJ

Drahý Ježišu, ktorý si svoju presvätú krv prelial na kríži za našu spásu a večný život, prijmi toto odprosenie a obmy svojou krvou nás, naše rodiny, deti i celé Slovensko. Nech Tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Vdýchni nanovo svoj dych života do našich sŕdc, aby sme ako kresťania skutočne svedčili o živote, ktorý nám dávaš, lebo Ty jediný si Darca života a my Ti vzdávame slávu s Otcom i Svätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu

(prednesené o. Biskupom Karolom Kmeťkom dňa 6. júla 1947)

Božské Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, Ty nás voláš k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 2). Hľa, pred tebou kľačíme v hlbokej úcte a zasväcujeme Ti slovenský národ, venujúc ho tvojej cti a velebe po všetky veky.

Oddávame a zasväcujeme ti minulosť svojho národa, utrpenia i radosti, čnosti, práce i starosti svojich predkov. Oddávame a zasväcujeme Ti ich tvrdé mozole, ktorými budovali a udržovali túto našu drahú vlasť. Prinášame ti všetku ich krv, ktorú vylievali pri dobývaní a obrane národnej slobody.

Oddávame a zasväcujeme ti seba a všetkých, ktorí sa hlásia a priznávajú k slovenskému národu, či už bývajú tu vo vlasti, alebo sú rozídení po šírom svete. Tvoji sme a tvojimi chceme byť v živote, v smrti a vo večnosti. Tebe venujeme a oddávame všetky svoje myšlienky, city, slová, skutky a snaženia. Chceme žiť vždy a všade, v rodine i vo verejnosti tak, ako to Ty kážeš, aby si nás vždy prijal za svojich.

Oddávame a zasväcujeme Ti aj budúce pokolenia slovenského národa. Chráň a zachovaj ich, ako si zachoval našich otcov a nás v tisícich búrkach a nebezpečenstvách. Chráň a zachovaj ich vo viere a vernosti Tebe, k Tvojej svätej Cirkvi a k pravej kresťanskej mravnosti.

Odvráť od nás a od našich potomkov všetku neveru a ľahostajnosť, všetku závisť, hnev a nepriateľstvo, nemiernosť a necudnosť. Odvráť od nás vojnu, hlad, mor a všetky nebezpečenstvá i nešťastia, ktoré by mohli národu priniesť záhubu.

Odpusť nám, Pane naše viny. Odpusť všetkým, ktorí Ťa urážajú neverou, bezbožnosťou, svätokrádežou, rúhaním, nemiernosťou a nemravnosťou, nespravodlivosťou a nepriateľstvom a prehrešujú sa proti svätosti rodinného života. O, Pane, nehľaď na naše viny, ale prihliadaj na nevinnosť útlej mládeže, na obetavosť rodičov, na modlitby a utrpenia Teba milujúcich a na šľachetné srdcia, ktoré plnia svedomité svoje povinnosti a slúžia utrápeným.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu , všetkých našich cirkevných a svetských predstavených. Ochraňuj svoju svätú Cirkev pred všetkými pohoršeniami a útokmi a udeľ nám sily, aby sme neohrozene vyznávali svoju kresťansko-katolícku vieru, smelo ju zastávali a boli hotoví za ňu i svoj život položiť.

Osvieť, riad’ a spravuj našich predstavených a zákonodarcov, udeľ im svoje pravé svetlo, aby poznali cestu, po ktorej majú viesť národ k pokoju a spáse.

Žehnaj, ó, Pane Ježišu, naše rodiny, otcov, matky i deti. Aj všetkým občanom daj pravú poslušnosť a pracovitosť, celému národu jednotu a svornosť. Vyslyš vždycky trpiacich chorých, vdov a sirôt a pošli im úľavu a potechu. Pohliadni milosrdne aj na hriešnikov, odpadlíkov a nevercov, nedaj im zahynúť, ale naplň ich svetlom pravdy, nech sa ich srdce pohne láskou a ľútosťou, aby uznali svoje poblúdenie a vrátili sa k Tebe a k Tvojej svätej Cirkvi. Priveď všetkých ľudí k pravej viere a kresťanskej láske, aby sme všetci jednou mysľou, jedným srdcom Teba vyznávali, Tebe sa klaňali, Teba poslúchali, Tvoje zákony verne zachovali a tak si zaslúžili Tvoje požehnanie v tomto živote i vo večnosti. O, Bože, daj nášmu národu a všetkým národom sveta čestný a trvalý pokoj, po ktorom tak vrúcne túžime a ktorý od Teba s dôverou očakávame.

Ó, Pane, v pokore svojho srdca uznávame, že nie sme hodní, aby si nás vyslyšal a prijal naše obetovanie, preto odovzdávame seba, toto svoje zasvätenie a prosby prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Tvojej Matky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej Patrónky. Ó, Matka nášho Pána Ježiša Krista, Ty si aj naša Matka, Teba vzývame s takou vrúcnosťou, ako Ťa vzývali naši predkovia od čias, keď svätí Cyril a Metod im hlásali Kristovu vieru a kázali Teba uctievať; keď svätý Svorad a Benedikt boli príkladom národu svojimi čnosťami a svätí košickí mučeníci svojou krvou spečatili vieru. Ó, Matka, naši svätí patróni a všetci oslávení predkovia, zaneste toto naše zasvätenie, našu vernosť, naše prosby pred trón Trojjediného Boha a oddajte nás všetkých do Srdca Ježišovho, láskou k nám horiaceho, aby sme my všetci a celý náš národ boli jeho teraz a na večné veky. Amen.
Hanka Kraská
Dnes svätíme sviatok Božieho Tela a Krvi Ježiša Krista.
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo) : Životopisy svätých
Obrázky a fotografie link
katolik.cz/feeling/1_2.htm
Nejstarší viditelný eucharistický zázrak je v Lanciana z východní mše s kvašeným chlebem
katolik.cz/feeling/1_2.htm
Nejstarší viditelný eucharistický zázrak je v Lanciana z východní mše s kvašeným chlebem
Trvá dodnes.
Euch…More
Dnes svätíme sviatok Božieho Tela a Krvi Ježiša Krista.

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo) : Životopisy svätých

Obrázky a fotografie link

katolik.cz/feeling/1_2.htm

Nejstarší viditelný eucharistický zázrak je v Lanciana z východní mše s kvašeným chlebem
katolik.cz/feeling/1_2.htm

Nejstarší viditelný eucharistický zázrak je v Lanciana z východní mše s kvašeným chlebem
Trvá dodnes.

Eucharistie pod způsobami chleba a vína se před třinácti stoletími díky pochybnosti kněze změnila na skutečné fyzické Tělo a skutečnou fyzickou Krev Páně. Obojí je uchováváno bez jakékoli ochrany před vlivy vnějšího prostředí, obojí je stále tělem a krví živého Člověka. (Který biologický i nebiologický materiál by obstál v tak časově a klimaticky náročné zkoušce?) Jiná eucharistická relikvie stále živého Ježíše se uchovává v Orvietu (krátký popis).

UDÁLOST EUCHARISTICKÉHO ZÁZRAKU V LANCIANU [1]

První eucharistický zázrak, který katolická církev zná, se stal v Lancianu před více než dvanácti stoletími.
Po pět století baziliáni s největší péčí opatrovali tento obdivuhodný nebeský dar.
V r. 1176 papež Alexandr III. přidělil kostel s přilehlým klášterem benediktýnům a ti se pak stali novými strážci tohoto eucharistického zázraku. Následovali minorité (františkánští konventuálové), kteří dostali potvrzení od arcibiskupa Landulfa von Chieti, kam také Lanciano patří. Tento dar chrámu sv. Legontiana byl ratifikován papežem Innocencem IV. (Breve z 12. 5. 1252)

V důsledku Napoleonových převratných zákonů slouží dnes kostel sv. Legontiana bohužel jen světským účelům. V novém kostele se tyto sv. ostatky uchovávají v kapli vpravo od hlavního oltáře. Ta kaple je tam dodnes. Původní je jen úzké a vysoké goticko-románské okno.
Ze strachu před Turky, kteří. r. 1566 zneklidnili celé Jaderské moře, chtěl bratr Antonius Di Mastro Renzo tyto cenné ostatky v noci přenést do bezpečí. Jeho cílem byly vysoké hory. Ale k svému velikému překvapení se na druhý den ocitl opět před klášterní bránou. Tak poznal, že relikvie musí zůstat ve městě.
V roce 1636 zřídil Jan Fr. Valsecca novou kapli. O rok později tam byly ostatky slavnostně přeneseny a uloženy za železnou mříží uzamčenou třemi zámky, kde se uchovávaly 265 let.
Dnes je svalovina upevněna mezi dvěma krystaly a to všechno je uloženo ve stříbrném, jemně tepaném relikviáři z r. 1713. Krev v křišťálovém kalichu spočívá u nohy relikviáře. Dva andělé drží v rukou paprsky monstrance a zlatou obrubu s nápisem: „Tantum ergo sacramentum veneremur cernui“ což znamená: „Před svátostí touto slavnou v úctě skloňme kolena“.
V roce 1902 dal lancianský arcibiskup Msgre. Petrarca vybudovat umělecký hlavní oltář, kam byly relikvie za účasti pěti abruzských biskupů a množství lidu přeneseny. Vlevo a vpravo od svatostánku jsou dva adorující andělé a po obou stranách oltáře stojí dvě symbolické sochy: Víra a Láska.

Svaté relikvie dostaly různá církevní potvrzení:
17. února 1574 Msgre. Rodrigez zjistil před veřejností, že se těch pět krevních tělísek vlní stejně dohromady jako každé jednotlivě. Podobně v r. 1637 generální vikář diecéze, v r. 1770 Msgre. Gervasone a 26. 10. 1886 Msgre. Petrarca. Zázračné na tom je, že ve svalovině jsou znatelné fragmenty chleba.
Františkánští minorité byli za napoleonského povstání vyhoštěni, ale asi po sto padesáti letech 2.6.1952 po nedobrovolné nepřítomnosti dostali svou svatyni zpět.
V r. 1971 se uskutečnilo důkladné šetření relikvií podle nejnovějších vědeckých poznatků. V dobrozdání Vienské univerzity z 26.2.1971 je pravost partikulí (částeček) znovu potvrzena. Šetření ukázalo, že jde o lidské maso a krev, které přes vysoké stáří není zetlelé. Vyšetřování provedli věhlasní vědci.

Sv. Tomáš Akvinský (+1274)

Pange lingua
1.
Pange lingua gloriosi Corporis mysterium, Sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium fructus ventris generosi Rex effudit gentium.
2 Nobis datus, nobis datus ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus miro clausit ordine.
3. In supremae nocte coenae, recumbens cum fratribus, observata lege plene cibis in legalibus, cibum turbae duodenae se dat suis manibus.
4. Verbum coro, panem verum Verbo carnem efficit: fitque sanguis Christi merum, et is sensus deficit, ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.
5. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui: et antiquum documentum novo cedat ritui: Praestet fides, supplementum sensuum defectui.
6. Genisori Genitoque laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque sit et benedictio: procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.

Chvalte, ústa
1.
Chvalte, ústa, vznešeného Těla Páně tajemství, chvalte předrahou Krev Jeho, kterou z milosrdenství, zrozen z lůna panenského, prolil Král všech království.
2. Nám byl dán a nám se zrodil z Panny neporušené, jako poutník světem chodil, sil zde zrno pravdy své, skvělým řádem vyvrcholil svoje žití pozemské.
3. Na poslední večer k stolu s bratřími když zasedal, beránka by s nimi spolu podle zvyku pojídal, dvanácteru apoštolů za pokrm sám sebe dal.
4. Slovo v těle slovu dává moc chléb v Tělo proměnit, z vína Boží Krev se stává. I když Pán je smyslům skryt, stačí sama víra pravá srdce čisté přesvědčit.
5. Před Svátostí touto slavnou v úctě skloňme kolena, bohoslužbu starodávnou nahraď nová, vznešená, doplň smysly, které slábnou, víra s láskou spojená.
6. Otci, Synu bez ustání chvála nadšená ať zní, sláva, pocta, díkůvzdání naše chvály provází. Duchu též ať vše se klaní, který z obou vychází. Amen.

EUCHARISTICKÝ ZÁZRAK Z LANCIANA [2]

Antické Anxanum, město z Frentanie, skrývalo přes dvanáct století první a největší eucharistický zázrak katolické církve. Tato podivuhodná událost se stala v 8. století po Kristu v malém chrámu sv. Legonciána jako Boží reakce na pochybnost baziliánského mnicha o Ježíšově skutečné přítomnosti v Nejsvětější svátosti oltářní. Během mše svaté, po dvojím proměnění, se Hostie změnila v živé Maso a Víno se změnilo v živou Krev, která se srázila do pěti kapének, nepravidelných a rozdílných tvarem a velikostí. Hostie-Maso, jak je možné dokonale pozorovat i v současnosti, má stejné rozměry jako velká hostie, používaná dodnes v latinské církvi; je lehce nahnědlá a když se osvětlí ze zadní strany, tak se zdá, že má růžovou barvu.

Krev je sražená a má zemitou barvu podobnou žluti okru. Různá církevní zkoumání ("Recognitions") byla vedena od roku 1574. V letech 1970-71 a návazně částečně v roce 1981 zde probíhal vědecký výzkum nejslavnějšího vědce prof. Odoardo Linoliho, význačného profesora v anatonomii, patologické histologii, v chemii a klinické mikroskopii. Spolupracoval s ním prof. Ruggero Bertelli z univerzity v Sieně. Analýzy byly prováděny s absolutní a nezpochybnitelnou vědeckou přesností a byly zdokumentovány sérií mikroskopických fotografií.

Tyto rozbory prokázaly následující závěry:

- Maso je opravdové maso.
- Krev je opravdová krev.
- Maso a krev patří lidské bytosti.
- Maso se skládá ze svalové tkáně srdce.

V Masu můžeme pozorovat existenci částí: myokardu, endokardu, bludného nervu a také levou srdeční komoru se značnou tloušťkou myokardu. Maso je kompletní "SRDCE" v jeho základní struktuře. Maso a Krev mají stejnou krevní skupinu: AB (typ krevní skupiny je identický s tím, který prof. Baima Bollone zjistil ve Svatém Rubáši z Turína). V Krvi byly nalezeny proteiny v těch samých normálních poměrech (percentuálním obsahu) jako je složení séroproteinů u čerstvé normální krve. V Krvi byly také nalezeny tyto minerály: chloridy, fosfor, hořčík, draslík, sodík a vápník. Zachování Masa a Krve, které byly ponechány jejich přírodnímu stavu po dvanáct staletí a nechráněné před atmosférickými vlivy a biologickými činiteli, zůstává mimořádným fenoménem.


Byly získány následující mikroskopické snímky, které jsou popsány: [3]

. 1 - Zázračné Srdce z Lanciana. Eozin, zvětšení 200x.

Celkový histologický vzhled vzorku Masa s žilkami soustředěnými ve svazečcích s podélnou orientací tak, jak se vyskytuje na vnější povrchové vrstvě srdce.

[4] Vysvětlivka: Eozin je červené barvivo běžně používané v histologii, vědě, zabývající se studiem mikroskopické struktury tkání a orgánů. K zvýraznění některých specifických částí se požívají různé barvící techniky - zde byl použit jako barvivo eozin.

Obr. 2 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 200x.

Svalové buňky s podélnou orientací (detail k obr. 1)

Obr. 3 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 200x.

Buňky myokardiální tkáně s různou orientací.

Obr. 4 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 200x.

Anastomózní můstky mezi buňkami myokardu.

Obr. 5 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Ignestiova metoda, zvětšení 200x.

Svalové buňky s podélnou orientací (detail k obr. 1)

Obr. 6 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 200x.

Celkový pohled na příčně pruhovanou svalovou strukturu s vlákny, která jsou u syncytoidní [členěné, mnohobuněčné] struktury k sobě vzájemně svázána.

Obr. 7 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 500x.

Toto zvětšení ukazuje tkáňovou strukturu přeplněnou žilkami, které se podobají syncytiu.

br. 8 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Ignestiova metoda, zvětšení 200x.

Jakkoli je tkáň stará, je složena ze svalových fibrilových buněk, oddělených nebo v svazečcích. V mnoha bodech se fibrilobuňky spojují navzájem. Je zřetelně patrná tkáň syncytiálního typu. Navzdory nějakým poškozením způsobeným stářím tkáně je zřejmé, že se tkáň skládá z buněk srdečního svalu, izolovaných nebo ve svazcích.

Obr. 9 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 200x.

Syncytiální uspořádání myokardiálních buněk.

Obr. 10 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 200x.

Lalůček v tukové tkáni v mezeře mezibuněčného prostoru příčně pruhovaného svalu. Svalové buňky jsou rozštěpené a vnitřně přidružené v myokardiální tkáni k tukovým buňkám.

[4] Vysvětlivka: Mallory je kontrastní fialové pigmentační barvivo.

Obr. 11 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Mallory, zvětšení 400x.

Krevní cesty (tepny a žíly).

Obr. 12 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 250x.

Krevní cesty (obě tepny a žíly) v myokardiální tkáni. Uzlík z předložené tkáně je vnitřně připojen k myokardiální tkáni.

Obr. 13 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 250x.

Tepna a velmi úzká větévka bludného nervu.

Obr. 14 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 350x.

Větévka bludného nervu. Tenké perinervium a místo ochraňující srůstání struktury do svazečků.

Obr. 15 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 110x.

Endokardiální struktura s papilárně profilovaným "kopečkem".

Obr. 16 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 400x.

Důkaz "zhrubělé" struktury endokardu; syncytoidní [členěná, mnohobuněčná] struktura tkáně myokardu [srdečního svalu].

[4] Vysvětlivka: Endokard - vnitřní vrstva srdce vystýlající srdeční dutinu - je v kontaktu s krví a odvozují se z ní srdeční chlopně.

Obr. 17 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 160x.

Endokard jako souvislý spojovací prvek vrstvy a dole myokardiální tkáň s krevními cestami.

Obr. 18 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 160x.

Část profilu endokardu jako vláknité vrstvy o stejné tloušťce, krevní cesty v subendokardiální a myokardiální tkáni.

r. 19 - Zázračné Srdce z Lanciana.

Tenkovrstvá chromatografie krevního vzorku s oxyhemoglobinem (02) a alkalickým hematinovým standardem. Experiment byl uskutečněn třikrát. Krevní vzorek má tentýž Rf jako standard, protože daný materiál má biochemické charakteristiky jako skutečný krevní vzorek.

[4] Vysvětlivka: Podstata metody: v chromatografii jde o to, že daný vzorek kapalného materiálu se různě rychle pohybuje po nosiči, který je nasycen mobilní kapalnou fází; nosičem může být chromatografický papír anebo v případě tenkovrstvé chromatografie silikagel, uhličitan vápenatý nanesený na skleněné desce. Rf definuje přesně danou látku a je to poměr vzdálenosti středu skvrny vyšetřované látky ke vzdálenosti čela rozpouštědla od startu.

Obr. 20 - Zázračné Srdce z Lanciana.

Uhlenhuthova zóna precipitační reakce. Zleva zkumavka č.1 (Krev) a č.2 (Maso) ukazuje zónu pozitivní precipitační reakce. Následující zkumavky slouží jako kontroly.

Obr. 21 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 160x.

Test vyluhováním s absorbcí (eluciačně-absorbční test, hemaglutinační test). Nahoře: Hemoglutinační test na krevním vzorku z Lanciana: nalevo: použito anti-A sérum; vpravo: anti-B sérum. Dole: Hemoglutinační test na vzorku tkáně z Lanciana: vlevo: anti-A sérum; vpravo: anti-B sérum. Výsledek je, že Tkáň a Krev z Lanciana náleží někomu, kdo má krevní skupinu AB.

[4] Vysvětlivka: Hemaglutinace - shlukování červených krvinek, využívá se toho u některých vyšetření, kdy jsou antigeny (látka, již tělo rozezná jako cizorodou a je schopno proti ní vyrobit protilátky) vázané na červ. krvinkách, které pak při přítomnosti specifických protilátek aglutinují - srážejí se, shlukují. Červené krvinky shlukuje sérum, které je od jiného jedince s odlišnou krevní skupinou (např. krvinky skupiny A shlukuje sérum od skupin B a O). Principu aglutinace se využívá právě u stanovení krevních skupin.

Obr. 22 - Zázračné Srdce z Lanciana.
Eozin, zvětšení 200x.

Elektroforetický model krevních proteinů (chromatický fotometr). Profil frakcí séra je normální a dokazuje, že jde o vzorek čerstvého krevního séra.

[4] Vysvětlivka: Existuje celkem dvacet druhů aminokyselin, z kterých se různým způsobem skládají řetězce bílkovin. Jejich styl tvorby a konečný druh bílkoviny je přesně zakódován v genech - prostě pracovní postup výroby je už dávno znám a jaksi geneticky předurčen. Tělo pak jen syntetizuje a snaží se dostát genetickému předurčení.

Tzv. elektroforézou lze rozdělit v elektrickém poli bílkoviny dle náboje na albuminy a skupinu globulinů. Albuminy mají největší "pík" a putují v elektrickém poli nejdále, ostatní globuliny se pak ještě dále dělí. Albumin je hlavní bílkovinou lidské krve. Přenáší v krvi řadu látek, jež se ve vodě nemohou rozpouštět - hormony, vitamíny, bilirubin… Globuliny jsou rozděleny do čtyř skupin a v krvi mají za úkol např. také přenášení a transport důležitých látek a hormonů; ke globulinům patří také většina protilátek tzv. imunoglobulinů, které jsou uzpůsobeny k likvidaci toxinů nebo cizorodých látek vniklých do těla. Obsah oněch bílkovin je v těle poměrově zastoupen podobně. Jenom při vážnějších onemocněních se poměr vymyká normálu.
Standardní tvar elektroforézní křivky:
Bílkoviny jsou základní složkou lidského těla. Jsou tvořeny řetězcem aminokyselin, kterých může být až několik tisíc v jedné molekule bílkoviny. Bílkovinné povahy je v těle mnoho látek velice významných - hemoglobin, hormony, kolagen, enzymy, protilátky, srážlivé faktory… Bílkoviny např. z jídla se trávením rozkládají na aminokyseliny a ty slouží tělu jako základní stavební kameny pro tvorbu svých vlastních bílkovin, což se děje v buňkách tzv. proteosyntézou. Přesné pořadí aminokyselin v řetězci bílkoviny je kódováno dědičně. Stačí jen jediná chyba, a daná bílkovina je zcela nefunkční a nepoužitelná pro daný účel v těle.

Závěrem: toto je vše, co může říci Věda, když volá po svědectví, aby tak dala zaručenou a úplnou odpověď, pokud se týče autentičnosti eucharistického zázraku v Lancianu.

EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY [5]

Církevní historie zaznamenává víc než sto šedesát uznaných eucharistických zázraků. Na začátku osmého století jistý baziliánský mnich z Lanciana byl po pronesení slov Proměňování během mše sv. mučený pochybnostmi. Svatá Hostie se před jeho očima proměnila na Tělo, mimo středu, ve kterém svátostný způsob zůstal nedotknutý. Konsekrované víno se změnilo na jasně červenou krev, která vytvořila pět malých sraženin. Tato zázračná Hostie a Krev se zachovaly do dnešního dne.

Papežové této doby potvrdili pravost zázraku. Roku 1970 Svatá stolice pověřila skupinu vědců, aby provedli laboratorní rozbor. List Osservatore Romano z 3. dubna 1971 podal zprávu o výsledcích, které potvrdily, že uvedená krev je skutečnou krví a maso že je tkání srdečního svalu. Tato tkáň i krev patří jedné a té samé osobě. Zázrak trvá už 1200 roků. Papežové Lev X., Klement X. a Lev XIII. a další potvrdili pravost a úctu, která se vzdává této zázračné sv. Eucharistii.

Orvieto - celkový pohled

... dóm ze XIV. století, vystavěný na popud papeže Urbana IV. ke cti eucharistického zázraku

BOLSENA - ORVIETO

Druhým zázrakem je událost mnicha Petra z Prahy. Bylo to v období eucharistických kontroverzí XIII. století. Řeholní kněz Petr sloužil jednou roku 1263 mši sv. u hlavního oltáře v kostele sv. Kristýny v Bolsenu. V popisu události se píše, že ho napadly pochybnosti o pravdivosti vzhledem k Eucharistii. Když pronesl nad Hostií slova proměňování a pozdvihoval ji, nekvašený chléb se proměnil na maso a začal hojně krvácet. Novina se dostala rychle do Říma a papež Urban IV., který byl tehdy v Orvietu, se vydal do Bolsena. Na jeho žádost mu místní biskup přinesl zázračnou Hostii. Papež padl na kolena a klaněl se eucharistickému Pánovi, jehož krvácející eucharistické Tělo leželo na korporálu. Korporál se uchovává v orvietské katedrále dodnes. Následující rok v srpnu 1264 papež ustanovil svátek Kristova Těla na počest Nejsvětější Svátosti a pověřil Tomáše Akvinského, aby napsal oficium svátku. Hymny "O Salutaris Hostia" a "Tantum Ergo" jsou od sv. Tomáše. Církev ověřila věrohodnost těchto i mnoha jiných eucharistických zázraků. V tomto desetiletí ověřila pravost podobných zázraků, například krvácení Eucharistie ve Venezuele a jinde.

[1]
Událost eucharistického zázraku v Lancianu
eucharistie.cz/czech/texty/zazrak1.html
[2]
Eucharistic Miracle, Lanciano, 8th Century A.D.
Eucharistic Miracle of Lanciano
Photographic Documentation of the Scientific Recognition
The Real Presence Eucharistic Education and Adoration Association
mnegri.it/miracolo/photorecognition.html

[3]

Mikrosnímky převzaty s vědomím provinciála premonstrátského kláštera v Lancianu (Itálie)
mnegri.it/miracolo/photorecognition.html
mnegri.it/miracolo/welcome.html
[4]

jednoduché přiblížení připravil Ing. Miroslav Kuťák, mikrobiologická laboratoř Biolan Lanškroun
[5]

Biskup Mons. Roman Danylak: "Nebo to myslí vážne…"; časopis Heart of the Harvest (8/1996)
heartofjesus.ca/Naju/NajuSlovak.htm

Zdroj, kde je více fotek: web.katolik.cz
David Michael Emeth
Všimněte si, že šlo o kvašený, nikoli nekvašený chléb! Nick Otčenáš apod. 🙂
Peter(skala)
ano, nekvasený chlieb nespôsobuje žaludočne problemy