Clicks681
Varovanie

LÁSKA KE VŠEM MÝM DĚTEM, JEŽÍŠ

Díl čtvrtý
Skrze Dceru Ano Ježíšovi
Les Éditions FJ
***
Tato kniha byla vydána ve francouzštině v Granby, v Kanadě, 19. června 2004.
***
.
LÁSKA KE VŠE MÝM DĚTEM, JEŽÍŠ pochází z Vůle Lásky, z mého Otce, ke každému z vás, aby vás tak připravil na to co přichází. Tento poslední díl ze série čtyř dílů dokazuje jak se můj otec stará o každého z vás. První díl popisuje Lásku. V jazyku který vyšel ze samého Srdce Lásky, vás poučuje a ukazuje vám jak moc vás můj Otec miluje, i přes vaše hříchy. V druhém díle, Vůle mého Otce vám chce dát pochopit, že pouze láska Boží vám pomůže; je tak důležité abyste se nechali obklopit jeho něžností a jeho nekonečným milosrdenstvím. Třetí díl vám dává vidět jeho neustálou mateřskou Přítomnost ve vašem každodenním životě; ve vašem životě nemůže být láska aniž by vás Otec živil svými rozmachy lásky skrze Syna. Čtvrtý díl vás vede k tomu abyste s jeho milostmi učinili rozbor vašich hříchů k jeho větší slávě. Každý v něm najde světlo tolik nezbytné pro svou duši. Bůh vás vybízí abyste si uvědomili jeho výzvu k tomu abyste si přiznali že jste Božími vyvolenými. Čtěte, mé děti! Tyto díly tvoří pouze jednu knihu, jsou pro vás milostmi. Ježíš vás miluje. Amen.
Ježíš, vaše nitro

236 – Berte vážně naše varování Nebeský Tatínek
Mé děti, já, váš Nebeský Tatínek, vás žádám abyste konaly skutky lásky k vašemu bližnímu; přichází čas který vám můj Syn Ježíš oznámil skrze mé posly posled- ních časů.
Jsem váš Tatínek lásky, ani jediný z vás není pro mne bezvýznamný. Stvořil jsem Nebe a zem abych vám dal příchuť lásky, ale jestliže z vás nenecháte vyjít lásku která je ve vás, nebudete kolem sebe cítit lásku. Vaši bratři a sestry trpí když jste k nim lhostejné, a mně činíte bolest, což nejsem váš Tatínek? Mám tolik lásky pro každého z mých dětí.
Vy kdo zanedbáváte chovat se jakožto děti lásky, vy samy budete trpět když budete před vašimi skutky; uvidíte se tak jak jste a uvidíte všechnu bolest kterou jste mi způsobily i tu kterou jste způsobily vaším bratřím a sestrám. To bude bolestné vědět že jste byly příčinou našeho utrpení, neboť se budete musit zod- povídat za vaše činy: nikdo neuteče mé spravedlnosti.
Jsem Tatínek plný ohledů ke každému z vás, ale když vy odmítáte mé milosrden- ství, budete v pokoření, neboť já nemohu být lhostejný k vašemu nedostatku ohledů vůči vašemu bližnímu. Pohleďte na mou lásku ke každému z vás, byla takové síly že jsem vám daroval mé jediné Dítě abych vás spasil; proto nemohu tedy být lhostejný k bolesti kterou činíte vašim bratřím a sestrám. Jsem Láska, chci je chránit proti vaší nenávisti a chci vás chránit; miluji vás všechny bez výjimky. Proč tolik lhostejnosti vůči vašemu bližnímu?
Oznamuji vám že vše je již připraveno k Velkému Očištění, moji andělé jsou při- praveni; čekají jen na mé znamení aby zastavili každý pohyb na zemi, neboť pouze vy budete v sobě v pohybu v mé lásce. Vy kteří se o sebe nestaráte vy se nemilujete; já vám dávám upozornění plná lásky ke každému z vás a vy nic nedě- láte. Kvůli tomu, budete ještě po nějaký čas dále zakoušet utrpení, ne že bych to chtěl, jsou to vaše hříchy jež jsou příčinou vašeho utrpení; to vám přinese chvíle zamyšlení které vám ukáží že jste zranitelnými. Tyto chvíle přicházejí a vy jim nemůžete uniknout. Ďábel vás pronásleduje, nechce vás pustit teď když vás drží.1
Nezapomeňte že váš Otec vás miluje, chce vás mít s ním ve světě lásky, pokoje a radosti. Buďte bdělé, mé děti, milujte se a vězte jak být připraveny na Veliké Očištění. Váš Tatínek vás miluje. Amen.
237 – Buďte hodny být mými dětmi2 Trojjediný Bůh
Bůh Otec: Mé děti Lásky, já váš Nebeský Tatínek, vás žehnám: ve jménu Otce, svaté je mé Jméno; ve jménu Syna který spasil tento svět svou Obětí; ve jménu Sva- tého-Ducha, stvořitele Nebe a země; skrze nás vše bylo stvořeno. Amen.
1. Veliké odpadlictví kraluje na celé zemi. Je to dílo Satanovo. Učinil vše aby se to stalo a bude činit dále vše aby to nepřestalo.
2. 11. září 2001. Toto poselství vám bylo dáno ještě před úsvitem, připomíná vám že Bůh vás varoval skrze jeho Dceru Marii v jejích četných poselstvích, ale vy jste se neměly na pozoru.

Mé děti Lásky, já, všemohoucí Bůh, jsem vše učinil podle mé Svaté Vůle. Jsem váš Tatínek, ten který vás tolik miloval že vás dal svému jedinému Synu aby vás spasil. Nic nemůže být mimo tuto univerzální lásku; je takové síly a takové živosti, že nikdo nemůže žít jestliže nežije v mém Synu. Pro každého z vás, jeho Život se dal aby spasil váš život.
Dnes, tento den bude pro některé temnotou. Mnoho dní které budou následovat tento den se jim budou zdát jako temnota která proniká i do těch nejmenších zákoutí jejich života. Pro některé z vás, již nebude radost, pohlazení ani vytržení. Všichni, mé děti, poznáte temnotu vnitřní i vnější. Tento čas je předzvěst velkého vlivu Satana na vás na všechny. Varoval jsem vás skrze mé posly země že zažijete těžké chvíle a jiné teprve přijdou; zůstaňte klidnými vůči jeho útokům proti vám, neboť on chce učinit abyste ztratily pokoj.
Běda, kvůli vašim ztřeštěnostem, vy se necháte chytit do léčky kterou na vás nalíčí. Někteří poznají strach který do nich pronikne, jiné strach ochromí a pro některé to bude konec, neboť v tomto světě jsou bezbožní kteří je budou chtít na vždy vyhladit z povrchu země. Chtějí vás všechny přivést do pekelného víru svého utrpení, jsou proti vám rozpoutáni, mé děti. Jsou pod vlivem Satana a jeho přisluhovačů kteří vám chtějí dát na krk, na nohy a na ruce řetězy aby tak vyrvali vaší duši, neboť vaše duše která mi patří jim působí mnoho utrpení. Mají nená- vist k mé lásce vůči každému z vás protože byli vyhnáni od mé Tváře, oni, vzbou- řenci proti mé Lásce. Já, všemohoucí Bůh, trpím před těmito dětmi nevěrnými lásce které se nechaly uchopit nenávistí pekla. Tento svět ve kterém žijete poznává výsledek neposlušnosti vůči svému Bohu Lásce. Vám které jste mými dětmi, vám sděluji toto učení lásky abych vám tak dokázal moji náklonnost lásky ke každému z vás. Tento čas je rozhodující, musíte si vybrat mezi tím že mne budete poslouchat nebo že zaniknete, neboť vaše neposlušnost brzy skončí.
Byl čas kdy vše bylo jen láskou, kdy se vše skvělo mou krásou, neboť jsem učinil Ráj z mé lásky. Býval čas lásky kdy muž a žena žili z lásky. Byl čas kdy se Satan vsunul do mého Ráje aby pokoušel muže a ženu, tehdy se ten čas lásky zastavil, neboť Boží Vůle se stáhla od mých dvou vyvolených dětí. Od prvního dne kdy si mé děti Adam a Eva zvolily žít s jejich vůlí, poznaly zlo protože poslechly Satana. Zlo se zplodilo v jejich potomcích, čině že se dopouštěli skutků zkázy.
Izrael, vyvolený lid Boží, obýval úrodné kraje a já, já jsem obýval ducha mých proroků abych je tak vedl; můj lid poznal hlad, to přinutilo Jakubovo potomstvo aby se uteklo do jiné země a tak nepomřelo hladem a během čtyř set let, byli otroky tohoto lidu Egypta který je nutil vykonávat velmi těžké práce. Já, všemo- houcí Bůh, jsem nechtěl aby tento lid nenávisti byl na vždy smíšen s mým lidem světla. Dal jsem jim vyjít z této země otvíraje moře a zavřel jsem moře nad těmito nečistými tvory. Dal jsem jim skrze mého patriarchu Mojžíše, má přiká- zání aby tak byli pod ochranou mých zákonů lásky. Ale oni si zhotovili klamného boha a klaněli se mu; padl na ně můj hněv, Mojžíš se za ně přimlouval abych k nim byl milosrdný a já jsem odpustil. Ale oni se dále bouřili proti mé lásce;

musili tak žít na poušti během čtyřiceti let, nepoznali mou zaslíbenou zem, pouze jejich děti.
Pod mou ochranou vyšli z pouště aby tak šli do země Kanaan. Děti Izraele poznaly málo šťastných dnů, neboť ten pekelný, bezectný, nevěrný anděl, je přišel pokoušet. V jejich slabosti, byly nevěrné mé lásce, znovu se nechaly svést modlo- službou a požitkem. Poznaly tělesnou lásku s cizími ženami, ale tato láska jim přinesla pouze požitek, ne štěstí, neboť tato láska byla přetvářkou protože tyto ženy nebyly láskou.
Já, Bůh Otec, jsem poslal mým dětem bytosti které byly obývány mou Přítom- ností; ty vychovávaly můj odbojný lid a tak se stal lidem věrným. Ale časem, kvůli jejich lidské vůli, podlehly pýše činíce z mých zákonů lásky své zákony. Znovu mi byly nevěrné a Satan vyvolal v některých z mých dětí nenávist aby tak neposlouchaly mé proroky. Mé děti poznaly válku, vzpouru, nenávist, žízeň, strach, chudobu a zaplavily je nemoci; byly v područí pohanského lidu a mnoho jich zahynulo rukou nepřítele; úpěnlivě mě prosily abych jim poslal Spasitele tolik očekávaného. Já, všemohoucí Bůh, jsem uslyšel jejich volání, mé Srdce Otce se obměkčilo.
Jak bych jim byl mohl nedat to o co mne žádaly: slib tolik očekávaný! Učinil jsem že se z jedné dívky panny, která se jmenovala Maria, narodil Spasitel světa. Některé z Izraelských dětí poznaly Dítě-Boha, jiné ne. «Ó nevěrný lide, co jsi to zase učinil? Odmítl jsi milovanou Bytost mé Bytosti; zašel jsi až tak daleko že jsi ji usmrtil na kříži zatím co já jsem ti daroval mé jediné Dítě abych ti ukázal že jsem Bůh věrný. A ty, nevěrný lide, ty dnes poznáváš míru své nevěrnosti.»
Od počátku, Světlo je Světlem a my jsme viděli vaší nevěrnost. V mé nekonečné lásce, jsem přijmul aby tekla Drahocenná Krev Bytosti z mé Bytosti na vás na všechny, děti země, aby očistila zlo které vás podvádí zevnitř.
Můj svatý Syn, v bezmezné lásce ke každému z vás, obětoval svůj Život, neboť nic nemohlo vykoupit tolik vin než tento jedinečný požehnaný Beránek; on se polo- žil na oltář. Tento oltář představoval oltář vaší záhuby na který Beránek Boží nechal téct svou Drahocennou Krev aby tak očistil vaše oltáře.
Mé děti, všichni ti kdo přijmou být očištěnými oltáři jeho Krví, tím že řeknou ano Životu který je Zdrojem jejich života, se uvidí v Ježíši, Spasiteli světa, nechají se, oni také, ukřižovat. Skrze jejich zřeknutí hříchu, povedou svůj život k posvě- cujícímu zákroku který je zavede k opravdovému životu, k tomu že budou žít jako Boží děti, a budou bytostmi lásky v mém Dítěti Ježíši, Spasiteli vašich životů jenž je jediným Spasitelem světa. Žádné dítě nemůže být spaseno aniž by se nechalo očistit jeho láskou. Jeho láska je tak důležitá, tak jedinečná! Já váš Nebeský Otec, vás žádám abyste učinily vaše rozhodnutí rychle, neboť nikdo ke mně nemůže přijít aniž by prošel Velikým Očistěním, proto je třeba abyste se nechaly prozářit žhoucím ohněm lásky Boží.
Mé děti, někteří z vás zažijí v těchto dnech utrpení; toto utrpení nebude ode mne, ale od anděla temné existence smrti, neboť já jsem pouze láska. Připomí-

nám vám že dny které přijdou po tomto dni bolestí jsou jedny z posledních které zažijete v tomto světě temnot. Naslouchejte pozorně hlasu Pána, ten je všemo- houcnost, osvěcuje ty kdo nevidí, vkládá do nich světlo aby viděli. Můj Syn je Světlo, dává vám poznat mou Vůli. Duch Svatý vám dává slyšet to co vám chce říct. Dávejte Bohu to co je Boží. Procházejte skrze mého Syna, neboť on řekl: «Nikdo nejde k Otci než skrze mne.»
Ježíš: Mé děti Lásky, něžně vás miluji. Je to volání lásky, poslouchejte vašeho Nebeského Otce. Vše je v pohybu abych přišel opět vzít to co je jeho. Ano, mé děti, on stvořil svět a do tohoto stvoření vložil svou lásku; to do vás vložil tuto lásku. Jestliže odmítáte vzít jeho jedinečnou lásku do sebe a sloužit si jí k tomu abyste žily jakožto děti Boží, nemohu vás považovat za bytosti lásky.
Duch Svatý: Já, Duch lásky, jsem přišel abych vytrhl z povrchu země obyvatele měst Sodomy a Gomory. Byly to bytosti nevěrné Lásce, žily v nenávisti a konaly skutky tak odporné že jsem svým hubícím dechem učinil, že zmizely z povrchu země.
Nebeský Otec: Ano, mé děti, tato země poskytovala útočiště těmto dětem. Tato země byla stvořena aby vám dávala útočiště lásky, ne nenávisti a prostopášnosti. Já, já jsem Stvořitel, vložil jsem do vás můj dech života. Nikdo by nebyl býval mohl stvořit tento svět, a žádný svět by nebyl býval mohl být stvořen kdybych já nebyl vykonal toto dílo.
Mé děti, buďte dětmi mého díla, neboť země je pro lid mé Bytosti. Vy jenž jste měly účast na zalidnění mé země, vy jste mými bytostmi, přivádíte na svět bytosti lásky které já sám jsem vyvolil k tomu aby poznaly mou lásku. Jsem Bůh lásky a mně se líbí, být zamilován do mých dětí lásky. Protože jsem Bytost slo- žená z lásky, když vy jste láskou, činíte mi radost. Mám rád, mé děti, když vidím že se máte rády, odpovídám na vaši lásku dávajíc vám milosti lásky. Nic není důležitějšího než láska, já se rozplývám v lásce. Skrze mého Syna, pojďte všechny ke mně, vašemu Nebeskému Otci, chci vás všechny ve mně, pojďte do mé svaté moci: jenž je láska.
I když já, váš Tatínek, jsem nezvolil tento prostředek, tento čas který přichází učiní že si uvědomíte že jste to vy samy, tak jako vaši první rodiče, kdo jste si vybraly bolest raději než něžnost vašeho Nebeského Tatínka. Ach! Mé děti, buďte všechny láskou! Pouze mé děti Lásky budou v Ráji se mnou na zemi: na mé zemi. Vy víte, že nyní, podstupuje protivenství, tato protivenství se dokončují. Toto znamení, mé děti, je výzvou abyste se opět vzpřímily, jste to vy kdo si musíte vybrat, ne já; já nejsem Bůh který vynutí vaše rozhodnutí, vy samy budete jednat tak abyste si zasloužily lásku, mou lásku ke každému z vás.
Mé děti, jsem ve vás skrze mého Syna s Duchem Svatým: staňte se bytostmi světla, bytostmi lásky. Miluji vás. Žehnám vás ve jménu Boha Otce, Boha Syna, Boha Svatého Ducha. Do vás jsem vložil mou Přítomnost. Buďte dětmi hodnými mé lásky ke každému z vás. Jděte v pokoji, mé děti. Očekávám od vás že budete na výši mé lásky. Amen.

238 – Buďte láskou, ne bytostmi násilí Ježíš
Má bytost trpí v přítomnosti tolikerého násilí. Nikdo z vás neměl poznat nená- vist, ale kvůli zlu ve vás, zlo všude řádí a vy jste oběťmi Satana, samého původce tohoto atentátu.3 Vzbuďte se! Kdo jiný než původce zla může podnítit děti, které jsou utvořeny tak jako vy, aby zabíjely jiné děti a aby zašly až tak daleko že si ode- jmou život? Není to idealismus který by mohl ospravedlnit takový čin, pouze zlo v těchto dětech mohlo učinit že spáchaly zlo. Když se berou v rukojmí ženy, děti a starci aby se zabili, pak to nemůže být idealismus, ale čin donucení ovládaný strachem.
Podlé bytosti trýznily tyto děti aby je tak přinutily zabíjet jiné děti, bez jediného zaváhání, říkajíce jim že je to z čistého vlastenectví zatímco jejich vlastní děti byly pod diktaturou; domníváte se že toto je vlastenectví? Ten kdo činí nějaký skutek maje v sobě lásku k Bohu a lásku k bližnímu, ten jedná z povinnosti, ne ten kdo je ve strachu a pod nadvládou již od svého útlého mládí; to je překruco- vat to co znamená vlastenectví, neboť zde není nic co se dává. Nikdo nedává svůj život když je vězněm světa bez lásky; to tento svět se stává původcem jeho sebe- vraždy. Ale jestliže se dává z lásky aby zachránil ostatní aby tak byli láskou, Bůh který zná jeho čin jej živí svými milostmi, neboť Bůh dal svého Syna aby vás všechny zachránil od věčné smrti. Je třeba pochopit že Bůh je láska, není pano- vačný, nenávistný, pomstychtivý ani pobuřovač; nic v Bohu není zlem, on je čis- tota. Bůh žehná všechny děti, které dávají svůj život z lásky ke svému bližnímu. Můžete přirovnat Janu z Arku k těmto bytostem? Ta věděla že se dává z lásky k Bohu a ke svému bližnímu, to je vlastenecký skutek žehnán Bohem.
Někteří si myslí že jsem to já kdo chtěl tento okamžik násilí, ve kterém mé děti poznaly smrt, abyste si uvědomily že konec světa je blízko. Mé děti, je to můj nepřítel, on ví že jeho dny již brzy skončí, že bude vyhnán z povrchu země a že již nebude mít moc nad nikým z vás. Protože vás nenávidí, chce vás všechny zničit. Podnítil mnoho nenávisti v srdcích všech mých dětí, chce abyste se navzájem zničili. Je to tak ohavné vás takto využívat! On chce abyste žily ve strachu. Ví že lid který má strach je lid slabý v přítomnosti rozhodnutí která má učinit. Ucho- vávejte se ve mně, mějte v sobě pokoj, já jsem váš Bůh. Důvěřovat v Boha, to je dát mu váš život: dejte mi vše z vás. Nehrajte jeho hru, on vás chce manipulovat strachem.
Mé děti, je na vás abyste se vzbudily: reagujte! Pohleďte na tyto děti které zemřely, potřebují modlitby aby šly do Království mého Otce. Modlete se za ně, obětujte se za ně, ony vstoupily do utrpení očištění, tolik trpí! Ony vám budou pomáhat, budou vás podpírat; nemějte strach, ony jsou s vámi. Jejich smrt je obětí lásky, ony vás zahrnují do své bratrské lásky; vidí váš strach který se zvět- šuje, prosí za to, abyste jej daly Bohu vašemu Otci. Já, Láska, který vše znám, který vše vidím, vám dokazuji svou moc těmito spisy. Mějte důvěru!
3. Událost která se stala 11. září 2001 ve Spojených Státech

Satan se raduje z výsledku jeho pletichy, ten se nebojí represálií, on je živí; proto vás podněcuje abyste se mezi sebou hádaly. Když některá země odpoví na nená- vist násilím, což to není proto že má strach z toho co přijde? Je na vás, děti světa, abyste prosily Boha aby pokoj kraloval v srdci vůdců této země a v srdci dětí této země; jste všechny bratři a sestry. Když se stane v jedné zemi nějaké neštěstí, proste všechny společně aby Bůh vložil do srdcí odpuštění, lásku a vzájemnou pomoc.
Strach je dílem Satana, hleďte jak se cítí pánem světa, zaútočil na jeden z největ- ších národů světa aby dokázal všem dětem země že vás drží; tento čin neučinil pouze proti této zemi, ale proti vám všem; nenávidí vás a jeho nenávist je bez hranic. Mýlíte se když si myslíte že tento atentát byl spáchán pouze proti této zemi; je znamením Zvířete: svrhnout vaší sílu jíš je láska.
Kdo rozsévá lásku sklízí pokoj a kdo rozsévá hrůzu, sklízí strach. Dejte vědět všem kdo chtějí mír ať se modlí; pouze modlitba zastaví nenávist, neboť vy, vy na něho nemůžete zaútočit, pouze má Matka mu rozdrtí hlavu svou patou. Nebuďte opovážliví míníce že zbraně mohou zastavit nenávist, ty ji živí. To co se uhasí neumírá, spí to pod uhlíky a při nejmenším závanu větru oheň znovu vzplane. Dávejte pozor! Nebuďte neopatrnými dětmi, dávejte Bohu to co je Boží, on je Láska. Amen.
239 – Vezměte za ruku vaší Maminku Nebeský Tatínek
Mé děti Lásky, já jsem ten který vás stvořil; vyvolil jsem vás k tomu abyste žily v tomto světě: šťastny. Tento svět nenávisti se blíží ke konci, ne tak jak vy si myslíte, nebude zničen bombami; bude obnoven mými milostmi lásky a vy se opět sta- nete takovými jaké vás váš Tatínek stvořil, neboť já jsem váš Stvořitel.
Má láska po vás touží, chce vás mít v sobě: to je mé přání, to je má vůle. Volám to k vám ve jménu Lásky: «Buďte dětmi Světla.» Ale nemohu vás nutit být dětmi Světla když vy odmítáte přijít ke Světlu. Nabádám vás abyste si uvědomily že váš Stvořitel, váš Spasitel, váš Vykupitel, vaše Světlo, vaše Cesta, jsem já který jsem Bůh Otec. Ježíš, mé Dítě, vyšel ze mne: Bůh Syn je ve mně. Z našich Bytostí lásky vyšel Svatý-Duch; on je v našem Celku, je z nás. Můj Syn lásky je tak silný, tak mocný: nic se mu nevyrovná. Do něho, jsem vložil všechna svá zalíbení, on je z mé Bytosti: vznešený je můj Syn. Ježíš Láska přišel do vašeho světa skrze Vanutí Ducha Svatého v mé Dceři Marii, Panně čisté Matce: v Neposkvrněném Početí.
Ano, mé děti, hovořím vám o Panně Marii, o té která se neustále u nás přimlouvá aby pro vás obdržela zvláštní milosti které vám dávají uvidět světlo. Toto světlo které tryská z vašeho nitra nemůže přicházet odjinud než od nás: uvědomte si že jste obývány Láskou. Láska je ve vás, nepochybujte o naší Přítomnosti. Nyní, mnohé z mých dětí, slyší hlas svého Ježíše Lásky, neboť se úplně dávají Lásce. Tak silně touží po Lásce že se jim Láska ukazuje. Naučte se od nás kdo jste.
Nedokazujte si že je snadnější přijít k nám aniž by se šlo skrze Marii. My jsme připravili Pannu Marii mezi pannami: ona je dílem Lásky. Tak jako dítě které se

nechává vést osobou která jej drží za ruku, má k ní důvěru; čiňte to také tak, buďte u vaší Nebeské Maminky, ona vám podává ruku aby vás zavedla k nám; nezapomínejte že ona je Bránou Nebe, uchopte její ruku, nepouštějte ji, ne, nikdy! V těchto časech, temnoty jenž jsou všemi podobami zla, pod mocí Satana a jeho posluhovačů, mají moc zhoustnout a obklíčit vás; jestliže se nedržíte za ruku vaší Maminky, vydáváte se v nebezpečí že se ztratíte v těchto temnotách. Nemějte strach, ona je Matkou Světla světa.
Povím vám jeden příběh. Jednoho dne šlo jedno dítě navštívit svou babičku; pro- tože ono dítě nedalo pozor aby se včas vrátilo, když se vydalo na cestu zpět, bylo tak tma že šlo zíraje kolem sebe jestli tam není nějaké nebezpečí, kvůli té tmě, se cítilo ohrožené. Tolik se bálo, že se všechny jeho údy roztřásly když se k němu někdo přiblížil a řekl mu: «Chceš abych tě zavedla domů?» Dítě poznalo jednu sousedku která bydlela nedaleko od něho. Cestou domů, dítě nemohlo ani mlu- vit jak velký byl jeho strach a ona paní k němu hovořila aby jej uklidnila, neboť viděla jeho strach jenž byl přítomný. Nemohlo ji v té chvíli ani poděkovat, ale následující den, šlo k ní aby ji poděkovalo. Když zaklepalo na dveře, někdo neznámý mu přišel otevřít a řekl mu: «Dobrý den, copak chceš?» a dítě odpově- dělo: «Jdu poděkovat sousedce protože mne zavedla domů když byla taková tma včera večer. Ale ten muž na něj hleděl celý udivený a řekl mu: «Ale jak je to možné vždyť ona již není mezi námi?» Dítě nepochopilo co tím myslel a vrátilo se domů trochu smutné že není doma, ale bylo moc rádo když si řeklo: «Aspoň jsem poděkoval Mamince Marii, já vím že ta se o mne stará a že je to díky jí že ta sousedka tam tudy šla.» Mé děti, jestliže se vám zdá málo zřejmé že vás Nebe slyší, pro nás to tak není; vaše Nebeská Maminka ví jak vám přijít na pomoc, důvěřujte jí.
Mé děti, buďte bdělými, nenechávejte se vtahovat do hry nepřítele; on chce abyste pochybovaly o našem působení, tak může dělat co chce aby vám škodil, je temnota. Důvěřujte v Boha. Každý den se dávejte Bohu abyste byly připraveny, neboť onen den trojnásobné kadence vás přijde osvobodit od jeho vlivu. Tento den bude dnem mé moci. Uchovám vás v moci Boží během třech dnů. Prožijete své očištění; pouze váš vnitřní život si bude vědom těchto tří dnů. Ale zatím co čekáte zůstávejte bdělými, ta velká temnota není pouze když zapadne slunce, ta je stále přítomna, je to zlo. Já Věčný Otec, vás žehnám: Ve jménu Otce, dal jsem vám svého Syna; ve jménu Syna, on skrze svou svatou Oběť vás nabádá abyste si uvědo- mily že Láska sama je ve vás;, ve jménu Svatého-Ducha, on vás svěřuje ruce Matky Lásky která je vaší Maminkou. Amen.
240 – Mé ano vás zadrželo Tatínek lásky
Má dcero kterou miluji, tvůj Tatínek lásky má v sobě tolik lásky! To já sám, jsem zplodil Bytost mé Bytosti, mého milovaného Syna, do kterého jsem vložil všechna svá zalíbení. Velká je sláva mého Syna. On je Spravedlnost mé Spravedl- nosti. On je mnou ve všem, vše z něho je dokonalé jako já, jeho Otec, jsem doko-

nalý. Jsem onen svrchovaný, to já jsem vše stvořil, každý člověk je ode mne. Vaše nitro, jsem utvořil já, vaše tělo je ode mne.
Mé děti Lásky, proč nemůžete být čistými když můj Svatý Syn nechal téci svou Předrahou Krev aby vás očistil? Je to jako bych já nechal téci svou Krev. Má vlastní Krev tekla skrze mého Syna4 na vás aby vám přinesla všechnu mou lásku. Já sám, váš Otec, jsem vám mohl dát svého svatého Syna. Bytost z mé Bytosti vylila svou vlastní Krev, mou Krev skrze mou moc. Jeho Krev, v mé boží Krvi, se z lásky vylila na každého z vás. A proto vám nemohu nic odepřít, jsem váš Bůh a vše co se mi líbí je vaše. Když vy se dáváte Lásce, vše od vás mi je příjemné, nic neuteče mému pohledu; znám o vás vše, vaše nejnepatrnější skutky mi jsou odhaleny. Nemohu vám odejmout svou lásku která se ve vás zakotvila svátostí křtu; patříte mi, vašemu Nebeskému Otci, vždyť můj Syn vás obmyl od vašeho dědičného hříchu, od příčiny vašeho pádu.
Má láska k vám je tak veliká že jsem řekl Ano svému Synu k vykoupení vašich hříchů. Mé jediné dítě se nechalo obětovat na kříži za vás za všechny; jsem to já, váš Tatínek, jenž jsem řekl Ano Lásce. Celá má bytost byla v radosti že vás budu mít jakožto děti zatím co má božská Bytost, má milující Bytost, má svrchovaná Bytost, vám dávala své božské Dítě: trpěl jsem za každého z vás. Prosím vás, nemůžete si uvědomit celou tu hloubku mé lásky kterou mám pro každého z vás!
Nemyslete si, že proto že jsem Bůh Otec, ten Všemohoucí, ten Nejvyšší, jsem zůstal lhostejný k jeho žádosti lásky pro vás. Mé Ano obsahovalo tu nejdokona- lejší lásku, tu největší, tu nejčistší; žádné dítě nemůže pochopit jeho hloubku, neboť bylo vysloveno Svrchovanou Bytostí, mnou, Bohem Otcem. Všechna ano světa všech časů se nebudou moci vyrovnat tomuto Ano, je neproniknutelné neboť jeho účinek je nesmírný. Zachránil jsem vás tímto Ano Lásce.
Můj svatý Syn vyslovil své Ano v mém Ano Lásce. Toto Ano je chvalozpěv Lásce, je symbolem lásky. Každé dítě které říká ano Lásce vrývá své ano do mého Ano, proto, mé děti, pouze děti které řeknou ano Lásce budou věčně žít. Amen.
241 – Budete nám podobni Bůh Otec
Mé drahé děti, váš Nebeský Otec žehná tento okamžik a dávám milosti všem těm kteří nyní čtou tyto spisy. Miluji vás, mé děti, ano, Láska jsem já jenž jsem váš Nebeský Otec. Žiji v každém z vás, nikdo není živ leda že by byl živ ve mně Bohu Otci. Každé dítě které žije v mém svatém Synu žije ve mně. Vše ze mně je v něm,
4. Bůh je taková láska že vzal vše do sebe. Ve své Bytosti učinil pohyb lásky. Dávaje vše svému Synu, tímto pohybem darování, Otec skrze svého Syna plnil svou Vůli; i když Otec nemá krev neboť je Bůh a Božství je úplně Božské, Otec učinil pro svého syna úkon lásky žádaje Vůli aby prožila to co jeho Syn měl prožít. Bůh Otec je Vůle, vše je v pohybu lásky. Syn je ve spojení lásky s Otcem a Otec je v pohybu lásky se Synem. Nic zde na zemi nemůže být porovnatelné s boží láskou a nic v Nebi nemůže být tak vznešeného jako láska Boží. Láska je spojení Boha Syna v Otci a Boha Otce v Synu; Svatý - Duch je s nimi spojen, to je pohyb lásky neboť Bůh je Bůh: jeden ve třech, tři v tomto pohybu lásky aby tak činili pouze jednoho.

vše z něho je ve mně; pohybuji se v něm, můj Syn se pohybuje ve mně; celá má Bytost se spojuje v něm, celá jeho Bytost se spojuje ve mně: jsme Láska. Jsme neporušená láska: jsme pouze v nás. Naše láska je tak silná, tak mocná, tak prav- divá a tak dokonalá že z našich dvou Bytostí lásky vyšla třetí Osoba Trojice.
Skrze své ano Lásce, všechny děti lásky které žijí v nás jsou ve spojení s naší mocí lásky. Láska je pouze od nás. Pouze láska vám může dát poznat laskavost, něž- nost, trpělivost, vděčnost, odpuštění, rozdělování se s bližním, snášenlivost, bez- platnost, lásku k bližnímu, dobrotu, ochotu, úctu a pokoru. To vše pochází z lásky v nás. Jaká síla je láska! Tato síla je ve vás, to my vás spojujeme s naší láskou. Obsahujeme vše, vše z nás je síla vnitřní i vnější, nic se nám nevyrovná. Nemáme žádnou míru, míra existuje pouze kde je nějaké omezení; nám není známo žádné omezení. Já žiji z lásky, můj Syn žije z lásky, Duch Svatý žije z lásky: všichni tři jsme Bůh lásky.
Říkám vám: Kdo věří v nás žije v nás, jeho bytost se proměňuje aby tak byla jen láskou. Nikdo nemůže být tak dokonalý jako dítě které je milováno Láskou. Láska, mocí své Bytosti, ráda dítě proměňuje aby se stalo jako ona. Nechte se milovat Láskou, ona vás vezme a promění vás v bytosti lásky. V ní a skrze ní, celá vaše bytost obdrží milosti lásky které vám předají má dobrodiní; ta vás učiní tak čistými a tak dokonalými že vaše bytost která bude ve mně bude zakoušet Nebeské slasti. To skrze mne jenž jsem Sílou lásky se necháte proměnit. Ve mně a skrze mne, vašeho Nebeského Otce, se stanete úplně božími, proto jsem řekl že pouze dokonalé bytosti vstupují do Nebe.
Všechny děti které se dají Lásce jako má Dcera Maria, se mou mocí stanou dětmi Boží Vůle. Žít v Boží vůli, to je žít jen v nás, bez své lidské vůle. Řekl jsem že všichni ti kdo chtějí mít život věčný musí zemřít v mém Synu Ježíši; život věčný je ode mne, já jsem Život věčný a Božství je ze mě, já jsem onen Boží. Kdo je ve mně skrze mého Syna již není on, stává se skrze mou božskou moc božským. Mé dítě Maria byla prvním dítětem které žilo v mé Boží Vůli. V Nebi, byla zbožštěná námi, konečnými Bytostmi božího Života. My, my jsme boží a všichni ti kdo umírají v nás se skrze nás stávají dětmi božími. Taková bude vaše podobnost.
Já jsem Životem božím v každém z vás kteří mne milujete. Já, všemohoucí Bůh, jsem ve vás. Milujte Lásku která je ve vás. Jsem váš Nebeský Tatínek. Amen.
242 – Život je tak drahocenný Ježíš
Mé děti které miluji, já jsem ve vás tak přítomen že kdybyste si daly práci se na okamžik zastavit, a pomyslet na všechny okamžiky kdy jste měly radost, uvědo- mily byste si že jsem tam byl. Hovořím vám o chvílích kdy jste objevily že po vykonání nějakého skutku pro vašeho bližního, jste se cítily šťastné že jste tento skutek vykonaly. Uvědomte si že jste daly lásku vašemu bližnímu protože Láska byla ve vás; vlil jsem do vás milosti radosti a v tom okamžiku jste pocítily radost.
Ale položily jste si již někdy otázku proč ta radost již ve vás není? Jste tak nešťastné a tak osamocené samy se sebou že si již nic neuvědomujete. Já jsem ve

vás, nemůžete mne zapřít; odejdu v den kdy odmítnete říct ano Lásce, pouze tehdy odejdu z vašeho nitra. Vaše odmítnutí učiní že již nebudu moct přebývat ve vaší bytosti která bude musit žít jen sama se sebou, bez lásky, bez radosti a bez věčného štěstí. Mnozí z vás si říkají že jsou smutní bez radosti, jsou tak nešťastni že již ani nechtějí žít: jejich chuť k životu vymizela. Sebevražda je nemocí lásky; ano, ti kdo ukracují své dny jsou děti které trpí velmi velikým nedostatkem lásky. Užívám «velmi», neboť jim chybí láska krajním způsobem.
Hladoví po lásce, ale nenacházejí nikoho kdo by je živil; zmírají žízní, ale nena- cházejí nikoho kdo by jim dal napít; jsou tak osamoceni že si již nemohou povšimnout že jsem s nimi; cítí se tak zanedbáni že již nemohou vidět pomoc- nou ruku; tolik hladoví po tom aby vlastnili lásku že nic zde dole jim nemůže dát lásku kterou potřebují, neboť jejich požadavek dosahuje až k nemožnému pro ty kteří je obklopují. Chtějí být milováni, oni, ti nemilovaní, ti opuštění, ti se kte- rými se špatně zacházelo a ti zanedbávaní. Vše v nich křičí jejich úzkost, ale vy kterým samotným chybí láska, si neuvědomujete to co jim chybí: láska. Pouze bezpodmínečná láska jim může přijít na pomoc, láska jenž se dává, plná obdivu, něhy, laskavosti, trpělivosti, odpuštění, soucitu, prostoty, úcty, svobody, spravedl- nosti a která je zdarma: to je láska v celé své kráse.
Ano, tyto děti chtějí lásku která je pochopí, která je bude milovat takové jaké jsou s jejich zraněními. Potřebují lásku, opravdovou lásku, upřímnou a dokonalou, neboť celá jejich bytost je nemocná kvůli nedostatku lásky; již nemohou dál, jsou v agonii, nechávají se zemřít. Nemohly ve vás najít lásku neboť dnes, vy již ke mně skoro vůbec nepřicházíte. Mé děti, ti kdo si odňali život ve vás mohli najít pouze slabý záblesk lásky, neboť oni hledali mne. Nepovšimli si že oni sami byli obýváni Láskou, byli tak osamoceni sami se sebou, že aniž by si uvědomovali že má láska byla v nich, nemohli čelit své nemoci.
Moji malí chudáčci jsou, z velké části, se mnou. Když uviděli že láska, ta oprav- dová, existuje, vrhli se mi k nohám, žádali mne abych je miloval. Já, Láska, jsem jim ukázal jak moc je miluji; oni byli v této lásce a učinili svůj vlastní rozsudek jdouce se očistit do ohně lásky. Ano, nyní, oni vědí že byli s Láskou na zemi a vědí že je to kvůli jejich lidské vůli že dostali tuto nemoc. Než onemocněli, byli v hříchu ignorujíce mne; já, Láska, jsem v nich zůstával s tímto zlem které je činilo nemocnými. Mé děti, vy jenž nejste nevyléčitelně nemocní nedostatkem lásky, uvědomujete si jak důležité je žít se mnou který jsem ve vás? Jsem to já kdo vás živí, jsem to já kdo hasí vaší žízeň, jsem to já kdo vás těší, jsem to já kdo vás pod- pírá a jsem to já kdo vás chce mít v lásce; jsem připraven na vše jen abych vás učinil šťastnými, ale jste to vy kdo to nechcete. Ignorovat Lásku která je tam ve vás, to je zlo a je to hřešit proti Lásce i proti vám.
Uvědomujete si že promrháváte tento vzácný čas kdy jsme spolu? Čas kdy jste v mé Přítomnosti je jedinečný. Láska chce abyste si uvědomily váš duševní zmatek před touto katastrofou kterou je váš život. Jděte, mé děti, uvědomte si mou Pří- tomnost ve vás, navrátíte si tak chuť k lásce, jde o váš život. Když si dáte práci setkávat se se mnou, budete radostnější a pokojnější. Ano, vy jenž se ohýbáte pod
15

16
vaším břemenem, vy jste ztratily odvahu žít, neboť nevíte že je to láska která vám chybí. Vzpamatujte se, já jsem ve vás, čekám na vás; pomohu vám, vy, jenž pomýšlíte na sebevraždu jakož i vy, rodiče, bratři, sestry, přátelé těchto nemoc- ných dětí, a vy všichni. Řekněte mi že chcete žít v lásce se sebou i s vaším bližním uznávajíce vaší slabost a z hloubky vás samých nechte vyjít tato slova: «Ježíši, vezmi mne, patřím ti od mého narození. Učiň ze mne bytost jako ty, zamilovanou do lásky. Tvá láska je krásnější než všechno ostatní.» Ano, mé děti, toto volání je vaše ano.
Já jsem tam ve vás a čekám až mi řeknete že mě chcete, mne, Lásku. Já, Ježíš, do vás vliji milosti lásky a vy se uvidíte přetvořeny, ne rychlostí vašich tryskových letounů, ale mou rychlostí, tou která se stará o bytost která se dává. Dám vám to co potřebujete. Miluji vás takové jaké jste s vašimi nedostatky, je na mne abych vám pomohl se polepšit od vašich chyb vůči Lásce, stanete se bytostmi plnými lásky.
Jedna duše v Nebi: Bůh je Boží vůle, dovoluje mi abych k vám mluvil, vše je v něm. Vy jste v něm, já jsem v něm, Bůh nás spojuje. Jsme v Ježíši, naše duše je boží, je v něm. Dal jsem si smrt oběšením, nemyslel jsem na můj čin který ze mne činil dítě nehodné tolika lásky. Ano, byl jsem plný lásky, ale má lidská vůle žila v zoufalství že jsem nepoznal opravdovou lásku. Je pravda že jsem poznal lásku u mých rodičů, ale můj život se zatemnil mou potřebou být milován tak jak já jsem to chtěl, ne tak jak oni mne chtěli milovat, zatímco je to Bůh který nám dává rodiče: v tom jsem nedokázal rozpoznat Boží ruku.
Dnes mohu říct všem rodičům, kteří trpí kvůli nám kteří jsme si odňali život, že vše v nás křičí po životě. Když naše duše opouští naše drahé tělo, uvědomujeme si že Bůh nás miluje a že nám dal dech života abychom se mohli s tělem našich rodičů na zemi připravovat. Drazí rodiče lásky, Bůh volí vaše děti, udělujíc kaž- dému z nich život aby tak mohly objevit cenu lásky a to činíce dobré skutky ony poznávají že láska, ta se dává. Když my přicházíme na svět, Bůh nám dává život a rodiče nám dávají část jejich těla které pochází od Boha: vše pochází od něho.
Z lásky, my musíme dát náš život Bohu, i vše co konáme; vše musí být jen daro- váním pro Boha. Ale abychom mohli obětovat Bohu náš život, je třeba vědět že pochází od Boha; nic k nám nepřišlo bez lásky Boží, on nás miluje více než my se milujeme: «Není větší lásky než dát svůj život za ty které milujeme.» Bůh nám daroval svého Syna z lásky a rodiče nám dávají ze svého těla které pochází od Boha z lásky. Když objevíme tuto cenu lásky, odhalíme do jaké míry nás Bůh miluje a do jaké míry nás milují rodiče, v míře v jaké odhalili že jsou láskou. Nesmí se cítit vinnými kvůli činu násilí který jsme si učinili. Rodiče musí dát Bohu své dítě které si odňalo život.
O! kdybych byl býval dokázal dát mým rodičům všechnu lásku kterou zasluho- vali, jak bych to byl rád udělal! «Moji drazí rodiče, Bůh Otec mi to uděluje dnes; skrze ano Lásce mé sestřičky5, k vám mohu mluvit, neboť jsem ve vás, a vy, vy jste v Ježíši; tak jako já jsem v Ježíši ve věčném životě, jsem u vás; tolik vás miluji! Vaše modlitby mi pomohly jít k Bohu Otci. Jak jsem vděčný že jsem vás měl za

rodiče! Má duše se raduje když ví že jste v Bohu. Udrželi jste si naději že mne uvidíte v Nebi. Tento skutek lásky je tak důležitý. Váš syn vás očekává v Nebi.
Vy, rodiče, bratři, sestry a přátelé, nepřestávejte se modlit za ty kdo si berou život, vaše modlitby jim ulehčují. Když některá duše se nachází před Láskou, je velmi krátce před svým životem. Protože Bůh ji chce mít s ním, činí vše aby šla k němu. Když ona vysloví své ano, vše z ní pociťuje takovou hanbu že nemůže hledět na Lásku; její pohled na ní ji rozechvívá štěstím ale ona, ona je neschopná na ní pohlédnout, neboť je příliš nehodná tolikeré lásky a s upřímnou lítostí směřuje k očistci aby očistila vše co ji činí nehodnou. Svědčím vám o tom abych vám řekl abyste nesoudili ty kdo si berou život, ale abyste se za ně modlili aby tak mohli poznat lítost před Láskou. Proste aby jejich zasloužená utrpení mohla být zmír- něna. Já jsem šťastná duše a přesto že jsem musila projít očistcem, poznala jsem opravdovou lásku v okamžiku kdy se mi Láska ukázala. Miluji vás, moji rodiče lásky. Má sestřičko, díky za tvé modlitby, pomohly mi vstoupit do Domu věč- ného. Miluji tě.
Ježíš: Má milovaná dcero, Bůh ti žehná. Miluji vás a chci vás v lásce k vám a k vašemu bližnímu. Amen, říkám vám: «Milujte Lásku, Láska vás miluje.» Ježíš, váš Milovník, ten který je ve vás. Amen.
243 – Záleží vám na lásce? Bůh
Bůh Syn: Všichni kdo věří v mou lásku jsou bytosti plné lásky ke mně. Je jen na mně abych dával tuto lásku mým dětem které se dávají pouze za cílem milovat mne.
Bůh Otec: Mé drahé děti, miluji vás. Milujte toho který vám chce vše dát. Tento čas lhostejnosti vůči Lásce z vás učinil děti nedbající na váš věčný život. Ach! Mé děti, poslechněte vašeho Nebeského Otce. Buďte k sobě dobrými, což nevidíte že jste v nebezpečí že ztratíte život věčný? Konstatujte samy. Tato událost6která roz- rušila celou zem s vámi jen otřásla. Některé z vás se viděly v nebezpečí že zahy- nou pod hrozbou války. Ptaly jste se jestli by jste byly bývaly připraveny na váš soud? Jednoho dne, předstoupíte před Lásku s tím co jste učinily i s tím co jste neučinily. Ano, mé děti, kéž byste se nad tím zamyslily. Kdybyste vy byly bývaly na místě mých dětí které zemřely v tomto atentátu, byly byste bývaly připraveny přijít ke mně, vašemu Nebeskému Otci?
Mnohé z mých dětí které opustily tuto zem aby přišly do nebeského Příbytku nemohly přijít hned, nebyly připraveny; daly se Lásce tím že šly do Velkého Očiš- tění: důkaz lásky který jim přinesl život věčný. Uvědomily jste si že tyto děti se ocitly před svými skutky lásky? Ach! Jak mnohé z nich si nepřipravily tuto cestu lásky! Uviděly se s tím co učinily aby tak ukázaly Lásce svá ovoce lásky a některé z nich měly prázdné ruce, neměly nic co by mohly darovat Lásce. Mé děti, Láska
5. Dcery Ano Ježíšovi
6. Událost 11. září 2001 ve Spojených Státech
17

18
přišla k nim aby jim řekla jak moc je miluje; ony propukly v pláč objevujíce lásku která stála před nimi a prosily o odpuštění svých hříchů. Všechna jejich pochy- bení vůči lásce je mučila, ale řekly ano Lásce a samy nad sebou vykonaly soud tím že se šly očistit aby se tak osvobodily od svých skvrn které jim zabraňovaly jít na Svatební Hostinu.
Duše z očistce: Dceruško lásky,7 my jsme v tobě skrze Boží Vůli. Protože se dáváš všem našim bratřím a sestrám, tato mzda lásky je pro tebe. Tvé nadšení lásky, onoho dne, nám pomohlo uvidět se takové jaké jsme byli na zemi: naplněnými hříchem pýchy, marnosti a hrabivosti. Mysleli jsme jen na sebe, jen na vnější život, zatím co jsme zanedbávali ten jediný opravdový život, náš vnitřní život. Láska nás měla v sobě, ale my jsme nečinili nic abychom vstoupili do sebe a tak byli v Lásce. Drazí bratři a sestry z celého světa, my máme poslání vám pomáhat vyslovit vaše ano Lásce. Vy všichni máte jedno poslání na zemi, říci Bohu ano předkládajíce mu své skutky lásky. V Boží Vůli, nám Bůh uděluje, nám, duším jenž jsme zahynuli v tomto atentátě, abychom vydávali svědectví o velikosti jeho milosrdenství, neomezený skutek jeho lásky ke každému z nás. Dává vám poznat svou lásku kterou jsme my poznali v okamžiku našeho soudu. Je to jeho neko- nečná láska která nás zachránila.
Úpěnlivě vás prosíme abyste nad námi již neplakali ale abyste se modlili, neboť my potřebujeme vaše modlitby. My, my víme, že Bůh je nekonečná láska a že jsme spaseni, ale vy? Drazí bratři a sestry, vy musíte proniknout těmito dny které vám zůstávají na této zemi bez lásky abyste konali dobročinné skutky které vám pomohou abyste netrpěli tak, jako my trpíme. Naše utrpení jsou úkony lásky protože chceme být hodnými lásky našeho Boha. Přimlouváme se za vás abyste se v Bohu rozpoznali jakožto láska. Je nezbytné abyste si uvědomili že je to Satan který chtěl toto zlo; tento čin byl připraven jím, chce vytrhnout z vašeho života opravdový život. Pouze Bůh může zasáhnout proti jeho piklím. Modlitba je ote- vření se vašemu odevzdání Bohu. Ano, Láska nám přišla říct že nás nade všechno miluje, všichni jsme poznali Lásku. Jaká hanba pro nás že jsme se jí uká- zali ve stavu hříchu!
Zde k vám přestaneme mluvit protože Bůh to chce, a my, my mu nic neodmít- neme. Ale dříve, nám dovoluje abychom vám poděkovali, vám kteří jste se za nás modlili zatím co my jsme byli na zemi lhostejní k lásce Boží. Všechny tyto milosti byly v nás, tolik nám pomohly. Díky, bratři a sestry že žijete ve Světle, v Ježíši.
Bůh Syn: Každé dítě které umírá a spatří jak jej Bůh miluje, se naučí si odpouštět aby tak prosilo Boha o odpuštění. Nechává se zaplavit Láskou a Láska jej zahr- nuje takovou něžností, takovou láskou, že celá jeho bytost začne hořet láskou ke svému Bohu lásky. Mé děti, vy které jste zde na zemi, myslete na to že jste v tomto světě proto abyste šly k Bohu abyste také vy šly na Svatební Hostinu. Já
7. Dcera Ano Ježíšovi

jsem přišel do tohoto světa abych vás vzal do sebe, jsem Snoubenec který přijde ke své snoubence aby ji přivedl na hostinu jejich věčného spojení.
Bůh Otec: Moji miláčci, jste v takovém stavu že byste mohli přijít na Hostinu? Já, váš Otec, vás o to prosím. Až onen čas kdy Snoubenec přijde bude tu, vy, vy musíte být čistí jako sníh. Protože vás miluji, já, váš Bůh, vám říkám tyto věci abych vám pomohl si uvědomit že čas kdy vy budete musit být připraveni na váš příchod ke mně na hostinu je čas který vy neznáte. Žijte tak jako by tento čas byl v přítomnosti.
Bůh Syn: Proto naslouchejte Lásce. Láska říká každému z vás: «Připrav si své bílé šaty, já do tebe přicházím. Jestli tvé šaty nejsou připraveny, pospěš si, zásnubní čas je skoro u konce. Nečekej až nějaká katastrofa přijde ukončit náš zásnubní čas, neboť čas, kdy jsi se měl připravit na Svatební Hostinu bude skončen, a ty přijdeš ke mně; tehdy ti ukáži všechnu svou lásku k tobě a jestliže ty na sobě budeš mít něja- kou skvrnu budeš trpět, neboť nebudeš moct zrovna přijít na hostinu.»
Ty jenž čteš tato slova lásky, to pro tebe se tato slova do tebe zapisují. Jsem tvůj budoucí Manžel a ty mi patříš, neboť tvá duše je má. Amen, říkám vám, ten kdo je čistý je připraven na Svatební Hostinu. Pojďte do mne, já vám pomohu vybílit váš šat lásky. Amen.
244 – Dny milostí pro vás Trojice
Trojice: Má dcero lásky, dávej se, vše musí být jen od nás. Tento svět potřebuje lásku aby se opět stal tím čím má být. Mé děti, na světě je tolik bídy; jsou děti které jsou bez přístřeší, bez pomoci, a co jich umírá kvůli nedostatku podpory od jistých dětí které jsou příliš zamilované samy do sebe; tyto děti jsou bez lásky, ale ony také potřebují nás, Trojici, abychom je informovali že přichází den kdy budou mít oči jen aby plakaly, neboť ten kdo ubližuje svému bližnímu se před námi bude zodpovídat ze svých skutků.
Děti které se z lásky budou dávat ostatním se budou radovat. Proto, my jenž vás všechny milujeme, vám říkáme abyste se držely zpříma před naší Vůlí lásky; milujte se na vzájem a vaše odměna bude veliká. Každý je svobodný dávat: ten kdo bude dávat mnoho dostane mnoho a ten kdo se zdrží dávání dostane jen to co si ponechal: protože nedal nic, nic nedostane. Otvíráme vám náš zdroj lásky abychom vám pomohli rozpoznat se jakožto lásku. Proč ze sebe činit bytosti bez srdce? Kdo se zanedbává neodpovídá na lásku; protože je láskou, nezná se. Až přijde čas kdy uvidíte jak se nebesa otevřou, nebudete se moct zdržet toho abyste k nám nekřičely abychom vás ušetřili. Dětičky, dejte pozor na to co přichází, tyto dny budou rozhodující pro každého z vás.
Láska k vám hovoří, poslechněte nás: «My, Trojice, vám nepřestáváme vydávat svědectví o naší Přítomnosti u vás; čiňte to co je pro vás dobré, nepůsobte si trá- pení: pouze dobří uvidí jak jejich trápení zmizí a ti kteří budou mít zavřené oči nebudou moct být šťastnými.»
19

20
Ježíš: JÁ JSEM vám říká tato slova: «Nečiňte ostatním to co nechcete aby se vám činilo; nebuďte troufalými a jděte opatrně vpřed po správné cestě; přestaňte ohýbat vaší hlavu abyste tak hleděli jen sami na sebe; nebuďte sobeckými do té míry že byste nechtěli pomoc Boží: ten kdo řekne ne Lásce se uvidí zbaven štěstí a ten kdo řekne ano vstoupí do Nové Země.»
Boží Vůle: Zde je Nebe jenž vám dává vědět co je pro vás připraveno: «Dny půjdou jeden za druhým, ale tyto dny nebudou všechny stejné pro Boží vyvolené, budou kumulativní; pouze Boží vyvolení uvidí jak se jejich dny hromadí milostmi lásky aby tak v sobě poznávali jen lásku a Bůh je učiní hořícími bytostmi: budou ve světle a to světlo bude svědčit že vstoupili do Velkého Očištění.»
Ježíš: Mé děti, Ježíš vám to říká: «Kdo mne následuje zůstává ve mně aby poznal Vůli mého Nebeského Otce. Amen.»
245 – Rozhodnutí vašeho života Bůh Láska
Dny které prožíváte vám dokazují Vůli Boží, ale také vaší vůli. Málokteří z vás vidí jak velice Bůh působí v těchto časech očišťování a mnozí chtějí vidět jen to co se jim líbí, mají oči jen pro to co jsou, ale já, já vám říkám že tento svět sobec- tví se chýlí ke konci. Ať ten kdo vidí, vidí.
Mezi vámi jsou děti které se staly pány svého života, zanedbávaje takto svůj život věčný. Dělají to co se jim zlíbí, přecpávají se vším možným svinstvem až jsou z toho nemocné a když jsou nemocné, láteří na Boha; mají mu za zlé že jim neza- choval zdraví, jsou přesvědčené že je to spravedlnost Boží která na ně dopadla, ale nevidí jejich přesahování míry ve všem co konají: jejich slova předbíhají jejich myšlenky a jejich skutky jsou tak neuvážené že teprve když rozpláčou ostatní tak si uvědomí že zašly příliš daleko.
Jejich způsob života je opakem snášenlivosti, nemohou se zdržet toho aby všeho neměly přes příliš; nakupují si hmotná dobra a přesto že vidí jak se jejich dluhy zvyšují, opatřují si je dále; dusí je splátky na konci měsíců; jejich spižírna je napl- něná jídlem, a každý týden chodí na nákup zatím co by toho tam měly na měsíc kdyby se živily ze svých zásob; jedí více než pokud mají chuť a když jsou nemocné přicházejí mi říct že jsem nespravedlivý. Jak tyto děti jsou nedbalé! Jed- noho dne, se uvidí přede mnou a já se jich zeptám jestli se staraly o svůj život tak drahocenný pro život věčný. Což nevíte že vše co konáte je pro vás důležité? Jest- liže si ubližujete, váš duchovní život tím trpí. Odsuzujete se když se o sebe nesta- ráte; budete z toho musit skládat účty v den kdy se vás zeptám jestli jste braly v úvahu vaše zdraví.
Nechte mne vám povědět jeden příběh. Jednoho dne, se jeden člověk dostaví do řeznictví; dívá se na všechen ten výběr který má před sebou, váhá před dvěma možnostmi: hovězí, nebo rybu. To co jej víc přitahuje to je hovězí, ale on se roz- hoduje pro rybu, neboť si říká: «Jestli zemřu protože jsem jedl rybu, můj život bude v Nebi protože zemřu kvůli nějaké kosti, ale jestliže zemřu protože jsem jedl hovězí, můj život bude málem před Bohem protože jsem nedal pozor na to

co jsem si do sebe bral, neboť jak ospravedlnit před Bohem svou smrt? Není žádný důvod ztratit život když tu není nic co může mému zdraví ublížit leda že bych byl jedl přes příliš z tohoto masa. Což můj život nemá větší cenu než toto maso které se zdá chutnější než ta ryba? Je na mně abych si sloužil svou hlavou k tomu abych měl život věčný. Když si vezmu tuto rybu, budu mít dobrý důvod proč jsem jedl tuto stravu; takto, až se mne Bůh zeptá jestli jsem se staral o svůj život, řeknu mu že ano.» Vidíte, pro něho to hovězí nepředstavovalo žádné nebezpečí ztratit život na zemi, ale nebezpečí ztratit život věčný, zatímco ta ryba představovala nebezpečí pro jeho život na zemi, zatím co by ale neztratil život věčný. Co byste si z těchto dvou možností byly vybraly kdyby na tom byl záležel váš život věčný?
Pochopily jste že vaše zdraví je ve vašich rukou, je na vás abyste řekly ano vašemu blahu; jestliže se o ně nestaráte, vy samy tím budete trpět, ne ti ostatní; nikdo jiný nenese vaše zdraví než vy samy. Bůh vás žádá abyste se milovaly, abyste dávaly pozor na vaše slova a na váš způsob chování. Každý pohyb musí být činěn s jistou zdrženlivostí abyste tak nepožadovaly příliš od sebe ani od druhých; když konáte vše přes příliš, vyžadujete od druhých to samé. Například, když pracujete aniž byste počítaly vaše hodiny, jste tak unaveny že vyžadujete aby ostatní pracovaly také tak. Je to váš život který se nachází v trampotách, trpí kvůli nedostatku lásky k vám samým, a vy trápíte ostatní.
Ach! Mé děti, co budete dělat až přijdou dny kdy vám vše bude odňato? Budete se musit spokojit s tím málem které budete mít, ale jak mnoho bude těch kteří se budou na mne hněvat? Budete mi říkat tak zlá slova. Pozor, tato slova vás odsoudí. Buďte dobrými, milujte se, dávejte vašemu životu to co je pro něj nezbytné, ne víc, volte si to co je dobré pro váš život na zemi, takto váš věčný život bude zajištěn. Bůh k vám mluvil o všem. Amen.
246 – Budete mít účast na mé slávě Ježíš
Bůh rozsévá dobré semeno tam kde je úrodná půda aby tak to dobré semeno pučelo a vydala dobré ovoce; úrodná půda je dílem Božím je-li živena Bohem. Vy jste učinili z vašeho života život bez ovoce, neboť nic nemůže vypučet když vaše nitro není vyživováno mými milostmi. Boží Vůle je Působení, je pouze na mně abych z vás učinil děti které ponesou dobré ovoce; ale jestliže vy se berete za mne, Slovo, sklidíte jen to co vy sami jste schopni sklidit: nic. Ano, mé děti, Bůh sám z vás může učinit děti plné jeho působení; i kdybyste činily všechno úsilí světa abyste tak měly tu samou sklizeň jako já, nepodaří se vám to. Jsem to já kdo pro vás vše činím.
Nechte mne vám povědět jeden příběh. Jednoho dne jeden farmář řekl své ženě: «Odjíždím pracovat na pole.» Vezme si svůj oběd a odchází, ale zapomene obe- jmout svou ženu. Ta chudinka celý den přemítá o chování svého manžela. Když se vrátí, řekne: «Dobrý den drahoušku, večeře je připravená?» Ale žena neodpo- vídá; on na ní pohlédne a ví že něco není v pořádku, ale nechce si pokazit svůj den; sedne si ke stolu a obdrží talíř plný jídla které vypadá chutně; usměje se na
21

22
ni, ale ona neopouští svou náladu. Když je po jídle, jde se usadit do své židle aby tak pozoroval západ slunce, ale jeho žena nepřichází jako obvykle aby s ním hovořila, sedí u stolu s nějakým časopisem ve kterém hlučně listuje; manžel si odchází lehnout aniž by něco řekl. Druhého dne, jsou oba přítomni u bohaté sní- daně a on jí říká: «Má ženo, proč jsi se včera ani neusmála?» Ona odpovídá: «Ty jsi mne neobjal než jsi odešel na pole.» A on, odpovídá: «Počkej.» Běží do před- síně a vrací se s papírkem kde je napsáno: «Drahoušku, zapomněl jsem tě obe- jmout - učiň to za mne, Ježíši - a děkuji že vaříš, umýváš nádobí, zametáš, steleš naši postel, pereš a uklízíš moje strojení.» A dívá se na ni a žádá ji o odpuštění za včerejší večer, neboť ji neřekl dobrou noc než si šel lehnout. «Víš, Bůh mi často vnuká myšlenku že vše co ty pro mne činíš, že je to on kdo to činí v tobě pro mne, a tak mi napadlo že to napíši; takto děkuji Bohu za to co v tobě koná pro mne. Miluji tě má ženo, miluji tě Ježíši.» Ten manžel byl vděčný za všechno co pro něho jeho žena dělala, miloval svou manželku. Každý den, děkoval Bohu že vše koná v jeho manželce, neboť si říkal: «Když má žena toto vše činí, to Bůh to činí a když já pracuji, to Bůh pracuje; takto, má žena pracuje se mnou a já s ní: tak tedy jsme spolu celý den. Jaký je to krásný den!»
Jestliže mohu dát vzrůst trávě tam kde nebyl déšť, jestliže vám mohu dát pocítit vítr tam kde není žádný vánek, jestli mohu dát vypučet dobrému zrnu tam kde je vyprahlá zem, což nejsem schopen pro vás učinit divy? Jestliže některé děti přišly ke mně aby mi přinesly své ovoce zatímco na zemi nevěděly že byly ve mně, jest- liže každý den pracovaly aniž by věděly že můj dech života je v nich, jestliže roz- sévaly lásku zatímco nevěděly jak milovat, což to není proto že jsem vše vzal do sebe a vše činil za ně? Jsem Slovo, konám Vůli mého Otce.
Vy, vy jste jako ratolesti ve vinici; jsem to já kdo vás narouboval na mou vinici abyste tak mohly přinášet dobré ovoce a až to ovoce bude dobře zralé, budu sklí- zet. Můj Otec je vinař, já, já jsem vinice a vy jste ratolesti; jsem to já který činím aby rostlo ovoce, vy, se pouze uskutečňujete. Já jsem míza která prochází aby vyživovala vinici mou mocí, jsem to já který v ní dávám prýštit síle aby tak plo- dila, jsem to já který činím že vychází ovoce, jsem to já který mu dávám uzrát mými pozornostmi a jsem to já který je sklízím aby tak utvořilo víno příjemné Bohu.
Já jsem život, vzduch, světlo, vítr, vánek, rosa; můžete vy být vším tímhle? Ne, mé děti, pouze Bůh může být Všemohoucím. Váš život potřebuje mne aby nesl dobré ovoce. Vaše práce nemohou utvářet dobré skutky leda že byste si přišly do mne pro to co k tomu potřebujete, neboť já sám, mám vše; ale, ještě lépe, kdy- byste mne nechaly vše konat. Což to nejsem já který činím že vše pučí po studené zimě? Jestliže mohu oživit pupeny zatímco vše bylo mrtvé, je to proto že jsem Život věčný; nic ve mně neumírá, vše opět ožívá.
Já jsem Boží Vůle, mohu vše pro vás a pro ty které vy milujete. Pomyslete na ty kdo si mne přicházejí vzít ve svatém přijímání; když si jsou vědomi že já pro ně mohu vše učinit, dávají mi svůj život, a já, já pro ně činím vše; to Boží Vůle obklopuje jejich lidskou vůli a Boží Vůle sama všechno vykonává. Když kněz

proměňuje chléb a víno aby se tak tyto svaté způsoby staly mým Tělem a mou Krví, jsem to já kdo se obětuje; když vy se blížíte abyste mne přijaly, jsem to já kdo se blížím; když mne kněz pokládá na váš jazyk, jsem to já kdo se pokládám na vaší patenu; když vy mne přijímáte do vás, jsem to já který se přijímám; jsem to já kdo se přibližuje, který se dávám, který se přijímám, protože já jsem ve vás a vy ve mně. V Boží Vůli, já beru vaše skutky a činím je mými.
Ano, když vy se zřeknete své lidské vůle abyste tak nechaly Boží Vůli konat vše, já konám vše, a protože vy mi dáváte vše ze sebe, já beru také ty které jsou ve vás: to je společenství svatých, společenství lásky. Moji miláčci, pomyslete na všechny ty kteří přijímají v Boží Vůli, protože mi dali svou lidskou vůli, jsem to já kdo přijímám, a protože vy jste ve mně, vy také přijímáte; oni přijímají ve mně a vy přijímáte ve mně: je to neustálé společenství. Je to Láska která se obětuje, která se přibližuje, která se pokládá, která se přijímá v každém z vás: tak jako jsem činil abych vás spasil: obětoval jsem se Otci, vzal jsem svůj kříž a šel vpřed, vložil jsem svého ducha do rukou svého Otce, a v nadšení lásky, on mne přijal. To je má sláva, mé děti, vy máte účast na mé slávě.
Brzy budete před oním Oslaveným. Můj Otec mi vás dal abych vás uvedl k němu; vy, vy to nemůžete učinit, pouze Slovo to může. Mé děti, tento okamžik je pro vás tak důležitý, nepromarněte ho, nenechávejte ubíhat dny aniž byste přišly ke mně; já jsem Život který vás chce vzít do sebe aby vám vrátil odvahu znovu poznat že jste láska. Přichází pro vás čas sklizně, buďte dobrými ratolestmi, neboť jen ti kdo jsou dobří uvidí slávu Boží; já, já jsem slávou mého Otce, přicházím abych vám řekl že můžete věčně žít v mé slávě. Amen.
247 – Nesnažte se zůstávat velikými Duch lásky
Milovaná, vane v tobě vítr a celá tvá bytost směřuje ke mně, jen mému slovu naslouchej. Mé děti, život se brzy obnoví. Je pravda že jste všechny v životě skrze Ježíše, ale neuvědomujete si to. Jste jako mumie ve svém sarkofágu, jste jako sochy uvnitř vás. Nevíte že láska, ze které jste utvořeny, pro vás může vše učinit. Ano, máte v sobě lásku Boží; tato láska má neuvěřitelnou sílu, ale vy jste si to nikdy neuvědomily; hledaly jste sílu jen mimo vás.
Vy, velcí tohoto světa, vy si myslíte že jste vyvinutými; kdybyste věděli jak velká je vaše nevědomost, nevychvalovali byste se. Ti nejmenší tohoto světa neznají to co vy znáte, ale oni, oni se neberou za inteligenty, vědí že nejsou ničím. Vy s vaším věděním, si myslíte že jste větší než oni, ale až budete před Ježíšem, uvidíte že vaše znalosti vás jen ponořily do vaší nevědomosti. Bůh otvírá oči malým a otvírá ducha těch kdo jsou v Bohu, ale vy, vy jste otevřeli své oči věcem světa a zavřeli jste vašeho ducha Bohu.
Víte proč? Protože jste nedokázali uznat že jste maličcí před Bohem; vaše velikost vás zaslepila. Když jste se naučili stát na vašich dvou nohách před tváří světa, vaše inteligence se zmátla tak že jste se naučili jen to co jste se mohli naučit, neboť Bůh nevyživuje toho kdo má inteligenci jen pro svou vlastní potřebu; Bůh
23

24
je onen Všemohoucí, on nemůže omezit svou moc aby ji tak dával pouze jed- nomu samotnému. Jaká ješitnost myslit si že můžete vše vědět! I kdybyste znali obsah všech knih země, byli byste jen bezcennou knihovnou, neboť cennost pochází z toho co jste schopni dát.
Inteligence ukazuje pouze pýchu tomu kdo se má za učeného, ale ten kdo se má za maličkého se učí zůstávat na svém místě. Bůh povyšuje pokorné a ponižuje velké, proto, až budete před Bohem, on k sobě pozvedne toho nejmenšího mezi vámi aby mu ukázal že je jeho dítětem. Vidíte čím jste se stali? Brali jste se za bůžky, a dnes, již nejste schopni žít jako Boží děti. Ať láska z vás učiní pokorné děti, neboť jestliže se vám nepodaří se jimi stát, nevstoupíte do Nové Země.
Duch Svatý vám říká: «Děti země, jsem Hostem vaší země který vám přichází ukázat že nejste ničím a pouze ty kdo řeknou že nejsou ničím budou mnou pozdviženy k tomu aby poznaly lásku Boží.» Bůh vás miluje pro to co jste, a proto oheň lásky přijde aby ve vás dal zmizet všemu co je velké, abyste v sobě již nikdy nepoznaly pýchu, která ve vás zrodila zlo.
Jsem Bůh lásky a pouze děti Boží se opět stanou dětmi lásky. Bůh zná kteří z vás budou těmito dětmi; nesnažte se lišit od ostatních, buďte maličkými, nechte mne abych vás přetvářel svou mocí. Je snadnější proměnit díte než dospělého; ten zatíná pěsti když to nejde podle něho, zatímco dítě se usměje a řekne ano. Hle přicházejí dny požehnání pro malé děti a dny bolestí pro velké. Amen.
248 – Nenechávejte se svádět Podvodníkem Ježíš
Láska přichází očistit váš život aby vám ho odevzdala v pořádku; vy jste používali to co je ve vás, ale používali jste to špatně. Mé děti, chci hovořit o vašich potře- bách. Což se nepotřebujete dát do pořádku? Máte špatnou barvu, oči celé čer- vené, krk celý oteklý, srdce sebou trhá, svaly napjaté a vaše nervy napnuté; vidíte že na tom nejste dobře. Nenechte se prosit, Bůh ví co vám udělá dobře. Já vám opět dám život: vaše barva bude jasnější, vaše oči zářivější, váš hlas přesnější; takto vaše hlava bude krásnější, vaše srdce bude tlouct normálně, vaše svaly se uvolní a vaše nervy se uklidní.
Mé milosti lásky vám ve vás opět dají lásku, mé milosti síly vás posílí a mé milosti pokoje vám udělí pokoj; uvidíte že poznáte štěstí, to já jsem vaší podpo- rou ve vašem životě. Toto je připomínka abyste se o sebe staraly. Upozorňuji vás že Satan vás bude svádět, vloží do vás zálibu k vám samým podrobně popisujíc to co byste rády měly, neboť on ví co učinilo že jste padly a bude v tom pokračovat. Vidíte, on bude dále živit vaší pýchu, nenechte se chytit jeho úskoky které jsou jen pochlebováním.
Jestliže se motor vašeho auta dusí na každém rohu ulice, to znamená že potře- buje dobře uvést do pořádku. Když vám někdo řekne: «Vy potřebujete abych vás zavezl do nějaké dobré garáže, ale ta moje je lepší než všechny ty které znáte. Je plná světla, voní to tam, olej je nový, velmi kvalitní a svíčky jsou jako z ohně; všechno se tam třpytí, nic se nikde neválí. Snažíme se vám dobře posloužit;

služba vyprázdnění oleje je stále připravena aby tak odpovídala na vaší potřebu, a co se týká karoserie, vše se bere vážně: nabízíme vyčištění, pak olejování do hloubky. Nic není opomenuto, dáváme stranou všechny staré části i staré pneu- matiky a jsme to my kdo je odesíláme na místo kde budou spáleny v peci která je k tomu utvořena, neboť my nikdy nedáváme staré součástky na vaše auta: vše je nové. Pojďte do naší garáže, je otevřená ve dne v noci. «Vy, vy mu budete naslou- chat, a jestli se vám to hodí, zavezete tam vaše auto, není-liž pravda?
Já vám říkám: «Nenechte se chytit do pastě těch kteří vás chtějí přitáhnout krás- nými ale klamnými slovy. Satan vás bude velmi brzy okouzlovat; bude vám říkat že on je ten který měl přijít aby vám opět dal štěstí. Zavede bohoslužby které budou jen balamucením, bude vám ukazovat svou moc dokazujíc vám že je schopen činit zázraky. «Mé děti, vše čeho bude schopen, to bude že vás ohromí; myslíte že to je láska? On je honec snů a vše co je imaginární je jen zdánlivé: jsou to manévry které vás mají oklamat.
Říkám vám že mnozí se nechají chytit těmito taktikami. Buďte seriozní, a nenechte se chytit těmito jevy které se vám budou zdát opravdovými zatímco vše bude jen lež. Je to váš Ježíš který vám dává výstrahu, já pro vás chci jen dobro. Jestliže se chcete starat o vaše auto, ale dávajíce si dobrý pozor abyste se nene- chaly ošidit nějakým opravářem který vám toho napovídá jen aby vás přitáhl do svého obchodu, o co více musíte dávat pozor na svůj život. Tento život je váš, ale nenechte jej za žádnou cenu v jeho rukou; mluvím k vám o tom který se přijde prohlašovat za Krista. Příliš vás miluji než abych vás nechal v jeho spárech. Bůh vás varoval. Amen.
249 – Nechte uzrát vaše ano JEDNOTA LÁSKY
Otec: Mé děti Lásky, já, váš Nebeský Otec, jsem v mé dceři a ve vás. Když k vám mluvím, naslouchejte mi. Tento čas je velmi důležitý, jedná se o vlastní život vás všech. Neberte na lehkou váhu to co je napsáno, dá vám to světlo; vše ve mně je světlem, což nejsem ona Svrchovaná Bytost vesmíru? Nebe i země jsou plny mé svaté slávy.
Ježíš: Vy kdo jste v tomto okamžiku ve shodě s vaším Bohem, vám prohlašuji: «Já jenž jsem Boží Syn v Bohu, Všemohoucí, vtělený Syn, onen Dokonalý, onen neomylný Bůh, vám říkám že vše to co je napsáno je od nás. Berte si k srdci to co vám posíláme, neboť vše se musí naplnit.» Děti lásky, Bůh hovoří aby vás informo- val o tom co musíte dělat abyste měly věčný život, je na vás abyste se rozhodly zdali jej chcete tím že vyslovíte vaše ano Lásce. Nikdo, ano, říkám skutečně nikdo jiný než vy vás nemůže přinutit vyslovit ano, neboť je třeba aby vyšlo z hloubi vás samých.
Ti, kteří nyní, říkají ano jen proto aby byli zachráněni od pekla a kteří nečiní nic aby byli láskou se svým bližním, jak budou moci obdržet potřebné milosti aby tak jejich utrpení bylo méně bolestivé až v nich bude očišťování? Jsou to milosti které činí že jste upřimnými, pokornými, laskavými a láskou tak jak to chce můj
25

26
Otec. Tyto milosti jsou dary které my, Láska, vám nabízíme. Vy sami nemůžete obdržet tyto milosti, pocházejí z naší lásky. Naší mocí, my budeme vědět jestli vaše ano je upřimným ano. Přestože se to zdá některým lehké a jiným těžké vyslovit ano které by vycházelo ze srdce, odevzdejte se mi; já sám, Láska, znám každého z vás. Když někdo z vás si myslí že jeho ano není takové jaké by chtěl: hlubší, upřímnější, jak by také mohlo takové být když ještě není dítětem čistým a dokonalým? To ano které vyslovuje je ano malého dítěte; já sám mohu učinit že uzraje do upřímného ano, moudrého, hlubokého a plného lásky.
Mé děti, nechte toto ano vstoupit do sebe aby tak mohlo uzrát, já učiním že s mými milostmi vypučí; zakoření se ve vás a vyroste. Jako semeno zaseto v zemi, musí zetlít aby pučelo, pak vyleze ze země aby rostlo, a teprve potom dá ovoce. Toto ovoce jsou milosti které vám dávají schopnosti poznání, schopnosti zbož- nosti, schopnosti které pomáhají modlitbě, schopnosti lásky, ano lásky k vám a k vašemu bližnímu. Toto je ano Lásce, ano živoucí které ve vás ponese ovoce. Já dokáži učinit že vyroste, neboť já znám o vás vše, jsem Bytost vaší bytosti; já ve vás vidím kdo jste, a to již od vašeho narození.
Kdo mne následuje zná mou lásku k bližnímu: šťasten ten kdo mne následuje, ten bude se mnou v mé Nové Zemi. Zlo řádí všude a dobro se všude rozmnožuje aby činilo překážku zlu: šťasten kdo bude činit dobro těm nejmenším z mých, odměním jej rozmnožujíc dobro které činí.
Otec: Mé děti, sláva mého Syna učiní vaši slávu. Požehnám všem těm kdo se ote- vřou mé žádosti lásky. Láska přišla do vašeho světa skrze ano Marie a skrze ano v každém z vás Láska ve vás bude věčně.
Jsem Svrchovaná Bytost, pouze svou mocí, vám dokáži že Bůh sám je Vším; ani jediný z vás nebude v mé spravedlnosti. Láska přišla do vašeho světa aby vás obe- známila s láskou a kdo neodpoví na její dílo bude se zodpovídat za své chování. Přesto že jsem Bůh dobroty, jsem také Bůh spravedlnosti; ten kdo bude chtít život věčný bude musit projít skrze mou spravedlnost. Budete souzeni láskou a tato láska bude neochvějná.
Svatý-Duch: Já, Svatý Duch lásky a moci, jsem sestoupil v podobě ohňových jazyků na mou svatou nevěstu Marii a na každého apoštola, na ty vyvolené Bohem Otcem a Synem tak jako mnou, Mocí lásky.
Prohlašuji vám: «Já, Bůh síly, Bůh světla, dám sestoupit na každého z vás mou všemohoucnost a mé světlo vás zaplaví. Tak jako blesk, vy všichni vstoupíte do sebe; budete ve velikém světle a Bůh Láska se vám ukáže. Před vámi se začne roz- víjet váš život; bude to jako příliv, nebudete moct nic zastavit. Vše bude před vámi, a zároveň, vy toho budete součástí. Vše to co jste učinili a co není láskou, od vašeho narození až do onoho dne, bude musit z vás být vykořeněno jestliže vyslovíte vaše ano, tehdy budete věčně žít. Ani jediný z vás není pro mne nezná- mým, já vím kdo nese ano nebo ne; ale protože jsem Bůh spravedlivý, chci abyste byli svobodní jej vyslovit. Já, Moc, vložím do onoho světla moc která vám pomůže poznat vaší odpověď; ano, každý z vás pozná s jasností svou odpověď.

• Všichni ti kdo vysloví nadšené ano, ty já zaplavím takovým světlem pokoje a lásky že v tom samém okamžiku poznají štěstí. Vyprýští z nich světlo, vše bude jen div. Protože již dříve vyslovovali své ano a také přijímali prožívat své očiš- tění, Bůh jim ukáže vše co z lásky snášeli. Uvidí jak je Bůh během jejich očišťo- vání zahrnoval svou láskou. Jakou radost pocítí ze všeho co Bůh pro ně činil již od jejich narození, a jak budou vděční za to že přijímali lásku Boží. Protože se dávali, Láska se dá jim, a oni ji přijmou aby se tak lépe mohli dávat: apoteóza lásky!
• Všichni ti kdo vysloví váhavé ano, aniž by chtěli vědět zda-li jsou opravdu upřímní, ti v radosti uvidí světlo. Zmocní se jich světlo a vše v nich začne. Uvidí se jakožto děti nedbalé vůči lásce a budou s takovou láskou litovat že urazili svého Boha že z té lítosti pocítí radost. Poznají chvíli hlubokého očiš- tění, neboť tyto děti poznají radost, a zároveň bolesti lásky. Tato radost bude v nich, a protože uvidí co učinily proti Lásce i to co neučinily pro Lásku, tyto bolesti lásky budou v nich také. Dají se Lásce a Láska si je vezme aby je už nikdy, ano již nikdy neopustila.
• Všichni ti kdo v sobě nesli ano, ale protože neměli odvahu, jej nevyslovili, budou v sobě mít světlo které jim připomene že jsou dětmi Božími; oni kteří to chtěli ignorovat se nebudou moct ignorovat před Láskou. Bůh je přikryje svou láskou aby jim tak ukázal že je miluje a že on sám živil jejich ano, neboť Bůh znal jejich nedostatek odvahy k tomu aby vyslovili své ano, tito odhalí Boží lásku k nim s úžehem ve svém srdci. Jejich očištění bude podle míry jejich skutků lásky k jejich bližnímu a k Bohu, ale protože se ignorovali nechtějíce vyslovit své ano, budou trpět. Jejich utrpení bude doprovázeno milostmi lásky, budou v radosti když odhalí že jsou dětmi lásky v sobě plnými odvahy, takto již nikdy tato odvaha z nich neodejde.
• Všichni ti kdo nechtěli vyslovit své ano kvůli nedostatku důkazů o Božím pří- chodu do nich, ti poznají bolest lásky za to že nebrali vážně jejich ano; uvidí vše to co jim Bůh chtěl dát a vše to co by bývali mohli odhalit kdyby nebyli bývali měli málo víry. Budou mít utrpení, ale jejich utrpení bude pro ně nezbytné aby se opět stali dětmi víry v moc Boží; objeví bezpodmínečnou lásku Boží. Budou v pokoji před vším tím co uvidí, neboť pocítí ochranu Boží; budou dokonce toužit obětovat jejich bolesti aniž by znali jejich odměnu. Bůh jim ukáže co si zasloužili tímto gestem lásky; přikryje je nedefinovatelný pokoj a již nikdy nebudou potřebovat důkazů o lásce Boží k nim.
• Všichni ti kdo řeknou pokrytecké ano, zatímco živili ne, těm já, Bůh Moc, ukáži všechna jejich přestoupení vůči Lásce. Protože chtěli ukazovat oddanost Bohu a k jejich bližnímu zatímco v sobě měli jen nechuť k lásce Boží, kvůli tomuto pokryteckému odmítnutí vůči Lásce, odhalí vše to co by byli bývali mohli mít: štěstí, radost, pokoj, lásku a život věčný. Zaplaví je nesmírná bolest, bude tak veliká že jejich tělo bude zaplaveno tak krutými bolestmi že budou chtít zmizet; ale žádné s těchto dětí neuteče, neboť Láska je zachytí. Protože řekly Lásce ne, nebudou moct proniknout do Nové Země.
27

28
• Všichni ti kdo v sobě nebudou mít ano, ale ne, ti lhostejní vůči Lásce budou velmi trpět. Kvůli jejich lhostejnosti vůči lásce Boží, vůči lásce k bližnímu a vůči lásce k sobě samým, jim v nich nic neukáže hlubokou touhu stát se láskou, neboť Bůh je zná. Jejich lhostejnost vůči všemu co je od Boha je učiní stude- nými; zůstanou jako z kamene vůči lásce Boží k nim a k jeho Přítomnosti. A protože nebudou chtít oheň lásky, pocítí utrpení která budou tím čím jsou: čis- tým ledem. Tato utrpení na ně nebudou mít žádný účinek lítosti, budou mít jen nenávist vůči Lásce která jim dá odhalit to co jsou. Ach! Tyto děti by nebyly bývaly měly nikdy poznat život, nicota by pro ně byla bývala lepším místem než to ve kterém budou po celou věčnost.
• Všichni ti kdo v sobě nebudou mít ano, ale chtěné ne, poznají hloubku svého odmítnutí. Oni kteří živili s radostí své ne, odmítajíce svátosti, zesměšňujíce mou Církev a svého bližního, válčíce proti těm menším než oni, tyto děti budou těmi mimo zákon Boží, neboť bojovaly proti mým dětem; zapíraly mé zákony jdouce tak daleko že mne ničily ve svém životě: ty poznají můj hněv. Láska jim ukáže že jejich přítomnost je jí nehodna, a to je učiní velmi nešťast- nými. Všechny jejich zlé činy budou pro ně uštknutím a jejich utrpení je učiní bezvládnými, neboť Bůh nebude chtít slyšet jejich nenávist proti němu; kvůli tomu, budou pociťovat bolesti tak jako kdyby je bičovala metla; budou to ony samy kdo si je způsobí a to jim bude známo. Tyto děti budou mít za stravu jen bolesti po věky věků.
• Všichni ti kdo řeknou Lásce otevřeně nenávistné ne činíce skutečné Přítom- nosti odporné skutky a nabízejíce Ďáblu svou duši, protože uráželi Tělo Kris- tovo, protože obětovali svou duši zatímco ona patřila Bohu, ti, tito hanební zrádci, tito odpadlíci, budou v tak velikých mukách že budou volat na pomoc smrt, ale smrt se jim vysměje, neboť ta se připraví jim učinit to co oni způsobili Bohu a to takovým způsobem aby byli přísně potrestáni vždyť smrt je hněvem Božím pro ty kdo jej zapírají. Bylo by bývalo lépe kdyby tito nebyli přišli na svět. Jejich bolesti budou nepopsatelné. Ta nejhroznější bolest bude vydržet na sobě Boží pohled, Bůh bude zářit láskou k nim; poznají lásku která vyhasne a jejich duše to pocítí. Ach! Jak to pro ně bude hrozné!
Mé děti, pochopte že všechny tyto věci jsou pro váš čas, teď, nyní. Pohleďte, kolem vás, jak velká je tíseň tohoto světa, sám se ničí; jestliže Láska nepřijde obý- vat srdce mých vyvolených, zbude už jen nenávist.
Trojice: Myslíte si opravdu že my, Bůh lásky, se na vás budeme dále dívat z vašeho nitra zůstávaje ticho? Ne, to již nemůže pokračovat! Byla vám dána varo- vání, ta vám dala poznat naší Vůli; je na vás, nyní, abyste učinili své vlastní roz- hodnutí. Pojďte, mé děti, pojďte říct Lásce že ve vás, je ano lásky. Zanedbáváte se když si nedáváte šanci poznat štěstí které je ve vás.
Jak vás milujeme! My, Láska, vás zahrnujeme tak velkou vnitřní přítomností. Nemějte žádný strach, láska je jen pokoj, jen radost, jen svoboda a jen štěstí; je upřímná, pravdivá a je světlem. Učiňte vaše rozhodnutí, to je naléhavé. Ať je to řečeno: «Každé dítě které je v nás je naše skrze Lásku, s Láskou a v Lásce. My

jsme JEDNOTKA LÁSKY.» Mé děti, ono ano Lásce je životem v radosti. Trojice vás žehná. Amen.
250 – Odpustit, to je milovat se Bůh lásky
Má milovaná, já jsem Bůh který tě žádá aby ses odevzdala. Mé děti, vy si neuvě- domujete že Láska vás chce mít láskou k vašemu bližnímu. Ve vašem životě, jste se dopustily skutků které vám budou ukázány, je třeba abyste dávaly pozor, neboť každý den, vaše Kniha Života se zaplňuje vašimi skutky. Jak vás mohu neupozor- nit na vás samotné, vy jste opustily má přikázání abyste tak činily co se vám zachce; přichází váš soud, ocitnete se před vším tím co jste učinily.
Láska ve vás trpí, vidí že mnoho z jejích dětí jdou ke své záhubě; jsou již skoro v bodě ze kterého již není návratu. Jste na okraji propasti ze které se nikdo nevrací. Vzpomeňte si na chudáka Lazara, jak rád by se býval nasytil ze zbytků boháče, ale ten odmítl. Když umřeli, ten boháč byl v hrozných mukách; nyní zase on by si byl přál aby ho Lazar občerstvil, ale tam kde byl Lazar, to bylo nemožné. Mé děti, existuje místo kam dobří nechodí a z kterého ztracené duše nepřekročí; musíte si uvědomit že tam kam jdou bytosti které páchaly zlo, tam odtud již nemohou vyjít. Peklo je propast bolestí, ti kdo do ní spadnou se z ní již nikdy nevrátí.
Bůh je nekonečně dobrý, odpouští všem těm kdo litují svých hříchů, ale lidská slabost je někdy tak slabá že si nemůže dávat dobro; toto je třeba dobře pochopit. Jak mnoho dětí si myslí že se musí bránit proti druhému ukazujíce mu hněv, lho- stejnost a někdy nenávist. Vy si nedáváte práci abyste se zastavili a pochopili co se ve vás děje. Láska vás žádá abyste zachovali pokoj a abyste jí odevzdali osobu která vám způsobuje utrpení.
Pohleďte na vaše chování když vám někdo řekne nějaká zraňující slova. Nejdříve zůstanete zaražení před touto osobou; pak jste nespokojeni s touto osobou která vám působí utrpení; když si v hlavě opět proberete co se stalo, vybuchnete; pro- tože to nechcete jen tak nechat, užíváte slova která vycházejí k vaší obraně z vašeho zklamaného nitra; a pak ten druhý zase odpovídá na váš hněv a na vaše odseknutí.
Mé děti, celá tato hromada reakcí je následkem vašeho chování, vy jste ještě nepochopily to čemu jsem vás učil: «Odpust a bude ti odpuštěno; když tě někdo udeří, nastav mu druhou tvář; když někdo chce tvůj plášť, dej mu ho a i víc; a váš Nebeský Otec vás odmění.» Mé děti, ti kdo si říkají zlá slova si ubližují; když chcete zranit druhého protože on vás zranil, o co více jste se poranily vy samy. Zlo ve vás zvítězilo nad dobrem, řekly jste zlu ve vás ano a umlčely jste ve vás dobro. Myslíte že jste lepší než ten kdo vás právě zranil? Bránily jste se proti zra- něním působeným tím druhým, ale činíte ještě něco horšího vám samým. Můj Otec vám dal poznat své záměry lásky abyste tak byly spolu šťastnými, ale vy ho neposloucháte; jste zaslepeny zlem které je ve vás. Je to Satan který vás ponouká abyste si mezi sebou ubližovaly.
29

30
Poslechněte si toto: Jednoho dne, se dvě děti postavily proti sobě, jeden blokuje cestu druhému a ten druhý ho strká, neboť se mu nechce vyhnout. Žádný z nich nechce ustoupit, ten menší začne křičet a ten druhý ho začne bít, druhý klade odpor a podaří se mu jej několikrát udeřit; najednou přichází nějaký právník a podaří se mu je od sebe oddělit. Jeden má červený krk a druhý mu nechává vidět svůj poraněný ret. Oba dva začali obviňovat jeden druhého aby se tak bránili před oním mužem který žádal vysvětlení. Protože oba to vysvětlovali nejasně, právník nemohl poznat kdo vlastně byl opravdu vinen, a tak aby tu věc zkrátil, řekl: «Já vás zavedu před soudce a pak uvidíme kdo bude odsouzen jako viník.» Cestou k soudu se oba dva snažili vštěpit do paměti tu scénu tak aby to bylo pro ně výhodné, ale jak ospravedlnit jejich chování? Jeden jako druhý se marně sna- žili znovu přemítat co se stalo, oba dva viděli že jsou v pasti; když přišli před soudce, oba dva se prohlásili vinnými, neboť žádný z nich nebyl hrdý na své cho- vání, protože čas ve kterém se měli dostavit k soudci byl velmi těžký.
To je to co se vám stane v den kdy budete před vaším vlastním soudem, neboť si uvědomíte že vaše zlé skutky se nedají ospravedlnit. Nikdo se nemůže vidět dob- rým když ze sebe dává vyjít něco zlého, proto vám můj Otec dal přikázání aby vás tak chránil před vaším vlastním soudem. Pouze zvířata se mezi sebou zabíjejí aby se živila. Vy se nemůžete mezi sebou zabíjet a být šťastni! Všichni ti kdo mají v sobě dobro nemohou spát celou svou duší když se dopustí nějaké nespravedl- nosti, neboť ta je v nich a oni s ní musí žít.
Budete mít před sebou vše co jste učinili špatného vašemu bližnímu a vám samým. Žádná bytost nemůže přijít ke mně jestliže se odchýlila od mých přiká- zání které jsem ji požádal zachovávat, aniž by mi prokázala co jí dává právo přijít ke mně. Bude mi musit dokázat že lituje toho že nechtěla mou ochranu, neboť pouze spravedliví chtějí zachovávat Boží zákony lásky. Vy všichni budete před mou spravedlností abyste se ospravedlnili jestliže jste se nechovali dobře. Amen.
251 – Vaše já mne nahradilo Ježíš Láska
Ach! moje milovaná, jak tě miluji! Moji milovaní, děti tohoto světa poznají velmi velikou změnu, všechny poznají opravdovou lásku: mou lásku. Já jsem Láska, dávám se vám bez ustání. Vy kteří jste učiněni z lásky, žijete jako děti bez duše; dejte se mi, já vás učiním takovými jakými máte být. Já vás nežádám abyste na sebe zapomněli a žili jako otroci mé lásky, žádám vás abyste přišli ke mně abyste se tak opět stali láskou. Byli jste stvořeni k obrazu Božímu, ale kvůli hříchu nepo- slušnosti, jste ztratili svou krásu, vaše inteligence se otrávila, vaše láska zmizela a vy jste se stali bytostmi chladnými vůči vašemu bližnímu.
Jestliže, ve vašem životě zakoušíte neštěstí, je to proto že jste dali stranou má při- kázání lásky; vzali jste si do hlavy že je nebudete zachovávat, neboť si myslíte že vám brání dělat to co chcete. Pohleďte jak zápasíte s vašimi maléry; protože nechcete poslouchat vašeho Boha, tak Satan, mistr zla, vás drží ve svých spárech. Vy nechcete věřit tomu že on je tam u vás aby vám tak dával konat zlo s úmyslem

vás zničit. Jestliže k vám takto mluvím, je to proto že vaše chování je nepřijatelné; vy se zatracujete a pekelná propast se naplňuje ztracenými dušemi.
Mé děti, žádám vás abyste četly tyto spisy, jsou vám určeny. Vy kdo nedáváte pozor na má slova lásky a odmítáte mou stravu která je vaší jedinou pomocí, jestli tak budete jednat dále, zůstanete samy s vaším vlastním odmítnutím. Pozor, dělá se ve vás prázdnota! Je to černá díra. Brzy bude tak hluboká že se z ní již nebudete moci dostat ven a nebudete moci již nikdy žít s Láskou která vás chce mít v sobě pro štěstí bez konce.
Vyvinuly jste nepopíratelné «já» které z vás učinilo bytosti plné pýchy. Když vy žijete ve vašem já, učíte se komandovat pod poručnictvím Ďábla. Mnozí z vás se naučili si sloužit tímto já které je proti vám. Ano, mé děti, jste proti sobě když dáváte ve svém životě první místo vašemu já; již vám záleží jen na sobě, přidělu- jete si pravomoci. Ti kteří říkají že jsou schopni stavět svůj život sloužíce si tím co je kladné, jednají tak aby jejich život byl naplněn jejich ano pro ně samé. Dávají si čas aby se milovali na prvním místě; udržují se ve zdravém těle věnujíce se metodám relaxace - příklad: jóga-; utěšují sami sebe utěšujícími slovy; kontro- lují své chyby povzbuzujícími slovy; nechávají si namluvit že mohou regenerovat své tělo vyslovujíce subliminální slova.
Mé děti tato slova z vás vycházejí aby se do vás vrátila; dělají ve vás dojem blaha zatímco je to bomba připravená vybuchnout působením pýchy. Když vyvinete úsilí, uvidíte že jste se učinily důležitými; dejte pozor abyste se nepovažovaly za Boha. Když se vidíte většími, inteligentnějšími než ostatní, stáváte se před sebou tak impozantními že ti kdo se k vám přiblíží cítí že jste si daly moc síly: říkají že máte charizma. Tento dar není od Boha, ale od Satana: ten je vaším vůdcem. Mé děti, já k vám nemluvím abych vám nahnal strach, říkám vám tyto věci abych vás varoval před nebezpečím které je kolem vás. Konstatujte co vám řeknu:
• Co lidí, ještě než si přečtou tento spis, si budou myslit že to co je napsáno je dobré jen pro odpad; jsou si jisti že v tomto spisu je domýšlivost. Již nejsou schopni se s pokorou analysovat, jejich já v nich vyvinulo pýchu. Již nemohou vidět světlo, stali se slepými kvůli jejich já které je ovládá. Je jen na vás abyste si přišli do mě vzít mé milosti které pomohou vaší lidské vůli říci ne vašemu postoji. Moji miláčci, vaše chování vás vede ke konání zla.
• Jste tak přesvědčeni že máte pravdu ve všem co děláte že i když víte že je to špatné udělat takový skutek, nečiníte nic abyste se tomu vyhnuli. Zvykli jste si žít se zlem, takže když vám někdo řekne že jste mu ublížili, jste si jisti že je to on kdo se mýlí, ne vy. Dostali jste se již tak daleko že už nechcete vidět zlo, to je součástí vašeho každodenního života, dokonce již máte zlo rádi. Vaše já vám dokázalo že je dobré dávat si blaho na úkor dobra vašeho bližního: a to je proti Bohu.
• Vyvinuli jste mluvu a chování lhostejnosti vůči vašemu bližnímu a vůči vám samým. Pozor, vše co z vás vychází je jako bumerang, vrací se to k vám. Mé děti, dekadence k černé díře může přijít velmi rychle když se ponoříte do svého já abyste se tak povýšili nad ostatní. Již se nesnažíte dobře se chovat, neboť to
31

32
vás stojí úsilí které již nemá místo ve vašem světě kde si říkáte že jste svobodní dělat to co se vám zlíbí.
• Již se nestaráte o to abyste se dobře chovali. Dobré chování je již minulostí, proto nerespektujete vaše tělo. Řídili jste se módami podle kterých jste činili skutky proti vaší duši. Stavěli jste na odiv vaše tělo se všemi možnými oděv- ními způsoby aniž byste se starali o to jestli se to na vás sluší. Vaše ubohé tělo bylo takto bičováno aby bylo na větru! Nyní, když jste poznali všechny možné módy, již nedokážete rozeznat krásu. To co je jednoduché se vám zdá ošklivé a to co je vyumělkované vás přitahuje; zkrátka jste připraveni za to zaplatit co to stojí. Mé děti, když dojdete tak daleko že se sobě již nelíbíte v pohodlných kal- hotách, ale spíše v kalhotách které jsou tak utažené že od nich máte stopy na kůži, nemůžete tvrdit že se cítíte dobře ve vaší kůži. Vaše oblečení vás zobra- zuje, dávejte pozor jakým způsobem se oblékáte, a jakým způsobem se chováte. Není velký rozdíl mezi blahem v sobě a blahem na zevnějšku. Kdo se cítí dobře v sobě tomu je dobře i na zevnějšku. Vidíte, jestliže chcete vypadat dobře v očích ostatních, je třeba přede vším aby vám bylo dobře ve vás. Být dobře v sobě, to je chtít být příjemným Bohu. Což to nejsem já kdo vám dal tělo které obléká duši? Vaše duše je vaším životem. Život je ve vás a to co je na zevnějšku je jen to co přikrývá nitro.
• Každý den, vidíte zlo pod všemi jeho způsobami a zdá se vám to přirozené. Konstatujte: na násilí se hledí s nenuceností; scény nečistoty se pro vás staly uměním; ošklivost je přijímána jako moderní, šik, novost, «heavy»: začínáte mít rádi to co je proti vám. Vaše osobička již nemůže vidět krásu Boží, neboť vás oslnil Satan.
• Z mého dne odpočinku jste učinili den konsumování a vaše kvalita života lásky tím trpí. Dali jste stranou vaše rodinné hodnoty ve jménu vaší svobody: vašeho já. Dáváte přednost vašim oblíbeným sportům před uctíváním Boha. Již mys- líte jen na sebe, zapomněli jste že Bůh je přede vším ostatním. Je třeba vědět co je důležité ve vašem životě; myslíte-li si že to jste vy, budete zahanbeni vaším já, a Bůh Láska vám dá pocítit prázdnotu kterou toto já ve vás učinilo.
• Nevyzpytatelné dětičky, teď už dokonce přijímáte potraty říkajíce že ta embrya nejsou ještě děti zatímco vy, vy jste byly takové embryo. Vy posloucháte jen vaše já, berete se za bůžky rozhodujíce zda moje maličké dětičky mají právo žít.
• Dáváte pozor jen samy na sebe; myslíte si že jestliže se vám věci daří, záleží to jen na vašich činech, ale když vidíte že výsledky nejsou takové v jaké jste dou- faly, pak láteříte na mne. Když vše jde dobře jste si sebou tak jisti že přidělujete všechny zásluhy sobě, jakoby vše záleželo jen na vás! Uvědomujete si že mne dáváte stranou? Jste již tak daleko že mne už ani nechcete, neboť si myslíte že jste na dobré cestě která vás vede ke štěstí.
Mé děti, vy zapomínáte že já jsem ta Cesta která vás může zavést ke štěstí. Jestliže pro vás vaše já má větší váhu než já, tak brzy učiníte že již nebudete moct věčně žít, neboť jste mne daly stranou abyste si tak žily jak se vám zachce, a já, až vás uvidím, vám řeknu: «Kdo jsi? Já se již na tebe nepamatuji.» Vidíte, já jsem ve vás, mám větší cenu než vaše já, které musí být ve mně. Nepovažujte se za mne, já

jsem vaším vůdcem který vám pomáhá se dobře chovat. Já vím co je pro vás dobré, nechte vašeho Boha vám pomoct, neboť vaše já vás oklamalo.
Váš život je kontrolován vaší lidskou vůlí která je pod vlivem zla které je ve vás a toto zlo poslouchá Satana. Myslíte že cílem Satana je vaše štěstí? Podívejte se na výsledek vašich činů a uvidíte že se vám nepodařilo se učinit šťastnými; vše co se vám podařilo: to je učinit vaše děti i vás samé nejistými že najdete věčné štěstí. Ve vašem světě je tolik zla že již nemůžete žít v pokoji. To Satan vás ponouká abyste si škodily zatímco já, já vás chci v pokoji. Chci abyste žily v kráse vaší bytosti kde vše musí být jen čistotou.
Já jsem s vámi ve vás, ale kvůli vašemu životu zaměřenému na vaše já, vy tomu nevěříte. Nepřestáváte si udělovat pravomoci, ty jsou proti vám. Když si říkáte subliminální slova jako: «Já jsem někdo důležitý, já mohu vše mít, já se mohu uzdravit, atd.» to je proti vám. Naučili jste se již mne nežádat o pomoc zatímco vše co je dobré pochází ode mne. Tato slova uráží vaší duši, to já jsem váš Stvoři- tel: vše přišlo ode mne a vše se musí navrátit ke mně. Jestliže si připisujete něja- kou moc, budete čelit vaším vlastním výsledkům které budou vaším ovocem. Dítě které ze sebe dává vycházet slovům, tato slova mu přinesou radost anebo bolest, neboť jsou z něho. Mé děti, každé slovo musí být láskou aby neslo milosti. Jestliže z něho vycházejí zatímco ono není láskou, jak mu budou moct přinést dobré ovoce? Tato slova jej mohou odsoudit.
A vy kdo posloucháte ta slova která jsou přítomna všude: televize, noviny, rádio, časopisy, knihy - i školní -, slogany, reklamy a rozhovory mezi vámi, vy již nerea- gujete, už jste na tom tak že ani nevíte jestli to co se vám říká je dobré pro vaší duši. Váš život je neuspořádaný: vše je zpřeházeno. Pozor aby vám pýcha neza- bránila uvidět se takové jaké jste! Vaše slova se mohou zdát jako zdroj radosti pro ty kdo vás poslouchají, zatímco jsou jen neštěstím pro ně i pro vás. Bůh vám daroval řeč, ta je prostředkem kterým se dáváte poznat a jedním způsobem jak se navzájem milovat. Dávejte Bohu to co od vás očekává, on pro vás může vše; ale je třeba abyste jej o to požádaly, neboť on nebude nutit nikoho aby přijal to co chce dát: lásku.
Proč ze sebe neučinit děti zamilované do mne, Lásky? Chci vás vést ke štěstí. Brzy v sobě uvidíte světlo, to vám ukáže jestli to co jste učinily bylo proti vám a proti těm které milujete. Moje drahé děti, tolik vás miluji! Milujte mne, tu oprav- dovou Lásku vašich životů. Vaše já vám nemůže dát odhalit vaše nitro, ono je jen odrazem vašeho zevnějšku. Jak vám říct že toto štěstí je ve vašem dosahu? Toto vše je takovým světlem, jste to vy samy kdo nic nevidíte, mé děti! Přichází čas kdy budu mlčet a nechám vás přemýšlet abyste si uvědomily čím jste.
Mé děti, jak vás miluji! Milujte mne, jsem s vámi, ve vás. Moje milovaná, miluji tě, chci abys byla úplně celá v mé Boží Vůli. Uchovávej se ve mně. Amen.
33

34
252 – Budete zahanbeni sami sebou Ježíš
Má dcero kterou miluji z celé své Bytosti, buď pro své bratry a sestry tou která z lásky dala vše svému Bohu Lásce. Mé děti, miluji vás, milujte mne, Ježíše Lásku. Všichni mne již velmi brzo poznají, ano, vy všichni mne uvidíte; uvidíte Lásku která je ve vás, která obývá vaše nitro.
Ach! Moji milovaní, co budete dělat až váš Milovník vám řekne: «Miluji tě. Milu- ješ mne ty? Podívej co jsi pro mne učinil, pro mne který jsem vždy byl ve tvé bytosti; dal jsem ti vše abys byl láskou. Ano, dal jsem ti svůj Život abys tak měl život věčný. Jsem ten který se obětoval Nebeskému Otci abys ty byl spasen. Jsi si jist že chceš být spasen? Dávej si pozor na to co jsi, mohlo by se stát že nebudeš moct čelit sám sobě.» Mé děti, vy kdo čtete tyto řádky, ptám se každého z vás: «Jsi připraven mne v sobě uvidět? Položil sis již tuto otázku? Jsi schopen mi odpově- dět ve stavu radosti a pokoje, neboť brzy budu před tebou?» Jestliže mi říkáte že ne, je nezbytné abyste se analyzovaly abyste tak mohly uvidět všechny vaše chyby kterých jste se dopustily vůči mně, Lásce, a abyste pak přišly ke mně žádajíce mne o pomoc.
Nevíte že já, Ježíš Láska, bych vám dal sílu vzít se do rukou abyste tak byly zproš- těny vší nečistoty vůči Lásce? Já jediný vám mohu pomoct. Uvědomte si že když vykonáváte vaše skutky beze mne, nemůžete v sobě objevit lásku. Což se umíte dávat? Dokážete přijímat s láskou? Vy chcete vše mít, ale nechcete se dávat a když se vám dává, nejste spokojeny. Již nejste schopny vidět v ostatních to dobré které vám chtějí dát. Myslíte si že když vám něco dávají, budete jim musit za to dát něco jiného. Domníváte se že jestliže jsou k vám laskaví, je to proto že vás chtějí kontrolovat. Díváte se na jejich skutek tak jako by šlo o manipulování, neboť k nim nemáte důvěru. Nechcete od nich nic přijmout. Jste přesvědčeny že máte pravdu ale uvnitř sebe jste nešťastné. Nemůžete být šťastnými protože jste nepo- chopily že milovat to je dávat zdarma. Díváte se na ostatní tak jako jste vy v sobě: bytosti které se nedávají, ale které chtějí být milovány.
Podívejte se na vaše vztahy s ostatními, tak často se stávají otrávenými. Napří- klad, osoba která žije po vašem boku, když učiní něco co vám není po chuti, vy již nechcete aby byla u vás, neboť vše co teď činí vás obtěžuje. Již se nedokážete cítit dobře v její společnosti, jste raději sami. Již se vám nezdá důležité abyste k ní byli laskaví, neboť vám již nemůže dát to co očekáváte. Protože byla neschopná vám dát to co byste byli bývali chtěli mít, říkáte ji že její přítomnost již není potřebná, že váš život dvojice ztroskotal. Sotva z vás tato slova vyjdou, již jich začnete litovat. Snažíte se analyzovat co se stalo; čím více tu situaci rozebíráte, tím více obviňujete vaše jednání a to vás nečiní šťastnými. Ale nevidíte jak se vrá- tit zpět. Myslíte si že jestliže se budete omlouvat, ztratíte vážnost a ten druhý toho využije, neboť podle vás, mu to ukáže slabost přicházející od vás. To samé činíte s vaším okolím, myslíte jen na sebe.
Mé děti, tato slabost je ve vás, pochází z vašeho pochybení vůči Lásce kterou jsem já. Uvnitř sebe, vy žijete samy, tak to vás učinilo nestálými vzhledem k

pozornostem které vám někdo chce prokázat. Nemůžete poznat lásku protože v sobě, vy žijete beze mne, Lásky, zatímco já jsem tam ve vás čekaje až budete chtít; jsem to jen já kdo vám může dát pochopit že potřebujete lásku abyste mohly oce- nit lásku. Což nejsem ten nejsilnější v lásce? Jsem Syn Lásky. Pojďte ke mně, vy kdo máte takové potíže polepšit se v nějaké chybě, to já vám pomohu. Nechte se uchopit Láskou, já jsem tak pokojný, tak trpělivý, tak něžný a tak plný porozu- mění! Jsem Láska, vše ze mne je dobré; z lásky k vám se nechávám zbavovat všeho.
Když se nacházíte v situaci ve které to nejde tak jak byste chtěly, máte potíž dávat se a přijímat, není-liž pravda? Používáte vaší lidskou vůli, zatímco vaše slova jakož i vaše skutky nejsou doprovázeny mými milostmi lásky. Nechcete mne o nic žádat protože máte potíž věřit že jsem ve vás a nevěříte ani tomu že Satan exi- stuje. Domníváte se že to pro něho něco změní? Ten tak může dělat jak se mu zachce to co se mu zlíbí, nemusí se vás ptát o dovolení. Vy nemůžete zpozorovat že jste na milost Ďábla který na vás číhá. Neobývá vás, ale pozoruje vás, a při nej- menší známce slabosti, vám vnuká myšlenky proti vašemu bližnímu. Tyto myš- lenky jsou proti vám, neboť kvůli těmto myšlenkám vaše bytost ztrácí svůj pokoj a vy se v sobě cítíte špatně; protože jste si zvolily být samy beze mne, Lásky, který jsem ve vás, nedáváte pozor na svá slova která se stávají bezohlednými k vašemu bližnímu a k vám.
Pomyslete kolikrát jste říkaly zlovolná slova a činily škodlivé skutky, vyvinuly jste tak mánie které jsou proti vám. Například, říkáte: «To není moje vina, jsem už tak udělán, to on ničemu nerozumí. Já jsem si nic takového neuvědomil, to ona by měla dávat pozor. Marně se snažím polepšit, ale nejsem schopen; vždyť ale, on už ví jaká jsem. Já, já jsem učinil to co jsem měl učinit, nyní je na ní aby si to zaří- dila.» A mnoho jiného. Vidíte co se z vás stalo tím že jste se špatně chovaly? Ospravedlňujete vaše chování i když víte že je vadné. Vyvíjíte tak kolem sebe protivenství, neboť když ponižujete druhého proto abyste se ospravedlnily, necháváte tak druhého v situaci která ho bude vést k tomu aby vás posuzoval jestliže nedal své ano Lásce.
Dětičky, myslíte že jste samy kdo jste nešťastné? Vy chcete vidět jen sebe sama a nesnažíte se již pochopit ostatní. Když to činíte, obáváte se že se to obrátí proti vám. Chcete uspokojit vašeho bližního, ale jestliže to vyžaduje zapomenutí na sebe tak ne; nejste připraveny obětovat se proto aby váš bližní byl šťasten, neboť si jste jisté že by váš život byl životem mučedníka. Ach! Jak jste nevědomé! Nevíte že štěstí, to je dávat se. Jste tak zvyklé mít od ostatních to co vám chybí k tomu abyste byly šťastné že když je třeba si něco odřeknout aby ostatní byli šťastní, máte strach že budete zanedbány. Je to proto že v sobě nesete zranění; nechcete již trpět, to proto myslíte jen na sebe. Mé děti, nezapomínejte že váš bližní nese také zranění. Ten kdo myslí na sebe před ostatními nemůže poznat lásku.
Když prokazujete dobro vašemu bližnímu, ve vás se děje změna. Úplně ze začátku, si neuvědomujete tuto změnu která se ve vás odehrává; necháváte se proměňovat mými milostmi lásky a váš život se stává příjemnějším, neboť pře-
35

36
stáváte čekat na ostatní; máte v sobě větší pokoj; časem se stáváte více láskou k vašemu bližnímu, neboť vidíte že již k vám není tak tvrdý, je méně sobecký, méně vás manipuluje: ve skutečnosti, jste to vy kdo se měníte, stáváte se více láskou.
Láska, to je dar. Je tak dobré dávat, to naplňuje vaší bytost dobrotou a vy se cítíte uspokojeny tím co jste vykonaly. Čím víc odhalujete že dávat je dobré, tím více se učíte dávat a tím více v sobě zachováváte pokoj. Shledáváte že jste dobrými i když oni vám nedávají to co dříve byste byly rády měly. Nyní když jste se naučily dávat, dostávat se zcela změnilo. Láska ve vás se nechává poznat a vaše nitro dostává lásku. Jsem to já, Ježíš, jenž vás živím svými milostmi lásky; jsem do vás tolik zamilován že vám nemohu přestat dávat lásku, neboť pro vás mám všechnu lásku které je vám třeba. Mé děti, kdybyste v sobě mohly uvidět jak velká je láska, zemřely byste radostí. Dejte mi vaše zlé náruživosti, já vám místo nich dám svou Bytost která je tak něžná, tak laskavá a tak milující že se vše ve vás promění v to co jsem já: stanete se podobnými mému obrazu, stanete se tím čím máte být: lás- kou.
Já, Láska, vám mohu pomoct pouze jestliže vy to chcete. Dejte mi vaše ano Lásce a já vám pomohu stát se láskou. Jen skrze mne budete láskou. Láska je zde a čeká na vaši odpověď. Pospěšte si, mé děti, Láska se přichází zeptat každého z vás: «Miluješ mne? Chceš být mým dítětem lásky? Já, tvůj Ježíš, čekám na tvou odpo- věď.» Amen.
253 – Pomáhám jim i přes jejich slova Ježíš
Pojď, moje milovaná, Bůh chce mluvit ke všem svým dětem. Život přišel skrze mou Vůli, žádné dítě nepřišlo protože to rozhodl některý pár. Což by byli mohli do sebe vložit život aby tak utvořili život? Život je pohybem života a učinit úkon lásky, to je učinit něco důležitého; ale tvrdit že tento čin utváří život, to je něco jiného. Vše je ve mně, já jsem Život který vane aby se zrodil život. Každý je důle- žitý a každý musí vědět že vše co koná je důležité.
Jak mnoho dětí je ponechaných samy sobě! Již neslyší mluvit o Bohu protože rodiče opustili svou víru aby se tak věnovali svým sobeckým zábavám. Tyto ubohé děti si tolik škodí když říkají: «Moje rodiče mne nutili chodit na mši od útlého mládí, a dnes, já o tom již nechci nic slyšet. Jak to bylo hrozné! Dříve, naše rodiče nemohli nic dělat všechno bylo hřích.» Tyto děti mluví jako bytosti bez hlavy nebo spíše bez duše; jsou tak nevědomé toho čím jsou že všechno co je kolem nich dobré pro jejich štěstí se stalo povídačkami. Jejich život je hloupost za hloupostí, není v něm nic co by mělo cenu zde uvádět pouze to že je ještě udr- žuji při životě protože jsou děti které za ně prosí. Kdyby viděly jejich nitro které je černé hříchy a kdyby viděly přítomnost zla mýma očima, zemřely by zděše- ním. Ďábel se směje jejich uvažování, podařilo se mu udělat z nich děti které nedbají na svůj věčný život.
Není to jejich způsob života jenž je přivede do Království Božího. Když některé děti takto mluví, je to proto že nemyslí na život po jejich pozemské smrti. Tyto

děti uvidí brzy před sebou svůj život. Kdybych nebyl býval dal jejich duši milosti aby odolala zlu které na ní zaútočí, neměly by sílu projít skrze svá utrpení, a to by jim zabránilo odpovědět ano na otázku Boha který je chce mít s ním. Ale co je těch kteří řeknou ne! Jejich bytost bude mnoho trpět kvůli hříchu, nebudou schopni se již na sebe dívat, budou mít raději úplné zapomnění, neboť budou mít jen hořkost pro jejich pokořené tělo.
Ach! Jak tyto děti budou trpět před svými skutky když jim ukáži to co zanedbaly. Mé děti, tento čas je pro ně nezbytný; kdyby se některé děti za ně neobětovaly, všechny by Lásce odpověděly ne. Děti světla, moc se za ně modlete, budou vás potřebovat; žádám vás abyste je velmi silně milovaly, neboť Bůh chce tyto malé nedbalce kteří dostali život od Boha. Amen.
254 – Strach nepochází od Boha Ježíš
Vše z tebe se nechává uchopit mým hnutím lásky, jsi má. Mé děti hladoví po poznání, dávej se. Ano mé děti, mnozí z vás chtějí abych k nim mluvil. Máte v sobě tolik utrpení která jsou způsobena vaší vůlí. Vše to, co pro vás chci je lás- kou, ale ve vás je strach který vám zabraňuje nalézt to co vás obývá. Jak byste mohly být láskou když zmizel pokoj?
Žijete ve světě strachu: strach že vám budou chybět peníze, strach že se zmýlíte, strach že budete nemocní, strach říct vaše mínění, strach že budete samy, strach že upadnete, strach z hromu, strach že budete pozdě, strach že budete příliš mlu- vit, strach že nebudete dobře vypadat, strach že vám bude chybět práce, strach že nebudete mít úspěch, strach že budete oklamáni, a mohl bych pokračovat. Vidíte co vás obývá? Již nemůžete žít váš každodenní život aniž byste vyslovily toto slovo «strach» nebo aniž byste ukazovaly způsobem vašeho chování: strach. Ano, vy žijete ve strachu a vše kolem vás je ovládáno strachem. Tento stav bytí nepo- chází od Boha, ale od Satana který si slouží zlem ve vás aby vás oslaboval, a pro- tože vy jste ve vaší lidské vůli, tak má s vámi lehkou úlohu.
Co se týká způsobu jak poznat jestli jste ve strachu když mluvíte anebo konáte nějaký skutek, je třeba abyste se zastavili a požádali o pomoc Boha který vás obklopí Svatým-Duchem, a pouze tak uvidíte světlo. Když se snažíte odhalit zda- li to co činíte anebo to co se vám přihodí je od Boha nebo od Satana, narazíte na strach ve vás, neboť ten kdo prochází skrze svou lidskou vůli aby uviděl světlo bude mít jako odpověď jen svůj strach. Vy nejste světlo, pouze Bůh je Světlo: on je Trojice. Děti tohoto světa, Zloduch vás manipuluje vašimi slabostmi, on je zná, to on vám je vštípil do paměti; myslíte že vás nepoplete? Bude se snažit vás pod- fouknout, je mnohem silnější než vy. Žádám vás abyste zůstali v pokoji a abyste přišli k Bohu. Nesnažte se bránit proti strachu; nechte Bohu to co patří Bohu, jen já sám vás obklopím láskou aby vás tak zaplavil pokoj. Ale nemyslete si že si proto přestane sloužit strachem který vás obývá, je to zbraň proti pokoji: je to střetnutí mezi pokojem a strachem. Žádám vás abyste přišli k Bohu pokaždé když ve vás pociťujete strach a tak opět nalezli váš pokoj.
37

38
Je třeba abyste věděli odkud přišel strach do mých dětí. Jednoho dne, jedna dívenka uviděla že to bylo zábavné mluvit o divech Božích; aniž by chtěla, mlu- vila jako by si přála být jako on, né že by to chtěla; Satan, který na sebe vzal podobu něžné bytosti, jí poslouchal vnukaje jí klamné myšlenky; dívenka se před ním neměla na pozoru a on se dobře skrýval aby jí neukázal kdo je. V tom samém čase, jiné dítě stále hovořilo s Bohem a někdy mělo rádo mluvit s touto dívenkou kterou mu Bůh dal za družku. Jednoho dne, mu řekla aby okusil ovoce které by jim ukázalo to co Bůh zná; on nechtěl ale zeslábl, neboť jeho družka mu ukazovala svou upřímnost chtít se líbit Bohu s tím co to ovoce by jim ukázalo; a tak on řekl ano jeho družce a řekl ne Bohu který mu řekl aby se nedotýkal ovoce které dává ono poznání. A protože jedli z ovoce toho poznání, přikryla je clona a oni ztratili světlo; poznali strach, neboť neposlechli Boha: od onoho času, strach obývá lidi.
Láska je v nich, ale kvůli hříchu, ji nevnímají. Láska umí dávat zdarma, ale pro- tože oni mají strach že nebudou mít lásku, nutí ostatní aby ji jim dávali. Stali se přemlouvavými bytostmi k ostatním i k sobě-samým. Stačí se vám jen podívat na rodiče s jejich dítětem; tolik milují své dítě že když ono nechce jíst, dělají před ním mimiku aby jedlo; a dítě se dívá na své rodiče kteří ho žádají o to co nechce dělat, a ze způsobu jejich počínání, dítě chápe že jim musí udělat radost. Rodiče si slouží silou aby tak nakrmili své dítě; mají strach že onemocní když si nebude brát dost jídla ke svému vývoji. Dávají svému dítěti svůj strach, a jednoho dne, se to otočí proti němu, neboť on bude také užívat síly k tomu aby obdržel to co chce, a strach že nebude mít to co chce ho bude ovládat.
Mé děti, já neříkám že síla nepochází od Boha, ta je zdrojem který vyplývá z lásky Boží. Síla pochází od Boha jestliže je ve službě Boží. K tomu aby se bylo v jeho službě, je třeba plnit jeho Vůli přicházeje čerpat sílu v milostech Božích. Vy jste dětmi Božími a vše co je z něho, to vám on dává; a tak, když něco dobře nejde a vy mu to řeknete, protože jste mu dokázaly že v něho máte důvěru, on učiní to že vám dává milosti pokoje, a to vás chrání od zlého, a vy máte pocit že nic nemůže uškodit vašemu životu. To je to co pociťujete když jste v síle Boží.
Ale když váš strach vám dává cítit potřebu kontrolovat tu situaci, ve vás se rozvíjí jeden pocit: jistota že máte pravdu. Vše je zaměřeno na vás, jste si jisti že vaše obavy jsou dobře odůvodněné, a abyste jim učinili konec, vše dáváte do pohybu. Když takto jednáte, nic dobrého z vás nevychází, neboť vaše lidská vůle je podro- bována zkoušce. Činíte skutky aniž byste věděli jestli budou dobré vůči vašemu bližnímu a vůči vám samým, v krátké době i v dlouhé době. Řekněte mi, kdo z vás může vědět co se stane ve vás a ve vašem bližním v budoucnosti; mluvím také za ty kteří přijdou po vás. Vidíte, váš postoj chtít kontrolovat váš strach pochází z vaší lidské slabosti, nemáte důvěru v Boha. Tato slabost je přestrojená za sílu; všechno co děláte je ovlivněno samotným Satanem, jste pod jeho mocí. Nechá- váte v sobě rozvíjet pocit síly jenž je chtít ovládat strach, a tehdy je vaše síla ve službě zla.

Objasním vám to: když vy se znepokojujete kvůli vašemu blahu anebo kvůli blahu ostatních, nejdříve, ve vás zabírá místo strach a vy se v sobě necítíte dobře, a protože nemůžete tuto nesnáz kontrolovat, právě tehdy dáváte do pohybu vaše myšlení abyste tak objevili co vás uvedlo do tohoto stavu, a když si myslíte že jste to našli, pak, vaše představivost k tomu přidá svou špetku soli - a to je vždy černé: - na příklad: být nemocen, být podveden - a, pochopitelně, vyřizujete tuto situaci aniž byste si opravdu uvědomovali co děláte, a i když zpozorujete že jste udělali chybu, nejste připraveni se zastavit, neboť v tom vidíte způsob jak kontro- lovat to co činí že se špatně cítíte.
Nemáte rádi nacházet se v situaci ve které se vám vaše okolí nezdá bezpečné, je to strach jenž dává do pohybu vaši představivost, která zase byla živena tím, co jste viděli anebo zažili, - pomyslete na strašidelné filmy nebo na pavouky většinou tak neškodné-, máte v sobě strach který vás činí tak slabými že při nejmenším šelestu sebou trhnete. Pochopili jste že je to když máte vaše zneklidňující myš- lenky že máte nejvíce reakcí? Někteří jsou tak ochablí před tím o čem si myslí že je nějakým nebezpečím že pro celou jejich bytost je naprosto nemožné se pohnout, neboť strach je paralyzuje.
Jiným, strach uvádí do pohybu opačnou reakci než nečinnost. Když chcete konat hrdinské činy abyste si dokázali že se ničeho nebojíte, je to vaše vůle která se stává paní celého vašeho těla, tak že se stáváte nervozními, váš způsob myšlení již není bystrý, jste na pozoru jakoby vše záleželo na vašem kontrolování.
Zdá se vám jakoby láska kolem vás vymizela, i když je přítomna; díváte se na ostatní s nedůvěrou a nechcete jim dávat vaše přátelství, neboť se nechcete nechat zesměšnit ani manipulovat: pochybujete o nich i o vás-samých. Ztratili jste vaši sebedůvěru, vše co chcete říct je předem promyšleno; děláte si scénáře o tom co se stane, neboť si chcete být jisti že až budete mluvit, váš rozhovor bude na úrovni toho co jste. U vás, již vše není jasné, vaše myšlenky jsou ovlivněny vaším vlastním způsobem reagování protože v sobě máte strach. Vy jenž jste láska již nemáte sílu jít k Bohu který se o vás stará. Bůh vám ukazuje že vás nic nemůže zasáhnout, ale kvůli vašemu strachu který je ve vás, vy nevidíte působení Boží ve vašem každodenním životě. Vnímáte jen to co se vám zdá zneklidňující.
Víte že strach vás také může učinit nestálými? Můžete být někdy nejistými, někdy domýšlivými. Pomyslete na sebe když přecházíte ulici; dříve, jste dávali pozor na auta když jste chtěli přecházet ulici, dnes, vy přecházíte mezi dvěma auty aniž byste se ptali jestli budou mít čas zastavit když jedou větší rychlostí než vaše dvě nohy. Máte v sobě strach ale vzdorujete mu. Uvědomujete si že vaše vůle si nad vámi dala moc?
Strach na sebe může vzít podobu «já se ničeho nebojím»; to je tvrdit že strach na vás nemá vliv zatímco když ostatní nesouhlasí s tím co vy si myslíte, jste na obraně, vaše svaly jsou napjaté, vaše reflexy podstupují zkoušku a všechny vaše smysly jsou na pozoru, neboť vaše bytost je neschopna rozeznat to co je dobré; jste připraveni odstranit vše to co může překážet vaší vůli. Protože souhlasíte s užíváním svalové síly k tomu abyste se bránili proti strachu který se ve vás probu-
39

40
dil, jste to vy sami kteří se stáváte pány všeho. Žijete ve světě kde již není pokoj, křičíte silně a z plných plic že chcete žít ve světě pokoje, ale jak by to mohlo být možné? V sobě, vy máte strach který vás řídí, a jste si jisti že jste to vy sami kdo řídíte váš život zatímco to je to zlo ve vás které se tam usadilo.
Mé děti, mezi dobrem a zlem ve vás je vzdálenost, a když vy nevyužíváte milostí Božích které vás vyživují, tato vzdálenost se zmenšuje, tehdy se dobro a zlo smě- šuje, a protože vy jste ve své vůli a rádi kontrolujete, je to zlo které má na vrchu nad dobrem: překračujete stupeň strachu. Jestliže jste ztratili pokoj, je to že se dobro od vás vzdálilo. - Jednoho dne, protože muž a žena neuposlechli Boha, Bůh se od nich vzdálil a oni byli ponecháni sami sobě. - Proto, když jste daleko od dobra, zlo zabírá všechno místo, a ono, je pod kontrolou Satana. Víte že Satan je pánem všeho co je zlé? On je anděl který si odmítl pokoj, vzdálil se od lásky aby tak kladl odpor Vůli Boží; nechtěl uctívat Syna Božího. Proto, vy také, jste daleko od Boha když si sloužíte vaší vůlí abyste tak dělali to co se vám zlíbí.
Když láska je ve vás udušena vašimi strachy, pojďte k Bohu abyste mu vše ode- vzdali, on vám dá milosti pokoje; nemyslete že jste sami schopni udělat co je třeba abyste jej obdrželi. Jak je slabá vaše vůle a jak mnozí z vás se snažili jej obdržet používajíce síly. Vaše síla může mít více tváří, nepleťte se. Častokrát jste obdrželi to co jste chtěli, buď naléháním, afektivním vydíráním, lží, lstí, podvo- dem, zlomyslností, násilím, ironií. Často jste páchali zlo z nevědomosti, ale vaše nevědomost vám ublížila a výsledek zůstává ten samý jako pro ty kdo to činili se znalostí věci: váš bližní byl vždy obětí. Vidíte co může dělat vaše lidská vůle odmítaje Boží Vůli, do vás vstoupilo vzrušení: strach.
Když vše je od Boha strach ve vás nemůže být. Jestliže máte v sobě jedno jediné zaváhání po tom co jste mu vše odevzdali, je to proto že jste ještě nenašli pokoj. Proste dále Boha aby vám opět dal pokoj. On vám dá milosti lásky které vám opět dají tento pokoj tak drahý vaší duši a vše se vám bude zdát láskou k vám i k vašemu bližnímu. Miluji vás, proto chci abyste měli v sobě pokoj abyste tak byli šťastní. Amen.
255 – Nemějte strach, já jsem Světlo Ježíš
Život je vše to co je pro vás nejcennější. Já jsem Život, je na mně abych vám pomohl pochopit pravý důvod vaší přítomnosti ve vašem životě. Ano, vy jste pří- tomni ve vašem životě, to znamená že jste jakoby pozváni v něm žít; to je roz- hodnutí které musíte učinit. Když jste přišli do tohoto světa, obdrželi jste život skrze Boha; je to on kdo do vás vložil svůj dech života a to již od Adama, prvního dítěte na zemi který obdržel onen dech od Boha. Bůh vás nežádal o vaše svolení, vložil do vás život ve vašem pozemském životě. Máte jakoby dva životy, ten který je vám nezbytný k životu na zemi: ten dočasný život, a ten jenž je důležitý k tomu abyste žili ve vašem dočasném životě: ten opravdový život, ten duchovní život. To je ten který si musíte vybrat jestliže chcete žít ještě po vašem životě na zemi; jestliže tento život nechcete, volíte si tak že již nebudete živými, tehdy věčná smrt nahradí věčný život.

Mé děti, vy se ptáte proč, v tomto čase, slyšíte tolik mluvit o poselstvích, zjeve- ních, varováních; je to proto že vás Bůh upozorňuje že váš pozemský život, takový jaký žijete na zemi se ukončuje. Vy řeknete: «Proč nás varuje o tom co přichází pro tento čas a nevaruje nás když umíráme na zemi? Což je to tak jiné?» Ano, mé děti, je to jiné, neboť ti kdo umírají, v tomto okamžiku, nemusí být upo- zorněni na okamžik jejich smrti na zemi. Bůh dal svým dětem ponaučení infor- mujíc je aby se uchovávali připraveni na jejich soud v každém čase. Až přijde ten okamžik, budou musit předstoupit před Ježíše který se jich zeptá jestli chtějí žít ano nebo ne věčně; oni si budou musit vybrat. Jestli si zvolí žít v Bohu, zatím co mají hříchy, ale litují jich, já který vím zdali jsou upřímní v jejich lítosti, já jim otevřu brány Nebe po tom co se byli očistit v očistci.
Já vím že mnohé z mých dětí nevěří v očistec, ale pletou se; nikdo nevstoupí do Nebe maje nějaký hřích ať je jakkoliv malý; pouze ti čistí se jdou ukázat mému Otci. Čtěte vaše Evangelium, má slova jsou světlo; nenechávejte se plést dětmi které dávají přednost své vůli před mou Vůlí. Já jsem přišel očistit všechny hříchy světa; je na vás abyste přijali mou oběť lásky tím že se budete kát. Jestliže nepro- jdete milostí posvěcující, budete musit projít očistcem, neboť ten existuje pro ty kdo nevyužívali očisťující milosti. Ti kdo předstoupí přede mne nelitujíce svých hříchů jdou přímo do pekla, tam kde jsou nepředstavitelná muka po věky věků.
Vy všichni, nebo skoro, kdo žijete v tomto čase, vám já říkám že budete musit prožít váš soud na zemi; pro vás nebude očistec, budete očištěni na místě; proto vás upozorňuji na to co prožijete: je to unikátní. Od prvního dítěte které bylo stvořeno, žádné dítě neprožilo to co prožijete vy; je to naše Vůle informovat vás že tento okamžik je pro vás. Budete si musit zvolit chcete-li žít ve vašem věčném životě na zemi jako v Nebi. Váš časný život bude očištěn Láskou; vše nečisté co váš pozemský život nahromadil, kvůli zlu které v sobě nosí dluže to své vůli, bude Bohem vytrženo. Tak jako oheň výhně který odstraňuje všechny nedoko- nalosti kovu aby tak byl ve svém čistém stavu, vy také, budete očištěni ode všech nedokonalostí aby tak celá vaše bytost byla v čistém stavu.
Je třeba abyste se na to připravili pokojem v sobě, není třeba mít strach. Satan vás bude podněcovat abyste měli strach z utrpení; vloží do vás pochybnost, neboť on ví že jestliže projdete tímto očištěním ve víře, udržíte si v sobě pokoj a vaše odpo- věď bude pro vás osvobozením. Když někdo má v sobě pokoj, jeho utrpení je méně bolestivé; říkám vám že utrpení bude nutné k očištění vašeho pozemského života který se stal pánem vašeho duchovního života, proto k vám mluvím o utr- pení. Vše se musí stát opět čistým, tak jako na úplném začátku když Bůh Otec stvořil svoje dvě děti Adama a Evu; vy jejich potomci, budete žít v Boží Vůli.
Žádám vás abyste nezůstávali v pochybnostech vůči tomu co přichází, neboť budete v utrpení v okamžiku Velkého Očištění. Satan si bude sloužit utrpením aby vás měl pro sebe, neboť on ví že utrpení vás činí slabými; proto vás dále trápí. Vy kteří zůstáváte v pochybnostech, čím více máte strach, tím více trpíte, a když se ve vašem každodenním životě vynoří nějaké události, trpíte ještě víc. Já vám říkám že se vynoří další události, neboť to co prožíváte bylo oznámeno mou Mat-
41

42
kou v laSalette; ona vás varovala před událostmi které měly přijít. Protože muži ani ženy neposlechli, mnohé události, které její poselství obsahovalo, přišly; jiné prožíváte nyní a jiné také hrozné ještě přijdou; pouze modlitbou by se bylo dalo vyhnout tomu co přichází. Dnes, dále ignorujete varování Nebe; je to kvůli vaší umíněnosti nevěřit že poznáváte veliká soužení a bude to tak až do okamžiku Velkého Očištění.
O děti malé víry, co jste to učinily vaší duši, jí, té zhanobené vašeho nitra? Vy jste se nechtěly modlit, nechtěly jste se obětovat, vy jste nechtěly zachovávat přiká- zání Boží, dnes, vy odmítáte vidět, v učení mého Evangelia, světlo, a vaše duše trpí kvůli vašim chybám; protože mučíte vaši duši, vaše tělo bude trpět. Což vaše duše nemá větší cenu než vaše tělo? To kvůli ní budete mít věčný život. Ale vy kdo se nepřipravujete na to co přichází, vy toho budete litovat; nikdo se nebude moct vyhnout této velkolepé události, která z vás učiní děti Boží. Všichni ti kdo se nebudou chtít poznat jakožto děti Boží, pro ty již nebude důvod aby je Bůh udržoval při životě; budou vyhnáni z povrchu zemského, neboť ten je dílem Božím pro děti Boží, ne pro ty kteří se nepoznali jakožto děti Boží. Amen říkám vám, kdo bude žít ve mně, Synu Božím, bude věčně žít.
256 – Zklamání pochází ze stesku po lásce Ježíš
Mé děti, já vím co je dobré pro každého z vás; jsem milovaným Synem Otce, do mne on vložil všechno své zalíbení a já vám je chci dát poznat podle míry do jaké jste schopni chápat. Proto je nutné abyste věděly co se ve vás děje když vás váš bližní odmítne.
Kolik z vás bylo zklamáno že nedostali odpověď jakou očekávali když žádali o službu, dovolení, pozornost, o lásku, atd.? Skoro všechny děti. Ano, pomyslete na sebe když jste byli maličkými, šli jste k vašim rodičům abyste obdrželi jejich pozornost, zatímco oni neodpověděli na vaše očekávání; vy kdo jste tolik chtěli aby na vás byli hrdí, jste poznali zklamání. Již velmi mladí, jste musili čelit vašemu zklamání; nemohli jste vidět jejich vlastní zklamání která v nich byla zahrabána; vychovávali vás s jejich zraněními, a vy také, jste byli zraněni. Viděli jste ve vašich rodičích pochybení vůči vám a nepřijali jste jejich chování. Co záleží na jejich uvažování, pro vás to nebylo správné když nesouhlasili s tím co vy jste chtěli dělat. Trpěli jste protože vám odmítli něco co se vám zdálo dobré; podle vás, vaši rodiče využívali svého rodičovského práva nad vámi aby vás řídili.
Dnes, vy to prožíváte v utrpení protože vidíte jen sami sebe. Když některá osoba vám něco odmítne, její odmítnutí vás týrá; jste nespokojeni a nevíte jak v sobě prožívat tuto těžkost; celá vaše bytost trpí, cítíte se neschopnými čelit zklamání které je ve vás. Zlobíte se na tu osobu která učinila že se tak špatně cítíte neboť podle vás to je její vina, a protože nedostáváte to co chcete, hned se na ní tak rozzlobíte že ji přejete nějaké neštěstí; ale v hloubi sebe, vy ji nepřejete nic zlého, neboť máte pocit lásky k vašemu bližnímu. Jak žít s těmito dvěma pocity v sobě: lásky a nenávisti? Trpíte tím že nejste přijati takoví jací jste, neboť ona osoba se zdá být proti vám zatímco vy jste ji neučinili nic zlého; ale protože neodpověděla

na vaše očekávání, vynořil se ve vás pocit nenávisti kvůli jejímu odmítnutí. Je to pro vás tak těžké!
Vy máte lásku která pochází od Boha, ta je ve vás od vašeho narození, proto vaše utrpení je velké: vy chcete být láskou. Víte proč jste se rozvztekali? Protože se nepoznáváte v tomto pohybu nenávisti který se dal pocítit; v hloubi sebe, vy máte dobro a chcete se chovat dobře, ale vaše vystupování je opačné k tomu čím byste chtěli být. Nenávist je tak špatným rádcem!
Dám vám prožít situaci která vám pomůže porozumět. «Jednoho dne, jedno dítě plné dobré vůle chce potěšit své rodiče. Chce koupit jeden potřebný předmět svým rodičům zatímco oni si neudělali čas aby se zastavili a obstarali si ho, ono to ví, ale jeho skrovné prostředky činí že váhá. Jde požádat o radu jednoho přítele který mu potvrdí že to co chce učinit je dobrý nápad, a tak odchází aby opatřilo ten předmět. Když přijde okamžik placení, všimne si že mu chybí peníze. Prosí jestli by mu mohli důvěřovat. Slibuje že bude mít ten zbytek peněz. Prodavač v něm vidí jeho upřímnost: přijme to. Plný důvěry, jde za svou sestrou a říká ji co učinilo. Protože ona nemá tolik peněz, poradí mu aby šel za jedním z rodičů který mu jistě dá to co chybí, když ten předmět je pro ně. Plný radosti, jde za svou matkou která se mu zdá více ohleduplná z těch dvou, berouce v úvahu tu situaci.
«Ono které je slabé, nechce obdržet odmítnutí. Taktně jí říká že potřebuje peníze aby zaplatilo jeden dárek který právě koupilo, ujišťujíce ji že již z toho část zapla- tilo. Protože chce aby to zůstalo překvapením, neřekne jí pro koho je ten dárek. Ale nejde to tak jak si to přálo: dostane jako odpověď: čekání, neboť ta osoba která je před ním spěchá odejít: má nějaké setkání. Dává mu na vědomí že její čas je důležitější než jeho obtíž. Tolik spěchá že nevidí že ho právě zranila, myslí jen na své setkání; nejdříve, ono zůstane celé zaražené před tímto odmítnutím; je v sobě tak zklamáno že je z toho celé pryč. Ono, které dalo své slovo prodavači, si říká: «Co si o mně pomyslí?» Jeho osoba se nachází v choulostivé situaci. Zvedá se v něm hněv, a tak křičí z plna hrdla za svou matkou: «Tak dobře, já si to zaří- dím sám.»
«Ale ví že nemá peníze; chce láteřit proti této nespravedlnosti. V jeho hlavě, se to vaří vztekem. «Proč to mám být já kdo za ně platí? Tato věc byla pro ně, ne pro mne. To je jejich chyba že jsem v pasti s tímto pitomým dárkem. Jak to teď udě- lám abych se z toho dostal?» Zlobí se na ně že ho dali do této pokořující situace; ví že nemá jiné řešení než jít za tím prodavačem, neboť nechce aby o něm měl špatné mínění. Přešlapuje před obchodem a rozhodne se vstoupit. Jde za proda- vačem s jeho hanbou a řekne mu část toho co se stalo; neřekne mu vše, neboť miluje svou matku. Protože ho prodavač vidí tak skleslého, chce mu pomoct, ale jeho hrdost dítěte nechce jeho pomoc; bylo by bývalo chtělo důvěru své matky.
«Opět odchází bez té věci a jeho vztek se proměňuje v hlubokou beznaděj. V jeho hlavě probírá vše co učinil dobrého pro své rodiče, hlavně pro svou matku která mu odmítla ty peníze, a také si chce vzpomenout na všechny situace kdy se mu řeklo ne; nepovšimne si že si ubližuje. Má v sobě takovou bolest že je připraveno
43

44
na všechno jen aby se přesvědčilo že má pravdu když se hněvá. Jeho hněv ho mučí, a to ho vede k tomu aby si ještě více ubližoval; čím více trpí, tím více chce trpět, neboť to mu dokazuje že jeho bolest je dobře odůvodněná, a jestliže tolik trpí, je to kvůli jeho matce. Přičítá všechny své bolesti osobě která mu právě řekla ne; jeho chování je v úplné tmě a právě v tom je nebezpečí vejít do této pasti.»
Mé děti, jak mnohé z vás poznaly nějaké odmítnutí? Některým, toto odmítnutí zavinilo velmi hluboké zranění. Vy všechny, ve vašem životě, jste obdržely ne na vaše žádosti; časem, navazujíce na tato odmítnutí jste činily hanebné skutky k sobě-samým, a ubližovaly jste si. Dnes, v sobě máte tak hluboká zranění že již nevíte jak se zachovat k vašemu bližnímu který se rozhněvá kvůli odmítnutí které jste mu právě vyřkly. Mé děti, vy žijete s tímto zraněním kterým je zkla- mání; a s tímto zraněním v sobě se rozhodujete, ale tato rozhodnutí jsou prak- ticky vždy proti vám. Dejte si čas zamyslet se nad vaší reakcí když se to neděje tak jak vy to chcete, vy to vždy svádíte na někoho, na něco, nebo někdy na vás-samy; ano mé děti, jste zklamané samy sebou když se vám nepodaří to co jste chtěly podnikat. Nepochopily jste že vše co se vám přihodí vás zklame. Proč? Protože jste byly zklamány životem.
Podle vás, vám život přinesl jen nepokoje, jen zklamání: chcete mít nějaké potě- šení, vše se zhatí, neboť počasí není pěkné; chcete cestovat, vaše prostředky vám to nedovolují; chcete mít auto, nedostanete kredit; chcete se oženit, vdát, nejste si jisti zda to bude trvat; chcete mít děti, je to drahé je vychovávat; chcete dobrou práci, nenacházíte nic co by bylo dobře placeno; chcete kondominium na Flo- ridě, vše je příliš daleko od moře; chcete letět letadlem, nesnášíte létání: toto vše je jen malý přehled vašeho života. Jste zklamáni vaším životem, nemůžete mít to co chcete. Již nejste schopni čelit některým situacím života. Když dostanete něja- kou špatnou správu, na příklad, váš pejsek kterého máte tak rádi bude kulhat na jednu nohu, a protože nemáte peníze abyste ho daly ošetřit, nespíte proto celou noc; máte pocit že se vám děje všechno špatné: váš život jsou jen zklamání.
Víte proč? Důvěřovali jste pouze člověku, chyběla vám důvěra v Boha který je láska sama. On, ten vám může vše poskytnout když vy mu obětujete to co vás zklame, ale vy tomu nevěříte a tak jste dále zklamávány. Váš život se vám zdá tak všední, neboť jakmile se vám přihodí nějaká mrzutost, vaše radost se velmi rychle vytratí protože vy ji nahradíte zklamáním. Mé děti, vy máte na výběr mezi přijmutím nebo odmítnutím toho co k vám přichází. Když se vám přihodí něco co zklame vaše očekávání, za prvé, toto něco je něco vnějšího, není-liš pravda? A za druhé, vy se můžete rozhodnout to přijmout jako něco co vám bude patřit nebo to odmítnout z vašeho života. Nikdo vás nenutí prožít to co k vám přichází, každý musí být svobodný žít svůj život jakožto bytost lásky pro Boha, pro sebe- samého a pro svého bližního, neboť Bůh vás stvořil svobodné. Vaši první rodiče, si zvolili žít svobodně s jejich lidskou vůlí; proto vy také žijete ve vaší lidské vůli. Kdybyste žily v mé Boží Vůli, vše to co se vám děje, by neexistovalo protože vše by bylo jen láskou, ale protože žijete ve vaší lidské vůli, musíte si volit mezi dvěma póly: dobrem a zlem.

Jestli vám zlo chce ubližovat, je na vás abyste řekly ne. Jste to vy kdo vaší nevědo- mostí jste přijaly zklamání; je pravda že jste je nechaly vstoupit do vašeho života vašimi rodiči, oni jejich rodiči a ti také jejich rodiči; tento pohyb měl následek: řetězový pohyb, a ten udělal že vy jste v tomto pohybu. Nyní když vám Bůh uka- zuje co je pro vás dobré, je na vás abyste se rozhodly jestli jej chcete poslechnout. Mé děti, je třeba vše dávat Bohu, to je to jediné rozhodnutí které vás učiní šťast- nými; já jsem Bůh, nesl jsem všechny vaše hříchy. Když vy svolíte k tomu že si budete ubližovat, škodíte tím lásce; láska, to jsem já, to jste vy a to je váš bližní. Víte že je to hřích škodit si?
Nenechávejte se chytat do pasti Satana který chce abyste byly zklamány životem; olizuje se před touto chutnou kaší. Vy patříte Bohu, musíte mu vše odevzdat. Mějte víru, vše se vám může přihodit. Nemyslete na něco zlého, ale na něco dob- rého když vám toto říkám; vidíte jak reagujete? Jste dětmi Božími, reagujte jakožto děti Boží. Byla vyslovena jedna věta o důvěře, a hned, vy jste pomyslily na zápor; váš život mé děti, je plný ne. Vidíte jak je to pro vás těžké vidět světlo, když vy samy, jste poznaly temnotu. Je to proto že jste nevyšly z této temnoty, ta je ještě ve vás, ale vy to nevíte. Mé děti, já jsem Světlo; až budete v nějaké situaci která nebude taková jak byste chtěly, nechte Boha vám ukázat co je ve vás, abyste tak již nebyly v nebezpečí že opět spadnete do této temnoty.
Každý musí žít jakožto dítě lásky, ale když vy, kdo jste poznaly odmítnutí, nejste ve světle, jsem to jen já který vám budu moci pomoct abyste to jasně uviděly. Vy, vy nejste Světlem, dejte mi váš život, a já vám pomohu abyste si porozuměly, a pak zase pro vás bude snadnější pomoct těm kteří vás milují dávajíce pozor na vaše odpovědi. Láska je ve vás, je potřeba přijít ke mně abyste ze sebe mohly dostat lásku; takto, ti kdo vás milují budou svědky vaší lásky; a pak zas je já budu živit mými milostmi lásky aby tak v sobě uviděli světlo které jim ukáže že jsou láskou; takto, když přijde nějaká těžká situace, dají mi to čemu sami nemohou čelit, a já pro ně vše učiním.
Děti mého Života, musíte si uvědomit že váš život je v přelomu. Brzy, se vám vše ukáže krásnější, ale než to bude, je třeba abyste se změnily uznávajíce že pouze Bůh vám přijde na pomoc, neboť vy, vy jste se dostaly tam, odkud již není návratu. Život vám ukázal že je nad vámi pánem, a vy jste si myslily že vše co při- chází z lidského života je to co máte žít; já vám říkám že opravdový život vám bude ukázán Láskou samou. Je třeba, mé děti, učinit vše aby se to stalo, tak tedy mi dejte vaše ano Lásce, a já ve vás dám rozkvést květům ve vaší zahradě; tyto květy, budou všechny vaše dobré skutky vůči těm které milujete. Miluji vás, chci vás mými abyste tak byly šťastnými ve všem co chcete dělat. Ježíš je všemohoucí, mějte ve mne důvěru, Bůh Otec mi dal všechna svá zalíbení; já vám je chci dát poznat. Amen.
257 – Pozor na to co říkáte Ježíš
Mé děti, vy mi nepřestáváte říkat že jsem Bohem který nedodržuje slovo. Já který vás miluji, bych vás nemohl uvádět v omyl; myslíte že bych vám mohl ubližovat
45

46
já vaše Láska? Já jsem Pravda. Velmi brzy se vám přijdu ukázat. Uvědomte si že váš čas je ten který můj nebeský Otec vyvolil pro jeho království na zemi, ale je třeba abyste byly připraveny; proto dávám psát tato poselství lásky abyste věděly kdo jste. Tento velmi krátký čas vám je udělen abyste se připravily. Vy kdo se již nemůžete dočkat, jste si jisti že jste připraveni? Příliš vás miluji než abych vás ponechal vám samým bez mých milostí světla, nechci abyste trpěli; proto vás při- pravuji na to až mne v sobě uvidíte.
Tento čaj je pro vás tak důležitý! Nechte se proměňovat mou očišťující láskou. Ale protože žijete v tak veliké temnotě, dávám v evidenci váš vnější a vnitřní život abyste si tak mohli uvědomit kdo jste, co děláte a co já pro vás chci učinit abyste tak byli připraveni. Což vy, moji synové a mé dcery, nevidíte že si ubližu- jete když vaše slova jsou bez lásky? Je to vůči vám tak ošklivé! Dávejte přece pozor na vaše slova jako: «Jsem otráven, cítím se tak unaven z tohoto života! Ach! Kdypak já se budu cítit dobře ve své kůži? Mám chuť všeho nechat! Už to nemohu vydržet! Už nejsem schopen se zastavit! Co se dá dělat, je příliš pozdě!» Vidíte, co si říkáte a co jste; jste dětmi nevěrnými samy sobě.
Mé děti, život vám přinesl své obtíže; ukázal vám jak jít v rytmu jeho spádu a vy jste se uchovávaly v jeho rytmu. Vy kdo jste přijaly následovat tento rytmus, dnes máte těžké kroky, již nemůžete následovat ostatní tak jak byste chtěly. Jste zkla- mány samy sebou, neboť se toho již necítíte schopny, a tak se očerňujete. Toto všechno proto že se řeklo že ti kdo nenásledují vývoj jsou ti neschopní, příživníci společnosti.
Všechna tato slova vám dokázala že oni jsou ti schopní a vy ti neschopní. Protože se vláčíte vzadu, nevidíte ty kteří jsou před vámi; myslíte si že jsou spokojeni s jejich výkonem zatímco jsou zadýcháni; protože si myslíte že vy nejste schopni dělat tak jako oni, máte vůči sobě-samým jen opovržení: a to je příčina vaší sla- bosti. To nejste vy kdo jste slabí, je to proto že jste přijali dělat to co všichni dělají. V hloubi sebe, jste si již uvědomili že něco nefunguje, ale váš rytmus života vás strká abyste šli vpřed i když nemáte rádi se honit. Snažíte se žít proti tomu co jste.
Vy nejste všichni utvořeni v té samé formě, každý z vás je odlišný. Někteří mají tendenci chodit rychleji, druzí pomaleji, s povahou i s životními potřebami roz- dílnými. Ale protože všichni ostatní jdou rychle, vy se cítíte povinni činit jako oni aniž byste si dělali starosti o to co jste schopni si dát. Mé děti, když vystupu- jete svah který je strmý, zkuste tam vyšplhat tím samým tempem jako ostatní kteří tam vystupují v běhu, brzy zpozorujete že když tam dorazíte jste všechny zadýchané. Všem se vám to podařilo, ale kdybyste si mohly položit ruku na každé srdce, všimly byste si že srdeční rytmus každého je rozdílný. Proč? Protože někteří z vás si raději udržují svůj život v rychlejším tempu. A vy, kdo jste odlišní od tohoto nebo od tamtoho, vy chcete dělat to co dělají ti ostatní aniž byste věděli jestli jste pro to utvořeni.
Mé děti, vy všechny jste dětmi Božími, ale každý je unikátní. Když vy raději cho- díte dívajíce se na barvy přírody, učiňte to a řekněte si že ti kteří se na ně nedívají jsou právě tak šťastní jako vy; jim se možná více líbí jít modlíce se v sobě, a to je

činí šťastnými, a jiní třeba mají rádi jít a zpívat si. Vidíte jak život může být pří- jemným když děláte to co máte dělat a když přijmete kdo jste. Nesnažte se dělat výkony, buďte tak jak jste.
Když pracujete s kolegy v práci, buďte v sobě láskou abyste tak byli schopni pro- dukovat s láskou; nesnažte se s nimi soutěžit, čiňte to co jste schopni činit. A když vaříte, buďte láskou; to jídlo které děláte bude právě tak dobré jako to co jste udělali ten minulý den; nebuďte se sebou nespokojeni protože omáčka se vám nepovedla, což byste byli mohli najednou ztratit vaší schopnost vařit? Ne, je to že v sobě máte nějaké zklamání které vám bude škodit jestliže ho budete dále přijí- mat jako něco důležitého. Jste to vy kdo je důležitý anebo to co děláte? Což by se hmota mohla stát důležitější než člověk? Vše na zemi přišlo skrze člověka, ne opačně. Člověk dostal vše od Boha aby tak učinil ze země místo kde se mělo dobře žít. Bůh učinil vše aby člověk produkoval.
Mé děti, vy jste ztratily opravdový smysl života na zemi, jste utvořeny pro tvo- ření. Hmota v sobě nemá kreaci, ta nemá život, tak ji tedy neslužte. Učinily jste z vašich dnů dny práce bez radosti. Snažte se objevit lásku v tom co konáte, uvidíte že to co budete dělat bude probíhat jinak; jste utvořeny abyste s láskou tvořily. Nebuďte skeptické vůči tomu co jsem vám právě řekl. Myslíte že Bůh sedí na svém trůnu aniž by něco dělal? On je Stvořitel, on rád tvoří. Pohleďte na všechno co učinil, stvořil Nebe, zemi se vším co obsahuje a stvořil vás. Což byste byly zde na zemi kdyby si Bůh seděl na svém trůnu a čekal až jeho andělé mu přijdou sloužit? Ach! Moji maličcí, vy jste z Boha a já jsem Stvořitel; vy jste stvořeni k mému obrazu, proto rádi tvoříte.
Podívejte se na to co mužové a ženy učinili dlouho před vámi. Měli byste strojení k oblékání, domy k vašemu ubytování a dobrá jídla pro každý den, kdyby oni nebyli tvořili? Jiné děti přišly po nich a učinily lehká strojení nebo teplá podle ročního období; domy, školy, nemocnice, k vašemu pohodlí; automobily, letadla, lodě, podle vašich potřeb; brusle, lyže, kola, pro vaše rekreace; jídla sladká, slaná, kořeněná anebo jemná, podle vaší chuti: tyto děti pracovaly.
Je mnoho těch kdo pro svou práci byli se sebou spokojeni; to proto že se podíleli na stvoření něčeho že v sobě pocítili uspokojení. Být na zemi a nic nedělat není pro vás dobré. Adam pojmenoval každý druh zvířat které mu Bůh ukázal, nezů- stal nečinný v Pozemském Ráji, a Eva se ráda procházela odhalujíc krásu toho co jsem učinil, a oba dva byli stvořeni k milování: milovat, to je dávat se. Neočer- ňujte se; když pracujete, vykonávejte svou práci podle vašich schopností, s lás- kou; nedívejte se na vašeho souseda, každý dostal dary; čiňte si dobro užívaje jich pro svého bližního, vše musí být pro lásku. Láska pochází od Boha, on vás stvořil z lásky.
Moje milované děti, jak můžete být proti sobě? Jestliže se nevezmete do rukou, nebudete moct být láskou k sobě-samým. To co vám chci říct, to je že si neuvě- domujete že vše co si říkáte, to si říkáte sobě a všechno co děláte, to děláte sobě. Činíte se tak zranitelnými kvůli vašim vlastním slovům a činům že se stáváte tím čím nechcete být. Všechna tato rvačka, je proti vám, je proti vašemu štěstí; já
47

48
jsem vaším štěstím a chci abyste byly šťastnými. Dávejte přece na sebe pozor; říkejte samy sobě slova lásky neboť, moji miláčci, tato slova jsou také pro mne, neboť já jsem ve vašem nitru. Jestliže se nenaučíte být se sebou šťastnými, nena- jdete v sobě štěstí, neboť ten kdo říká že není k ničemu se stává tím co říká: dobrá bytost která nekoná nic proto aby byla šťastná.
Ach! Kdybyste říkaly že jste láskou, to by se ve vás probouzela láska. To já jsem Láska která vám chce dát lásku. Přijímajíce že se budete milovat, necháte Lásku vás milovat. Mé děti, když přistoupíte na to že se budete mít rády takové jaké jste, odhalíte skutečnou cenu vašeho nitra. Jak to bude dobré odhalit v sobě lásku kte- rou jste vy samy; ona potřeba zrazovat se již nebude mít žádný účel, neboť se již sobě nebudete zdát nudnými, ani ošklivými, ani otravnými, ani línými, atd. Jak bych chtěl abyste se milovaly! Milujte se, mé děti, milujte toho který je ve vás. Já Ježíš Láska, přijdu brzy do tebe, do tebe, a do tebe abych ti ukázal kdo jsi. Já jsem Láska která nechává psát toto dítě skrze svou Přítomnost v ní. Ona přijala že se nechá odhalit. Ty kdo čteš, souhlasíš s tím že se necháš odhalit? Pojď do sebe, já tam jsem; nech mne tě sytit láskou, tolik tě miluji! Amen.
258 – Já, ve vás, buduji váš zámotek Ježíš
Moje milovaná mé radosti, tento svět, kde vše je jen zármutek, je v bodě kdy pozná nesmírnou radost: mou radost. Velmi brzy, budete vědět že vás obývám, a všichni ti kdo budou chtít se budou podílet na mé radosti. Jejich radost bude tak veliká že jejich srdce bude chtít puknout láskou. Tuto lásku, vy poznáte.
Mé děti, vy které neustále říkáte ano Lásce, vy jste se staly, skrze má volání, bytostmi vnímavými ke všemu co se mne týče. Vy jste v bodě kdy vypučíte; tak jako housenka která se nechává proměnit ve svém zámotku když přijde čas vylíh- nutí, stává se motýlem převeliké krásy; rozvíraje svá křídla, on probíhá místy z květu na květ, a to je jeho radostí. Každý z vás se stane jako tento motýl: bytostí úplně proměněnou mou láskou. Vy jste si hledaly místo kde byste si udělaly váš zámotek a našly jste ho ve mně; nyní, se nemůžete dočkat poznat vaše vypučení. Mé děti, tento čas pro vás přišel. Všichni ti kdo se nechají zavěsit na větev Stromu Života poznají, v radosti, tento okamžik tolik očekávaný Láskou.
Budete v mé skutečné Přítomnosti, ve mně jenž jsem Bůh plný lásky k vám. I přes vaše poblouznění, má Přítomnost vždy ve vás byla; přicházím do každého z vás abych vám to dokázal. Až mne uvidíte, budete zaplaveny takovou radostí že celá vaše bytost bude v úžasu nad mou Přítomností. Vy kdo mne neočekáváte nebo kdo odmítáte tomu věřit, budete litovat toho že jste se nepřipravili. Což nevíte že mi záleží na vašem štěstí? Kdyby mi na vás nezáleželo, myslíte že bych si dával práci k vám mluvit o mém příchodu ve vás skrze mé spisy? Mé děti, to bych nechal zloděje lásky uskutečnit svůj ďábelský plán jenž je zabránit vám abyste se připravily. Jsem to já váš Bůh kdo vás varuji abyste se měly na pozoru před Sata- nem.

Láska vás volá všechny bez výjimky, abyste otevřeli svá srdce. Já nemluvím jen k vám kdo čtete poselství Boží, vy, vy tomu věříte; mluvím pro ty kdo jsou nevěřící. Ti se nestarají o to co přichází; nedělají si starost s utrpením která budou musit snést, ne že bych to chtěl, ale jejich nerozvážnost dosahuje nejvyšší míry; ubližují si; dovolují Satanovi aby z nich činil bytosti nesvědomité, nemravné, nešlechetné; bez mých milostí jsou odsouzeni k neúspěchu.
Vy, kdo chcete činit dobro, proste za ně, dávejte se za ně, obětujte mi je na všech oltářích světa; jste jejich bratři a jejich sestry. Přišel jsem pro nemocné, ne jen pro ty zdravé. Můj Otec vám vše dal; byli jste si načerpat z jeho dober abyste se živili, abyste se oblékali, abyste se uchovávali v pokoji; ale oni promrhali dobra mého Otce aniž by uvážili že to co si brali bylo jejich dědictví. Nyní, to co jim zůstalo, to je to co mají na sobě; živí se jen zklamáním, nenávistí, záštím, bezstarostností, marností, a strachem.
Láska k vám volá abyste se navrátili domů, neboť tam pro vás všechny bude slav- nost. Moji maličcí chudáčci, já jsem uzdravoval zchromlé, slepé, paralytiky, hlu- ché, malomocné, křísil jsem mrtvé, pro vás, já chci učinit to samé. Vy, lháři, vy kdo znásilňujete, prospěcháři, homosexuálové, vrahové, vy kdo užíváte drogy, vy notoričtí hráči, vy bez mravních skrupulí, cizoložníci, zloději, vy nevěrní Církvi, zrádci, vy nenávistní, násilní, což nevíte že jsem za vás dal svůj Život? Nezůstá- vejte venku, pojďte ke mně, já vás chci uzdravit. Jestliže zůstanete venku, daleko ode mne, Satan vám bude dále ubližovat protože chce vaší zkázu za každou cenu. Má k vám tak silnou nenávist že si utvořil plány na dny které vám zůstávají, abyste tak byli úplně zničeni v den mého příchodu ve vás.
Ponouká vás abyste mne nenáviděli, a dělá všechno abyste na mne zapomněli. Počet těch kteří se nepřipravují na můj příchod v srdcích je tak veliký! Jako zlo- děj on vnikl do vašich domů zatím co byly bez dohledu; vy jste se nechali chytit uspáni a on ukradl vaší lásku; dnes vám chce ukrást tento krátký čas který vám zbývá abyste se připravili na můj příchod. Nyní, víte co dělá, již ho to nenechá- vejte dělat; nechávejte vaše dveře zavřené, zavřete svá okna, neboť ten zloděj lásky chce, za každou cenu, vám zabránit poznat okamžik kdy má přijít Pán domu. Nechávejte jedno světlo rozsvícené abych tak věděl že na mne čekáte; nenechte se překvapit, přicházím vám odhalit že jsem ve vás ve vašem nitru.
Vás, mé děti světla, já miluji, buďte trpělivé. Jak budete reagovat, vy kdo chcete vše opustit protože vám chybí trpělivost? Tento čas který jsem vám oznámil při- šel, je čas připravovat hostinu; hle Ženich přichází. Nezůstávejte bez vašich sva- tebních šatů, já přicházím. Jsem tak šťasten! Moji vyvolení, brzy, vám ukáži vaší odměnu. Amen
259 – Abyste byli uzdraveni, přijďte ke mně Ježíš
Mé děti Lásky, Láska vám píše, těmato poslušnýma rukama, aby vám dala vědět kdo jste a co děláte. Vy kdo říkáte že je těžké být vždy láskou, je to proto že jste příliš křehcí; nevíte jak žít v sobě, ve svém nitru jste celí spletení. Učinili jste ze
49

50
sebe přemýšlivé děti; neustále přemýšlíte, to vás znepokojuje a tyto myšlenky vás neustále živí. Víte proč nejste schopny přestat přemýšlet? Protože jste vše vzaly do rukou, chcete pro sebe dělat to co Bůh chce pro vás udělat.
Což nevíte že Bůh do vás vložil svou lásku? To On je Láska. Vy, vy si chcete dávat lásku, ale nejste pány žádného zdroje lásky, to já jsem Zdroj který ve vás teče aby živil vaší lásku. Vy jste si daly právo na lásku; nedělejte si iluze, i kdyby jste šly hledat mezi dětmi tohoto světa nějaký zdroj lásky, nepodařilo by se vám to, vždyť zdroj lásky patří mně, ten pochází z Nebe. Mé děti, tato slova se vám zdají nejasná. Říkám vám že jste láskou, ale vy samy si nemůžete dát lásku; je to proto že to jsem já, Ježíš, který živí vaší lásku mou láskou. Jsem Zdroj který ve vás nechává téci lásku, obývám vás.
Vy si pletete mou Přítomnost ve vás s vaším životem ve vás; je rozdíl mezi mnou a vaším životem, to já jej živím. Je to jako květina, ta je krásná jestliže se o ní zahradník stará; já, já jsem váš zahradník a vy, květiny. Pochopte že láska je ve vás pouze jestliže já vás živím svou láskou. Marně byste chtěli lásku, jestliže já vám nedám svou lásku, nenajdete ji v sobě.
Co je těch kteří ztratili tuto lásku! Žijí aniž by se starali o to aby se dobře chovali před Bohem, neboť mne nechtějí. Když trpí tím že jim chybí láska, dávají před- nost jít k odborníkům myšlení aby tak od nich obdrželi pomoc, zatímco ti myslí že jsou schopni pomoct svému bližnímu seancemi naslouchání. Těmto dětem chybí láska, právě tak jako těm kdo za nimi přicházejí aby byli uzdraveni od zla které činí jejich život komplikovaným. Tito nešťastní chudáčci, kteří se s nimi jdou poradit, již nemohou vidět to co je kolem nich krásné; stali se otroky léků; tolik potřebují tuto drogu k životu že mají důvěru jen v lékařství a v tyto odbor- níky myšlení.
Tyto depresivní děti nemohou fungovat jako ostatní. Víte proč? Protože tyto děti jsou vůči depresi křehčími než ostatní děti; nenaučily se obrátit se k Bohu, milo- vat se aby tak byly v pokoji; tam kde není pokoj, tam není radost. Mají v sobě tak hluboká zranění že vše kolem nich a v nich je hluboce zatemněné. Když se zdá že v nich jde vše dobře, najednou, se něco hroutí, aniž by věděly odkud to může při- cházet, a to rozpoutává u těchto dětí hlubokou letargii. Je to jejich nestálost vůči sobě samým; někdy si jsou sebou tak jisté a někdy tak nejisté, že o všem pochy- bují.
Jejich život je jako loď na moři. Když je moře pobouřené, udržují kormidlo na správné dráze, ale když je moře klidné, nejsou si jisti je-li příjemné nacházet se na moři, obklopeni tak rozsáhlou plochou vody: jejich duše je vydána náhodě. Vše co mají rádi jakoby se jim již nelíbilo, mají potíž sledovat rytmus moře, vše co chtějí, to je aby se již nenacházeli před tím, co je dříve zajímalo: ztratili chuť k životu.
Toto všechno do nich přišlo nedostatkem lásky. Když byli maličcí, byli by bývali chtěli být milováni pro to co byli, pro nic jiného: jakožto maličcí kteří chtějí lásku; ne pro to co by se bývalo chtělo aby byli. Nakonec, se viděli vyžadovat to

co sami nemohli mít: lásku, zatímco nevěděli jak uspokojit ty kdo je o ni žádali; proto se tyto děti cítily zodpovědnými za nedostatek lásky jiných, nesly v sobě toto zranění aniž by to věděly. To tato bolest je ohromuje když jsou před rozsáh- lostí tohoto nedostatku lásky kolem nich; protože neumějí dávat, uzavírají se do sebe, nechtějíce již v sobě prožívat tuto bolest.
Někdy, v sobě mají naději že to půjde lépe, hledají osoby které by je milovaly. Ach! Tyto děti jsou v sobě tak ztraceny že mají potíž říci ano těm kteří je chtějí milovat takové jaké jsou. Protože nejsou spokojeny se životem, nemohou vidět lásku která se jim chce dokázat; a tak jdou, je-li to možné, hledat někoho jiného kdo by jim dal naději, neboť pouze naděje činí že postupují vpřed k tomu co neznají. Kde a kdy to pro ně bude světlem, to nevědí, neboť jsou příliš zabrány se svými myšlenkami jak přemýšlejí nad tím jak to rozřešit.
Pouze Bůh z nich bude moct učinit děti Světla; je to jen Bůh který bude moct učinit že uvidí světlo na konci tunelu. Ve vás, mé děti, je řešení pro váš nepokoj: je to dát se vašemu Bohu. On vás zná lépe než vy se znáte, ale vy jej nechcete poslouchat; dáváte přednost tomu aby jiní vás poslouchali. Proč otvírat vaše srdce odborníkům myšlení? Tyto osoby jsou jako stroje naplněné rozumováním, nemají v sobě lásku která je nezbytná aby se vám mohlo přijít na pomoc. Vy jenž jste tolik zraněni, se jdete s nimi radit, zatímco, aniž byste věděli, se necháváte splést jejich způsobem kterým chtějí vyřešit vaše problémy. To neštěstí, u vás, to je že nevíte že máte nemoc lásky, neboť kdybyste se rozpoznali jakožto lásku, nenechávali byste ostatní sloužit si vaším vnitřním zlem k ulehčení vašeho utr- pení, věděli byste že je to proti vám-samým jenž jste láskou.
Oheň se nehasí ohněm, ani se bolestmi neošetřují nemoci. To není rozumné, neboť to co je ve vás vás zranilo a když vy znovu prožíváte příčinu vašeho zra- nění, celá vaše bytost se nachází v bolesti. Tato osoba která vás poslouchá se stává svědkem vaší bolesti lásky jenž je příčinou vaší nemoci; když to činíte, dokazu- jete jí tak že jste učinili ve svém životě chyby. V čem vám to může pomoct jít vyprávět nějaké osobě, která vás nezná, váš vnitřní život když vy sami se neznáte? Moji miláčci, Láska vás zná lépe než vy-sami. Což nejsem Bůh? Když vy jdete vyprávět vaší minulost, vaše nitro nemůže pociťovat lásku; činíte opak toho co chce: ono potřebuje lásku! Nejste v souladu s vaším nitrem když to činíte, odmítáte mu to co potřebuje k uzdravení svých zranění, proto dále žijete s vaší bolestí která vás užírá zevnitř.
Co se týká léků, ty vás neuzdravují, pouze vám to dokazuje že ta nemoc je pří- tomna; ale což se může uzdravit vnitřní bolest která pochází z nedostatku lásky nějakým lékem? To jen dokáže váš nedostatek soudnosti vůči tomu problému. Mé děti, život pochází od Boha, byl ve vás hnutím lásky. Jestliže vy nerespektu- jete toto hnutí, celé vaše nitro to pociťuje. Léky jen otupují onu bolest, zatímco ta vnitřní bolest hledá pouze lásku. Líbilo by se vám dát si, každé ráno, palčáky k prožití vašeho dne? Né, že? Byli byste pořádně spoutáni ve vašich palčácích, neboť byste nemohli dělat to co se vám líbí. Nuže, to je to samé co se ve vás děje
51

52
když berete tyto léky; spoutáváte vaše tělo které se nemůže dobře cítit ve svých pohybech a vy nemůžete žít v radosti. Kdo není v radosti nemůže být šťasten.
A co říci o léčbě šoky jejíž cílem je zasáhnout vaše citlivé nervy aby tak soustře- dili vaše bolesti v nepostřehnutelném pohybu, který zpomaluje váš postřehnu- telný pohyb; to co není postřehnuto neznamená že ve vás již není, jen to zamaskovává to co činí že trpíte aniž by vás to uzdravilo, tak jako to dělají léky. Skutečný důvod vaší nemoci zůstává ve vás, a vy dále vnitřně trpíte neboť, když někdo nemůže plně žít svůj život, je postižený. Ano stáváte se postiženými dětmi vašimi životními rozhodnutími. Jak by tomu mohlo být jinak když vaše naděje není obrácena ke mně!
Je pravda že někteří vědí že jediný lék, je láska; ale tyto osoby říkají že znají metody které by jim mohly pomoct vyléčit tento nedostatek lásky. Jak blízko jsou tomu aby uviděli mé působení! Ale nesmí dělat to co se všeobecně v lékařství dělá, to znamená ošetřovat metodami aniž by se šlo k samému zřídlu zla. Je třeba aby odhalili proč toto prázdno lásky přišlo do těchto dětí, neboť je důležité to vědět aby se je úplně uzdravilo. K uzdravení je potřeba dávat lásku; k dávání lásky, je třeba ji mít v sobě; aby se ji mělo v sobě, je potřeba objevit že v sobě máte všechnu lásku které vám je třeba, vždyť jste zhotoveni z lásky, a je také třeba odhalit že každého dne Bůh do vás vlévá lásku, neboť on je Zdroj odkud proudí láska. Láska nepochází z člověka, ta pochází od Boha. Bůh je Stvořitel, on je Láska.
Mé děti, Láska, to je Bůh, mnozí z vás tomu nechtějí věřit a trpí; já jsem Moc, a až se ve vás ukáži, dokáži vám svou moc která vám chce přijít na pomoc. Pouze ti kdo budou věřit budou vyvolenými mého Otce; ti přijdou ke mně abych je pro- měnil v bytosti lásky aby tak byli navždy uzdraveni. Proč čekat? Otevřete své srdce mému volání aby vám tak Láska mohla pomoct; je třeba abyste mi dali váš souhlas k tomu abych vám pomohl. Mé děti, jak se vám to zdá těžké a mně tak lehké! Stačí když mi dáte své ano a jsem to já kdo učiní že se uvidíte takové jaké jste.
Ale když vy odporujete, budete v sobě dále trpět kvůli vaší nevědomosti, a to bude bolestné. Až budete přede mnou, Láskou, ukáži vám, svou mocí, že váš odpor byl proti vám a vy odhalíte že váš nedostatek důvěry byl proti vašemu uzdravení. Já který jsem vaším lékařem lásky, vás chci zrovna ošetřit, vás kteří jste mými nemocnými. Mé děti, začněte tím že řeknete ano Lásce říkajíce mi: «Ano, já tě miluji Ježíši, ano, já tě chci mít u sebe.» A já, já vám předepíši milosti odevzdání které vám pomohou dát se Lásce a svěřit mi vaše nepokoje. Já, váš nebeský Lékař, vás naučím milovat se a milovat Lásku. Láska vás chce, ta vás naučí být tím čím jste: bytostmi lásky.
Dám vám milosti lásky které vás promění a vy budete naplněny láskou k vám i k vašemu bližnímu; ve vás, budou slova lásky, slova která vás nebudou zraňovat, věty sestaveny s něžností a klidná gesta která vám opatří pokoj, a všichni ti kdo budou kolem vás obdrží od vás tuto lásku která se vzbudila. Mé děti, uvidíte že se

to bude uskutečňovat. Vezme to nějaký čas poznání, učení a uskutečňování, tak jako to činíte když máte nějaké plány.
Jestliže vaše beznaděj se dostane na povrch, neutíkejte říkajíce si že smrt je lepší než život na zemi; což nevíte že Bůh vás chce takové jaké jste? Vzal jsem na sebe vaší úzkost a obětoval jsem ji svému Otci, neboť vaší bolest, jsem já poznal před vámi poněvadž jsem se stal zápalnou obětí z lásky k vám. Hleďte na sebe jen skrze můj Život který se obětoval Otci z lásky ke všem které milujete; uvědomíte si, že vy také, se musíte dávat pro ty které milujete.
Nečiňte z vašeho života život bez darování; váš život je tak důležitý; je třeba abyste to věděli. Nehleďte ne ten který je na vašem zevnějšku, ale na ten který je uvnitř vás: ten opravdový život. Dávejte váš čas ostatním, ale jestliže vaše tělo je příliš slabé, zůstaňte v pokoji dávajíce mi život všech mých dětí ve svých modlit- bách, ve vašem smíchu, ve vašich zpěvech, ve vašich pracích: ať jsou jakkoliv malé, mají neocenitelnou cenu.
Já, Ježíš, jsem Pánem všeho; vše je uskutečnitelné, neboť vše je ode mne. Já jsem Pravda, vše co ze mne vychází je pravdivé. Jsem Věčná Láska, vše ve mně je láska, láska vychází ze mne aby šla do vás. Mé děti, čiňte vše ve mně, pro mne, se mnou, s Ježíšem Láskou. Já jsem Život, Cesta, Pravda, jsem Světlo světa. Pojďte, mé děti, já jsem věčné Štěstí. Ježíš vás miluje opravdovou láskou. Amen.
260 – Vše bude záležet na vašem ano Ježíš
Ano, mé děti Lásky, já, Ježíš, jsem ve vás, vy jste ve mně. Dcera Ano Ježíšovi je na tolik odevzdáním že je přijetím milostí pro vás; ve mně, její bytost se stává ničím, a skrze mne, v Boží vůli, její ano se stává darem lásky pro své bratry a své sestry; to co já činím pro ní, to činím pro vás. Moji miláčci, nevíte že já, Ježíš, jsem ve spojení s vámi? Mluvím k vám, jsem ve vás tak živý, můj hlas je cestou která vás vede k Životu božímu. Vy všichni máte v sobě cestu věčnosti; vedu vás k vašemu cíli jestliže to chcete; ale pouze děti Boží poznají věčné štěstí.
Proč hledat štěstí mimo vás? Váš život je ve vás, je třeba aby váš život byl láskou aby tak okusil štěstí; poněvadž láska je ve vás, najdete ji pouze tam. Především, vám vysvětlím co je váš život. Máte v sobě život duchovní a život pozemský. Duchovní život je věčný zatím co život pozemský je jen dočasný. Život je pohy- bem v lásce; tento pohyb se nechává pohybovat v jistém časovém úseku. Před každým narozením, duchovní život každého dítěte byl v Bohu; protože Bůh je věčný a je Moc, v jednom hnutí lásky, on stvořil každou lidskou bytost. Žádná lidská bytost nemůže pochopit takové hnutí; je od Boha, neboť Bůh je Bůh.
Je to Bůh který vybírá každé dítě které přichází na zem. Jestliže některé děti při- cházejí na svět, to znamená že byly v Bohu dříve než přišly na zem; nikdo nemůže být z Boha jestliže nebyl dříve v něm: to je ten duchovní život. Protože Bůh chtěl aby každé dítě bylo věčně v jeho lásce, učinil aby se každé dítě narodilo ve smrtelném těle aby tak žilo svůj duchovní život, a tak opět dalo Bohu svůj úkon lásky; proto, každý má úplně specifický čas který je chtěn pouze Bohem; to
53

54
je pozemský život. Na zemi vše je jen hmota; je hmota živá a hmota neživá. Vaše tělo je živá hmota, bylo stvořeno Bohem a Bůh vložil do těla duchovní život který má být věčný. Duchovní život je ve vás a vy v něm.
Nechte mne vám ukázat jednoduchými slovy co to znamená. Za prvé, početí, to je duchovní život který přichází do tohoto světa; v lůně matky, se s božími milostmi a s dary Svatého Ducha utváří tělo. Za druhé, narození, to je život na zemi který se otvírá dítěti; jeho tělo v sobě pociťuje život, je rádo v náručí své maminky; je to jeho duchovní život jenž živí jeho tělo milostmi lásky a ono děťátko to cítí; to proto začíná mít rádo pozemský život; velmi rychle, se učí si dávat lásku, chce se živit mlékem své maminky. A přece, nikdo mu neřekl: «Tohle je tvá matka, musíš se živit jejím mlékem abys žilo.» Bůh to takto chtěl aby mu tak ukázal svou mateřskou Přítomnost u něho. Mé děti, protože přicházíte od Boha, Bůh se o vás stará a vše co budete prožívat bude to co pro vás Bůh chtěl; vše co je dobré, on vám chce dát, neboť Bůh je dobrota, on je láska.
Když se učíte chodit, vaše první kroky jsou nejisté, protože vaše tělo se právě narodilo na zemi; váš duchovní život se nemusí učit, ten je již připraven učinit vše aby vám pomohl; to on vám dává lásku abyste tak mohly jít vpřed, a jestliže si způsobíte bolest klopítajíce, dá vám sílu abyste se zvedly a pokračovaly se učit i přes vaší bolest; je to duchovní život jenž vás živí milostmi Božími. Když se učíte býti zdvořilé vůči vašim rodičům, je to duchovní život jenž vás činí schopnými porozumět hodnotu druhých. Když jste dobré vůči vám samým a vůči druhým a jste spokojené se sebou samými, je to duchovní život jenž vám dává lásku. Když si dáváte lásku a máte radost z toho se živit, se strojit, dopřávat si spánku, zpívat, tancovat, hrát si, modlit se, všechny tyto skutky konáte pro vás samé, je to duchovní život jenž vás učí si dávat tyto potřeby. Není to vaše tělo jenž vám může dát tyto milosti ve vás, je to duchovní život a vaše tělo to pociťuje; to je proč vaše smysly, vaše údy, vaše soustavy vnímají život těla jenž je dočasný.
Poslouchejte: Jednoho dne, jedno dítě řekne svému otci: “Tatínku, proč není země dutá?” Otec zůstane celý ohromený před touto otázkou a dříve než má čas odpovědět, dítě mu řekne: “No jistě, tatínku! Kdyby byly všude díry, to bych často spadl. Vidíš že není dutá.” Otec to viděl jinak; pro něho dutá znamenalo: nic pod zemí, země prázdná jako balón. Tatínek nepochopil že jeho dítě očeká- valo jednoduchou odpověď na svoji jednoduchou otázku. Všechno co chtělo mít, byla odpověď ke svému uspokojení aby nespadlo do dír, zatímco tatínek si na okamžik myslel, že mu musí dát podrobnou odpověď o pozemských vrstvách.
Je tomu stejně tak s vámi, vy si myslíte že všechno je složité. Já, já vám říkám že duchovní život je život ve vás a že je živen milostmi Božími abyste byly šťastní, ale vy, vy si myslíte, že, protože přichází od Boha, je příliš duchovní k porozu- mění. Mé děti, stačí jen abyste se podívaly na zcela malé dítě, nechá se vzít svojí matkou a živí se jejím mlékem, takto jeho život je příjemný. Toto dítě se učí si dávat lásku jednoduše, a jelikož si uchovalo srdce dítěte, tehdy když mne spatří, nevezme to dlouho aby mi běželo do náruče, poněvadž jeho život bude naplněn láskou; jeho pokoj, v něm, mu ukáže jeho radost z toho že vidí svého Stvořitele.

Vy, vy jste věděly že duchovní život je chtěný Bohem, ale vy jste jej neporozu- měly, neboť jste ztratily vaše srdce dítěte. Vzdálily jste se od prostého života, a poněvadž jste měly strach že se budete nudit, žily jste váš dočasný život sto kilo- metrovou rychlostí. Pro vás, žít váš duchovní život, to znamená se vzdát všeho co je kolem vás; to je žít váš život jako děti v klauzuře, nedělat nic jiného než se modlit a klanět se Bohu celý den, až do dne kdy Bůh pro vás přijde abyste žily v Nebi, dělajíce to samé jako na zemi.
Duchovní život je ve vašem těle jež je od Boha. Víte že vaše tělo by nemohlo žít na zemi bez Boha? Jsem to já kdo vás živím svými milostmi lásky; kdyby se Bůh z vás definitivně odebral, byly byste v úplné prázdnotě. Kdo by vám dal sílu k tomu abyste se zvedly a šly se najíst a napít? Kdo by vám ukázal že jste schopné se jít upravit? Kdo by vám dal pocítit že je nebezpečné dát vaši hlavu pod vodu? Myslíte si, že to jsou vaši rodiče jež vás toto všechno naučili, že oni obdrželi ponaučení od jejich rodičů a tak dále? Řekněte mi tedy, kdo řekl toto všechno vašim rodičům a vašim předkům? Bylo třeba někoho kdo by je toto vše naučil.
Toto pochází od lásky ve vás. Je to láska ve vás jenž způsobuje, že máte rády se starat o vás a o druhé. Je-li láska ve vás, bylo třeba aby odněkud přišla; vy nejste z kamene, pokud vím; vy máte život, vy dýcháte, vy rostete, vy milujete, tak odkud přichází láska? Byl zde počátek lásky; člověk přišel na zem, protože je to Bůh jenž jej stvořil s jeho láskou, je to Bůh, Láska; každý den, vás Bůh živí svými milostmi lásky, on živí váš duchovní život; je to zcela jednoduché, Bůh jenž se stará o svá stvoření a vy, vy to všechno komplikujete.
Já vím že chcete být šťastné na zemi a vím že tak chcete být i po vaší smrti na zemi, ale kolik hloupostí vychází z úst jistých dětí jenž mluví o životě po smrti; jsou tak málo informované o duchovním životě, že nemohou všechno toto chá- pat s jednoduchostí; přidávají k tomu jejich špetku soli říkajíce, že život na zemi je jenom etapa k jinému životu a tak dále, až do chvíle, kdy, podle počtu životů na zemi, se stanou dokonalými; takto, budou moci poznat štěstí. Ale řekněte mi přece, jak je to možné že děti tohoto světa jsou tak sobecké a bez lásky? Je to snad proto že nepoznaly dobré životy v jejich minulosti a že nejsou schopné se stát dobrými?
Mé děti, život je od Boha a Bůh je božský. Vy máte ten který jsem vám daroval, nehledejte jiné; buďte pro sebe láskou. Když už nebudete schopné žít na zemi s vašim tělem, nu tedy, vaše tělo pozná tělesnou smrt a váš duchovní život bude pokračovat jestli tomu chcete. Na zemi, vy musíte dobře žít abyste měly věčný život; jestli nekonáte dobré skutky, váš duchovní život pozná věčnou smrt: vše toto kvůli vaší lidské vůli. Život na zemi je život který musíte žít abyste měly věčný život, to je proč jste na zemi. Vaše tělo musí žít ve vašem duchovním životě aby mělo sílu odolávat bolesti, jelikož si musíte vybrat mezi dobrem a zlem. Když konáte zlo, trpíte, neboť působíte bolest vaší duši jenž je duchovní život, tehdy pociťujete bolesti ve vašem těle, ale jestli pokračujete v konání zla, vaše duše trpí ještě a vaše tělo, to také trpí, a tak nové bolesti se opět připojují k těm druhým bolestem.
55

56
Je to jako pytel který se naplňuje vodou, když je plný, nemůže již více pojmout, není liž pravda? Je naplněn až po vrch, ale voda stále teče; čím více voda teče, tím více pytel ztrácí pevnost; časem, tento pytel má malou trhlinu a voda jí prochází; potom se ukáží další trhliny a pytel se roztrhne. Vidíte co zlo ve vás dělá? Způso- buje, že konáte zlo a zlo je příčinou vašich bolestí; jak trpíte, máte bolesti a čím více trpíte, tím více máte bolestí které se připojují k těm druhým; když dosáhnete pokročilého věku, vaše tělo je velmi zesláblé vašimi bolestmi, a tak přijde čas kdy smrt vás vezme. Řeknete mně: “Ale existují jisté děti, které přijdou na svět a krátce po tom zemřou.” Mé děti, je to proto, že bolesti tohoto světa, jež jsou příči- nou hříchu, uškodily mým novým malým které přicházejí na tento svět; zane- dbaly jste to, co Bůh vám chtěl dát: lásku.
Pták jenž přichází na svět se nechává živit; potom, se naučí živit sám sebe, až do dne kdy zemře. Jeho život byl jen to, se živit; nebylo tam nic v jeho existenci co by mu bylo ukázalo, že by měl dělat dobré skutky aby měl věčný život; jenom život a smrt byly přítomny v jeho existenci. Zatímco váš život je docela jiný, vy máte život a smrt v sobě, to je pravda, ale ony jsou částí vašeho dočasného života, né vašeho duchovního života, toho který může být věčně ve štěstí bez konce. Jestli tomu chcete, váš život v Bohu bude apoteózou vašeho života na zemi; to co přijde bude věčně láskou, ale je třeba toto žít k tomu abyste to mohly chápat; budou to jenom ti, kdo řeknou ano Ježíšovi, jenž budou toto prožívat.
Mé děti, Láska přišla na zem aby vám oznámila velkou zprávu: Království Boží na zemi jako na Nebi. Je to již tak mnoho roků co můj Otec vás chtěl ve svém Ráji. Proto, vás žádá abyste řekly ano tomu kterého vám poslal; zde je váš důvod k životu na zemi. Život ve vás je svědectvím jeho lásky pro vás všechny. Vše se musí naplnit. Buďte si jisté že udělám všechno pro to, abych vás měl se mnou v Království mého Otce; přicházím vám to ukázat. Amen.
261 – Proč mně odevzdat vaše bolesti Ježíš
Má dcero, pokračujme. Život pochází od Boha a všechno co jste musí být pro Boha; on je Moc. Dočasný život vám byl darován Bohem ke konání dobrých skutků abyste tak mohly žít s Bohem v Nebi; ale vy nekonáte vždycky dobré skutky, tudíž vaše tělo zná bolest. Víte, že když jí darujete Bohu, tato bolest je méně strastiplná? Cítíte jí, ale jelikož jí prožíváte s Láskou, je pohybem života v Bohu.
Dovolte mně vám dát porozumnět, co ve vás Vůle Boží způsobuje když trpíte z lásky. Všechno ve vás se nechává obklopit láskou Boží; toto znamená že váš dočasný život, který v sobě má váš duchovní život, je obklopen mocí lásky Boží. Vaše lidská vůle ztrácí na svém chtění a Vůle Boží bere ve vás více místa, a takto vaše bytí je přetvářeno; vaše tělo, které je jenom hmota, dostává sílu která mu dává radost; odpovídá na tuto radost pokojem, neboť už se nesnaží zápasit s bolestí, přijímá jí z lásky; je to tím že jste zamilované do samotného života. Ve chvílích bolesti nezápasíte se smrtí jenž se ve vás nechává pociťovat, nemyslíte na to. Smrt je přítomnost která do vás vešla kvůli zlu, učinila se pánem vašich těles-

ných bolestí; je to proto, že myslíte na smrt když vaše bolest je nesnesitelná. Smrt je částí vašeho pozemského života; nemůžete jí uniknout, neboť ona je ve vás.
Když mluvím o smrti na zemi, to mluvím o konci života vašeho těla až do dne kdy jej Bůh vzkřísí. Život je ve vás jako smrt je ve vás. Je zde jenom duchovní život který je božský skrze Boha; dočasná smrt je poslušná Bohu, ona způsobuje, že vaše tělo čeká až do chvíle, kdy jej Boží život vzkřísí. Bůh jediný je Božství; vy, děti Boží, budete učiněné božskými skrze mne, Syna Božího. Bude to tehdy až budete v Království mého Otce, co se stanete božskými skrze mou božskou Bytost. Budete všechny ve mně, já ve vás způsobem na tolik božským, že celý váš život bude v mém vyzařování. Je to vaše duše, ten život, mé děti. Božský Život je ve vás, já jsem ten božský Život. Je třeba zemřít ve mně, abych vás mohl učinit podobnými mému Bytí; moje Bytí je dokonalé, vy budete dokonalé jako já.
Až budete v mé Nové Zemi, vaše tělo bude dokonalé a když Bůh Otec na vás pohlédne, uvidí ve vás svého Syna jenž se stal člověkem, tak jak tomu chtěl tehdy když stvořil tělo Adama a Evy před pádem: oni byli stvořeni k obrazu Božímu. Mé Božství je ve mně, ono je já, já jsem Bůh. Říkám vám to, protože vy nebudete na zemi ve všem jako já, neboť nebude moci býti zbožštění na zemi. Vaše tělo, váš duch a vaše duše budou v dokonalosti. Lidství pochází ode mne a Božství jsem já. Hned od mého narození na zemi, ve mně byla přirozenost božská a při- rozenost lidská, byla to moje božská přirozenost jenž zbožšťovala moji přiroze- nost lidskou. Vaše lidství bude zbožštělé v Nebi skrze mne a na zemi vaše lidství bude dokonalé skrze mne; budete jako jsem já byl v mé lidské přirozenosti: dokonalý. Vidíte, budete mně podobné v tom co se týká mé lidské přirozenosti. Mé Tělo, to je můj obraz lásky pro vás, neboť vaše oči jsou světlem vašeho nitra; spatříte moji Bytost a budete vděčné, neboť spatříte to co vám Bůh Otec daroval: mne. Stal jsem se člověkem pro vás, zemřel jsem za vás, vy budete muset zemřít ve mně abyste se staly dokonalými jako já jsem dokonalý, tehdy ti, kteří na vás pohlédnou, mne spatří.
Již, když mne přicházíte přijmout při svatém přijímání, obdržujete milosti, které vám pomáhají jít kupředu ve vaší proměně. Tyto milosti vám pomáhají se stát čistými k obrazu Čistoty. Já jsem Čistota; já, Syn Boží, vás živím svojí Bytostí. Ta svatá Hostie je moje Tělo a moje Krev, ona je učiněná božskou skrze mého Nebeského Otce. Já jsem zemřel a můj Otec nedovolil aby mne smrt poznala, neboť ve mně nebylo smrti; neměl jsem v sobě zlo, neboť jsem Boží Vůle a můj Otec je Boží Vůle. Celá vaše bytost přijímá dobrodiní Lásky když přicházíte k přijímání; vy přijímáte moji Bytost lásky a jsme skrze mne v jednotě lásky. Vidíte, mé děti, vše je zahrnuto v jedinečné apoteóze lásky. Láska činí vaše nitro zcela láskou, vše ve vás je to co já jsem. Tehdy když budete zcela láskou ve vás, nic se nebude moci přirovnat k této jednotě lásky. Váš život na zemi se stane láskou, štěstí se ubytuje a všechno vybuchne láskou. V této jednotě, se budeme milovat láskou tak dokonalou, že já, Ježíš, budu jako by v lůně lásky.
Vaše bytost jež je láskou skrze mne, začíná už nyní chutnat to, čím se stanete: dětmi Boží Vůle. Každý z vás se stane mně podobným: bytostí lásky, dítětem
57

58
Božím, dítětem Mariiným. Ano, mé děti, v Boží Vůli, vy už nebudete vy, budete mnou skrze mne, jenž jsem Syn Boha Otce a Syn Marie, mé svaté Matky. Vše při- chází ke mně, vše se vrací k mému Otci. Já jsem Ježíš božský Syn Věčného Otce; jedno jediné slovo od vás, jedno jediné ano Lásce, já, Ježíš, ve vás způsobuji divy lásky. Skrze vaše odevzdání a skrze vaše neustálé oběti, konám ve vás skutky lásky které vás nechávají neustále vzrůstat v děti Boží; v této proměně lásky, celá vaše bytost se nechává vzít Láskou; jsem to já kdo plodí tuto proměnu ve vás a jsem to já kdo z vás dělá bytosti lásky, bytosti Boží Vůle. Jaké bohatství! Ano, vy, vy budete to, co já chci abyste byly: já jsem Láska, ve mně, vy budete láskou.
Z lásky, nechte se milovat, vzít, proměnit a Láska z vás udělá děti lásky. To co o sobě neznáte, já, Ježíš, vám to ukáži, neboť jste bytosti milované Láskou. “Otče, jak dobrá je všechna láska jenž spojuje Bytost tvé Bytosti! Já jsem z tebe Otče, já, tvůj milovaný Syn do kterého jsi vložil všechna svá zalíbení. Věčná Lásko, jsem na vždy ve tvé nekonečné vznešenosti tvé Bytosti.” Mé děti, buďte tím, čím Bůh chce abyste se staly: dětmi Boží Vůle. Amen.
262 – Osvětlujte v tomto čase temna Ježíš
Mé děti, jak velká a hluboká je láska vašeho Ježíše Lásky pro každého z vás! Tolik vás miluji, že jsem vám daroval svůj Život. Láska přišla na zem poněvadž vše co mělo býti láskou, jí nebylo; jelikož se lidé stali zlými, Bůh nemohl kralovat v jejich srdcích. Pohleďte, mé děti, čím jste se staly, protože jste odmítly nechat Lásku řídit váš život; chtěly jste všechno ovládat vy samy. Ano, nechtějíc mne o nic požádat a nic mi dát, zůstaly jste daleko ode mne a dnes, se nacházíte v tomto místě kde všechno je jen zápach a jen faleš.
Lidé zničili to co jim bylo nutné aby zůstali láskou a nenávist vzala místo lásky. Ano, mé děti, mluvím k vám o vašem světě který se proměnil ve svět nenávisti. Tento svět, který měl žíti šťastně, se stal, k vůli lidské vůli, světem kde láska už nemá své místo, neboť nenávist ovládá srdce. Já, Láska, už nemohu přebývat v srdcích kde už není nic než nenávist; již brzy, se odeberu z těchto bezectných bytostí, které už nechtějí vědět že existuji a které se odmítají poznat jako bytosti lásky. Vše jsem daroval, vše jsem obětoval, k tomu aby si tyto odmítající bytosti uvědomily, že láska je jediná cesta kterou je třeba následovat k obdržení věčného života.
Ano, já jsem Láska; ano, uchovával jsem moji Přítomnost v těchto dětech velmi dlouho; ano, udělal jsem všechno aby řekly ano Lásce; ano, snažně jsem prosil, opakoval, dal jsem jim mnohá upozornění; on y, co ony udělaly? Zacpaly si uši, zavřely jejich oči, přerušily jejich gesta lásky, přestaly doufat v jejich budoucnost. Tyto děti úmyslně odmítají lásku jejich bližního, neboť peníze se pro ně staly jejich jedinou starostí a jejich krajní potřebou. Vše spočívá na jejich zevnější potřebě, neboť jejich vnitřní potřeba nemá žádnou důležitost; to jediné co pro ně platí je si opatřit peníze aby si mohly nabídnout hmotná jmění.

Vy kdo odmítáte Lásku ve vás, vy kdo jste si vybraly se přizpůsobit tomuto nepří- stojnému světu, vy kdo nechcete být láskou, váš svět se už brzo stane láskou, ale jak uvést v soulad to co vy jste s tím co přichází? Kvůli vašemu vlastnímu odmít- nutí se stát láskou, žít v tomto novém světě, kde vše nebude nic než láska, se vám nebude hodit, neboť vaše ne Lásce z vás učiní bytosti nesrozumitelné8 vůči lásce.
Nedokážete si představit tu bolest jakou pocítíte; ano, vy všechny, kdo se mně odmítáte, poznáte chlad vašeho vlastního rozhodnutí. Co si počnete, když vaše tělo bude trpět kvůli tomuto chladu? Nic ve vás vás neohřeje, neboť jste řekly ne Světlu a Světlo vám už nedá své milosti světla. Vaše temnota ve vás bude totální. Když je tma kolem vás, je to jako kdyby jste byly v černé díře, kde není nic na co byste mohly upřít váš pohled; to je to co se vám přihodí, neboť už nebudete vidět to, co vás nyní tolik přitahuje; já jediný, budu s vámi: vy a já, sami; protože mně odmítnete váš život, nenaleznete nic co by vám bylo dobře známé, jelikož všechno co vy jste, bude mnou odmítnuto, neboť se pro mne stanete ničím: můj Život odmítne váš život, jelikož jste mně jej odmítly darovat aby se stal k mé podobě.
Malé bytosti, vy které jste ještě ve mně, neodmítejte si život, buďte rozumné a dejte si šanci žít věčně s Bohem. Já jsem ten Vše-Mohoucí, jsem v každém z vás; nechávám psát pro vás, abych vám dal porozumět mým úmyslům lásky. Byly jste stvořeny k tomu abyste byly s Bohem, neboť pocházíte od Boha; vy nejste na zemi skrze rozmar času, ne, vy nejste živý atom který se časem vyvinul. Čas je ve mně, já jsem Přítomnost. Čas který vám Bůh dává abyste žily na zemi, vám dovo- luje následovat jistou cestu a během tohoto času co následujete tuto cestu, kaž- dého dne, musíte konat díla lásky. Vy jste děti Boží, ne děti náhody; jste živé skrze Boha, vy nejste živé protože se podařilo udělat lidi počínající z vědeckých pokusů: vy v sobě máte duchovní život. Nenechte se chytit do pasti Satana, on znepokojuje mysle skrze jeho pikle; on je zlo, vše v něm je temnota.
Já, Syn Boží, já jsem Dobro, vše ve mně je světlo; vy jste ze mne, vy musíte zářit skrze vaše nitro. Když Adam byl stvořen, zářil krásou, zářil štěstím a vše co z něho vycházelo byla láska; jeho inteligence byla téměř dokonalá, říkám téměř, protože tak nebyla úplně; on měl, napřed, dokázat svému stvořiteli svoji věrnou lásku. Vy znáte jeho neposlušnost, neboť ona z vás učinila děti nečisté. Vaše světlo je ve vás, ale vaše hříchy zabraňují tomuto světlu zářit v celé své nádheře. Aby mohlo zářit, vylil jsem na vás svoji Krev abych smyl vaše hříchy. Mé děti, vy prožíváte čas očisťování; přijímajíce vaše očištění, dáváte vašemu světlu zesílit aby bylo více zářící. Já jsem ve vás, žádám vás abyste zářily protože, v den kdy mne v sobě uvidíte, budete na světlo zvyklé, tehdy až budete ve světle, nebudete zaslepené jeho nádherou.
8. Lelikož moje děti už v sobě neponesou jejich ano, jejich inteligence jim už nebude moci dát poro- zumět, že láska je ten jediný prostředek k tomu aby byly šťastné. Jejich inteligence bude nicota vůči lásce Boží a lásce bližního.
59

60
Vaše očištění musí začít od této chvíle, každý den bude dnem očištění. Nesmíte zapomenou že vaše lidská vůle je slabá před zlem a toto zlo je ještě ve vás. Jestli upadnete do hříchu kvůli zlu, nezapomeňte že jsem Milosrdenství, mějte ve mne důvěru; uvidíte že i přes vaši bolest budete mít sílu si říci: “Já, já chci být doko- nalý abych byl čistý v okamžiku kdy se mně Láska ukáže.” Během těchto chvil, v sobě pocítíte radost. Mé děti, dejte si tu námahu se jít vyzpovídat, budete očiš- těné mými posvěcujícími milostmi a vaše tělo obdrží sílu pokračovat se nechat přetvářet, neboť vše musí být čisté: vaše bytost úplně celá.
Už brzy, vy všechny budete přede mnou a vy kdo jste nevyužily tohoto času abyste byly očištěné, já vám ukáži všechny vaše hříchy; jestli, v tom okamžiku, jich budete litovat, vaše hříchy vám budou odpuštěny a vše co ve vás není láska, bude prozářeno čistícím ohněm. Mé děti, kvůli vaší svéhlavosti, vaše očištění se bude rovnat vašim hříchům; já, já vás podpořím svými milostmi lásky. Když někdo jde ke zpovědi, využívá mých posvěcujících milostí které jej očisťují a vychází odtud silnější, zářivější. Ten kdo nejde ke zpovědi akumuluje v sobě hří- chy a tehdy když nastane Velké Očištění, budou to všechny tyto hříchy které nepřijal vyznat, jenž budou před ním.
Vidíte co se vám snažím říci? Vaše očištění bude bolestivé, neboť budete muset býti čisté srdcem, duší a myslí, abyste mohly žít v mém světě lásky kde zlo už nikdy nebude. Když vaše duše je čistá, třpytíte se; když vaše srdce je čisté, zapla- vuje láskou; když vaše mysl je čistá vše ve vás se stává k obrazu Božímu; nuže, mé děti, zařte v tomto světě temna kde zlo kraluje; vše je připraveno k tomu abyste se staly dětmi Boží Vůle. Jediné děti čisté se stanou mně podobnými; budou milo- vat svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Vaše síla bude v mé Boží Vůli, jsem to já kdo pro vás udělám všechno.
Jediný Syn Boží vám může říci tato slova, čtěte dobře: “Mé Srdce se otevřelo aby moje drahocenná krev mohla očistit každého z vás. Hle přichází čas spravedlnosti, kde všechno bude muset být jen ve službách Lásce. Přestanu vylévat na každého z vás Krev očištění, neboť tento čas jenž přichází nebude nic jiného než láska a celá vaše bytost nebude nic než světlo. Je čas abyste se rozpoznaly jako vyvolené mého Otce jež mají naplnit nebe zářícími hvězdami, tak jak to bylo řečeno Abrahamovi. Vy jste Bohem vyvolené; buďte, v jeho Bytosti, světlem, neboť on je Světlo. Já, Ježíš Láska, vás volám všechny k lásce; jediná láska bude přebývat. Tento svět lásky nepřijme nikoho než bytosti udělané z lásky, neboť budu obsahovat všechny děti tohoto světa. Já jsem Autorem tohoto světa lásky. Hle vězte že už brzy přijde Bůh Láska do každého z vás.” Miluji vás, já Láska, já Ježíš, já to Vše z Boha v Bohu. Amen.
263 – Nemohu vás donutit mne milovat Bůh Láska
Drahé děti mého svatého Života, všechny ty které se vzdají svého života budou dětmi lásky, ony budou mnou, já jimi. Každé dítě které přijme žít v Boží Vůli při- jímá nebýt ničím jiným než-li mnou; už není ono, ale to co já chci aby bylo: ono ve mně a já ve všem co ono je. Já, já jsem Boží Vůle, skrze mne se stáváte mnou;

jsem to já kdo žije ve vás, vy, vy žijete ve mně a stáváte se láskou protože já jsem Láska. Já jsem váš Ježíš, vaše Láska. Vše je otázkou výběru, je na vás abyste se chtěly odevzdat v Lásce. Tento čas je pro vás; můj Nebeský Otec vybral tento čas abyste vy, vyvolené Láskou, byly bytostmi lásky. Všechny ty, kdo nechávají Lásku proniknout jejich srdce si dávají lásku; jsou to děti které chtějí aby jejich Nebeský Otec byl jejich Tatínkem.
Ano, mé děti, je na vás si vybrat chcete-li aby Bůh Otec byl vaším Tatínkem lásky. Nemůže vás donutit abyste ho milovaly, on je vás Tatínek. Stejně jako všichni otcové země, nenutí své děti aby je milovaly, neboť jejich láska by byla nepravá; jak mnohem více váš Nebeský Tatínek chce abyste byly svobodné jej milovat upřimnou láskou. Kdyby jste nutily někoho aby vás miloval, nemohl by vás milo- vat zcela svobodně, neboť strach z toho aby vás nezklamal by mu zabránil v tom, aby ze sebe nechal vzejít krásu lásky; byla by v něm jenom hořkost, neboť tato hořkost by se v něm byla ubytovala skrze jeho nedostatek svobody. Vše co by byl konal a říkal by nebylo upřimné, neboť by nemohl pochopit vaše gesto nadvlády. Láska by se mu nezdála jako něco úžasného, neboť byste mu byly ukázaly že neměl žádnou cenu ve vašich očích, ale že jeho přítomnost samotná vám byla příjemná: což by ho nebylo učinilo šťastným.
Vás Nebeský Otec je Láska, on od vás nemůže žádat abyste byly děti přítomné před jeho vznešeností bez toho abyste byly šťastné. Můžete si představit žít aniž byste byly šťastné po celou věčnost? A on který na vás bude hledět, myslíte že by to bylo příjemné jeho očím? On vás stvořil ke svému obrazu, on na vás chce hle- dět jako by viděl svůj odraz na vaší tváři. Mé děti, láska nucená není upřimná láska; on nechce abyste se nutily jej za každou cenu milovat, on chce abyste byly bláznivě zamilované do Lásky. Vidíte, můj Nebeský Otec, váš Otec, vás miluje, on chce děti svobodné jej milovat.
Adam a Eva, jeho první děti, byly stvořené v lásce; ony samy si vybraly být to čím se staly. Bůh je nedonutil aby jej poslechly pod hrozbou, dal jim na vybranou; byly to ony samotné jenž si vybraly neposlechnout. Mé děti, je pravda, že byly pokoušené Satanem, ale byly to ony jenž si zvolily ho poslechnout. Satan které poznal nádheru, krásu, důstojnost, inteligenci Boží, nemohl hledět na to co Bůh konal pro svá lidská stvoření aniž by trpěl. Jeho žárlivost byla tak velká, že požá- dal Boha aby ho nechal tyto dvě lidské děti pokoušet. Bůh v něm viděl zlomysl- nost ale, protože je Bůh svobodný, dal svolení k tomu aby je pokoušel, aby ony tak dokázaly svému Stvořiteli svou lásku.
Satan je uvedl v omyl říkaje jim, že budou jako bohové půjdou-li ke Stromu poznání dobra a zla; ony se nechaly svést těmito podvodnými slovy, přestože Bůh je požádal aby nechodily ke Stromu poznání dobra a zla. Toto pokušení bylo pro ně dovoleno kvůli lásce; láska měla býti silnější než všechno, bez veškerého poklesku aniž by jí něco mohlo zviklat. Celá jejich bytost měla býti jenom láskou, neboť byly stvořené pro lásku. Ale ony nebyly pro něho, svého Boha Lásku, který jim daroval svoji Přítomnost aby se staly dokonalými bytostmi tak, jak on chtěl aby byly; on by jim byl daroval nutnou sílu aby čelily těm útokům které přichá-
61

62
zely od toho pyšného, toho odpuzujícího, toho nevěrného padlého anděla. Ony se ani neutekly k jejich Stvořiteli, který jim odkázal Ráj jako místo lásky.
Mé děti, vám které jsem vybral abyste žily v mé Nové Zemi, nechám ten stejný výběr: lásku; je na vás abyste si vybraly jestli chcete žít v tomto místě lásky. Nedo- pusťte se té stejné chyby, dělajíce rozhodnutí aniž byste mne požádaly o milosti síly které vám pomohou si vybrat mezi láskou nebo pokračováním této existence bez lásky. Všechny ty které budou chtít být šťastné, nebudou tak moci být leda že budou žít v lásce. Vy které jste v tomto světě, kde se vám všechno zdá přijatelné, vy jste jako automaty které opakují slova lásky aniž by rozuměly jejich opravdový smysl, zatímco ta jediná láska je ta která dává, která je zdarma, která činí druhé šťastnými, která respektuje, která je trpělivá, která je snášenlivá, která odpouští, která podporuje, která se dělá malou aby ti druzí se rozpoznali láskou. Já, já jsem Láska, dal jsem vám příklad opravdové lásky: kdo se dává z lásky poznává lásku.
Pomyslete, mé děti, že jestli slovo láska je částí vašeho života, je to proto, že ve vašem nitru je láska. Jsem to já, Láska, kdo vám dává si uvědomit, že to jsem já kdo přivedl na svět lásku, ale tento svět nechce samotného autora lásky. Ty který pochybuješ, že pocházíš od Lásky, je to skrze skutek lásky co jsi přišel na tento svět; zárodek života se ubytoval v hnízdečku lásky; v tomto hnízdečku lásky jsi se živil a jsi se utvořil. Je to moje Vůle lásky že jsi na tomto světě, beze mne, bys tam nebyl a jsem to já kdo stvořil tu ženu která tě v sobě nosila; učinil jsem aby ses narodil v tomto světě skrze mou lásku a ty, kdo nechceš připustit že pocházíš ode mne, můžeš snad zapřít toto všechno? Tvoje existence v tomto světe záleží na mně, neboť já jsem tvůj Stvořitel; učinil jsem z tebe dítě, které se musí rozpoznat jako jsouc dítětem Božím. Mé děti, žádám vás abyste si vzaly k srdci tyto spisy a abyste si dobře rozmyslely jaký bude váš výběr; hle přichází čas vašeho rozhod- nutí. Miluji vás. Amen.
264 – Moje stvoření je svědectvím lásky Ježíš
Mé děti Lásky, já, váš jediný Bůh, jsem na vás vylil svou Krev a vaše bytost obdr- žela milosti lásky, abyste se mohly milovat. Jsem to já, jenž jsem s vámi, kdo vás chci naučit jak se milovat s milostmi lásky které jsem dal vaší bytosti, ale vy je nepřestáváte odmítat; jak se tedy můžete milovat? Je to tak nemyslitelné, odmítat si lásku, leda že si neuvědomujete co děláte, neboť jenom neuvědomělí mohou zapřít svoji existenci lásky. Vy nejste schopné pochopit, jak hodně moje láska po vás žíznila; moje ušlechtilost duše všechno vzala, ano, všechny vaše hříchy, abyste neumřely; dnes, vaše lehkovážnost vás přivádí k tomu, abyste už nepoznaly moje gesto lásky.
Proč tyto zvuky a tato světla kolem vás? Proč váš smích a vaše zpěvy? Jestli toto vše je s vámi, je to pro to, že je zde láska jenž ve vás spí; není možné naslouchat, dívat se, smát se a zpívat aniž bych já, Láska, byl s vámi. Jsem to já kdo vám dovo- luji žít s vaší zraněnou láskou. Ano, vy zraňujete vaší vnitřní bytost a vaše tělo trpí kvůli vaším nerozvážnostem; ale láska ve vás ještě zbývá a volá abyste mohly

uvidět její krásu, neboť chce abyste byly znovu zrozené k opravdovému životu, který dává se smát radostí a který dává zpívat láskou.
Ale běda, vy máte bouřlivé srdce, vše ve vás vře:
• když všechno jde špatně, rozzlobíte se;
• když jste nucené si něco odepřít, závidíte svému bližnímu;
• jestli váš bližní není stejného názoru jako vy, nemůžete si zabránit jej soudit, i když vám prokazuje dobro;
• Když se vám něco nelíbí, dáváte vaše mínění: vaše mínění odsuzují;
• tehdy když se bavíte, vaše volby vás vedou k tomu co je zakázáno, neboť to co je dovoleno vás nudí;
• vy vyhledáváte násilí, skoupost, nečistotu, lež, opilství, drogu, korupci, nezapí- rejte to, neboť se živíte tímto vším když se nalézáte před vašimi obrazovkami které vám toto vše předvádějí;
• vy neschvalujete činy těch kdo jsou za mřížemi, ale vy samy konáte věci, které jsou zakázané a vysmíváte se zákonu, protože jste se nenechaly chytit;
• chcete ignorovat to co je dobré, abyste tak nemusely mít špatné svědomí.
Tehdy když budete přede mnou, bude to z vás samých co vyjde všechno dobro a zlo které jste vykonaly; nebudete to moci zapřít. Jste na zemi k tomu abyste konaly dobro, ne zlo. Vše na zemi bylo učiněno k dobru člověka; já, váš Bůh, jsem vás stvořil abyste byly pány tohoto místa lásky a všeho toho co obsahuje. Mé děti, vše bylo sestaveno k tomu aby vám sloužilo; všechna stvoření nebe, země a vody byla koncipována k tomu aby vám přinášela štěstí. Naslouchejte zpěvu skři- vánka, jak jeho zpěv dává poskočit radostí vašemu srdci! Pohleďte na slunce které se vypíná do výše za úsvitu, jak krásný je východ slunce! Pohleďte na zví- řata která nesou vaše břemena, jak velice oblehčují vaše břemeno! Vizte tyto běhy vod, které překypují rybami, jak je dobré vás jimi živit! Já jsem jejich Stvoři- telem, jejich Pánem a je to pro vás co jsem je stvořil, abyste mohly poznávat štěstí.
Buďte dobrými bytostmi vůči vám samým a milujte to co vám patří, neboť všechno je vaše. Já, váš Ježíš Láska, vám říkám že vy samy sebe nemilujete, neboť vše co jsem pro vás stvořil je ve velkém nepořádku. Nerespektovaly jste rovno- váhu mého stvoření, zatímco ono bylo koncipováno k tomu abyste vy byly bytostmi lásky. Tehdy když budete ve vás, neexistuje jediného místečka na zemi jenž jste souhlasily znečistit, které by vám nebylo ukázáno; budete před tím co Bůh pro vás udělal a uvědomíte si, co vy jste svolily zanedbat, tehdy se budete zodpovídat za vaší nedbalost. Myslíte si, že Bůh který vám daroval své divy od vás nebude žádat účty? Ach! jak jste malé před vším co přichází! A jak jste byly nerozvážné vůči tomu všemu co on vám svěřil! Vězte že Bůh vám dal všechno co vám bylo nutné k tomu abyste byly láskou vůči jeho jměním, jež jsou vaše jmění, ale vy jste je nedokázaly respektovat a navíc, vy jste ani nerespektovaly sebe samy.
63

64
Vy jste bytosti lásky a vy zapíráte samy sebe. Což si neuvědomujete že jste byly stvořeny k tomu aby jste konaly skutky lásky? Proto jste na zemi. Jestli pochybu- jete že Bůh všechno stvořil z lásky k vám, řekněte mně, proč je tolik krásy kolem vás? Tyto pozemské rozkoše, což vám nezpůsobují radost? Mé děti, vidíte vaší zalepenost před vaším odmítnutím prohlásit se jakožto bytosti lásky? Jsem už tak unaven napomínáním, ale vy jste tak nerozvážné, že neberete tyto spisy vážně a co je ještě horší, vy jste nevzaly vážně moje Evangelium; úpěnlivě vás prosím, uvědomte si že vše co bylo napsáno, mými věrnými apoštoly a učedníky, se nyní uskutečňuje. Vzbuďte v sobě dítě jenž spí, jinak pro vás bude příliš pozdě: budete muset čelit tomu co přijde.
Já, váš Bůh, vás miluji a chci abyste si uvědomily vaší hodnotu lásky. Já jsem ve vás, Láska žije ve vás; já jsem Počínání, činím se vámi když mně řeknete že mne milujete. Víte co děláte vám samým když všechno to co konáte není láska? Ničíte se, jako jste nechaly zničit vodotoky a vaše pozemky. Váš život je jako poušť, neboť, kvůli vašemu odmítnutí, vy propůjčujete smrti vaše práva na život, tehdy žijete se smrtí. Ano, odmítnout žít v lásce, znamená si odmítnout právo na život, neboť život, to je milovat. Já jsem Život, kdo odmítá žíti ve mně si odmítá život.
Uvědomte si, mé děti, že já jsem Láska; jsem to já kdo vás držím při životě. Jestli řeknete ne Lásce, je to vaší bytosti co řeknete ne. Připravíte se o život, zcela jako jste nechaly vymizet jisté druhy zvířat skrze vaše řeže. Já jsem Láska, řekněte mně že mne milujete. Já, který jsem ve vás, vás žádám abyste se milovaly. Amen.
265 – Když Láska volá Ježíš
Mé děti, už od tak dávna k vám mluvím o vaší lítosti. Jak jsem již znaven vám opakovat to samé! Přišel jsem na tuto zemi abych k vám mluvil o lásce mého Otce; daroval jsem má učení lásky mým apoštolům a mým učedníkům, aby vám je mohli předat; pod vnuknutím Ducha Svatého, mnoho svatých a světic všech věků popsali zásluhy Kristova utrpení, abyste vy neupadly do hříchů; moje Matka se zjevuje na mnohých místech země, volá vás k modlitbě, abyste mohly odolat zlu; já vás varuji poselstvími která diktuji těm vyvoleným vašeho času, že přišel čas mé spravedlnosti a vy neděláte nic k tomu abyste se vyhnuly hříchu, nebo, jestli to děláte, snažíte se ospravedlnit váš čin přesvědčujíce samy sebe, že to není hřích.
Každým desetiletím se děti víc a víc vzdalují pravdě, zatímco zcela malý počet se pro ně umrtvuje. Tento svět ve kterém vy jste, je velmi daleko ode mne. Je zde velké odpadnutí od víry po celém povrchu země a hřích kraluje jako pán. Není zde více místo pro čistotu; ano, když uslyšíte slovo čistota, přijde vám na mysl zdrženlivost, a z toho vás přímo zamrazí. Následkem toho, vy identifikujete vaše činy jako nečisté, a to nejsem já kdo si to myslí, to jste vy. Tak tedy! jestli si to takto myslíte, to znamená že váš život velice potřebuje očištění. Je to právě proto, že zde jsou poselství přicházející z Nebe; je třeba abyste věděly, že budete muset čelit vašemu očištění. Ano, mé děti, ve velmi krátkém čase, uvidíte všechny vaše činy a budete se muset rozhodnout.

Jestli jste četly to co jsem dal napsat skrze toto dítě které slyší v sobě můj hlas, víte o čem mluvím, ale pro ty které to nečetly, já vám to shrnu. Tento čas který nyní žijete, byl vybrán mým Nebeským Otcem a vy, děti jenž jste na zemi, uvidíte všechna vaše díla --- říkám vám díla, neboť toto znamená všechny vaše činy a výsledky každého z nich ---, nic vám nebude skryto. Syn Boží se vám zjeví ve veškeré své slávě, bude to před jeho Tváří co se všechno odehraje a bude to s jeho láskou jenž budete samy sebe soudit.
Dětičky, jestli přistoupíte na to si přečíst tyto spisy, poznáte všechno o vás, o těch co jsou kolem vás a dokonce i o těch které neznáte, ale které jsou částí vás. Je pro vás velmi těžké snažit se všemu porozumět! Nežádám to od vás, ale snažně vás prosím, čtěte a posoudíte jestli to, co pro vás dělám v tomto čase, stojí za to. Já, já to vím, jelikož jsem za vás položil svůj Život. Moje láska je nekonečná a je to s touto láskou jenž vám říkám abyste poslechly vašeho Boha.
Já vím že v sobě máte mnoho hříchů; vězte, že jeden jediný projev lítosti od vás a bude vám odpuštěno. Ty které zemřely se přede mnou ukázaly a všechno co na zemi vykonaly jim bylo ukázáno. Byly to ony samy jenž se soudily, musely si vybrat mezi věčným životem se mnou, nebo věčným životem daleko ode mne. Ty jenž si vybraly žít se mnou, jejich láska se stala tak silná že se soudily mne nehodné, a bylo to s láskou co šly do očistce aby se nechaly očistit. Vidíte co se vám snažím říci? Vy jenž jste byly mým Otcem vyvolené abyste žily v tomto čase, vy budete muset projít očištěním na zemi, neboť čas lásky přichází. Celá země bude přeměněná, bude obývaná jenom dětmi lásky.
Právě v této chvíli, se některé děti nechávají očistit; přijímají svá utrpení, neboť chtějí býti čisté na zemi. Mše se pro ně stala radostí; zpověď se pro ně stala osvo- bozením, sílou a podporou. Jsou si vědomy své slabosti, vědí že já jsem ten jediný kdo jim může odejmout zlo z jejich těla; jsou pro vás vzorem, i když toho mají hodně co je třeba aby bylo očištěno. Ó! nemějte strach z očištění; myslíte-li si, že nejste schopné trpět, vyveďte se z omylu. Pozorně na sebe pohlédněte, uvědo- míte si rozsah vašeho utrpení a to všechno kvůli vašim hříchům. Vaše utrpení jsou opravdová, jsou to vaše nemoce fyzické, duševní. Ach! vaše utrpení srdce což nejsou bolestivá! Vaše žárlivosti, vaše záští, vaše výčitky, vaše hněvy, vaše závist, vaše podvody, vaše sobectví, vaše strachy, vaše rozmary, vaše zklamání, to jsou všechna utrpení jež jsou částí vašeho života.
Každý den žijete s vašimi bolestmi které vás drtí; kdybyste mně je daly, uviděly byste, že váš život by se změnil. Byly byste více trpělivé, více laskavé s druhými, schopné lépe snášet bolest, více přívětivé vůči těm kdo trpí, více soucitné vůči těm které každým dnem umírají9 a více láskou vůči vašemu bližnímu a vůči vám samým. Proč? Protože já bych vám dal milosti síly, pokoje a lásky, takto by se vám život zdál klidnější, neboť by láska ve vás kralovala.
65
9. Po celém světě, každým dnem děti umírají.

66
Neuvědomily jste si rozsah škody kterou ve vás zlo nadělalo, manipulovalo vás podle své chuti a vy jste si ničeho nevšimly. Vy chudáci, čeho je vám zapotřebí abyste jasně viděly? Jsem to jenom já kdo vám mohu ukázat to co zlo ve vás udě- lalo, nikdo jiný to nemůže udělat, ani né vy. Stačí jenom pohledět na to, čím jste se staly: stínky z ulice; nic nevidouce, jste šly vpřed, směrem k vaší smrti. Kolik jich jde do pekla protože nechtěly věřit že peklo existuje; nedaly si pozor před tímto hrozným místem a pokračovaly v páchání zla. Nespoléhejte na mínění druhých, což neplatí více vaše než-li jejich? Nedůvěřujte už tomuto světu, je zka- žený. Znova vám to opakuji, v případě že jste nedávaly pozor: mnohé nevyslovují jejich ano Lásce, neboť jsou v hluboké letargii, což jim zabraňuje se vidět láskou; Satan, ten ví jestli jste porozuměly a věřte mně, on bude pokračovat vás zaslepo- vat, buďte tedy opatrné, já ho znám lépe než kdo jiný; jeho lsti klamou oko a ochromují mysl abyste naslouchaly jenom zlu ve vás.
Ty které mne poslouchají začnou poznávat lásku v sobě; když udělají nějakou akci která uškodí jejich bližnímu, požádají mne o odpuštění, aby se znovu staly každým dnem čistějšími; toto všechno se odehraje v jejich každodenním životě. vidíte že to není zase tak bolestivé, nechat se mnou očistit. Je to toto, láska, vy mně dáváte a já vám dávám. Což to není úžasné žít v Bohu! K tomu ale, je třeba tomu chtít, je na vás si zvolit jestli tomu chcete. Já, já už jsem si vybral, dal jsem vám svůj Život; nyní čekám ten váš. Miluji vás. JÁ JSEM k vám mluvil aby vás upozornil na to co přichází. Amen.
266 – Jste připravené? Ježíš
Mé dítě, piš pokračování mého učení. Mé děti, bude to skrze odevzdání vašeho osudu do mých rukou, co vám budu moci pomoci z vás učinit pravdivé bytosti. Vězte, že je to jenom když žijete respektujíce samy sebe, co jste pravdivé. Ale jak ukázat druhým vaší hodnotu aniž byste jim ublížily? Přede vším však, mluvme o vás. Vy víte že jste stvořené pro lásku, že Bůh je láska a že láska bude kralovat na zemi. Podívejme se nyní na to s tím co vy jste. Vy víte že máte v sobě lásku, není- liž pravda? Ale, kvůli vašemu neklidnému životu, jste se nenaučily jí nechat z vás vyjít.
Za prvé, vědět že jste láskou je pro většinu z vás zcela nové. Za druhé, vy nevíte úplně, jak nechat vyjít lásku, kterou vám Bůh ve vás dává, abyste jí rozdávaly. Za třetí, dozvídáte se, že dříve než můžete rozdávat lásku druhým, je třeba se daro- vat Bohu. Za čtvrté, také se dozvídáte, že odevzdanost musí být částí vašeho kaž- dodenního života.
Jak vám dát porozumět několika slovy, to co Bůh vždycky chtěl abyste věděly? Je to od mého příchodu na zem co všechno bylo řečeno. Vy víte že Evangelium je Slovo Boží, není-liž pravda? Ale vám se to zdálo nudné stále slyšet ta slova která se zdálo že se opakovala, a máte ten stejný dojem o těchto spisech. Nezapomeňte že já jsem Bůh, tudíž všechno vím a všechno vidím. Nejprve, jste si daly do uší zátky, abyste neslyšely to, co jsem vám chtěl říci; dnes, si ucpáváte uši rukama a jestli to nefunguje, kladete námitky ohledně mých spisů. Ještě i nyní, usuzujete

jestli váš zájem číst tato slova ospravedlňuje váš čas zastavení. Toto je vaše první lekce.
A po tomto všem, se ptáte samy sebe: “Co se snaží říci těmito slovy která se zdají být pastí?” Neuvědomujete si, že vás přitahuji slouže si vaším vlastním způsobem života. Ano, malé zvědavé děti, vy jste věnovaly vaší pozornost všemu tomu co vás přitahovalo, abyste zahnaly nudu. Vaše zvědavost vůči novým věcem vás při- vedla k objevení nových způsobů zábavy, i na vaše vlastní útraty. Dnes, už nejste schopné tomu utéci; jste vězni vašich špatných zvyků které vám působí utrpení a láska k bližnímu je odložena stranou, protože ona není pro vás dost živá. Toto je vaše druhá lekce.
Nyní, pojďme do vás. Neuvědomily jste si vaši nedbalost a vaše rodinné hodnoty byly odhozeny. Vy už nemáte rády býti obklopeny vašimi rodiči, vašimi bratry, vašemi sestrami, vašimi strýci a vašemi tetami, to se vám zdá tak bezvýznamné! Rodina, to je jako stará věc, vy, vy chcete žít ve světě jenž je stále v pohybu kde se budete bavit, toto je proč ve vás již není místa pro rodinnou lásku. Ani vy samy, už se nepoznáváte jako někdo důležitý v poměru k vašim blízkým. Už se nesna- žíte se jim zalíbit a myslíte si, že oni se tím také nezabývají, a tak máte v srdci zármutek, ale nechcete již na to myslet. Jako útěchu si říkáte: “Nakonec, ať si pokračují s jejich mánií sjednotit rodinu jednou za rok, já, nyní, mám svoje přá- tele.” Och! jak je toto pro vás těžké! Nikdy jste nepoznaly opravdový rodinný kruh, a nemáte ani to málo co znáte. Toto je vaše třetí lekce.
Mé děti, život je ve vás; můžete se cítit dobře ve své kůži, ale je třeba abyste tomu chtěly. Jestli nenacházíte chvilky kdy budeme moci, vy a já, býti sami, jak vám budu moci pomoci? Což budu za vámi běžet abych vás vzal do sebe a dal vám milosti lásky? Nemohu vás nutit, jste to vy samy kdo musíte přijít ke mně, ale, k tomuhle, vy nejste ještě zcela při sobě abyste to chápaly, neboť nemáte zájem to chtít, ještě né. Víte proč? Protože jste příliš ovlivnitelné. Ano, jste tak! Vaše tele- vize, vaše muzika, vaše kamarádi, vaše nakupování, vaše auta, vaše domy, vaše kariéra, vaše cestování, vidíte, toto všechno ovlivnilo váš výběr. Nejste ani schopné se mně odevzdat abyste měly božský Život; mimo to, vy tomu ani nevě- říte. Mé malé, nechte mne vám říci: z jedné strany jste nedokonalé a z druhé strany, vy všechno nevíte; jelikož jste nevědomé mých úmyslů lásky, nepřestáváte se dopouštět hříchů. Zde je vaše čtvrtá lekce.
Vidíte, neuvědomujete si ani že jste ve stavu hříchu. Proč tedy mluvit o hříších, když vy si jich ani nevšímáte? Pro vás to už neexistuje. Já, já vím že to existuje, jsem to já, Ježíš, kdo jsem zemřel na kříži abych zanesl na smrt všechny hříchy a já nechci zapřít moje gesto lásky k tomu abych se vám líbil, je na vás abyste mne poslechly. Neberte to špatně, říkám vám to k vašemu dobru; kdyby mně na vás nezáleželo, nemluvil bych k vám o tom. Ale protože jsem láska, nechte mne vám říci, že vaše hříchy budou odpuštěny, jestli vy, vy tomu chcete. K tomu ale, je prvořadé abyste jich litovaly. Půjdu dokonce ještě dále, žádám vás abyste šly za jedním z mých kněží se vyzpovídat. Ach! já vím že jsou mezi vámi ty které nikdy nevkročily do kostela, a ještě méně do zpovědnice. Mé děti, to je místo, kde se
67

68
kněz drží aby vyslechl vaše hříchy. Můžete mu jenom říci, že nevíte dobře co říci, všimne si vašeho váhání; věřte mně, on vám pomůže a já, jenž jsem ve vás, vám pomohu jít k vašemu osvobození. Ano, budete se cítit svobodnější, budete vidět, že vaše řetězy spadnou --- nazývám řetězy to co vás ovlivnilo. Toto je vaše pátá lekce.
Víte že nejste zas tak špatné! Přečetly jste si toho více než jste myslely, že by jste byly schopné. Je to proto, že do vás vlévám milosti lásky a to způsobuje, že z vás vychází láska. Láska, to jste vy tehdy, když mne přijmete do svého života. Já, kdo žiji ve vás, vás činím láskou; to neznamená že vy nejste láskou, je to že neznáte co je ve vás. Již od vašeho dětství jste vždycky chtěly dělat to k čemu jste měly chuť a dnes, máte chuť poznat lásku, protože láska vám chyběla. Ve všem tom co jste našly, já vím že jste nenašly opravdovou lásku; víte, tu která působí že se smějete, tu která vás má k tomu abyste dávaly a abyste se rozdělily, tu která nečeká aby vám bylo dáváno, ale spíše naopak, je to tato láska kterou chcete mít. Již to nebude příliš dlouho co jí budete prožívat na zemi s vašimi přáteli, jsem to já kdo vám to říkám.
Vidíte, mohu k vám mluvit jako k vám mluví vaši přátelé, ale já, já vám mohu nabídnout něco co oni vám nabídnout nemohou: věčný život. To, to je jedinečné! I kdyby jste si jej sebevíce přály, jsem to jenom já, váš Bůh, kdo vám jej může darovat. Já, já jsem Ježíš Syn Boha Otce a je to moje Srdce které se otevřelo z lásky ke každému z vás. Zkuste najít někoho kdo by k vám mohl mluvit s tolika láskou. Jestli říkáte že jste jednoho našly, tento je lhářem a vy jste slepé, neboť, já sám, jsem ten Ukřižovaný. Nebojte se, já jsem dobrý; říkám vám vašemi slovy to, co jsem napsal ve svém Evangeliu. Věřte tomu co moji apoštolové a moji učed- níci napsali a nenechte se už oklamat; já vím že jistí profesoři vám řekli opak, já vám říkám, že oni také si musí ode mne brát lekce. Nakonec, je to o mně co mlu- vily, já se znám mnohem lépe než oni znají mne; oni tam nebyli když moji apoš- tolové a moji učedníci psali Evangelium, jenž je moje Slovo, ale já ano; což nejsem Bůh? Zde je vaše šestá lekce.
Láska vás žádá abyste občas přišly do vás se mnou mluvit; tolik vás toho mohu naučit! Ach! já vím a vy také víte, že můj hlas není vždycky slyšen. Ale, já, já vás slyším si samy k sobě mluvit, hlavně když jste rozhněvané, tak tedy mluvte se mnou, já vám budu naslouchat; vězte, že čím více to budete dělat, tím více se tam budete vracet. To jsem já, Život, mé děti a život vám byl dán, abyste byly pravdivé bytosti, abyste tak poznaly lásku která pochází ode mne, Boha Lásky. Amen.
267 – Neztrácejte odvahu, já jsem zde Ježíš
Mé děti, chci k vám mluvit o vašich zvycích života. Vzaly jste váš život do rukou, ale učinily jste to špatným způsobem. Vy jste na zemi k tomu abyste konaly skutky, které vám přinesou štěstí, ale vy děláte opak. Myslíte si že jste schopné, bez mých milostí, dělat skutky k tomu abyste objevily štěstí, ale když jej nena- jdete, vydáte se ihned k něčemu jinému a vrháte se do toho střemhlav, tudíž všechno co sklízíte jsou jenom potíže.

Pohleďte na sebe a uvidíte, že většina z vás jste nešťastné. Každé ráno, myslíte na činy které budete muset vykonat abyste naplnily váš den a každý večer, znova promítáte ve své hlavě všechny činy které jste vykonaly během vašeho dne, abyste si ověřily, jestli jste dobře vykonaly vše co jste si naplánovaly. Potom, můžete spát, ale vaše tělo si odpočívá jenom více méně.
Žijete ve světě kde jste nucené žít tak jal jiní chtějí. Na příklad, oni vám namlou- vají, že stupeň inflace se nezvýšil; nechávají vás rychle zapomenout, že vaše strava, váš oděv, vaše domy a benzin do vašich aut se velice zdražily. Je třeba abyste byly dva abyste dokázaly všechno zaplatit, zatímco tomu není tak dávno co žena mohla zůstat doma aby vychovala své vlastní děti. Jak krátká je vaše paměť! Nebo spíše, jak jste slepé a hluché! Ztratily jste odvahu před tímto chao- sem.
Řeknete mně, že vaše zaměstnání jsou placená podle životních nákladů. Ale jak můžete takto smýšlet? Vy jste na sebe nepohlédly! Každé ráno vstáváte, unavené ze včerejšího dne a odcházíte pracovat celé napjaté, dříve ještě než začnete váš den, a s tímhle musíte všechno provádět. Nyní, jistí vedoucí mnohých oddělení od vás vyžadují vykonat stejné množství práce jako když jste na to byly dva; oni zase, jsou k tomu postrkováni svými předáky, kteří mají na srdci dokázat hlav- ním akcionářům, že jejich podnik vynáší hodně peněz. Nemáte na vybranou, většina z vás jste až po krk zadlužené.
Vy všichni jste ovládáni penězi; je vám jich třeba, a to hodně, neboť život, to hodně stojí. Kdo říká že život to hodně stojí? Jsou to vaše životní zvyky které hodně stojí, ne život; jsem to já, Stvořitel, kdo jsem vám jej dal a nevložil jsem na něj žádnou cenu. Buďte rozumní ve vašich slovech, Bůh je mnohem moudřejší než-li vy. Je pravda, že většina z vás žijete v zemích kde část vašich peněz je zpra- vována jinými; je pravda že ty zodpovědné osoby zpravující vaše peníze, se snaží vás uspokojit a je také pravda že ony jsou ty první kdo těží z vašich peněz, ale není-liž pravda že jste velmi rádi když vám slíbí slevu daní, jestli je zvolíte. Vidíte že nejste nikterak lepší než oni, děláte to, co nechcete dělat.
Neustále si stěžujete na tento život, který vás nutí žít jako automaty až do vaší penze. Kolik z vás sní o tom jít do penze dříve než v šedesáti pěti letech? Toto číslo je měnitelné, může býti nižší, ale i tak to zůstává dlouhé pro ty jenž jsou prací znavené. Jak je váš život komplikovaný! Vy chcete všechno mít a stěžujete si, že příliš pracujete. Víte že lidé jenž žili před vámi, pracovali? Na konci jejich života byli spokojeni s tím co vykonali, a přesto, oni nikdy nepoznali penzi. To není práce jenž zabíjí, je to způsob kterým jí provádíte; tohle jste už slyšeli, ale nezastavili jste se abyste analyzovali, jestli tato průpověď se obracela na vás, jste na to příliš zaneprázdněné, vyhýbajíce se zamyšlení.
Pracujete neúprosně, ale jste vždy hotovi se bavit. Zastavíte se jenom proto, abyste spočítali jestli máte dost peněz k tomu abyste se šly pobavit; jestli ano, tedy jdete. Jste plní energie když se jedná o zábavu. Váš život je jenom řada zítřků bez opravdového života. Říkám vám tyto věci abych vás upozornil, že jeden den se zastaví a nebude vám zbývat nic jiného, než tomu čelit. Když se toto stane, já,
69

70
Ježíš, se budu držet před vámi a ukáži vám celý váš život který jste svolili žít. Ach! já vím, že většina z vás jste nechtěli tento život, slyšel jsem vaše výroky: “Nevy- brali jsme si žít v tomto čase. Kdyby jsme žili za časů rytířů bylo by to jiné. “Já, já vám říkám že oni také se přede mnou ukázali s tím co vykonali během jejich života.
Musíte žít váš život na zemi konajíce dobré skutky pro Boha, pro vašeho bližního a pro vás samotné, toto má cenu nad všechny poklady země. Je na vás abyste se postarali o to, aby se vaše činy líbily Bohu, snažíce se je konat s láskou, aniž by byly jenom pro vás, ale také pro vašeho bližního, je to toto, dobře žít na zemi.Vy nejste sami kdo žijete na zemi, jsou zde děti z “třetího světa”, které nic nemají: ani stravu, ani oděv. Tyto děti nevykonávají žádné akce k tomu aby obstaraly to nej- nutnější pro své děti, poněvadž ani nemají sílu aby si vystačily samy sobě; ale, já, já vám říkám, že když jejich život na zemi skončí, ukáží se přede mnou s pokla- dem. Můj Nebeský Otec je přijme jako by byly vykonaly skutky které si zasluho- valy poklad v jeho Království. Nehromaďte na zemi zbytečné poklady, buďte dobré k vám samým, milujte se a můj Otec vám daruje všechno co potřebujete k vašemu každodennímu životu na zemi. Miluji vás, já, Ježíš, váš Bůh, váš bratr, váš přítel. Amen.
268 – Vy nechcete věřit Ježíš
Mé drahé dětičky, mluvím k vám k vašemu dobru, neboť chci abyste si uvědo- mily, že vám teď právě připravuji místo na zemi a v Království mého Otce. Ale upozorňuji vás, že nebude místa na zemi ani v Království mého Otce pro ty, kdo mne nebudou chtít: jejich místo bude v pekle. Ano, já vím že vy v peklo nevěříte, ale když bych mlčel před vaší chtěnou nevědomostí, což by tím peklo zmizelo?
Věřte mi, to by nezměnilo nic na tom, co můj Otec již učinil pro anděly, kteří se mně nechtěli klanět. Protože se vzbouřili, třetina andělů, kteří následovali Luci- fera, byli svrženi do pekla: místo kde nyní jsou. Tito andělé jsou duchové, je to Bůh kdo je stvořil a jelikož jsou duchové nemohou zemřít. Následkem jejich vzbouření, Bůh je vyhnal daleko od své tváře; bylo třeba, aby někde byli a je to v tomto místě, které vy popíráte, kde žijí. Jestli odmítáte věřit že toto místo exis- tuje, je to proto, že v sobě máte strach; nechcete jít tam kde je utrpení protože, utrpení, to víte co to znamená, není-liž pravda?
Jste na zemi, abyste vykonávaly díla lásky, ale, vy děláte jenom to co se vám chce, trpíte a říkáte, že peklo je na zemi. Mé děti, toto je lež! Peklo skutečně existuje a utrpení také. Utrpení jsou následky vašich hříchů a je tomu tak od toho co děti země v sobě žijí s dobrem a se zlem. Je to zlo ve vás co způsobuje, že konáte špatné skutky. Je to jenom dobro, co oddaluje zlo, ale vaše slabost vám zabraňuje konat to co je třeba; ano, vy se nechcete modlit. Dříve než jste tu vy byly, děti se modlily, chodily ke svátostem a následovaly přikázání Boží a Církevní, ano, ty mé Církve.

Ona je ze mne, ona je já, Církev; já ji držím při životě. Vy jste nepochopily moji Církev; představujete si Církev jako souhrn budov, za které jsou kněží zodpo- vědní, každý za jistý kostel, pod pravomocí jednoho biskupa, podle území. Ano, tyto budovy jsou místa kde já jsem; já žiji ve svatostánku a oltář je místo kde kněží posvěcují Svaté Způsoby; kostely jsou také místa kde vy, děti Boží, se při- cházíte modlit, klanět se a přijímat svátosti; kostely byly postaveny pro vás všechny. Ale má Církev je více než to, jsem to já kdo tvoří Církev; já jsem Hlava, moji kněží jsou moji činní členové a vy jste moji členové; tohle je Církev: vy a já jsme Církev.
Petr byl můj první papež a potom zde vždy byli papežové. Oni jsou ti první v hie- rarchii činných členů mé Církve, a potom tam jsou kardinálové, arcibiskupové, biskupové a kněží. To jsou ti vysvěcení, oni obdrželi svátost vysvěcení kněžství, která je všechny učinila kněžími. Já jsem Kněz Kristus a skrze jejich kněžství, oni mne u vás zastupují. Jsem to já kdo jsem před vámi, když přicházíte přijmout svátosti, já procházím skrze jejich kněžství. Jestli, v mých aktivních členech, se nacházejí prohřešky, je to proto, že mají v sobě svoji lidskou vůli která je slabá, ale tehdy když udělují svátosti, jsem to já, ten božský Vznešený Kněz, jenž pro- cházím. Necháte se připravit o milosti připoutané ke svátostem protože někteří z mých kněží, biskupů, arcibiskupů, kardinálů --- a dokonce i papežů dávných časů --- nechali projít jejich lidskou vůli? Církev, to jsem já, to je každé dítě země s tím co ono je: vy všechny.
Vy žijete s dobrem a se zlem v sobě a dokud bude zlo ve vás, budete se muset zpovídat. Víte že můj vikář Jan-Pavel II se chodí zpovídat? A přesto, kdybyste mohly vidět jeho duši, ona září. Váš Papež je vám vzorem k následování. On vás neodsuzuje, on vás nesoudí, on vás nezesměšňuje on za vás všechny prosí i když nejste věrné mé Církvi. Nesoudí jisté vysvěcené kteří mu jsou nevěrní zatím co mu dluží poslušnost, ne, on za ně prosí, neboť on ví že oni všichni jsou členy Církve Boží. On prosí za všechny členy všech náboženství, neboť vy jste všichni bez výjimky členy Církve Boží.
Mé děti, nezříkejte se mých svátostí, ony vás živí. Vaše duše zápasí se smrtí tehdy když jste daleko od mých milostí. Přijďte ke mně, mám pro vás milosti které vás přetvoří a svět ve kterém žijete, se vám bude zdát lepší. Mnozí z těch, kdo byli na zemi před vámi, měli víru, vy, vy jste ji ztratily; vy se zříkáte toho co jsem pro vás vykonal. Kolik jich opustilo katolickou Církev aby šly hledat v sektách to co jsem slíbil těm starodávným: věčný život. Ony pokračují v hledání důvodu k životu na zemi, ale vy, vy jste všechno odhodily abyste se mohly odevzdat všem druhům pozemských zábav.
Poněvadž se už nechcete připoutat k věcem které nevidíte, říkáte, že to jsou tla- chy, které vám kdosi chtěl vštípit; toto říkajíce, odmítáte ten Základní Kámen, který vám zbudoval váš věčný příbytek: Církev. Šťastné ty, které věří aniž by viděly, budou mít Nebe v dědictví. Amen.
71

72
269 – Vy již jste v mé Nové Zemi Ježíš
Mé děti, je dobré k vám mluvit o mé Nové Zemi. Děti slyšely mluvit o mé Nové Zemi a následkem toho, jejich slova jsou bohatá představivostí. Vy, vy chcete vědět jaká bude, jak budete žít, jestli budete pokračovat v práci, jestli všechno bude jako v pozemském ráji, nepřestáváte si klást otázky; ale já, já vám říkám, že byste si měly položit tyto: “Jestlipak tam budu, já jenž nejsem čistý(á), poněvadž je třeba abychom byly čisté, jelikož náš Otec je Bůh? Ach! já vím že jsem dítě Boží, ale jestlipak se opravdu chovám jako dítě Boží? V hloubi mého nitra je něco co mne trápí, ale co?”
Hleďte na to co byste měly dělat: samy sebe analyzovat, abyste věděly, jestli všechno co jste, je opravdu to, co Bůh od vás očekává. Neztrácejte odvahu, jsem to já kdo vás přetvoří abyste byly hodny mého Otce. Ale jestli se nezastavíte, abyste se zamyslely nad tím co jste, budete to muset učinit ve chvíli, kdy mne uvi- díte v sobě. Víte že toto bude těžké pro ty, které se nepřipravily? Já jsem ve vaší přítomnosti skrze tyto spisy, jsou to moje slova která čtete. Já znám všechny ty, jenž pochybují o mém počínání vzhledem k těmto spisům. Některé si myslí: “Proč by Bůh, jenž je všemohoucí, se obtěžoval aby k nám mluvil?” Vy vidíte jenom to co chcete vidět, slyšíte jenom to co chcete slyšet. Vše co je napsáno v těchto dílech je z Boha; Všemohoucnost vám započala naslouchat a odpověděla na volání jistých dětí, které žádaly o pomoc, aby mohly důstojně vstoupit do Nové Země. Bůh je na tolik láska, že vybral mezi vámi děti, které by vám pomohly porozumět jeho plánům lásky. Tyto děti musí naslouchat jenom Bohu. Svatá Trojice vám chce pomoci tam vstoupit, je na vás abyste poslouchaly k tomu, abyste toho dosáhly.
Má Nová Země je ve mně, Ježíšovi; je krásná jako mladá nevěsta, je láska, je čistá, je hodna mého Otce. Ty které mně dají svoji lidskou vůli, budou zahaleny mojí Božskou Vůlí. Jediné děti Boží Vůle vstoupá do mé Nové Země, to jste vy, mé děti, jestli řeknete ano Lásce. Vaše oči se otevřou, vaše uši budou slyšet, tehdy všechno na zemi vezme nové vzezření; již zde nebude nenávist, pokoj bude vlád- nout všude. Všechny děti Boží Vůle budou sjednocené v Lásce, skrze Lásku, s Láskou. Porozuměly jste že jsem to já? Ježíš? Já jsem to Všechno. Mám všechno čeho vám je třeba k tomu, abyste žily v Nové Zemi. Vy poznáte dokonalé štěstí. Budete žít ve mně, skrze mne, se mnou, na zemi obnovené mojí láskou. Láska, kterou budete mít v sobě bude dokonalá, poněvadž já jsem dokonalý.
Vše co jste, v této chvíli, není dokonalé, poněvadž jste chudé na lásku, jste chudé na rozdělování, jste chudé na harmonii s druhými a s přírodou. Vy máte otevřené oči ale nevidíte to co já vidím. Můj Otec vám daroval všechno co existuje na zemi a vy se ani neobtěžujete, abyste to vše vychutnaly vašima očima, neboť vaše hlava je příliš naplněná vámi samými. Slunce, měsíc a hvězdy na obloze jsou světla která přitahují oko, ale vy ani s vašima dvouma otevřenýma očima nevidíte tuto krásu nad vaší hlavou. Stromy, květiny, tráva, rostliny, pláně, údolí, hory, potoky, jezera, řeky, moře jsou aspekty přírody, které by vás měly uklidnit po vašem dnu

práce, ale vy jste zavřely oči tomuto všemu a otevřely jste je pro vaše obrazovky, které vám působí stres.
Mé děti, Bůh stvořil všechny možné druhy zvířat a vy znáte některé druhy poně- vadž jste se na ně byly podívat v Zoo. Vy jste uvěznily zvířata Boží, zatímco ona byla stvořena k tomu aby se vám líbila, ne aby vás bavila. Existuje nuance mezi líbit se a bavit, ta první vám dává a druhá bere. Vy jste donutily ruku Boží, dáva- jíce si silou potěšení které vám patřilo. Vidíte, to je to co vaše lidská vůle udělala.
V mé Nové Zemi, vaše pohledy spočinou na všem co Bůh stvořil pro vás a vaše srdce se bude radovat konstatujíc, že Bůh učinil tyto věci pro váš zrak. Vaše smy- sly budou bdělé, jsem to já kdo je bude živit svojí láskou. Má Vůle je, vás učinit šťastnými, tudíž už zde nebude vaše vůle která je slabá, budete dokonalé jako já jsem. Vaše láska bude bez poruchy, vše se vám bude zdát na zemi úžasné, protože budete prožívat všechno to co jsem vám právě popsal, ve mně, Synu Božím.
Vše se naplňuje. Oznámil jsem svým apoštolům že Království mého Otce při- chází. Je to ve mně, kde můj Otec je a já, já jsem v něm; kde je můj Otec, já jsem; jelikož budete v mé Boží Vůli, poznáte na zemi to co můj Otec chtěl pro děti svého Království. Budete ty vyvolené mého Otce pro jeho Království a bude to na zemi kde poznáte to místo které vás čeká na blízku Boha Otce, ten den kdy vaše oči ho budou chtít spatřit, budete připravené, neboť vy všechny budete čisté abyste šly k němu. Písmo se naplňuje. Mé děti, jsem to jenom já, Syn Boží, kdo vám může říci tyto věci. Nechť všichni slyší a věří. Ty, vyvolená dcero mé svaté Vůle, vzdávej Bohu díky za tolik milostí. Amen.
270 – Žít ve mně, znamená žít šťastně Ježíš
Mé děti které miluji, já vím že vy nechcete ztratit vaší svobodu, neboť chcete dělat to co se vám líbí. Víte, že můj Nebeský Otec všechno stvořil k tomu, aby se vám to líbilo? Myslíte si, že se budete nudit? Ó ne! Každý den bude radostí, budete žít obklopené lidmi jako vy, neboť všichni budete láskou pro druhé. Je to nudné přijímat něžnosti od druhých? Ne, není-liž pravda! Tudíž, nemějte v sobě tyto strachy, buďte v pokoji a hlavně, buďte si jisté, že tehdy když mně dáte váš život, budete šťastné. Především ale, jste si jisté že chcete být šťastné: na zemi jako na Nebi? Některé z vás říkají Otče náš a ani se nezamyslí nad těmito slovy. Ona nebyla jen tak vymyšlená, já mám v sobě pravdu. Čtěte a porozumíte proč se moje Srdce otevřelo.
Vaše nitro je místo, kam jsem všechno vložil a to, co obsahuje, je uschováno až do dne, kdy mně přijdete dát váš život. Kdybyste věděly jak velice je vaše nitro místem potěšení! Je tam pro vás všechno, ale kvůli vaší lidské vůli, vy si neuvědo- mujete vaše bohatství ve vás. Místo toho abyste přišly ke mně, vy diskutujete o vašem nitru s ostatními, říkajíce: “Já, já nevěřím v Nebe. Já nevěřím že jednoho dne budeme vzkříšené. Já myslím že jednoduše umřeme, pak shnijeme v zemi. Všechno to co nám řekly, podle mne, je lež. Není tam nikdo kdo by nám byl při- šel říci že Nebe existuje.” Malé nevěřící děti, vy diskutujete o mých učeních lásky
73

74
jako o hokejovém utkání. Já jsem k vám mluvil o věčném životě, je to v Evange- liu, a vy, co vy děláte? Vy diskutujete o vašem věčném životě, jako by to nemělo velkou důležitost ve vašem životě. Což nevíte že jste živé a že život je ve vašem nitru? Vaše diskuse není banální když mluvíte o Nebi a o věčném životě.
Ty které v něj nevěří, se nepřipravují; nenamáhají se požádat Boha aby je osvítil o tom co říkají; nejsou si vědomy zla které si způsobují. Jestli diskutují o tom čemu nevěří, to znamená že se dříve dozvěděly, že Nebe existuje a že věčný život záleží na jejich chování na zemi, jinak jak by mohly diskutovat o něčem jim zcela neznámém? Nikdo nemluví o hokeji jestli-že dříve neslyšel mluvit o tomto sportu. Říkám vám, že všechno co já, Ježíš, jsem řekl mým apoštolům je pravda. Vaše diskuze je nevhodná, neboť kvůli vašim slovům vy uvádíte v pochybnost má slova; toto škodí vašemu nitru, neboť to zabraňuje mým milostem aby vás živily.
Mé děti, Duch Svatý vám brzy přijde ukázat vaše nitro. Budete přede mnou a já řeknu každé osobě která pochybovala: “Ty jenž pochybuješ, pojď a dotkni se mých rukou, mých nohou a mého boku, uvidíš že jsem pro tebe trpěl. Po každé když jsi diskutoval o mých slovech, chyboval jsi proti mně, Lásce, jenž jsem za tebe zemřel. Pohleď jak velká je pro tebe moje láska. Miluji tě, a ty, miluješ mne, ty jenž jsi o mně pochyboval? Což nevíš že ten kdo pochybuje o tom co jsem řekl, pochybuje o mně, Ježíšovi? A ten kdo ve mne nevěří nemůže mít věčný život, neboť já jsem Život. Už o mně více nepochybuj, jinak bych se musel od tebe odloučit, neboť já, já se nemohu odloučit od toho co jsem, já jsem Pravda. Před nedávnem, jsi nevěřil v Nebe. Nyní když mne vidíš před sebou, ptám se tě: “Chceš věřit v Nebe jenž je v tobě? Pohleď kde se nalézáš. Jsi v sobě a mne vidíš, jsem ve tvém nitru, tam je Nebe.”
“Odhaluji ti Pravdu, abys ty, si zvolil žít v lásce Boží, abys tak jednoho dne byl na věky v blízkosti mého Nebeského Otce, v jeho Království. Já, já ti říkám, že tento čas kdy tvůj bližní pochybuje o mých slovech už brzy skončí, ale věz, že jenom ti, kteří budou ve mne věřit, budou mít Nebe v dědictví.Věř a budeš žít na věky. Ale, jestli budeš stále ještě nevěřit, vydáváš se v nebezpečí že řekneš ne Lásce, tehdy tě budu považovat za mrtvého na věky. V den vzkříšení těla, ti přikáži znovu přijít přede mne a uvidíš se se všemi těmi, jenž uvěří a se všemi těmi, jenž neuvěří v mé Slovo.” Sjednotím vás na konci světa k poslednímu velkému soudu a před vámi všemi shromážděnými, řeknu: “Ty, jdi k mé pravici, ty jsi mi byl věrný; ty, jdi k mé levici, ty jsi mne nechtěl, tak ani já už tě nechci, protože jsi mi byl nevěrný.” Oddělím ovce od kozlů, od těch jenž budou svrženi do pekla na věky, nikdy z něho nevyjdou a mé ovce jenž budou se mnou, poznají věčné štěstí.
Je to pro tebe kdo nevěříš co nechávám psát a také pro tebe kdo pochybuješ a také pro tebe a tebe jenž miluji až ke smrti. Jestli budete nadále všechno prodis- kutovávat, přejdete kolem pokladu který vám patří. Tento poklad je ve vás, jsou to mé milosti co vám pomohou jej odhalit. Tam ve vás jsou blahodárné účinky jenž vás očekávají a s těmito blahodárnými účinky, vás chci přetvořit v děti lásky. Každý den, když hledáte nějaký prostředek jak učinit váš život příjemnější, je to

ke mně co musíte napřed přijít. Pomyslete, že tehdy když nonšalantně diskutuje o vašem věčném životě s druhými, nedržíte se v naději ve věčné štěstí. Proto vás žádám abyste mluvily o vašem věčném životě se mnou, neboť jsem to já kdo vám dám toto dokonalé štěstí. Chci vám jej dát poznat již od této chvíle, tam kde jste na zemi, brzy, v mé Nové Zemi, toto se stane s mými milostmi lásky; chci abyste žily šťastné.
Mé děti, s mými milostmi, se stanete dětmi Lásky. Budete v pokoji s vámi samými, nebudete už mít strach býti směšnými. Odhalíte, že vše co bylo zneklid- ňující už tak není. Už nebudete vidět věci stejným způsobem, protože se stanete dětmi beze strachu, bez úzkosti, bez neklidu, bez záště, bez zlomyslnosti. Pro vás, už nebude existovat žádná nepřekročitelná překážka, vše se vám bude zdát jed- noduché a bez starosti. Bude to s pokojem v sobě co budete konat skutky lásky vůči vašemu bližnímu a vám samým. Budete se cítit tak dobře v sobě, že všechno co se bude dít kolem vás se vám bude zdát úžasné. Když budete láskou, odhalíte nitro jenž se bude shodovat s tím co vy chcete být. Budete v souladu s tím co se děje kolem vás jako i uvnitř vás, neboť všechno se vám bude zdát bez animozity vůči tomu co jste.
Budete mně důvěřovat, odevzdáte se tomu jenž vás miluje, jelikož jste mu daro- valy váš život. Vybrat si nějaké zevnější potěšení, toto vezme formu tak neočeká- vaného blaha, že klid ve kterém budete žít bude tak příjemný, že už to vás naplní. Nezáleží na tom co se stane později, nebudete si s tím dělat starosti, neboť pří- tomnost vás uspokojí.Vaše zítřky vám přinesou další radosti, vše se vám bude zdát dobré. Vidíte, to co se nyní děje ve vás bude zcela jiné, jelikož vy budete stále v pokoji ve vás samých, neboť se budete radovat z toho že já beru všechno do svých rukou. Mé děti, vaše počínání bude proměněno v mé počínání. Způsobím ve vás pohyby které se dají pocítit z vašeho zevnějšku. Váš život bude víc jedno- duchý, bez umělosti, bez zbytečnosti a jak porostete, váš život lásky poroste.
Mé děti, je to tak jednoduché, pojďte ke mně a darujte mně vaše ano Lásce; od této chvíle ve vás začnu dělat úklid; uvidíte že budete věřit ve věčný život; ale bez vašeho ano já nemohu nic, neboť respektuji vaší svobodu. Je jenom na vás abyste věděly, jestli chcete přijmout žít ve mně, se mnou, pro mého Nebeského Otce. Jestli řeknete ano, naleznete se v pokoji v sobě a budete žít z lásky věčně. Já jsem Láska, jak vás miluji! Moji miláčci, v Boží Vůli, vás beru do své Vůle a vaše vůle vstupuje do mé Vůle, přetvářím vás v bytosti lásky, zcela jako já jenž jsem láska. Amen.
271 – Samota vás tíží! Ježíš
Mé děti, stal jsem se člověkem, přicházeje do lůna Marie, mé svaté Matky, abyste poznaly štěstí které nikdy nezkončí. Mluvím k vám jednoduchými slovy, píší se na tyto stránky rukou Dcery Ano Ježíšovi pro každého z vás. Je to proto že Láska je do vás zamilovaná že jí diktuji tato slova, jste mně tak drahocenné!
75

76
Jelikož jste v mé Přítomnosti skrze tyto spisy, nechte mne vám nechat odhalit proč na vás doléhá samota. Vy nemáte rády myslet na to, že jednoho dne zestár- nete a že se naleznete samy; vždycky jste měly strach ze samoty. Neříkám vám, že občas, nemáte rády se nalézat samy, já vím že existují chvíle kdy máte rády být samy, zvláště po tom co jste byly velmi zaneprázdněné; ale, po nějaké chvíli, přece jen toužíte po tom být znovu s někým.
Vy máte v sobě prázdno které chcete naplnit: nudu. Byly jste zvyklé stále něco dělat, buďto fyzicky nebo mentálně. Jste stále velmi zaneprázdněné a jestli se zastavíte, je to proto že jste nemocné, nebo že máte volno, nebo něco jiného, ale nesmí to být příliš dlouhé neboť nic nedělat vás nudí. Mé malé, vy se nepřestá- váte hýbat; chcete si dopřát zevnějších radostí, ale nevíte, jak si jich dopřát uvnitř ve vás. Myslíte si, že život je jenom zevnější a že všechno musí přijít k vám. Tehdy když jste samy, nemůžete vstoupit do sebe, neboť vaše oči hledají nějaký pohled, něco zajímavého na dělání. Máte sklon se ptát samy sebe, co byste mohly dělat abyste naplnily toto zevní prázdno.
Víte proč, tehdy když se nalézáte samy, nemůžete být šťastné? Je to proto, že jste závislé na druhých. Ano, vy si samy sobě nestačíte, potřebujete ty druhé. Jelikož nejste schopné se v sobě dobře cítit, žádáte ty druhé aby vás naplnily a jestli jsou nepřítomné, nudíte se. Vaše radost ze života záleží na jejich společnosti, zatímco jejich radost záleží na čase kterého si dopřávají aby se staraly o druhé a o sebe samy. Je to jejich vlastní výběr a vy, vy jste si zvolily na ně čekat. Co děláte se sebou samými? Proč čekat? Víte že vy máte v sobě všechno k tomu abyste byly šťastné?
Někdo kdo je šťasten se nenudí:
• On ví jak si dopřát dobrého času.
• Má rád se nalézat sám se sebou.
• Nemá strach z budoucna, on vychutnává přítomnost.
• Cítí se dobře ve své kůži protože v sobě nalezl lásku.
• Je obýván něčím jež jej uspokojuje.
• Učí se milovat sám sebe tak jak je.
• Od té doby co ví že je láska, slunce září jinak.
• On má rád vychutnávat barvy, cítit vůně, všimnout si různých tvarů. On vidí krásu přírody, neboť všechno co se týká přírody jej fascinuje.
• Odhaluje to co je kolem něho s láskou kterou má v sobě.
• Nebojí se samoty, neboť naplňuje svůj den s tím co před něho přichází.
• Nemá potřebu běhat za někým kdo by ho rozptýlil.
• Rád jde k těm kdo potřebují pomoc; toto jej nenamáhá, rád dává.
• Má rád se starat o sebe když to čas dovolí.
• Nesnaží se dát sám sobě cenu aby obdržel poklony, to co on je mu stačí.

• Není sklíčen jestli nemůže dělat to co se mu líbí, on ví že zde budou zítřky které mu Bůh dá.
• Jeho život se sám naplňuje s tím co mu Bůh každým dnem dává.
• Rád mu děkuje za dobra kolem sebe.
• Nehledá luxus; to na čem mu záleží, je jeho štěstí.
• Nehledí na to jak hodiny utíkají, miluje příliš svoji přítomnost.
• Jeho dny ubíhají aniž by byl zahořklý i když jej nikdo nepřišel navštívit.
To je co nachází ve svém životě když je sám se sebou: samota už mu nenahání strach.
Toto dítě, to budete vy, jestli tomu chcete, když oběvíte to co vám Bůh chce dát. Zbývá vám udělat jedno rozhodnutí: darovat se Bohu. A bude to pomaloučku co vaše nitro se nechá spatřit, a v tuto chvíli pro vás nabude důležitosti, ono, jenž bylo tolik zanedbáno. Ach! nebude se proto na vás zlobit jelikož vaše nitro, to jste vy. Štěstí je ve vás, nenechte jej už déle čekat; uvidíte jak je dobré žít bez toho abyste se nudily. Tehdy když půjdete někoho navštívit, nebudete si moci zabránit abyste mu řekly laskavá slova a mnohá miluji tě z vás vyjdou aby šly k těm které jste očekávaly. Nyní, vězte že to jste vy koho budou čekat; ano, ony, které se ohlu- šují aby se nenudily budou přitahovány k vám, neboť vaše miluji tě je uklidní.
Učte se ode mne kdo opravdu jste a štěstí vybuchne ve vašem každodenním životě. Něžně vás miluji. Mé lásky, Ježíš vás chce všechny v sobě na věky; Já jsem Život, Život který nikdy nekončí. Já jsem váš věčný Zamilovaný. Amen.
272 – Ve vás, se moje srdce chvěje Ježíš
Staly jste se dětmi tolik zraněnými vašimi chybami, že už si navzájem neprojevu- jete lásku, je to pro to, že jste v sobě vyvinuly lhostejnost vůči druhým; tomuto všemu byste se byly mohly vyhnout, kdyby, místo toho abyste poslouchaly samy sebe, byste byly poslechly vaše srdce, které vás snažně prosilo abyste přišly ke mně, Ježíšovi. Mé děti, já jsem tam ve vás, připraven vám pomoci; chci vám dát milosti které vás promění v bytosti lásky, abyste se milovaly dokonale a abyste šly k těm, které vám jsou na blízku.
Vaše lhostejnost vůči druhým vám zabraňuje se milovat s láskou Boží. Vaším nedostatkem porozumění a vašimi lhostejnými gesty ukazujete druhým, že láska ve vás není. Tehdy když v sobě máte bolest, hledáte důvod vaší bolesti a jste si jisté, že to je chyba těch druhých, ne vaše. Nestaráte se o bolest kterou cítí ti druzí, ale jenom o tu vaší; nemůžete jim to zakrýt, neboť váš způsob jak hledíte na věci jim ukazuje, že nemyslíte na nic jiného než na sebe. Mé děti, když se nestaráte o štěstí těch druhých, nemůžete pocítit štěstí, neboť ono potřebuje lásku jako stravu.
Pohleďte na sebe, když vyslovujete slova málo přívětivá, působíte druhým bolest, tato slova vycházejí z vás a když posuzujete ty druhé, tato posuzování jsou z vás; bylo třeba aby dříve ve vás vzaly formu, k tomu abyste je metly na druhé. Neza-
77

78
pomeňte že všechno co z vás vychází je to, co vy jste v sobě. Vy vidíte třísku v oku svého bližního, ale nevidíte trám který je před vašima očima. Rozeberte si co říkáte “Já ho nechci soudit, já chci jenom mu říci pravdu. Proč z toho dělat vel- kou aféru? Je to obyčejná poznámka. Řekl jsem mu to, protože je dobré aby se sklonil před svou pýchou. Odhalil jsem jeho chybu, aby přestal být tak marnivý. Je dobře aby věděla, že všechno povrtala, je to k jejímu dobru” Vy vidíte co se děje u těch druhých, ale nevidíte to co vy děláte.
Vy si myslíte, že to jste vy kdo jste bez chyby, zatímco oni nemají nic než chyby. Pozor, toto vás dává do špatné situace, neboť jste si všimly u těch druhých něčeho vám již známého, neboť člověk si všímá jenom toho co zná! Je to proto že jste již slyšely posuzování proti vašemu chování a proti chování vašeho bližního, tehdy jste nechaly tato posuzování proniknout do sebe a byla ve vás živená vašemi myš- lenkami; vy jste neodhodily ven z vás tyto myšlenky které vás živily. Jestli jste neřekly ne těmto špatným myšlenkám, je to proto že jste byly slabé, a tak ony si vzaly nad vámi jistou formu moci a bylo zcela jisté že jednoho dne je vyslovíte nahlas.
Nevšimly jste si všeho toho brajglu jenž tyto myšlenky nadělaly ve vašem životě. Vše co je ve vás vás přetváří: buďto v bytost dobrou a nebo v bytost špatnou. Zlo- myslnost do vás vešla skrze posuzování, která vám byla adresovaná, a nebo skrze gesta která byla vůči vám položená, toto vám způsobilo bolest a vy jste neodpus- tily; následkem toho, jste v sobě vyvinuly strach že budete ovládány nebo mani- pulovány; následkem toho, toto z vás učinilo bytosti lakomé, sobecké, závistivé, hněvivé, vypočítavé, lenivé, kritizující, lživé, násilné a nevěrné. Staly jste se lho- stejnými vůči bolesti druhých, je to pro to že jim říkáte zraňující slova. Mé děti, vy nevidíte vaše chování ale jenom to jejich; pro vás, to jsou ony co jsou pano- vačné, manipulující, jelikož je vidíte jako viníky vašich neštěstí.
Vy nemáte život lásky, né že by jste jej nechtěly mít; já vím že máte rády vyjádřit vaše potřeby lásky, ale tehdy když se nacházíte s někým kdo vám chce porozu- mět, nedáte mu pokoje až do té chvíle, kdy on již nemůže vydržet vidět se vámi souzen. Pro vás, se dávat není láska, ale spíše těžké břemeno na vašich ramenou; zdá se vám, že váš život se nepřestává dávat pro nic, tak máte dojem že ztrácíte váš čas, jelikož ti druzí nemohou ocenit to co vy konáte. Mé děti, vše se otáčí kolem vaší malé osoby. Vaše lhostejnost vůči potřebám těch druhých vám není známá, jelikož jste slepé; toto všechno proto, že jste zavřely dveře Lásce jenž vám může všechno dát: mojí miláčci, vše ve vás je třeba předělat.
Život ve vás volá: Pojď do sebe, ty jenž nevidíš že trpíš. Nezůstávej lhostejným ke své bolesti, neboť vše co jsi v sobě, trpí, vidouc tě daleko od toho co opravdu jsi. Já, Láska, já jsem v tobě, chci ti dát odhalit že jsi láska. To co tě proměnilo ve lho- stejnou bytost vůči lásce, v tobě nesmí zůstat; jsem to já jediný kdo ti může pomoci se osvobodit od zla které tě podvádí a pomalinku tě ničí. Ach! pohleď jak velice tě chci! Dej mně svoje ano Lásce a já ti ukáži že jsi láska, že máš v sobě všechno k tomu abys učinil své bratry a své sestry šťastnými, a že každé slovo které řekneš a každé gesto které položíš, budou pro tebe pohyby lásky které tě

přetvoří; nezapomeň že jsi to co říkáš a děláš. Já, já jsem v tobě, já jsem Život, já jsem Láska, tak mi dej všechno z tebe a já, já ti dám všechno ze mne. Ach! pohleď jak budeš láskou! Tvůj život nebude nic než štěstí a ti druzí se ti budou jevit tak jak jsou: děti které potřebují mne, Lásku. Už nikdy nebudeš mít myšlenky proti nim, neboť budeš vidět sebe tak jako je.”
Neztrácejte odvahu, vy, lhostejné k mé Přítomnosti, přicházím vám ukázat že jsem Lékařem lásky. Já znám vaše nedostatky a vím že i přes vaší lhostejnost vůči vašemu bližnímu, tam ve vás se nachází láska, toto neumírá. Musíte se znovu stát bytostmi lásky, ale jelikož jste nemocné, už vůbec samy sobě nerozumíte. Vy byste tolik rády přišly na to co vám zabraňuje se cítit dobře v sobě; běda, vášnivě odmítáte uposlechnout Lásku jež je ve vás. Nic vám nemůže pomoci, když se špatně chováte, je ve vás rozpor mezi dobrem a zlem: zlo vás podvádí a dobro od vás utíká.
Vy číháte na sebemenší náznak, který by vám pomohl se v sobě dobře cítit, abyste byly radostné, méně nešťastné. Je to tehdy, co pomýšlíte na to jít hledat pomoc mimo vás, buďto jdouce hledat radu přítele, nebo konzultujíce knihy, nebo jdouce k vašim specialistům myšlení dávaje jim vaše myšlenky, aby tak oni odhalili vaše chyby, které vás přivedly k položení nešťastných gest vůči vašemu bližnímu a vám samým. Mé děti, uvědomíte si jednou že svěřit váš život dětem, které jsou stejně jako vy v nedostatku lásky, není rozumné? Je to jako dvě děti, které diskutují o řízení auta, zatímco žádné z nich neumí řídit; to není moc reali- stické, není-liž pravda? A přesto, to je co vy děláte když se snažíte se utěšit mezi sebou s vašimi zraněními.
Tito poradci jsou, zcela jako vy, bytosti bez opravdové lásky. Tyto bytosti neznají Lásku která v nich žije, a ještě méně to, co by mohlo změnit jejich bytost bez lásky v bytost lásky, jak by vám tedy mohly přijít na pomoc? Je to snad skrze jejich znalosti kterých nabyly v knihách? Tyto knihy byly napsány bytostmi které chtěly ukázat druhým jejich vlastní lidské znalosti. Vidíte, tyto osoby hledaly důvod toho prázdna které v sobě měly, zcela jako vy, a myslely si, že našly odpo- věď.
Mé děti, ta odpověď je ve vás, je to Láska která je rozřešením vašeho nedostatku lásky. Jsem to já, Láska, kdo vám může pomoci, neboť já jsem Život, já jsem všechna pravda a já jediný, vás mohu dovést k tomu abyste se milovaly. V kaž- dém z vás žije bytost která milovala až do té míry, že darovala svůj vlastní Život z lásky, jsem to já váš Stvořitel, já Bůh, já ten milovaný Syn Boha Otce. Mé děti, vy kdo hledáte lásku, je to Láska kdo vám pomůže najít prostředek jak se cítit dobře v sobě, býti šťastné a býti dobré vůči těm druhým abyste je učinily šťastné. Učte se ode mne že jsem tichý a pokorný srdcem.
Vaše srdce, to špatně milované, trpí. Slyšte svoje srdce které volá v hloubi vás: “Chci být šťastné. Chci být milováno. Chci poznat pohodu. Dej mi lásku, já chci lásku. Ty, kterému já patřím, přijď, prosím tě, sem kde já jsem, je tam v hloubi mého srdce jedno místo, kde září maličké světélko; přijď dát vzplanout tomuto světlu s tvým ano Lásce aby ono zajiskřilo, neboť já jsem v nedostatku tepla, je
79

80
mně tak zima! Jsem tak samo, chci milovat a být milováno. Dej, dej svoje ano, jinak já zemřu. Já, tvoje srdce tě miluji. Nauč se sebe milovat, tolik trpím před tvojí lhostejností. Víš, Ježíš mi řekl že ty mu patříš; on, Pán tvého srdce, ví to co je nejlepší pro mne a pro tebe; pojď, půjdeme k němu, on na nás čeká. Ach! řekni ano, snažně tě prosím; já, já již jsem dalo své ano a já vím že tvé ano máš už na jazyku. Já, tvé srdce, tě tolik miluji! Pojďme, odvahu, ještě nejsme mrtvy, život je před námi. Pojďme, pojď prosím tě, tolik potřebuji lásku! Poslechni mne, já jsem s tebou, né proti tobě; měj důvěru.” Já, to srdce nejvíce milující, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, vás snažně prosím abyste poslechly vaše srdce. Amen.
273 – Dejte mi vaše starosti Ježíš
Mé děti, přestaňte se zabývat myšlenkami které vás ničí, tyto myšlenky vás vedou k obavám kvůli všemu nebo kvůli ničemu. Přijde nějaká zpráva, která není částí vašeho každodenního života a vy na to myslíte celý den. Je pravda že ještě neži- jete v mém světě lásky, ale mějte trpělivost, již přichází. Prozatím, začněte tím, že mně všechno odevzdáte, i ty, které vám působí bolest; přichází den, kdy budou zcela láskou a již vám nebudou působit bolest. Dejte mně je, neboť tyto děti jsou zraněné jako vy, ale ony mne neposlouchají, vy ano.
Poslouchejte, přicházím vám ukázat, že váš život na zemi nebude nic než radost, pokoj a láska. Již nebudete trpět kvůli vašim starostem. Starosti, ty už zde nebu- dou a důvody k vašim starostem již nebudou existovat. Já znám vaše potřeby, vaše touhy lásky a vaše zranění, já všechno vím. Myslíte si že nevím co vám zabraňuje spát, co vás dráždí, co vás činí bojácné a nejisté vámi samotnými. Ztra- tily jste důvěru v samy sebe, protože jste se nenaučily mně všechno dát.
Vy jste se spoléhaly na druhé že vám přijdou na pomoc, ale, jelikož oni nejsou já, toto vám nepomohlo; tehdy jste ošetřovaly vaše bolesti s vašimi výběry, které vám také nepomohly, způsobily jenom, že jste se odchýlily z dobré cesty a nemohly jste mě požádat o pomoc kterou jste tolik potřebovaly. Uvědomte si co jste udělaly, upoutaly jste se ke všemu co by vás mohlo valorizovat: cestování, nový kus strojení, nový účes, vynikat ve sportu, změnit auto, atd., všechno co by vám mohlo dokázat že jste dobrou osobou, plnou sebedůvěry, to jste chtěly. Ztra- tily jste úctu k sobě samým, nenaučily jste se milovat tak jak jste. Kolikráte jste se porovnávaly s druhými? To co jste viděly z vás samých se vám nelíbilo, hleděly jste spíše na to, co byli ti druzí.
Kolika chyb jste se dopustily! Nevšimly jste si, že jste měly stejnou cenu jako oni. Časem, jste si začaly myslet že život je jenom hromada problémů. Proč? Protože vás všechno zneklidňuje. Pro vás, život není nic než sestava zneklidňujících udá- lostí, přichází to k vám, zatím co vy chcete pokoj. Jelikož se nemůžete bránit před tím co se vám představuje, chcete se od toho vzdálit abyste tomu nemusely čelit; ale vy víte že to není možné, proto vás hlodá neklid.
Ale, mé děti, já tam jsem! Proč mně nepřijít všechno říci? Já, já vám budu naslouchat. Jestli mne o nic nežádáte, nic neobdržíte, a následkem toho, zůsta-

nete samy s vašimi úzkostmi. Kolik času ztráveného v útrapách hledajíce prostře- dek jak žít váš život cítíce se v sobě dobře s těmi které milujete! A co se dá říci o těch, kdo žijí s vámi, oni vás milují, ale nemohou žít váš život. I kdyby vám chtěli sebevíce pomoci mít v sebe důvěru, toto by vám jenom dokázalo, že jste měly důvod mít obavy. Vidíte, život pro vás není nic než řada problémů.
Láska je ve vás, volá vás abyste v ní důvěřovaly. Jsou to vaše naléhání přicházejíce ke mně, jež vám pomohou, a to po každé když budete v sobě mít nějaký neklid, který chce vzít místo vašeho pokoje. Nebuďte smutné, Bůh je Moc, jestli věříte že jsem vás stvořil, což nevěříte že jsem schopen vám znovu dát důvěru ve vás samé? Jestli věříte, že jsem učinil všechno co je kolem vás, což nevěříte, že jsem schopen změnit to co vás zneklidňuje v něco dobrého? Nedělejte si starosti; tolik si škodíte přemýšlejíce. Myšlenka je tak plodná! Nenechte jí vzít ve vás místo, jinak vás odstrčí a přivede vás tam kde ona chce.
Vyžeňte, z vás, všechny myšlenky které chtějí řídit váš život. Ihned jak vám přijde nějaká myšlenka a není dobrá, odmítněte tuto myšlenku říkajíce jednoduše: “Já nechci toto v sobě, vezmi všechno, Ježíši.” A začněte znova po každé když se vrátí, ona skončí tím že už se nevrátí. A aniž byste škodily vašemu bližnímu, neberte už více do sebe to co od něho přichází, když to není láska pro vás ani pro ty které milujete, uvidíte že nabudete jistoty; situace se vám budou zdát jinačí, proto, že vy je budete vidět jinak. Toto vše je pro vás dobré a modlitba také. Mé děti, modlitba, to je tak úžasné pro vás kdo máte plodnou představivost. Tehdy když tam je něco co dobře neklape, modlete se s mojí Matkou, ona vám pomůže, a já, já vložím na vaší cestu lásku. Jak vás miluji!
Ach! jak úžasné bude to co se vám přihodí! Vy, kdo řeknete ano Lásce, budete ve mně jenom jak já to chci, né jak vy, vy jste schopné. Myslet na mně, všechno mi odevzdat a mít ve mne, Ježíše, totální důvěru, toto je láska. Mé děti lásky, neklaďte si už více otázky o věcech které vám dělají starost, toto vás zneklidňuje a vaše nitro to pociťuje, jste to vy samy kdo si vytváříte napětí. Já jsem Moc, jsem to já kdo pro vás může všechno, neboť já jsem to Všechno toho všeho co existuje, já mohu všechno urovnat. Já, já chci abyste byly všechny šťastné. Všechny vaše myšlenky jsou moje jestli mně je dáte. Toto řečeno, dejte si šanci si znovu dopřát pokoje, žádajíce mne o milosti pokoje, které vám pomohou si uvědomit že já jsem Vůle Boží, a všechno co se stane bude má Vůle, neboť já vím lépe než vy co je pro vás dobré.
Zopakujme spolu několik bodů tohoto spisu:
• Za prvé, nečekané události se vám již nebudou zdát katastrofální.
• Za druhé, zůstanete v sobě v pokoji, neboť budete vědět že já se o vás starám.
• Za třetí, žádná starost už vás nebude zneklidňovat, ale aby tomu takto bylo, je třeba aby po každé když obavy do vás přijdou, jste mně je odevzdaly.
• Za čtvrté, chci vás zcela odevzdané do mé lásky s důvěrou. Je tolik dětí které nevědí že jsem v nich. Když se potýkají se zlem které je chce zničit, nemají již důvěru v moc Boží, zůstávají samy se sebou.
81

82
Já, Láska, vám povím jeden příběh: “Jednoho dne, jeden mladý muž odjíždí na cestu. Ve chvíli když přichází na celnici, uvědomuje si, že nemá svá zavazadla. Celý rozčílený, neuvědomuje si že to je on sám kdo se uvedl do nervózního stavu; říká si: “Zapomněl jsem přivést svá zavazadla! Ale ne, to není možné, vždyť jsem je měl sebou!” Promítá si v hlavě všechno co dělal dříve než přijel na letiště, aby přišel na to, kde by byl mohl nechat svá zavazadla. Jelikož odlet je vyhlášen, je nucen odletět bez zavazadel. Celý čas co přebývá u svých přátel, nemůže ocenit ty chvíle které s nimi tráví, neboť nepřestává myslet na svá zavazadla. Na cestě zpátky, jde ke svému autu, které nechal na letištním parkovišti. Usazen ve svém autě, mu to najednou přijde, vzpomene si, že je dal do zadního kufru svého auta.” Vidíte, kdyby nebyl býval v jeho zneklidnělých myšlenkách, byl by si býval vzpo- menul že jeho zavazadla byla v zadním kufru jeho auta; místo toho, začal střeč- kovat a již nenašel svůj klid a v tomto stavu strávil svůj pobýt.
Ach! mé děti Lásky, mějte přece důvěru v Lásku, já jsem ve vaší bytosti. Všechno může býti pro vás láskou jestli tomu tak chcete, ale jste to vy kdo zpomalujete mé počínání, nedovolujíce mi všechno pro vás dělat. Jestli mně všechno dáte, všechno nebude pro vás nic než jednoduché události. Život není rozčilující když zůstanete klidné, ale aby tomu tak bylo, je třeba myslet na mne když jste před jis- tou situací, kde musíte udělat rozhodnutí:
• Za prvé, musíte mít důvěru že tam jsem.
• Za druhé, musíte mně všechno odevzdat.
• Za třetí, když mně všechno odevzdáte, buďte si jisté že všechno vezmu do rukou.
• Za čtvrté, buďte dobré k sobě samým a pokračujte v žití vědouce že jste na dobré cestě.
• Za páté, necouvejte zpátky, život je před vámi, ne za vámi.
Vidíte, je to tehdy co využijete mých milostí a uvidíte, že váš život bude naplněn pokojem a soulad bude ve vás. Vy ve mně a já ve vás, co byste chtěly více! Bůh jenž je všechno je s vámi. Hle, já přicházím; tam kde nyní jsem bude naše místo shledání, vy se mnou, s vaší jedinou láskou Ježíšovou, s vaším všemohoucím Bohem. Amen.
274 – Vaše ano se stává spásným Ježíš
Učinil jsem z vás živé děti, ale abyste mohly pokračovat žít, musíte mi dát svůj život. Vysvětlím vám to: je to skrze svou smrt co jsem vám získal věčný život, ale vy také budete muset poznat smrt abyste měly věčný život. Proto, je třeba abyste přistoupily na to dát mi svůj život, je to jenom umírajíce ve mně, co poznáte život v Bohu. Vaše lidská vůle ve vašem životě zmizí a bude to moje Božská Vůle jež bude ve vás. Budete mít v sobě lásku ve vší své moci, toto znamená že láska rozvine svoji sílu, svoji krásu, svoji horlivost, neboť nic jí nebude v cestě jelikož zlo už ve vás nebude, jenom dobro vás bude obývat. Vše ve vás bude přetvořeno

mojí mocí lásky. Učiním z vás děti mého Otce jak jste měly být před neposluš- ností.
Je důležité rozumět, že moje smrt vás zachránila před věčnou smrtí. Když vám říkám abyste přišly zemřít ve mně, to znamená mně odevzdat vaší lidskou vůli abyste žily v Boží Vůli; celá vaše bytost tím získá. Ach! pomyslete na všechno to co vám působí utrpení! V Boží Vůli, už nebude existovat utrpení, jenom láska, vše bude dokonalé. Já nejsem snář, říkám vám co můj Otec pro vás chce. Já jsem jeho Syn a on mně vás daroval abych vás znovu přivedl k němu; vy pocházíte od něho, musíte se k němu navrátit.
Je na vás abyste si vybraly nyní, neboť tehdy když budete ve Velkém Očištění, vy samy se budete muset rozhodnout jestli chcete žít. Přistupujíce na to přijít zemřít v Boží Vůli, vy vstanete z mrtvých v novém těle, vaše tělo nebude nic než čistota. Jestli odmítnete, poznáte smrt a budete v hrozných mukách, jelikož jste si vybraly žít ve vaší lidské vůli. Bůh vám dopřeje toho co chcete, ale odejme všechno co je z něho, to znamená dobro; zůstanete jenom se zlem ve vás a to na věky: vy samy jste tomu chtěly. Již ve vás nebude života, neboť dobro existuje jenom v Bohu, je to on Život, bude tam jenom smrt jenž je zlo. Mé děti buďte dobré vůči sobě samým, milujte se jako já vás miluji. Amen.
275 – Nepokoušejte se stvořit život Váš Otec
Já vás nesu; mé děti, já jsem ve vás, vy ve mně. Vše co je stvořené je ze mne. Já jsem dal vzrůst životu na zemi. Já jediný jsem Stvořitelem veškerého stvoření. Stvořil jsem muže a ženu aby přivedly na svět další z mých stvoření. Stvořil jsem tento svět z vašich životů. Každé dítě které se účastní stvoření dává část ze svého bytí; muž dává zárodek života a žena dává část z ní aby živila dítě které nosí. Jsem to já jenž, skrze mou vlastní moc, dávám, aby potom zase oni mohli dávat; moc je ve mně, je částí mé Bytosti. Jelikož jsem Stvořitel, všechno co existuje je ze mne; jsem to já Život. Vidíte, já jsem autorem veškerého stvoření.
Mé děti, vykonal jsem tolik divů abyste vy žily v radosti; běda, viděl jsem vše to co jste udělaly. Skrze vaší vůli, jste zničily rovnováhu mých divů. Jak velký je ten zmatek, který jste udělaly! Skrze mé Božství, jsem viděl to co budete muset žít kvůli vaším neuctivým gestům proti mému stvoření. Mé děti, dal jsem vám se narodit v tomto světě a dostaly jste rozum, ale vy jste nedokázaly poznat krásu mých stvoření vám podřízených. Vy jenž jste bytosti z mé Bytosti, vy jste se dopustily v tomto světě chyb. Má zvířata byla stvořena mnou, jejich Stvořitelem, a vy jste z nich chtěly udělat vyšší plemena, křížíce je: vy jste nerespektovaly mé stvoření.
Proč chcete být stvořiteli mého stvoření? Vše z vás ukazuje, že váš rozum je zbraní, která je pro vás nebo proti vám. Já jsem Pánem Nebe a země, vy, buďte menší než je Pán, neboť ten kdo se bude snažit jej předčit se nalezne venku z jeho panství. Žádám vás abyste se rozpoznaly takové jaké jste: děti Boží. Proč dělat samy sobě to co děláte mým stvořením vám podřazeným? Tehdy když děláte
83

84
pozměňovací návrhy abyste stvořily nové druhy zvířat, měníte běh mého stvo- ření. Je to pro vás co jsem stvořil tyto druhy k tomu aby vám sloužily. Uvědomu- jete si co děláte svým dětem které přijdou na svět když změníte rovnováhu země?
Ach! mé děti, vy jste si neuvědomily že jste samy sebe postavily do nebezpečí a následkem toho, jste daly životy vašich dětí v nebezpečí. Země je vaše místo kde musíte žít; jestli budete takto pokračovat, uškodíte samy sobě, neboť vaše děti pocházejí z vašeho těla; ony jsou vaše stvoření lásky které jste učinily skrze moji lásku. Já jenž vás miluji, jsem neusiloval o to vás změnit, miluji vás takové jaké jste. Mé děti, respektujte se, milujte se a takto uskutečníte skutek lásky který ponese důsledky pro všechny ty, které přijdou po vás: bude to jejich dědictvím. Ano, je to vaše dnešní chování jenž utváří jejich budoucnost, výsledek vašich skutků bude mít jako následek dobro nebo zlo; zamyslete se nad tím co chcete dát vašim dětem a také sobě.
Já vás znám všechny, neboť jsem ve vás; já všechno vím, neboť jsem Vše- Mohoucí. Jestli konáte dobro, budete v mé Bytosti. Miláčci, když přijmete vyko- návat skutky lásky vůči sobě samým, je to proto že necháváte Lásku dělat všechno pro vás a ona vám dává milosti lásky které jsou blahodárné pro vás, jenž chcete být šťastné. Ale ti, kteří se milují jenom skrze to co udělali, si myslí že jsou těmi jedinými autory svých skutků, zatímco všechno co dělají jim nemůže při- nést nic jiného než domýšlivost; neuvědomují si, že konají vše počínajíce s mým věděním. Jediné mé vědění mohlo v nich zrodit znalosti a oni, jenž si přivlastňují zásluhu toho co konají, jsou znásilňovatelé mého vědění. Co je pro ně obtížné, je že si myslí že jsou jedinými pány své inteligence, je to toto ta jejich temnota, ve které se přijímají potulovat.
Vy jenž nejste nic než stíny vás samých, vy si myslíte, že všechno znáte; přichází den kdy odhalíte jak velice je důležité všechno vrátit Bohu abyste objevili vaše pravé místo ve světě. Pokoušejíce se, znovu a znovu, vynalézt to, co by vás učinilo více věhlasnými, více proslulými, více inteligentními, toto způsobuje že couváte, neboť nikdo se nepřibližuje k Bohu, berouc sám sebe za něho; měl by příliš strach že bude usazen na své místo. Já jsem Stvořitelem všeho co existovalo, exis- tuje a bude existovat. Jestli dovoluji mým dětem tvořit, to znamená že si musí sloužit mými stvořeními k lásce, né k pýše. Lidské bytosti nesmějí nic tvořit jedině pro sebe samy; to co je jedinečné to jsou ony samy a to co přichází od nich, to je pro všechny mé děti. Já nedávám jenom pro jednoho jediného, ale pro vás všechny; daroval jsem svého Syna pro všechny děti. Vy, malí páni vaší osoby, nebuďte více důležití než ti druzí, toto se vám nepodaří, neboť to co z vás vyjde nebude dobré k ničemu jinému než k ohni, který spálí všechna díla pyšných.
Vy kdo si myslíte, že jste těmi nejskvělejšími osobami tohoto světa kvůli vaším vynálezům, to není na vás abyste si dali toto právo, neboť ten jenž je větší než vy, vám dá poznat, že všechno co jste udělali, nesloužilo k ničemu jinému než k oklamání tohoto světa. Vy jste vynalezli to co uškodilo mým dětem a dnes, vaše vynálezy zasáhly jejich fyzické a mentální zdraví. Celá země je jimi zasažená. Vy, mé děti, kdo přijímáte tyto vynálezy, vy víte že jsou proti vašemu životu a nic

neděláte proto aby toto přestalo. Vy jste na tolik očarované, že, ne jenom že nechcete vidět že tyto vynálezy vás pomalu usmrcují, vy dokonce odmítáte poro- zumět hodnotu vašeho vnitřního života. Je vás tak hodně těch, kdo zbožňujete toto všechno. Staly jste se bytostmi falešnými, lživými, pokryteckými, lakomými, sobeckými, krutými, násilnými a pyšnými vůči druhým. Vy, vynálezci těchto chyb, vy říkáte, že chcete stvořit k dobru bližního zatímco nemyslíte na nic než na sebe. Je můžete oklamat, ale ne mne!
Vy tvrdíte, že vyhledáváte dokonalý svět. Nepodaří se vám stvořit nic než to v co doufáte, neboť ten svět který chcete, existuje jenom ve mně, neboť vše co je doko- nalé je ve mně. Váš rozum nemůže stvořit to co je dokonalé, neboť vy nejste dokonalí; tak jak můžete pomýšlet i jen na jediný okamžik na stvoření dokona- lých bytostí? Vy chcete zažít pokoj na zemi? Vězte, že jediní ti, jenž budou dobří, poznají v sobě pokoj ve světě lásky. Vy, buďte dobří vůči sobě samým, rozpo- znejte se malými před Bohem, neboť jsem to já, ten Stvořitel, já jsem dokonalá Bytost, čistá. Já jsem ten Vznešený, já jediný, jsem všechno na vaší zemi. Žádný z vás nezná tohoto Boha lásky jenž je dobrota, jsem to já ten Stvořitel všeho co je dobré.
Provádějí se pokusy na živé hmotě za cílem pochopení mého stvoření. Tyto pokusy vás dovedly k reprodukci identických zvířat; a hle, nyní jsou používané mé děti, aby část z nich byla vzata ke tvorbě jiných dětí, bez ohledu na to, co bude zítřek pro vás samotné. Tento svět je pod ďábelským vlivem, nechce uposlech- nout Lásku, jenž jej žádá aby přestal s těmito podvody. Ano, jisté děti chtějí kon- trolovat život, ale, mé děti, tehdy když tam není duše, život neexistuje; tedy ti, jenž předstírají že jsou schopni stvořit, nedělají nic než že reprodukují to co je zcela jasně odraz toho co jsou oni v sobě: bytosti bez života. Život je z Boha, vy žijete jenom jestli Bůh je ve vás. Jestli zde není život, je zde jenom vzezření života k poznání jenom jednoho dne po druhém a toto znamená poznat dny bez naděje na štěstí. Život je ve všech těch jenž jsou v Bohu.
Pohleďte na ptáky, oni jsou živí; nepotřebují myslet na zítřek, živím je svým stvo- řením. Ryby nemusí nic než se nechat žít, je to ve vodě kde jsou šťastné. Zvířata jsou bytosti podřazené člověku, ona nemyslí na to co budou dělat zítra; zbývá jim jenom následovat svůj instinkt, loví k přežití. Příroda, ta nemyslí na to, aby se napojila vodou nebo aby se živila, nechává se vzít pohybem času. Člověk má život Boží v sobě; on ví že zítřek bude jeden další den v jeho životě, jenž ho vezme blíže k věčnému štěstí, a proto chce být dobrým pro svého bližního aby byl šťasten; on ví že má život a že jeho život v něm volá lásku; on ví že bez lásky se nemůže v sobě dobře cítit; to je proč se potřebuje cítit milován aby poznal štěstí; on ví že to je život v něm co mu dává toto všechno poznat neboť je živoucí a doufá že bude mít věčný život.
Ten kdo věří jenom v sám sebe, si myslí že je pánem svého života; je si jist že jeho život je pro něho důležitý, ale toto dítě si neuvědomuje, že po jeho pozemském putování, se bude muset představit před tím jenž mu daroval život. Je to Bůh ten Pán veškerého života. Život jenž toto dítě do sebe dostalo bude pokračovat
85

86
jenom jestli dá Bohu to co Bohu patří: svůj život. Jestli nepřistoupí na to dát Bohu to co mu patří, Bůh mu odejme život aby mu nechal jenom to co ono chce být: smrtí; takto pozná věčnou smrt, právě tak jak chtělo žít na zemi. Ano, ti kteří chtějí stvořit bytosti, je to proto, že nevědí že oni sami jsou živoucí skrze Boha, neboť kdyby se rozpoznali živoucími, nepotřebovali by stvořit to, co už je stvo- řené. Je to jako někdo kdo se honí za divadlem života, aniž by si uvědomoval, že již hraje v tomto divadle. Ten kdo se honí za něčím co by mu dokázalo že je živý, nemůže žít v pokoji a v lásce, takto jeho život uteče aniž by ho mohl prožít v Bohu. Jak velká je stupidita v této bytosti která neví, že udělala všechno k tomu aby neporozuměla že život není z ní, ale z Boha Stvořitele!
Vy, mé děti Života, je třeba abyste za ně prosily, aby se mohly rozpoznat živou- cími, takto budou vědět, že Bůh jediný je Pánem života a smrti. Dobrý Bůh stvo- řil váš svět, tento svět pochází ze mne. Vy, děti zamilované do vašeho díla, vy chodíte do kolečka od toho co jste chtěly žít vaší vlastní vůlí. Dokažte tedy lásku samy sobě a přijdete na to, že jste stvořeními Boha Lásky. Každá bytost je v Ježí- šovi ke stvoření mého světa lásky. Vy jste láska, vy patříte mně, vašemu Bohu, vašemu Tatínkovi lásky. Ano, mé děti, já jsem váš jediný Otec, vy, vy jste ze mne, z vašeho milujícího Otce. Milujte svého Tatínka lásky a buďte věrné mému stvo- ření. Amen.
276 – Hlas volá abyste se připravily Ježíš
Nechť všechna pravda je napsána; odevzdej se a piš. Všechno co bude nadikto- váno v tomto spise je světlo pro každého z vás, mé děti. Hle, čas pološera na vás sestoupil. Vy jste, v této chvíli, ve stavu strnulosti, neboť jste se nechaly ovládnout nedostatkem lásky vůči sobě samým. Mé děti, každé dítě na zemi bylo podro- beno vymývání mozku, neboť Satan kraluje jako pán na zemi, on zkoncipoval plány aby uvedl lidskou vůli do svých služeb. Jeho plány se mu prakticky vyda- řily; ach! zkonstatujte tu pohromu kolem vás! Jeho zbraně jsou nenávist, žárli- vost, neposlušnost, pýcha, lakomství, obžerství, lenost, nečistota, modernismus, socialismus, války, vzpoury, strachy, násilnictví, posuzování, mínění, špatné roz- lišování a nesváry: matka proti dceři, otec proti synovi, bratr proti sestře, rasa proti rase, jazyk proti jazyku, národ proti národu, náboženství proti náboženství a během toho času se nestaráte o vaší duši, která umírá nedostatkem lásky.
Ano, mé děti, Satan ví co dělá, a vy, vy už ani nevíte kde je vaše místo; tážete se samy sebe jestli vaše existence v tomto světě nenávisti začíná ztrácet orientaci. Vy prožíváte chvíle nejvýše kulminující pro váš věčný život a ani si to neuvědomu- jete. Jestli budete takto pokračovat budete ve slepé uličce ze které není návratu. Naslouchejte vašim úvahám a uvědomte si co prožíváte, budete vidět že se nacházíte v bodě, kdy ničíte svůj život. Ano, to co se děje kolem vás a ve vás je následkem hříchu: hřích, to je smrt. Skrze vaše vlastní chování, vy přistupujete na to již nežít, neboť když někdo odmítne žít jako bytost lásky, pomalu uvnitř umírá. Vy jste zcela rozervané, protože jste chtěly řídit váš život svojí vlastní vůlí. Já, Ježíš Láska, vás varuji před vaší lidskou vůlí. Vy nechcete vidět že se nalézáte

na pokraji vašeho vytracení z povrchu této země. Kvůli vaší lidské vůli, vy uvažu- jete jako bezstarostné bytosti, neboť odmítajíce žít jako bytosti lásky, odmítáte věčný život.
Nemáte již víru v mé Slovo jenž je moje Evangelium; Odmítáte vidět že události předpovězené v mém Evangeliu jsou přítomné kolem vás; vy si zacpáváte uši abyste neslyšely má varování; zůstáváte nevěřící když k vám někdo mluví o zjeve- ních mé Matky; vy popíráte moji Přítomnost u mých vyvolených posledních časů; nechcete se vzdát vašich chyb; vy nevěříte že mne brzy uvidíte v sobě. Ano, mé děti, přicházím se vám ukázat; přicházím vám ukázat váš život a přicházím vám říci, že Láska jenž nyní žije ve vás, vás požádá abyste si vybraly: žít nebo zemřít. Láska nebude moci obývat tělo jenž řekne ne Lásce. Dítě které odmítne, nebude mít žádného místa v tom novém světě lásky: v mém světě.
Mé děti, nechť je toto dobře pochopeno, vše bylo připraveno od počátku vašeho světa. Tento svět byl stvořen k lásce, né k nenávisti, násilí a vlažnosti. Vše musí být láska, a proto, já Ježíš, já Láska, vás vyzívám k lásce. Mé děti, nechť je vám všechno jasné, tehdy když budete přede mnou, váš život a všechny hříchy které jste nahromadily, ano, vše co z vás učinilo bytosti nezpůsobilé k lásce, vše vám bude ukázáno. Neuvědomujete si že tento čas není láskou? Je třeba abyste se sla- dily se mnou, Láskou, jinak, mé ubohé děti, vy které nechcete vědět že Láska je ve vás, budete muset zaujmout stanovisko, i přes vaši tvrdohlavost.
Dobře si toto přečtěte:
• Naprostá tma vás oblehne, vše bude temné kolem vás; toto nebude příjemné, jelikož se naleznete samy se sebou samými.
• Duch svatý, skrze svou moc, vás nechá vstoupit do vás, neboť on je Vše- Mohoucnost a vy budete zahanbené světlem které zazáří ve vašem nitru.
• Nebudete již schopné reagovat s vaší lidskou vůlí, neboť vše z vás bude před Vůlí Boží a to jsem já, ta Vůle.
• Nebudete moci vyjít z vašeho strnutí až do chvíle, kdy budete obklopené mým působením, jelikož do vás vložím svoji lásku; takto už nebudete schopné zapřít moji lásku k vám.
• Všechny děti Boží poznají mou lásku pro ně: vy, generace z generací Abrahama a vy, vyvolené děti mého Nebeského Otce, toho Velkého Věčného.
• Skrze mou moc, vy nebudete moci dělat nic než to co já, jeho Syn, budu chtít abyste dělaly, to znamená vidět a slyšet.
• Jsou to vaše gesta a slova která uvidíte a uslyšíte.
• Všechno vám bude ukázáno již od vašeho příchodu na zem až do této chvíle zvolené mým Otcem.
• Vaše bytost obdrží milosti síly, protože je budete potřebovat, ti dobří stejně jako ti špatní, neboť žádná osoba by nemohla snést tolik moci.
• Moje moc se ve vás nechá pocítit.
• Jedině milosti Boží vás budou držet při životě.
87

88
• Nezhroutíte se do bláznovství.
• Zahalím vás svojí mocí a vaše oči se otevřou, uvidíte naprosto všechno a vaše uši uslyší všechno, nic vám neunikne.
• Všechno co vy jste bude v mé lásce a před mou Bytostí, nebudete moci nic než se podrobit, jsem to já jenž jsem Působení.
• Nic se nebude dít podle vaší vůle, podrobíte se podle naší Vůle lásky.
• Vy všichni budete před svým životem a Bůh vám ukáže všechno co byl váš život.
• Vy, ti vyvolení mého Otce, nebudete moci nic než se přede mnou podrobit, neboť já jsem Světlo a ve vás vy budete.
• A vy kdo nejste zapsáni v Knize Života, vy nebudete moci utéci, budete tam kde Bůh chtěl abyste byli: ve světle.
• Uvidíte všechno, i ten nejmenší z vašich malých skutků vám bude ukázán.
• Jestli jste se dopustili chyb, je zřejmé že vaše oči, vaše myšlenky, vaše činy, vaše srdce a vaše tělo viděly a poznaly zlo, následkem toho, byly nečisté; toto všechno vy uvidíte.
• Stupeň utrpení které pocítíte bude poměrný všemu tomu, co jste vykonaly nečistého; čím větší budou vaše hříchy, tím více budete trpět.
• Ta nejmenší nečistota kterou máte v sobě, z vás bude muset zmizet a vaše celá bytost, jenž byla zasažená sebemenší nečistotou, bude muset býti očištěná.
• Očišťující oheň spálí tu sebemenší nečistotu, vše co není láska bude muset zmi- zet.
Ach! kolik radosti pro ty kteří se dobře chovali, ale jak hodně utrpení pro ty, kteří dobře nejednali!
Mé děti, všechno co pocítíte v tomto okamžiku, bude záležet na vašich činech které jste vykonaly. Buďte opatrné, neberte toto na lehkou váhu. Vaše tvrdohla- vost vám zabraňuje se připravit na můj příchod a vy budete trpět kvůli tomu. Nemohu vás donutit abyste se na to připravily, je jenom na vás abyste věděly. Jestli máte raději počkat až temnota bude na vás, budete to vy samy kdo ponesete následky; temnota vás přikryje bez veškerého varování jako obrovský kabát a vy, vy budete v jeho pohybu; zcela vás obklopí a žádný paprsek světla neprojde. vše kolem vás bude černé; ve vás, jediná moje Přítomnost zazáří. Čas který vám oznamuji bude následovat po čase který už začal.
Dětičky, vy se tážete samy sebe jestli toto vše je pravda, jestli toto vše není pro čas vzdálený, jelikož apoštolové také mysleli, že toto všechno přijde v jejich čase, tážete se, jestli toto vše nejsou další varování která se opakují. Ano, mé děti, jsou to ta stejná varování, která jsem dal svým apoštolům. Bylo to za časů mých apoš- tolů co jsem oznámil že Království mého Otce přijde na zem; tímto jsem jim dával vědět, že nový pohyb začínal: konec světa bez lásky. Mé děti, když je něco uvedeno do pohybu, je třeba čekat že toto skončí. Já vám říkám že uvidíte konec toho, co bylo uvedeno do pohybu.

Moji apoštolové se modlili a vzdávali Bohu díky za to co právě začalo; moji apoš- tolové prosili za to aby mohli vždycky zůstat věrní pro ten okamžik tolik očeká- vaný; první křesťané dali svůj život pro Boha, oni věděli co Bůh připravoval; moje Církev vždy upozorňovala své věřící aby byli připravení ve dne jako v noci; děti viděly a slyšely mou Matku vyzývajíc k pořádku všechny děti k tomu co při- chází; mé děti světla se připravily jsouce si jisté že toto nastane ve dnech které přicházejí a já, já vám říkám že to přišlo.
Ano, mé děti, řekl jsem že tehdy když budou falešní prorokové, abyste byly bdělé, mnozí jimi budou oklamáni; vy se modlete, přebývejte v pokoji, milujte svého bližního a zůstaňte zpříma před Bohem. Řekl jsem také, že když vám budou říkat: “Pojď, on mluví!” nechoďte tam, nebo “On je tam!” nechoďte nikam; Syn člověka přijde na oblacích jenom tehdy když to Otec rozhodne. Řekl jsem, tehdy když budou války, řeči o válkách, neznepokojujte se, je třeba aby se to stalo; ale dříve, zde budou národy jenž se zvednou proti národům, zemětřesení se nechají pocítit, vzbouření způsobí války, bude hlad, země bude chrlit oheň, zvednou se velmi silné větry a velká znamení přijdou z Nebe; vidíte že to všechno je kolem vás.
Skrze mého syna Pavla, vyšlo z jeho úst pro vás ty nevěřící, to co se vás týká: velké odpadlictví. “Tehdy když lidé již nebudou v nic věřit, falešný kristus se před- staví jako ten vyvolený. Bude se honosit svou mocí a usedne na trůn Petra v mé svatyni.”10 Jste to vy, aniž byste si to uvědomili, kdo jste umožnili jeho vstup do mé Církve, neboť jeho plánem bylo vás svést. Dokud ve vás byla víra, nezdála se mu vhodná chvíle; nyní když jste ztratili víru, už se neobává o své vítězství nade mnou, Synem Božím. Je to skrze vaše odmítnutí věřit v Církev že se toto děje, nebudete moci uniknout tomu všemu co se bude dít.
Církev bude pronásledovaná. Budu zapírán, já, jenž jsem Církev. Má Přítomnost bude pošlapána. Nebudete se moci honosit právem že patříte k mé svaté Církvi věrné Evangeliu, mému Slovu; budou vás chtít exkomunikovat za zradu. Nebu- dete se moci ukázat jako moji věrní služebníci, neboť všichni ti, kteří se nebudou klanět falešnému kristu budou pokládáni za zrádce. Budete proti mase nevěří- cích kteří se obrátili k modloslužbě. Nebudete moci bojovat samy, já budu s vámi. Nebojte se o svůj život, kdo jej ztratí bude v Království mého Otce, on vás přijme s otevřenýma rukama.
Můj Vikář, moje věrné dítě trpí za vás všechny jenž jste ve mně, Církvi. Má Cír- kev, jenž je již pronásledovaná, souzená, zesměšňovaná bude odhozená, bude velice trpět. Jak mnoho dětí je slepých! Ale až se jejich oči otevřou, budou litovat že v ní neuvěřily. Vy, ti nevěřící, vaše tvrdohlavost způsobuje že pochybujete o pravdě a již nežijete v pokoji; vy pociťujete chlad vůči vašemu nedostatku víry. Vy zrazujete své bratry a sestry kteří zůstali věrní mé Církvi, jsou cílem vašich uštěpačností, jste necitelní před bolestí kterou jim to působí; brzo, vy budete před vaším vlastním pohrdáním a pocítíte ve vás bolesti které oni snášeli kvůli
89
10. 2 Tesalonickým, kapitola 2., 3 - 10

90
vám. Jsouce nevěrné mé Církvi, staly jste se dětmi temnot; ano, pohrávaly jste si s andělem smrti. Já, Syn Boží, vás přijdu osvobodit z drápů Satanových a svrhnu ho do pekla, tam kde vám již nebude škodit, až do dne kdy se vrátí se svou zuři- vostí a se všemi těmi jenž jej následovali aby bojovali s dětmi lásky, a z dechu Božího vzejde oheň jenž ho zničí ne věky věků.
Mé děti lásky, připravte se uchovávajíce se v pokoji; zůstávejte klidné a mějte důvěru, přicházím do vás, uvidíte mne. Nebudete se muset hnout z místa, všechno se stane v jednom okamžiku. Ale pro ty, které nevěří a se nepřipravují, budou to ony samy, ty zodpovědné za jejich lehkomyslnost. Tento čas, budete prožívat, uvidíte Syna člověka v celé své slávě. Věřte a budete v mé slávě.
Proč bych si bral čas k tomu abych k vám mluvil skrze tato poselství, není li to proto, že tento čas který prožíváte, je převelice důležitý pro vaši duši? Kdo by nechal psát poselství vám přikazujíc aby jste se navzájem milovaly, si odpouštěly, abyste si na vzájem dávaly pokoj, abyste nechodily na nečistá místa, abyste nekradly, abyste nesoudily, abyste nelhaly, abyste nebraly vdově to málo co ji zbývá, abyste se staraly o sirotka, abyste vždy všechno dávaly Bohu, abyste se mu klaněly a jej milovaly celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a celým svým duchem, jestli ne já, Ježíš, ten Ukřižovaný? Já nejsem obývám Belze- bubem, neboť všechno dobro je ze mne. Já nemohu býti proti sobě, já jsem Cír- kev a můj příbytek je v mém Nebeském Otci. On je autorem veškerého příbytku. Já jsem v něm, jsme jedno s Duchem Svatým. Žádejte milosti světla od mého Svatého Ducha, on je ve vší pravdě.
Mé děti, buďte tedy pozornými bytostmi vůči mým varováním. Uvědomujete si, že ve vás, jste v žalostném stavu? Já vím že jste mne již slyšely říkat že přijdu, ale vidíte, kdybych k vám přestal mluvit, bylo by to proto že bych byl již před vámi. Mé děti, pojďte do mne, jsem ve vás, chci abyste mně byly nablízku protože Láska vás miluje. Říkám vám to: vše se naplňuje. Amen.
277 – Málo dní vám zbývá Ježíš
Mé děti, dočetly jste se, že už brzo světlo zazáří v nitru každého z vás, ale neuvě- domujete si ještě, že můj příchod je bezprostřední. Mluvím v srdci některých z mých dětí, které vyslovily jejich ano Lásce. Dovolil jsem jistým dětem v sobě sly- šet můj hlas, toto se děje skrze moc Ducha Svatého. Vlévám nyní tolik rozmachů lásky do mých dětí které vyslovují jejich ano, že celá jejich bytost prahne po mně, Ježíši. Jsem v nich tolik přítomen, že cítí moji Přítomnost.
Ano, jste to vy, mé děti Světla, jenž se rozhodujete se mi odevzdat a já, já se ve vás projevuji. Skrze vaše ano Lásce zvete svého Boha aby vám dal pocítit jeho Pří- tomnost ve vašem nitru. Ach! mé malé chudinky které nevěří v mou Přítomnost v nich, ony neznají všechnu tuto něhu; jak jsou samotné samy se sebou! Nevědí ani že jsou láska a že Láska v nich přebývá. Jsou tak nevědomé sebe samých, že si jsou příčinou tolika utrpení, jejich samota lásky je činí zranitelnými vůči utrpení.

Kdo z vás neví, že žít bez lásky, je bolestivé? Kdybyste mohly pochopit důležitost odhalení toho, že jste láska, jak by byly vaše bolesti více přijatelné, staly by se pro vás záslužnými, a kolik milostí byste obdržely snášejíc je. Ale tehdy, když jste bez mých milostí, vaše utrpení vám dává pociťovat bolesti tak silné, že vaše tělo se zmítá v křečích, a jiné zase vás někdy nechají zcela beze slov a to až do té míry, že je ani nemůžete popsat, tak hodně vás bolí. Bolest je něco strastiplného co vás obývá a co nemůžete milovat. I když ji přijmete, nemůžete přát vašemu bližnímu aby ji pociťoval.
Všechny tyto bolesti vy prožíváte ve svém těle. Já chci abyste mně je daly, aby tak vaše tělo bylo méně citlivé vůči bolesti. Řeknete mně: “Jak by tohle bylo možné?” Jsem to já kdo tu jsem s touto bolestí; já jsem Život, žiji ve vás. Jsou to mé milosti, které způsobí, že obdržíte sílu. Bolest jenž byla přijatá, je méně bolestivá, zatímco bolest nabídnutá je velmi záslužná; již jsem k vám o tom mluvil. Žádám vás, nevzdorujte mému volání. Brzo poznáte bolesti ještě větší než li ty, které pozná- váte nyní. Proto vám chci pomoci pochopit mé záměry lásky. Protože vás miluji, nemohu vás nechat prožít to co přijde, aniž bych vám mohl říci, že jenom ti, kteří mi dají jejich bolesti budou v mých milostech.
Mnohé se budou rouhat mému Jménu kvůli tomu, co se jim přihodí. Budou mne proklínat, tak silné budou jejich bolesti. Tento čas vás připravuje na to co brzo přijde, nebuďte hluché. Varoval jsem Lota mými anděli, aby opustil Sodomu, vás také varuji před nebezpečím, které přichází. Jenom ti spravedliví nebudou trpět protože mně všechno dají. Já, Láska, vezmu do sebe to co vám bude působit bolest, vaše bolest bude mojí bolestí. Což jsem vše nevzal do sebe? Trpěl jsem všechna vaše tělesná utrpení, snášel jsem je během mého Utrpení; jelikož jsem všudypřítomný, mé Utrpení je stále ve mně. Děti mé, čas naléhá; je už čas abyste se sladily s mým příchodem, ale před tím je pro vás dobré, abyste prožívaly vaše očištění již od nynějška.
Čas během kterého jste otravovaly váš život vašimi chybami dosahuje vrcholu; brzo, váš život se před vámi zastaví a vy si budete muset vybrat chcete-li žít v čis- totě. Nemůže tam být druhý život, ten, který žijete nyní zde, je jediný. Je to na zemi kde shromažďujete díla pro váš život, který bude věčný. Díla, která nepone- sou ovoce budou spálena žhavým ohněm. Váš pozemský život v tomto světě bez lásky je u konce; ano, správně říkám u konce, neboť to co zbývá jsou drobečky času které vám dávám; tento čas je pro vás nutný, abyste se připravily na proží- vání toho, co přijde. Děti mé, proč nevyužít těchto drobečků času k tomu, abyste zachránily váš ubohý život? Vezměte si příklad z Lazara, který se chtěl živit dro- bečky chleba, které padaly ze stolu11, toto vám ukazuje jeho touhu žít. Je na vás abyste využily této trošky času, která zbývá, což vaše touha po životě není ve vás? Tento čas bez lásky táhne ke svému konci; volám ve vás abyste přišly k Lásce; je třeba mne uposlechnout. Ach! pospěšte si! můj hlas už je jenom ozvěnou.
91
11. Lukaš 16, 19-31

92
Miluji vás, mé děti. Pojďte, já jsem ve vás; chci vás všechny ve mně. Říkám vám, že tento čas bez lásky se chýlí ke konci a že čas kdy láska bude všude kralovat je připraven. Velká a mocná je moje svatá Přítomnost v každém z vás. Amen, říkám vám: “Všem těm, kteří budou žádat, budu dávat. Všem těm, kteří o nic nepožádají, zadržím mé milosti. A všichni ti, kteří mně darují své bolesti, posílím.” Což nejsem tam v každém z vás? Je na vás abyste přišly načerpat vaše bezpečí lásky, přicháze- jíce ke mně, jenž jsem Světlo. Nezůstávejte ve vaší temnotě, ona vám zabraňuje vidět moje rozmachy lásky a já, jenž jsem ve vás, dávám pozor abych neklopýtl, tak vaše temnota je téměř naprostá. Amen.
278 – Má Přítomnost ve vás Ježíš
Já, já jsem Život; já jsem Slovo; kde je mé slovo, já jsem. Mé děti, tyto spisy jsou chtěné Trojicí pro každého z vás; je jenom na mně abych vás naučil to co Bůh můj Otec chce abyste věděly. Přišel jsem do vašeho světa, abych vám ukázal jak veliká a čistá je Vůle mého Otce. Pravda pochází ze mne, Syna Božího; přišel jsem ve jménu mého Otce učit mé svaté apoštoly celou pravdu, já jsem Pravda; slovo je milost je-li ze mne, já jsem živé Slovo; přijměte světlo, já jsem Světlo.
Bude veliká ta událost, kterou brzo ve vás poznáte, budu to já, Láska, koho uvi- díte. Vaše odměna za to, že jste se mně daly bude tak velká, že pocítíte extrémní radost. Jsem to já kdo vám ve vás obstarám tuto nesmírnou radost, nechá se odhalit, aby už nikdy neskončila. Je to proto, že budete v pohybu lásky že ve vás bude vzrůstat, neboť už nic nečistého nezastaví její vzrůst. V jednom celku pohybů lásky, všechno rozkvete a všechno bude dokonalé.
Mé děti, vězte, že budete muset projít velkou zkouškou: zkouškou lásky. Budete se muset vzdát všeho co nyní znáte, aby vaše ano Lásce bylo totální; jsem to já kdo vám pomohu projít touto zkouškou. Skrze mou moc lásky, ve vás odhalíte lásku, zahrabanou pod vašimi hříchy; vzal jsem na smrt tyto hříchy, ale vaše očiš- tění je pro vás nutné. Hříchy budou muset z vás být vykořeněné a všechno co jste, bude muset být očištěné skrze čistící oheň, neboť vaše tělo poznalo zlo. Je to skrze oko co temnota vstoupila do vašeho nitra. Kvůli vašemu oku, které vidělo hřích, nitro vašeho bytí poznalo hřích, bylo ve styku s hříchem. Tělo si vzpomíná na tento styk; proto se musíte nechat očistit, aby si už vaše tělo nevzpomínalo na hřích, jedině moje moc má tuto schopnost. Mé děti, chci vás čisté, bez veškeré stopy zla ve vás, neboť já jsem Čistota a vy se stanete podobnými tomu co já jsem; čisté.
Jestli řeknete ano Lásce, všechny radosti světa dané dohromady se nebudou moci přirovnat radosti, kterou budete prožívat; Vaše bytost se v nitru rozzáří, bude ve světle na věky, bude pociťovat radost. Ani se nepokoušejte si představit jak se to odehraje, je to nemožné. Pomyslete na odměnu na kterou už dlouho čekáte; jed- noho dne vám je oznámeno že ten okamžik tolik očekávaný je zde, a že se musíte představit na jistém místě, abyste obdržely vaší odměnu; jste tak šťastné, že i před vaším odchodem už předem prožíváte okamžik vaší odměny. Jednou co jste na

místě, shledáváte, že tato odměna zdaleka převyšuje to, co jste si představovaly, tehdy vaše radost je tak velká, že pláčete pohnutím.
Mé malé lásky, můj příchod vám přinese radost, která bude znásobena dalšími radostmi, jako ohňostroj, jenž pokrývá celé nebe, když vybuchne. Já jsem Světlo světa, můžete si představit že uvidíte samotného Autora všeho toho co vidíte a znáte, zatímco já jsem více než všechno co můžete vidět a znát? Vše je ve mně, poučuji vás o tom, co budete velmi brzo prožívat. Každé dítě, jenž se poučí mým Slovem, vzrůstá v mém svatém Těle, neboť já, já jsem to Slovo a každé slovo se vrací ke svému Mistrovi. Miluji vás že přicházíte ke mně, Ježíši, jenž jsem Mys- tické Tělo. Amen.
279 – Budete prožívat vaší slávu Ježíš
Mé děti, přichází čas, kdy budete všechny v mé Přítomnosti. Řekněte ano Lásce a já ve vás nechám zrodit milost jistoty; ano, už nebudete pochybovat o tom, že budete ve vás v mé svaté Přítomnosti. Velmi brzo, se učiním přítomným pro vás všechny a stanete se láskou. Jak bude láska nakažlivá! Budete láskou jako já: bytosti mé Bytosti. Což nejsem Bůh vše-mohoucí? Ten den, kdy uvidíte moji Pří- tomnost, bude dnem zděšení pro ty, které nechtěly vědět, že moje přítomnost byla vždycky v nich a dnem radosti pro ty, které znaly a klaněly se mé Přítom- nosti v nich. Tento den z vás učiní děti mé slávy, jestliže přijmete moji slávu.
Tehdy, když vaše přítomnost byla v lůně vaší matky, byl to můj Otec jenž to chtěl a je to on, kdo vybral vaší matku pro vás. Byly jste stvořeny poněvadž můj Otec chtěl, abyste byly v mé Přítomnosti k tomu, abyste se účastnily mé slávy. Kdo je pro mne, já, já jsem pro něho; uvidí moji slávu a moje sláva bude jeho slávou. Nikdo není dítětem Božím beze mne. Svědčíte-li o mé Přítomnosti ve vás, já budu svědčit o vaší přítomnosti ve mně u mého Otce. Ten den kdy mně uvidíte je na blízku. Ve vás, vaše duše je vzrušená a vy si to neuvědomujete, připravuje se na tuto velkou událost: moji slavnou Přítomnost. Mé milované, používám sym- bolických slov, abych vám ukázal, že vše ve mně je radost. Skrze svou Přítomnost v každém z vás, se vám ukážu v mé slávě, abyste byly mé svaté děti. Přichází tento čas slávy, kdy se budete účastnit mé slávy, poněvadž jsem to já, kdo tomu tak chtěl skrze mé zrození ve vašem světě.
Všechna sláva bude mnou chtěná, neboť já jsem Moc. Pojďte mně požádat o milosti, které vám pomohou uvěřit všemu co čtete. Nebude to skrze vás samotné, že tomu všemu uvěříte, ale jenom skrze mne, Ježíše. Nevěřící dětičky, tento čas je pravdivý; Jestli-že si nepřipustíte se ani na okamžik zastavit, abyste se zeptaly je- li to všechno pravda, co si počnete až všechno začne? Podlehnete panice! Jestli-že jste podlehly panice kvůli události jako té která se stala, když New Yorské věže spadly, jak mnohem více podlehnete panice, až nastane tato velká událost, kterou vám oznamuji. Potřebujete mé milosti, abyste se mohly spatřit takové, jaké jste. Neučiníte-li vhodná opatření abyste byly připraveny, nebudete moci prožít to co přijde jen s tím co budete: vyděšené.
93

94
Přebývejte ve mně, buďte klidné a to co oběvíte se vám ukáže jako láska. Není pro vás dobré dávat vaší lidské vůli přednost. Řeknete-li: “Nechci nic slyšet o očištění, Bůh je láska, nechce abychom trpěly. Nemluv mně o hříších, Bůh je milosrdenství, už skončil čas strachu. Nechci slyšet mluvit o utrpení a o pekle, to přináší strach, zatímco strach nepochází od Boha. Nechci slyšet mluvit o Zjevení, to příliš nahání strach.” Snažíte se analyzovat vaše očištění s vašimi obavami a ubližujete si. Chcete vidět jenom to, co vy chcete vidět aniž byste se zastavily na mé Přítomnosti ve vás. Proč brát všechno do rukou? Což to nejsem já, kdo chce abyste se připravily? Je třeba vejít do mne abyste obdržely milosti, které vám pomohou zůstat v klidu. Je třeba mít víru v Boha Lásku, konat, co od vás žádá a následovat pokyny mé Matky, toto je to, co musíte dělat, mé děti.
Já jsem Pán Světa, mám rád si sloužit slovy, které vás vedou k zamyšlení, neboť, vidíte, já, já jsem Král králů. O všem je třeba přemýšlet, abyste si tak uvědomily to, co jste; já jenž jsem váš Bůh, vám ukazuji, že mně na vás záleží, jsem Bůh Láska jenž vás chce. Nikdo vám nemůže říci jak velká je moje láska pro každého z vás, jenom Bůh sám. Proto vám ukazuji tolik horlivosti vás mít ve mně, neboť jsem Magnificence, já, Bůh Láska. Nechť se všechny duše skloní před mojí slá- vou, neboť taková bude jejich sláva. Od vás, já čekám tolik lásky, že celý váš svatý život nebude mít dosti dní k odplacení tolika lásky, která mně patří abych dostal. Já, já jsem Bůh Láska.
Milujte mne, mé děti, já vás tolik miluji! Toto “tolik” je tak málo v přirovnání k množství lásky, kterou mám pro každého z vás. Přicházím, mé děti, přicházím! Připravte se, jsem už tak unaven stále vám to opakovat. Celá moje Bytost je v extázi radosti že budete mými na věky. Milujte vašeho Ježíše Lásku. Já, Láska, jsem vaše Láska. Amen.
280 – Vy jste světlo světa Ježíš Láska
Mé děti, světlo pro vás září, zatím co tento čas je jenom temnota; Vy jste světluš- kami pro vaše bratry a sestry. Ti co ignorují, že jsou v temnotě, mi nemohou nabídnout jejich život ani jejich skutky, aby byli světlo; ale vy, skrze vaší odevzda- nost do Vůle Boží, vy mně můžete nabídnout jejich život a jejich skutky; já, Ježíš, beru do vás jejich život a jejich skutky a dávám jim milosti světla, toto pomáhá těmto dětem, které jsou ztracené v jejich temnotě. Jelikož ony nevědí, že já, já jsem v nich, jste to vy, to spojení mezi nimi a mnou, Ježíšem. Já jsem Světlo jenž je vaše světlo, to vaše se spojuje s mým, aby oni dostali světlo.
Kdo dává, dostává. Znásobuji ve vás milosti, neboť všechny ti, jenž se dávají, dostávají stonásobně. Já jsem Láska a živím vás milostmi lásky pro mně, pro ně a pro vás samotné. Skrze moji svatou, zářící Přítomnost, přijměte milosti světla, které vás přeměňují v bytosti světla. Já jsem pro každého z vás zářící Bytost, buďte bytostmi světla pro vaše bratry a sestry. Já, já vás drahocenně chráním v tomto záření k osvětlení země, která zčernává, tak zčernává, že brzo bude všechno jenom temnota. Protože hříchy se rychle šíří, tato země je určena k věč- nému vymizení, kvůli vaší zářící přítomnosti, vy mně ukazujete jak krásná je

vaše země jenž září vašimi skutky vděčnosti ke svému Stvořiteli. Vy jste ti, kteří uchovávají jejich lampy svítící až do mého příchodu.
Skrze vaše skutky lásky mně ukazujete, že, ano, vy jste mé děti, že, ano, vy chcete vašeho Boha Lásku. Sviťte, mé děti, neboť jste se staly světlem pro ty děti které umírají během tohoto času temnoty, neboť temnota nedává teplo. Vy kdo zůstá- váte bez světla, rozniťte ve vás oheň, rozsviťte vaše lampy, neboť brzy budete jenom led. Všechen led taje! Nenechte schválně samy sebe zmizet. Kolikrát vám ještě musím říkat, že je čas abyste začaly znovu. Je třeba abyste využily času který vám zbývá. Pospěšte si! Zbývají už jenom drobečky času! Nemohu zůstat aniž bych zareagoval před mými dětmi Světla, jenž mne snažně prosí abych přišel k nim, očekávají mne s takovou netrpělivostí, že celá jejich bytost umírá láskou, neboť jejich touha mne v nich vidět je zcela láskou. Já jenž je miluji, už nemohu zadržet tento čas, kdy uvidí moji Přítomnost v nich.
Honem! Vzbuďte se! Je třeba abyste se rozhodly říci ano Lásce, neboť jestli čekáte až přijdu, čas přípravy bude u konce a nastane čas Velkého Očištění. Tento čas pro vás bude bolestivý, jelikož budete muset vyslovit vaše ano aniž byste využily mých nespočetných milostí. Ach! budou tam ještě jiné, ale jak budete litovat že jste nevyužily času který jsme vám poskytli! Kolika bolestem byste se byly mohly vyhnout! Utrpení způsobí, že některé z vás budou váhat. Řeknete-li ne, budete jako kapka vody jenž spadne na žhavé uhlí, ihned jak spadne, tancuje na vrchu aby zmizela na vždycky. Všechno dobro ve vašem nitru zmizí, zbude tam jenom zlo a je to směrem k peklu co půjdete. Všechny tyto věci vám jsou řečeny, abyste si uvědomily důležitost vaší přípravy. Tento čas vám je Bohem poskytnut k vaší přípravě. Milujte se, mé děti, já vás miluji. Amen.
281 – Vy a váš soud Bůh Láska
Mé děti, hle, čas varování už právě začíná pronikat vaší noc. To slovo “varování” se zdá tak málo realistické v hlavě některých z mých dětí, že jim to zabraňuje si uvědomit, že musí být ve bdělém stavu k využití prostředků k jejich přípravě, aby se vyhnuly utrpení. Vy všechny, probuďte vaší chuť k životu, k tomu který je ve vás a jenž křičí že nechce zmizet. Vaše duše by chtěla abyste si uvědomily, že jí zanedbáváte. Pospěšte si! udělejte to o co vás žádá. Skrze své nekonečné zásahy, mne úpěnlivě prosí abych vás nenechal jít k vaší záhubě.
Ale, protože neustále odmítáte přijít k Ježíšovi, vaše duše přivoluje k utrpení, které pocítíte v den temnoty s jeho trojnásobnou kadencí, který už bude brzy na vás. Vy víte že jeden den, je jeden den života ve vašem životě. Já vám říkám že tři dny budou pro vás jako jeden den, neboť vaše tělo bude v temnotě jako kdyby bylo v hrobě, stejně jako moje Tělo jenž bylo pohřbeno: tři dny v hrobě. Vy, kdo žijete ve smrtelném hříchu, tyto dny budou pro vás hrozné. Nemůžete si ani, i s tou nejbujnější představivostí, vytvořit přesnou scénu toho, co budete pociťovat, tak velká bolest bude ve vás. Vy kdo odmítáte uposlechnout vaši duši, vaše bytost bude chtít zmizet, tolik budou vaše bolesti které pocítíte těžké nést. Budete trpět podle hříchů které ve vás nesete; vy samy jste si vybraly zůstat v tomto stavu.
95

96
Nebuďte tvrdohlavé, jste to vy kdo nechcete naše milosti lásky, my, Trojice, vás nepřestáváme varovat skrze vaší Matku, naší Milovanou a skrze poselství která vám dáváme po mnoho a mnoho let, že se musíte dát na pokání jestli ne, kvůli vaší zatvrzelosti, poznáte velká utrpení. Tvrdošíjné dětičky, budete se muset sklo- nit, neboť čas přišel. Pocítíte váhu hříchů, které jste přivolily nést. Ano, všechny vaše nedostatky vůči Lásce budou vaším měřítkem na váze. Bude na vás abyste si uvědomily, zdali jste se dopustily zla vůči vašemu bližnímu, vůči vám samotným a nám, Lásce. Hle, my, Boží Vůle, klademe naší Vůli před vás:
To co přichází je první soud. Bude tam ještě jeden, ten poslední velký soud, kdy mrtví vstanou s jejich tělem, které se sjednotí s jejich duší, zatímco vy, vy tam budete s vaším tělem a s vaší duší. My, Věčná Vůle, vám to potvrzujeme.
Hle, mluvíme k vám o prvním soudu:
• Budete ve vás a Bůh se vám ukáže a před vaším Spasitelem, mu budete tváří v tvář s tím co jste.
• Vaše nitro se otevře jako velká kniha a vy všichni uzříte vaše díla. Ta dobrá budou před vámi a vaše špatná také: nic vám nebude skryto. Toto je vás soud!
• Nebudete se moci vyhnout vašemu vlastnímu soudu, neboť všechno se ode- hraje ve vás a vy budete před Synem Božím.
• Láska, jenž Bůh pro vás má, vám bude známá; my máme tuto moc lásky.
• Pocítíte ve vás jeho lásku a všechno, co pro vás vykonal, budete to vědět.
• Láska Boží bude přítomná ve vás až do konce.
• Naše spravedlnost bude jednoznačná.
• Když ona začne, nezastaví dříve, než li bude všechno u konce.
• Bůh do vás vloží lásku pro spravedlnost jenž pochází od něho; nebudete moci jednat jinak, než sami sebe soudit a toto proběhne s touto láskou.
• Tehdy začne váš soud, bude vykonán se spravedlností.
• Moc Boží do vás pronikne aby vaše oči se mohli otevřít a nic z toho co uvidíte vám neuteče: světlo všechno osvítí.
• Budete to vy sami, kdo uvidíte všechny sebemenší podrobnosti vašich činů a tu nejmenší z vašich myšlenek: všechno vám bude ukázáno.
• Od vašeho narození až do dne vašeho prvního soudu, všechno co jste udělali, ano, všechno bude zváženo a souzeno; od nejmenšího činu až do toho největ- šího, ať byl dobrý nebo špatný, nebudete tomu moci uniknout.
• Budete tváří v tvář tomu, co jste si vybrali, nebudete moci popřít, že jste to vy sami, kdo jste zanedbali vaší přípravu na věčný život.
• Vy všichni budete varováni dříve než toto přijde, nikdo si to nebude moci zapřít.
Bůh Syn vám dal mnohá varování a tato jsou zapsána v Evangeliu. Vyhledejte si tato podobenství: chléb a kvas, Rozsvícené lampy a deset panen, pšenice a sklizeň, pán a jeho služebník. Vizte a rozumějte. Spravedlnost je věrná sama sobě. Poně-

vadž chcete ignorovat naše varování, obdržíte vaší vlastní spravedlnost, jste to vy kdo tomu chcete takto. Vidíte, když nic nekonáte pro váš věčný život, jste to vy samy kdo ponesete toto břemeno; brzy, toto břemeno bude vloženo na váhu, bude v protiváze s váhou toho, co byste byli měli vykonat pro váš věčný život. Nechť ten, jenž má uši k tomu aby slyšel, slyší; nechť ten, jenž má oči k tomu aby viděl, vidí.
Nikdo nemůže utéci sám sobě; jste to vy sami kdo jste to co jste: taková je má spravedlnost. Bůh neodejme skutky druhých, aby je připsal vám, a stejně tak pro vás. To co bylo vykonáno vámi, jste to vy kdo jste tomu chtěli a to uskutečnili; toto je proč budete tváří v tvář vašim skutkům: nikdo nebude platit za skutky druhých. Slyšte moji Vůli jenž vám říká: “Budete jako pšeničné klasy, které se nechávají přetvořit aby se staly dobrou pšenicí; ale, kvůli vašim nerozvážnostem, nebudete moci využít mírnosti mlynáře, který láme zrní a odděluje jej od slupky, aby se tak stalo dobrou pšenicí. Ano, budete bičováni vašimi vlastními činy tak dlouho, než se stanete prezentovatelnými před Bohem Láskou, tím Nejvyšším” Jak jste hluší a slepí! Jestli se nevzchopíte teď, zrovna teď, budete to vy sami, kdo jste tomu tak chtěli.
Je naléhavé, ano, naléhavé si uvědomit rozsah těchto poselství, která vám jsou dána. Říkáme vám to s tolika zármutkem, neboť my víme kdo z vás odmítne tato varování. Ach! ty kdo odmítáš s takovou lhostejností naše poselství, Bůh tě ještě v sobě uchovává ve svém utrpení. Moje Bytost ještě trpí pro tebe. Kéž tato tem- nota jenž tě pokryje aby ti dala vstoupit do sebe, tě nechá si uvědomit že tě Bůh miluje a že chce abys byl (byla) jeho. Na mé zavolání, kéž bys mohl (mohla) porozumět, že láska jsi ty, ty ve mně. Slyš v sobě mé volání lásky: “Pojď mé něžné dítě, pojď ke mně. Já jsem tvůj Bůh Láska, jenž tě miluji a ti nabízím štěstí výmě- nou za tvé ano Lásce. Pojď, pojď, čekám na tebe. Amen.”
282 – Proste za nás Vaše sestra
Nebeská duše: Já, nebeská duše skrze našeho Ježíše, jsem s tebou12 ve spojení aby naši bratři a sestry pomohli mým přátelům v očistci opustit ona místa bolestí a jít na místo slastí, kde všechna radost je v Bohu. Sestřičko, jsem v tobě, neboť žiji v Bohu. Jsem duše oslavená v Ježíši. Dokončila jsem můj čas lásky v ohni lítosti, neboť jsem hřešila proti Lásce. Jsem v Království našeho Otce, našeho dobrého Tatínka lásky. Ano, jsem v Nebi. Mluvím k tobě ve jménu všech mých bratří a sester, jenž čekají na jejich vysvobození.
Je to v Boží Vůli, že ti dávám tato slova, neboť čas je v Bohu; proto k tobě mluvím jako v tom čase když jsem byla v očisti. Ty jsi se darovala, abys nás vysvobodila z palčivého ohně lítosti. Ano má malá přítelkyně, skrze tvá mnohá ano jsem při- běhla na mé svaté místo v Království Božím, jenž mně můj přesvatý, přesladký Spasitel Ježíš Kristus zasloužil.
97
12. Dcera Ano Ježíšovi

98
Já, jenž jsem kdysi byla duší v očistci, tě žádám, abys mně poskytla okamžik svého života, abych tak mohla vydat svědectví všem mým bratřím a sestrám na zemi o existenci očistce. Tehdy když jsem opustila mé pozemské tělo, vše bylo ve Vůli lásky; to znamená, že můj čas byl skončen; přicházíme na svět skrze volbu Boží a umíráme skrze volbu Boží: vše už je zapsáno. Je to na zemi kde musíme Bohu dokázat, že ho milujeme. Tehdy, když jsem se představila před Ježíšem, nastal krátký moment kdy jsem se viděla v mém pozemském životě. Všechno co jsem kdy udělala se přede mnou odehrávalo a byla jsem před Láskou! Jakou hanbu jsem pocítila! Cítila jsem se tak nehodnou před tolika láskou, neboť Boží lásku pro mne, tu jsem v sobě pociťovala. To bylo úžasné, ale zároveň to bylo bolestivé; byla jsem jako ve svěráku, stlačována hanbou. Chtěla jsem vyjít ze sebe, abych se vzdálila od této hanby, neboť jsem cítila Lásku na mně hledět se svou něžností a hlavně se svou nekonečnou láskou. Já, pokrytá výčitkami svě- domí vůči tolika zanedbáním z mé strany, jsem se nemohla hýbat, neboť to byl můj soud.
Láska Boží pro mne se nedá popsat, tak byla nesmírná. Bez milostí síly, které nám jsou dány Bohem, --- milosti obdržené těmi kdo se modlí za ty kdo umírají ve stavu hříchu --- bych nebyla mohla vydržet tolik lásky. Jak bych byla chtěla se mu vrhnout do náruče, nechat se vzít Láskou a jí obejmout a říci jí jak hodně jí miluji! Já kdo jsem předtím nebyla láskou, jsem pociťovala lásku a s touto láskou, jsem právě objevila, jak hodně jeho láska pro mně byla bez hranic. Jak by se někdo nestal zcela láskou, když se Láska sama představí před duší! Stala jsem se láskou; chtěla jsem žít jenom pro Lásku, zahrnout jí, klanět se jí a říci jí, že jí ctím s celou svou bytostí. Ale byla jsem tak nehodná tolika lásky a tolik zahanbená, že jsem nemohla na ní hledět; můj pohled se nemohl pozvednout, neboť jsem na sobě cítila váhu hanby a zároveň jsem věděla, že jeho láska byla tak veliká, že mně odpustil.
Jak popsat moji lítost, není hodná toho, aby byla vystavovaná, ale z lásky k mé přeněžné lásce Ježíšově, činím se vykonavatelkou jeho Božské Vůle. Zde je to, co Bůh pro vás chce: Když jsem se uviděla před mým Pánem a Mistrem, moje duše zajásala radostí --- pocítila jsem to --- zatímco, já, jsem byla jako zkamenělá před tím co se přede mnou dělo. Nemohla jsem pochopit, že jsem byla před svým soudem, ale rychle můj duch mně přišel na pomoc. Skrze moc lásky, jsem vstou- pila do lásky Boží, a aniž bych mohla učinit jeden jediný pohyb mé vůle, vše se přede mnou odehrálo: můj život. viděla jsem všechno, prožívala jsem zároveň to co se odehrávalo a, hlavně, jsem pociťovala utrpení jenž můj sladký, veškeré úcty hodný Bůh musel vytrpět z lásky ke mně, stejně tak jako utrpení která můj drahý bližní, má věrná duše a mé drahé tělo muselo vytrpět kvůli tomu všemu co jsem udělala. Moje bytost snášela převeliké bolesti, ale ta největší bolest byla ta, že jsem znala utrpení, které moje hříchy zavinily mému sladkému Mistru Ježíšovi, jemu, moji Božské lásce. Nemohu jí jinak popsat, než se slovy na zemi známými, proto jí popíšu jako by byla vlastní každému z vás.

Bůh dovoluje abych hovořila k tobě samotnému jako tvá malá sestra: Víš, máš velké přátelství pro jednoho přítele a on, on tě moc miluje, byl ti vždycky věrný. Každý den přichází k tobě, rád že tě může vidět; přinášeje ti jeho přátelství, jeho něhu, jeho lásku. Jeden den, ty už ho nechceš, tak pomysli na jeho reakci:
• Přijímáš ho s drzostí a skoupostí.
• On tě nesoudí, neboť v něm je všechno láska.
• Pokračuje tě milovat nedbaje tvého jednání.
• Nemůže se na tebe zlobit, jeho láska je upřimná.
• Jeho tělo je hotovo snášet bolesti, abys ty netrpěl kvůli tomu co z tebe právě vyšlo.
• Jeho pohled se pokládá jinam než na tebe, abys nemohl vidět, na jeho tváři bolest, kterou mu tvé chování právě způsobilo.
• Jeho oči se naplňují slzami, neboť ví, že v hloubi tebe jsi láskou.
• Celá jeho bytost volá odpuštění.
• Chce ti dokázat, že je hotov ti odpustit ta slova vyslovená pod vlivem zla, které v tobě získalo převahu.
• Skrze lásku, jeho gesta jsou jenom laskavost.
• Slouží si jenom projevy lásky aby tě nepolekal.
• Pomalinku se ti snaží ukázat, že tvoje chování je proti tobě.
• Je tak láskyplný, že nechce, abys byl vůči sobě násilný.
• Jeho odpuštění by chtělo z tebe vyvstat, ale on ho zadržuje, aby ti tím neukázal že děláš chybu.
• Je to s opatrností co se vzdálí, aby sis nemohl myslet, že už nejsi vítán v jeho životě.
• A on, v jeho samotě, prosí svého Nebeského Otce, aby do tebe vlil milosti lásky, aby sis tak mohl odpustit ten den kdy se uvidíš tak jak jsi: láska.
• Během toho, co ty ho pokračuješ ignorovat, on čeká s láskou na ten moment kdy ty ho budeš chtít.
• Až ho zavoláš, milujíc, přispěchá k tobě, aby tě přikryl svými rozmachy lásky.
• Poněvadž ví, že ty ho znovu odstrčíš, využije toho k tomu, aby požádal Boha Otce, aby ti dal milosti síly a lásky vůči tobě samotnému, neboť ví, že zlo se bude zuřivě přičiňovat o to, abys konal gesta proti němu a proti sobě.
Na okamžik se zastavuji, abych ti řekla, že tato slova jsou nedostačující, nemo- hou popsat krásu lásky Boží pro nás. “Odpuštění, sladká Lásko, za tento hrubý jazyk. Klaním se vám, našemu Bohu Lásce.” Pokračuji žádajíc o pomoc moji sladkou Maminku lásky.
Při moji pozemské smrti, Láska přišla ke mně. On, jenž mne tolik miloval, byl přede mnou, zatímco já, já jsem ho nechala snášet to všechno, když jsem byla nestoudná a skoupá. Ach! jeden špatný čin, i když sebemenší, mu působí tolik
99

100
bolesti! On je tolik láska! Během toho co jsem byla na zemi, můj přesladký Ježíš byl ve mně a já, já jsem s ním takto jednala a on, on snášel kruté utrpení a přes to přese všecko, cítil bolest pro mne, jenž jsem zraňovala sama sebe. Ach! jak nesmírná je jeho láska! A tam, před ním, jsem pociťovala v sobě jeho bolesti. Můžeš si pomyslet jak hodně jsem byla zahanbená kvůli tomu, co jsem způsobila mému sladkému Ježíšovi Lásce? Moje hanba byla tak veliká! Nemohu ji popsat jinak než těmito slovy:
• Pomysli na přítele, který tě přijde z lásky navštívit, dá ti všechno co mu patří a ty, ty se rozhodneš všechno promarnit s tvými přáteli, bez jakéhokoliv ohledu vůči němu, jenž tě miluje.
• Jednoho dne se nacházíš před ním, dozvídáš se, že on se o tebe vždycky staral, přes to že ty jsi ho ignoroval a s tvými přáteli zesměšňoval, i když sis sloužil jeho majetkem.
• Ty jsi zahanben a lituješ toho.
• On, bez jediného slova výčitek tě obejme aby tě potěšil, protože chce abys byl s ním, v jeho příbytku.
• Ale ty, ty už mu nemůžeš hledět do tváře, neboť víš, že jsi mu způsobil tolik bolesti a že on tě stále miluje.
• Cítíš se tak špinavý, že tě hanba pokrývá, neboť tvoje minulost ti připomíná, že nejsi hoden jeho lásky.
• Tvé oči se naplňují slzami.
• Tvé údy se třesou.
• Tvé nohy tě sotva nesou.
• Jsi tolik zničen, že nemůžeš vyslovit ani slovo.
• Tvé myšlenky jsou nepřítomné, neboť ses právě dozvěděl, že tvůj přítel tě miluje až k smrti.
• Tvé srdce se svírá a přestává pravidelně tlouci.
• Cítíš, že tvoje krev tuhne chladem, neboť ledová zima tě přepadne.
• Všechny tvoje svaly se křečovitě stahují pod vlivem křečí.
• Tvé nervy tvrdnou, působíce tuhnutí tvých údů.
• Tvé útroby se kroutí bolestí.
• Máš dojem, že ohnivá koule se umístila ve tvém žaludku, bolest je tak silná, že z toho ztrácíš dech.
• Všechno co ty jsi, pociťuje hanbu.
Bez Božích milostí, jak bych si byla mohla odpustit? Hanba mne ochromila, cítila jsem takovou bolest. Je tak důležité se modlit za ty co zemřou, neboť ony budou muset vidět celou jejich minulost a bez milostí, si nebudou schopny odpustit. Kolik jich jde do pekla, protože se nepoznávají jako láska! Jejich hanba se mění v hořkost, neboť vztek proti Bohu v nich vyvstane a hněvají se na něho, kvůli jejich

pocitu hanby. Odmítají lásku jako něco pro ně zahanbujícího. Nechtějí vidět že Bůh je milosrdenství, jelikož nepřijímají si odpustit.
Moje lítost byla taková že jsem plakala a celá moje bytost začala trpět. Říkám celá moje bytost, neboť jsem jí v sobě pociťovala. I když moje tělo bylo na zemi, poci- ťovala jsem jej v sobě. — Člověk se neodděluje od toho, co mu Bůh daroval; jenom hmota je inertní, né to, co my jsme. Život je zcela my, naše duše je celek toho co jsme. Máme duchovní podobu, jsme živé, stvořené k obrazu Božímu; Bůh nás stvořil a my jsme tak jak on nás stvořil: Bůh je náš Stvořitel. --- Všechno ve mně žádalo Boha Lásku o odpuštění. Kolik slz jsem prolila žádajíc ho o odpuštění! Já, jenž jsem byla před Láskou s těžkým břemenem svých hříchů, i když odpuštěných, jsem se necítila hodná tolika lásky. Moje láska se stala pro Boha tak velkou, že jsem se, já sama, vrhla do čistícího ohně abych se stala zcela čistou. Chtěla jsem žít ve věčném životě s Ježíšem, mojí láskou.
Je to z lásky k Bohu, že k vám mluvím o svém životě v Očistci. Dávám vám infor- mace, abyste vy, moji bratři a mé sestry, pomohli těm, které jsou v očistci. Tyto duše se chtějí stát více hodnými Boží lásky. Všechna utrpení, která snášejí jsou nesmírná, dělají to z lásky aby byly čisté, neboť jejich hříchy jim zabránily se stát neposkvrněnými manželkami Ježíšovými.
Moji přeněžní bratři a sestry, naši drazí bratři a sestry v očistci vás potřebují. Já jsem jedna duše, která na zemi znala hříšný život, neboť jsem byla pyšná na svoji osobu. Myslela jsem jenom na to, jak bych se sama sobě líbila, povyšujíc se mezi mými drahými bližními. Ano, myslela jsem jenom na to, jak bych se bavila, aniž bych se snažila pomoci druhým. Nechtěla jsem myslet na to, že se jednoho dne můj život na tomto světě zastaví. Nezachovávala jsem půst ve dnech obětí, jako půst na Popeleční středu a Velký pátek. Zanedbávala jsem mnohé milosti Bohem nabídnuté, jenž nám Církev dává k dispozici, jako svátosti a svatý den Páně; pro- kazovala jsem zřídka služby mému šlechetnému bližnímu.Všechno bylo jenom pro mne, bez jediné myšlenky pro mého přesladkého Ježíše. Ach! kolik lhostej- nosti vůči mé přesvaté a přečisté Nebeské Mamince! Všechno kolem mně ukazo- valo, že jsem nechtěla jejich obdivuhodných příkladů.
Ó Maminko lásky, kéž vás všichni uctívají a prosí. Já se modlím abych vás žádala o milosti pro mé bratry a sestry na zemi, aby každý z nich odhalil vaší podivu- hodnou přítomnost jim nablízku. Já jenž jsem v nebi, nyní chutnám vaší přítom- nost; nikdy nebudu mít dosti dní na věčnosti, abych vám řekla jak hodně vás miluji! Moje přeněžná Maminko lásky, vy jste se stále držela u mne, tak jako jste byla nablízku Ježíšovi na kříži. Sladká Matko, Bůh chce aby každý na zemi věděl, že moje hanba před vaší přítomností, když jsem se ukázala před vašim Synem, byla zcela odůvodněná. Zasloužila jsem si utrpení očistce, neboť mé urážky vůči vám byly velké. Ano, poněvadž jsem vám působila na zemi bolest vás odmítajíc. Ach! jak jsem byla nehodna vaší lásky! Jsouc pyšná, nechtěla jsem pomoc od nikoho, hlavně né od vás, neboť jste byla pro mne jenom obrazem, jenom sochou dobrou jenom pro slabé, jenž věří ve vaší pomoc. Ó moje sladká Maminko, jak hodně vás musí prosit o odpuštění ti, kdo jednají jako jsem já jednala!”
101

102
Duše z očistce: Dnes my, duše v očistci, láskou trpíme kvůli našim opomenutím vůči vám, naší sladké Mamince. Prosíme vás: “Maminko, otevřete dokořán vaší náruč, neboť my chceme poznat vaší vřelost a vaší něžnou podporu; tolik trpíme zde v očistci. My, vaše malé duše, nyní víme, že i když jsme vám působily bolest, vy jste nás vždy milovala a jestli jsme zde, je to proto, že jste se za nás modlila; my víme, že se za nás bez přestání modlíte, vy, jenž jste naše vlastní Maminka na vždy. Milujeme vás Maminko lásky! Sladká Maminko, pohleďte na naše bratry a sestry na zemi, jenž zapomínají že jste Spoluvykupitelkou; my v jejich jménu, vás žádáme: “Maminko, nepřestávejte nás ochraňovat; nás, jenž jsme na zemi a žijeme v soužení, potřebujeme vás.” Ó Matko, my vás milujeme, my, malé duše z očistce.”
Nebeská duše: Moji přátelé, jelikož Bůh v jeho Boží Vůli přijímá mne jako při- jímá vás, úpěnlivě vás prosím, pomozte jim také; ony, duše v očistci, chtějí, abyste si uvědomily jejich potřebu.
Duše z očistce: “Přátelé našeho pozemského života, proste za nás, obětujte nás během Mše svaté, abyste nám tak ulehčily od tolika utrpení. Ach! kdybyste znaly všechny ty kruté bolesti které zde jsou, nejednaly byste jako my. My jsme odsu- nuly stranou všechny milosti které nám Ježíš nabízel při svatém přijímání a všechny ty milosti svátostí, třeba že nás měly posílit; ale my jsme jich nevyužily, tak naše duše se nemohla okrášlit.
“Ó požehnaná Matko, vy, která jste věděla jak říci ano vašemu něžnému Dítěti Ježíšovi během vašeho pobytu na zemi, vy jste nám darovala váš život jako vzor. S pokorou se hluboce skláníme před vaší ušlechtilostí a žádáme vás o zcela zvláštní laskavost pro naše bratry sestry: aby jim Bůh daroval milost lítosti. Skrze vaše naléhavé úsilí je zachránit, my víme že vaše láska pro všechny vaše děti je bez hranic. A vy, naši přátelé, bratři a sestry země, udělejte nám radost jdouce k ní. Proste s ní, aby jste nám tak pomohli méně trpět a opustit toto místo utrpení které jsme si zasloužily. Ano, prosíme vás abyste nám pomohli, nám nevděčným duším tolika milostí které nám Bůh udělil na zemi a které jsme zanedbaly. Vy kteří nyní znáte jaké bohatství jsou pozemské bolesti, žádáme vás o pomoc, aby- chom byly co nejdříve u Boha našeho Otce, s Bohem naším Spasitelem, s naším Vykupitelem, s naším Světlem a s Bohem naší Sílou, Duchem Svatým. Ó Bože Lásko, umíráme každým okamžikem, poněvadž jsme daleko od vás! Ó Věčný Bože, vysvoboďte nás z této bolesti, z té že vás nemůžeme vidět!”
Nebeská duše: Snažně vás prosím, mojí přátelé, abyste se modlili za vaše bratry a sestry v očistci, oni bez ustání prosí za vaše duše. Musíte se otevřít milostem které vám dobrý Bůh poskytuje. V tomto čase přípravy na příchod našeho nej- více lásky hodného Boha Spasitele, jenž se vám ve vás ukáže, vás varuje abyste se měli na pozoru před Ďáblem, který chce vaší zkázu. My víme že Satan vás chce zavést do pekelného ohně v pekle. V okamžiku kdy jsme se musely soudit, kdyby jste věděli jak jeho zlomyslnost byla velká; zuřivě usiloval o to, aby nás oklamal, aby nás svedl, neboť nechtěl abychom byly v pokoji. Hanba smíchaná s trýzní nás naplňovala neklidem, který nám působil velké utrpení; bylo to kvůli naší lidské

vůli, jež byla ještě v nás. Musely jsme si vybrat, ale jakým utrpením byl pro nás ten výběr: bylo zde dobro, jenž nás chtělo a zlo jenž nás chtělo. Bez milostí Božích bychom nebyly bývaly schopné učinit správný výběr, utrpení byla příliš velká, neboť zlo zvětšovalo naše utrpení, nechtělo nás opustit a Satan rozvinul všechnu jeho nenávist proti nám skrze zlo, jenž bylo v nás.
Víte, jeho nenávist vůči vám vás nenechá na pokoji. Snažně vás prosím, buďte opatrní, vy žijete na zemi se zlem, jenž je ve vás a Satan ví jak vás oklamat. Tento čas který žijete, je čas unikátní, Bůh dává milosti, abyste odhalili vaše nitro. Hle, Bůh otvírá Nebe, nechává sestoupit mnohé nebeské duše, aby vás podepřely ve zkouškách, které budete brzy prožívat. Věčná smrt vás chce, ona bojuje proti věč- nému životu. Smrt ví, že to bude pro ní těžší, jakmile budete před Ježíšem ve vás; je to z tohoto důvodu, že Satan chce zničit zemi dříve, než-li událost tolik očeká- vaná nastane. Nebojte se, Bůh je Moc a jenom Bůh zvítězí. Ale zatím, si buďte vědomi toho, že jenom Nebeské milosti vám pomohou. Proste s Marií, Králov- nou srdcí.
Děkuji, Vůle Boží, za to co jste dovolila mně a mým drahým sestrám, duším z očistce, pro mé drahé bratry a sestry na zemi. Skrze vaší Svatou Vůli, splnila jsem moji povinnost dítěte Božího.
283 – Pomáhejte si mezi sebou Ježíš
Mé děti, ve vašem životě se vám dostalo pomoci od vašeho bližního; je na vás, abyste jednaly stejně. Já vím také, že se vám dostalo opačného; já vás žádám, abyste odpustily. Hleďte jenom na to, co je dobré ve vašem bližním a budete ve vás v pokoji. Zůstáváte-li ve vaší zášti, vy samy jste nešťastné. Jestli někteří nevi- děli nic více než jejich já, nesuďte je, potřebují mnohem více váš soucit než vaše hněvy. Láska k bližnímu, to se pěstuje. Ano, mé děti, chcete-li sklízet lásku, sejte lásku.
Já znám všechny vaše činy, dobré nebo špatné. Žádám vás, abyste šly kupředu na vaší cestě, konajíce skutky zadostiučinění za vás a také za vašeho bližního. Nenechte se rozptýlit tímto sobeckým světem, čiňte radost vašemu bližnímu. Satan dělá všechno pro to, aby přerušil spojení lásky. Jestli jste podlehly zlu, požádejte Boha o odpuštění a poproste ho o milost se jít vyzpovídat; jednoho dne budete mít odvahu jít za knězem a já, já projdu skrze něho abych vás zahrnul svým milosrdenstvím.
Já vím, že mnozí nejsou připravení, prozatím si prokazujte radost, konajíce dobré skutky, budou to díla lásky, která vám budou ukázána. Pospěšte si! nezůstávejte doma nudíce se samy se sebou, aniž byste využily milostí světla, která jsem vám právě dal.Vyjděte z vašich domů a jděte prokazovat dobro těm, jenž jsou na ulici, pomozte chudým, jenž mají hlad, potěšte ty, kdo mají strach, prokazujte dobro těm, kdo potřebují péči, navštivte ty, kdo trpí samotou, milujte ty děti, jenž trpí nepřítomností jednoho z jejich rodičů, pomozte maminkám jež jsou samotné, posečte trávu těm jenž jsou zestárlé, vyvezte ven jejich odpadkové koše, jděte
103

104
nakoupit pro ty, které samy nemohou, pomáhejte nemocným, vykonejte jejich úklid a nežádejte nic za to, váš úsměv bude zárukou mé Přítomnosti ve vás, neboť to jsem já kdo vás odmění.
Pomyslete na všechno to, co můžete dělat, je toho zde tolik k dávání. Kdo koná dobro těm nejmenším mezi mými, je to mně komu to činí. Jak ten den, kdy budete přede mnou, bude dnem radosti! Bůh vám pomáhá porozumnět, že láska, znamená se rozdávat zdarma, aniž byste žádaly něco pro vás samotné. Toto konejte a dostanete stonásobně. Mám tolik lásky pro každého z vás! Amen.
284 – Odpusťte těm, kdo mluví proti vám Ježíš
Já jsem Láska, jenž chce abyste si uvědomily, že vám chci naslouchat tak, jak si přejete aby vám naslouchal přítel. Přijmete-li mne, uvědomíte si moji Přítomnost vám na blízku. Ano, vždycky jsem tam byl a vám naslouchal, jsem to já, Ježíš, kdo vám to říkám a já jsem Pravda. Ale některé tomu nevěří, nemyslí si že jsem s nimi a jim naslouchám; uvidí velmi brzo co zmeškaly. Dokážu jim moji lásku, ony samy budou před jejich opomenutím.
Mé děti, já vím že vy nechcete slyšet mluvit o hříchu a vím, že nemáte rády býti napomínané, ale já, já slyším vaše urážlivá slova vůči mně a slyším také vaše soudná slova vůči vašemu bližnímu. Každý den mluvíte proti někomu nebo proti něčemu co se vám nelíbí, soudíce tuto nebo tyto osoby podle vás za to zodpo- vědné; což nejsem tam ve vás naslouchaje vám? Jak vidíte, mohl bych dlouho mluvit o vašich hříších, ale moje láska je milosrdenství, je ve vás. Je na vás, abyste hleděly na vaše chování vůči vašemu bližnímu.
Já jsem Milosrdenství, jsem hotov vám odpustit, ale nejdříve je třeba, abyste si uvědomily, že to je špatné mluvit o vašem bližním. Ano, mé děti, tehdy když ho soudíte, kritizujete nebo vyjadřujete urážlivou poznámku o jeho chování, ubližu- jete mu a ubližujete vám samotným. Jestli si myslíte, že jste bez veškeré chyby před vaším bližním a před vámi samotnými, jak se budete moci polepšit? Vy při- cházíte ke mně s touhou býti odpuštěné, ale nechcete si uvědomit, že špatně mlu- vit o bližním je proti vám. Jak budu moci já, jenž jsem láska, vám odpustit?
V modlitbě Otče náš, je řečeno: “Odpust nám naše hříchy, jako my odpouštíme těm, kteří nás urazili.” Těmito slovy, vy říkáte mému Otci: odpust nám protože my odpouštíme, ale vy nepřestáváte mluvit proti vašemu bližnímu; následkem toho mu škodíte a on je tím urážen. I když vás neslyší, já, jenž jsem ve vás, já vás slyším. Kdo ubližuje tomu nejmenšímu mezi mými, mně ubližuje, tedy jste proti mně. Přestaňte urážet vašeho bližního, jinak zlo na zemi nepřestane.
Budete-li pokračovat škodit svému bližnímu, budete zůstávat ve hříchu. Je třeba abyste si uvědomily, že si musíte mezi sebou odpouštět, abych vám mohl já odpustit. Je to skrze mé milosti milosrdenství, co budete mít sílu jim odpustit. Je to také v tomto duševním stavu, co se naučíte je už více neurážet a už nic v sobě proti nim nedržet, když vás urazí. Naučit se neškodit svému bližnímu, je naučit se neškodit sobě samému. Já jsem ve vás, slyším vaše slova: dobrá nebo špatná.

Nezapomeňte, že budou velmi brzo před vámi, když vy budete přede mnou. Působte vašemu Bohu radost nechávajíc ho slyšet jenom dobro vycházející z vašich úst. Amen.
285 – Láska vás ochrání proti zlu Ježíš
Můj život vám byl darován, abyste žily na zemi jako bytosti lásky. Tehdy když jste láska, všechno to co děláte, dokazuje, že jste láska: vaše díla vás zobrazují. Ve chvíli vašeho soudu, nic z toho, co děláte pro váš vlastní zisk nepřijde ke mně, budou to jenom díla lásky, jenž přijdou ke mně, to znamená všechny činy, které vykonáváte s vaším srdcem.
Jsou-li vaše díla láska, poslouží vám jako zástava lásky, ale jsou li marnivá, poslouží jenom k tomu aby vás odsoudila. Já, já vám pomohu proti nim bojovat, neboť mne budete potřebovat tehdy když pocítíte následky, které ve vás zane- chala. Já, já jsem proti nim zápasil, aby vy jste byly vítězi; ona byla ve mně, vaše špatná díla a já jsem vyvinul moc lásky, abych zvítězil nad zlem, které vás chtělo vzít sebou do pekla, tam, kde se ono zlo zrodilo. --- Zlo nepochází od Boha ale od Satana a zlo se musí vrátit ke svému mistru. --- Všechno co vám zbude udělat, je prožívat vaše vlastní utrpení. To nejsme my, Svatá Trojice, kdo chceme tato utrpení, jste to vy samy, kdo ponesete zodpovědnost kvůli vašemu špatnému chování jenž bude před vámi; ale já tam budu s vámi, budu hotov vás podepřít svojí láskou skrze mé milosti lásky.
Jelikož moje bytost trpěla, poznáte má utrpení, která jsem musel snášet abych vás spasil a to vám způsobí bolest. Poznáte také všechna utrpení která jste způsobily vašim bližním a také vám samotným, to vám také způsobí bolest. Abyste už nikdy nepoznaly utrpení, zlo bude z vás muset být vyrváno a vy samy budete muset být očištěné, aby všechny stopy zla z vás byly vymazány; ano, vaše tělo, váš duch a vaše duše budou muset být očištěné. Vaše síla, to jsem já, kdo jí podepře, abyste mohly potřít zlo, které bude proti vám zuřit, neboť ono též rozvine všechnu jeho sílu, aby vám zabránilo říci ano Lásce: bude děsné. Pomohu vám mými milostmi síly, ale vy jenom vy budete muset prožít to, co jste vy samy vyprovokovaly. Nelekejte se příliš, myslíce si, že nejste schopné projít tímto utr- pením, které budete muset vydržet; zachovejte si víru, naději a lásku vůči vám samotným.
Jenom ti, kteří nebudou chtít mých milostí, budou krutě trpět, protože já je nebudu moci nutit přijmout moji podporu. Je už nyní znám, jsou to ti, kteří řek- nou ne; budou daleko od mé lásky která ochraňuje, né že nebudou zahrnuti lás- kou Boží, to budou, neboť to bude s Boží láskou co se budou soudit, nemohouce si nic skrýt: toto je Boží spravedlnost. I když vím, že řeknou ne proklínajíce mne, je nutné, aby jejich ne bylo vysloveno. Kvůli vám půjdu až do konce mého Utr- pení, moji vyvolení: tato bolest bude vaše síla. Mé vítězství nad Satanem bude totální, plivne mně ve tvář jeho věčnou nenávist; ale jeho nezdar bude tím více bolestivý, neboť láska zvítězí nad zlem, nad tím zlem ve vás, jenž vás chtělo zni- čit.
105

106
Ach! nenechte mne více čekat, vraťte se ke mně; dostal jsem od svého Otce všechno čeho vám je třeba, abyste prožili tento okamžik který bude vaším očiště- ním. Ti, kteří mají strach z očištění, což nevíte, že jsem ve vás? Přijďte načerpat sílu do mne, abyste zvítězili nad strachem. Amen.
286 – Nesuďte svého bližního Ježíš
Přečtěte si tento příběh. Jednoho dne, jistým zvědavým dětem se zalíbil nápad, jít vyhledávat něco, co by si mezi sebou mohly vyměňovat. Na začátku, našly mnoho druhů různých krásných obrázků; vyhledávaly též zážitky různých osob; potom, se jim zdály zábavné reportáže o filmových hvězdách; a potom zase reportáže o slavných sportovcích, a konečně začaly být více líné a už nic nehle- daly, koukaly se na televizi. Začaly mezi sebou komentovat o zprávách na televizi do té míry, že předmět jejich rozhovoru se stále točil kolem toho co slyšely den před tím na televizi; a to co je motivovalo aby hovořily se zápalem, to byly zprávy, které popisovaly vraždy, krádeže, agrese, zkrátka vše co se týkalo jejich bližního. Neuvědomovaly si, co dělaly: vybraly si hovořit proti svému bližnímu.
Tato špatná mánie se v nich zakořenila a zesílila do té míry, že se z nich stali soudci. Když slyšeli někoho, kdo něco udělal nebo řekl proti svému bližnímu, oni, aniž by věděli, je-li to všechno pravda, soudili; nemohli si v tom zabránit, neboť zlo si v nich udělalo svoje místo. Kvůli jejich zvědavosti, tito mladí lidé zestárli s něčím, co se obrátilo proti nim: posuzování. Tomuto zlu by se byli mohli vyhnout, kdyby se byli modlili dál a následovali má přikázání lásky, která by je byla vedla, poněvadž mé milosti by jim byly daly světlo. Ale, stárnouce, oni se vzdálili od toho všeho a zlo v nich se stalo pánem toho co viděli, slyšeli a říkali. Jejich bližní se stal terčem jejich rozhovorů, neboť touto hrou, i když nevinnou zcela na začátku, si ďábel posloužil, aby je přivedl k páchání zla.
Děti mé, a co vy, vy mluvíte proti svému bližnímu? Jestli mně říkáte ne, tak mně řekněte, jaká je vaše reakce, když posloucháte zprávy na televizi, jež popisují svým způsobem podrobnosti o mlácených dětech, které byly zanedbané a zneu- žité řeholníky a řeholnicemi, když oběti jenž se staly dospělými je denuncují? Což jste je vy také nesoudily? Vidíte, vy jste soudily během zpráv na televizi. Kdo vám dovoluje soudit vašeho bližního? Kdo jste vy, abyste věděly co se stalo v životě všech mých dětí? Když soudíte jednoho jediného z mých dětí, mne sou- díte, a soudíte také všechny vaše bratry a sestry a vás samotné. Neberte samy sebe za mne, já jsem ten jediný kdo zná všechny moje děti a kdo zná všechny jejich činy. Ony budou přede mnou a vy budete též přede mnou. Amen.
287 – Těmto dětem bylo opatřeno místo Láska
Otec, Syn a Duch Svatý ve vás přebývá. Mé děti, my jsme ve vás, my jsme Trojice, Láska. Koncipovali jsme tento svět, abyste byly jedno v lásce k bližnímu. Malé a velké, musíte se milovat. Zasvěcené, neprovdané, neženaté a rodiče musí milovat ty nejmenší, jako sobě rovné; malé děti musí vidět ve velkých ochranu Boží. Každý z vás je zodpovědný za své ano, to znamená milovat vašeho Boha a vašeho

bližního za každou cenu. Rodiče, jenž počali děti, se o ně musí starat a vychová- vat je v lásce Boží, a všichni dospělí jim musí být příkladem lásky Boží. Vše ve vás bylo utvořeno k lásce k dětem Božím. Nejsou to jenom rodiče, kdo mají povinnost vůči jejich dětem, vy také, všichni svobodní. Bůh Otec vás všechny stvořil k lásce, chtěl zalidnit zemi dětmi lásky. Proto jste dostali lásku ve vás a Bůh se stará o to, co vám dal; on nenechal nic stranou, živí vás jeho milostmi lásky.
Od Boha Otce dostávají rodiče milosti zcela zvláštní, aby vzrůstala jejich otcov- ská a mateřské láska. Vy, rodiče, vy máte v každém z vás tyto dvě milosti: otec dostává více milostí otcovských a matka více milostí mateřských, rovnováha pochází od Boha; Duch Svatý pro vás otvírá proud lásky, jenž přichází z jeho lásky a nechává ve vás vytrysknout tento pramen lásky; a Syn působí ve vás vaše jednání, je to on kdo vás nechává konat gesta lásky vůči vašim dětem, což není Slovo? Ale abyste byly v tomto pohybu lásky, je třeba připustit, aby vás Trojice přikryla svojí láskou.
Existuje tolik mladistvých, které si říkají dospělé, jenž chybují. Vykonávají úkon lásky aniž by byly připravené, neboť ti, kteří chtějí konat úkon lásky a nechtějí ovoce tohoto úkonu, dokazují, že nejsou připraveni. Nikdo nesmí konat úkon lásky aniž by přijal jeho ovoce. Toto ovoce lásky je dítě Boží, utváří se v lůně maminky; pokud se týče mladého otce, ten je stejně důležitý jako maminka, neboť toto ovoce mu patří. Dítě nemůže přijít na svět aniž by zde byla jednota lásky: je to dílo tohoto úkonu lásky. Ale kvůli zlu které je ve vás, vy odmítáte vidět vaše nerozvážné činy; je to Satan kdo nabrousil vaše smysly, aby vás ponou- kal k vykonávání úkonu lásky aniž byste byly připravené. Pohleďte na mladé lidi tohoto světa, kolik z nich je hotovo přijmout s láskou to ovoce lásky, které pochází z jejich vztahu lásky?
Dnes skoro žádní mladí lidé nečekají na to, aby byli sjednoceni v manželství dříve než vykonají tento úkon lásky; činí tak aniž by opravdu věděli zdali se na vzájem milují. Jednají tak sami proti sobě, neboť úkon lásky se vykonává aby láska rozkvetla, né aby byla usmrcena. Láska, ta se respektuje, láska je svobodná. Vy chcete být respektováni a chcete být svobodni; ale tehdy, když vykonáváte úkon lásky s osobou, kterou dost nemilujete k tomu, abyste si ji vzali za man- želku nebo za manžela, nerespektujete sami sebe, a ani tuto osobu; a tehdy, když vykonáváte úkon lásky a nechcete, aby byl úplný, nerespektujete vaše těla, dáváte jim jenom rozkoš, aniž byste jim dali lásku, kterou chtějí; jsou to jenom dvě těla zesměšněná vaším gestem odmítnutí a tyto dvě těla nepoznávají lásku ve svém plném rozkvětu; vy nechcete, aby úkon lásky byl prováděn svobodně. Nuže tedy, nemluvte o respektu a ani o svobodě, jelikož si nedopřáváte respektu a ani svo- body sami sobě, a nejednejte pokrytecky, říkajíce že víte co děláte: nikdo není více chybný než-li ten, kdo odmítá pravdu.
Ale ve vašich dnech, vy nerespektujete sami sebe, ani ty druhé. Jste bezstarostné bytosti, zanedbáváte vaše nitro, to které chce všechno obdržet. Kolik jich zabra- ňuje zárodku života proniknout do jeho hnízdečka lásky, poněvadž nechtějí, aby
107

108
se utvořilo dítě! A kolik jich přijalo zárodek života, a život se ubytoval ve svém hnízdečku lásky aby rostl; ale oni se rozhodli nechat usmrtit jejich dítě, utíkajíce se k potratu, zatímco jejich dítě sotva právě začalo svůj život. Ano, když vyrveme dítě z jeho místečka lásky vrhajíc ho silou ven, je to násilný skutek. Ach! kolik dětí poznalo smrt tímto způsobem! Je to tak kruté!
Vy všichni jste přišli na tento svět berouce život v lůně vaší matky; všichni jste v ní obdrželi to co bylo nutné k vašemu utvoření; všem se vám dostalo pozorností ze strany vaší matky, když jste byli v ní. Já, Bůh vám říkám, že na zemi neexistuje místa tak příjemného jako toto místečko lásky. Což můžete zůstat lhostejní před tímto přívalem potratů? Kolik rodičů se rozhodnou vyhostit jejich vlastní dítě z jeho místa rozvoje, zatím co mu je tak dobře v jeho mamince. Pomyslete, mé děti, dítě, jenž je v maminčině lůně, je v jeho mateřském místě, ono bere život; je živé, neboť cítí teplo; může cítit přítomnost lásky, neboť je spojeno se svou mat- kou šňůrou lásky, která ho živí; je to život, jeho život, co se utváří, toto dítě je bytost lásky. Láska je od Boha a Bůh živí maminku jeho láskou aby dala potom zase ona lásku dítěti, které nosí.
Tyto děti, jenž se nechávají vyhodit ven z jejich maminky, jsou v plném rozkvětu jejich pozemského života a jsou odhozeny dětmi tohoto světa. Nedokážete pochopit tu bolest, kterou my pociťujeme, my, Láska; láska přichází na svět a je odmítnuta ještě dříve, než-li je svobodná říci ano Lásce. Tehdy když dítě už nemá své místo mezi dětmi tohoto světa, jak může být tento svět v pokoji? A v tomto světě, mnohé děti jsou samotné, smutné a nešťastné, neboť nemohly poznat lásku, poněvadž lásku usmrtily. Ti, co vraždí děti Boží, vraždí lásku, stávají se dětmi smrti. Já jsem tam v tom dítěti, které je vyhozeno ven ze svého místa lásky; je zarmouceno nad tímto světem, jenž nedokázal ocenit lásku která ono je; já jej uchovávám v mé Přítomnosti. Toto potracené dítě je do mne zamilováno, tolik mne miluje!
Jak by mohlo nevědět, že tento svět jej nechce? Ano, v tom okamžiku, když bylo vyhozeno ven z jeho místa lásky, si uvědomilo, že tento svět neměl vůči němu dostatek lásky. Bylo tam mnou vložena, ale lidé jej nechtěli. Jak jeho malá bytost je smutná nad tímto světem! Ach! jeho útěcha je veliká když ví, že existují mezi dětmi tohoto světa děti, které ho pokřtily: křest lásky v Bohu, skrze Boha, pro Boha a ono zůstává láskou na věčnost; ale ti, kteří ho odmítli, jaký to smutek pro ně, žít s touto bolestí v nich: odmítli sami sobě lásku. Tehdy, když děti tohoto světa odmítají jednomu jedinému dítěti aby přišlo mezi ně, nedostávají lásku kte- rou toto dítě představuje; je to Bůh kdo přichází mezi ně, aby jim dal lásku a ony ji nechtějí. Jaký smutek pro všechny děti Boží! Láska přestala rozkvétat, neboť láska, to je každé dítě na zemi. Jestli jedno jediné dítě není mezi ostatními, je zde něco co není: láska kterou toto dítě má v sobě pro jeho bratry a sestry. Není nic smutnějšího než vidět tento zmatek mezi mými dětmi. Proč žít jsouce bez lásky? Život, to je láska! Když někdo usmrtí dítě v samotném lůně maminky, usmrcuje bytost zcela jako je on; jednoho dne bude tváří v tvář tomuto dítěti. Mé děti, je to jedině Život kdo k vám může mluvit o tom, co budete muset prožít.

Rodiče přivádějí na svět bytosti lásky, ale je tak málo těch, kteří si uvědomují velikost tohoto skutku. Každé dítě je pro nás jedinečné, je obdařeno naší láskou, musí vzrůstat obklopené láskou jeho rodičů, ale váš svět ztratil smysl rodiny. Dříve to bývala čest mít děti, to tvořilo bohatství rodinného života. Dnes předpo- kládáte mít dvě děti, ale je velmi malá šance, že vaše druhé dítě přijde na svět, dáváte-li přednost vašemu jmění. Chcete mít dítě abyste dokázali, že jste rodina, ale už nejste ani schopné jej vychovat vy sami; posíláte jej do školky a nebo, jestli máte štěstí, dáváte ho hlídat jedné mamince, která přijímá plat hlídajíc děti.
Mé děti, pomyslete na následky vašich činů, budete muset připustit že váš svět ztratil smysl života. Jestli-že už není dětí, jak se zvětší váš rodokmen? Ovoce umírá a jiné se ukazuje, ale jestli zabráníte ovoci růst, jednoho dne strom zanikne. Jestli život už neroste, není už života. Je to v ovoci co se nachází semeno k zasévání; jestli se nestaráte o ovoce, nebude už semeno, už nic neporoste a váš rodokmen vymizí; nic vám neukáže že jste kdysi byly součástí generace. Bůh vybere ovoce, vy, vy se o něj musíte starat, je to ovoce vašeho rodokmene; starejte se tedy o to, aby váš rodokmen nevymizel, neboť čím více poroste, tím více vám poskytne radosti: bude velkou rodinou ve velké rodině Boží. Nezapomeňte že je to jenom na zemi co může růst.
Rodina nesmí být rozdělená. Děti přišly na svět a byly vyrvány z rukou matek, aby byly umístěny do sirotčinců, tam poznaly podmínky, nad kterými je všem do pláče. Nyní, když jsou velcí, tito sirotci volají o spravedlnost. Vím, že se toto dostalo na titulní stránky všech novin, mnozí byli pohoršeni po přečtení toho co tam bylo napsáno ohledně řádových sester, které se staraly o tyto malé sirotky. Mnozí z vás čtouce tato obvinění křičeli “skandál”, ale některé děti se dopouštějí horšího, usmrcujíce mé děti, zatímco skoro nikdo se nad tím nepohoršuje.
Vy, ti potomci, děti Boží, vy nechcete odpustit těm, které vám způsobily bolest; já, já vám říkám: “Odpusťte a budete v pokoji, neuchovávejte v sobě toto zlo, jenž vás zaslepuje, Bůh je Světlo a Život. Přestaňte odsuzovat ty, kdo jsou částí Církve, vy také jste částí Církve. Což si myslíte, že je to Bůh, kdo vám chtěl ublížit? Jsem to já kdo do vás vložil toto zlo které vám působí bolest? Ne, jste to vy, poněvadž nechcete odpustit. Netrapte už více samy sebe a dejte mi vaši bolestnou minulost. Já vím že mnozí lidé vám způsobili bolest, ale Bůh chce všechny své děti. Což budu trestat ty, které vás shromáždily v jejich sirotčinci, aniž bych hleděl na všechny ty, kteří se dopustili činů proti lásce k bližnímu? Kdo se nikdy nedopus- til žádné chyby proti Bohu, proti sobě samému a proti svému bližnímu, tento ať jim řekne tváří v tvář čeho se dopustily.
Vy všechny, děti tohoto světa, jste se dopustily tolika chyb! Není tomu dávno, co mladé dívky soudily samy sebe nehodné býti matkami, protože v sobě nesly dítě Boží zatímco nebyly provdané; a společnost je soudila říkajíc, že to jsou coury, zatímco tyto mladé dívky se pouze zamilovaly do mladého muže a nebo do muže již ženatého; ony nemohly býti na sebe hrdé, neboť věděly, že přistoupily na to, vykonat úkon lásky aniž by byly provdané: to co udělaly je pokrylo hanbou. A tito mladí muži, jako i ti dospělí, nevěrní jejich sňatku, nebyli souzeni tak přísně
109

110
společností, neboť oni nenesli dítě, které udělali. V tomto všem, tito muži nevi- děli nutnost podniknout nutné kroky k zabezpečení mladé dívky a dítěte, né, neboť toto by bylo hanbou rodiny a pro ně neúspěch.
Jak nehledět na tohle všechno se smutkem! Ty dívky, které si chtěly ponechat dítě které nosily neměly přístřeší, ani pomoc, ani něžnost, ani lásku ze strany této společnosti; naopak, společnost jim ukazovala, že dítě které nosily, nebylo vítáno v jejich světě. Kolik bolesti pro tyto maminky, které, příliš mladé, nemohly, ony samotné, vzít všechno na svá ramena!
Ve zpovědnicích, kněží slyšeli děti této společnosti, pobouřené proti jejich dětem a slyšeli také ty mladé dívky, které trpěly. Objevili svoji zodpovědnost, nabízejíce nutnou pomoc aby sirotčince přijaly tyto děti. Bylo to skrze pomoc řádových ses- ter, co čelili této situaci, která byla velice naléhavá, neboť to, co slyšeli, je přivá- dělo do pohnutí.
Co říci o rodičích těchto ubohých mladých dívek! Hanba hrozila spadnout na všechny členy domácnosti, neboť oni nechtěli, aby běžela pověst, že jedno z jejich děvčat bylo těhotné jsouce neprovdané. A rodiče mladého muže se trápili tím, že nemohli nic udělat, a zároveň si kladli otázku, jak chránit jejich dítě; situace se stávala skoro nevyzpytatelnou; strach z toho, co by druzí řekli, kdyby se dozvě- děli, že jejich syn učinil jedno děvče těhotné, působil že jejich srdce, již celé poblázněné, začalo rychle tlouci. A během tohoto času, mé dítě se utvářelo skrze mou moc v lůně své matky; v něm vše bylo láska, zakrýval jsem jej mojí otcov- skou a mateřskou Přítomností, zatímco venku řádila bouře.
Smluvní strany daly poznat mladé dívce rozsudek: nechat dítě již od narození řádovým sestrám, které se o ně postarají až do chvíle adopce. Ach! srdce dívčino se nechalo probodnout povinným ano! Tak malá a slabá, právě řekla toto neroz- myšlené ano, které ji stálo její mateřství. Děti mé, toto se odehrálo asi tak před padesáti lety, ale já, já vám říkám, že už od pradávna byla malá děťátka vyrvána z náručí jejich plačící matky. Jak násilně jsou děti Boží zlem zraňovány! Děti mé, zlo je ve vás, je to ono co nechce abyste přijaly dítě Boží; dělá vše abyste odmítly tuto bytost, jenž počíná život ve svém místě lásky, neboť ví, že tam kde je život, láska roste a zlo ztrácí nad vámi vliv. Satan, pán zla, dělá všechno proto, aby zlo bylo pánem místa.
V minulosti, Satan ponoukal společnost, aby pohrdala těmito dívkami, které nosily v sobě dítě mimo sňatek, aby si ho nemohly nechat. Dnes, pokračuje dělat všechno proto, aby se mladí lidé špatně chovali mimo svátost manželství, a tehdy když děvce je těhotné, ponouká tyto dva mladé, aby si nenechali dítě a aby se utekli k potratu. Dnešní společnost usnadnila Satanovu práci, odhlasujíc zákon ve prospěch potratu, co dovoluje mladým se utéci k potratu: vše toto je dílo Sata- novo, toho jenž miluje vraždit děti Boží. On ví, že Bůh chce zalidnit zemi dětmi lásky, jenž se budou účastnit jeho slávy; je to proto, co koncipuje plány jak uško- dit dětem Božím. Bůh je láska, hovoří k vám abyste si uvědomily, že ti sirotci si ubližují žijíce s jejich minulostí; je to Satan kdo živí nenávist v jejich srdci, neboť tyto děti mají ještě život v sobě; jelikož se mu nepodařilo je usmrtit, utěšuje se

vidouc, že ony pokračují žít trpíce. Jsou to snad děti Boží, kdo by mohly škodit životu? Né, je to pán zla.
Kolik dětí v sirotčincích, bylo nešťastných, poněvadž ty osoby, které se o ně sta- raly, se nezastavily aby přišly k nim když plakaly? Tolik by byly chtěly aby se je vzalo s láskou a je utěšilo. Nemohly pochopit že tento nedostatek náklonnosti byl způsoben nedostatkem personálu. Osoby které se o ně staraly byly přetížené prací; ony neměly dost dvaceti-čtyř hodin za den k tomu, aby odpověděly na to, co bylo před nimi. Ty malé děti viděly jenom tváře bez úsměvu, zatímco tyto osoby měly ztrhané rysy únavou, neboť se jim nedostávalo odpočinku k tomu, aby se zotavily, ani času k tomu, aby se dostatečně živily. Vím, že jisté osoby, které čtou v tomto okamžiku, myslí na násilí, kterého se těmto malým sirotkům dostalo kvůli této situaci. Ovšem, podmínky, ve kterých se tento personál nachá- zel, přivodil netrpělivost; je to někdy těžké dávat ze sama sebe, když vaše osoba je ve stavu vyčerpanosti. Všechno toto dáno dohromady, poznačilo tyto malé děti a ony si v sobě ponechaly hluboké rány.
Jejich největší rána byla to, že nemohly pochopit, proč tyto osoby nebyly jejich maminka. Ach! kolik slz prolily když jednoho dne zjistily, že neměly stejnou šanci jako jejich kamarádi! Ano, viděly je opouštět sirotčinec s maminkou a s tatínkem, zatímco ony zůstávaly s tímto nedostatkem. Kolikrát se ptaly samy sebe: “Kdepak asi je moje maminka?” Co říci více než to, co samy pociťujete. Já, Bůh, jsem viděl toto všechno a vléval jsem milosti lásky do těchto dětí, aby neumřely nedostatkem lásky. Opustíte-li vaše malé dítě jenom na jeden celý den, jeho malé srdíčko bude smutně tlouci, neboť jeho maminka, zdroj jeho radosti, není před jeho očima. A jak jeho malé srdíčko bude těžké, nesouc tuto bolest zcela samo, neboť tatínek tam není aby ho přitiskl ke svému srdci! Slov by ani nebylo nutné slyšet, jelikož jejich dvě srdce by byli tloukli unisono.
Pochopte, že tyto děti bez rodičů zůstávaly s Láskou, která zahřívala jejich malé srdíčko, neboť bez mých milostí lásky by nebyly mohly žít, byly by se k smrti uplakaly. Květina jenž vadne, je tak proto, že je bez vody k výživě a bez slunce, jenž dává vzrůst; děti potřebují ty dva: maminku a tatínka. Vy, děti, jenž jste neměly rodiče, vy máte v sobě prázdné místo, jenom vaše odpuštění ho naplní, dejte sobě lásku a bude naplněno láskou. Láska je svobodná, nemůže vás donutit abyste odpustily těm, kteří vám dali poznat bezpráví. A vy, mé zcela maličké pohmožděné, jenž jste poznaly hrozné činy násilí vůči vaší maličké osobě, nenechte se už zraňovat vaší záští, vaší nenávistí, vaším nedostatkem odpuštění; je lehčí žít bez nenávisti, ale jak je těžké žít bez lásky! Odpusťte a uvidíte, že toto vám bude vráceno stonásobně. Amen.
288 – Okultní vědy jsou ďábelské Ježíš
Všechno co ve vašem životě podnikáte způsobuje, že vám to přináší štěstí jestli, přirozeně, to co podnikáte je láska. Pohleďte na dítě které přichází na svět, je plné vitality; nesnaží se vědět to co způsobuje že jí, to co způsobuje že spí, je přirozeně láskou pro sebe sama; dává Bohu svůj souhlas, aby vzal všechno do svých rukou;
111

112
neptá se také zdali Bůh tam opravdu je; ví, že má lásku, to je to co chce: lásku. Usmívá se na toho, kdo na něho hledí, kdo se na něho usmívá, kdo k němu něžně mluví, ale začne plakat jestli mu někdo začne mluvit hlasitě, neboť toto dítě ví, že tato osoba pro něho nemá dost lásky.
Toto dítě je jenom kojenec, nemusí lásku hledat, protože neudělalo skutky které způsobují, že už nelze nalézt lásku Boží. Vy, jenž jste velké, vy jste nucené hledat lásku Boží všude a ve všem. Láska, to je to co způsobí, že budete šťastné, bez lásky s tím nepočítejte. Není to v kartách, ani ve snech, ani ve hvězdách co žije láska, ale ve vás. Kdo věří všem těmto povídačkám, vkládá do sebe zlo, neučí se dávat první místo Bohu, neboť jej dává všem těmto ďábelským machinacím. Když se děti oddávají okultním vědám, já, já se odeberu; nemohou zde být dva bohové. Vy jste se mnou nebo s Ďáblem, neočekávám od vás jakési “možná”, ale ano nebo ne.
Shledejte co se stane s těmi, jenž věří těmto věcem které nejsou od Boha:
• Začnou se v nitru cítit nepohodlně.
• Nevědí proč, ale cítí, že něco v jejich životě není v pořádku.
• Často se tážou: Kdo já jsem? Proč jsem zde? Proč musím tohle dělat? Proč se dobře necítím?
• Nahlédají do horoskopů a ztotožňují se se znaky zvěrokruhu.
• Věří všem druhům bizarních věcí: že, na zemi, jsou velmi zvláštní kotviště oblastí negativních a pozitivních; že rostliny dávají energii; že zrcadla jim ubí- rají jejich energii, atd.
• věří v moc energie.
• Nemohou vysvětlit proč mají zájem o tyto věci.
• Studují vlivy pozitivní a vlivy negativní podle temperamentů. Na příklad, oni věří, že jisté temperamenty jdou spolu lépe než jiné.
• Pozitiv se pro ně stává zlatým pravidlem, nechávaje stranou opravdovou lid- skou hodnotu.
• Jdou až tak daleko že programují situace. Na příklad říkají, že je na parkovišti čeká místo, že položí-li peníze jim na oči, tyto se rozmnoží, atd.
• Mají dojem že už jistou situaci prožili.
• Někteří věří že vidí tak zvané události z minulosti, jako by to byli oni sami kdo je prožívali.
• Provádějí telepatii a hypnózu.
• Skrze myšlení, dokáží znecitlivět jednu bolestivou část jejich těla, myslíce na část těla která není bolestivá.
• Věří, že karty mohou mluvit, jsou přesvědčeni, že mohou najít odpověď na jejich otázky.
• Věří, že mohou odhalit budoucnost; jsou si jisti že hvězdy ovlivňují jejich pří- tomný a budoucí život.

• Věří v krystalové koule, neboť si myslí, že všechno co je předmětem světla, je předtuchou pozdějšího poznání.
• Dávají hodně důležitosti kamenům.
• Jistí z nich mluví k duchům a duchové mluví k nim.
• Vyslovují zaklínání aby vrhali kouzlo na svého bližního, aby ho mohli lépe kontrolovat.
Tyto ďábelské machinace je očarovaly, už nejsou schopni vědět jestli Bůh je opravdu Bůh a jestli oni jsou opravdu oni, neboť den se stal večerem a jejich život temnotou.
Mé děti, právě jsem popsal to co vy přijímáte do vašeho života, tehdy když věříte v tyto věci Bohem zakázané. Já jsem ve vás, chci vás chránit proti Satanovi, který vede váš život; dal si nad vámi moc. Ten kdo se oddává tomu všemu co není od Boha, oddává se všemu co je od Satana; on vstoupí do nitra toho, kdo mu otevře dveře, a učiní se jeho pánem. Já znám jeho lsti a vím že on s jeho pomahači, jenž jsou andělé kteří ho následovali do pekla, se vás zmocnili, vás, kdo věříte v tyto vědy, a také vím, že Satan má ohromnou moc nad některými z vás. To co proží- váte je jedinečné od toho co svět existuje. Nikdy, od toho co je člověk na zemi, neměl Satan tolik moci; on kraluje ve vás a vy ho uctíváte, neboť ho bráníte.
Muži a ženy válčí proti těm, kteří mluví o Bohu a toto se děje otevřeně. Váš svět umístil ateismus na podstavec a ve jménu individualismu, tito muži a tyto ženy si přivlastňují právo rozdrtit ty, co věří v Boha: to co dělají není nic jiného než-li dílo Satanovo. Během tohoto času, ti, kdo mají ještě trochu víry, nevidí toto hnutí které se dalo do chodu skrze zednáře. Zvelebuje se odtržení ode všeho co je od Boha a vy, jenž jste děti Boží, nic nevidíte. Jak jste slepé! Poslouchejte vaší řeč: říkáte, že osoby které neschvalují okultní vědy nejsou v realitě tohoto světa; takto mluvíce, dokazujete všem těm kdo vás poslouchají, že věříte v moc, která není od Boha. Kdyby jste měly trochu více víry, věděly byste, že tento čas je předzvěst mého příchodu do srdcí. Vy jste tak očarované, že už ani nevidíte světlo ve vás. Zdali-pak víte, že žijete jenom skrze mé milosti, které vám jsou dány, protože jiné děti mě za vás prosí, neboť bez mých milostí byste už byly zničené?
Jisté z vás tvrdí, že Bůh neodsuzuje tento způsob života. Toto je lež! Kdybyste četly Evangelium, viděly byste, že neschvaluji ty, které si dávají moc. Jediný můj Nebeský Otec má všechnu moc; já, jeho Syn, mám všechnu moc, neboť vše ke mně přichází od mého Otce. Je to nebezpečné potvrzovat něco, co se vám zdá pravdivé, neboť potom už nepotřebujete hledat pravdu, jelikož jste přesvědčeni, že jí držíte. Toto je co se z vás stalo: děti temnot; akceptujete poznat čeho vám je třeba skrze podvod a odmítáte pravdu. Ztratily jste víru a tvrdíte, že vlastníte pravdu; chlubíte se tím, že znáte lásku, ale válčíte proti dětem Božím.
Děti mé, je to proto, že jste obývané ohavnými bytostmi, které způsobují, že konáte všechny možné věci proti vám samotným. Bylo to proti vám co zaútočily napřed, odejímajíce vás od dobra ve vás, proto jste se bezpodmínečně otevřely zlu. Vše co Satan chce, je si vámi posloužit, aby dosáhl svého cíle: zničit svět.
113

114
Ano, vy jste jeho vojsko proti dětem Světla, staly jste se dětmi temnot. Jeho nej- větším vítězstvím je, že si slouží dětmi Božími proti dětem Božím.
Existují po celém světě děti, jenž jsou v jeho službách, jsou ze všech vrstev spo- lečnosti; umístil je tam, kde on je chce, slíbil jim moc a ony konají to co on chce. Jeho zlomyslnost je namířená proti dětem Božím. Děti temnot jsou v samotném středu Církve, aby se tak zmocnily duchovního stavu; jiné jsou vůdci jistých zemí, a jiné řídí mnohé finanční instituce. Všechno je pod kontrolou, všechno je v pohybu ke zkáze dětí Božích: jeho ďábelská lest má obrovskou kapacitu.
Všechno toto bylo v jeho plánech: od toho co spatřil Syna člověka nazvaného Synem Boha Otce, jeho vztek byl tak velký, že zvracel hanebnosti proti těm vyvo- leným, jenž budou v Božím království. A jaké bylo jeho překvapení když uviděl vznešenou Paní se držet zpříma pod křížem; uviděl v ní moc lásky Boží. Měl před sebou tu, která mu měla rozdrtit hlavu; jeho nenávistné oči na ní hleděli a Matka Boží dokazovala její pokornou osobou naplněnou sílou, že obklopovala svojí láskou apoštoly a všechny ty, co by následovaly Syna Božího. Bylo to tehdy co Matka Boha Syna odkázala Satana do pekla. A on, jenž má pro vás bezmeznou nenávist, se zapřísahal, že vás vyhubí, trýzníc vás, toto ho ještě více motivovalo. Z tohoto důvodu jsou děti temnot tam kde on to chce, né že ony to chtějí, ony dělají slepě to co on od nich žádá; toto se děje skrze moc temnot: černé mše, oběti, zaklínání, sliby poslušnosti Satanovi, jejich pánu. Všichni ti, co se ode- vzdávají mocím, aniž by to věděli, podrobují se těmto mocím a Satan si jimi slouží: tvoří část jeho zbraní proti lásce. Od dětí svobodného zednářství po děti temnot, všechny jsou v drápech padlých ďábelských andělů.Tito duchové zla obývají v těchto dětech, které se nechaly chytit do jejich pastí. Tyto ubohé děti jsou na tolik pohroužené v temnotách, že už se z toho nemohou dostat: jsou pod nadvládou Zvířete. Ty, které v okamžiku Velkého Očištění nepřijmou být od Zví- řete osvobozené, budou už patřit jenom jemu. Bude si jimi sloužit až do konce, a tehdy když ztratí veškerou moc nade vším, rozdrtí je jako štěnice a ze samotného zápachu jejich těl začne vrhat; ale v této kaluži zvracení bude slavit nad nimi jeho vítězství.
Děti mé, říkám-li vám všechny tyto věci, je to proto, že on má strach z toho co přijde; má se na pozoru před dětmi jako tato jenž toto píše, a ona není ta jediná; můj Otec sám vybral proroky posledních dnů. V minulosti, si Satan sloužil mými dětmi k tomu aby válčil proti mým prorokům a Bůh nad ním zvítězil. Hle, zde přichází jeho poslední zbraň, on poštve děti temnot, jeho vojsko, proti dětem Světla. Vy, mé vyvolené děti, vaše misie je pomoci dětem, které jsou ve spárech temnot, abych je tak mohl vysvobodit z jejich uchvácení. Má Matka vás k tomuto boji připravila; přišel ten okamžik vyjít z vašeho úkrytu, tam, kde vás moje Matka držela v bezpečí: v jejím Srdci. Ona ho otevře a nechá vás vyjít, neboť ona ví, že jste připravené k tomuto boji. Budete se bít se slovy Lásky, ony budou ve vás, a budou to tato slova, která z vás vyjdou bez jakékoliv námahy z vaší strany. Vaše slova budou ohnivá, vaše oči plné laskavosti, vaše chování pokorné, hle, zde je to co vy budete: děti Lásky.

Vy, které jste uvnitř v drápech těchto ďábelských bytostí, v okamžiku Velkého Očištění budete v hrozných mukách, neboť zlo nebude chtít abyste se ho vzdaly. Bude to skrze bolest co vás bude držet, vloží do vás vztek proti Bohu, který vás bude chtít očistit. Vězte, že já vám dám sílu, neboť vás znám, vy, které jste nechtěly být to co jste se staly; uvidíte světlo a přijdete ke světle. Po vašem očiš- tění, vás pošlu k mým dětem Světla; budou s vámi abyste prošly skrze zlobu jenž bude obývat ty, kdo řekly ne Lásce, neboť ony budou ještě na krátký čas s vámi na zemi. Nemějte strach!
Mé děti budou obklopeny světlem Ducha Svatého a vy budete vědět kdo ony jsou, neboť jejich pokora a jejich láska vůči jejich bližnímu se postarají o to, že uvidíte jejich upřimnost. Ani jediné slovo vítky a souzení proti bližnímu v nich nebude, toto bude znamení Lásky. Poznáte se na vzájem, neboť znamení lásky se nechá vidět. Pošlu vás k těmto dětem Světla, poněvadž budete žíznit po mých slovech, jelikož budete svobodné. Mé děti, hle, hodina pravdy je zde, nic nebude moci nebýt v mé Boží Vůli. Amen.
289 – Vy pyšné, Ďábel na vás čeká Ježíš
Ach! vy kdo jste v přítomnosti vašeho Ježíše skrze tento spis, jsem to já, Bytost vaší bytosti, kdo se nechává slyšet tímto nástrojem pro vás. Jak vás miluji, mé milované vyvolené! Těmito slovy vám připomínám, že vy všechny jste povolané k tomu být ve mně, žít ve mně, odevzdávajíce se do mé Boží Vůle. Jestli přijmete všechno mi odevzdat, váš život se stane mým Životem; budete žít věčně ve vašem Ježíši-Kristu, Synu Boha Živého.
Uvědomujete si, že jste skrze mne dětmi Božími? Vy nejste osoby náhody, byly jste vybrané abyste byly vyvolenými Království, mého Království, jelikož já jsem Král. Čtěte dobře tato slova, která diktuji mé Dceři Ano Boží Vůli: “Já, ten Vzkří- šený, Král Nebe a země, jsem uplatnil celou moji Bytost chtěje vás spasit z lásky k mému Otci. Trpěl jsem pro vás, vyvolené mého Otce. Abyste mohly přijít do Království mého Otce, šel jsem před vámi. Vše je připraveno pro váš příchod do mého Království, Nebe je otevřeno. Ano, všechny ty, kdo řeknou ano: vy tam vstoupíte.” Hle, už brzy k vám přijde ten, který diktuje tato slova, která se vyrý- vají v Nebi na věky. Nikdo z vás nebude zapomenut, jedině ty, jenž odmítnou říci ano tam nevstoupí.
Ty, který se pokládáš za střed světa, já, Ježíš tě varuji, duše malé víry, že ti ukáži to co je v tobě. Ty který se bereš za pána tvého bytí, uvidíš moji velkolepost a, tváří v tvář svému Stvořiteli, určíš si sám sobě svůj dluh, neboť, vidíš, ty spatříš, čím jsi se stal kvůli své pýše. Děláš se velice vznešeným a hledíš na mne ze tvé výše, ale já, já tě vidím, já vím kdo jsi a znám tvoji hodnotu; nedělej se lepším než ten druhý, nikdo tě nevidí tak, jak já tě vidím. Zevnějšek je jako tvé zrcadlo, zatímco tvoje nitro je tvoje všechno. Co se snažíš sám sobě dokázat, když odmí- táš věřit v Boha? Myslíš že toto ti obstará věčné štěstí? Což to není to, co hledáš, štěstí? Když říkáš, že jsi všemu otevřen, tvůj duch ti může dát porozumět jen tomu, čemu ty sám chceš porozumnět, neboť jsi zastavil v růstu tvoji inteligenci,
115

116
dávajíce jí do služeb věcem tohoto světa. Tehdy, když už nevidíš krásu všeho toho co Bůh vložil na zem, kde můžeš načerpat znalostí k tomu abys hovořil inteli- gentně? Ty můžeš mluvit jenom o tvém vlastním majetku, o ničem jiném.
Vyjdi ven a projdi se ulicí a pohleď na svého bližního, a jestli vidíš nedostatek oděvního vkusu, vlasy špatně učesané, nehty špatně udržované, boty staro- módní, je to proto, že nemůžeš vidět jinak, než podle tvého vlastního vnímání. Máš tvůj pohled velmi krátký! Pro tebe, jsi zde jenom ty na kom záleží; způsob tvého odívání a úprava tvých vlasů ukazuje druhým, že jsi úspěšný, ale ne oni. Vejdeš do nějakého veřejného místa a, koutkem oka, můžeš vidět ty kdo se za tebou otočí a nadmeš se uspokojením. Kdo ti řekl, že je příjemné se na tebe dívat? Což jsi četl v jejich mysli? Kdo jiný ti dal tolik moci než pyšný Satan? Což nevíš, že to je jenom on kdo živí pýchu? On může vidět na milión mílí dítě, jenž si pyšně vykračuje; honem k němu spěchá, aby mu dal plno lákavých věcí před oči. Neříkej si, že jsi lepší než ostatní, neboť tvůj důmysl pochází z tvého zasle- pení, nemoha se vidět tak jak jsi, bytost formována podle tohoto světa. Je velmi rád ten, kdo si může všechno dovolit, zatím co ten nejmenší nemůže, neboť na to nemá. Ach! jak je ten kdo je pokorný chráněn pře zlomyslným pohledem haneb- ného Satana!
Mé děti, nebuďte bytostmi zamilovanými samy do sebe. Co se s vámi stane tehdy, až budete přede mnou, když vám ukáži vaše nitro? Nic z toho, co jste zevně, nevejde do vás, budete zbavené všeho toho, co vás činí tolik pyšné: vy a já, sami s vaším dílem. Malé pyšné tohoto světa, pohleďte jak velká je moje láska pro vás. Ten den co budete před vaším dílem, vám ukáži moji lásku a všechno to, co jsem pro vás vykonal, potom uvidíte co jsem dovolil abych vás ochránil před pýchou. Po každé co jste tolik chtěly mít pravdu, ale nemohly jste míti poslední slovo, jste trpěly, není tomu tak? Je to vaše pýcha, co vám způsobovala utrpení a Bůh dovo- lil vaší pýše, aby vám působila utrpení, abyste jí pocítily, takto jste zjistily, že nejste schovány před Pokušitelem. Kolikrát jste si myslely, že jste nade mnou vynikaly, chtějíce ukázat druhým, že jste byly pánem situace? Já, já jsem vás držel v nemožnosti uskutečnit to, co vás pokoušelo aby se vám to nepodařilo; ano, vaše touhy všechno míti ve chvíli kdy vy, vy tomu tak chcete, způsobem jakým vy, vy to chcete, by bylo příčinou vaší zkázy. Ach! kolikrát jsem vás musel ponížit, abych vás ochránil proti vám samotným. Kdo chce vidět, vidí; kdo chce slyšet, slyší.
Ach! pýcho, jak velká je tvoje vina! Učinila jsi z mých dětí studené bytosti a podlé vůči druhým a nechala jsi z nich vyjít marnivost, kterou jsi ty sama do nich vlo- žila, aby tak ony ukázaly druhým, které se nacházely na jejich cestě, že byly bytostmi podřadnějšími. Mé děti, abyste se ochránily před vámi samotnými, musíte odhodit ven z vás tuto pýchu, která chce vaší záhubu. Přicházejíce ke mně, já do vás vleji milosti pokory. Bude to skrze pokorné skutky, že se naleznete tak jak máte býti. Je třeba abyste si uvědomily, co přichází; je to kvůli mé lásce, že vás varuji, že vaše pýcha bude vaší zkázou. Zareagujte! Jděte za mojí Matkou, ona vám pomůže; ona dostala všechno od nás, Vůle Boží. Skrze její skrovnost a

pokoru, moje svatá Matka se nazývala červíčkem země. Její vznešenost odpovídá velikosti její skrovnosti. Učinili jsme jí Královnou Nebe a země. Vy všechny, vězte kdo jste. Kdo se vidí malý bude se vidět velkým a kdo se vidí velký, uvidí se menší než to nejmenší mezi mými nejnižšími stvořeními tohoto světa.
A ty, mé dítě, jenž odmítáš mít soucit s tvým bližním, budu s tebou jednat stej- ným způsobem jako ty, ty jsi jednal s tvým bližním. Protože se povyšuješ nad své bratry a sestry, abys je tak více ponížil, já, tvůj Bůh, povýším toho z nich nejkřeh- čího, abych ti ukázal, že je větší než ty. Budeš muset být před tím, co ty jsi sám chtěl být. Vzhledem k tvému vlastnímu chování, dostaneš to, co jsi hledal. Chceš-li ignorovat má varování, budeš se tlouci v prsa. Vše co jsi udělal pro toho nejmenšího z mých dětí, zpět obdržíš. Měř dobře tvé myšlenky a tvé činy, přiná- šejí-li dobré ovoce, je to toto ovoce co uvidíš. Až přijde čas, kdy se ukážeš před svým Bohem, budeš sám s tím co jsi vynesl. Tento čas přichází, je připraven; jestli-že ty, ty se nepřipravuješ, nebude to proto, že bych tě nebyl varoval. Upo- zornil jsem tě skrze moji svatou Maminku; nezapírej její zjevení, neboť ty znáš ta ve Fatimě a ta v Lurdech.
Mé děti, vy, které nechcete vidět a slyšet jen co se vám líbí, kéž se vám dostane porozumění, neboť hle, přichází má Přítomnost do vašeho bytí. Nikdo, říkám to jasně, nikdo tomu neujde, neboť čas mého příchodu do každého z vás je tu. Jsou to mé poslední výzvy. Hle, rychle přichází ten den, kdy světlo pronikne temno- tou a světlo vzplane ve vás, ale dříve, mé děti, čiňte pokání, pokání, pokání! Amen.
290 – Uchovávejte se ve stavu milosti Vaše Maminka
Vy, mé maličké, které vroucně miluji, jak vaše Maminka je šťastná vám zvěstovat, že příchod mého Syna je pro vás. Ano, vy, děti tohoto světa, jste byly vyvolené abyste viděly slávu Boha Syna, neboť všechny, budete v přítomnosti vašeho Boha: uvidíte ho ve vašem nitru. Uvidíte jeho slávu, vy kdo jste připravené ho přijmout s vaší čistou duší. Skrze svátost pokání, uchovávejte se takto drahocenně a převe- liká bude vaše radost.
Uvidíte nádheru Světla, Bytost světla nechá projít jeho velkou moc skrze něho. Já, vaše Maminka, jsem poznala nesmírnou radost ten den když jsem poprvé spatřila nádheru mého svatého Syna: Světlo. Nejčistější krystal se mu nevyrovná. Vaše nitro bude ve vytržení před touto nebeskou jasností. Jenom ty, které budou čisté, budou v převeliké extázi až budou v tomto jasu, zatímco všechno kolem nich bude jenom temnota. Vy všechny, budete v přítomnosti tohoto světla ve vás.
Proto vás vaše Maminka s chce připravit na tuto velkou radost: uvidět vašeho jediného Spasitele Ježíše-Christa, mého Syna, vašeho Boha. Ano, nechť se celá vaše bytost raduje z této události, neboť tento konečný okamžik vašeho života přišel; ano, jedná se o váš věčný život, neboť jenom ty, které řeknou ano mému Synu poznají věčný život. Musíte být připravené, mé maličké, tolik vás miluji! Žádám vás, abyste šly častěji ke zpovědi, abyste přijaly mého Syna v Eucharistii,
117

118
abyste se účastnily nedělní mše, abyste se postily, pro ty které mohou, abyste milovaly vašeho bližního, modlily se růženec --- jestli nemůžete, říkejte zdrávasy ---, abyste nosily hnědý škapulíř tak jak jsem vás o to žádala a konaly pokání.
Konat pokání, mé děti, znamená poskytnout Bohu váš čas; i když se vám toto zdá obtížné, je tolik důležité to udělat. Tento čas, jenž vám je poskytnut, je ten který předchází onen, jenž bude jenom láska: využijte tohoto času. Bůh očekává od každého z vás vaší účast; on dobře vidí, že se nechováte dobře, konejte tedy skutky pokání, uvidíte, že vám to pomůže odhalit lásku, která vás obývá. Každý má v sobě lásku, ale vy jste se tolik zanedbaly, nekonajíce nic co by vám to doká- zalo. Jděte, mé maličké, dělejte dobře úkoly dětí Božích, konejte pokání. Jacinta, František a má drahá Lucie konali oběti, uposlechli jejich Maminku z Nebe; velká byla odměna Jacinty a Františka, a jak velká bude odměna mé malé Lucie, až bude tváří v tvář mému Synu, jejímu úcty-hodnému Ježíši.
Tak například, začněte vypínat televizní obrazovku, když tam probíhá váš oblí- bený program; když jdete na procházku, mluvte spíše o Bohu než li o jídle, které je třeba abyste udělaly; usmějte se na toho, kdo vám právě odmítl nějakou službu; organisujte váš den takovým způsobem, abyste vyhověly druhým spíše, než vám samotným; poskytněte svůj čas vašim dětem, které se nudí, spíše než abyste se zaneprázdnily vašim úklidem, počkejte spíše na moment, když budou zaměstnané hrou; nebuďte lakomé na vaše chvály a na vaše miluji tě pro ty, které nedělají co se vám líbí, ony dělají jak můžou nejlépe; zůstaňte zticha když vám někdo řekne urážlivou poznámku; děláte-li všechno s láskou, jak hodně budou tyto příklady pokání příjemné Bohu! Je na vás abyste vymyslely to co byste mohly udělat, abyste se líbily Bohu, neboť váš svět zapomněl, že to je Bůh kdo ho stvořil.
Děti mé, jak vás miluji! Já vaše Maminka lásky, vám doporučuji býti ve mně, v mém Synu, v modlitbě. Moje láska pro každého z vás je tak veliká! Kéž Ježíš, můj Syn je pochválen! Žehnám vám ve jménu Boha Otce, mého Otce, ve jménu Boha Syna, mého Syna, ve jménu Ducha Svatého, mého Manžela. Amen.
291 – Vaše čistota bude zářící radost Maminka Maria
Mé děti, čas nastoupení mého Syna je připraven. Buďte čisté, čisté tělo je Božím příbytkem. Mé maličké, až Ježíš, váš Bratr, se vám ukáže, oběvíte celé vaše nitro tak, jak jste se o něj staraly. Vše ve vás bude před tváří Boží. Stav ve kterém budete, bude před vámi. Ach! kolik jich bude trpět vidouce se ve stavu hříchu! Bylo by bývalo tak lehké uposlechnout našich doporučení. Nebuďte tvrdohlavé, my víme co je pro vás dobré. Čistota duše je radostí; jen ti, jenž žijí v čistém těle a v čistém duchu znají tuto radost; chcete-li ji poznat, k tomu je třeba abyste byly jako zcela malé dětičky; ony žijí v jejich nevinnosti, je na vás se dobře chovat.
Pohleďte na ty zcela maličké, přicházejí na svět v čistotě, nedělají zlo. Dvouletým dětičkám se nezdá příjemné jít ven z domu, je-li to za teplého a nebo studeného počasí, s jejich bříškem a stehny vystavenými větru. Vaše malinké chtějí lásku,

jsou rády když je maminka ochrání před sluncem, nebo před zimou, zatímco vy, vy chcete sledovat módu, jenž obnažuje části vašeho těla. Proč vystavovat vaše části těla jako se vystavuje zboží na prodej? Neříkám vám že je to váš úmysl, ale kolik jich má špatné myšlenky když na vás hledí. Jejich zrak by chtěl spočinout jinde, než na vašich vystavených částech, ale nedokážou to. Ach! jak trpí vzhle- dem ke své slabosti! Jiné se radují z toho co vidí; jejich myšlenky jsou tak nečisté, když vidí toto sexuální maso jenž je před nimi, že všechny jejich smysly se pro- bouzejí k zakázanému tělu.
A vaše maličké se také nesnaží dělat nečisté skutky aby se pobavily. Nelistují skrze pornografické časopisy, nepotřebují si dávat nečistá vzrušení. Ony jsou pří- liš cudné pro tato svinstva, ony milují jejich tělo, nechtějí ho zkazit. Jsou tak moudré, že nedělají nečistá gesta jako dospělí. Kolik se jich dotýká jistých částí jejich těla, aby tak rozdmýchaly oheň, který probouzí nečisté myšlenky? A kolik se jich dívá na mrzké scény aby probudily žádosti smyslů? A kolik je těch, co konají nečistá gesta na mých zcela maličkých dětech? Jaká bolest pro moje maličké čisté bytosti!
V okamžiku velkého Očištění, vaše myšlenky a vaše nečistá gesta vám budou působit bolest tam kde jste hřešily. Toto znamená, že jestli se někdo rád díval na nečisté scény, jeho oči, jenž viděly zlo budou trpět, nebo jestli někdo živil nečisté myšlenky aby probudil jeho smysly, jeho smysly které byly dříve ve zlu, budou trpět. Bude to jako meč zrudlý ohněm čistoty, jenž pronikne vaše smysly, aby vymýtil zlo, které se ve vás zakořenilo. Ti, kdo řeknou ano Lásce, už se nikdy nedopustí těchto nečistých gest, neboť nebudou míti zlo v sobě. Ti, kdo řeknou ne Lásce, poznají také toto utrpení, ale protože odmítnou žít jako děti lásky, dobro v nich se vytratí a jenom zlo je bude obývat; budou nečistými bytostmi na věky a toto bude pro ně hrozné. Krátce po Velkém Očistění budou svržené do pekla a tam, budou pociťovat jenom bolest, neboť hřích nečistoty nad nimi bude mít moc a ony z toho obdrží jenom hořkost.
Satan, jenž má všechnu moc nad nečistotou, bude živit jejich nečistotu a ony budou otroky toho, co budou pociťovat, což jim bude působit ukrutné bolesti. Zde je to co se odehraje: Tehdy když budou zakoušet žádostivost, pocítí spále- ninu, jako by rudé železo proniklo jejich smysly a ony se budou svíjet pod vlivem této bolesti; kvůli těmto spáleninám se utvoří hnisavé rány, jenž jim budou půso- bit další bolesti v jejich těle; jelikož nebudou moci ukojit jejich žádost, toto je bude mučit a ony budou neustále v hořkosti, neboť Satan bude stále živit jejich žádost smyslů. Kvůli hříchu nečistoty, poznají bolesti, které budou živit další bolesti a toto se nikdy nezastaví. Ach! bylo by bývalo lepší kdyby se byly narodily kvadruplegické, hluché a slepé.
Nezanedbávejte se. Kdo z vás by nezorganizoval svůj život k tomu, aby se připra- vil na událost na které by závisela jeho budoucnost? Budete si muset vybrat mezi věčným životem a věčnou smrtí. Ano, mé děti, je to život nebo smrt. Věčná smrt je tak bolestivá, že nikdo z vás ji nemůže popsat bez našich milostí. Udělejte všechno k tomu abyste obdržely život; ten bude radostný, už nikdy se nebudete
119

120
nudit, vaše smysly budou ve věčné radosti. Ale, abyste zakusily těchto slastí, budete muset říci ano mému Synu. Od dneška se začněte připravovat.
Tento život po kterém tolik toužíte bude pro vás, chcete-li tomu tak. Žijte od nynějška v čistotě. Požádejte mne o milosti cudnosti, já jsem Rozdělovatelkou všech milostí; ony vám pomohou se stát čistými. Já vím že toho máte tolik co potřebujete aby vám bylo odpuštěno; já jsem zde, vaše drahá Maminka, samotné to nedokážete, neboť Satan chce vaši porážku. Nyní připravujeme vaše nitro na příchod mého Syna. Jaká radost pro Nebe! A jaká radost pro vás! Tuto radost, vy nepocítíte, leda že to chcete. Jestli se nezastavíte, abyste se zamyslely nad tím co přichází, jak se, mé drahé děti, připravíte? Vy nevyužijete této radosti a jejího vlivu.
Vy, které nesete ve vás ano, jestli zanedbáte se připravit, nebudete připravené prožít tento okamžik radosti. Jak vaše lítost bude obrovská, že jste se nepřipravily na tuto nádhernou událost; bude vám třeba našich milostí síly aby vás podepřely, neboť budete zcela bez síly. Vaše bytost pocítí moc, všechny vaše údy a všechny vaše smysly budou ochromené; váš úžas před jeho Přítomností vám jenom ukáže vaší nedbalost; budete ve strachu co se stane; budete vědět že Bůh je Bůh a že nic se mu nevyrovná; vše ve vás bude ve světle: ve světle Světla vašeho Boha.
Vy, kdo nesete ne ve vás, vaše bytost bude v bolesti tváři v tvář světlu, vaše údy zkamení; toto se nestane v mírnosti, neboť zlo bude pánem vaší bytosti a ono poslouchá Satana. Já, já budu přítomná, neboť tam kde je můj Syn, já jsem mu na blízku; vaše Matka vás přinutí pohledět na vašeho Boha; budete v přítomnosti toho, jenž se dal pro vás ukřižovat, a tehdy když vyslovíte vaše ne, v tomto oka- mžiku budete probodnuté mečem, tento meč zasáhne vaše srdce. Předpovídám co se vám stane, když řeknete ne Lásce. V den obětování mého Syna ve Chrámě, Simeón mně předpověděl to, co já budu muset prožít z lásky. Já, Matka Syna Božího, v okamžiku jeho smrti, jsem přijala meč, jenž probodl mé Srdce z lásky k vám: mé fiat bylo absolutní. Poněvadž vy nedáte vaše ano mému Synu, já, Matka Boží, vám dám pocítit bolest kterou jsem pro vás vytrpěla. V okamžiku když můj Syn zemřel na kříži, moje Srdce Matky bylo probodeno. Protože vy nebudete chtít oběť mého Syna, toto bodnutí mečem vyjde a budete to vy, kdo ho dosta- nete, neboť vy nebudete chtít ani mou oběť Matky. Jelikož vy nepřijmete mou bolest Matky pro vás, má bolest se nechá pocítit ve vašem srdci.
Ach! mé děti, vy které jste řekly ano a očekáváte tak vroucně jeho příchod, při- pravte se dobře! Já vím že to od vás vyžaduje úsilí abyste neupadly do nečistoty; nepřestávejte se utíkat ke mně, té Neposkvrněné; myslete na to, že jestli vaše nitro je čisté, světlo vzejde v radosti, v pokoji a v jásotu a velká bude vaše odplata. Vím také že trpíte kvůli čekání a že všechno ve vás prahne touhou uvidět vaši Lásku: budete odměněné. Vy, kdo jste řekly ano a jste ve stavu čistoty, ani na oka- mžik nebudete v bouři, vše ve vás bude ve světle. Poznáte radost čistoty, neboť vaše oči, váš duch, vaše srdce a vaše duše uvidí čistotu. Vše ve vás bude v souladu s tím co budete vidět: čistotu světla. Uvidíte slávu mého Syna: tak krásný je můj Syn, tak velká je jeho vznešenost a tak dobrá je jeho láska. Mé děti, bez našich

milostí lásky byste se zhroutily před touto nesmírnou radostí, jenž je jeho Pří- tomnost.
Mé lásky, vaše Maminka vás volá k modlitbě; konejte pokání za vaše bratry a ses- try, říkám vám za “všechny” vaše bratry a sestry. Proste za mého svatého syna, mého svatého Vikáře, nosím ho obzvláště v sobě. Velká je jeho přítomnost mně na blízku, neboť přichází den, kdy jeho život na zemi skončí. Já, jeho Maminka, mu nechávám poznat, že jeho příchod mezi nás, nás už naplňuje radostí. Miluji vás. Vaše nebeská Maminka. Pokoj, láska.
292 – Kéž vaše slova jsou čistá Maria
Já jsem Matka vašeho Ježíše Lásky, celá moje bytost je světlo z jeho Světla. Miluji vás, mé děti; jsem tak šťastná, že jste svědky těch slov lásky, kterýma mě můj pře- svatý Bůh všech věků oslovil. V Bytosti Boha, byla moje bytost oslavená, neboť můj Syn je Svatý svatých, ten Oslavený. Slovo mně bylo adresováno; od chvíle co moje fiat bylo vysloveno, Světlo mně proniklo a v tomto okamžiku, jsem vstou- pila do samotného lůna Lásky a moje bytost uslyšela Lásku: “Ó Vyvolená mezi vyvolenými, ty jsi naše milovaná Dcera. V tobě, se Život právě zrodil, aby přinesl Slovo na tento svět, kde všechno musí být jen láska. Má Dcero, Bůh řídí tvůj život.” Můj život byl naplněn milostmi. Žádné dítě na zemi nepozná to, co Matka Syna Boha Nejvyššího poznala. Můj přesvatý Pán vesmíru přišel do mne aby vám přinesl Radostnou Zvěst: Vy všechny spatříte Božího Nejvyššího. Kdo uvidí mého Syna, uvidí Nejvyššího, jeho Otce.
Skrze tato slova, vy jste svědky pravdy. Vy všechny musíte chtít býti čisté k přijetí těchto slov, neboť ona jsou jako rosa která způsobuje zrození v Lásce. Kdo nechce býti čist v těle, v srdci a v duchu, nemůže přijmout tato slova, ona projdou, a on zůstává bez porozumění důležitosti těchto slov. Stejně jako s rosou, ona spadne ale nic neroste, neboť příliš suchá země, neponese užitek z toho, co právě dostala, neboť hned jak rosa spadne, zmizí. Jestli vaše nitro přináší dobré skutky, tato slova vejdou do vás a budete mít sklon dělat další dobré skutky. Slovo je Bůh, je pramenem, který teče a zalévá všechno co je v jeho cestě.
Přečtěte si toto:
• Tehdy když slyšíte to Slovo a máte v sobě špatné skutky, neoceňujete to co sly- šíte, neboť nemáte rády býti kárané.
• Když je slyšíte a máte v sobě nečisté myšlenky, to Slovo vás dráždí, neboť vás nutí se zamyslet nad vaším chováním.
• Když je slyšíte a máte zatvrzelé srdce kvůli vašemu sobeckému životu, necítíte potřebu jej žít a velmi brzo je zapomenete.
• Když je slyšíte a máte v sobě touhu dobře se chovat, to Slovo ve vás probouzí dobré úmysly, máte sklon se dobře chovat, dává vám lásku a vy máte sklon říkat slova lásky. Jste na to hrdé, když vaše slova přinášejí dobré výsledky, vaše úsilí je odměněno a učíte se žít v pokoji. I když klopýtnete, pokračujete těžit z jeho dobrodiní, neboť každý den, ono je tam, jako raní rosa.
121

122
• Když je slyšíte a máte v sobě lásku, to Slovo ve vás dá zrodit slovům lásky. Vaše slova se líbí Bohu. Každé ráno, on na vás vyleje hojnou rosu, neboť čím více jsou vaše slova láskou, tím více mu jsou příjemná a tím více na vás vylévá větší příděl rosy. Bůh je hojnost; což neřekl: “Žádejte a obdržíte, tlučte a bude vám otevřeno.”
• To Slovo vám dává toto všechno a ještě více, ono je Život věčný; všechno co vám obdržuje je věčné.
• To Slovo dává vzkvétat vašemu nitru, vaše slova se mění v květy, které zkrášlí váš věčný příbytek. Ono vám poskytuje veselí, a jelikož jej posloucháte s vaším srdcem, vše se mění v radost a vy vidíte krásu všude, kde váš zrak spočine, vidíte lásku v každé osobě, vidíte váš život vzrůstat v Bohu a v jednom pohybu lásky všechno exploduje.
• Každé slovo, jenž je vysloveno s vaším čistým duchem bere na sebe podobu poezie, všechno se rýmuje s láskou.
• Každé slovo, jenž způsobuje, že vaše duše jásá radostí poskytuje vaší duši blaže- nost, a poněvadž ona je šťastná, chválí svého Pána a Mistra. Potom zase on jí zdobí s jeho nejkrásnějším rouchem, vypadá skvěle, celá přikrytá skvosty; strojí jí v oblek zhotovený z nejkrásnější látky lemované zlatem, perlami a dra- hocennými kameny.
• Jak se stane velkým, dítě, které akceptuje si nechat očistit srdce, ducha a duši skrze Slovo Boží. Vaše Maminka vás teď právě popsala, vy kdo přijmete poslechnout Boží Vůli.
Mé děti, připravte se na příchod mého přesvatého Boha do vás. Buďte čisté a nechť vaše řeč je čistá. Dávejte pozor na vaše slova, nosíte je v sobě: vše co z vás vychází vás identifikuje. Slovo Boží je láska, musíte si sloužit vaším slovem jenž on vám dal k lásce. V okamžiku vašeho soudu, máte-li v sobě nezdravá slova, výsměšná, urážlivá, lživá, bezstarostná, krutá a kritická, kolik bolesti vám způ- sobí! Před průběhem vašeho života, budete vědět všechno co jste řekly. Jestli vaše slova byla nečistá, bylo tomu tak, protože vy jste byly nečisté; nebudete moci uniknout hněvu Božímu, pocítíte jej ve vaší bytosti. Před mým Synem, vaše vlastní slova vás odsoudí; budete ve vašich slovech jako by vás obklopovala: nebudete moci podvádět.
Slovo Boží je láska, všechna pravda vyvstala z mého Syna a jeho Slovo vás učilo jak se máte chovat. Měly jste se impregnovat slovy mého Syna, aby všechna vaše slova byla čistá; měly jste tedy být tak jak můj Syn chtěl abyste byly: děti Boží. Všechna nečistá slova, která jste vyslovila, budou muset být vyhlazena a vy a vaše tělo očištěno. Budete to vy samy jenž uslyšíte vaše slova a budete to vy samy kdo budete soudit jsou-li nečistá; je-li tomu tak, budete trpět, neboť tehdy když je uslyšíte, budou jako hroty které proniknou skrze póry vaší kůže, aby se dostaly až k vaší duši, k té která je zraněná, snoubenka mého nejsladšího Ježíše. Po každé když vyslovujete nečistá slova, vaše duše je zasažená oštěpem; potom uvidíte, jak jste jí po každé zasáhly oštěpem. Vaše srdce bude chtít vybuchnout bolestí, ale nebudete moci zastavit hněv. Je to vaše vlastní chování co bude před vámi. Ti,

kteří se za vás modlili, obdrží pro vás milosti síly, abyste mohly snést vaše bolesti, neboť bez těchto milostí by pro vás bylo těžké vyslovit vaše ano Lásce. Mé děti, já, vaše Maminka, jsem Matka Lásky, já vám také pomohu, skrze milosti které mně byly uděleny, vyslovit vaše ano.
Až Boží spravedlnost začne, nebudete jí moci uniknout. Bude to jako příliv, nebudete ho moci zadržet; až příliv klesne, vše bude skončeno; oběvíte ve vás, že se něco změnilo. Ty které přijaly se nechat očistit s láskou, vyjdou z jejich utrpení s radostnou duší. Ale ty, které nechtěly lásku Boží, vyjdou z jejich utrpení aby poznaly ještě mnohem hroznější. Budou je děsit zvuky, vycházející z pekla; toto je bude budit v noci, neboť uslyší výkřiky těch, kdo odmítly lásku Boží.
Děti, které řeknou ne mému svatému Dítěti půjdou za nimi krátce po tomto očiš- ťujícím přívalu, jejich život se změní ve věčnou smrt. V pekle, jejich slova jim způsobí kousnutí, bude to jako by slova měla ostré zuby, které vycházejí z jejich úst, aby se obrátila proti nim k tomu aby je kousla, tato kousnutí prorazí jejich tělo. Satan se bude bavit dávaje jim vědět, že je to kvůli slovům které řekly, že jsou kousány, což je rozhněvá a začnou proklínat všechny děti země, zvláště jejich rodiče a všechny ty, kdo nejsou s nimi v pekle; a toto se znova obrátí proti nim, a jejich utrpení bude ještě hroznější a jejich vztek ještě větší. Všechna slova jim budou moci jenom škodit, neboť budou mít v sobě jenom sova urážlivá, jelikož budou obývané jenom zlem. Satan se bude bavit mučíc je, bude se jim vysmívat, poněvadž se nechají kousat jejich slovy a ony si nebudou moci zabránit ve vyslo- vování urážek proti těm, kdo budou příčinou jejich kousání: toto bude neustálé. Tak jak byly proti dětem Božím na zemi, tak budou proti nim samotným v Pekle na věky. Další bolesti jim budou uvalené skrze jejich jazyk. Ach! jak jejich bolesti budou nesmírné! Bylo by pro ně bývalo lépe, kdyby byly bývaly na zemi žily ve vegetativním stavu.
Vy, kdo vyslovíte vaše ano, jak to bude pro vás úžasné, všechno ve vás bude v har- monii lásky. Uvidíte velebnost mého svatého Syna. Děti mé, udržujte se čisté, prosté všeho, co by mohlo klást překážku vaší radosti ho vidět; buďte milosrdné vůči vašemu bližnímu; nesuďte vašeho bližního; proste za ty, které nejsou ve stavu milosti, neboť velké bude jejich utrpení. Okamžik velkého očištění se blíží. Vy kdo se nechcete od tohoto okamžiku připravovat, vězte, že tato chvíle je velmi, velmi blízko, už takřka přichází do vás. Ano, mé předrahé děti, vy všechny budete ve vás před jeho Velebností, v jeho majestátní Přítomnosti: vy všechny uvidíte vašeho Boha.
Jestli nechápete situaci, jděte za těmi které se připravují, nebo čtěte spisy dikto- vané mým poslům; ony vás objasní, ukážou vám, že čas příchodu mého Syna při- šel pro každého z vás. Nedopusťte se té chyby, zůstávajíce bez informace. Nezůstávejte v nevědomosti, je to pro vás tak důležité! Mé děti, vy, které čtete tyto spisy diktované mnou, Marií, Královnou Pokoje, udělejte radost vaší Mamince, mluvte k vaším bratrům, k vaším sestrám a také k vaším přátelům a řekněte jim, že k vám přicházejí z Nebe poselství lásky pro tento čas, a oni sami rozhodnou jestli si chtějí přečíst tato poselství. Ale udělejte to bez naléhání, udě-
123

124
lejte to s taktem; já, jenž je miluji, já jim dám milosti lásky, aby uviděli světlo. Já požádám mého nejdražšího Ženicha, Svatého Ducha, aby jim dal milosti světla, tolik je miluji!
Mé drahé, předrahé děti, vy, které nevíte nic nebo tak málo o svatém příchodu mého Syna do srdcí, do vašich srdcí, čtěte tyto spisy jenž vám ukážou, že Láska vás miluje! Jděte! Prokažte si službu! On vás chce míti šťastné na věky. Já, vaše Nebeská Maminka jenž vás miluje, bych si přála, abyste byly všechny v mém Srdci, abych vás ochránila od vašich chyb. Ach! nebuďte už příčinou vašeho utr- pení! Nemáte už dost tohoto života, který vás pomaloučku usmrcuje? Ještě mno- hem hroznější oheň vás chce zasáhnout. Všude je jenom nenávist! Pojďte, mé lásky, já, Matka Lásky, vás chci v mém svatém Srdci, jež je těsně spojeno se srd- cem mého svatého Syna. Jak vás miluji!
293 – Vaše srdce je pro nás velmi cenné Maria
Mé děti, jste se mnou, vaší sladkou Maminkou; tento čas kdy k vám přicházím mluvit je velmi důležitý. Vy si ještě neuvědomujete, že dělám vše, abych vás ochránila od vás samotných. Mnohé děti za vás obětují jejich modlitby v této chvíli, protože vy se nemodlíte a nebo se neumíte modlit. I když se nechcete při- pravit na příchod mého svatého Syna, vašeho Boha, musíte milovat jeden dru- hého. Kolik je těch co se nemilují? Říkají, že jsou znechucené svým životem. A kolik je těch jenž jsou lhostejné před bolestí druhých? Jak žalostný je pohled na váš život! Máte jenom jeden jediný život na zemi a vy ho plýtváte škodíce si. Ta podívaná kterou nám ukazujete na Nebi nás rmoutí. Mé děti, tento život je ten, který jste si zvolily žít, ale jak jsou vaše volby života klamné! Během života musíte učinit mnohá rozhodnutí, jestli-že se nezastavíte abyste mohly analyzovat že to, co děláte není pro vás dobré, budete trpět a váš život bude to co vy jste: život naplněný utrpením.
Ach! děti mé, pohleďte na vaše chování a všimnete si, že nebylo vždycky zdravé. Kdo z vás nebyl, jednou jedinkrát ve svém životě, nespravedlivý ke svému bliž- nímu? A kdo z vás neodmítl, ani jednou ve svém životě, odpustit nespravedlnost které se vám dostalo? Kolik z vás jste nemohly odpustit? Toto odmítnutí je opo- menutím vůči vám samotným. Kvůli tomuto opomenutí jste poznaly jiná opo- menutí, jenž vás přivedla k posuzování druhých, a k tomu, že jste se odtáhly od těch, jenž vám chtěly pomoci, ze strachu, že byste se cítily nucené jim zase vy pomoci, k urážení druhých, které nebyly stejného mínění jako vy, k hádkám s druhými, k nedůvěře k druhým, k tomu že jste byly zklamány vůči lásce, a vzaly jste jako samozřejmost, že jste byly vy jediné schopné řídit váš život.
Všechno toto, poněvadž jste v sobě živily nespravedlnost která zranila vaše srdce, jste nemohly odpustit tomu, kdo vás zranil. Mé děti, zraněné srdce je křehké vůči bolesti, je to proto, že máte tendenci odpovědět se vztekem, když máte nějakou nepříjemnost; vaše srdce, jenž je už zraněné, se znovu otvírá a vy tolik trpíte, že pociťujete nenávist vůči té osobě, která právě otevřela vaší ránu; teď zase vy, vy chcete aby ona také trpěla. Aniž by jste si uvědomily co děláte, škodíte vašemu

životu otravujíce jej, kvůli vaším špatným činům, vaše srdce, aby se chránilo před zraněním, si dává kolem sebe krunýř nenechávajíc nic projít a láska už jej nemůže dosáhnout.
Váš život poznal utrpení poněvadž vaše srdce se neosvobodilo od těchto zranění. Je tak obtížené, toto srdce! Ono je ve vás, je částí vašeho života, ale vy mu nepře- stáváte škodit. Jednoho dne přestane tlouci a vy, vy budete pokračovat žít, ale kvůli vašemu chování, budete muset poznat očištění. Jak hodně by bylo bývalo třeba abyste byly šetřily vaše srdce! Bylo by mělo tolik co by vám bylo mohlo dát!
Srdce, mé děti, je sval, který potřebuje krev aby dobře fungovalo, je to ono jenž způsobuje ve vás její oběh a krev vás živí. Vidíte, že vaše srdce je důležité ve vašem tělesném životě? Je zde též srdce lásky; ono je ve vás, je částí vašeho života. Vaše srdce potřebuje lásku, aby nechalo lásku obíhat ve vás, aby vaše pocity mohly býti láskou. Když konáte dobré činy, vaše srdce bude naplněno láskou, ale jestli konáte špatné činy, vaše srdce bude zbaveno lásky a srdce suché, srdce z kamene nebo srdce studené nemůže nechat projít lásce. Je-li vaše srdce zbaveno lásky, vy jste zbavené lásky.
Když se necítíte dobře uvnitř, říkáte:” Do ničeho se mi nechce.” Když jste smutné, řeknete:” Mám zlomené srdce.” Vidíte, jak velice je vaše srdce ve vašem životě důležité? Já, vaše Maminka, vám říkám, že to je ten nejdůležitější orgán ve vašem pozemském životě, je v srdci vašeho života. Jestli se o něj nestaráte, zničí se a vy, vy ponesete následky. Ale ano, stanete se na zemi tak nešťastnými, že uči- níte druhé nešťastnými. Musíte udělat všechno pro to, abyste se mezi sebou milo- valy k tomu, abyste obdržely Nebe. Děti mé, život je krásný jestli vy, vy ho vidíte krásný.
Když vaše srdce tluče láskou, činí vás šťastnými. Všechno co nastává je pro vás příležitostí dát samy sobě radost a dát radost těm, jež jsou kolem vás. Máte ten- denci zůstat v pokoji když se vám přihodí něco zneklidňujícího. Váš život, to je mít rád dávat. Stále máte naději, že všechno ve vašem životě půjde dobře, neboť důvěřujete v Boha. Když nastane něco, co se vám nelíbí, svěříte to Bohu. Důvěřu- jete v jeho milosrdenství, neboť víte, že jestli někomu způsobíte bolest, Bůh vám pomůže se napravit. Jste pokorné, neboť nemáte rády někomu ukřivdit. Učíte se stát dobrým člověkem pro Boha, né pro vás samé, neboť víte, že Bůh se o vás stará.
Když vaše srdce tluče vztekem, činí vás nevlídné. Jestli přijmete, aby vztek se stal částí vašeho každodenního života, vaše srdce se stane srdcem z mramoru. Nic z toho co vás potkává vás neuspokojuje a při sebemenší překážce, ztrácíte váš klid. Tehdy kladete hrubá a násilná gesta, aniž byste šetřily slov a všechno co vám při- jde pod ruku je odstrčeno. Váš život je jenom hromada chyb a vy říkáte že to je proto, že ti druzí dělají všecko proto, aby vás rozzlobili.Vyvíjíte v sobě nenávist skoro ke všemu.
Když vaše srdce tluče zklíčeností, činí vás netrpělivými. Nedáte-li si tu námahu sebou zatřást, vaše srdce uschne. Máte tendenci se stáhnout samy do sebe. Když
125

126
vám přijde nějaká špatná zpráva, cítíte se sevřené jako byste byly ve svě- ráku.Všechno se zdá jít špatně, vy vidíte všude katastrofy. Život se vám zdá tak komplikovaný, že si ani neuvědomujete, že to jste vy kdo ho komplikujete. Jste tak znechucené lidmi, jenž strkají všechno na vás, že když vám někdo položí zcela jednoduchou otázku, odpovíte mu suchým tónem. Máte strach, že budete muset řešit jeho problém, zatímco vy samy jich máte dost.
Když vaše srdce tluče smutkem, činí vás mlčenlivými. Máte často chuť plakat. Je tak smutné vidět dítě, jehož srdce je na okraji pláče. Všechno jej rmoutí, nemá chuť nikoho vidět, zavírá se sám v sobě. Jeho srdce vychladne, chybí mu láska. Nepotřebuje nikoho a nechce aby jej ti druzí vyrušovali. Jeho život je bez jakého- koliv ohledu na druhé. Myslí si, že je to ono kdo má pravdu, né ti druzí. Nedo- káže vyjádřit své pocity. Je to proto, že mluví o druhých a když jsou před ním, mlčí. Je to jeho život dříve než ten těch druhých, tedy jeho činy mají jenom jeden cíl: líbit se jemu samému.
Mé děti, je-li váš život takový, znamená to že vaše srdce potřebuje lásku, jestli mu chybí zdroj lásky, bude moci fungovat jenom z toho co vy mu dáte. Je tak roze- chvělé když v něm je láska, ale když mu chybí láska, vaše srdce bolí a vy, vy nemůžete jít k osobám, které vás milují, protože je nemůžete vidět s očima vašeho srdce, jelikož vaše srdce se zavřelo lásce druhých. Všechno toto abych vám řekla, že se musíte chovat jako děti zamilované do vašeho srdce, ono v sobě skrývá lásku. Máte-li v sobě lásku, vezme na sebe zodpovědnost jako starší bratr. Mé děti, tato slova se vám zdají velmi podivná, vám, jež nedáváte pozor na to co říkáte nebo děláte, abyste neuškodily vašemu srdci. Nikdo vám neřekl, že bylo třeba se starat o vaše srdce.
Pomyslete na mého něžného Syna, on otevřel své Srdce aby nechal vyjít jeho Krev až do poslední kapky. Daroval vám ten nejkrásnější důkaz lásky: tím, že otevřel své nitro aby vám dokázal, že vám všechno daroval. A tehdy, když ukázal své Srdce Tomášovi, tomu nevěřícímu, dokázal mu, že byl oslaveným Synem svého Nebeského Otce. Kdo z vás může pochybovat o lásce Syna pro svého Otce? A kdo z vás může pochybovat o lásce Otce pro každého z vás? Ukazujíc důkaz svého vzkříšení Tomášovi, můj božský Syn vám dokazoval, že vložil své Srdce do rukou Otce, jediný Bůh mohl vykonat toto gesto lásky! Můj božský Syn otevřel své Srdce a vložil jej do rukou svého Otce a náš božský Otec přijal Srdce svého Syna do svých rukou; je to Bůh Otec kdo dovolil aby Srdce svého Syna bylo důkazem lásky.
A vy, vy se nestaráte o vaše srdce, důkaz lásky přítomnosti Lásky ve vás. Tehdy když se mezi sebou hádáte, nedáváte lásku vašemu srdci; dusíte jej vašimi uráž- kami, vaše tahání sem tam mu působí bolest. A když odmítnete odpustit, je nucené žít bez jakéhokoli pohybu lásky z vaší strany. Je vězněm vašeho nedo- statku lásky vůči vám samotným. Děti mé, můj Syn odpustil dobrému lotrovi, řekl mu: “Dnes, budeš se mnou v Ráji.” Je to můj Syn kdo vzal jeho srdce a nesl jej sebou až do dne, kdy mu dal vstoupit do Království svého Otce; Obklopil jej svou

láskou aby nebyl odňat z jeho Srdce; všechen život v Nebi je v Srdci Lásky. Srdce dobrého lotra je se Srdcem Božím.
Proč tento spis? Je zde proto, aby vám ukázal důležitost vašeho srdce v samotném nitru vašeho života. Jestli nemilujete vaším srdcem, neporozumíte tomu, co můj Syn pro vás udělal. Vaše srdce zůstává ve stavu lidském, je třeba žít s vaším srd- cem více než s vaší hlavou. Není to vaše hlava co obsahuje lásku, je to vaše srdce. Pomyslete na něco příjemného, vaše hlava reaguje na to co jsem právě řekla, není tomu tak? Ale jestli do toho dáte vaše srdce, pocítíte v sobě radost. Vidíte že vaše srdce je důležitější než vaše hlava? Je to vaše srdce co vám dalo poskočit radostí, né vaše hlava. Je tak důležité si uvědomit, že vaše srdce potřebuje na zemi lásku. Starejte se tedy o vás dobře, živíce vaše srdce gesty lásky a slovy lásky. Jak hodně za to získáte!
Jsou to vaše chyby jenž vás učinily nešťastnými. Nevěřte tomu, že váš život není nic než neúspěch. Mé drahé děti, to není že byste nebyly schopné se změnit, ale je to spíše, že nevíte jak. Pojďte, pojďte ke mně; mluvte se mnou jako byste mluvily s vaší matkou, jenž zná milovat. Já vím co je ve vás, ničeho se nebojte, já vás miluji a chci abyste byly šťastné. Naučte se se mnou rozmlouvat s jednoduchými slovy, já vám naslouchám. Zároveň, vám dám mé milosti, ony vám dají sílu. Tyto milosti mně jsou dány mým svatým Synem.
Vy a já budeme spolu rozmlouvat a toto je modlitba. Mluvte se mnou, já jsem zde! Připravujte váš život lásky, učíce se s vaší Maminkou. Tyto spisy Boží Vůle vám dají odhalit vaše nitro. Toto otevření vám dá znalosti jenž vám ukážou, že jste milovány a ta potřeba jít k mému Synovi přijde. Mše se vám bude zdát nutná. Svátost pokání už pro vás nebude dřina. Budete uvnitř klidnější. Ulevíte vašemu srdci a budete dělat méně chyb. Pomaloučku budete milovat samy sebe a budete milovat vašeho bližního.
Mé děti, jestli toto uděláte, štěstí se ve vás ubytuje. Můj Syn Ježíš od vás čeká váš souhlas. On je ve vás, pojďte ke mně, já vás vedu k němu. Já, vaše Maminka to od vás žádám, neboť čas spěchá. Mé děti, dříve než on přijde, je třeba abyste byly připravené. Je to tak naléhavé! Hle příchod mého Syna, jenž vám byl ohlášen již od pradávna! Nemůže jej již odkládat, už je čas, právě teď. Rychle, jinak jaké bolesti budete muset vydržet! Všem těm bolestem byste se byly mohly vyhnout, kdybyste byly chtěly.
Je jenom na vás, mé předrahé maličké, si uvědomit důležitost tohoto poselství jenž já, vaše Nebeská Matka, vám posílám skrze toto dítě. Miluji vás. Pochválen buď můj svatý Syn, Ježíš.
294 – Starejte se o vaší duši Maria, Ježíš
Maria: Děti mé jež miluji, vaše Matka vás snažně prosí, abyste se uchovávaly v radosti, v pokoji a v důvěře v mé svaté Srdce. Srdce vaší Maminky je tak laskavé, tak dobré, tak mírumilovné, že všechno ve mně je v Ježíši. Čas spěchá, je tak naléhavé si uvědomit že každý den je jedním ztraceným dnem pro ty, jenž zůstá-
127

128
vají v jejich chybách, chtějíce úmyslně ignorovat naše varování. Vy kdo nevíte, že smrt duše je strašlivý konec, kdybyste uslyšely jenom na kraťounkou chvilku úpění duší v pekle, hrůzou byste umřely.
Mé děti, já, vaše Maminka, vás žádám, abyste si dobře uvědomily, že tyto spisy vás připravují na příchod mého svatého a vší úcty hodného Panovníka: Boha ve vás. Budete tváří v tvář mému Synu vašemu Bohu. Můžete pomyslet jenom na okamžik na radost, kterou vaše duše, ta Bohem chráněná pocítí, tehdy když bude před ním? On vám dal život, je to vaše duše jenž je ve vás kdo je život; ona mu patří. Věčný život záleží na vaší duši, Ježíš přichází aby od vás žádal účty týkající se jeho milované. Jestli-že jste se staraly o vaší duši, jak vaše radost bude velká, tehdy když budete před Ježíšem; vaše dobré skutky mu ukážou vaší vůli se mu líbit, neboť ten kdo konal dobro kolem sebe, se staral o svou duši.
Co se s vámi stane, s vámi, kdo odsuzujete tato varování, říkajíce, že jsou nere- ální? Vy které říkáte, že ty, kdo tomu věří mají halucinace, neboť ve dvacátém prvním století se člověk nezastavuje nad těmito domněnkami které jsou jenom iluzemi, myslíte si snad, že vy jste nade vším? Vy zanedbáváte samy sebe, takto mluvíce, je to vás samotné koho klamete, chtějíce odmítnout tato varování. Říkám vám že brzy přijde z Nebe veliké světlo, jenž vás pronikne, způsobí že vejdete do sebe; tak rychle jako blesk si uvědomíte, že jste ve vás a že všechno co pro vás bylo nereální bude ve vaší přítomnosti. Budete před mým Synem, vaším Bohem, a všechno k vašemu soudu začne.
Co si počnete až budete před ním s rukama prázdnýma bez dobrých skutků pro vaší duši? Můj laskavý Ježíš se vás zeptá co jste učinily k tomu, abyste zkrášlily vaší duši, která mu je určená. Jestli jste pro ní nic dobrého ve svém životě neudě- laly, pohlédne na vás a ukáže vám to co jste udělaly jeho snoubence, jenž je před ním celá zmučená kvůli vaším špatným činům. Mé děti, váš život bude zbaven všeho vašeho pozemského majetku, jenom vy, se všemi vašimi dobrými díly doprovodíte vaší duši, abyste ji představily jejímu přesvatému Ženichovi.
Nevypravuji vám vymyšlené pohádky, jako ty, které čtete ve vašich knihách, toto je napsáno v Písmě. Jelikož vám zbývá jen trošičku času, jděte si to ověřit. Neče- kejte, jinak bude moc pozdě! Udělejte to hned dneska. Uvidíte že je napsáno: “Ženich přichází pro jeho snoubenku, zdobí jí s jeho nejkrásnějšími rouchy jako mladou nevěstu, ona jde kupředu ke svému Ženichovi, který jí povede k hostině.” A je také nepsáno: “Z oblohy sestoupil mrak a na tomto mraku anděl vyzbrojený srpem; z nebe mu hlas řekl: “Žni.” Hodil jej a země byla sklizena.” Přijde chvíle kdy se nebe otevře a jako blesk, všechno dílo vykonané jenom pro člověka bude zni- čené. Děti mé, musíte se na to připravit.
Vy máte v sobě poklad, je to vaše duše, musíte se udržovat připravené jí předsta- vit mému božskému Synu, Králi. Budete tváří v tvář Bohu, snažně vás prosím, nedopusťte se té chyby tomu nevěřit; vaše duše to ví, ona se skloní před svým Pánem a Mistrem, neboť je jeho snoubenka. Brzo si pro ní přijde, aby ji vzal ke Svatební hostině, je třeba, aby byla připravená. A vy, kdo odkládáte tyto přípravy, vy se staráte jenom o váš zevnější život jenž je tak bezvýznamný; je to o vaší duši

co se musíte starat, je to ona, ta snoubenka! Je to vaše povinnost jí učinit krás- nou, celou zářící pro svého Ženicha. Tehdy když konáte dobré skutky, vaše duše krásní a když říkáte slova lásky, laskavá, milující slova vašemu bližnímu, vaše duše se stává zcela zářivou, jako by byla pokryta diamanty, perlami, drahými kameny. Ach! přestaňte nebrat toto vážně, jedná se o váš věčný život!
Abyste obdržely věčný život, je třeba říci ano Bohu; vyslovujíce ano, vaše duše se stane Ježíšovou nevěstou na věčnost; ale jestli odpovíte ne, jste to vy kdo odmít- nete Ježíšovi jeho nevěstu: odmítnete samy sobě věčný život. Což nevíte že všechno co konáte se zapisuje do Knihy vašeho života? Konáte-li dobré skutky, jste to vy kdo na tom vytěžíte, neboť až váš pobyt na zemi skončí, vy předložíte vaše skutky; jsou to ty, jenž zkrášlily vaší duši, a tak tedy Bůh dá vaší duši místo, které jste jí zasloužily a to bude to místo které vám Bůh rezervoval; vy jste jeden celek na zemi: vy, vaše dobré skutky a vaše duše. Vy samy rozhodujete z čeho se bude skládat tento celek, který představíte Bohu. Vy jste pro Boha jako poklad; je-li Bohu příjemný, budete mít vaše místo v jeho Království; není li na výši toho, co Bůh od vás očekával, vaše místo na vás bude čekat, neboť očištění bude nutné; ale jestli se Bohu nelíbí, vaše místo bude v pekle: vaše místo bude určené podle toho co předložíte Bohu.
Je to jako někdo kdo odjíždí na dalekou cestu. Hned při odjezdu, je mu dáno mnoho pokynů podle kterých se má řídit, aby se dostal tam, kde všechno bude nádherné a čisté. Vezme si sebou jeho cestovní pas a měšec na jeho cestu. Na cestě, se rozhodne vzít nějaké okliky a všude kam přijde, jeho cestovní pas je ora- zítkován místem, kde pobývá a během jeho pobytu on toho využije, aby si koupil co se mu líbí. Po příjezdu na místo, kde vše je nádherné a čisté, se musí představit s jeho zavazadly a s jeho pasem aby bylo zjištěno, jestli následoval žádaných pokynů. Jeho zavazadla jsou otevřená a jenom věci, které mu pomohly zůstat dobrým, budou podržené jako důkaz jeho dobré vůle. A když předloží svůj ces- tovní pas, bude se moci vědět skrze místa která navštívil, jestli si uchoval čistotu těla a ducha. Bez těchto důkazů, on nebude moci vstoupit do toho nádherného místa, neboť jenom čistí lidé tam vstoupí.
Jak je možné si nemyslet že jste nerozvážné, když si neberete k srdci váš život na zemi, jste to vy, kdo jste za něj zodpovědné, né ti druzí. Jestli nedáváte pozor na to co děláte a mluvíte, vaše duše nebude moci býti zcela krásná; nebude stačit že je přislíbená Ježíšovi, je-li špinavá kvůli tomu, že jste se nestarali o to abyste jí uchovávaly čistou, nebude moci býti na hostině. Bude už pro vás příliš pozdě, nebudete mezi Božími vyvolenými, neboť jste zanedbaly váš věčný život kvůli radovánkám. Vy kdo nechcete následovat jeho zákony, myslíte si, že vynikáte nad vším co je od Boha, já, já vám říkám:” Blažení ti chudí duchem, znají málo věcí, ale oni budou mezi vyvolenými, neboť oni budou míti jenom jejich bytost naplně- nou jejich nevinností.”
Vy kdo jste informované o tom co přichází, vy chcete všechno ignorovat abyste nemusely nic dělat. Jak jste pošetilé! Jste jako ty pošetilé panny, jež očekávaly Ženicha k hostině13, ony nevěděly jak se připravit na ten okamžik; měly udržovat
129

130
jejich lampy naplněné olejem aby mu tím ukázaly, že ho očekávaly, ale neudělaly to a když Ženich přicházel, šly za moudrými pannami aby od nich dostaly olej; tyto jim odpověděly, že ho mají dost jenom pro jejich lampu. Každý z vás je zod- povědný za své činy, nikdo nemůže vzít to co patří druhým a si to přivlastnit. Musíte od této chvíle si vzít k srdci vaší přípravu, jestli to neuděláte, stane se vám to, co se stalo těm lehkovážným snoubenkám: ony odešly koupit olej k naplnění jejich lamp a když se vrátily zpátky, dveře byly zavřeny, neboť Ženich již přišel; nepoznávaje v nich dobré snoubenky, nepřijal je.
To je to, co vy děláte, jste upozorněné na to co přichází, ale nic neděláte. Ty nerozvážné panny také nic nedělaly proto, aby udržovaly jejich lampy plné oleje a vy, vy na tom jste ještě hůře, vy necháváte Satana vám ukradnout to co vám můj Syn daroval: jeho milosti naděje, síly, pokoje, radosti, víry a lásky. Mé drahé maličké, jak jste bezstarostné! Když se nalézáte samy u vás doma, máte v noci strach, hlavně slyšíte-li podivné zvuky; máte strach že možná nějaký vetřelec vám krade vaše jmění. Je to proto, že ten vetřelec je ve vás! Satan vás zbavuje všech vašich milostí, neboť jste mu daly příležitost vstoupit do vašeho života. Vy zanedbáváte milosti které vám Bůh dal hned od příchodu na tuto zemi k tomu, abyste mohly konat dobré skutky. Tyto milosti jsou tak nutné pro vaší duši!
A myslíte si, že Bůh od vás nebude žádat účty z vašich činů? Až bude každý z vás před mým Synem, zeptá se vás: “Co jsi udělal s milostmi které jsem ti daroval, nechal jsi je bez dozoru?” Jestli řeknete, že to byl nějaký vetřelec kdo vám je ukradl, on vám řekne: “Kdo ho nechal vejít dovnitř, což tvoje dveře nebyly zamčené? “Řeknete-li mu: “Ano”, odpoví vám: “Kdo se staral o klíč, ty a nebo někdo jiný? Což nejsi ty zodpovědný za tvůj příbytek?” Vidíte, jenom vy samy jste zodpovědné za vaše nitro.
Mé děti, nemyslete si, že Ježíš byl vůči vám nedbalý, on vás miluje a chce abyste byly s ním; vaše duše je jeho snoubenka, chce jí tolik mít jako nevěstu! Daroval vám všechno k tomu, abyste se o ní staraly. Ano, všechno!
Na počátku jste obdržely křest. Touto svátostí vám dokázal, že jste byly dětmi Božími a jak hodně vás miluje, každý den vám daroval milosti síly, abyste mohly odolávat útokům ďábla, který vám chtěl zabránit dělat dobré skutky, aby tak uškodil vaší duši. A když jste se staly většími, tyto milosti vás naučily se držet zpříma před jeho Slovem.
Obdržely jste druhou sílu, tu, jež vám pomáhala se udržovat v milosti skrze svá- tost pokání. I když ve vašem životě jste klopýtnuly, jelikož jste se špatně chovaly, milosti této svátosti vám přinesly vytrvalost v pokračování po správné cestě, krá- číce vpřed. Tato svátost vám byla dána mým Synem, neboť on věděl, že kvůli vaší lidské vůli budete potřebovat pomoc, jelikož pasti Satanovi jsou nepředvídatelné. Je tak zchytralý!
13. Mt 25, 1-13

Ježíš: Víte proč? Proto že Satan chce vaší duši, tu kterou jsem vám já dal a o kte- rou se musíte starat. Jste to vy kdo jste za ní dostaly zodpovědnost. Ale já, milo- vaný Syn Otce, jsem se přišel obětovat v mé celistvosti, abych vám byl blíže, a tím vám dal možnost zůstat zpříma před Bohem.
Dal jsem vám moji snoubenku a kolik milostí jste obdržely k tomu abyste se o ní staraly. Když jste dostaly svátost Eucharistie, moje celá Bytost se pro vás darovala, abych vás měl v sobě. Jsem to já kdo vzal vaše místo blízko vaší duše tehdy, když jste jí zanedbávaly; ano, když jste hleděly jinam, rychle, dechl jsem na vás abych vás přivedl k pořádku. Kolik milostí lásky jste dostaly k tomu abyste se o ní sta- raly!
A Duch Svatý na vás sestoupil skrze svátost biřmování, byl zdrojem nevyzpyta- telné lásky; daroval vám jeho dary a ty, jež jste dostaly při křtu se rozmnožily. Staly jste se vojáky lásky. Ano, byly jste ozbrojeny novou zbraní: mocí Ducha Svatého, k tomu abyste bojovaly proti nepříteli, jenž chtěl vaší duši, moji snou- benku. Duch Svatý je ve mně a já v něm, vždycky jsme byli přítomni k potření nepřítele.
Vizte, jak mocná je láska! Tehdy když vy, mladí muži, jste si přáli se sjednotit s vyvolenou vašeho srdce, skrze svátost manželství, jsem vám dal milosti lásky a síly; s těmito milostmi jste byli dva k obraně proti Satanovi, jenž vám chtěl ublížit kvůli vaší duši: mé snoubence, mé zaslíbené.
A vy všichni mí zasvěcení, kteří jste chtěli jenom mne jako Bytost drahou vašemu srdci, kolik milostí jsem vám dal! Skrze mé milosti, jste měli na srdci se starat o všechny snoubenky Boží.
A dal jsem tolik milostí mým kněžím, kteří se mně dali, aby patřili jenom Bohu skrze svátost kněžství. Ach! jak tyto milosti jsou skvostné! Byly jako déšť růží na jejich duše. Jak se Satan rozzuřil když viděl všechno to, co jsem dal mým kněžím skrze tuto svátost! Ne jenom že chtěl ublížit jejich duším, vidouc, že moji kněží chránili všechny vaše duše skrze jejich modlitby a skrze mé svátosti, zformoval plány proti nim. Byli tolik napadeni Satanem, že moji andělé nad nimi museli zdvojnásobit jejich bdělost aby neupadli do jeho pastí. Běda, jelikož jsou lidští, někteří upadli do zla a toto byla jejich zkáza. Satan je chce všechny vzít sebou do propasti, odkud se nikdo nevrací, jenom pomahači Satanovy k tomu aby usmrtili vaše duše.
Hlavně v okamžiku jejich pozemské smrti, tehdy jsem bděl nad těmi kdo opustili toto pozemské místo, ochraňujíc jejich duši skrze svátost pomazání; ty milosti jenž jsou připoutány s touto svátostí jsou světlo; ony je osvítily o božské lásce Ženicha vůči jejich duším. Ale kolik jich nechtělo mé milosti! Děti mé, je třeba vrátit Bohu to co patří Bohu: vaší duši. Vy kdo ještě máte vaší duši ve vás, říkám vám, že je důležité poslechnout moji něžnou Nebeskou Matku.
Maria: Vy, mé děti, naslouchejte vaší Mamince, tak důležité jsou tyto momenty které vám Bůh Otec poskytuje. Je to kvůli našim modlitbám, mým a těm všech dětí Světla, že prožíváte tento čas přípravy, neboť jinak byste už byly souzeny.
131

132
Darujte samy sebe a nebuďte lhostejné do té míry, že byste se ukázaly před Ježí- šem s prázdnýma rukama, neboť on se vás zeptá: “Proč přede mne přicházíš s prázdnýma rukama?” Řeknete mu snad: “Já nevím.” On však velmi brzo zkonsta- tuje vaší nedbalost.
Ježíš: Řeknu vám:
“Já tě neznám.
“Kdo jsi, ty jenž jsi přede mnou?
“Proč přede mne přicházíš?
“Což nevíš že já jsem tvůj Bůh, tvůj Stvořitel?
“Jelikož jsi zanedbal svůj život, já se tě zříkám, neboť ty sis dovolil nechat mému dílu upadnout do zapomenutí, neboť ty jediný ses měl starat o svůj život.
“Byl jsem svědkem tvé lehkovážnosti přede vším tím co jsem pro tebe udělal.
“Já, já jsem udělal vše abych tě ochránil před tebou samým.
“Živil jsem tě když jsi měl hlad, strojil jsem tě když jsi byl nahý, ošetřoval jsem tě když jsi byl nemocen, navštívil jsem tě když jsi byl ve vězení, držel jsem ti kom- panii když jsi byl sám, dával jsem ti lásku tehdy když jsi byl bez lásky bližního, staral jsem se o to, abys byl živen mými milostmi, abys neupadl do zapomenutí sebe sama a ty jsi zde, před tím kdo ti nabídl svůj Život výměnou za tvůj.
“Což nevíš že jsem Bůh, a že můj život je věčný, zatímco tvůj je mé stvoření?
“Je to ze mne co ty pocházíš, ale ty, ty jsi se chtěl držet daleko ode mne, ze strachu že bych ti vzal tvůj život.
“Nechtěl jsi opustit tento pozemský život, neboť jsi měl strach, že by ses v Nebi nudil; Myslil sis, že by to byly jenom samé modlitby, chvály a adorace; mrazilo tě z toho jen když jsi na to pomyslel.
“Já, já jsem věděl toto všechno a prosil jsem mého Otce, aby ti dal milosti pro tvůj každodenní život, neboť moje láska pro tebe je tak velká!”
A nyní, já, tvůj Bůh, ti ukáži tvůj život.
• Kvůli tvým hříchům, ty pocítíš zlo v sobě, aby sis vzpomenul na všechno to, co toto zlo tě přimělo dělat tvému tělu, tvému duchu a tvé duši.
• Oheň spálí všechny stopy zla, neboť z tebe bude muset být vykořeněno, abys už nikdy více nebyl v přítomnosti zla.
• Ale aby toto zlo už nikdy do tebe nevstoupilo, budeš muset odpovědět na moji otázku: “Chceš můj život výměnou za tvůj, jenž se na okamžik zastavil před tvou odpovědí?”
• Ale věz, že to co odpovíš dá žít tvé duši, jenž jsi ty, ve věčném štěstí, nebo usmrtí tvou duši v ohni jenž nikdy neuhasne a ona pozná věčnou smrt.

• Tvoje odpověď bude tvůj soud. Skrze tvé ano, si otevřeš dveře k věčnému štěstí; skrze tvé ne, sám sebe odsoudíš k tomu že nikdy nepoznáš věčný život.
Maria: Duše v pekle poznávají tak hrozná muka, že žádný člověk si je nedokáže představit. Bolesti které jim Satan dává snášet jsou tak kruté, tak nemyslitelné, že o mnoho převyšují všechno to, co si člověk může přestavit jako mučení. Doká- žete si představit tu nenávist kterou má Satan proti vaší duši? On jenž byl vyho- zen ven z Božího Království už nemá přístup do Nebe a vy, jenž máte v sobě od narození dědičný hřích, máte právo na Nebe protože Drahocenná Krev mého Syna vás očistila. Jeho vztek proti tomuto očistění je tak silný, že ho chrlí proti vám. Lucifer, tento padlý anděl, byl v Nebi ten nejkrásnější z andělů; byl by se býval mohl ponížit a poklonit se Synu Božímu jenž se stal člověkem, ale když se dozvěděl, že Syn Boží se měl narodit z lidské ženy, jeho vzpoura byla jedno- značná; a vy, vy jste lidské! Od tohoto okamžiku on byl svržen do pekla, a už nikdy nemůže jít k Bohu Otci, Nádheře jeho dní. Ano, on viděl před sebou Nád- heru, myslíte si že by to mohl zapomenout? Kvůli Synu člověka, on už nikdy nemůže hledět na Velebnost Boha Otce, na toho jenž mu působil tolik radosti, on, ten Nejvyšší, jenž z něho udělal jednoho z nejkrásnějších andělů. Bůh Syn přišel na zem berouc na sebe lidské tělo aby vás zachránil z jeho drápů; ale jestli vaše duše jde do pekla, myslíte si snad že jí nechá klidně umírat až do chvíle co bude mrtvá na věky? Ach! mé děti, kdybyste viděly všechna muka jenž Satan vymyslel aby ji mučil, vy s vaší lidskou vůlí, vy byste z toho umřely i jenom kdy- byste je slyšely.
Malé dětičky, jestli jste zanedbaly vaše milosti, rychle to napravte, je to vaše Maminka lásky kdo to od vás velmi naléhavě žádá. Snažně vás prosím, poslech- něte mne, je to tak naléhavé! Připomínám vám, abyste bděly nad vaším domo- vem jenž je pod vaší zodpovědností. Tolik vás miluji! Nebuďte ničeho nedbalé. Děti mé, proste abyste měly sílu zavřít dveře před vetřelcem, je tak zchytralý! Dávejte pozor, on vás očarovává! Maminka Maria vás žádá abyste říkaly vaše modlitby, chodily ke zpovědi a na mši; čiňte pokání konajíce skutky pokory, konejte oběti zříkaje se zbytečných věcí jenž vám škodí, uvidíte že váš domov zůstane zavřen tomu zloději milostí. Miluji vás. Chvalte mého Syna a naleznete se v jeho milostech.
295 – Budeme spolu Ježíš, Maria
Maria: Mé děti, váš Bůh vás připravuje, abyste prošly skrze vaše očištění, aniž byste příliš trpěly. Ano, on pro vás všechno připravil, je na vás abyste ho požádaly o pomoc; skrze vaše žádosti, obdržíte milosti síly, podpory a lásky: což on není Moc? Jestli to neuděláte, zlo ve vás vám bude působit utrpení, neboť ono nechce abyste jej odmítly.
Vysvětlím vám to, mé děti. Zlo je ve vás již od toho, co si Adam a Eva zvolili žít v jejich lidské vůli a zlo se v nich instalovalo, aby tam přebývalo; je to z tohoto důvodu, že je připraveno udělat všechno proto, aby nebylo vypuzeno a půjde na to tak, že vás přivede do paniky. Když vás bolí zub, máte rády aby se jej někdo
133

134
dotýkal? To né, že? Je to bolest co vám zabraňuje si uvědomit, že návštěva u zub- ního lékaře by byla lepší než snášet tuto bolest, ale při jediné myšlence na to, že by vám zapíchl jehlu tam, kde vás to bolí, máte raději snášet vaší bolest, i když tím riskujete ztrátu vašeho zubu. To je to, co zlo bude dělat v momentě Velkého Očištění; bude se snažit soustředit vaší mysl na bolesti, které pocítíte a věřte mě, že udělá všechno, aby vaše bolesti byly nesnesitelné, tímto způsobem vás bude držet v hrsti. Utrpení bude jeho zbraň proti vám, kdo jej už nebudete chtít. Čím více budete trpět, tím více budete chtít aby vaše utrpení přestalo, abyste už necí- tily bolest; čím více budete poblázněné, tím více vás budou vaše bolesti obývat a tím hlouběji je budete prožívat ve vašem těle: zlo se postará o to, aby vaše lidská vůle cítila vaše bolesti s poblázněním.
Nikdo nemá rád trpět. Pomyslete na sebe když jste nemocné, jsou-li vaše bolesti snesitelné, snášíte je, jenom na ně poukážete těm, kdo jsou kolem vás; ale jsou-li velmi silné, máte potíž je snášet, nechcete je už pociťovat, neboť vám zabraňují žít. Je tak hodně dětí, jež obviňují Boha z toho, že je trestá, poněvadž trpí. A kolik se jich na něho začne hněvat říkajíce, že to není spravedlivé? Neuvědomují si vážnost jejich slov. Jejich slova, místo aby jim ulevily, v nich dávají vyvstat jiným bolestem, neboť zlo miluje jim působit bolest; je to ono, jenž dělá vše, aby se dostaly do stavu strachu a vzteku a ony, jenž ztratily pokoj, prožívají jejich bolesti v nenávisti.
Kdybyste mohly vidět vaše nitro tehdy když pociťujete nenávist, je to tak žalostné! Víte že nenávist je hřích proti vám a proti Lásce? Všechno co je zlo nepřichází od Boha ale od Satana. Vaše slova vyslovená s hněvem, pro vás nemo- hou udělat nic než vám ublížit, proto když láteříte, to probouzí ve vás bolesti které byly spící. Ano, mé děti, protože jste spáchaly hříchy, tyto hříchy zranily vaši duši, vašeho ducha, vaše srdce a vaše tělo; tehdy, když se dopouštíte dalších hříchů, tyto hříchy zraňují znova vaší duši, vašeho ducha, vaše srdce a vaše tělo, toto vám působí bolest a tato bolest probouzí ty, které jsou již ve vás: vy jste nebyly stvořené k tomu abyste žily v bolesti. Zcela na počátku, Adam a Eva žili v Boží Vůli, ale skrze Satanův podvod, si vybrali žít v jejich lidské vůli. Ach! ta je tak slabá před zlem, neboť zlo obývá tělo, jenž žije v lidské vůli a zlo má svého pána: Satana; je to on kdo vám chce působit utrpení, nenávidí vás.
Kvůli vaší lidské vůli, váš duch, vaše srdce a vaše tělo jsou křehké vůči bolesti. Vaše tělo má stupně snášenlivosti vůči bolesti; jestli se o něj nestaráte, dosáhnete jistých stupňů bolesti podle toho co prožíváte: dojmy, pocity, zkrátka všechno co do vás vstupuje. Podle toho jak se chováte: buďto zvětšujete vaše bolesti, nebo zůstávají ve vás aniž by vám příliš škodily, nebo se vytrácejí; vaše bolesti vám označují co se děje na úrovni vašeho mentálního a fyzického zdraví, ale čím se budete více zanedbávat, tím více bolestí budete mít a onemocníte. Tímto způso- bem, všechno co vaše lidská vůle svolí žít, vaše tělo pociťuje. Nebyly jste stvořené k tomu, abyste si škodily, toto je proč trpíte v celé vaší bytosti tehdy, když nedá- váte pozor na to co myslíte, mluvíte a konáte.

Máte také vaši duši, která má stupně snášenlivosti vůči bolesti, tak jako vaše tělo. Konáte-li zlo, vaše duše bude zraněná podle hříchu kterého se dopouštíte; pácháte-li hodně zla, ona bude tak oslabená, že vám nebude moci dát všechnu nutnou sílu k odolávání zla, neboť ono vám bude chtít působit bolest; je tak vychytralé jelikož jeho pánem je Satan. Kolik se jich dopouští lehkých hříchů? Děti mé, tyto malé hříchy způsobují bolest vaší duši. Vzpomeňte si že tehdy když jste smutné, máte tendenci se stáhnout do sebe a čím déle zůstáváte ve smutku, tím více máte tendenci nic nedělat. To je to co se ve vás děje když se dopouštíte lehkých hříchů a nejdete se vyzpovídat, neboť když odkládáte tam jít, nemůžete dostat milosti síly, jenž by vám pomohly neupadnout do zla; ale jelikož zůstáváte s vašimi lehkými hříchy, nemáte už chuť jít ke zpovědi a je to tehdy co se dopou- štíte těžkých hříchů jenž jsou smrtelné pro vaši duši: vaše duše velice trpí a vaše tělo trpí ve všech svých údech.
Dětičky, vaše tělo je pod vlivem toho, čemu jej podrobujete. Vaše ubohé tělo se nemůže bránit proti tomu co mu děláte, ono je jenom živá hmota a tato hmota jenž je živá, trpí. Pomyslete na pokusy které dělají jistí lidé na zvířatech, myslíte, že tato ubohá malá stvoření netrpí v jejich rukou? Jestli jistí lidé působí bolest zvířatům, vzpomeňte si, že vy také působíte utrpení vašemu tělu, když se o něj nestaráte. Ano, mé děti, tehdy když jej neochraňujete skrze milosti Boží, vaše tělo je na pospas zlu, jenž miluje jej trýznit. Když nedáváte pozor na to co si mys- líte, co říkáte nebo děláte, vaše tělo trpí; vy spalujete etapy snášenlivosti vůči bolesti a onemocníte, neboť vaše tělo už není schopné snášet to, co do něho chcete nechat vstoupit.
A když se dopustíte hříchu, dáváte do pohybu proces bolesti, čím více hříchů se dopustíte, tím více zvětšujete vaše bolesti, je to proto co ztrácíte pokoj a podle vašeho chování, překročujete další stupně bolesti. Rozumějte dobře, že když máte malou bolest, jste schopné se uklidnit a ty druhé bolesti zůstávají ve vás schované; ale když vaše bolest je střední velikosti, ztrácíte pokoj, a přichází vás obývat strach a bolesti minulosti se probouzejí; vaše chování vyprovokovalo bolesti a vaše bolesti ovlivnily vaše chování.Tehdy když nenalézáte pokoje, vaše bolesti se stanou tak silnými, že máte tendenci se začít chovat poblázněně a rozzlobíte se a toto vám nepomůže, neboť zlo ve vás dělá všechno k tomu, aby živilo bolesti skrze váš hněv. Jak vidíte, váš hněv je špatné chování a zlo má rádo jej vyvolat; ono ví, že budete ještě více trpět a že budete mít tendenci láteřit proti Bohu, proti utrpení a proti těm, jenž jsou kolem vás.
Když se hněváte, toto vám ukazuje, že jste překročily všechny stupně bolesti, a že nové bolesti se ve vás rodí, aby se přidaly k těm druhým. Jak budete moci zápasit s tím co je ve vás? Tělo je tak slabé a váš duchovní život tím tolik trpí, že nic ve vás nemůže zastavit bolest, a často smrt pro vás přijde. Zlo ve vás, vás tolik osla- bilo, že jste byly oběťmi úskoků a toto všechno je dílo Satanovo, který je pánem zla. Děti mé, už více nepřijměte se nechávat trpět, dejte pozor na vaše slova, ona neuleví vaším bolestem, naopak, ona je zvětší a vaše pocity vzteku proti Bohu nebudou ničím více než vaší záhubou, neboť už nebudete míti to světlo které
135

136
vám ukazuje, že Bůh je láska: je to proto že zlo ve vás chce abyste odmítly lásku Boží.
Když nastane chvíle Velkého Očištění, toto bude horší, neboť budete před všemi vašemi myšlenkami, vašimi slovy a vašimi skutky jenž byly proti Bohu; je to Bůh kdo vám ukáže vaše hříchy a vy budete trpět, neboť vaše hříchy budou všechny shromážděné aby vám byly předloženy a zlo ve vás, vás bude oslabovat, podně- cujíc ve vás vztek proti Bohu, který vám ukáže vaše hříchy. Čím větší bude váš vztek, tím více budete trpět a ono, to zlo, bude jisté že vyhraje, neboť vy nebudete mít chuť jít k Bohu. Pozor! Vy máte v sobě to zlo, které vás nechce opustit: to je jeho cíl.
Ježíš: Varuji vás před nebezpečím, že mne nepožádáte o milosti. Nemohu to pro vás udělat, je na vás abyste požádaly a já vám dám. Lásky mé, miluji vás, je to proto že dávám psát tomuto vyvolenému dítěti skrze nás, Trojici. Buďte připra- vené na to, co přichází, upozorněte vaše přátele že dávám psát pro vaše dobro pro všechny. S mými milostmi síly, podpory a lásky, nebo bez nich, vy všechny pro- jdete skrze toto očištění, ale bolesti které poznáte budou velké pro ty, kdo budou ve stavu lehkého hříchu a ještě větší pro ty, kdo budou ve stavu hříchu smrtel- ného.
Je třeba abyste byly připravené na to co přichází. Což bych k vám takto mluvil, kdyby čas očištění nebyl nablízku? Vy jste tak slabé kvůli zlu ve vás! Ale protože mně na vás záleží, nemohu mlčet, neboť vaše utrpení dává v sázku vaší odpověď. Já jsem Pravda, Světlo. Všechno musí být jenom pro mého Otce, on chce abyste mně všechny patřily. Ten kdo se dá milovanému Synovi pozná svou odplatu. Můj Otec vás chce šťastné na zemi jako na Nebi.
Maria: Mé děti lásky, miluji vás, milujte mne. Ten den kdy budete v mém Synu je tak blízko! Musíte vydávat svědectví o vaší věrnosti Lásce jenž žije ve vás, vy jste bytosti mého Syna, vezměte tuto chvilku a vstupte do sebe. Ano, jste to vy samy kdo musíte udělat toto putování lásky a vykonat vaše dílo lásky vyslovujíce vaše ano. Kdo řekne ano Lásce, důvěřujíc ve mne, vezmu jeho ano k Ježíšovi. Mé děti, každé dítě které žije v mém Synu žije ve mně.
Milující ano je ten jediný prostředek k otevření vaší bytosti tomu, jenž žije ve vašem nitru. Vy budete svědčit o vaší lásce k Ježíšovi a on vás nabídne Bohu Otci, stanete se bytostmi plnými lásky. Nechte ho z vás udělat bytosti jenž se nabízejí hned jak uslyší volání Boha Lásku, stejně jako si počínáte když nějaká drahá osoba vás volá abyste k ní přišly. Hned jak mne anděl Gabriel požádal, abych byla tou, kterou můj Nebeský Otec chtěl abych byla, odpověděla jsem s pokorou na jeho žádost. Neboť mne volal, on, můj laskavý Bůh, abych byla osobou pozornou na jeho volání: volání Lásky.
Mé děti, když slyšíte Lásku vám říkat, abyste ho žádaly o milosti které by vám pomohly snášet vaše bolesti tehdy, když budete prožívat vaše očištění, uvědomte si, že toto přichází od Boha Otce, je to on, váš Bůh, jenž od vás očekává ano jeho

lásce; je to Láska jež vás volá, je to on, Bůh Otec. Děti mé, miluji vás, milujte kdo vy jste: děti vaší Maminky Lásky.
Vy kdo jste nejisté o vašem ano Lásce, nechte se vzít mnou, vaší něžnou Mamin- kou. Přijďte se skrýt do mého Srdce jež odpovědělo ano Lásce, celá moje bytost je ano, ono je v Bohu, já žiji v jeho svaté Přítomnosti. Jsem to já kdo požádá mého Syna, aby vám dal nutné milosti, aby vaše bolesti byly pro vás láskou; uvidíte že vaše bolesti budou pro vás jenom spravedlnost, radost a láska. My jediní víme, co je pro vás dobré. Moje ano je pro vás milostí; skrze mé ano, požádejte milosti síly, lásky a odevzdanosti, neboť moje ano způsobilo zrození mého Boha Spasitele.
Dávejte pozor na to co podnikáte pro vaší duši. Vše je připraveno aby můj Syn přišel do vás. Já jsem vaše Maminka jenž vás volá, abyste požádaly mého Syna o to co vám patří abyste měly: milosti lásky a síly, abyste odolávaly bolestem aniž byste byly ovládány zlem, ale spíše, abyste byly obklopeny Láskou. Mé děti, volám vás k modlitbě, k rozhovoru s vaší Nebeskou Maminkou, já jsem ve vás. Miluji vás. Milujte Lásku, ona vás chce všechny šťastné. Milujte vaší Maminku.
296 – Byly jste varovány před trestem Nebeská Maminka
Mé drahé děti, miluji vás. Maminka jenž miluje své děti, nechce nic jiného než jejich štěstí. Když jedna pozemská maminka vidí své dětičky nemocné, v nedob- rém stavu, má o ně starost, není tomu tak? Je to stejné pro vaší Nebeskou Maminku, vy všechny jste mé malé děti a já chci abyste byly šťastné, je to proto, že nemohu pominout mlčením vaše chyby, ony vás ničí. Nechte mne vám ukázat co samy sobě děláte, i když se vám má slova, která budete číst nebudou líbit; vězte že malé dítě potřebuje být jeho maminkou pokáráno, jestli se chová špatně.
Pohleďte na sebe, vy konáte zlo a nepřestáváte si naříkat že jste nemocné. Můj Syn a já vám nepřestáváme říkat, že vaše nemoce jsou následkem vašich špat- ných činů, ale vy tomu stále nechcete věřit. A nyní, kvůli vašim hříchům, se potý- káte s viry, které se budou ještě zhoršovat; šíří se po celé zemi a vy jste oběťmi těchto virů. Neděláte nic proto, abyste zabránily Satanovi vás usmrcovat, on chce vaší duši. Víte že když jste ve stavu smrtelného hříchu, že trpíte mnohem více, než když jste ve stavu hříchu lehkého? Mluvili jsme k vám již o tom v předcháze- jícím spisu, a také víte, neboť jste to četly, že je to chtěno Satanem, jenž chce abyste byly slabé před vaším vlastním soudem, neboť vás chce mít v pekle aby vás mohl strašlivě mučit. Mnoho dětí, a jejich počet je obrovský, jsou nyní ve stavu smrtelného hříchu a trpí v jejich těle, v jejich duchu, v jejich srdci a v jejich duši; co by mohlo být pro něho lehčího, než vyprovokovat činy, které dají vzejít viro- vým nemocem, které přivádějí smrt. Kolik dětí umírá ve stavu smrtelného hří- chu se záští, s hněvem vůči Bohu a s hořkostí; kolik zádumčivosti je v nich! Tyto děti umírají s tímto břemenem v nich a když jsou před jejich soudem, ono bře- meno jim zabraňuje se dát Bohu s láskou.
Ale vy nechcete věřit že Satan existuje a ty které si myslí, že existuje, si nejsou jisté že má něco společného s těmito nemocemi. Neuvědomujete si vaší neroz-
137

138
vážnost, ona vás přivádí k vaší zkáze. Já, vaše Maminka a Bůh Láska, my nechceme abyste zmizely; ano, mé děti, hrozí vám toto nebezpečí. Ale my nad vámi bdíme, nemějte strach, je třeba nám důvěřovat; proto vám posíláme tyto spisy.
Dětičky, poslouchejte dobře vaší Nebeskou Maminku, mnohé z vás se snažily omámit potřebou mít peníze k obdržení hmotného jmění a zábav, které šly proti nim: s tím je už konec. Vy všechny jste dosáhly vrcholného bodu, kde se všechno musí zastavit aby se tak udělalo místo jisté realitě: té jenž je vaše budoucnost. Říkáte, že vaše budoucnost vás znepokojuje. Nuže tedy, tam budete mít to co chcete! Ale tato budoucnost nebude sestavená z vašich přání: ani peníze, ani zábavy vám nebudou k ničemu, jenom vy, vy budete mít cenu; hle to je co při- chází.
Přečtěte si pozorně to co následuje, toto je esenciální jestli chcete udělat správné rozhodnutí: “Všechno co jste nashromáždily ve vašich domech, ve vašich kůl- nách, ve vašich garážích, ve vašich kufrech, ve vašich bankovních knížkách: všechno vám bude odejmuto. Nic nezbude po Velkém Trestu.” Vím že se vám to zdá trochu hloupé, mluvit o trestu zatímco všechno se zdá jíti k lepšímu v nejlep- ším ze světů. Ach! jak jste upoutány k hmotným věcem! Nikdo z vás si nedělá starosti s tím co právě není ve vaší přítomnosti dříve než se to stane, jenom poz- ději zkonstatujete fatalitu; Ale já, vaše Nebeská Maminka, vás na to upozorňuji, neboť já vím co přichází. Stejně jako Noe o potopě, Abrahám o Sodomě a Gomoře, Mojžíš o Egyptě, Jonáš o Ninive, všichni byli varováni o tom co přichá- zelo; a hle, vy také jste varovány před tím co přichází. Tehdy, když Velký Trest bude u konce, jenom ty Bohem vyvolené zůstanou na zemi, která bude obnovena Láskou. Všechny ty, jenž nebudou láska, nebudou moci uniknout jeho hněvu, který bude na všech těch, kdo se nebály Nejvyššího Boha. Všechno to, co bude dále existovat na zemi, bude jenom to, co Bůh chce, všechno bude jenom láska, po tom co přijde. Vy, všechny Boží vyvolené, vy budete svědky toho co bylo řečeno. Nemluvím k vám o konci světa, jenom ty spravedlivé v očích Božích, jenž žijí v tomto čase na zemi, budou vyvolenými Nové Země.
Poslechněte hlas jenž hřmí: “Od Boží Vůle, přijde na zem cizí hmota. Kvůli její impozantní velikosti, obrovské kusy prachu jí budou následovat a tyto kusy pra- chu narazí na zem. V okamžiku kdy tyto kusy prachu se dotknou atmosféry, pro- mění se v ohňové koule. Obrovské masy ohnivé hmoty a také menší spadnou do moře a na zem. Když narazí zemi, síra se rozprostře po zemi a vystoupí do vzdu- chu. Všechny hvězdy zkamení; slunce a měsíc ztratí jejich lesk; moře a všechen jejich obsah bude ozdraven ohněm očištění; vzduch a všechno co lítá bude očiš- těné od všech nečistot; země a všechno co na ní přebývá (muži, ženy, děti, zvířata co chodí a ty co se plazí, ptáci, hmyz) budou rozdělené do dvou částí; ty, v nichž je láska budou vyzdvihnuté nad zem a ty v nichž je nenávist budou pohlcené zemí, poznají hněv Boží.
“Velké větry přijdou, vyzvednou všechno co nemá kořeny; všechny stromy které neponesou ovoce budou vykořeněné a pozdvihnuté, všechna úroda která nepo-

nese dobré prvky bude vyzvednutá: všechno bude spáleno čistícím ohněm, neboť nic nečistého nezůstane. Všechna díla vykonaná lidmi pyšnými na jejich díla, se zhroutí pod otřesy zemětřesení. Všechno co bylo pýchou zkažených mužů, žen a dětí, bude rozdrceno ohněm přicházejícím z vnitřností země a všechno co bude zbývat, bude krystalizováno chrlením sopek a země to ukryje. Všichni ty, kteří přivolí k tomu, aby jejich duše zahynula, zmizí z povrchu země, buďto ohněm, nebo vodou která je pohltí, buďto vzduchem jenž bude otráven, nebo skrze virus který bude hnisavou ránou a smrt si pro ně brzo přijde, a všechno bude očištěno větrem, jenž bude foukat oheň na celou zemi, aby nechal místo dnům oplodnění.
“Země se bude napájet čistými vodami a znovu obžije. Ukážou se mladé výhonky, vzduch se oteplí a ráno, rosa sestoupí na nové výhonky. Slunce bude svítil všemi jeho paprsky a měsíc bude střežit zemi. Muži, ženy a děti se vrátí na svá místa, tam, odkud je Bůh vzal, aby je ochránil. Všechna zvířata jenž chodí nebo se plazí, všechen hmyz a všechny ptáci které Bůh vybere k tomu aby zůstali, budou na zemi a ve vzduchu a země bude vědět jak jim znovu dáti jejich díla. Všichni budou pro ní láskou, neboť ona je bude živit.
Každý bude pánem sama sebe a toho co má, bude pracovat jenom pro sebe a pro své ovoce, bude se o ně dělit. Všichni budou konat svá díla z lásky, pro Lásku. Vy budete ti vyvolení, vybraní k tomu abyste žili na obrozené zemi. Bůh bude pro vás všechno. Každé dílo mu bude obětováno, neboť to bude z něho jenž vyjdou všechna vaše díla. Každý bude mít poznání působení Božího ve svém nitru, neboť Ježíš je všechno: Ježíš je Semeno, Ježíš je to dobré Zrno, Ježíš je Řeč, Ježíš je Slovo, Ježíš je Světlo vašich dní a vašich nocí. Budete žíti z něho, skrze něho, on bude všechno pro vás kdo budete na zemi. Vy budete v něm jako on bude ve vás. Země bude vaše místo lásky jako on je místo lásky: vy v něm, on ve vás na Nové Zemi.
“Nic vám nebude připomínat vaší minulost, neboť Bůh vás příliš miluje k tomu, aby vás nechal s vašimi vzpomínkami; ony by vám připomínaly že jste bývaly nečisté. Všechno co bude ve vás je láska. Vaše rodiče, vaši bratři, vaše sestry a vaše děti, které odešly na věčný život, budou s vámi. Budete v jejich přítomnosti. Bůh sám vám ukáže vaše místo v jejich blízkosti, neboť Bůh je ten jediný Pán života, je na něm aby vám dal to co je pro vás nutné. Až přijde to co je pro vás připraveno, celá vaše bytost uposlechne apel Nejvyššího a vy budete před ním, vy, jeho děti Lásky. Amen.”
297 – Znamení z Nebe vás označí Ježíš
Mí milovaní, láska je zdroj jenž přichází od Boha, život ve vás je od Boha; byl vám dán, abyste jej prožívali jako bytosti lásky. Za dávných časů, se muži a ženy chovali špatně v očích Božích a on jim poslal svého Syna, aby znovu ožili; poznali Boha Otce skrze Syna a láska se v nich začala rodit; dostali od Boha všechno to, co pro ně bylo nutné k tomu aby žili jako dobré bytosti, ale časem, se stali hor- šími než-li jejich předci, jenž žili na zemi před příchodem Spasitele. Jste to vy, kdo žijete v tomto světě, jelikož se už nemůžete dát s láskou Bohu, ani vašemu
139

140
bližnímu, protože už nejste láska, tudíž budete muset projít Velkým Očištěním. Vězte, že jsou mezi vámi děti lásky, jenž se dávají pro jejich bratry a sestry, abyste se vy všichni znovu stali láskou. Jak je jich málo!
Kdybych se, v tomto samém okamžiku, před vámi ukázal, málo z vás by mně řekly ano, proto si sloužím dětmi, jenž se odevzdávají do mé Boží Vůle, abych k vám mluvil skrze poselství která jim diktuji. Říkám vám: “Čas spěchá, napravte se, jinak rámě mého Otce na vás dolehne a bude příliš pozdě pro ty, kdo nejsou při- pravené, neboť, v tom samém okamžiku co on rozhodne, všechno začne.” Nemůžete si ani představit, co budete prožívat. Já, Syn Boží a moje Matka, k vám mluvíme skrze tyto spisy, abychom vás varovali před tím co budete prožívat. Jsou to naše milosti jenž vám pomohou projít skrze to co přichází, nezanedbávejte je. Děti oklamané Satanem se budou snažit vás zastavit. Tehdy, když začnete ve vás vidět plamínek světla, nezastavujte se u jejich slov, ony jsou ve tmě, ony v sobě nemají tento plamínek světla, který by jim dal vidět pravdu.
Bůh zná všechny ty kdo řeknou ano Lásce. Vás, ty vyvolené mého Otce, žádáme, abyste byli připraveni na to, co je skoro u vašich dveří. Velký Jeruzalém se znovu zrodí ne místě svých základů, bude pro vás místem lásky. Všichni z vás, budete vděční Bohu za jeho vybrané místo. Nikdo z vás nebude moci zapřít, že Bůh ví všechno, vidí všechno. On je ten Svrchovaný. Mé bytosti lásky, nenechte se už více oklamat vaším zkaženým světem; nemůže vás nechat žít ve světě egality, v účastenství, ve spravedlnosti a v lásce, je mrtev všemu tomu, co by z něj bylo udělalo svět lásky.
Hle, váš Bůh k vám mluví otevřeně o tom, co mé děti prorokovaly: “Nebesa se otevřou a Boží spravedlnost sestoupí na zem. Ale dříve než bude všechno doko- náno, moji andělé spravedlnosti v té chvíli sestoupí na zem, aby poznačili všechny ty, kteří vysloví jejich ano Lásce a budou takto pokračovat až do konce Velkého Očištění, aby poznačili znamením Boha Otce všechny ty, kdo vyslovili jejich ano. Toto znamení je bude identifikovat jako Boží vyvolené. Mojí andělé spravedlnosti neudělají nic proti těm vyvoleným, oni budou ochráněni od hněvu Božího, ale ruka Boha Otce bude na všech těch kdo odmítnou jeho lásku. On je ten Všemohoucí.” Nikdo z Božích vyvolených nebude zapomenut, toto se stane skrze moc Boží.
Když Velké Očištění bude skončeno, děti které ponesou toto znamení se mezi sebou poznají. Rouhači, ti kdo budou poznačeni znamením Dobytčete, se budou snažit jim ublížit, ale nebudou se jich moci dotknout s jejich skoupostí, s jejich nenávistí a s jejich násilným vztekem; kvůli Božímu znamení, ty vyvolené budou zaplavené pokojem, už nebudou mít z ničeho strach, budou v Bohu, nic je nedo- sáhne; láska bude jejich strava kvůli znamení v nich: velká je moc Boží. Ten den kdy uvidí jejich Boha Otce, budou už jenom v jásotu. Bůh zná tyto děti, jeho děti ho znají. Mé děti, Bůh chce abyste byly ve všech věcech poslušné. Hle, Bůh k vám mluvil. Amen.

298 – Očekávání je znamením z Nebe Ježíš
Tyto přítomné dny jsou chvíle důležité přípravy, jiné přijdou později. Musíte prožívat tyto poslední dny před mým příchodem v mé Vůli. Mé děti, já, Ježíš, všechno vidím, všechno slyším a já vás znám; vy jste hotové na mne čekat, ale jak hodně vám vaše netrpělivost působí bolesti! Což nevíte, že vás musím připravit na Velké Očištění? Vy všechny se musíte naučit se držet připravené a musíte si pomáhat jeden druhému, to je proč musíte prožívat tento čas očekávání, musíte se seznámit s těmito spisy. Kdybych přišel v tomto okamžiku, kde byste se dozvě- děly tyto znalosti? Vy nevíte všechno; je na nás, Vůli Boží, abychom vás poučili.
Snažně vás prosím, nestaňte se netrpělivými, leda jen pro to, abyste viděly lásku kolem vás a ve vás, jinak se vám bude zdát čas příliš dlouhý. Tehdy když uslyšíte, že někdo přiznal porážku nebo že jiní říkají že to jsou historky k vašemu postra- šení, nenechte se sklíčit těmito pomluvami. Jestli se vám zdá čas dlouhý, je to kvůli vaší lidské vůli; dejte pozor abyste neodložily stranou naše varování a hlavně se nevraťte k vašim starým zvykům; pomyslete na vaší duši, na tu, která je šťastná z toho, co přichází: ona očekává s láskou ten okamžik, který jí učiní nevěstou Ježíšovou.
Uvědomujete si, že tento čas očekávání vás přivádí k velké události? Mé děti, jeden den je délka času, které vám je třeba k prožívání přítomnosti, jestli tento den je prožitý s láskou ten příští z toho vytěží. Ten kdo ví jak využít přítomnosti nemyslí na zítřek, on dokáže rozpoznat důležitost svého života v okamžiku kdy jej prožívá. Pomyslete na vás kdo jste poznaly chvíle očekávání; tyto chvíle vás naučily odhalit cenu čekání; na příklad rodiče, jenž očekávají narození jejich dítěte nebo ty, kdo očekávají toho vyvoleného (vyvolenou) jejich srdce. Vidíte, tyto chvíle vás naučily ocenit to co přijde aniž byste věděly to co budete prožívat. Očekávání je otevření lásce.
Je důležité abyste dokázaly rozpoznat Vůli mého Otce pro tento čas čekání, on ví co je dobré pro každého z vás. Jste všichni spolu spojení. Jestli někteří jsou více připravení než jiní, můj Otec, jenž to ví, zařizuje vše tak, aby ti první pomohli těm druhým, zde je proč od vás Bůh žádá abyste jedni druhým pomáhali, zacho- vávajíce ve vás pokoj. Nechte Boha vám dát to co chce pro každého z vás. Nepro- žívejte tento čas očekávání říkajíce si, že je to moc dlouhé, neboť ti kdo chtějí, aby se všechno stalo v okamžiku, kdy oni tomu chtějí, se nemohou připravit s láskou, neboť jejich každodenní život je naplněn netrpělivostí a provokují jisté události, jenž jim působí utrpení.
Mé děti, je třeba nechat Bohu to co patří Bohu. Neztrácejte trpělivost, prožívejte vaší přítomnost, dělajíce všechno to, co musíte dělat pro ten šťastný moment. Vy všechny jste varovány před tím co přijde, konejte tedy to co od vás žádáme, uvi- díte, že každým dnem budete více klidné, více v pokoji a uvidíte událost přijít v radosti. Co záleží na čase, vy víte že je důležité čekat. Ale jestli ztratíte vaši trpěli- vost, ztrácíte také váš pokoj, a toto vám jenom škodí, neboť to nezmění nic na
141

142
čase kterého je třeba; vaše očekávání se pro vás stává bolestivé a tehdy když to přijde, nebudete se ve vás dobře cítit.
Když vítr přichází od jihu, říkáte, že bude teplo; když jde od severu, říkáte, že bude zima. Vy umíte rozpoznat tato znamení, ale neumíte rozpoznat znamení z Nebe. Jestli-že mnozí nedokáží čekat, je to pro to, že neočekávají tuto událost s radostí, a jestli mnozí ztrácejí víru v mé očekávání, je to proto, že ztratili víru v Boha. Dávám vám poznat to co právě prožíváte, což není pravda že vás znám lépe než-li vy znáte samy sebe? Důvěřujte v Boha pro ten okamžik jím rozhod- nutý a přestaňte se snažit komandovat všechno co je z Nebe. Neberte tento čas očekávání na lehkou váhu, Jestli-že Bůh vám oznamuje příchod Boha Syna do srdce všech dětí země, cožpak to nestojí za to očekávat tento šťastný okamžik v radosti a ve víře?
Nebuďte jako ten farizeus, jenž se prohlašoval čistým a dobrým před Jahvem a uvnitř něho mu nevzdával čest, zatímco ten celník se modlil potichu, aby nevy- provokoval hněv Jahve.14Farizeus se nazýval dobrým a nebál se hněvu Božího, zatímco ten druhý se bál hněvu Božího, zůstávaje uvnitř malým. Tehdy když budete přede mnou, komu z těch dvou se chcete podobat? Vizte jak dobrý a spra- vedlivý je Bůh, on dává znát svůj příchod do srdcí těm největším jako těm nej- menším, neboť on chce, aby všichni bez výjimky přišli k poznatku, že jsou malí. Bůh se vyrovná jenom svému rovnému, neboť vše v něm se nedá přirovnat. Já jsem ten kdo vás žádá, abyste neklesali na mysli, ale abyste se připravili. Amen.
299 – Bůh dává poznat co přichází Ježíš
Mé děti, můj hlas je hněvem pro ty, kteří mně nechtějí naslouchat a laskavostí pro ty, kdo mně naslouchají. Váš život je ve vás, ale jsem to já kdo jej držím v mých rukou a jsem to já kdo jej obětuji mému Otci. Ale, kdybych vás nechal ve vašich špatných náklonnostech nic nedělaje, všechny, jak hodně vás je, byste byly jenom zlomyslnost a můj Otec by vás vymazal jeho dechem z povrchu země; proto já, jeho Syn, vás beru do sebe a obětuji se na všech oltářích světa, abych očistil vaše špatné náklonnosti.
Což nevíte že moje Přítomnost na všech oltářích světa vám je nutná? Když jeden jediný kostel už není částí celku mých kostelů, je zde jeden přerušený pohyb. Vysvětlím vám to: kostel je posvátná budova, ona skrývá moji Přítomnost a všichni ti, kdo mne přicházejí ctít jsou v mých milostech. Po každé když mne kněz skrze moc svého kněžství obětuje, jsem to já kdo se obětuje mému Otci na oltáři jednoho z těchto kostelů, je to můj Otec kdo přijímá mou oběť a když dávám v oběť svůj život, je to můj Otec kdo přijímá tuto oběť a takto obnovuji mou oběť pro všechny děti jenž jsou přítomné přede mnou a dávám jim milosti světla aby se mohly dobře chovat. A jelikož moje láska je nekonečná, jdu skrze tyto děti, abych dal milosti všem těm které v sobě nesou: děti světa. Dokážete pochopit důležitost všech těchto kostelů? Když jeden jediný zavře své dveře a
14. Lukáš 18, 9-14

kněz už nemůže sloužit mši, tehdy já, já nemohu prospět všem svým dětem mými očišťujícími milostmi. Ach! jak nesmírné je množství těch, kdo potřebují mých milostí, aby se nestali horšími než jsou.
Řeknete mně, ale vždyť mohou jenom jít do kostela jehož dveře jsou otevřené. Děti mé, kolik jich vidí v uzavření jejich kostela gesto malé víry? Kolik v tom vidí nedostatek úcty vůči tomuto místu? Kolik jich vidí v tomto gestu jenom to co se jim chce vidět? Oni v tom jenom vidí gesto které jim dosvědčuje, že měli pravdu když se vzdálili od Církve, protože ostatním se už také nezdá důležité jít na mši, je to proto, že se kostely zavírají. Kolik jich mělo rádo bydlet v blízkosti kostela, aby mohli jít na mši každý den, vzhledem k tomu že jsou bez dopravy? Vy kdo jste zodpovědní za tento pohyb, vy děláte to, co moji apoštolové dělali během bouře, když jsem byl s nimi v bárce, jejich nedostatek víry způsobil že podlehli panice; ale oni, alespoň, křičeli ke mně, zatímco vy, vy jste zticha, neboť vaše víra už není. Víte že těm, kdo bydlí blízko jednoho z mých kostelů, se dostává zvlášt- ních milostí? Musí mít na srdci se starat o jejich kostel, je to místo kde já jsem. Což nejsem Bůh? Oni mají Boha za souseda. Skrze mou Přítomnost jim na blízku, ozařuji tato místa abych je ochránil od temnot.
Každý z vás je zodpovědný za svůj kostel, musíte se o něj starat; dal jsem vám jej, abyste tam mohli přijít navštívit moji eucharistickou Přítomnost, ona je nablízku vám a vašim dětem. Proč se nestarat o to, co vás činí silnými proti protivenství? Když Bůh je s vámi, kdo může být proti vám? Vy nedokážete pochopit cenu mé oběti na každém oltáři; každé místo je důležité a každé místo bylo vybráno aby moje oběť se nikdy nezastavila. Moje oběť je ode mne, né od vás; je jenom na Bohu aby zastavil jeho pohyb lásky. Vy kdo uzavíráte mé kostely, pomysleli jste na mne, Syna Božího? Já jediný, jsem zvolil místa kde lidé měli postavit kostely. Jak hodně nedbalosti z vaší strany, když uzavíráte mé kostely! Tehdy když se vám ukáži, budu od vás chtít účty za to co jste udělali.
To nejsou lidé kdo jsou stavitelé mých kostelů, je to Bůh; ti lidé jenž postavili moje kostely obdrželi sílu od Boha, odvahu od Boha, lásku od Boha, inteligenci od Boha a světlo od Boha; nic nevzešlo od nich, jenom jejich ano Bohu. Když nějaký kostel uzavírá své dveře definitivně, je to proto, že Bůh Otec usoudil, že jste nebyli hodni mé Přítomnosti a je to on kdo mne žádá abych se odebral z těchto budov. Ti kdo nectí Přítomnost Boží v jejich kostele, Bůh se odebírá z jejich přítomnosti. Kéž ti kdo mají uši k slyšení, slyší, kéž ti kdo mají oči k vidění, vidí.
Vy kdo přerušujete můj pohyb lásky, vy přerušujete vaše vlastní očištění. Kdo bude moci ospravedlnit vaše gesto? Jsem to já kdo očišťuje váš život a život ve vás, to je vaše duše; je-li poskvrněná vašimi neuctivými gesty, je v agonii a vy, vy už nejste nic než bytosti bez milostí, odsuzujete samy sebe k utrpení. Nenechte se ovlivnit hnusnými bytostmi z pekla, jsou to ony kdo podněcují zmatek ve vašem srdci, říkajíce vám, že já nejsem přítomen na oltářích a že je to bezúčelné když obětujete váš život, neboť je to gesto bez důvodu. Mnozí se nechávají podvést
143

144
těmito ďábelskými bytostmi; tyto ubohé děti které je poslouchají se budou muset zodpovídat z tohoto činu přede mnou, neboť já jsem Slovo Boha Otce.
Jenom můj Otec rozhoduje o zastavení mé oběti života na oltářích země. Jsem to já kdo se dávám abych vás udržel při životě a když někdo zastaví tento pohyb života, znamená to že dává podnět k zastavení dechu Božího, zatímco je to Bůh jediný kdo rozhoduje o zastavení svého dechu života ve vás. Vy potřebujete dech mého Otce k životu. Jestli nezakročím u mého Otce, abych mu dokázal vaší dob- rou vůli žít jako děti Boží, proč by můj Otec pokračoval v dávání jeho dechu života? Vidíte jak jsem pro vás všechno! Jenom ti, kdo mne akceptují jsou ti vyvolení. Kdyby se děti nebyly darovaly pro druhé, život na zemi by byl už vyhasl. A vy, ve vašem čase, děkujte Nebi, neboť Bůh přijímá oběti dětí Světla, které vás obětují na všech oltářích světa.
Až přijde ten poslední velký soud, všichni ti jenž dostali dech života budou před Bohem. Ti mrtví obžijí a budou přítomní před Bohem s těmi jež budou živí na zemi.
Ti, kteří obětovali Bohu svůj život v okamžiku, kdy se Syn dává v oběť na oltáři, tito budou po jeho pravici.
A ti, jež využili milostí získaných dětmi Vůle Boží, jež obětovaly, v okamžiku kdy se Syn dává v oběť na oltáři všechny děti světa, od prvního dítěte až do posled- ního, budou po jeho pravici.
Všichni ti, kdo odmítnou nabídnout svůj život, budou po jeho levici.
A všichni ti, kdo odmítnou milosti získané dětmi Boží Vůle, budou po jeho levici.
Bůh dá vidět všem těm kdo budou po jeho pravici: jeho lásku a všem těch po jeho levici: jeho hněv.
Hle, ten první soud se připravuje pro ty živoucí této země. Vy všichni budete před vaším Ježíšem, jenž se obětuje na všech oltářích světa, aby vás udržel při životě; vy všichni budete souzeni podle vašeho díla a vy všichni budete před vaším výběrem: před tím říci ano nebo před tím říci ne. Přijdou, na ty kdo řek- nou ne, dny smrti; smrt se na ně bude vylévat každým dnem až do jejich vytra- cení z povrchu země.
Šťastni ti kdo řeknou ano, oni budou vidět jejich život rozkvétat. Jejich dny budou naplněné radostí a jejich noci budou naplněné pokojem. Budou pracovat aniž by pociťovali únavu a budou spát šťastni z jejich díla. Jejich dny budou takové jako Bůh vždycky chtěl aby byly: láska. Láska bude kralovat v srdcích na věky. Radujte se, vy, kdo mně obětujete vaše bratry a sestry, vaše odměna na nebi bude veliká, můj Otec vám dá co vám patří. Ten kdo obětuje svůj život z lásky, Bůh jej uchovává pro sebe na věky věků. Amen.

300 – Je na mně abych vás přivedl zpátky k mému Otci Ježíš
Velká bude vaše radost pro vás pro všechny kdo ke mně voláte aby můj příchod do vás všech přišel. Neztrácejte trpělivost, ten čas kdy vy všichni budete láska přichází. Já již jsem celým srdcem ve vaší přítomnosti a vy buďte také tak. Ano, je třeba aby každý z vás byl ve mně, to je Vůle Boha mého svatého Otce. Hle, čas tolik očekávaný je zde, moje svatá Matka právě koná ty poslední přípravy k mému sestupu ve slávě do každého z vás. Vy budete v přítomnosti jejího Syna, Ona má ráda když její děti dychtivě očekávají můj příchod.
Co říci o těch kdo se nestarají o poselství mé Matky, oni budou tolik trpět. Je třeba, mé malé, býti pozorné na její žádosti a velmi aktivní tehdy když vás žádá abyste šly ke mně, Ježíši Eucharistii: já jsem váš Život, já jsem Láska. Můj Nebeský Otec na všechno myslel, na všechno, od celé věčnosti. Vidíte, všechno co se odehrává je již dokonáno v Božství: všechno, mé děti! Nuže, konejte tedy všechno pro každého z vás, aby všechno bylo podle Vůle lásky.
Přečtěte si toto: “Já jsem ten který se obětoval Otci abych vás měl s sebou, abych vás představil Otci v ten den kdy opustíte tuto zemi. Nikdo nejde k Otci aniž by prošel skrze mne. Jestli chcete jíti do Nebe, je třeba abyste došly k této skutečnosti: je to ke mně co je třeba abyste přišly. Já jsem ten který vás k němu zavede, na vzdor všemu. Nebude nic co by mně mohlo zabránit ve vykonání Vůle mého Otce, je to on kdo mně vás daroval a jsem to já kdo vás znova přivede k němu. Splnil jsem poslání mého Otce pro ty jenž zemřely dříve než vy, nyní je řada na vás; je připra- ven ten čas pro vás kdo jste na zemi.” Je to z mého Otce, že takto mluvím, on jediný rozhoduje o tom co jsem vám právě řekl. Teď je na vás, abyste se uchová- valy připravené. Já učiním to, oč mne můj Otec žádá; on je Vše-Mohoucnost a Syn poslouchá svého Otce. Mé děti lásky, vězte, že všechno už je řečeno. Amen.
301 – Všichni budou poučeni Ježíš
Mé lásky, já jsem ve vaší přítomnosti skrze tyto spisy, obeznamujete se s mojí Vůlí. Jsem to já, váš Bůh, kdo mluví v tomto dítěti pro vás. Tyto spisy se chýlí ke konci, zbývá málo času k dokončení tohoto posledního dílu; čas patří Bohu jedi- nému. Hle, objasňuji to co očekávám od každého z vás: mnozí vás budou potře- bovat, vy jste ty Bohem vyvolené pro Velkou Evangelizaci. Já říkám: “Přichází chvíle sklízet, posílám své dělníky na sklizeň, čas žní je připraven. Už zbývá jenom velmi málo času, neboť hle, zde přicházejí poslední hodiny před západem slunce. Když přijde noc, všechno již bude sklizeno, tehdy bude země přikryta kabátem, bude to jako stín jenž vás přijde obklopit. Pohyb z Nebe sestoupí na vás a na celou zemi; nic se nepohne, jenom vy ve vašem nitru a noc spravedlnosti bude na zemi. Nikdo nebude spát mimo mých zcela malých děťátek, ona budou odpočívat, spánek bude na nich, neboť jejich bytost je v nevinnosti. Bůh je spravedlnost, nikdo neza- hyne bez soudu.”
Bude tomu takto, neboť Bůh je Vše-Mohoucnost, nikdo není větší než on; já, já jsem Syn a Otec je větší než Syn; já jsem jeho dítě, on mně všechno dal: mám
145

146
všechnu moc. Upozorňuji vás na to co přichází neboť můj Otec tomu tak chce. Jestli taková je jeho Vůle, já, já konám jeho Vůli, a jestli jeho Vůle je abych vás varoval, vaší povinností je aby jste se jí přizpůsobily: nic nesmí býti zanedbáno.
Vy, děti Světla, vy jste byly upozorněné na to co přichází. Je ještě málo těch, co vědí že Syn Nejvyššího přichází do jejich srdcí; Já, já vám říkám že všichni budou varováni; každá osoba bude poučena o tom co bude prožívat. Vy poznáte Vůli mého Otce a budete jeho služebníci; ten kdo je se mnou koná to co já jsem konal; přišel jsem sloužit, né si nechat sloužit.
Vy jste se mnou, jestli nejste se mou jste proti mně. Tyto spisy budou známy všem mým dětem které jsou v mé Vůli; nikdo nebude moci popřít moji moc. Jsem s vámi ještě na nějaký čas, mluvím k vám protože můj Otec to chce. Je ve vašem zájmu nezanedbat moje Slovo. Ty, milovaná dcero, nediv se tomu co píšeš; v tento den přijímáš moji Vůli. Nyní jdi. Amen.
302 – Vaše cesta vás vede ke mně Ježíš
Děti mé Přítomnosti, Bůh vás volá k tomu abyste naslouchaly: Jednoho dne, jedno dítě odjíždí na dlouhou cestu berouc sebou brašnu s jídlem nutným pro každý den; je mu doporučeno aby se o to vše dobře staralo, neboť tato strava mu pomůže pokračovat v jeho cestě a jednou co dorazí na místo, bude jí muset ode- vzdat osobě, která ho o ní požádá; aby bylo motivováno, je mu řečeno, že tam bude slavnost. Každým dnem, toto dítě jedlo to co mu bylo třeba, né více, neboť vědělo, že jeho cesta bude trvat dosti dlouho. Během cesty, objevilo potěšení z lovu; mělo rádo dělat okliky aby chytilo ryby. Toto dítě se zastavilo téměř kaž- dým dnem u nějakého potoka aby lovilo. Jelikož objevilo jinou stravu, často si zapomnělo brát z jeho zásob jídlo, nutné k jeho cestě.
Jednoho dne jej tyto okliky přivedly daleko od hlavní cesty, ale ono si s tím nedě- lalo mnoho starostí; zachutnala mu strava kterou sámo ulovilo. Někdy si vzpo- menulo na jeho cestu a na dráhu kterou mělo brát a tehdy se vrátilo na dobrou cestu. Celé šťastné že se staralo o své zásoby, vyndalo ze své brašny svoji stravu aby z ní jedlo. Jednoho dne si všimlo, že ztratilo chuť k tomuto jídlu, ale jelikož bylo daleko od potoka a protože mělo hlad, jedlo jej a potom pokračovalo na své cestě, přesto že pokušení udělat okliku, aby šlo lovit, bylo velké. Když přišla chvíle aby znovu jedlo, vzpomnělo si na ryby; zaváhalo mezi touto stravou a rybami, ale jelikož ho mučil hlad, vzalo si tedy svoji stravu; k jeho velkému pře- kvapení, jeho strava mu znovu zachutnala a to ho velice potěšilo.
Během cesty, potkalo nějaké jiné dítě, které také šlo na stejné místo jako ono samotné a mělo, jako ono, brašnu s jídlem na cestu; pokračovaly tedy společně. Jednoho rána, ten nový přítel se jej zeptal jestli by chtělo jít s ním lovit; po chvilce váhání se nechalo svést. Tyto dvě děti se radovaly z jejich dobrého lovu tak hodně, že ani jedno ani druhé nepomyslelo na jejich cestu. Čas utíkal, ale ony měly raději se bavit než se vrátit na cestu a jejich zásoby zůstaly tam kde je nechaly, což je v koutě.

Jednoho dne šel kolem jeden mladý muž a přiblížil se k nim, zeptal se jich jestli by neměly něco k jídlu, ale ty dvě odmítly se s ním rozdělit o jídlo. Ten mladý muž se od nich vzdálil, ale jelikož byl slabý, nemohl jít moc daleko. On také měl dojít tam, kam ty druhé dvě děti měly jít, ale on ztratil svoji zásobu jídla a už se necítil povolán k tomu aby poznal tuto událost. Jelikož jejich cesta nebyla skon- čená, ty dvě spřátelené děti se daly znova na cestu se svými zásobami, pokraču- jíce se zároveň bavit.
Těsně před příchodem, vyhodily jejich brašny se stravou, myslíce si, že je zka- žená. Ten mladý muž, jenž měl tolik hlad, šel za nimi, podivil se jejich činu, neboť před malou chvílí mu z ní odmítly dát; šel vyhledat to co vyhodily a když otevřel jejich brašny, jejich jídlo vypadalo dobře a on z něho jedl; jeho chuť byla příjemná, pomyslil si, že ještě nikdy nejedl takovou to stravu. Jeho síla se mu navrátila; rozhodl se, že půjde dále za nimi, neboť si řekl: jestli vyhazují jídlo jenž je tak dobré, jak musí být to, jenž budou jíst až dorazí na místo? Ale já, já se necí- tím hoden se představit, neboť jsem zanedbal svoji osobu, zůstanu tedy vzadu a vezmu si jejich zbytky.
Ty dvě první dorazily na místo kam měly dojít, neboť jejich cesta byla skončena. Vstoupily do velké předsíně, kde musely čekat; nemyslely že bylo třeba potkat hostitele dříve, než by mohly vstoupit aby hodovaly s ostatními hosty. Byly tedy nucené čekat a během toho času, mohly zahlédnout skrze pootevřené dveře, že vše bylo připraveno k hostině: jídlo bylo připravováno a stoly byly naplněné pokrmy všeho druhu a hezky to vonělo; všichni se radovali. Hleděly na to všechno s chutí, když hostitel domu za nimi přišel; požádal je aby mu vrátily jejich brašny s jídlem, ale ony to nemohly udělat, neboť vyhodily své brašny.
Tehdy jim hostitel řekl: “Ven z mého domu, vy nemůžete s námi slavit, neboť to co obsahovala vaše brašna, bylo jídlo které mělo obložit můj stůl. Vy jste dostaly hned od vašeho odjezdu, všechnu stravu nutnou pro vaší cestu sem; tato strava byla nevyčerpatelná a tehdy když jste měly dorazit, vaše odměna by byla bývala, s námi slavit a podělit se o vaše jídlo se všemi těmi, které také prošly dlouhou ces- tou, přinášejíce sebou jejich zásoby které položily na stůl: účastenství dává růst lásce. Vy jste se nedokázaly starat o to, co jste měly k vaší stravě a nechaly jste stranou dobro, které vám bylo svěřeno pro mne a pro vašeho bližního, nuže naučte se ode mne, že jenom ta srdce otevřená jejich bližnímu jsou moji hosté.” A ony byly vyhozeny ven služebníky domu.
Ten druhý, který je následoval, vešel dovnitř zadními dveřmi; byl si jist že nalezne stravu, neboť tam kde je hojnost, tam jsou také zbytky; ale z obezřetnosti nevyhodil jídlo, které ty dvě brašny obsahovaly, pro případ kdyby žádné nenašel. Jeden služebník, vidouc jej, ho zadržel aby ho přivedl před hostitele domu; hosti- tel vidí jeho brašny s jídlem a ptá se ho jestli by se chtěl rozdělit o jeho zbytky se vzácnými hosty. Tento byl velice překvapen jeho žádostí před celou tou hostinou, ale souhlasil, aby se neznelíbil hostiteli, který mu prokazoval laskavost. Odevzdal mu jeho dvě brašny a když byly dány na stůl zbytky jídla které jeho brašny obsa- hovaly, ten mladý muž, chudák, nemohl uvěřit svým očím, bylo vyndáno tolik
147

148
jídla že by stačilo k nasycení celého vojska. Rozzářil se radostí z toho, že se mohl tolik rozdělit. Hostitel, vidouc ho v radosti, ho vyzval aby si sedl v jeho blízkosti k hostině s jeho hosty, jenž se spřátelili s tímto hostem. Tento už nikdy neopustil jeho nové přátele.
Vidíte, slunce vychází pro každého z vás, objevuje se aby vám ukázalo světlo dne a já, já jsem ve vás každého dne abych vás živil svými milostmi světla, abyste tak mohly jít kupředu zůstávajíce dobrými. Dobrota je ze mne; dávám vám milosti laskavosti každého dne, abyste se mezi sebou dobře chovali. Během vašeho dne, potkáváte osoby jako vy, jenž mají v sobě mé milosti světla a dobra; ale jestli se necháte pokoušet zlem které chce abyste klopýtli, nevyužijete mých milostí a budete se k nim chovat špatně. Jste to vy kdo rozhodujete vzít cestu po které chcete jít, ale nezapomeňte, všechny cesty vás přivedou ke mně. Ale jestli nevy- berete tu dobrou cestu, stanete se zatrpklými, neboť mé milosti světla a mé milosti laskavosti už vás nebudou živit. Je na vás abyste sledovali dobrou cestu a je na vás, abyste si vybrali dobro.
Ale většina z vás, jste si vybrali tu špatnou cestu:
• Nechali jste se ovlivnit dětmi které páchaly zlo a vy jste dělali jako ony.
• Viděli jste, že se bavily aniž by se zabývaly mými zákony lásky a vy jste se k nim přiblížili, aniž byste projevili nesouhlas s jejich chováním.
• Vy jste odolávali, ale časem, jste se přestali modlit a hřích se stal nedůležitý. Zlo vás podněcovalo ke konání hříchů a vy jste se nemohli ubránit proti jeho pokryteckým útokům.
• Byly jste očarováni a pokušení zakázaných požitků se stalo pro vás pravidlem života, neboť ve vás, se bez ustání budil démon poledne, což bylo proti vám.
• Je to zlo co vám škodilo, neboť zlo je ve službách Satanových.
• Nebyli jste schopni vidět, bez mých milostí lásky a dobroty jeho úskoky a zane- chali jste lásku Boží pro požitky, takto váš život byl otráven.
• Stali jste se zatrpklými a ničeho jste si nepovšimli.
• Uškodili jste vaší osobě a čím více jste pokročili ve vašem každodenním životě, tím více vás zlo ovládalo.
• Stali jste se sobeckými; ztratili jste chuť se rozdělit s těmi co vám jsou na blízku.
• Soudili jste je, pomlouvali jste je, byli jste vůči nim násilní, někteří šli tak daleko, že je okradli.
• Stali jste se zkaženými bytostmi, neboť jste odmítli lásku ve vás.
Mé děti, Bůh vás nemůže živit svými milostmi poněvadž vy už je nechcete. Ale ti, jenž jsou kolem vás, jelikož přijímají mé milosti, se chovají dobře a mohou sdílet váš život. I když vy nechcete jejich lásku, oni pokračují po té stejné cestě jako vy, ale oni objevili že ve vás je dobro, proto vám nevyčítají vaše špatné chování, milují vás tak jak jste.

Až přijde ten den, kdy vy všichni budete muset jít k Domu Božímu, každý bude souzen podle svého života. Ten který všechno dostal a nedokázal využít toho co dostal, jdouc až tak daleko že všechno odhodil poněvadž se stal špatným, tento tam nevstoupí. A ten, který všechno dostal a páchal zlo kvůli pokušením která potkal v jeho životě, jelikož znova začal a stal se dobrým, trpělivým, bez podráž- děnosti vůči těm, jenž mu ublížili, tento až bude před Bohem, dostane svou odměnu, neboť Bůh bude hledět na to jakým se stal.
Bůh miluje všechny své děti, Bůh odpouští. On nehledí na to jaké byly kvůli zlu, on hledí na to čím se staly, díky jeho odpuštění: ony vstupují do jeho Království a jejich odměna je nesmírná. Mé děti, vaše cesta bude brzo u konce, vy všechny jste pozvané na hostinu; jediné ty kdo řeknou ano Lásce budou slavit lásku. Vy musíte využít odpuštění Božího; jeho milosti vám pomohou jít kupředu v pokoji na cestě která vás přivádí k Nové Zemi a radost bude ve vás.
Nedivte se, že k vám takto mluvím, vy potřebujete mé příběhy jenž vypravují život vás všech. Beru vás do mé brázdy života abych vám dal pochopit to, co máte potíž vidět. Bůh mluvil pro vás, své hosty. Amen.
303 – Vaše štěstí je u svého počátku Ježíš
Mé děti, tehdy když máte něco, co je pro vás velmi důležité, tak nedopustíte, aby se věci táhly příliš dlouho, není tomu tak? Jednejte stejně pro vaše štěstí, musíte si to vzít k srdci. Je pro vás tolik důležité to co přichází! Nikdo se nenamáhá něco dělat, jestli si není jist že to stojí za to. Je to stejné pro ty, kteří chtějí vědět, proč by měli udělat jisté rozhodnutí spíše, než li jiné; chtějí si býti jisti, že to rozhod- nutí které učiní je to správné, z tohoto důvodu napřed rozváží všechny argu- menty pro a proti.
Chtít konat a chtít vykonat se vám zdá to samé není tomu tak? Já, já vám říkám, že je v tom rozdíl. Chtít konat: to je osoba která přemýšlí o všem co musí udělat dříve než začne a potom do toho vloží celé své srdce, aby se jí to podařilo, chce dělat dobře to co má dělat; chtít vykonat: to je osoba, která se hned pustí do práce, aniž by do toho vložila celé své srdce, touha po tom, aby všechno bylo dobře vykonáno, tam není. Hle, v tom je ten rozdíl. Já vás žádám, abyste dobře přemýšlely o tom, co budete muset udělat, abyste obdržely štěstí. Abyste ho chtěly se všemi vašimi silami, vložte do toho vaše srdce; toto implikuje, že nesmíte nic zanedbat. Každé gesto vás musí přivést k tomu, abyste se staly lep- šími a to každým dnem, tímto způsobem budete konat to, co musí být vykonáno: dělat všechno jak můžete nejlépe a já, v ten den kdy se vás zeptám jestli mne chcete, nebudete váhat mně odpovědět, neboť budete vědět co chcete.
Jednoho dne, jedno děvče jde do města aby koupilo pamlsky pro svoji malou ses- třičku, které ohromě chutnají, ale nemůže je najít; rozhodne se tedy jít do jiného města, tam je také nenachází. Jelikož chce absolutně udělat radost své malé ses- třičce, odchází do dalšího města. Jednou co je ve městě, vidí to, co hledalo; vejde do obchodu s pamlskami a velmi pozorně pro ní vybírá ty pamlsky, které ona má
149

150
nejraději, neboť z opatrnosti, dříve než odešla, se informovala u své malé ses- třičky. Vrací se celá šťastná s velkou zásobou každé z nich, neboť, po té vší námaze, to stálo za to jich přinést hezké množství, aby udělala radost její malé sestřičce, jenž je tolik měla ráda. Je tomu tak s vaším životem, jestli-že se nesna- žíte jej uspokojit, nebudete se moci učinit šťastnými; dejte mu to, co je ze všeho nejlepší: štěstí. Nezpůsobujte si utrpení jdouce hledat po celém světě to co je ve vás; staňte se moudrými dětmi, naslouchaje vašemu Ježíšovi: ono je ve vás to štěstí. Já vám říkám, že jestli to uděláte jako toto malé děvče, jenž se nedalo odstrašit a šlo za tím malým něčím, jenž jí leželo na srdci, obdržíte štěstí. Jestli ono, vynaložilo všechno to úsilí k tomu aby přineslo pamlsky pro radost své malé sestřičce, jak hodně vy se musíte snažit vynaložit úsilí k tomu, abyste obdržely štěstí vám pro radost.
Najděte svoji odvahu a vynaložte úsilí každý den k tomu, abyste konaly skutky, jenž vám pomohou obdržet štěstí; budete vidět že váš život se vám bude zdát více příjemný a já, já vám pomohu s mými milostmi. Den mého příchodu se přibli- žuje a vaše štěstí na něm závisí, buďte připravené pro vás samotné. Dejte si toto jako cíl vašeho každodenního života, je tak důležité vaše štěstí! Amen.
304 – Budoucnost patří Bohu Ježíš
Já, mé děti, k vám budu mluvit o opravdovém životě v Bohu.
Představte si, že jdete kupředu v jednom místě kde neexistuje temnota ani stín, kde všechno je zářící; aniž by se vaše oči kalily světlem, vy objevujete, že před- měty jsou tak jasné, že jsou jakoby průhledné a obklopené takovou jasností, že všechno se vám zdá čisté: to je účinek čistoty.
Vy hledíte na předměty jenž se začínají s vámi slaďovat, vzniká vztah mezi tím co jste a tím na co hledíte; čím více si zvykáte na jejich přítomnost, tím více tyto předměty berou nový aspekt podle toho co pociťujete: to je účinek záře.
Světlo a barvy se rozpouštějí jedno v druhém, což způsobuje, že vaše srdce poskakuje radostí; pokoj vás pokrývá a vroucnost toho okamžiku se pro vás stává uvolněním; vaše celá bytost je v souladu s tím co jste ve vás: to je účinek lásky.
Vy jste láska, snažíte se jenom se líbit vám samým k tomu abyste se líbily těm jenž jsou kolem vás. Pociťujete potřebu dávat to co je ve vašem nitru; to co poci- ťujete to je láska. Jste v souladu s vaším bližním; čím více dáváte, tím více účinek lásky zesiluje. Už je to jenom láska co platí ve vašem životě: líbit se druhým se stává vaší radostí. Vaše bytost lásky se živí láskou; Vy hledáte lásku jež je Bůh, je to jenom v něm co jste šťastné, neboť on vás naplňuje svou láskou a vy nemůžete nic než dávat Bohu jeho lásku, jelikož on je láska která živí to co vy jste: to je úči- nek života v Bohu. Jaká apoteóza lásky!
Právě jsem k vám mluvil o tom co budete prožívat v mé Nové Zemi, jestli řeknete ano Lásce. Mé děti, musíte si uvědomit, že tento čas vám je dán abych k vám mluvil o vašem životě, který přijímáte žít beze mne. Tehdy když mne nechcete ve vašem životě, jste jako slepé, myslíte si, že vidíte, ale vy nic nevidíte. Váš život je

fádní, bez chuti a bez radosti, je stále třeba abyste se bily o to, abyste měly něja- kou radost ve vašem životě; ztratily jste smysl opravdového života, už nevíte jak si můžete dát opravdovou radost.
Děti mé, jedná se o to, abyste se milovaly tak jak jste, snažíce se si dát radost skrze účastenství, ale vy nemyslíte na nic než na vás samotné. Jak tento svět je pošetilý hledaje lásku, jestli odmítá se vidět láskou. Jsem to já jediný kdo jsem Láska, jenž vám může obstarat pohodu ve vašem nitru, ale vy odmítáte žít ve mně. Mé děti, vám se zdá, že ti kteří si vybírají žít v Ježíši, jsou nudní a bez radosti; vy je vidíte jít na mši, zachovávat má přikázání, přijímat svátosti a prosit Svatou Pannu a vy si myslíte, že jestli budete dělat to co oni, budete nešťastné.
Pohleďte na sebe a konstatujte jaký je váš život beze mne: děláte dlouhé studie, abyste měly dobře placené postavení, abyste tak nemusely mít starost o vaší budoucnost, nebo jdete přímo na trh práce, doufajíce že budete mít dost peněz k zaplacení toho co byste chtěly vlastnit; děláte plány pro váš důchod; každý den pracujete tak dlouho, že vaše dny se vám zdají nekonečné; pro vaše povzbuzení, utrácíte vaší výplatu poskytujíce si všechny druhy hmotného majetku; vaše víkendy jsou použité k tomu, abyste je udržovaly v dobrém stavu; vyčerpané, myslíte na váš důchod který je tak daleko, že ani nevidíte konec tunelu; když dojdete k důchodu, nemůžete jej využít jak byste byly chtěly, jste nemocné. Mys- líte si, že jste chytřejší než ti, kdo přijímají žít ve mně?
Děti mé, vy nechcete přijmout mé zákony lásky a uvalujete na sebe pravidla života tak nesnadná, že z toho onemocníte. Je to snad toto co chcete prožívat? Váš život lásky trpí, zabýváte se příliš vaším zevnějším životem. Neuvědomujete si co děláte, žijete váš život lásky jako žijete váš každodenní život. Vy kdo si vybí- ráte žít v celibátu, uvědomujete si že jste zahořklé k vašemu bližnímu? Kolik z vás se stará o svého bližního? Velmi málo, mé děti. Víte proč? Protože jste si uvykly zvykům života zcela svojským, staly jste se nezávislými. Účastenství není částí vašeho každodenního života: každý sám pro sebe, to je vaše heslo.
A vy, kdo jste si vybrali s někým sdílet váš život, vy plánujete váš život dvojice podle vašeho stylu života. Odložili jste stranou to, co dává vzkvétat vašemu životu dvojice: lásku. Zeptali jste se sami sebe, zdali máte dostatek lásky k tomu, abyste se darovali druhému, aniž by jste od něho (od ní) něco žádaly, ale byli hotovi udělat vše k tomu, aby ten druhý byl šťasten (šťastná)? Děti mé, vy nejste ani schopné dát vám samotným lásku, jak byste se mohly darovat druhým? Když už jste došly tak daleko, že už se nechcete darovat vaším dětem ve jménu peněz, je to proto, že jste ve vás prázdné lásky. Člověk dává jestli má něco k darování. Vy už nejste schopné milovat vás samotné a milovat ty druhé; staly jste se sobeckými bytostmi; jediné peníze a práce vás naplňují: jste studené bytosti jako peníze jsou studený kov.
Co říci o potřebách vašeho bližního! Toto je vaše nejmenší starost, vy máte dost vašich. Stali jste se studenými vůči vašemu bližnímu, myslíte jenom na váš luxus jenž potřebuje vaší celou výplatu k jeho udržování; neplánujete s ničím pro chudé a ještě méně pro ty, které mají jenom z čeho žít. Přesto, je zde tolik co je
151

152
třeba udělat! Přijďte ke mně a já vám otevřu oči, ale vy nechcete přijít ke mně, kdo vás tolik miluje! Nejsou to ti chudí co jsou nejvíce k politování, jste to vy, kdo se nestaráte o vaše nitro; oni trpí zevnějškem, ale oni přijímají abych je podepřel mými milostmi.
Mé lásky, je to tak těžké rozdělit se o stravu s těmi druhými jenž mají hlad? Tehdy když víte, že na světě jsou děti, které jedí jenom chléb bez ničeho jiného, můžete spolknout vaší hojnou stravu bez modlitby za ně? A jestli víte že někdo nedaleko od vás má nouzi, buďto tělesnou, nebo hmotnou, nebo duchovní, dejte to co můžete. Já jenž vím všechno, já budu vědět o vašem gestu a vás odměním. Je zby- tečné to odhalovat druhým, vykonejte váš skutek s láskou.
Kolik z vás soudí ty osoby kdo žebrají peníze od kolemjdoucích? Což nevíte, že já jsem ten jediný kdo zná ty, jenž jsou opravdu v nedostatku? Jestli nemůžete dát, poněvadž sebou nemáte peníze, darujte úsměv a proste za toho kdo žebrá. Ale jestli můžete pomoci, darujte, budete, jeden den, přede mnou a já vám ukáži vaše gesto. Jestli jste mu dali s láskou, já vám dám stonásobně; jestli jste mu dali sou- díce jej, vaše gesto vám bude vráceno; a jestli jste nic nedali: ani jediný úsměv, ani modlitbu, ani sebemenší pozornost, dostanete to co jste mu dali: nic, neboť jste mě nic nedali. Ten kdo dává tomu nejmenšímu z těch mých, je to mně komu dává.
Mé děti, vy chcete žít dvě sta kilometrovou rychlostí, zatímco já, já chci abyste byly v pokoji; váš život je ve mně, já vám chci dát odhalit, že všechno co přijde ode mne, vám dá štěstí. Nechte mně vám vyprávět jeden příběh: Jednoho dne, tři děti na břehu jezera si sdělují jejich plány do budoucna. To první říká: “Já, já chci být lékařem.” To druhé říká: “Já, já chci být tesařem. “To třetí říká: “Já chci být knězem.” Ty dvě druhé na něho pohlédnou a říkají: “Ale jak to uděláš aby sis zajistil svoji budoucnost?” A pokrčily rameny.
Mnohá léta utekla a život je sjednotil. To první, velmi hrdé samo na sebe, jim říká: “Víte co dělám v mém životě? Horolezectví.” “Ó! opravdu!” říkají ty dvě druhé velice překvapené. To druhé jim říká s impozantním postojem: “Já dělám obchod, starám se o lehkou atletiku.” “Co!” říkají ty dvě druhé, nacházejíce to zajímavé. “No jistě, to dobře platí.” “Ach tak!” říkají ty dvě druhé, zklamané jeho odpovědí. To třetí říká: “Já, já jsem knězem, jak můžete konstatovat”, ukazujíc jim svůj kříž. Ty druhé dvě nic neříkají. Cítě nevolnost u jeho dvou kamarádů, on říká prvnímu: “Proč ty sis vybral horolezectví?” On odpovídá: “To je jedno- duché, chtěl jsem si dát trochu radosti do života, neboť lékařské povolání těžce tížilo na mých ramenou. Všechno jsem opustil a cítím se tak svobodný!” Ten kněz se obrátil na druhého přítele: “A co ty, proč jsi se stal obchodníkem?” Tento mu odpovídá: “Stavební práce dost neplatila a dneska, já vydělávám hodně peněz.” Žádný z těch dvou neučinily narážku na výběr kněze.
Několik dní později, se ohlašuje na rádiu, že tři muži zemřeli v dopravní nehodě, z nichž jeden byl kněz. Bůh je přijímá k jejich soudu. Ten první vidí svůj život jak se před ním odehrává, kolik smutku pociťuje když vidí všechno co dělal, neboť vidí, že to dělal jenom pro sebe sama, aniž by pomyslel na lásku ke svému bliž-

nímu a k Bohu; Hledí na všechno to plýtvání a pláče, neboť jeho ruce jsou prázdné, bez jakéhokoliv dobrého skutku. Ten druhý vidí svůj život se před ním odehrávat jako by se díval na program v televizi, bez veškeré reakce před svým životem; jeho pohled se nechce setkat s pohledem Božím. Ten třetí hledí na svůj život s láskou, nepopsatelná radost se jeví na jeho tváři; září štěstím.
Bůh praví tomu prvnímu: “Ty jenž máš velikou lítost, věz, že máš věčný život protože tvůj přítel, jenž je zde, se nad tebou modlil a také proto, že jsi požádal o odpuštění za tvá opomenutí ve chvíli, kdy jsi obdržel milost odpuštění, Bůh znal tvou upřimnost. A ty, jenž na mne nehledíš, ty nebudeš mít věčný život, neboť jsi neměl žádnou lítost když on se nad tebou modlil; tvá lhostejnost k jeho modlitbě tě odsoudila; jdi tam kam jdou ti, kdo mne odmítají: do pekla. A ty, můj synu, kdo jsi se nad nimi modlil, tvůj život je věčný; tvé místo je mně na blízku, neboť tvoje láska byla na úrovni mé lásky pro tebe.”
Mé děti, ten první byl šťasten že se nacházel v autě s knězem, dokonce děkoval Nebi za tuto prozřetelnost. Ten druhý si ani nepovšiml modliteb kněze; během toho co kněz se nad ním modlil, on myslel na to co opouštěl, a vztek nad touto nespravedlností obýval jeho ducha. Ten třetí dělat to co vždycky dělával v jeho životě: dával se svému bližnímu. Jeho poslední minuty byly zapomenutím sama sebe pro svého bližního, neboť on věděl, že Bůh se staral o jeho život, jelikož ho dal Bohu, už mu nepatřil.
Mé děti, Bůh dělá to samé pro každého z vás, kdo se mu darujete, neboť všechny děti všech ras, všech jazyků, všech národů a všech náboženství, které se dávají svému bližnímu, se dávají Bohu a on se stará o jejich život jako o poklad který drží v sobě a který jim jednoho dne ukáže. Ale vy kdo myslíte jenom na peníze a jenom na váš život jenž je bez lásky, tehdy když mne uvidíte, jestli odmítnete mne uznat jako váš jediný zdroj života, váš život zhasne. Pomyslete na všechna utrpení která nyní pociťujete zatím co vás podpírám i přes vaše chování; nedají se přirovnat k těm, které pocítíte v pekle, neboť já už tam nebudu abych vás podepřel. To co nyní prožíváte není nic, absolutně nic, v přirovnání k životu beze mne, Života.
Jestli, jednoho dne, se z vás odeberu, bude to proto že jste řekli ne Lásce: poznáte smrt duše. Tato smrt bude tak hrozná že nic na této zemi, co váš život znal nebo pozná se jí nebude podobat. Smrt duše je tak strašná! Uvědomte si, že žít bez věčné lásky znamená poznávat věčně bolest. Duše jenž je takto zbavena lásky začne umírat; ona tolik trpí tím že není v přítomnosti svého Ženicha, že umírá nedostatkem lásky; všechen váš božský život usychá, protože už nemá svou bož- skou stravu; váš život jenž je duše umírá a vy pociťujete smrt. Duchovní život nemůže zmizet, neboť pochází od Boha.
Od tisíciletí, padlí andělé jsou v pekle, nemohou zmizet, neboť byli stvořeni Bohem. Je to proto, že odmítli se podrobit Boží Vůli, že byli svrženi do pekla; a vy kdo jste lidští, jestli odmítnete žít v Boží Vůli, budete také vy svrženi do pekla a to bude děsné! Pomyslete na všechny hříchy kterých jste se dopustili vašimi smysly, budete trpět skrze to, čím jste hřešili; vaše smysly budou v bolesti a je pro
153

154
vás nemožné ohodnotit její míru, neboť všechno to co jste znali, se nedá přirov- nat k utrpení ve kterých budete.
Já, Láska, vás žádám abyste se dobře zamysleli nad rozhodnutím jež budete muset učinit. Vybrat si život bez lásky, znamená souhlasit žít věčně v utrpení. Vše co je napsáno, mé děti, je pravda, miluji vás příliš k tomu abych vás uvedl v omyl. Štěstí je vám na dosah ruky, ale stejně také neštěstí a to je nebezpečí ve kte- rém se jistí z vás nalézají, jestli nevynaloží to úsilí k tomu, aby se zamysleli nad jejich věčnou budoucností. Láska je ve vás, neotočte se k ní zády; ona vás miluje, milujte jí. Já jsem Ježíš Láska. Amen.
305 – Láska bude jejich výběrem Láska
Pro vás, píši tyto linky, abyste věděly jak hodně chci abyste byly šťastné v lásce. Ano, mé děti, všechny ty kdo řeknou ano Lásce poznají lásku. Mnohé děti jsou nyní v euphorii, při myšlence na to že se jim přijdu ukázat, ony žízní po lásce. Já, já vám říkám, že vy všechny budete šťastné jestli řeknete ano lásce.
Tato slova jsou pro vás, ukazují vám co od vás Bůh očekává a co pro vás chce:
• Nebudete týrat život druhých vyžadujíce od nich to co je nad jejich síly.
• Nebudete ukládat druhým vaše zodpovědnosti.
• Už nebudete vyhledávat vaše vlastní záliby na úkor vašeho bližního.
• Vaše potřeba se dávat do vás vejde bez námahy.
• Přijmete s láskou odpověď vašeho bližního tehdy když nebude moci odpovídat na vaše žádosti lásky.
• Budete myslet na jeho hlavní potřebu, jenž je láska, aby byl šťasten.
• Nebudete vyžadovat od vás samotných to co nemůžete dát a budete jednat stejně s druhými, neboť budou mít cenu ve vašich očích.
• Vaše neustálá potřeba konat různé aktivity bude uměřená, neboť budete uvnitř šťastné a ti kdo jsou kolem budou pro vás radostí.
• Nikdo nebude závidět druhému, neboť budete všechny šťastné.
• Nebudete muset odjíždět daleko hledat potěšení, tam kde budete, bude místo vašich snů.
• Budete rády hledět na přírodu Boží, toto dovrší vaší touhu mu děkovat za vše co pro vás stvořil.
• Přinesete váš příspěvek lásce k bližnímu nehledajíce váš vlastní prospěch.
• Církev bude útěchou ještě mnohem více, jelikož se stane neposkvrněnou Nevěstou Boha Syna.
• Bůh Otec přijme své služebníky aby jim znovu daroval to co dal svému Synu: všechnu moc nad láskou, to znamená sloužit bez vyžadování býti sloužen.
• Ti zasvěcení budou v jásotu, vidouce se obklopeni láskou Boží.

• Bůh bude znát jejich totální dar života a bude je živit svojí láskou, aby byli zcela láskou pro sebe sama, aby se dali svému bližnímu v lásce.
• Všichni ti, jenž budou v celibátu objeví štěstí se dávat svému bližnímu bez zadržování štěstí pro ně samotné, neboť Bůh dává k dávání.
• Všichni ti kdo budou chtít se sjednotit aby založili domácnost, tak učiní skrze svátost manželství.
• Bůh jim dá objevit totální dar v něm a oni se budou umět dát jako on umí dávat.
• Dají Bohu ovoce jejich jednoty.
• Je to skrze tělesnou lásku co žena porodí dítě Boží; jako růže jenž se otvírá světlu, bude rodit v jemnosti dne.
• Bůh požehná novorozené dítě.
• Bude vzrůstat v lásce Boží a v lásce svého bližního.
• Bůh jediný zná počet dětí jenž zalidní Novou Zemi.
• Zraněné rodiny budou obnovené, neboť žádné osoby si už nebudou vzpomínat na zlo jenž je ponoukalo dělat činy proti lásce k bližnímu.
• Bůh je bude živit jeho mocí lásky a nikdo už nebude více zraňován druhým.
• Tímto způsobem rodiny budou znovu obnoveny, rodiče budou šťastni vycho- vávajíce své děti, aby ony zase mohly, jednoho dne, vychovat své vlastní děti.
• Děti neprovdaných rodičů budou v radosti vidouce své rodiče šťastné s bytostí jenž Bůh dříve požehnal15; ony samy budou chtít jednoho dne poznat jednotu s drahou bytostí; Bůh zná své děti, dá jim výběr života podle Božího povolání: radost bude kralovat ve všech srdcích.
• Budete milovat svého bližního tak jak je.
• Každý bude konat skutky k tomu aby se líbil svému bližnímu.
• Přijmete to co on vykonal s radostí a budete si počínat stejně.
• Budete mít rády dělat radost, bude to vaší radostí.
• Už nikdo si nebude ztěžovat na to co vy budete konat a vy už nikdy nebudete dělat poznámky o tom, co ti druzí budou konat: všechno vám bude vyhovovat.
• Budete pomáhat jeden druhému a každý se rozdělí o to co má na víc.
• Vždy když budete něco konat, budete myslet na vašeho bližního.
• Odpočinku se vám dostane snadno, neboť nebudete od sebe vyžadovat více, než to co jste schopné vykonat.
• Budete pracovat vaším rytmem.
• Už nebudete muset pracovat pro druhé, budete vykonávat vaší práci a výsledek bude váš.
• Účastenství bude nastoleno, jeden dá a druhý dá také.
155
15. To co Bůh spojil ve svátosti manželství, člověk nemůže rozdělit.

156
• Všichni budou dělat to co rádi dělají.
• Šťastni jste vy, chudí, jenž milujete Boha, vy nebudete nic postrádat v mé Nové Zemi.
• Šťastni jste vy kdo pláčete a uchováváte vaši lásku k Bohu, brzo se vaše slzy pro- mění v jásot.
• Šťastni jste vy, kdo trpíte a mně dáváte vaše utrpení, vy poznáte den vašeho vysvobození.
• Šťastni jste vy, utlačovaní, kdo snášíte nespravedlnost uchovávajíce vaši víru v Boha, budete obklopeni láskou.
• Šťastni jste vy, pokorní srdcem, vaše místo je zajištěné.
• Šťastni jste vy laskaví, vy všechno obdržíte, Bůh vás miluje.
Berte toto všechno za pravdivé, neboť Bůh otvírá srdce těch kdo v něho věří a zavírá srdce těch kdo odmítají to co přichází od Boha. Amen.
306 – Smrt bude jejich výběrem Ježíš
Mé děti, neodmítejte vaší duši to, po čem touží od celé věčnosti: žít v jednotě se svým Bohem Láskou. Já, Ježíš Láska, já živím vaší duši. Já jsem věčný Život, já jsem její život. Kdo žije ve mně, má věčný život. Až přijde ten okamžik rozhod- nutí, pomyslete na všechno to co nechávám napsat skrze tuto ruku poslušnou mého vnitřního hlasu.
• Mé děti, ti jenž nebudou chtít žít v lásce budou žít ve strachu, v nenávisti a v utrpení.
• Jejich zloba vůči těm jenž řeknou ano Lásce bude ustavičná.
• Budou mít v sobě mnoho nenávisti, i vůči jejich vlastním rodičům a jejich
dětem.
• Nebudou vykonávat jejich práci jak se patří; všechno tak zaranžují, aby to spadlo na záda druhým.
• Budou okrádat jejich zaměstnavatele a nebudou se starat o majetek jenž je pod jejich zodpovědností.
• Budou nenávidět pokrytecky jejich nadřízené.
• Ti kteří vysloví jejich ne, budou mezi sebou divoce žárlit.
• Udělají vše proto aby obdrželi pozici druhých, jdouce tak daleko že budou sabotovat dílo druhých aby jim uškodili.
• Jejich majetek se jim stane břemenem, budou se o něj starat s těžkopádností, stane se to pro ně dřinou a budou k tomu mít odpor.
• Budou na všechno láteřit.
• Nebudou mít žádný ostych, neboť už nebudou respektovat sami sebe, a ještě méně jejich rodiče a jejich děti.
• Budou se jim smát a je zneužívat.

• Bližní bude jejich terčem k ukojení nenávisti jenž je bude obývat.
• Budou bít ty nejslabší, budou k ním mít odpor.
• Budou chtít mít vše co se jim líbí, jestli nebudou mít prostředky k tomu aby to obdrželi, budou krást.
• Přivedou před soud ty, kdo budou překážkou v jejich chtivosti, padělajíce falešné papíry.
• Zákony už nebudou vykonávat spravedlnost; bude se podplácet ty, jenž budou mít na starost aby vládla spravedlnost, k obdržení jejich souhlasu: od postra- chu až k úpadku všechno bude dovoleno.
Dobro už nebude existovat v jejich srdci, jediné zlo bude živit jejich srdce, jenž bude jako z mramoru.Tyto děti se vytratí z povrchu země jelikož nebudou žít dlouho po jejich odmítnutí, neboť hněv Boží na ně sestoupí.
Všichni andělé budou velebit Boha říkajíce: “Je velký ten jenž nechal pršet čtyři- cet dní a čtyřicet nocí, eliminujíc vše co bylo nečisté. Je vznešený ten jenž vyrval své děti z rukou utiskovatelů, otevíraje moře aby nechal projít své děti a zavíraje moře nad koňmi a jezdci. Je mocný ten jenž otvírá nebe aby nechal sestoupit spravedlnost proti těm kdo chtějí usmrtit Boží vyvolené.” Bůh nechá sestoupit jeho spravedlnost, všechno zlo bude odstraněno a vše bude jenom láska na zemi. Amen.
307 – Přemýšlejte o tom co jste Ježíš
Děti mé, naslouchejte dobře tomu co je od věčnosti. Každé dítě jenž existuje má život, který je uvnitř každého dítěte; tento život je ode mne, Bytí. Já jsem Život, vy žijete ve mně. Všechno co vy jste pochází z mého Života, můj Život je láska a láska jsem zcela já, Syn Boží. Můj Nebeský Otec je Láska, on stvořil děti tohoto světa aby byly láska. Každé dítě jenž je živé je láska, neboť pochází z Dechu Lásky, z jeho Bytí.
Ó Svrchované Bytí jenž zplodilo Bytí tvého Bytí, všechno tvé Všechno jsem já.
Ó já jenž jsem z tebe, mé Bytí je ze tvého Bytí, naše láska je tak silná že jedno Bytí lásky je.
Ó ty jenž jsi Svrchovanou Bytostí a z mé Bytosti, ty jsi Dechem lásky naší lásky.
Ó Trojice, mluvme:
“Učiňme bytost jenž bude z našich Bytostí a stvořme místo kde bude žít skrze naší lásku; bude svědectvím naší zástavy lásky. Tato bytost námi stvořená se bude jmenovat Adam. Z něho stvoříme bytost jenž se bude jmenovat Eva. Učiníme pro ně velká díla. On bude semeno a ona ponese lásku tohoto semene. Budou to naše děti lásky. Ale naše dvě stvořené bytosti jenž měly přivést na svět naše děti lásky byly v neposlušnosti vůči naší lásce. Eva měla přivést na svět jenom děti lásky, ale kvůli hříchu, přivedla na svět děti nečisté, které, potom zase ony, při-
157

158
vedly na svět další nečisté děti a staly se bytostmi neznalými naší lásky, zatímco měly poznávat jenom lásku.”
Mé děti, tehdy když budete ve vás před Bohem, nebudete moci zapřít váš život. Tento život jenž zapíráte patří mě, pochází z mého Bytí. Vy jste ze sebe učinily bytosti studené, pyšné, chvástavé, lživé, zapírajíce vaši existenci v Bohu. Tehdy když budete ve vás, budete před vašimi slovy, a budete uvedené do rozpaků výčitkami svědomí před Ježíšem a ti, kteří budou vzdorovat před pravdou, se seschnou, neboť život v nich se začne vytrácet. Stane se tomu tak poněvadž vyslovili ne Životu samému, tomu jenž živí jejich vnitřní život.
Mnozí se snažili porozumět život, strávili celou jejich existenci pokoušeje se odhalit odkud pochází. Během roků se ztratili, a to na tolik, že už nebyli schopní býti věrní jejich vlastnímu vnitřnímu životu a zemřeli dávaje dědictví: jejich bádání. Tato bádání nesla důkaz o jejich chorobném strachu; ano, tyto děti měly strach z toho co neznaly, proto hledaly odpověď, neboť jejich smrt jim naháněla strach. A ti, kteří je následovali, odhalili mezeru v jejich bádání a nemohli opravdu definovat důvod, neboť už nebyli schopní přemýšlet s jejich srdcem, ale jenom s jejich hlavou; tito také zanechali dílo podobné tomu těch druhých. Ale čím více bádání pokračovala, tím více se oni ztráceli v sobě samých a ztratili víru v Boha. Satan viděl jejich nerozvážnost chtěje odhalit odkud přicházel život a živil v nich pýchu.
Jejich bádání je přivedla k odhalení koster mrtvých od mnohých let a podle jejich analýzy dokázali, že byly udělány z těla a kostí. Dali do oběhu hypotézu, že pocházejí ze živé hmoty. Každá živá hmota musí mít svůj počátek. Je evidentní že živá hmota se vyvíjí během roků až do utvoření jednoho celku; což znamená že uvěřili že našli počátek muže a ženy. To co je evidentní se stává pro ně, vědce, předmětem pravdy. Ale to co je před nimi není vždycky to čemu věří, neboť jenom Bůh ví odkud pocházejí první živé bytosti na zemi: bytosti života v Bohu nebo bytosti udělané z toho co Bůh stvořil. Vidíte že člověk nemůže, začínaje od počátku stvoření na zemi, znát všechno to, co Bůh učinil.
Vaše chtění všechno znát nepřichází od Boha, ale od vaší lidské vůle, od té jenž je ve službách vašeho já, které chce uspokojit vaší pýchu. Jediný Bůh ví co je pro vás dobré, on je pánem času a každé události. Jestli se lidé snažili znát to co Bůh nepokládal za dobré aby to znali, to znamená že si tito lidé dali právo, které se obrátilo proti nim.Člověk pyšný nemá nic než ovoce své pýchy. Satan, který je pánem všeho zla, rád živí v člověku pýchu. Když on vidí muže a ženy hledat to, co Bůh nepokládal za dobré aby věděli, on, Podvodník, provokuje situace, které je zavedou tam kam on chce aby šli, neboť on velmi rychle pochopil jejich zvěda- vost, on je pánem díla podvodnictví.
Což on není ten padlý ďábelský anděl? Bohem on byl stvořen. Bůh dal Luciferovi inteligenci nejvyššího stupně. Skrze jeho odmítnutí, on všechno odhodil, neboť se chtěl postavit mezi Syna a Otce. Jelikož místo archanděla Michaela bylo tím větší, on potřel pýchu Lucifera. Ale vy, vy nejste svatý Michael, vy nemůžete chá- pat Satanovu inteligenci. On je pánem podvodu a si umí sloužit vším co je hmota

aby vás uvedl v chybu. Myslíte že čekal až budete na tomto světě, aby začal utvá- řet plány k tomu abyste ztratili víru? On je mnohem víc inteligentní než li vy všichni: od největších po ty nejmenší pyšné. On nesoupeří s pokornými, neboť ví, že prohrál; Bůh mu řekl, že ta velká Paní z Nebe mu rozdrtí hlavu, ona, ta pokorná Maria.
A vy, vy jdete kupředu a věříte těmto bádáním. Řekněte mně, kdo myslíte že toto všechno dovolil? Kdybych tomu byl chtěl, jeden jediný rozkaz mým andělům a oni by byli zakázali Satanovi dělat, z mého stvoření, nesprávné údaje, ale kvůli vaší pýše Bůh vám chtěl dokázat, že jediný Stvořitel může do vás vložit víru a pokoru. S pýchou hledejte to co vám dokáže že Bůh neexistuje, Bůh vás pokoří a budete konfrontovat sami sebe s vaším vlastním bádáním; pokuste se odhalit jestli to co Bůh řekl v Písmě je pravdivé, Bůh vás zaslepí a vy nebudete vidět nic než to co chcete vidět a chápat. Vaše bádání způsobí že se budete točit dokolečka, vaše vědění vás přemůže, neboť jste už všechno ztratili: víru. Neberte to jako samozřejmost že máte důkaz že Bůh nestvořil Adama a Evu, podaří se vám jenom dokázat že jste pyšné bytosti jako Satan.
Vy nejste inteligentnější než všichni ti, jenž zemřeli a jsou pohřbené. Vy jste ještě živy, pohleďte na sebe! Jste hotovy vzdát se věčného života abyste hájili jejich úsudek? Jste připraveni na to: vzdát se vašeho života? Kolik rozmaru ve vašem životě, abyste si dokázali že jste někdo! Jestli říkáte, že jste ti velcí tohoto světa, odhoďte od sebe vaší pýchu a změřte vaší velikost s těmi jenž jsou malí, uvidíte že nejste větší než oni. Jestli jsem povýšil Marii, jednu pokornou malou dívku, na stupeň Královny nebe a země, což nemohu pozvednout vás na stupeň Božích vyvolených?
Pro ty kdo se považují velké tohoto světa, uvědomte si škodu kterou si pácháte; jestli přiznáte že jste malí, dám vám lásku; miluji vás příliš abych vás nechal ve vaší pýše, která bude vaší zkázou; Je to už hodně dlouho co lidé, jenž si říkají velcí, jdou ke své zkáze. Já, Ježíš, vám chci ukázat kdo je Stvořitel a ti kteří uvěří, budou žít. Amen.
308 – Dítě které se vám podobá Ježíš
Jednoho dne, přišlo jedno malé dítě mezi všechny ostatní malé děti, vzrůstalo v lásce svých rodičů. Když přišla bouře, to malé vyšlo ven aby vidělo odkud při- cházel ten vítr; nemohlo se to dozvědět, ale uvidělo něco co ještě nikdy nevidělo: oblohu co dělala barvy. Bylo uneseno tím co vidělo; nevšimlo si, že jeden paprsek právě pronikl jeho srdce. Rodiče jej vzali do náručí a vzali jej domů, nemělo už v sobě život. Všechno pro něj zhaslo: jeho život byl život plný lásky.
Mé děti, to malé dítě žilo velmi málo roků se svými rodiči, ale láska naplnila jeho život. Když uvidělo svůj život, uvidělo, že byl radostný a když uvidělo Boha, poznalo nádheru toho co vidělo. A vy kdo uvidíte váš život, budete stejně šťastné jako ono? Tehdy když mne uvidíte, poznáte mne jako někdo kdo je zářící?
159

160
Tato malá bytost byla zářící čistotou, rozplývala se ve světle Božím. Jestli máte vaše srdce zatížené hříchy, uvidíte mé světlo, bude tolik zářit, že vy, kdo nejste čisté, budete zaslepené; vaše oči vás budou bolet, vezme vám to několik oka- mžiků než budete moci vidět dále za světlo, jenž bude zářit. Nebudete se moci cítit tak šťastné jako toto čisté dítě plné lásky, neboť vaše srdce bude pociťovat jenom bázeň z toho co budete prožívat a strach před tím že budete vidět váš život bude přítomný, budete mít potíž polknout, vaše údy budou zkamenělé a vaše celá bytost bude pokořená před vaší nečistotou.
To malé dítě nemělo nic než radost, když hledělo na toho, jenž byl před ním tak krásný a jeho lehké srdce poskočilo radostí. Co uděláte až můj hlas se nechá sly- šet? Budete mu moci čelit bez ochabnutí? Vaše přítomnost přede mnou vám zabrání mluvit, neboť budete mít příliš strach říci něco co by vám uškodilo a váš nedostatek důvěry vůči vám samým vás promění v kámen, neboť vaše schop- nosti chápání budou ochromené vašimi hříchy.
To malé dítě si uchovalo v sobě lásku, nic mu nemohlo přivodit neúspěch, nemělo nic co by si muselo vyčítat; nevědělo co je zlo. Vy, vy budete před Bohem s tím co jste: nečisté před Čistotou. Vše ve vás nebude moci pochopit lásku Boží jenž je všechno. Jako blesk hromu, vám Bůh ukáže jeho moc lásky pro vás, učiní z vás bytosti přítomné v jeho lásce, neboť do vás vloží svou lásku kterou pro vás měl během vašeho života na zemi. Budete němé před vaším životem, před tím jenž byl živen láskou Boží; Bůh vám ukáže svůj Život a vše co učinil pro váš život. Kdo by mohl hledět na někoho kdo mu dal svůj život aby ho spasil aniž by při tom pocítil lásku?
To malé dítě pocítilo moji lásku pro něho a jeho život v mém Životě jej učinil tak šťastným, že celá jeho bytost zářila jako malinký plamínek lásky; Láska jej halila svou láskou a ono přijímalo tuto lásku s rozkoší: vše v něm už bylo jenom láskou. Vy kdo budete chtít být jenom láskou, vy budete moci pocítit to co ono pociťo- valo jenom po vašem očištění, neboť ani jediný hřích ve vás nesmí být, neboť Láska chce všechno místo.
Děti mé, mluvím k vám o tomto dítěti, poněvadž vy všechny jste děti narozené na zemi k tomu abyste přišly ke mně, jako ono, ono přišlo ke mně. Váš čas je tak blízko, neodkládejte vaše očištění, přijměte aby vás Bůh očistil. Mé milosti jsou povzbuzující, plné pokoje a lásky; obsahují odvahu, odevzdanost do Vůle Boží. Buďte láskou pro vás samotné, staňte se znovu tím malým dítětem jímž jste ve vás. Jakou radost budete prožívat jestli tomu chcete! Dejte samy sobě tuto radost. Amen.
309 – Vše vám bude ukázáno Ježíš
Mé drahé děti, Ježíš je pro vás plný laskavosti. Jsem tolik láska, tolik něha! Chci abyste byly zamilované do svého Spasitele. Přichází ten čas kdy se vám ve vás ukáži. Věřte že má slova jsou pravda, plná moci a světla; tryskají z vašeho nitra. Vězte, že vše co je ve vás ke mně křičí! Tehdy když dychtivě čekáte na můj pří-

chod, já, Ježíš, jenž vím že tento okamžik očekávání je pro vás velmi důležitý, do vás vkládám milosti jenž vás připravují na to abyste mě viděly, neboť bez těchto milostí byste nemohly odolávat tolika lásce. Už je tomu tak dávno co čekám na tento okamžik lásky s každým z vás.
Vidíte, tak málo je mezi vámi těch, jenž jsou připravené na tuto událost, neboť tak málo tomu věří a tak málo se na to připravují; jsou příliš zaneprázdněné tím, aby si daly čas pro jejich vlastní potřeby a zapomínají na jejich duchovní život. Pro jisté z mých dětí, tento život lhostejnosti je skončen. Ano, děti zcela jako vy, si zvolily říci ano Lásce a obdržely milosti lásky takové síly, že celá jejich bytost byla přetvořená; dnes, mohou postřehnou světlo jenž v nich plane.
Jisté z nich mohou dosvědčit, že slyší Boha skrze vnitřní rčení nebo skrze vnuk- nutí Ducha Svatého; jiné poznávají radosti tak silné, že slzy tekou aniž by je mohly zadržet; jiné mají vidění vnitřní a zevnější; jiné, jenž přijímají trpět za duše, obdržují milosti síly a lásky tak silné, že jejich bolesti jim nemohou zabrá- nit býti radostné; jiné cítí vůně přicházející z Nebe; jiné jsou svědky Božího působení: sochy a posvěcené předměty mokvají a někdy vydávají vůně růží a kadidla; jiné slyší hlasy jenž přicházejí od drahých bytostí jenž jsou buďto u nás v Nebi, nebo v očistci; jiné postřehují Nebe v sobě; jiné jsou svědky znamení při- cházejících z Nebe a jiné vidí moji Přítomnost jim na blízku, jako i tu mé Matky. Vidíte, mé děti, to vše je chtěno Vůlí Boží, jsou to znamení z Nebe.
Oznámil jsem království mého Otce na zemi jako na Nebi. Tato znamení z Nebe vám ohlašují můj příchod ve slávě do srdce mých dětí: vizte a pochopte. Jste to vy, ti nevěřící, ti nerozhodní, ti lhostejní, jenž odhazujete daleko od sebe mé roz- machy lásky. Vy nechcete v sobě moji svatou Přítomnost; vy odmítáte modlitby, svátosti a mši. Pozemská potěšení vás očarovala až do té míry, že se z vás staly kradmé bytosti, s povahou bázlivce, nevěřící.
Děti mé, jenom ti, kdo říkají ano mému příchodu nebudou trpět, neboť oni nyní prožívají jejich očištění. Ti kteří čekají až mně v sobě uvidí, k tomu aby vyslovili jejich ano, budou jenom trpět během jejich očištění, to je pravda; ale jak mno- hem větší budou jejich utrpení, budou litovat toho že čekali, neboť tu radost, kte- rou by byli mohli mít, nepoznají. Ti co říkají ne mému příchodu a podepřou jejich ne před Láskou, to jsou ti, jenž si zvolí trpět po celou věčnost.
Pohleďte kolem sebe, což nevidíte že tento svět ve kterém žijete je zkaženější než Sodoma a Gomora? Toto všechno vám vyhovuje? Jestli ano, je to tedy proto, že jste si úmyslně zvolily říci ne Lásce. Nuže, jestli chcete pokračovat svůj život bez jakékoliv změny, budete zklamané, neboť čas lásky je ten jenž nahradí tento čas, ve kterém se všechno uchyluje od své dráhy.
Mé děti, já jenž jsem Život, vás nemohu déle nechat žít s vašimi bludy; musíte mně věřit když vám říkám, že přijdu do vašeho nitra a že uvidíte vaše chyby; já nežertuji! Já jsem Bůh Láska, stvořil jsem váš svět, tudíž vás nemohu klamat. Jestli myslíte, že se budete moci schovat za vaší chtěnou nevědomost, jste to vy kdo klamete samy sebe, neboť já přicházím do vás abych vám to dokázal; ano, já
161

162
přicházím ať chcete nebo nechcete. Vy kdo jste ve hříchu již tak dlouho, všechno se vyplnění; nechť je toto zcela jasné.
Všechno je zde připraveno pro vás všechny, děti Boží: děti každé rasy, každého jazyku, každého náboženství, každého národa; každý z vás bude zavolán svým vlastním jménem, neboť já vás všechny znám. Budete v mé lásce a uvidíte celý váš život: nic nebude zapomenuto. Poznáte ty sebemenší podrobnosti vašeho vnitřního a vašeho zevnějšího života: ničeho nebudete ušetřeny. Všechna slova a gesta která jste vykonaly, ať byly dobré nebo špatné, vám budou známa: nic není tak mocné jako moje spravedlnost.
Skrze tyto spisy vám chci ukázat, že se musíte připravit na Velké Očištění. Všechna zpustošení způsobená vašemu duchu, vašemu tělu, vašemu srdci a vaší duši budou prozářené ohněm lásky. Jako ocel, jenž se nechává bělet ohněm, aby byl zbaven vší nečistoty, vy také budete zbělené čistícím ohněm abyste byly zba- vené vší nečistoty. Vše co je ve vás bude před vámi, neboť vy budete ve vás.
Přečtěte si toto:
• Pocity záště, závisti, hněvu, frustrace, pýchy, lakomství, strachu, žárlivosti, nenávisti, nadřazenosti, pokrytectví, lhostejnosti, perverze, sobectví, zlomysl- nosti a jiné, jenž uškodily vaší duši a té vašeho bližního a byly proti Lásce, už nebudou moci býti schované ve vás, budete vědět co způsobily a ponesete jejich tíhu.
• Vaše sebemenší myšlenky proti mně, Lásce, proti vašemu bližnímu a proti vám samým, jako myšlenky nečistoty, žádostivosti, destrukce, pomsty, gurmánství, posouzení, nevěrnosti, podvádění, lenosti, smilství, a kolik jiných jenž jste živily, vám budou ukázané.
• Všechna slova, i ta která byla vyslovená jenom ve vás, jenž jste řekly proti mně, Lásce, proti vašemu bližnímu a proti vám samým, jako vaše poznámky, vaše posouzení, váš šibeniční humor, vaše lže, ach! vaše rouhání, vaše urážky, vaše nestoudnosti, vaše posměchy, vaše zraňující porovnání, vaše názory, vaše pomluvy, vaše kritiky, vaše křivé přísahy, vaše hlouposti, vaše špatné rozpozná- vání a jiné, nic z toho všeho nebude moci býti schováno, nebudete se moci vidět jako nevinné před těmito činy.
• Všechna vaše gesta proti mně, Lásce, proti vašemu bližnímu a proti vám samotným, jako vraždy, znásilnění, krvesmilství, zakázané prodeje, nelegální koupě, zpronevěry, pedofilie, neoprávněné sexuální požitky, tělesné násilí, gur- mánství, lenost, cizoložství, nadvláda, zfalšování, spiknutí, sekvestrace, vzpoury, protesty, odepření lásky, neposlušnosti, nadměrné pití alkoholu, zne- užívání léků, zneužívání drogy, modloslužba, skandály, nemravné přehlídky, nedostatečná rozdělování s bližním, činy proti přírodě, činy proti veškerým druhům zvířat a kolik jiných, všechno o vás bude vystaveno: odhalíte vaše nitro jenž způsobovalo, že jste konaly zlo.
• Důvody které vás pobádaly ke konání zla, odmítajíce se od nich vzdálit a pro které jste odmítly dát lásku mně, Lásce, vašemu bližnímu a vám samým, vám

budou ukázány, jako škodlivé vlivy televise, škodlivé časopisy, škodlivé filmy, ďábelské muziky, divoké a unylé tance, mravně závadné hry, nedovolená místa, místa prostopášnosti, okultní vědy, pašování zakázaného zboží, kouzelné for- mule --- a vy víte že jich je více, a já také ---, všechno toto poznáte, jelikož už nebude možné schovat vaše podlosti.
• Vaše nedostatky lásky k vašemu bližnímu, jenž byly příčinou jejich utrpení, uvidíte.
• Vědouce že jste přispěly k podlostem jako rasismus, ateismus, vyloučení, nedostatek soucitu, vzpoura, křivá přísaha, spiknutí, atd., budou pro vás důvody se schovat, abyste neviděly že jste zhřešily proti lásce vůči vašemu bliž- nímu.
• Vašim studeným, arogantním, malicherným, snobským, hněvivým a jiným pohledům budete muset čelit.
• Budete tváří v tvář všem těm kteří kvůli vám trpěli, jako váš manžel, vaše man- želka, vaše děti, vaše rodiče, vaši bratři, vaše sestry, vaši blízcí, vaši přátelé, vaši profesoři, profesorky, vaši kamarádi, vaši předáci, vaši zaměstnavatelé, potra- cené děti, aktivní členi mé Církve, řeholníci, řeholnice, vaši bratři a vaše sestry každé rasy, každého jazyku, každého náboženství, každého národa; ano, budete pociťovat hanbu, neboť já je dám před vás; toto se uskuteční skrze mou moc přítomnosti, jelikož je nosím v sobě.
• Budete si vědomy každé nevraživosti vůči mně, Lásce, a vůči vašemu bližnímu.
• Budete hledět na škody způsobené vašemu bližnímu skrze vaše špatné chování.
• Vy kdo jste chtěli poznat rozkoš na úkor lásky k bližnímu, já vám ukáži kolikrát jste způsobili bolest těm, jenž se za vás modlili, zatímco vy jste je zesměšňovali.
• Vy kdo mluvíte proti Římské Církvi a proti všem Církvím které jsou její částí -- - jejich počet je mnohem věší než si myslíte, neboť tam kde je má Přítomnost, to je Církev ---, vy poznáte následky vašich slov a vašich zamítnutí, týkajících se mých Církví, které jsou jeden celek mé královské Budovy.
• Vy, kdo mluvíte proti mým vysvěceným, vy se dozvíte, že jste členy mé Církve stejně jako oni a uvidíte všechno co jste učinili proti mému Mystickému Tělu jenž jsem já, oni a vy. Protože jste jej chtěli ponížit na vaší úroveň, podrobně líčíce jeho lidské chyby bez pomyšlení na vás kdo jste jeho částí, budete tím trpět, neboť uvidíte že to Mystické Tělo se skládá z mužů a žen jenž dali jejich život aby dali Bohu lásku. Tito muži a ženy všechno opustili aby šli po drsných cestách přinášejíce druhým pomoc. Vzdělávali děti Boží nepočítajíce jejich čas, ošetřovali děti Boží nemyslíce na jejich vlastní bolesti, přinášeli pomoc těm nejchudším, nehledajíce jejich osobní zájmy.
• Vy, moji vysvěcení, vy sami budete před všemi těmi slovy, která jste řekly a před všemi gesty která jste položili proti mně, Lásce, proti vašemu bližnímu a proti vám samým; uvidíte všechny následky vašich činů, všechno vám bude odhaleno. Protože jste byli příčinou mnoha bolestí, poznáte hrozná vzrušení, a ještě větší, budete se muset zodpovídat za urážky kterých jste se dopustili vůči vašemu kněžství přede mnou, Kristem Knězem a před každým aktivním čle-
163

164
nem jenž tvoří Mystickou Církev. Každý následek způsobený vaší nevěrností bude vystaven; poznáte všechny duše které jsou ztracené kvůli vaší nedbalosti.
• Vy, pokřtění mé Církve, vy odhalíte váš nedostatek věrnosti mé svátosti: křtu. Protože jste odepřeli vašim vnoučatům tuto svátost zatím co vy samy jste obdr- želi tu očisťující milost, jenž vymazala dědičný hřích, budete před dobrodiním lásky této svátosti a pocítíte obrovské prázdno před vším tím čeho se jim nedo- stalo kvůli vám. Budete si vědomi té bolesti, které jste podrobili jejich duši a také vaši, ony, jenž trpěly krutosti protože nebyly chráněné proti uštknutím Ďábla.
• Všichni pokřtění mé Církve, všechny děti každého náboženství a všechny děti bez jakéhokoliv náboženství, ale věřící v dobrotu, budou před jejich vírou a tváři v tvář jejich víře, oni budou jejich vlastní soudci před vším tím co zane- dbali udělat pro lásku k Bohu jenž je Dobrota, pro lásku k bližnímu a pro lásku k nim samotným.
• Vy jenž jste byli pokřtění a jenž jste odmítli se přijít živit mým Tělem a Krví, vy pochopíte důležitost Eucharistie. Protože jste si zvolili mne do sebe nepři- jmout, budete se cítit jako bytosti méněcenné před těmi kteří přijali moji Pří- tomnost.
• Vy kdo jste mne přijali ve stavu lehkého hříchu, vy pocítíte hanbu, proto že jste nešli co nejdříve ke zpovědi. Vaše nitro vám ukáže vaši lhostejnost že jste netoužili po tom se mi líbit.
• Vy kdo jste mne přijali ve stavu těžkého hříchu, vy budete před vašimi vlast- ními gesty jenž jsou tak černá a odhalíte moji lásku pro vás, já jenž jsem vystoupil na Kalvárii. Ukáži vám moje gesto lásky a vaše nečistá gesta vás nechají pocítit silnou bolest jako svěrák jenž svírá vaše studené srdce před mými ranami, které se otevřely po každé když jste mne brali do vás.
• Vy kdo jste se dotkli mého čistého Těla s vašima špinavýma rukama, vy pocí- títe špínu vašich rukou, jenž bude zapáchat sírou. Budete vědět že jsem se nechal vzít z lásky, dával jsem se zapomínaje na moji čistou Bytost; toto vám ukáže vaší nedbalost vůči mně, dokonalé Bytosti Syna Boha Otce.
• Vy kdo jste nebyli pozorní vůči mé Přítomnosti ve vás tehdy, když jsem se vám právě daroval v Eucharistii, uvidíte se jako děti málo hodné Boží Přítomnosti. Pocítíte vnitřní samotu, budete vědět co jste udělali mně, Přítomnosti.
• Vy kdo jste zanedbali se mně přijít klanět, vy uvidíte vaše opomenutí a budete se cítit nepohodlnými před Láskou, před Králem králů; budete se cítit nehodni tolika lásky.
• Vy kterým se nezdálo nutné klesnout na kolena a sklonit vaší hlavu abyste se mě klaněli v okamžiku pozdvihování mého Těla a mé Krve, protože jste v tom viděli obyčejný kult, budete zaplaveni hanbou vzhledem k vašemu nedostatku ohledu vůči mně, Králi králů; ukáži vám to, co jste nemohli obdržet: mé nespo- četné milosti, jenž rezervuji jenom pro mé poddané.
• Vy kdo jste znesvětili mé svaté místo a vše co je v jeho prostranství, vy se uvi- díte zbaveni veškeré akce. Budete chtít prchat, neboť se budete cítit obnažení.

Protože jste zneuctili moje prostranství, vaše údy pocítí strnulost a vy budete vědět že je to kvůli tomu co jste udělali. Vy, ti odpadlí, vy budete zbaveni veške- rého ohledu vůči vám samým, neboť jste nerespektovali nic z toho co je svaté a vaše celá bytost bude v bolesti, neboť pocítíte to co já, já jsem pociťoval když jste se dopouštěli svatokrádeže proti mému místu lásky.
• Běda vám kdo jste prováděli: černé mše, oběti, zaklínání, ďábelskou modlo- službu atd. a také vám kdo jste se toho účastnili, vy budete před Láskou jež jste zradili. Protože jste dělali černé mše konajíce oběti s účelem zahubit duše, uškodit dětem Božím, obdržet násilím to, co by uspokojilo vaší žízeň po moci, obětujíce lidské bytosti a prolévajíce krev Božích stvoření, vy jste se označili znamením Zvířete. Jak hodně budete trpět, vy, zrádci! Proč jste si zvolili tolik utrpení! Vy jste jenom chtěli žít ve vaší bytosti bez myšlení na to, že já jsem Život ve vás. Odsoudili jste se k věčné smrti; budete to co jste chtěli být: odporné bytosti na celou věčnost. Uvidíte vše co jste proti mně udělali; všechny vaše činy a všechny vaše myšlenky se dají do hromady aby vás bičo- valy, poznáte co znamená mít okovy na rukou a na nohou a být hozené do vařící vody; všechny nástroje k mučení které jste používali vás budou mučit, všechna vaše urážlivá slova vás postihnou v hloubi vás samotných, všechno ve vás bude v bolesti, nemohouce se bránit proti těmto mučením. To co bude pro vás nejhorší bude vědomí, že všechno to, co jste mne přinutili snášet, mne nedokázalo zničit a ani nedokázalo zničit víru v těch jenž mne milují. Pocho- pili jste, že všechno co budete snášet, bude všechno to co jste vy mě nechali snášet. Ach! jak toto všechno bude vaší zkázou, neboť ještě větší vztek proti mně se ve vás nechá pocítit a obrátí se proti vám, bytostem daným Satanovi. Nemyslete si že jste lepší než jste, Satan vás podvedl a vy se brzo dozvíte co pro vás reservuje; to co jsem vám právě popsal nic není v přirovnání k tomu co vás čeká v pekle.
• Láska bude ve vás a bude to s moji láskou ve vás co pocítíte všechna ta opome- nutí. Vy sami se budete soudit. Nebudete moci utéci vašemu vlastnímu soudu. Vy, jenž jste mně byli darováni mým Otcem budete toto prožívat, stejně jako vy všichni, kterých jména se neobjevují v knize Života. I když víme, že nesete ne Lásce, vy také budete toto prožívat, ale jelikož jste přijali býti zlo v jeho čistém stavu, za nedlouho po Velkém Očištění, země otevře své útrobí aby vás spolkla, aby už pak nikdy nebylo zlo na zemi Lásky. Bylo by bývalo lépe kdybyste nebyli přišli na zem.
• Vy kdo nesete ano Lásce, protože vás všechny znám, mé milosti vás podepřou, neboť chci abyste byli ve mně na věky. Tehdy když mne uvidíte před sebou, budete vědět že já jsem ten kdo vás zachránil od pekla; vykořením z vás všechno to co vám působilo bolest, neboť z vás chci vyrvat všechno zlo. Já jsem váš dobrý Pastýř a vy, mé ovečky; mé ovečky mne znají, proto se necháte očis- tit. Vy kdo se nechcete od nynějška připravovat, vy poznáte Velké Očištění, všechno toto se stane ve převelikém utrpení. Proč neodpovědět na naše volání od této chvíle? Já jsem odpověděl na vaše volání o záchranu, nemohu tedy pro vás být nedbalou Bytostí; to co vy nechcete abych byl pro vás, nebuďte to pro vás.
165

166
Mé děti, jak vás miluji! Dávám se v každém okamžiku, na všech oltářích světa, abych očistil vaše oběti. Přijďte mně obětovat váš život abych každý den mohl všechno očistit. Nežádám od vás abyste přišli na mši každý den, i když moje Srdce by tomu bylo rádo, ale přijďte tam v neděli. Dodejte si odvahy a snažte se o to nejlepší; což je to tak těžké si dovolit žít bez přílišného utrpení? Odvažuji se vám ještě říci, že konec tohoto světa nenávisti je zde, že tato země bude přetvo- řená Láskou; nuže pojďte, mé děti, já, Ježíš, vás čekám ve světle vašeho nitra. Miluji vás. Amen.
310 – Mé zákony vám byly dány TenVěčný
Já jsem ten Věčný, mé slovo vám je adresováno protože tomu chci. Vše co je ze mne je moc. Ani jediný z vás nemůže pochopit moji moc lásky pro každého z vás. Dny se následují, ale jsou rozdílné podle toho co Bůh od vás očekává, vy nemůžete vzít místo Boha: vše je ve mně, všechno vychází ze mne.
Mana na poušti padala každé ráno, všichni se najedli a ani jeden nezemřel, neboť jsem se o ně staral.
Ani jeden nebyl na poušti aniž bych já tomu chtěl, a ani jeden z nich nevyšel aniž bych já tomu tak chtěl.
Pravda se dá vidět leda že já, já tomu tak chci.
Vy jste moji vyvolení; ani jediný z vás jím nemůže být, jenom jestliže já, já tomu tak chci.
Vy musíte vstoupit do mé Nové Země; ani jediný tam nevstoupí jenom jestli já, já tomu chci.
Já znám všechny ty kdo řeknou ano mému Synu, živím jejich nitro svojí mocí lásky a ani jediné dítě, jenž v sobě nosí ne mému Synovi, nebude moci zabránit vyvolenému dítěti vyslovit jeho ano, neboť já vidím všechno, já vím všechno.
Chci vás postavit na stráž proti vašemu vlastnímu zanedbávání vás samých. Vaše místo je připraveno, je na vás abyste věděli jak ho získáte. Já se postarám o to, abyste se vzbudili. Jednoho dne, se vyprostíte z vaší otupělosti a tehdy budete ve světle. Já vím co vám vyhovuje a jste to vy sami, kdo budete chtít všechno to co se stane. Nepřinutil jsem mé děti následovat Mojžíše na poušť, ony samy jej násle- dovaly, neboť jsem znal jejich srdce a živil jsem je mou mocí lásky; držel jsem se jim nablízku a potřel jsem vojsko faraóna, jenž se jich chtěl zmocnit aby je znova přivedl do své země, kde by s nimi dále špatně nakládat se svými vojáky, až by zemřely. Jsem to já kdo přerušil jejich lstivé počínání skrze mou moc a smrt je odnesla. Má moc zakročila pro ně, mé vyvolené.
Já, Bůh, ten Vše-Mohoucí, jsem znal všechny ty děti potomky Abraháma, Izáka a Jákoba, kterým jsem slíbil zemi oplývající mlékem a medem, ale ony se dopustily urážek před mou tváří a já, já jsem přísně zakročil. Jisté z nich byly potrestány rukama mých andělů, neboť jsem znal ty, jenž nezůstaly věrné mým nařízením a byl jsem trpělivý k těm druhým. Dal jsem Mojžíšovi mé zákony lásky na kameni:

má moc se psala. Mé zákony jim ukázaly jak se chovat; znal jsem jejich úmysl se dobře chovat, a potom jejich vzpoury. Věděl jsem, že z těchto vyvolených vzejde neposlušnost a musel jsem jim dát lekce poslušnosti. Já jediný, jsem zvolil ty, kdo měli vyjít z pouště, proto jsem vybral jejich děti. Má přikázání je následovala. Čtěte je, mé děti, ona jsou pro všechny děti Boží:
Jedinému Bohu se budeš klaněti. Nebudeš se klaněti jiným bohům než mně, Nej- vyššímu.
Nebudeš přísahat, neboť já jediný jsem Nejvyšší, ten Mocný a Spravedlnost.
Budeš uchovávat den Páně ve svém srdci. Budeš mne ctít celým svým srdcem, celou svou duší, s celou svou sílou a s celým svým duchem. Uchováš se věrným mé lásce zasvěcujíc mně tento den.
Budeš ctít svého otce a svou matku. Budeš se starat o své rodiče, aby tvoje stáří bylo respektováno.
Nebudeš okrádat svého bližního, jinak ti bude odejmuta tvoje tunika.
Nebudeš žádostivý svého bližního, ze strachu aby ses neocitl bez přístřeší.
Nezabiješ svého bližního ze strachu abys nebyl zabit.
Neodejmeš si život, neboť milost života, tu budeš přijímat na věky.
Nevezmeš si ženu někoho jiného, neboť manželství je jednota lásky, proto všechno v tobě se bude držet přímé, abys nepřestoupil mé zákony.
Zůstaneš ve všem dítětem Božím, milujíc svého bližního a jsouc mu věrný jako jsi mně věrný. Nejsi li tak k němu zcela ve všem, potrestám tě jako jsi ty potrestal jeho.
Zákon Boží je nezměnitelný.
Naplňuje srdce radostí, nepůsobí rozčílení; dává vzplanout lásce, neuráží bliž- ního; učí vás ho milovat, je laskavý a jeho blízkost je věrná.
Proč se ho obáváte? Nemůžete se učinit šťastnými vzdalujíce se od něho. Nic na zemi nemůže řídit vaše kroky; bez něho, nikdo nemůže vědět kde je ta správná cesta. Jestli se vzdálíš od toho co je správné, kdo tě bude hájit? Lidé? Ne, oni mají v sobě jen jejich vlastní zákony které pocházejí z nich samých. Bůh jediný vás může soudit. Já o vás vím všechno, já o vás znám všechno. Budoucnost patří Bohu, proto chci abyste byli poslušní mých zákonů. Ukáži vám skrze mého Syna, že moje zákony jsou jenom láska. Amen.
311 – Mé zákony vás osvítí Bůh Otec
Mé děti, já jsem Láska a můj zákon je láska. Zákon přichází od Boha, žádná bytost není zákonem leda že jej zná poněvadž jej má v sobě. Jestli vám někdo řekne: “Tohoto neposlouchej, neboť on nesouhlasí s tamtím jenž říká opak o jed- nom zákonu Božím”, co uděláte? Spolehnete se na to co říká jeden, nebo na to, co říká ten druhý o mých zákonech? Kdo vám říká že jeden má pravdu a druhý
167

168
nemá? Je jenom na vás abyste se odvolaly na má přikázání a na učení mého Syna Ježíše, jinak nebudete moci vědět jestli to, co vidíte nebo slyšíte, je opravdu v mé Vůli; proto vás žádám, abyste do sebe vtiskly mé zákony a učení lásky mého Syna, jenž jsou má učení lásky.
Co je srdcem zákona? “Budeš milovat svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celým svým duchem a všemi svými silami”, a ten jenž se mu podobá? “Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.” Ježíš pro něho vydal sám sebe na smrt, milujte ho jako můj Syn ho miloval: milovat svého bližního, to je milovat Boha. Není většího zákona než ten první, ani více oprávněného než ten druhý. Bůh Syn vám dal svůj Život výměnou za váš život, vše je v tomto hnutí lásky.
Jestli ti někdo řekne: “Řekni mně kdo je ten největší?” odpovíš mu? “Bůh”, a jestli ti řekne: “Jdi a odejmi košili svému bližnímu, neboť on neposlechl Boha nepo- slouchaje Církev jenž je v Bohu”; já, Bůh, ti říkám: “Neposlouchej toho jenž k tobě mluví buďto v mém Jménu, nebo ve jménu Církve, neboť toto dítě je proti mně. Kdo je proti svému bližnímu, je proti mně a kdo je proti mně, je proti svému bližnímu.”
Jestli ti někdo řekne: Neposlouchej to co Syn člověka řekl, neboť on o sobě říkal, že je Syn, zatím co toto je omyl”; já, Bůh, ti říkám: “Odhoď daleko od sebe tato slova, jenž nepřicházejí od Otce Nebeského, neboť můj Syn je já a já, já jsem on. Všechna učení jenž přišla od Ježíše Krista přišla od jeho Nebeského Otce.”
Jestli ti někdo řekne: “Nezachovávej zákony Boží, ony jsou zbytečné, neboť Bůh není někdo kdo soudí, on je milosrdenství”; já, Bůh, ti říkám: “Nevěř těmto slo- vům, neboť Bůh všechno ví, Bůh zná všechno a on je ten jediný kdo může zkou- mat srdce aby v nich viděl pravdu, a mé milosrdenství je uděleno jenom tomu, kdo je upřimný, neboť já jsem Spravedlnost. Mé zákony jsou nevyzpytatelné pro toho, kdo zavře své srdce lásce Boží.”
Jestli ti někdo řekne: “Dej pozor na svá slova, nemluv proti svému bližnímu, ale spíše přijď a pověz mi o jeho špatných činech, abych ho mohl pokárat aby se stal znova dobrým”; já, Bůh, ti říkám: “Neposlouchej ho, ten kdo špatně jedná se svým bližním zrazuje mou Vůli. I kdybys mě miloval více než sám sebe, i kdybys mi dal všechny poklady země, jestli zradíš jedno jediné z mých dětí, budu ti jenom moci dát poznat svou spravedlnost, ukazujíc ti tvou zlobu vůči tvému bližnímu.”
Jestli ti někdo řekne: Nechoď k lůžku tvého bližního, jsi vyžadován u mne aby ses klaněl obrazu Božímu”; já Bůh ti říkám: “Neposlouchej ho, neboť Bůh je všude. Tam kam jdeš abys posloužil jednomu z mých dětí jenž je v nouzi, já, já jdu před tebou abys nebyl sám starajíc se o něho.”
Jestli ti někdo řekne: “Je třeba aby ses přišel klanět Bohu, poněvadž bylo řečeno: “Budeš se klanět jenom tvému Bohu; pojď, jestli nepůjdeš budeš potrestán bičem”; já, Bůh, ti říkám: “Nechoď tam, neboť Bůh zná své děti a jeho děti ho znají. Bůh nevnucuje, Bůh netrestá, Bůh nedělá ze svého kultu uctívání čin trp-

kých výčitek proti těm kdo se mu nechtějí klaněti. Bůh čeká a Bůh živí lásku v dítěti, aby tak bylo svobodné se mu přijít klaněti.”
Jestli ti někdo řekne: “Ty neposloucháš Boha když neposloucháš jeho Vikáře jenž říká, abychom se už neúčastnili mší jenž jsou proti jeho novému zákonu. Bůh udělal zákony a Církev také, je třeba aby ses jim podrobil”; já, Bůh, ti říkám: “Studuj Tóru16 a čti Evangelium, budeš vidět že Evangelium není proti Tóře. Evangelium je světlo Tóry a Tóra vydává svědectví O Světle. Evangelium je Slovo Boží a to Slovo je Ježíš a Ježíš je Světlo. Každý kdo bude proti Evangeliu bude proti Tóře, samotné srdce zákona Božího. Bůh je ten Absolutní, nikdo nemůže být nad ním.”
Budou se snažit vás uvést v omyl, jenom ti, jenž budou v mých zákonech a věrní učením mého Syna budou ochráněni od zla. Satan vás chce přivést k tomu, abyste zradili mé zákony a zapřeli samotnou Přítomnost mého Syna v Církvi. Nedopusťte se té chyby že byste si nepřečetli Tóru a Evangelium. Musíte se všichni podrobit mým zákonům, říkám vám že všechno co uděláte musí být ve všem láskou, Bůh je láska. Říkám vám to znovu: “Dejte pozor, děti vás zraní uvá- dějíce vás v omyl. Uchovávejte v sobě má slova a řiďte se jimi, Bůh vás odmění.” Amen.
312 – Obětovat se, to je lehké v Bohu Trojice
Mé bytosti lásky, tehdy když přivolíte darovat samy sebe pro vaše děti a pro vaše bratry a sestry, všechno ve vás se dá do služeb naší Vůle. I když je to pro vás těžké pochopit to co od vás očekáváme, vězte, že všechno co nám poskytnete bude milost pro vás na věky.
Existuje tolik dětí jenž konají oběti jdouce tak daleko, že nám obětují jejich život aby obdržely jistou žádost, ale, po několika měsících zpozorují, že to není tak jednoduché. Táží se samy sebe, jestli správně udělaly, jelikož se nezdá že jejich oběť nese dobré výsledky.
Je tak snadné pro jednu osobu říci: “Můj Bože, jsem hotov(a) ti darovat svůj život k záchraně mých dětí; udělej se mnou co chceš, jsem připraven(a) na všechno.” Ale několik měsíců později: “Můj Bože, já už nemohu dále, zdá se mně, že všechny tyto oběti nejsou k ničemu, ztratil(a) jsem všechnu odvahu! Proč mně nedáváš to co od tebe žádám? Což toho nekonám dost? Vzdal(a) jsem se mých večerů hraní karet, už se nedívám na televizi, modlím se celý den, ztratil(a) jsem své přátele, v každém případě přede mnou již utíkali, můj manžel si není jist jestli jsem neztratila rozum, mé děti, za které se modlím, mně nerozumí; táži se sám (sama) sebe, jestli jsem to všechno opravdu nedělala pro nic. Dej mi nějaké znamení, jestli chceš abych pokračoval (a).”
Mé děti, dítě Boží nesmí nést samo oběť života. Vidíte, tato osoba stále miluje Boha, ale její oběť těžce doléhá na její ramenou; ona neviděla, že časem nechala
169
16. Jméno jenž židé dávali Pentateuchu (5 prvních knih Bible).

170
stranou její nepatrnost a pýcha do ní vešla: nedala pozor na její způsob života. My vám říkáme, že každé dítě je v nás, a že ten kdo se dává pro druhé:
• Se musí naprosto zapomenout aby mohl myslet jenom na druhé.
• Je třeba aby už nevěřil sám v sebe ale jenom v Boha, aby se nebral za někoho důležitého.
• Nesmí si už myslet, že může udělat všechno sám, bez naší pomoci a pomoci svého bližního. Každý dostal dary, jsou k tomu aby byly dány do služeb bliž- nímu.
• Nesmí skrývat před druhými, že darování sebe sama je někdy velmi těžké, oni se za něho budou modlit. Každý dostává milosti a Bůh znásobuje jeho milosti aby se tak každý daroval druhým.
• Je třeba aby se ostříhal toho, aby se jevil druhým jako někdo oddělen od dru- hých. Ten kdo se dává musí to učinit v sobě pro Boha.
• Tehdy když koná oběti, nesmí jít nad jeho síly. Jestli se necítí schopen jistého skutku, i když by jej rád vykonal Bohu pro radost, ať se neznepokojuje, ať zůstane v pokoji. Je třeba aby dal pozor na to co podniká, neboť nikdo si nedává lásku tehdy, když toho žádá příliš od svého těla; toto by jenom ukázalo pýchu těm jenž jsou svědky jeho obětí. Bůh chce všechny své děti, on nechce aby ti, jenž vidí někoho konat skutky, které překročují jeho hranice o něm řekli, že ze sebe dělá mučedníka.
• Je dobré aby jedl přiměřeně, aby dal svému tělu to co potřebuje, aby měl dobré zdraví.
• Nechť si odpočine když únava se nechá pocítit. Je třeba nezapomenout že Satan na něho hledí a když vidí znaky únavy, tehdy v něm může snadno vzbudit myš- lenky které mu ukáží, že jeho oběti nejsou na výši toho, co od něho Bůh žádá a je to zde, kde upadne do pasti pochyby.
• Nechť věnuje ze svého času druhým, i když bude třeba ukrátit svoji modlitbu. Bůh dává přednost zapomenutí sebe sama ve prospěch druhého, Ježíš přišel aby sloužil.
• Nechť si dopřeje toho potěšení jít se ven projít, neboť potřeba se nadýchat čers- tvého vzduchu je dobrá pro každé dítě Boží.
• Nechť si to nevyčítá když jeden den v týdnu nemůže jít na mši, Bůh zná jeho dar lásky.
• Nechť se uchovává v radosti a ve smíchu. Člověk přitahuje druhé upřimným úsměvem, né úsměvem strojeným. Je třeba aby nezapomněl že láska, to je dávat.
• Nechť si neodříká se jíti najíst se svým bližním, respektujíc svou potřebu stravy, to znamená aby nejedl více než je třeba k ukojení jeho hladu. Což Ježíš sám rád nejedl se svými přáteli? Kolik ponaučení slyšeli!

• Nechť se zdrží pití vína během jídla jestli ho omamuje, nebo způsobuje že mluví víc než by měl, nebo ho přivádí do stavu indispozice vůči sobě a vůči svému bližnímu.
• Nechť se ostříhá poraženého vzezření tehdy když je nemocen, ale ať nescho- vává že je nemocen před těmi, jenž jej obklopují; je dobré přijmout pomoc bez přílišného nářku nad svou bolestí.
• Jestli musí pokárat někoho, kdo se špatně chová, ať to učiní prokazujíc mu jenom lásku, Bůh udělá co zbývá. Je jenom na Bohu aby dal milosti jenž pomo- hou této osobě vidět, že její chování je proti ní samé tehdy, když koná špatný skutek.
• Nechť se nesouží když vyvstanou myšlenky z minulosti, ale ať je odevzdá Ježí- šovi, ten zná ty myšlenky. Nežít se svou minulostí, to znamená odhalit, že pří- tomnost je láska. Všechno musí směřovat ku předu, tam je budoucnost.
• Ať nemluví proti svému bližnímu i když on nemá pravdu. Bůh vzal všechno zlo a přinesl jej na smrt. Je dobré odhalit, že všechno zlo bylo přemoženo. Ten jenž vidí zlo v druhém, musí odevzdat Bohu to co Bůh sám přinesl na smrt. Není na dětech Božích aby soudily druhé, každý v sobě nese své činy, které mu budou představeny aby soudil sám sebe.
• Ať se neúčastní konverzace s někým kdo mluví proti svému bližnímu a ať neodvrací tvář od toho kdo k němu mluví, ale ať se na něho usměje, ten druhý si dobře všimne že mluví sám, ale on, ať dá Bohu tento rozhovor.
• Ať znovu začne rozhovor s láskou a ať dá pozor, aby neukázal druhému že špatně jednal. Bůh miluje své dítě. Ten fakt že dal Bohu to co právě slyšel, to ponese ovoce. On je ten most který Bůh bere, aby šel dát druhému milosti. Špatné postoje mohou zavinit zboření mostu, ať v sobě uchová pokoj a víru, že Bůh je tam a že dělá všechno.
Mé děti, kráčejte vaším každodenním životem uznávajíce, že Bůh koná vaše činy, vše musí být konáno v Boží Vůli. Jestli vaše činy vás neuspokojují, dejte Bohu to co patří Bohu, on je ten jediný kdo může učinit z vašich skutků činy lásky pro vašeho bližního; a vy, konejte skutky abyste dávaly, a ne abyste obdržely. Bůh ví co je pro vás dobré, on napraví to co jste špatně udělaly, odvraceje lsti Satanovy a to, co proti vám udělal se obrátí proti němu samému, neboť Bůh ví že on dělá všechno k tomu, aby vás znepokojil abyste se tak zmýlily. Proto vám Bůh říká: “Nezůstávejte netečné před vašimi neúspěchy, já je učiním působící k dobru dětí světa. Nepracujte pro vás, ale pro Boha.”
Bůh přišel na zem: on jedl, pil spal, slavil, modlil se, mluvil, odpustil, uzdravil, staral se o chudé, vrátil život, vzal všechny vaše hříchy, zemřel, vstal z mrtvých, slíbil vám Ducha Svatého, řekl vám že bude vždycky s vámi, po všechny dny vašeho života. Bůh Syn žil šťasten v tom co dělal, jeho utrpení nezbavilo jeho Život své duševní rovnováhy, ono oslavilo jeho dílo a vy budete oslavené skrze něho, jenž je ten Oslavený: Bůh Otec vás učiní k obrazu Syna. Vidíte, že všechno je možné pro ty, jenž se dávají bez počítání, buďte tedy jako zcela malé dětičky, ony jsou šťastné a vědí jak mít vždycky důvěru v Boha. Amen.
171

172
313 – Nesmrtelnost vám je nabídnuta Ježíš
Život začíná tehdy, když Bůh vloží jeho Život do bytosti, jenž se utváří v lůně matky. Můj Život člověka se utvořil v lůně Marie, aby otevřel cestu všem těm kdo měli přijít v mou oslavenou Bytost. Žádné nečisté dítě po velkém Očištění nebude v mé oslavené Bytosti, budou tam jenom ti vyvolení mého Otce, neboť můj Otec všechno připravil aby jeho Syn byl ve všem oslaven.
Já jsem Mystické Tělo Církve, vy jste částí mého Těla. V tomto okamžiku, já nesu v sobě všechny děti světa, ani jedno není venku ze mne, ježto jsem se dal ukřižo- vat z lásky pro všechny děti světa. Má láska je tak nekonečná! Věděl jsem, že budou existovat děti, jenž nebudou litovat svých hříchů, přesto jsem nabídl svou oběť Otci a můj Otec přijal mou oběť; on učinil moji oběť oslavenou, protože Syn je Bůh. Mé lidské Tělo bylo oslaveno Otcem v okamžiku zmrtvýchvstání.
Dnes, vám říkám, že vy budete oslaveni skrze Syna. Mé zmrtvýchvstání bylo slavný okamžik který se nikdy nezastaví, ono ukazuje lásku Otce pro Syna. A vy, kdo se nezastavujete nebo jen tak málo, abyste se zamysleli nad tím že jsem vás nesl, vy nechápete velikost vzkříšení. Zastavte se a zkuste porozumnět tomu, co vám Bůh chce dát vědět: “Vy kdo vyslovíte vaše ano, váš lidský život bude Bohem oslaven. Toto bude mít neuvěřitelný účinek pro lidstvo: Vy jste smrtelní, vy budete nesmrtelní. Vaše tělo a vaše duše budou sjednocené aby byli nesmrtelné.”
Mé děti, probuďte se z vaší otupělosti, je na čase abyste si uvědomily moje gesto lásky. Mé vzkříšení je gesto skrze které budete nesmrtelné. Kdo chce žít v nesmr- telném těle musí prožít moje vzkříšení. K prožití mého vzkříšení je třeba abyste tomu chtěly. Není nic co bych já, Syn Boží nemohl učinit, všechno mně bylo dáno mým Otcem. Jedním pohybem lásky vás všechny vezmu do sebe a nic z toho co je z vás nebude v pohybu, jenom já, já udělám všechno. Všechno ve vás bude muset překročit tu překážku jenž je přítomnost mého Božství, stane se to mocí mé Bytosti; budete proniknuty světlem a vaše bytost bude v mé moci, vaše duše a vaše tělo se sjednotí skrze mé Božství. Děti mé, nikdo z vás nemůže chápat co se stane. Jediný Trojjediný Bůh bude jednat, vy nebudete dělat nic než dávat vaše ano Lásce; já Syn Boží, z vás učiním bytosti dokonalé jako já, já jsem doko- nalý. Každé bytí jenž je čisté nemůže zemřít; jelikož už ve vás nebude zlo, budete čisté, tak jak můj Otec vždycky chtěl abyste byly. Což nestvořil Adama, první lid- skou bytost, čistou?
Kdo z vás by nebyl šťasten se dozvědět, že bude žít věčně aniž by poznal smrt těla? Já, Láska, Syn Boží, vám říkám, že vy jste ty vyvolené k tomu abyste žily na zemi jako bytosti nesmrtelné. A vy, jak na to reagujete? První reakce je: “Ach ano!” A potom, si myslíte: “Co se nám stane? Jak se to stane?” Víte proč tak málo reagujete na to co jsem vám právě oznámil? Je to kvůli vašim hříchům, odňaly vám krásu vašeho nitra a vy už nejste schopné vidět vaší opravdovou hodnotu. Je to proto že žijete ve stavu lehkého hříchu, a jelikož nenavštěvujete pravidelně svátost pokání, jste pochované pod vašimi malými hříchy, a nebo žijete majíce

hříchy smrtelné jenž vás pohřbily. Není divu že jste ztratily zájem o duchovní život.
Pakaždé když hřešíte, zlo ve vás vám ukazuje že jste ošklivé; má rádo vás trápit aby vám ublížilo, neboť ono ví že vy nemáte rády se cítit ošklivé. Jestli máte lehké hříchy, jděte ke svátosti pokání a potom co jste se vyzpovídaly, jestli vaše vůle, jenž je tak slabá, poslouchá zlo jenž vám říká že jste ošklivé, nezůstávejte v tomto stavu utrpení, všechno mi odevzdejte. Což jste se neučily že Bůh ví všechno? On zná úsilí které vynakládáte abyste v sobě zůstaly čisté. Je tak hodně těch kdo při- cházejí k přijímání majíce lehké hříchy, aniž by pomysleli na zpověď! A ti, kteří žijí ve stavu těžkého hříchu žijí v ošklivosti; kvůli jejich hříchům, se už nevidí tak jak jsou. Tyto nečisté děti se dopouštějí chyby, že nemají důvěru v moje milosr- denství.
Mé děti, je důležité to, co se vám snažím říci. Jestli nereagujete na tuto zprávu, jak budete reagovat až budete přede mnou? Musíte se udržovat krásné ve vašem nitru abyste zářily radostí před vaší odměnou. Nebuďte netečné před tím co při- chází, je to pro vás velmi důležité, nesmrtelnost vám bude udělena jenom jestli jste čisté; To je proč budete očištěné ve vašem těle. Kolik jich bude slyšet o těchto spisech a vezmou je na lehkou váhu, zatímco jiní jim nebudou vůbec věřit! Toto není zjevení lidské, ono přichází od Boha jenž JE! Nesmíte ignorovat hloubku lásky Boží pro vás. Od věky věků jediný Bůh může všechno, ale musíte tomu věřit.
Vy, děti malé víry, pochopte hloubku účinku vaší reakce před tímto zjevením a tažte se samy sebe jste-li toho hodny, vaše odpověď bude pro vás pravdou. Mys- líte že máte ve vašich očích dosti ceny, abyste toto vzaly vážně? Nezapomeňte že se jedná o váš nesmrtelný život. Ano, toto pro vás může být úžasné, jestli vy, vy chcete věřit, že Bůh může všechno pro vás, lidská stvoření. Já, já vím co je pro vás dobré: mít vás se mnou ve slávě na věky. Amen.
314 – Neignorujte Slovo TenVěčný
Dal jsem poznat svou Vůli. Skrze mého Syna, jste obdržely má učení lásky a povolal jsem všechny mé děti, aby poslouchaly Slovo. To Slovo je Bůh. Ale jelikož děti tohoto světa nedbají tohoto Slova, vkládám do nich znamení jenž jim připo- mene, že byly poučeny mým Slovem a budou nazvány synové a dcery ignoran- ství, neboť oni sami se učinili nevzdělanými toho co věděli. Ani jediný nemůže ignorovat, že Slovo se nabídlo k tomu aby je vzdělalo, ale kvůli jejich umíněnosti, nechám sestoupit spravedlnost a ani jeden nebude moci zapřít že znal má přiká- zání a učení mého Syna.
Mé Slovo se nechává slyšet, ale mé děti se nad tím nezastaví ze strachu, že by musely přerušit jejich špatné činy. Kdo z vás neví, že škodit svému bližnímu je špatné? Kdo z vás neví, že škodit sobě samému je špatné? Vy všichni víte, že musíte milovat jedni druhé jako vás samotné. Bůh nechává poznat svou sprave- dlnost před vaším špatným chováním: “Ó děti země, vy jste se staly dětmi nečis-
173

174
tými, chtějíce ignorovat má učení lásky. Vše je ve svatém Evangeliu: v živém Slově. Slova Ježíšova byla slyšena apoštoly a Duch Svatý je přišel osvítit aby svěd- čili o Slově. Vy všichni můžete číst tato slova jenž jsou od Boha a také číst svědec- tví mých učedníků, jenž byla inspirovaná Duchem Svatým. Ani jediný z vás by nebyl měl zůstat nevzdělaný, neboť člověk je nevzdělaný tehdy když není žád- ného učení, ale vy, co bude vaše obrana před Bohem jenž se vám ukáže a co bude důkaz vaší nevědomosti?
“Já budu soudit upřimnost vašich slov podle toho co jste konali, ona budou vašimi vlastními soudci a vaše skutky budou důkazem toho co řeknete. Jestli vaše slova svědčí o vaší nevědomosti vůči Slovu Božímu, pocítíte ve vás to co vaše nevědomost způsobila, to bude moje spravedlnost. Skrze mou Vůli, vše se usku- teční, a vaše vůle nebude moci nic zastavit.
Toto vám říkám, děti tohoto světa budou vidět spravedlnost Boží. Brzo nastane velké shromáždění:
• Vy všichni budete ve vás současně.
• Vy všichni uvidíte Syna oslaveného Otcem.
• Vy všichni budete před vašimi slovy a skutky.
• Vy všichni poznáte váš soud.
• Vy všichni si budete muset vybrat mezi láskou nebo nenávistí.
• Všichni ti, jenž si vyberou lásku budou očištěni, ale dříve poznají, že byli ve hříchu, protože chtěli ignorovat mé Slovo, potom jejich tělo bude očištěné. Jejich tělo pozná to, co žádné tělo nepoznalo: vykoupení jejich těla. To co bylo v područí hříchu bude očištěné aniž by proto museli poznat smrt.
• Všichni ti, jenž budou nazváni vyvolenými, budou v tomto pohybu lásky.
“Toto bude ten první soud pro ty vyvolené. Ano, Bůh se obrací na všechny ty, jenž mají víru v jeho milosrdenství, neboť všichni ti, kdo v sově uvidí oslaveného Syna, budou v tomto pohybu lásky. Ale běda těm kdo řeknou ne, tito si odmítnou život v jejich těle. V okamžiku kdy vysloví jejich ne, pohyb zkázy bude započat; dobro v nich se vytratí a ve stejném okamžiku se země křečovitě stáhne, poně- vadž uslyšela jejich odmítnutí; připraví se je pohltit v okamžiku Bohem vybra- ném: žádné z těchto děti tomu neujde.
“Po Velkém Očištění, nikdo nebude v bolestech, jenom tyto děti, neboť Bůh je Spravedlnost. Dlouho trpělivě čekal, ale nyní jeho hněv bude na nich na všech, kdo řekli ne Lásce. Je to potvrzeno Písmem, nikdo nemůže zastavit rámě Boží. Varoval jsem vás, vy kdo neposloucháte, vy sami budete zodpovědni za vaše utr- pení. Amen.”
315 – Udržím vás při životě Duch Svatý
Bylo řečeno skrze proroky že přijde čas, kdy všechno bude v naprostém zmatku; nebudou si už vzpomínat od koho pocházejí, proč přišli a co je třeba aby očeká- vali. To největší zjevení vám bylo dáno skrze Mojžíše na hoře Horeb, tehdy když

uviděl hořící keř a když Bůh promluvil: “Já jsem Bůh tvých Otců. Ty jsi můj vyvo- lený abys mluvil k mému lidu. Jdi.” Skrze tato slova, se Mojžíš dozvěděl od koho přišel, proč byl na zemi a co měl dělat. Celý jeho život mu byl ukázán. Když člo- věk slyší Boha, když člověk vidí Boha a když člověk naslouchá Bohu, všechno se stává jasné, život začíná mít smysl.
Já, Duch Svatý, vám ukáži váš život ve vás; uvidíte všechno z vašeho života. Budete vědět kdo je váš Otec, uvidíte jeho tvář, neboť kdo vidí Syna, vidí Otce a vy nebudete moci zapřít vaše místo v jeho plánu lásky. Nemůžete si představit velikost toho, co Nebe pro vás vyhrazuje. Vy jste ti Bohem vyvolení, ale také ti jediní kdo budete prožívat tuto událost ve vašem těle, zde je ta cena. Budete muset dokázat Bohu vaší lásku. Bůh vás chce, on všechno připravil, ale kolik z vás je připravených? Mnozí nejsou připraveni a jejich počet je nesmírný.
Kolik bolesti vaše tělo pocítí, neboť budete muset odpovědět za lásku, kterou Bůh pro vás má. Všechny jeho rozmachy lásky které pro vás měl, od počátku vašeho světa až do chvíle kdy ho uvidíte, budou dány dohromady a vy pochopíte to všechno co Bůh pro vás učinil, aby vás měl na blízku. Každá osoba jenž bude před Láskou, byla vybrána Otcem, toto je nepopíratelné. Jediný Stvořitel vesmíru ví vše a jediný Bůh je pánem své Vůle, neboť on je ta Vůle a vy, vy budete tam, před Synem Božím a, ještě důležitější je, že budete před jeho Slávou. Má slova vám nemohou dát odhalit to co budete prožívat.
Děti země, mluvím k vám abych vás upozornil na to, co budete brzo prožívat. Budete zaplavené pohybem přítomnosti, to znamená že přítomnost Ducha Sva- tého z vás učiní bytosti přítomné před Slávou Boha Syna. On vás podepře abyste neumřely pod vlivem Boží přítomnosti před vámi; bez mé síly, byste nemohly přežít tolik moci. Budu vás držet mým dechem jenž vám bude nutný, neboť beze mne byste nemohly přebývat v přítomnosti, vaše bytost by byla rozdrcená pohy- bem Přítomnosti jenž je Alfa a Omega. Ani andělé nemohou snést tolik moci aniž by pociťovali vlivy okouzlení.
Hle, mé děti, odhaluji vám to co bude:
• Vy budete před Láskou a jeho láska vstoupí do vás, bude pro vás naprosto nemožné reagovat.
• Má moc vás zachová abyste se nezhroutily.
• Vaše údy budou ochromené, neboť tělo bude moci jenom býti přítomno, ale bez pohybu; jelikož poznalo hřích, bude nevhodné aby bylo v přítomnosti Boha Syna oslaveného Otcem; jenom váš život jenž pochází z Dechu života bude v pohybu.
• Vy vydáte svědectví o vaší přítomnosti skrze mou jedinou Vůli, je to skrze mne co budete ve vašem životě; já jsem Život jenž rozechvívá to co žije ve vás.
• Dám vám všechny pocity ve vašich údech, i když tyto nebudou v pohybu s životem ve vás. Jsem to já, Dech života, jenž způsobí že se budete cítit živé.
175

176
• Budete tak jak jste v této chvíli, ale v mé Vůli, né ve vaší vůli, neboť vaše tělo je příliš zesláblé hříchem, a kvůli tomu, byste nemohly ani na jediný okamžik zůstat živé před tím co se bude dít.
• Skrze mou moc budete přítomné: skrze mne, né skrze vás.
Je to Vůle Boží jež to chce. Nikdo není jako já, já jsem Dech Boží, moc Boží, já jsem Bůh.
Děti, buďte si vědomy vznešenosti toho co přichází. Otevřete vaše nitro mým milostem, já jsem Síla. Žádejte mne o milosti, já vám je poskytnu, miluji vás. Já jsem Oheň života, vše co pro vás chci je život. Amen.
316 – Tyto dny jsou pro vás nutné Bůh Otec
Dny ubíhají, ale patří Bohu, on je pánem času; proto vám poskytuje nutný čas, abyste se opět nalezli ve stavu milosti skrze svátosti. Vy máte tu milost, že se můžete utéci ke svátostem. Jestli se k nim v tomto čase neutečete, až přijde chvíle spravedlnosti, nebudete moci křičet že je to nespravedlivé, vy samotni budete před vaší nedbalostí. Moje spravedlnost je správná a bude taková pro všechny. I pro ty, kteří se běžně nepřibližovali k jistým svátostem, ale kteří se uchovali dob- rými, a i pro ty kdo nevyznávají žádné náboženství a jsou dobrými k druhým, vezmu v úvahu jejich lásku k bližnímu, neboť nikdo nemůže býti láska aniž by dostal milosti lásky. Bůh soudí své děti, on zkoumá srdce, on zná všechny své děti všech ras, všech jazyků, všech národů a každého náboženství jenž jsou dobré, neboť všechny jsou dětmi Božími. Vkládám do nich znamení které jim dá vědět že v sobě nesly stopy učení mého Syna. Budu je vidět jako věrné děti jeho Slova; budou nazvány mé vyvolené.
Já znám jejich dobrou vůli správně jednat s jejich bratry a sestrami. Jak si nemys- let že řeknou ano mému Synovi, vždyť je to kvůli němu že mají lásku vůči jejich bližnímu. Uvidí toho, kdo jim dal Život aby měly život věčný; uvidí jejich dobré skutky a proto že se dobře chovaly, i když neznaly má slova, budou pod mojí ochranou proti utrpení které v nich nastane, neboť jejich tělo bude muset poznat očištění aby se stalo nesmrtelné. Já jsem váš Bůh jenž vás učí, že vy všichni jste povoláni k tomu, abyste se stali Božími vyvolenými. Smrt nenabude vrchu nad všemi těmi kdo budou mé vyvolené děti. Já jsem Spravedlnost a má spravedlnost nemůže být proti dětem jenž konají dobro; dobro do nich vešlo, protože Bůh je Dobro, ony jsou dětmi Božími.
Ale ti, jenž mají zálibu v páchání zla, vůči nim nebudu míti slitování, i když neznali učení mého Syna; odevzdali se zlu a zůstali mu věrni. Tito poznají toho jenž je stvořil a všechny jejich údy budou ve strašných bolestech, neboť já znám všechny tyto děti jenž se bavily konáním zla, nemajíce žádného slitování pro ty kdo byli v jejich rukou. Protože si dovolily se dotknout jediného vlasu mých dětí s nenávistí, poznají jejich trest v jejich těle. Jejich bolesti budou pro ně tak hrozné, že smrt by byla vykoupením, ale toho se jim nedostane dříve než oka- mžik mně známý přijde. Žádný z těchto odporných bytostí neunikne mému

hněvu. Já jsem Otec a nikdo se nedotkne mých dětí aniž by byly pomstěny; já nejednám pod vlivem hněvu, neboť moje láska je milosrdenství, jednám podle mé spravedlnosti. Amen.
317 – Zlo chce vládnout jako pán TenVěčný
Mé děti, svět ve kterém žijete bude čím dál více trpět kvůli zlu jenž je ve vás. Zlo bude vládnout s větší mocí; dotkne se všeho toho co rády děláte a co vás distan- cuje ode mne, Boha. Upozorňuji vás na události jenž vyvstanou a které vás ochromí ještě více; mnohé budou kvůli tomu trpět. Rodiny, zvláště ty, které nejsou sjednocené, budou velmi otřesené; tyto děti nebudou vědět proč jsou tak rozhořčené. Mládež bude stále více proti disciplíně a toto od zcela mladého věku; Rodiče se stanou stále více sobeckými, zapomínajíce se dávat svým dětem; kvůli tomu se budou mezi sebou hádat, způsobujíce si na vzájem mnoho utrpení. Přá- telé se mezi sebou stanou zrádci; ti jenž se nazývali dobří přátelé nebudou moci zůstat věrní kvůli nedostatku peněz, neboť jedni si zachovají zaměstnání a ti druzí ne, neboť začne být nedostatek práce a toto přivodí žárlivost. Sousedi budou proti sousedům.
Nové zákony budou formované kvůli hospodářskému systému, jenž zakusí nesmírný pokles až do té míry, že vedoucí představitelé budou mít potíž spravo- vat jejich zemi. Ti zodpovědní budou volit zákony aby dostihli ty, kdo nebudou moci platit daně, a ti, jenž budou pracovat, budou muset nechat většinu jejich výdělku státu, tehdy budou podvádět s jejich výdělky. Bude dána odměna těm, kdo je udají. Poněvadž bude nedostatek práce, ti, kdo nebudou pracovat je zradí aby vzali jejich místa k obdržení toho co potřebují.
Odporné bytosti podpoří vedoucí představitele, jenž nebudou mít slitování s těmi bez peněz, ani s dětmi které budou neschopné platit jejich dluhy. Budou se snažit odstranit všechny stopy pomoci, neboť vzájemná pomoc dává vzkvétat lásce. Označí všechny děti znamením na ruce nebo na čele, toto je bude identifi- kovat. Toto znamení jim dovolí si opatřit to co budou potřebovat. Všechno se bude dít důvtipně, bez jejich přílišného vyděšení; děti v tom nebudou vidět žádné zlo. Už nebudou moci býti svobodné, neboť ruka Satanova bude na nich; budou chycené do pasti: znamení Zvířete. Vedoucí představitelé budou pod jeho mocí a ti, kdo se tomu nepodrobí budou muset odstoupit tváří v tvář souhrnu nepokoje po celém světě.
Všechno bude otřeseno, má předrahá Církev bude velice trpět, neboť bezbožníci jsou již v samém středu církevního státu, připraveni aby jí svrhli dolů. Budou škodit mým věřícím, napadajíce mé kardinály, mé arcibiskupy, mé biskupy, mé kněze jenž budou věrni mým učením lásky. Toto se bude dít s pokrytectvím aby se jim podařilo svrhnout moji Církev, neboť jejich cílem je odstranit ze srdcí všech mých dětí lásku k Bohu a k bližnímu. Budou nutit mé věrné děti k modlo- službě, neboť falešný kristus povede mou Církev a mé děti budou velice trpět. Ale, já, já budu s nimi a je ochráním.
177

178
Nevěrné děti budou strážnými, budou hlídat ty, kdo se nebudou klanět faleš- nému kristu, a poněvadž jejich srdce bude zatvrzelé znamením na ruce nebo na čele, zradí své bratry a své sestry, neboť toto se bude odehrávat za pomocí vln, které budou do sebe přijímat skrze to znamení. Mnoho dětí bude pod mocí Zví- řete, které bude bezcitné k dětem Božím, neboť bude chtít smrt jejich duše. Vše se bude dít v denním světle a jenom děti Světla budou vidět zlo kolem sebe, neboť ony odmítly to znamení. Nebudou si moci nic koupit, jelikož nebudou míti to znamení, ale budou si mezi sebou pomáhat, neboť já rozmnožím své milosti k jejich potřebám a ony zůstanou v pokoji. Děti zla budou na krátký čas s mými dětmi lásky; nebude už nic co by je mohlo zachránit, neboť v sobě pone- sou ne Lásce. Děti které budou poznačené znamením Zvířete se uvidí tak jak jsou jenom při Velkém Očištění.
Bůh ví že tento svět bez lásky bude chtít zkázu mých dětí Světla. Bezbožníci je budou hledat aby je zabili, ale budou zaslepeni, neboť moji andělé je svedou z cesty; takto nenajdou cestu ani místo kde moje děti budou: budou mít nesprávné představy. Bůh nad nimi rozprostře ochranu, nad mými dětmi Světla, ale zlo bude pustošit srdce těch, které se neměly na pozoru před Satanem a jeho poma- hači. Mé ubohé děti poznají utrpení, nenávist, žárlivost a závist do míry nikdy neviděné, neboť zlo v nich se udělá jejich pánem a pánem zla je Satan. Mé děti, peklo otevře doširoka své dveře aby přijalo své děti které řekly ne Lásce.Pro ty, které se nechaly poznačit znamením Zvířete, já, Bůh, způsobím že jejich oči se otevřou a ony uvidí všechno to, co dělaly pod vlivem Satana; toto se stane v oka- mžiku Velkého Očištění.
Ale nesmíte podceňovat jeho satanskou moc nad vámi, mé děti, a nad vámi, mé děti Světla; proto k vám mluvím: “Buďte opatrné! Mnohé děti vám budou říkat že peklo neexistuje, neboť ony budou v sobě míti Podvodníkova slova; budou velice přesvědčivé. Nemyslete si, že jste něco více než li ony, neboť, z toho se ďábel bude radovat. Je to zde kde je třeba býti opatrné, on ve vás dá zrodit pýše: otvor jím tolik vytoužený, a vy budete v jeho spárech. Pomalu do vás vtiskne emoce, které vás budou bolet a vy se budete chtít bránit a ten kdo se brání ztrácí důvěru v Boha, nechává svou lidskou vůli aby šla v před; to je to co udělá mezi mými věrnými dětmi. Říkám vám že mnohé podlehnou zlu; nebudou si vědomy zla které si budou působit, neboť v nich vzejde pochybnost a ony, mé děti Světla, začnou pochybovat o těch kdo jsou věrni mým učením. Ano, mé děti, začnete si myslet že tamten je chybný a jistý ten a ten je lhář. Zlo, vás pomaloučku podvede, aniž byste to chtěly, neboť do vás vešla pýcha.”
Je to proto že vás žádám abyste prosily Marii, moji Dceru, aby do vás vlila milosti pokory, které jsme ji pro vás dali: ona je Prostřednice všech milostí. Je to skrze ní co Satan bude rozdrcen, bude si sloužit dětmi Světla: vy jste pata Marie, vaší Matky. Nesmíte mít strach ze zítřka, Bůh vám dává vědět co přichází aby vám ukázal že všechno ví, a že už se o všechno postaral k vašemu příchodu do vás, abyste byly připravené na to Převeliké Očištění.

Mé děti, neignorujte ten fakt, že vás zlo chce v pekle, to místo nebylo vymyšleno pro vás, to je příbytek Satanův, byl tam hozen mnou, Bohem Otcem. Je to on, Satan, jenž skrze jeho odmítnutí poklonit se Synu Božímu, člověku, si vědomě vybral toto místo a přivedl sebou mnoho, mnoho, mnoho vzpurných andělů; jsou to oni kdo si vybrali následovat Lucifera, tohoto anděla smrti. Můžete pochopit že jestli andělé dokonalí v kráse, v inteligenci, znající lásku, a pro které nádhera Boží tvořila jejich štěstí byli s ním, jak tím spíše vy, jenž jste jenom lidé, budete podvedené jestli nepožádáte o pomoc Marii? Ona je ta jediná lidská bytost, mimo Syna Božího který se stal člověkem, schopná potřít Satana, toho anděla dokonalého ve zlu. Nezapomeňte že všechno co v něm bylo dobré se pro- měnilo ve zlo, on byl v hierarchii andělů jeden z těch největších andělů; on, zářící duch se stal duchem temnot.
Jeho moc je hrozná, jeho zchytralost se nedá měřit, jeho zlomyslnost má hloubku propasti a jeho inteligence je vyšší než všechno to co si dokážete představit, neboť on byl postaven v čelo všech andělů; a ti andělé kteří jej následovali byli velmi inteligentní, jsou takoví i nyní, ale jenom ve prospěch zla. Satan a jeho duchové zla vás ovládají aby vás přivedli do zkázy. Buďte bdělé, neboť ještě větší budou jeho úskoky aby vás dovedl ke zradě mých zákonů, mých učení a mé Církve.
Mé děti, peklo je jejich vlastní místo, né vaše a ti kdo jsou v pekle jsou tam proto, že odmítli přijít k nám, Lásce. Darovali jsme těmto dětem naší Přítomnost aby se poznaly jako děti Boží, ale ony odmítly přijít k nám; rouhaly se Bohu, odmítajíce život, dávajíce přednost smrti, neboť jejich nenávist dosahovala vrcholu. Od počátku světa, jste byly vedeny dětmi Božími, které od nás dostaly učení; poznaly jste lásku vašich rodičů neboť Bůh vás denně živil milostmi lásky; ale nyní jsou zde dny kdy teror do vás vloží pochyby vůči mým působením ve vás. Vy všichni budete trýzněni žijíce s Ďáblem který bude umět do vás vložit zlo, ale já, já vám pomohu s mými dětmi světla; ony vám pomohou, neboť já do nich vložím má slova lásky pro vás.
Po Velkém Očištění, všichni ti kdo řeknou ano Lásce, se mezi sebou rozpoznají. Budou žít na zemi na krátký čas spolu s dětmi zla. Tyto děti už nebudou mít v sobě dobro, budou zlo ve svém čistém stavu; budou samy sebe ničit a ty, které zbudou, poznají ten velký trest, který je vymaže z povrchu země, neboť země bude připravena je pohltit aby vám už nemohly škodit. Vrátí se zpátky se všemi těmi jenž jsou již v pekle k velkému soudu před všemi spravedlivými Nebe a před vámi, kdo budete dětmi Lásky.
Ti co budou vysvobozeni z uhranutí Anděla smrti budou šťastni, že vyslovili jejich ano. Jaká radost pro všechny mé vyvolené že mají mé milosti! Moji kněží je budou živit Tělem a Krví Kristovou. Oni, kteří vyslovili jejich ano, stejně jako děti Světla, uvidí divy před svýma očima. Budou otevřeni lásce Boží a lásce bliž- ního. Budou v pokoji a šťastni, že našli své místo mezi dětmi Světla. Mé děti Světla jim budou hlásat evangelium, neboť oni budou mít žízeň poznat všechno
179

180
to, co dříve odmítli. To co budou slyšet jim bude potěšením; budou pokřtěni ve jménu Boha, jako Syn člověka se nechal pokřtít Janem Křtitelem.
Děti mé, vy všechny budete míti v sobě víru, už vám nebude třeba důkazů, neboť budete vědět že všechno co jsem vám řekl je tam ve vašem životě; vy okusíte lásku a půjdete kupředu v mé Nové Zemi v pokoji, radosti a lásce, aniž by jste se musely něčím zneklidňovat, neboť Bůh pro vás všechno udělá. On bude vaše jed- nání ve všem a všechno co budete dělat bude pro něho; pocítíte ve vás působení lásky: žádný strach, žádná nenávist, jenom láska, jenom pokoj. Dny půjdou kupředu, aniž byste se zneklidňovaly okamžikem, kdy Bůh nechá sestoupit na zem jeho trest.
A během tohoto času, děti temnot budou neschopné býti v pokoji; bolest bude jejich každodenní život, Satan se vášnivě pustí do toho aby jim působil bolest. Ty, které se darovaly jemu, on se bude bavit mučíc je; jeho radost z toho že je drží ve svých spárech bude velká. A Ďábel bude vědět, že už proti vám nic nezmůže, neboť zlo už ve vás nebude; i když vám bude chtít působit bolest, bude vědět že toto bude pro vás radost, neboť budete vědět že Bůh na vás čeká. Jeho pomsta bude hrozná pro ty kdo řeknou ne Lásce. Jak tyto bytosti budou trpět!
Mé děti Světla:
• Proste za vaše bratry a sestry, aby všichni ti kdo řekou ano byli v mých milos- tech síly, neboť mnohá utrpení pro ně už začala.
• Nenechte se přemoci pýchou, vaše lidská vůle je velmi slabá. Buďte pokorné, nesuďte své bratry a sestry.
• Proste za mou Církev, moji ministři jsou velice otřeseni Satanem, on zle řádí v jejich srdcích.
• Zasvěťte se Neposkvrněnému Srdci Mariinu a Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
• Následujte má přikázání, ona jsou zdroje lásky.
• Mějte se na pozoru před světem, je v průběhu sebevraždy.
• Posílám mezi vás své proroky, aby vás poučili o mých učeních, neboť mnohé z vás říkají, že vidí a slyší, ale jsou někdy oklamány Satanem.
• Milujte jim naslouchat, je to Bůh kdo s vámi chce mluvit a on je přítomen v každém okamžiku vašeho života; buďte mé malé děti, né děti které si říkají velké, Bůh zkoumá srdce.
• Jděte k Marii, vaší sladké Mamince, ona je Královnou andělů.
• Andělé jsou vám nablízku na tento boj, neboť zde je boj mezi mými dětmi Světla a dětmi temnot.
• Svatí v Nebi mají poslání aby vám byli nablízku.
• Nemějte starost o své děti, Bůh se stará o děti které vám svěřil, ale, modlete se za ně s těmi kdo jsou v Nebi a v očistci; oni mají poslání vám pomáhat.
• Duše v očistci prosí za vítězství dobra nad zlem, dostávají útěchy za všechny ty, kteří se vzpřímí, díky jejich neustálým modlitbám.

• Požádejte své anděly strážné aby se modlili za vaše zemřelé tehdy, když to vy samy nemůžete udělat.
• Nepochybujte o tom, že vás vaší andělé ochraňují, oni měli toto poslání hned od vašeho příchodu na tuto zemi, oni vám jsou stále po boku.
• Buďte dobří, konejte ve všem dobro.
• Čtěte Bibli, seznamte se s Mariinými poselstvími a těmi diktovanými mým prorokům posledních dnů; ale buďte obezřetné, mnohá poselství cirkulují aby vás spletla, proto vám říkám: čtěte Bibli, má poselství nepopírají Svatou Bibli, je to Slovo Boží.
Tento čas vám připomíná má učení lásky: “Tam kde se zlo hojně vyskytuje, tam milost překypuje.”
Miluji vás. Váš Otec jenž vás chce všechny jako malé dětičky.
318 – Světe, kde je všechno to co jsem ti dal? Ježíš
Mé dítě, tento nevěřící svět jde ke svému konci, neuvědomuje si důležitost mé Přítomnosti v něm, nevyužívá milostí které na něho vlévám; samotná moje Pří- tomnost je milost, je moc, on jí nechce.
Ó nevěřící světe, co jsi udělal s mými milostmi? Daroval jsem ti svůj Život, při- vedl jsem tě k životu skrze mou Krev.
Jsi jen očištěn jestli ty, světe temnoty, přijmeš své očištění. Světe, ty žiješ tvé poslední dny ve tvých bludech.
Poznáváš nyní prodloužení, aby sis mohl uvědomit že tento čas úvahy, jenž ti byl Bohem poskytnut aby ses mohl vydati ke světu lásky, je na bodě vytracení.
Co ty děláš?
• Ty si zacpáváš uši, abys mě neslyšel ti říci, že se ničíš.
• Dal sis pásku na oči aby ses schoval před mým pohledem.
• Jsi tak udýchaný, že z toho ztrácíš hlas.
• Živíš svou pýchu abys lépe vypadal.
• Sestavuješ marnivé plány abys zvětšil své jmění.
• Věříš ve tvou převahu zatím co jsi v troskách.
• Pohleď na sebe se svou prohnilou vědomostí, dospěl jsi k tomuto století s pohledem ztraceným ve svých absurdních myšlenkách.
• Ach! co jsi udělal se všemi divy které jsem ti svěřil?
• Ty jsi odhodil mé zákony lásky, vymýšleje si své vlastní zákony, aby ses zprostil vin za tvé zločiny a ze svých útrob dostáváš schválení, živíš se tedy svým zvra- cením.
• Jsi tak zkažený, že na sebe bereš vzhled uspokojenosti.
• Což nevidíš, pokrytecká moci, že se hroutíš pod hromadou svého braku?
181

182
Já, já ti přicházím dokázat že jediný můj svatý Zákon bude pro tebe zástavou ke štěstí.
Je na tobě, stará kostro, aby ses znova pokryla mladostí, nechaje se přetvořit.
Jestli, ty, světe zkaženosti, odmítáš abych tě učinil láskou, zůstaneš tím, čím ty jsi rozhodl býti: svět neúspěchu kvůli svým zkaženým následkům.
Budeš jako voda jenž ztéká do štěrbiny, neboť jsi zanedbal se napojit mými milostmi.
Zanikneš aby ses už nikdy znova neukázal, neboť sis vybral se zničit.
Hle, já, Bůh, tvůj Stvořitel, ti přicházím říci: “Kdo jsi ty, ty koho jsem živil, strojil, posiloval? Daroval jsem ti mé zákony lásky a ty jsi je odložil stranou, aby ses mohl lépe zkorumpovat.”
Má vůle je vás všechny mít u sebe, ale nestane se tak pro tento svět lhostejnosti.
Ó ty, světe lhostejnosti:
• Odtud kde jsi, nemůžeš vidět to co já, já vidím. Jsi příliš omámen svými analý- zami, ty myslíš a se děláš pánem svých myšlenek. Kam tě ony přivedly? K deka- denci.
• Budeš pošlapán svými vlastními lidmi, budeš vysmíván, přiblížíš se a oni před tebou utečou, budeš výsměchem všech dětí země.
• Chtěl jsi vládnout jako pán, budeš níže než nic.
• Říkám ti že všechno čeho sis chtěl dopřát bude tvojí zkázou, neboť když člověk naplní sýpku jídlem pro sebe sama, přijde čas kdy se všechno zkazí.
• Nashromáždil jsi bohatství a vystavil jsi věže, budou ti odejmuty, neboť vítr přijde zafoukat na tvůj majetek jenž se zřítí.
• Vyzbrojil ses flotilou, vody se nadmou a pohltí tvé lodě a všechno co obsahují.
• Nebudeš mít kde schovat svou bolest, ty, jenž jsi byl nazván nepřemožitelným.
• Nebudeš si už moci ničeho dopřát, neboť ti bude odejmuto právo kupovat s penězi které jsi ty sám vyrobil.
• Tvé děti se tě zřeknou, neboť pro tebe ztratily všechnu úctu.
• Tvé prodeje a koupě ti budou odejmuty, už s tebou nikdo nebude chtít obcho- dovat, neboť už nebudeš schopný platit.
• Všechno co vlastníš nebude mít žádnou hodnotu, neboť tvé hodnotné jmění ti bude odejmuto. Nebudeš vědět kde se ukrýt, tvůj domov ti bude odejmut, neboť už nebudeš mít žádných prostředků k zaplacení svých dluhů.
• Ohřeješ se pod hromadou odpadků, neboť pro tebe nebude žádného slitování, ty, jenž jsi nechtěl dát v čase, kdy jsi tak mohl učinit.
• Zůstaneš sám se svými obleky, šaty, botami, které už budou vyšlé z módy.Tvé šperky, tvé kožichy ti dokáží, že jsi zcela bezcenný, neboť ani to, už nikdo

nebude chtít; moli prožerou tvé kožichy, oheň roztaví tvé zlato a bláto brzo zbaví lesku tvé šperky.
• Vše co jsi kdysi vlastnil už nebude existovat.
• Nebudeš už nic víc než červ země, neboť zůstaneš ve své díře sám válejíc se ve svých výkalech.
• Ty pyšný, ty nádherný, ty veliký, ty už nebudeš nic v očích všech. Ty nejmenší tohoto světa, které se nazývají ničím před Bohem, budou míti mnohem větší cenu než ty.
• Tváří k zemi, ó ty jenž si myslíš že toto dítě píše ze své vlastní vůle! Nechť tvé útroby se vyrovnají tvému posuzování, neboť se budeš musit zodpovídat mé svaté vůli: Voluntas mea.
I love you, my children. I am God. I am your God. I speak for you, my children. When all will be what me, I want, you will see my Will. Já jsem ve vás, věřte aniž byste viděly, aniž byste z vás odejmuly mou svatou Vůli, neboť já jsem ve vás, já žiji ve vás, miluji vás. Amen.
319 – Bůh tvých otců Jahve
Orákulum Jahve, nechávám do tebe vtékat, lide Izraele, svou Vůli. Naslouchej: Já, Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, jsem z tebe chtěl učinit lid hoden příslibů učiněných tvým otcům. Dal jsem má přikázání Mojžíšovi, abys byl lidem naslou- chajícím mému Zákonu a konajícím vše podle mého Zákona. Jsi to ty kdo měl přivést všechny děti světa do mé Nové Země, ale tys nechtěl mít nic společného s tím Božím Pomazaným, neboť jsi mu odmítl odevzdat své srdce a ukřižoval jsi ho. Já jenž tě chci, vyžaduji tvoji přítomnost abych ti vrátil klíče ke vchodu do mé Nové Země, Novému Jeruzalému.
Řekl jsem Abrahámovi že jeho potomstvo bude tak početné jako je písek na břehu moře a jako jsou hvězdy na nebi, a také že všechny jeho potomci budou přebývat v Zaslíbené Zemi. Já, já jsem učinil slib tobě, ty jsi lid příslibu. Ty jenž jsi byl nevěrný, dal jsem ti zakusit svého hněvu a učinil jsem z pohanských dětí děti víry, abych je dal tam kde ty, ty jsi nechtěl býti; ale kvůli příslibům učiněným tvým otcům, tyto děti víry nebudou v čele těch, jenž vstoupí do mé Nové Země. Jsi to ty, lide Izraelský, jenž jsi byl vybrán k tomu abys nechal vstoupit mému lidu, jenž je shromážděním všech národů země.
Chci abys mi patřil, ale jak chceš abych já, tvůj Živý Bůh, z tebe učinil lid jenž bude kráčet kupředu, jestli se nepodrobuješ mým přikázáním lásky, a jak chceš aby děti tohoto světa byly tak jak já chci aby byly, jestli ty, ty nejsi tak jak já chci abys byl? Ty, můj lide, pro který jsem dal poznat spravedlnost těm kdo tě drželi v otroctví, skloň páteř a naprav se, neboť se budeš, ty také, zodpovídat za své činy vůči mé spravedlnosti. Chci tě v mých zákonech jenž byly zdrojem tvého života. Tvá pýcha ti nemůže dát to co jsem přislíbil tvým otcům, hle proto, já, Bůh tvých otců, tě žádám, aby ses znovu vzchopil, abych tak mohl splnit můj příslib.
183

184
Učiň ze sebe lid věrný, můj lid radosti. Já, tvůj Bůh, činím dnes slib, z tebe udělat první lid, neboť přichází ten den, kdy budeš muset vstoupit do mé Zaslíbené Země. Přicházím pro tebe, neboť já jsem Bůh Abrahámův, Izákův a Jakobův ze kterých vzešli mí synové abys ty, ty je vedl k mé Zaslíbené Zemi. Učiň ze sebe lid mých synů a vzpřim se abys ukázal všem mým dětem země, že ty, ty pocházíš z mých útrob.
Já, já jsem všechno učinil pro tebe: z moře, mé ryby; ze vzduchu, mé ptactvo; ze země, osivo. Ale ty, co jsi ty zrodil, co bych já nebyl zrodil pro tebe? Nic, neboť všechno je ode mne a ty, ty jsi ode mne. Všechna živá stvoření pocházejí ode mne, nic nepochází od tebe; moře a svět pocházejí ode mne, nic nepochází od tebe. Já jediný, tvůj Bůh, jsem vše učinil. Rozpomeň se na to, co jsem pro tebe udělal; já jediný jsem chtěl, abys byl mým lidem lásky v mé Zaslíbené Zemi. Chci tě v mé Vůli, aby se naplnily sliby učiněné tvým otcům: Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Amen.
OBSAH
UVODNÍ POZNÁMKA . . . . . . . . . . .
NAŘÍZENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PŘEDMLUVA 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . PŘEDMLUVA II . . . . . . . . . . . . . . . . . . PŘEDMLUVA III . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236 – Berte vážně naše varování
237 – Buďte hodny být mými dětmi . . . . . . . . . 238 – Buďte láskou, ne bytostmi násilí . . . . . . . 239 – Vezměte za ruku vaší Maminku. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... ............... ............................ ............ ............................ ............
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... .... ...................................... .. ..................................... ... 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 .................................... .... 23 . ....................................... 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ...................................... .. 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 .................................... .... 40 . ....................................... 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
240 – Mé ano vás zadrželo . . . . . .
241 – Budete nám podobni . . . .
242 – Život je tak drahocenný. . .
243 – Záleží vám na lásce? . . . . . .
244 – Dny milostí pro vás . . . . . . .
245 – Rozhodnutí vašeho života
246 – Budete mít účast na mé slávě . . . . . . . . . 247 – Nesnažte se zůstávat velikými. . . . . . . . . 248 – Nenechávejte se svádět Podvodníkem
249 – Nechte uzrát vaše ano . . . . . . . . . . . . . . 250 – Odpustit, to je milovat se . . . . . . . . . . . 251 – Vaše já mne nahradilo . . . . . . . . . . . . . . 252 – Budete zahanbeni sami sebou . . . . . . 253 – Pomáhám jim i přes jejich slova . . . . . 254 – Strach nepochází od Boha . . . . . . . . . . 255 – Nemějte strach, já jsem Světlo . . . . . . 256 – Zklamání pochází ze stesku po lásce 257 – Pozor na to co říkáte . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .. . . . . .. .. . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
. 1 . 1 . 2 . 3 . 3 . 5 . 6 . 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

258 – Já, ve vás, buduji váš zámotek. . . . . . . . 259 – Abyste byli uzdraveni, přijďte ke mně
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . ........................................ 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 56 ...................................... . . . 58 . ........................................ 60 ....................................... .. 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ...................................... ... 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 ...................................... ... 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 ..................................... .... 83 .................................... ..... 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
260 – Vše bude záležet na vašem ano . . . 261 – Proč mně odevzdat vaše bolesti . . . 262 – Osvětlujte v tomto čase temna . . . . 263 – Nemohu vás donutit mne milovat. 264 – Moje stvoření je svědectvím lásky.
. . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
.. . . . .
265 – Když Láska volá. . . . . . . . . . . . . . . . . 266 – Jste připravené? . . . . . . . . . . . . . . . 267 – Neztrácejte odvahu, já jsem zde. 268 – Vy nechcete věřit . . . . . . . . . . . . . . . 269 – Vy již jste v mé Nové Zemi . . . . . . 270 – Žít ve mně, znamená žít šťastně.
. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . .
271 – Samota vás tíží! . . . . . . . . . . . . . 272 – Ve vás, se moje srdce chvěje. . 273 – Dejte mi vaše starosti . . . . . . . 274 – Vaše ano se stává spásným . . 275 – Nepokoušejte se stvořit život 276 – Hlas volá abyste se připravily.
. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
277 – Málo dní vám zbývá . . . . . .
278 – Má Přítomnost ve vás . . . .
279 – Budete prožívat vaší slávu
280 – Vy jste světlo světa. . . . . . . .
281 – Vy a váš soud . . . . . . . . . . . . .
282 – Proste za nás . . . . . . . . . . . . .
283 – Pomáhejte si mezi sebou .
284 – Odpusťte těm, kdo mluví proti vám
285 – Láska vás ochrání proti zlu . . . . . . . . .
286 – Nesuďte svého bližního . . . . . . . . . . . .
287–Těmtodětembyloopatřenomísto ...........................................106
288 – Okultní vědy jsou ďábelské . . . . . .
289 – Vy pyšné, Ďábel na vás čeká. . . . . .
290 – Uchovávejte se ve stavu milosti ..
291 – Vaše čistota bude zářící radost . . .
292 – Kéž vaše slova jsou čistá . . . . . . . . .
293 – Vaše srdce je pro nás velmi cenné
294 – Starejte se o vaší duši . . . . . . . . . . . .
295 – Budeme spolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296 – Byly jste varovány před trestem . .
297 – Znamení z Nebe vás označí . . . . . .
298 – Očekávání je znamením z Nebe . .
299 – Bůh dává poznat co přichází . . . . .
300 – Je na mně abych vás přivedl zpátky k mému Otci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 301 – Všichni budou poučeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 302 – Vaše cesta vás vede ke mně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 303 – Vaše štěstí je u svého počátku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 304 – Budoucnost patří Bohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 305 – Láska bude jejich výběrem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
185

186
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
306 – Smrt bude jejich výběrem
307 – Přemýšlejte o tom co jste .
308 – Dítě které se vám podobá.
309 – Vše vám bude ukázáno . . .
310 – Mé zákony vám byly dány.
311 – Mé zákony vás osvítí . . . . . .
312 – Obětovat se, to je lehké v Bohu
313 – Nesmrtelnost vám je nabídnuta
314 – Neignorujte Slovo . . . . . . . . . . . . .
315 – Udržím vás při životě . . . . . . . . . .
316 – Tyto dny jsou pro vás nutné . . . .
317 – Zlo chce vládnout jako pán . . . .
318 – Světe, kde je všechno to co jsem ti dal? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
319 – Bůh tvých otců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEXT NA ZADNÍ DESCE KNIHY
Ó ty, moderní světe, ty jsi chtěl ze sebe udělat svět kde všechno bylo dovoleno. Zapomněl jsi od koho pocházíš. Ponechal jsi stranou má přikázání. Zanedbal jsi svou duši a zbožňoval jsi peníze a hmotný majetek. To není tento svět jenž tě učiní nesmrtelným, jsem to já, Ježíš ukřižovaný. Zemřel jsem pro tebe, vstal jsem z mrtvých ke slávě Boží a říkám ti, že jestli mne budeš následovat, budeš mít účast na mé slávě. Což jsem nenesl tvé hříchy abych je zanesl na smrt? Jestli toto věříš, věř, že tě oslavím ve tvém těle a že budeš vzkříšen ze smrti, která tě držela pod svým poručenstvím. Já, Bůh, ti říkám: “Přicházím ti ukázat tvůj život, abys ty, jenž žiješ v tomto světě, si zvolil žít ve svém těle jenž bude očištěné na zemi se všemi tvými bratry a sestrami, jenž si zvolí žít na zemi jako děti lásky.”
Má Matka, v la Salette, se zjevila dvěma dětem, Maximínu a Melánii, žádaje je, aby varovaly děti tohoto světa před nebezpečím které jim hrozilo jestli se nezmění, ale děti tohoto světa neposlechly. V Lurdech, má Matka dala Bernadetě poselství aby děti poslechly Boha, ale ony neposlechly. Ve Fatimě, ona žádala skrze tři děti, Jacintu, Františka a Lucii, která ještě žije, o modlitbu růžence a konání obětí, a žádala o zasvěcení zemí a Ruska Neposkvrněnému Srdci Mariinu, aby děti světa byly ochráněny před zlem. A dnes, se zjevuje dětem žádajíc mod- litby za mír. Všude ve světě, lidé mohou svědčit o pravosti poselstvích mé Matky.
Berte v úvahu tato poselství která vám odhalí to co prožíváte a to co budete pro- žívat. Tento poslední díl následuje tři jiné díly. Byly diktovány jednomu dítěti odevzdanému do mé Boží Vůle. Ony osvítí ty, kdo chtějí vidět Vůli Boží ve všem tak jak to chce Bůh, né jako oni jsou zvyklé jí vidět. Dokáží těm, jenž ztratili víru, že Bůh je vždy držel pod svou ochranou. Konečně, přinesou naději všem těm, kdo očekávají štěstí na zemi.
Nejsou v rozporu s Evangeliem, říkají vám proč je třeba číst Evangelium. Bůh vás žádá abyste vzali sami sebe vážně a abyste ze sebe učinili bytosti zodpovědné za váš život, neboť jste za něj dostali zodpovědnost. Už jej nezanedbávejte.

Poselství přicházející z Nebe je dáno dítěti odevzdanému do Vůle Boží dne 9. ledna roku 2004. Tato poselství jsou hodná víry, ale vy sami můžete posoudit skrze víru, jestli je přijmete nebo je odmítnete.
187

188